Ogólne zasady rekrutacji na rok 2020/2021

Uniwersytet w Białymstoku rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Białostockim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 2479 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą, Senat Uniwersytetu w Białymstoku ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

 

§ 1

 1. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi rekrutację kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i studia drugiego stopnia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK, na stronie internetowej irk.uwb.edu.pl.

 2. Rejestracja internetowa jest dostępna przez całą dobę w okresie rejestracji, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

 3. Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych. umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w IRK.

 4. Rejestracja kandydata przez system IRK jest warunkiem przystąpienia  do postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

 5. W celu rejestracji w IRK kandydat postępuje zgodnie z instrukcją IRK:

  1. zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyt4katoreni konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL — jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),

  2. wypełnia i zatwierdza ankietę osobową, w tym m.in.:

   1. podaje informacje o ukończonej szkole, uczelni i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,

   2. legitymujący się świadectwem dojrzałości/maturalnym podaje przedmioty zdawane na maturze objęte zasadami rekrutacji oraz ich poziomy,

   3. zobowiązany do zdawania egzaminów wstępnych wskazuje egzaminy, które będzie składał,

   4. dokonuje wyboru kierunków studiów i form studiów określając swoje preferencje,

   5. wnosi opłatę w wysokości podanej w systemie IRK na indywidualny rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez system IRK, wczytuje   plik z fotografią legitymizacyjną spełniającą wymagania, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego.

 6. Rejestracji internetową uznaje się za wiążącą w przypadku, gdy kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, wybierze kierunek i formę studiów, wniesie opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia i uzyska na osobistym koncie rejestracyjnym potwierdzenie wpływu tej opłaty.

 1. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uczelnia nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

 2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci niezależnymi od uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uniwersytetu w Białymstoku.

 3. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:

l) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych,

 1. wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów,

 2. przekazywania przez komisję rekrutacyjną informacji dotyczących kolejnych etap6w postępowania w sprawie przyjęcia na studia, w tym wyników kolejnych etapów postępowania oraz terminu i miejsca składania dokumentów.

 1. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.  Zawiadomienia  o  zakwalifikowaniu  do  złożenia  dokumentów w sprawie przyjęcia na studia przekazywane są kandydatom w formie elektronicznej na jego konto.

 2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata

z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

12. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.

 

§ 2

Rekrutacja na studia na wszystkich poziomach i formach kształcenia rozpocznie się nie później niż I czerwca   2020 r., a zakończy się nie później niż 30 września 2020 r., z zastrzeżeniem że szczegółowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej, zgodnie z napisem art. 70 ust. 2 ustawy, w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie ustalony zarządzeniem rektora.

 

§ 3

Zasady wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji i tryb zwalniania z niej są ustalone zarządzeniem sektora.

 

§ 4

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej UKR. powołana przez Przewodniczącego. W skład komisji wchodzi po jednej osobie z danego wydziału wskazanej przez dziekana wydziału.

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie przeprowadza powołana przez dziekana komisja rekrutacyjna która realizuje zadania UKR. Dziekan wyznacza przewodniczącego komisji.

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, a odmowa przyjęcia kandydata na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje podpisuje przewodniczący UKR.

 1. W przypadku mniejszej liczby kandydatów. o której mowa w §19. UKR wydaje decyzje po uzyskaniu zgody rektora.

 2. Do zadań UKR należy w szczególności:

  1. przeprowadzenie rekrutacji.

 1. zatwierdzanie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach liczby miejsc, podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia w drodze wpisu na listę osób przyjętych na studia, opiniowanie odwołań do rektora, w szczególności:

        Do zadań przedstawiciela wydziału będącego członkiem UKR należy:

 1. obliczanie w systemie IRK punktów kwalifikacyjnych każdego kierunku studiów, prowadzonych na wydziale,
 1. oznaczanie w systemie IRK kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach liczby miejsc na wydziale,

 2. wysyłanie przez system IRK zawiadomień do kandydatów o zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów w sprawie przyjęcia na studia na kierunkach prowadzonych na wydziale,

 3. oznaczanie w systemie IRK osób, które złożyły komplet dokumentów,

 4. wydruk  i   wysyłanie   odmownych   decyzji   do   kandydatów,   ubiegających   się o przyjęcie na kierunek prowadzony na wydziale,

 5. wydruk zbiorczych protokołów rekrutacyjnych z danego kierunku.

 1. Weryfikowania i przyjmowania kompletu dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz import danych z systemu IRK do USOS dokonuje na wydziale jego przedstawiciel, będący członkiem UKR. oraz wyznaczeni przez dziekana pracownicy wydziału, wspomagający w czynnościach technicznych przedstawiciela danego wydziału w UKR. Przedstawiciel wydziału przyjmującego dokumenty informuje w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego UKR o liczbie osób, które złożyły dokumenty. Wydział na wniosek kandydata wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

 2. W przypadku. gdy szczegółowe zasady rekrutacji na dany kierunek studiów przewidują egzamin wstępny/rozmowę kwalifikacyjną dziekan wyznacza osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.

 3. Od kandydatów  zakwalifikowanych do przyjęcia  na studia wymagane  są następujące dokumenty:

 4. ankieta   osobowa  (wydrukowana   z  systemu   IRK),  zawierająca   imię  (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia. numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

 5. poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):

  • kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,

 6. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes i ochrona środowiska),

 7. do względu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,

 8. podanie   o   wydanie   Elektronicznej   Legitymacji    Studenckiej   (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o miarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],

 9. deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) — dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,

 10. pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

 

 1. zgoda rodziców niepełnoletnich, lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób

 1. kserokopia  dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu (z oryginałem do wglądu).

 

§ 5

 1. Od odmownej decyzji UKR w sprawach przyjęcia na studia służy odwołanie do rektora, terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji na piśmie.

 1. Odwołanie powinno w szczególności zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zarzutów.

 

§ 6

Kandydat będący osobą z niepełnosprawnościami może ubiegać się o dostosowanie postępowania w sprawie przyjęcia na studia do swoich potrzeb zdrowotnych w postaci przyznania mu alternatywnych form wsparcia zgodnie z Uchwałą nr 849 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zasad wprowadzania i stosowania alternatywnych rozwiązań ułatwiających studiowanie studentom niepełnosprawnym Uniwersytetu z Białymstoku.

 1. Kandydat z niepełnosprawnościami w celu uzyskania dodatkowego wsparcia musi zgłosić się do Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds., osób niepełnosprawnych nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu wstępnego.

 2. Decyzję o przyznaniu alternatywnych rozwiązań podejmuje przewodniczący UKR.

 

§ 7

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani na studia na zasadach określonych odrębną uchwalą senatu.

 

§8

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów zostanie ustalona zarządzeniem sektora.

 

§9

 1. Zasady rekrutacji kandydatów na studia w Uniwersytecie  w Białymstoku  określone w § 10-20 i § 26 są stosowane podczas rekrutacji kandydatów na wszystkie kierunki studiów, chyba że szczegółowe zasady rekrutacji określone w Załącznikach do Uchwały stanowią inaczej.

 2. Cudzoziemcy sę przyjmowani na zasadach określonych w art. 323-327 ustawy oraz zgodnie postanowieniami § 21—26.

 3. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie wyników uzyskanych w toku potwierdzenia efektów uczenia się.

Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie:

 1. wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem w sprawie przyjęcia na studia,

 2. egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej ustalonych dla kandydatów w zasadach szczegółowych rekrutacji.

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wynosi 100. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas postępowania ustala się z zachowaniem następujących zasad, w przypadku, gdy:

 1. zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu,

 2. pod uwagę brane są wyniki z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z więcej niż jednego przedmiotu, wyniki z  poszczególnych  przedmiotów egzaminu naturalnego/egzaminu dojrzałości (z przedmiotów objętych rekrutacji) są sumowane, a następnie dzielone przez liczbę przedmiotów,

 3. zasady rekrutacji przewidują możliwość wyboru przedmiotu, kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata lub przedmiot z korzystniejszą liczbą punktów.

 

§ 12

Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się według następujących zasad:

 1. wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczenia liczby punktów uzyskanych w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia (1% = 1 pkt),

 2. wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65,

 3. wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez współczynnik 1,0,

 4. wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt,

 5. kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, a nie zostali na niego zakwalifikowani, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania złożonego w OKE (zgodnie z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi w danym dniu kwalifikacji, w której ci kandydaci brali udział.

 

§ 13

Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji przeliczane są na punkty w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia w następujący sposób:

w skali 6-stopniowej:

6,0                90 pkt

5,0                75 pkt

4,0                55 pkt

3,0                40 pkt

2,0                20 pkt

 

§ 14

w skali 4-stopniowej:

5,0               80pkt

4.0               60 pkt

3,0               40 pkt

 

Rekrutacja kandydatów posiadających dyplom  IB (lniernational Baccalaureate ) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej odbywa się według następujących zasad:

 

 1. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym (HL) wynosi 100,

 2. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie niższym (SL) wynosi 65,

 3. oceny (punkty na dyplomie lB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia w następujący sposób:

  1. poziom rozszerzony (HL): 7 — 100 pkt, 6 — 85 pkł, 5 70 pkt, 4 — 55 pkt, 3 — 45 pkt, 2 — 30 pkt, 1 — 15 pkt,

  2. poziom podstawowy (SL): 7  2 — 20 pkt, 1 — 0 pkt,

 4. w przypadku języków obcych za poziom podstawowy — SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za poziom rozszerzony — HL uznaje się poziomy: A 1 (SL lub HL), A2 (SL lub HL) oraz B HL.

 

§ 15

Rekrutacja kandydatów posiadających dyplomy EB (European Baccalaureate 1 wydawane

przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:

 1. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100,

 2. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70,

 3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia w następujący sposób:

  1. poziom rozszerzony i zaawansowany: (8,0 — 10) — 100 pkt, (7,0 — 7,9) — 85 pkt, (6,0 — 6,9) — 70 pkt. (5,0 - 5,9) — 55 pkt, (4,0 — 4,9) — 40 pkt, (3,0 — 3,9) — 25 pkt, (1,0 — 2,9) — 10 pkt,

b) poziom podstawowy: (9,0 — 10) — 70 pkt, (8,0 — 8,9) — 60 pkt, (7,0 — 7,9) — 50 pkt, (6,0 — 6,9) — 40 pkt, (5,0 — 5,9) - 30 pkt, (4,0 — 4,9) — 20 pkt, (1,0 — 3,90) — 0 pkt,

 1. w przypadku języka polskiego i języków obcych Za poziom podstawowy uznaje się L1, L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje się L2+3,

 2. w przypadku pozostałych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

 

§ 16

Rekrutacji kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na następujących zasadach:

 1. jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:

  1. ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób: 5,0 — 100 pkt

4,5       —          80 pkt

4,0       —          60 pkt

3,5       —          40 pkt

3,0       —          20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.

 1. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1. Maksymalna liczba punktów'. którą mo2na uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0.

 1. maksymalna liczba punktów uzyskane w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),

 2. w przypadku, gdy zasady rekrutacji wskazują kierunek preferowany, kandydatom, którzy ukończyli inne kierunki studiów, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez współczynnik 0,65,

 1. jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy

 2.  kwalifikacyjnej — maksymalna liczba kwalifikacyjnej wynosi 100.

 

§ 17

1. Kandydata, który nie stawił się w wyznaczonym terminie na egzaminie wstępnym/rozmowie kwalifikacyjnej, wyłącza się z postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

2. Kandydat, który przedstawić orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia studiów na wybranym kierunku, nie może być przyjęty na ten kierunek studiów.

 

§ 18

 1. W przypadku niewyczerpania liczby miejsc na skutek rezygnacji kandydatów UKR wypełnia wolne miejsca kwalifikując do przyjęcia osoby zajmujące kolejne pozycje w zbiorczym protokole rekrutacyjnym.

 2. Jeżeli w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia więcej niż 1 kandydat uzyska tę samą liczbę punktów co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonej liczby miejsc, decyzję w sprawie przyjęcia wszystkich kandydatów z tą liczbą punktów podejmuje rektor na wniosek UKR.

 3. Decyzje o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmuje rektor na wniosek UKR zaopiniowany przez dziekana.

 

§ 19

Studia na danym kierunku mogą być uruchomione przy liczbie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:

 1. nie mniejszej niż 30 osób — w przypadku studiów stacjonarnych,

 2. nie mniejszej niż 50 osób — w przypadku studiów niestacjonarnych.

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek jest mniejsza niż określona w ust. 1, a uczelnia dysponuje wolnymi miejscami na innych kierunkach, UKR proponuje kandydatom przyjęcie bez dodatkowej rekrutacji na inny — pokrewny kierunek.

 2. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach studia na danym kierunku mogą zostać uruchomione przy liczbie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia mniejszej niż określona w ust. I na podstawie decyzji sektora, zawartej w zarządzenia ustalającym liczbę miejsc na studia, podjętej na uzasadniony wniosek UKR.

 

§ 20

Z przeprowadzonego postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK sporządzany jest zbiorczy protokół rekrutacyjny, zawierający listę wszystkich kandydatów w kolejności uzyskanych wyników (punktów). Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego oraz członków UKR. Skreślenia i zmiany dokonywane w zbiorczym protokole rekrutacyjnym powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego UKR.

 

§ 21

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia cudzoziemca i języku obcym przeprowadza UKR.

 1. Rektor podejmuje decyzję administracyjną o przyjęciu lub odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia na podstawie opinii przedstawionej przez UKR.

 2. Od decyzji sektora o odmowie przyjęcia na studia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim oraz zawierać uzasadnienie. Decyzja rektora jest ostateczna.

 3. Cudzoziemcy, na swój wniosek, otrzymają zaświadczenie o przyjęciu na studia w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 22

 1. Cudzoziemcy rejestrują się w systemie IRK, nakładają osobiste konta, wypełniają ankietę osobową, wnoszą opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 3 oraz załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille następujące dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem:

  1. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie — skan dokumentu, stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy,

  2. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia — skan dyplomu ukończenia studiów, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wy2sze, potwierdzający posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 326—327 ustawy.

 2. Uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów powinno być dokonane przez:

  1. osobę wpisaną przez ministra sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  2. osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub

  3. konsula RP właściwego dla państwa. na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub

  4. akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

 

§ 23

 1. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem eudzoziemc6w na studiach, określa rektor w drodze zarządzenia.

 2. Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim nie pobiera się od:

 3. cudzoziemca — obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

 5. cudzoziemca,   któremu   udzielono   zezwolenia   na   pobyt   czasowy   w   związku  z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. I lub art. 186 ust. I pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),

 1. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. cudzoziemca — posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. lla ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej CI,

 3. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

 4. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy na podstawie:

  1. decyzji administracyjnej rektora,

  2. decyzji ministra,

  3. decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwana dalej NAWA, w odniesieniu do jej stypendystów,

  4. umowy między uczelniami lub umowy międzynarodowej.

 

§ 24

Liczbę punktów uzyskanych przez cudzoziemca w postępowaniu rekrutacyjnym na studia prowadzone w języku polskim przelicza się na zasadach określonych odpowiednio w:

 1. Załączniku nr 5 w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości; jeśli zestawienia nie uwzględniają kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym jest określana indywidualnie dla każdego kandydata przez UKR na podstawie świadectwa dojrzałości, z zastrzeżeniem § 14—15.

 2. Załączniku nr 6 w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą; gdy brak jest oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych punktowana jest ocena/punkty z egzaminu specjalistycznego albo najlepsza ocena, albo najlepszy wynik punktowy uzyskany z przedmiotu kierunkowego; jeśli zestawienia nie uwzględniają kraju, z którego kandydat posiada dyplom ukończenia studiów   lub   w   przypadku   innej   skali    ocen,   liczba   punktów   uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym jest określana indywidualnie dla każdego kandydata przez UKR na podstawie dyplomu ukończenia studiów.

 1. Jeżeli liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest możliwa do ustalenia na podstawie odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, podstawą rekrutacji jest wstępny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa kwalifikacyjna — zgodnie z postanowieniami szczegółowych zasad rekrutacji, określonymi w Załącznikach do Uchwały.

 2. Rekrutacja kandydatów na studia w języku obcym odbywa się na zasadach konkursu odpowiednio świadectw dojrzałości łub dyplomów ukończenia studiów według kolejności złożonych dokumentów. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 25

Po zakwalifikowaniu się kandydat powinien dostarczyć na studia prowadzone w języku polskim na dany wydział, a na studia prowadzone w języku obcym do Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji komplet następujących dokumentów:

 1. wydrukowaną z systemu IRK ankietę osobową,

 1. wydrukowane z systemu IRK podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zawierające aktualne zdjęcie kandydata o wymiarze 35 mm x 45 mm,

 2. poświadczoną przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):

  1. kopię  świadectwa  dojrzałości  opatrzonego  apostille  lub  zalegalizowanego  wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 22 ust. 2, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

  2. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 22 ust. 2, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

 3. w przypadku osób, o których mowa w § 23 ust. 2, okazać ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status  uchodźcy  nadany  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski, w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie Uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

 4. zezwolenie na pobyt stały,

 5. Kartę Polaka,

 6. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty.

 7. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym,

 8. w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 potwierdzone certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

  1. dla których język obcy był językiem w9ktadowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  2. dla których język obcy jest językiem ojczystym.

  3. którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  4. którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 9. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

  1. polisy ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub

 1. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

 2. powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, łub

 3. potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro, a w przypadku braku  dokumentów,  o  których  mowa  w lit. a—d,  złożą oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,

 1. w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią powinien on okazać pełnomocnictwo do złożenia dokumentów i do wglądu własny dokument tożsamości,

 2. w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunkach, na których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

 4. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich.

 

§ 26

Szczegółowe zasady rekrutacji określają:

 • Załącznik nr 1  — na studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,

 • Załącznik nr 2

 • Załącznik nr 3

 • Załącznik nr 4

 • Zalącznik nr 5

 • Załącznik 6

 

§ 27

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)