Ogólne zasady rekrutacji 2020/2021

Politechnika Częstochowska rekrutacja 2020 

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Częstochowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 300/2018/2019 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

 

 1. Senat Politechniki Częstochowskiej, na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018  roku - Prawo  o szkolnictwie  wyższym  i nauce (Dz. U. z 2018 roku  poz. 1668,     z późn. zm.) oraz w związku z § 12 ust. 2 pkt. 12 Statutu Politechniki Częstochowskiej, po uwzględnieniu wniosków poszczególnych Rad Wydziałów, w głosowaniu jawnym, określił warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego  stopnia  w  roku  akademickim  2020/2021,  według  Załącznika nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

 2. Integralną część niniejszej Uchwały stanowią następujące Załączniki:

  • Załącznik nr 1.  Warunki,  tryb oraz termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021,

  • Załącznik nr 2.   Zasady  podejmowania   studiów  pierwszego   i  drugiego  stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr I do Uchwały  nr 300/2018/2019 Senatu PCz z dnia 26 czerwca 2019 roku

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia  i zakończenia  rekrutacji  na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2020/2021

 

Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów:

 • stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia

 • niestacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia na poszczególne kierunki tj.:

  • budownictwo

  • budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

  • elektrotechnika

  • elektronika i telekomunikacja

  • automatyka i robotyka

  • informatyka

  • mechanika i budowa maszyn

  • mechatronika

  • matematyka (drugi stopień)

  • maszyny i systemy energetyczne

  • matematyka stosowana i technologie informatyczne

  • fizyka techniczna

  • inżynieria materiałowa

  • technologia szkła i ceramiki

  • metalurgia

  • zarządzanie i inżynieria produkcji

  • inżynieria środowiska

  • energetyka

  • biotechnologia

  • zarządzanie/management

  • zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management

  • bezpieczeństwo i higiena pracy

  • logistyka/logistics

  • finanse i rachunkowość

  • angielski język biznesu

  • design i zarządzanie projektami

  • zarządzanie w turystyce i sporcie

 

§ 1

 

Warunki formalne

 

 1. Kandydaci   na   studia   stacjonarne   i   niestacjonarne   zobowiązani   są   do   złożenia w wyznaczonym terminie do poszczególnych Komisji Rekrutacyjnych następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK),

  • poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię:

- świadectwa dojrzałości — w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia, dyplomu ukończenia studiów — w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia.   W  związku  art.  77  ust.  2  ustawy  z  dnia  20  lipca   2018  r.  Prawo    o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów. Kandydaci nieposiadający dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia do momentu wydania przez Uczelnię dyplomu wraz z suplementem, składają zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończeniu studiów wraz z numerem dyplomu, oceną na dyplomie oraz datą egzaminu dyplomowego. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w Politechnice Częstochowskiej otrzymują zaświadczenie w dziekanatach wydziałów. Kandydat po odebraniu dyplomu ukończenia studiów jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia uczelni dyplomu.

 • potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia,

 • aktualne 3 zdjęcia legitymacyjne kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W związku z prowadzony rekrutacją internetową, złożenie ww. dokumentów będzie poprzedzone rejestracji kandydatów w systemie IRK.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest do weryfikacji poprawności uzupełnionych danych w Podaniu — Kwestionariuszu o przyjęcie na studia w Politechnice Częstochowskiej z okazanym przez kandydata dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

 1. Złożenie przez kandydata ww. dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie wpisu na listę studentów lub listę rezerwową oraz na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.

 2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia — obywatele polscy oraz osoby niebędące obywatelami polskimi, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, składają zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo.

 3. Do zagranicznego świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, o którym mowa w pkt. 3, należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz decyzję administracyjną dotyczącą uznania w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe uzyskanych za granicą chyba,  że świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą zostanie uznany za równorzędny odpowiedniemu polskiemu świadectwa dojrzałości lub uprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty.

 4. Kandydaci na studia drugiego stopnia — obywatele polscy oraz osoby niebędące obywatelami polskimi, którzy ukończyli uczelnię za granicą, składają zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia studiów lub inny dokument ukończenia uczelni  za  granicą,  uprawniający  do  podjęcia  studiów  drugiego  stopnia w państwie, w którym został wydany.

 5. Do zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, o którym mowa w pkt. 5, w uzasadnionych przypadkach należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o nostryfikacji chyba, że zostanie on uznany z równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów lub uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub  na  podstawie  przepisów  ustawy  z dnia  20 lipca 2018  r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.).

 6. Jeżeli  podczas  rekrutacji  nie  zostanie  złożona  decyzja,  o  której  mowa   w  pkt.  4  lub zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 6, kandydat zobowiązany jest do ich dostarczenia  w  terminie  nie  dłuższym  niż  do  końca  pierwszego  semestru   studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od kandydata, również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Politechniki Częstochowskiej.

 7. Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje na podstawie art. 323 ust. I ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z poźn. zm.). Rekrutację na studia przeprowadza Biuro Studentów Zagranicznych. Szczegółowa ścieżka rekrutacji dla kandydatów — cudzoziemców na studia pierwszego lub drugiego stopnia na Politechnice Częstochowskiej, określona została w Załączniku nr 2.

 8. Rektor Politechniki Częstochowskiej określa liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów na dany rok akademicki.

 

§ 1a

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, którym w wyniku odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z wskazanego przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą do dnia 29 września 2020 r. złożyć do właściwej Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej  wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia pierwszego stopnia.

 2. W stosunku do kandydatów, o których mowa w pkt. 1, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zobowiązana jest uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na 1 rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

3 Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2020/2021 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ustępie decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 2

 

Kryteria kwalifikacji na studia

 

 1. Rekrutacji na studia przeprowadza oraz podejmuje decyzję o wpisaniu na listę studentów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje zaświadczenie o wpisie kandydata na listę studentów. Zaświadczenie podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Podstawą wpisu na listę studentów na studia pierwszego stopnia, jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu naturalnego z następujących przedmiotów:

  1. matematyka — poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (MR), przy czym w przypadku:

   1. kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,

   2. kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady ppkt. 3.1 lit. a),

 4. kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%;

 5. język polski (JP) - poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

3.3.język obcy nowożytny (JO) — poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

3.4.dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (wg tabeli nr 1) — poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku:

 1. kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu naturalnego mnoży się x 2,

 2. kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego  na  poziomie  podstawowym   (D)   i   rozszerzonym   (DR)  do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady ppkt. 3.4 lit. a),

 3. kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba punktów D wynosi 20%;

 1. Dla kandydatów na studia, absolwentów z tzw. „starą maturą” wskaźnik rekrutacyjny, o którym mowa w pkt. 3 uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny — w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych z tabeli nr 1.

 2. Kandydaci  ubiegający  się  o   przyjęcie   na   studia   stacjonarne   pierwszego   stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej składają poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię Dyplomu IB (International Baccalaureate) wydanego przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie. Przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywają się według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, która decyduje o zakwalifikowaniu się na studia. Do obliczenia wartości wskaźnika  rekrutacyjnego  ustala  się  następujące  przeliczanie  ocen   z  dyplomu   IB, na liczby punktów (wg poniższej tabeli), stosując wagę 2:

 

Ocena

Liczba (%) punktów

Excellent

100

Very good     

85

                           

 

            

Good

70

Satisfactory

55

               

          

 

Mediocre

30

 

 1. Zasady uprawnień przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubiegania się o przyjęcie na studia reguluje odrębna Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej. Laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  będą  Przyjmowani na studia po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających udział w olimpiadzie.

 2. Student może podjąć kolejny kierunek studiów na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego. Podejmując studia na kilku kierunkach studiów, student jest zobowiązany do niezwłocznego  okres1enia, który z nich jest pierwszym lub kolejnym kierunkiem studiów oraz do pisemnego poinformowania Dziekanatów o dokonanym wyborze.

 

Zasady ustalania wskaźnika rekrutacyjnego

 

 1. Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

  1. procentu  M  lub   MR   punktów   za  egzamin   z  matematyki   obliczany   zgodnie z ppkt. 3.1,

  2. procentu D lub DR punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych przedmiotów  klasyfikacyjnych  określonych  w  tabeli   nr   l   obliczany   zgodnie z ppkt. 3.4,

  3. procentu IP z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka polskiego, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcji/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski  język biznesu, design  i zarządzanie projektami, zarządzanie  w turystyce i sporcie obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, biotechnologia, - waga 0.5,

  4. procentu  JO  z  wagą  0.8  punktów  za  egzamin  z  języka  obcego  nowożytnego,  w przypadku zdawania na maturze dwóch języków obcych brany jest pod uwagę ten, z którego kandydat uzyskał lepszą ocenę. Wyjątek stanowią kierunki: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcji/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie, gdzie obowiązywać będzie waga 1.0.

 2. Dla kandydatów na studia legitymujących się tzw. „starą maturą” ustala się następujące przeliczenie ocen na procent punktów dla dwóch skal ocen:

 

Ocena

% punktów

Ocena

% punktów

2

30

3

50

3

55

4

75

4

70

5

100

5

85

 

 

cel

100

 

 

 

Dla ustalenia procentu punktów M, JP, JO oraz z dodatkowych przedmiotów kwalifikacyjnych (D) z tabeli nr 1 uwzględnia się ocenę końcowy z danego przedmiotu uzyskaną przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym:

 1. w odniesieniu do ocen z języka polskiego stosuje się wagę 0.8, na kierunkach: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcją/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język biznesu, design i zarządzanie projektami, zarządzanie w turystyce i sporcie obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku kierunków: inżynieria środowiska, energetyka, biotechnologia, waga 0.5;

 2. do ocen z języka obcego nowożytnego stosuje się wagę 0.8, a w przypadku kierunków: zarządzanie, zarządzanie jakością i produkcji/quality and production management, bezpieczeństwo i higiena pracy, logistyka, finanse i rachunkowość, angielski język  biznesu,  design  i  zarządzanie  projektami,  zarządzanie  w turystyce i sporcie wagę 1.0;

 3. z przedmiotów dodatkowych klasyfikacyjnych z tabeli nr 1 wybiera się ocenę lepszą;

 4. w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z matematyki ustala się procent punktów MR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2;

o) w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ustala się procent punktów DR mnożąc liczbę  punktów z egzaminu x 2.

 1. Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie konkursu dyplomów. Wydziałowa  Komisja  Rekrutacyjna  może  przyjąć  dodatkowe   kryterium   określone w pkt. 4.

 2. Kryterium dodatkowe przy kwalifikacji na studia drugiego stopnia na kierunki:

  1. Budownictwo;

   1. kierunek ukończonych studiów technicznych inżynierskich,

   2. średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia,

   3. rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci przyjęci na studia drugiego stopnia po innych kierunkach niż Budownictwo i Architektura będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w czasie trwania tych studiów.

 1. Elektrotechnika:

  1. kierunek ukończonych studiów,

  2. średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów pierwszego stopnia,

  3. rozmowa kwalifikacyjna.

 2. Mechanika i budowa maszyn; Informatyka; Matematyka; Mechatronika:

  1. kierunek ukończonych studiów.

 3. Metalurgia; Inżynieria materiałowa; Zarządzanie i inżynieria produkcji; Fizyka techniczna:

  1. średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,

  2. oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu,

  3. rozmowa kwalifikacyjna.

 4. Energetyka; inżynieria środowiska; Biotechnologia;

  1. rozmowa kwalifikacyjna,

  2. kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia i uzyskali dyplom inżyniera lub licencjata w zakresie kierunków studiów innych niż te, na  które  ubiegają  się o przyjęcie,  mogą  zostać  przyjęci,  o  ile w trakcie realizacji  studiów  pierwszego  stopnia  uzyskali  efekty  uczenia  się w zakresie następujących modułów:

 

Dla kierunku:

Inżynieria Środowiska

- matematyki, fizyki, chemii, biologii, mechaniki płynów, termodynamiki

technicznej, budownictwa, gospodarki wodnej i ochrony wód, instalacji sanitarnych   i   gazowych,   ciepłownictwa   i   ogrzewnictwa,    wentylacji i klimatyzacji, technologii wody i ścieków, gospodarki odpadami  zgodnie z efektami uczenia się zapisanymi w dokumencie „PROGRAM STUDIÓW dla kierunku Inżynieria Środowiska”, pierwszy stopień kształcenia, który obowiązuje w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Dla kierunku:

Energetyka

matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, mechaniki płynów,

termodynamiki technicznej, wymiany ciepła, podstaw spalania, przetwarzania energii i paliw, automatyki, elektrotechniki i elektroniki, maszyn  elektrycznych,  technologii   maszyn   energetycznych,  systemów i technologii energetycznych zgodnie  z efektami  uczenia  się zapisanymi w dokumencie „PROGRAM STUDIÓW dla kierunku Energetyka”, pierwszy stopień  kształcenia,  który  obowiązuje  w  roku  akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Dla kierunku:

Biotechnologia

matematyki, fizyki, biofizyki, chemii (w tym podstaw chemii

nieorganicznej, podstaw chemii organicznej), biologii, biologii molekularnej, mikrobiologii przemysłowej, biochemii, bioreaktorów, inżynierii  bioprocesowej  zgodnie  z  efektami   uczenia   się  zapisanymi w dokumencie „PROGRAM STUDIÓW dla kierunku Biotechnologia”, pierwszy stopień kształcenia,  który  obowiązuje  w  roku  akademickim,  na który realizowana jest rekrutacja na studia.

 

Kandydaci, którzy nie uzyskali wszystkich (właściwych dla danego kierunku studiów) wymienionych w powyższej tabeli efektów uczenia się, mogą zostać wpisani na listę studentów studiów drugiego stopnia, jeżeli istnieje możliwość uzupełnienia brakujących efektów uczenia się w trakcie trwania studiów drugiego stopnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.

 

 1. Zarządzanie/Management, Logistyka/Logistics, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Finanse i rachunkowość:

  1. rozmowa kwalifikacyjna,

  2. kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w zakresie  kierunków  studiów  innych  niż te,  na które  ubiegają  się o przyjęcie, mogą zostać przyjęci pod warunkiem uzupełnienia  efektów uczenia się wynikających z różnic programowych.

 

§ 4

 

Wartość progowa wskaźnika rekrutacyjnego

 

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla każdego kierunku i typu studiów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby zgłoszeń oraz liczby miejsc na dany kierunek i rodzaj studiów.

 

§ 5

 

Terminy  i procedura

 

 1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia przeprowadzana jest w następujących terminach:

na semestr zimowy od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

na semestr letni od 25.01.2021 r. do 12.02.2021 r.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala i podaje do wiadomości szczegółową organizację rekrutacji, w tym:

  • termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów na studia,

  • terminy ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

§ 6

 

Informacje dodatkowe

 

 1. Rekrutacji na studia prowadzona jest na określone kierunki, rodzaje i formy studiów.

 2. Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę studentów I-go roku studiów stacjonarnych z powodu wyczerpania liczby miejsc, a przekroczyli wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego wpisywani są na rezerwową listę studentów lub mogą ubiegać się o wpis na listę studentów studiów niestacjonarnych.

 3. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc wówczas przekroczenie wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego nie jest warunkiem decydującym o wpisie na listę studentów.

 4. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia rozpoczynającej się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021.

 5. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach rekrutacji rozstrzyga Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sprawdza i weryfikuje pod względem formalnym wpis na listę studentów.

 7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 8. Od  odmownej  decyzji  Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej  przysługuje  odwołanie do Rektora.

 9. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 10. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na pierwszy rok studiów uczelnia zwraca kandydatowi złożone przez niego dokumenty, natomiast kopie tych dokumentów  uczelnia   przechowuje   przez    okres    6-ciu    miesięcy.    Okres    przechowywania ww. dokumentów liczy się od momentu upływu terminów odwoławczych.

 

Tabela nr 1. Wykaz dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla poszczególnych kierunków studiów:

 

 

kierunek studiów

Wykaz przedmiotów

budownictwo

budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

fizyka z astronomią

lub fizyka lub chemia

lub technologia informacyjna (informatyka)

elektrotechnika

 • elektronika i telekomunikacja

 • automatyka i robotyka

fizyka lub

fizyka z astronomią lub informatyka lub

technologie informatyczne

informatyka

mechanika i budowa maszyn mechatronika

maszyny i systemy energetyczne

- matematyka stosowana i technologie informatyczne

 • fizyka

lub fizyka z astronomią

 • lub chemia

lub technologia informacyjna (informatyka)

fizyka techniczna

inżynieria materiałowa

 • technologia szkła i ceramiki

 • metalurgia

zarządzanie i inżynieria produkcji

fizyka

-    lub fizyka z astronomią lub chemia

lub biologia

lub technologia informacyjna (informatyka)

 • inżynieria środowiska

 • biotechnologia

fizyka

lub fizyka z astronomią lub chemia

-         lub biologia                         

- energetyka

fizyka

lub fizyka z astronomią lub chemia

lub informatyka

-     lub technologia informacyjna

 • zarządzanie

 • logistyka /studia licencjackie/

 • finanse i rachunkowość

 • angielski język biznesu

 • design i zarządzanie projektami

 • zarządzanie w turystyce i sporcie

geografia

lub historia

lub wiedza o społeczeństwie

 • zarządzanie jakością i produkcją

 • bezpieczeństwo i higiena pracy

 • logistyka /studia inżynierskie/

fizyka z astronomią (fizyka)

lub chemia

lub technologia informacyjna (informatyka)

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Komentarze (0)