Zasady rekrutacji na rok 2020/21

Zasady rekrutacji na rok 2020/21

Zasady rekrutacji na rok 2020/21

Uniwersytet Gdański rekrutacja 2020

UWAGA: Komunikat dotyczący nowych terminów rekrutacji na rok akademicki 2020/2021: https://ug.edu.pl/news/pl/277/nowe-terminy-rekrutacji-na-uniwersytecie-gdanskim

Uchwała nr 71/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 oraz art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) Senat Uniwersytetu Gdańskiego określa następujące  warunki,  tryb   oraz   terminy   rekrutacji   na   studia   stacjonarne   i   niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021:

 

§ 1.

Jednostki prowadzące rekrutację

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie prowadzona jest przez Biuro Rekrutacji oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.

 2. Obsługą administracyjną naboru dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców,  o których  mowa  w art. 324  ust. 2 ustawy  z dnia 20 lipca  2018  r. — Prawo   o szkolnictwie wyższym i nauce zajmuje się Biuro Rekrutacji.

 3. Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi nabór na studia dla kandydatów, niewymienionych w ust. 2.

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rektora, rekrutacja odbywa się na specjalności prowadzone w ramach danego kierunku studiów. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Ilekroć w uchwale Senatu UG jest mowa o rekrutacji na kierunek studiów rozumie się przez to również rekrutację na specjalność prowadzoną w ramach kierunku, jeżeli tak stanowią szczegółowe zasady rekrutacji.

 

§ 3.

Odpłatność za studia

 1. Studia niestacjonarne oraz stacjonarne prowadzone w języku obcym są odpłatne.

 2. Uniwersytet Gdański pobiera również opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim.

 3. Opłat, o których mowa w ust. 2, nie pobiera się od cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 4. Zwolnienie cudzoziemca z opłat, o których mowa w ust. 2, może nastąpić również na podstawie:

  1. decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu badawczego;

  2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 

§ 4.

Limity przyjęć

 1. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów na  6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji. Limity przyjęć zostaną określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. W uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek dziekana zwiększyć limit przyjęć na dany kierunek studiów.

 3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjąć na kierunku lub specjalności, określonej na poziomie minimum 25 osób, kierunek lub specjalność nie zostają uruchomione.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana może obniżyć limit przyjęć warunkujący uruchomienie kierunku lub specjalności.

 

§ 5.

Terminy rekrutacji

 1. Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, miejsce składania dokumentów oraz godziny urzędowania komisji rekrutacyjnych określa dziekan właściwego wydziału. Terminy rekrutacji stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów uniemożliwia jego utworzenie, Rektor na wniosek dziekana może wydłużyć termin rejestracji na ten kierunek studiów.

 2. Rekrutacja na semestr zimowy:

  1. na studia stacjonarne — trwa do 30 września 2020 r.

  2. na studia niestacjonarne — trwa do 30 października 2020 r.

  3. w uzasadnionych przypadkach — na studiach stacjonarnych — rekrutacja może zostać przedłużona decyzją Rektora.

 3. Rekrutacja na semestr letni, na kierunkach wskazanych w załączniku nr 1, trwa do 15 lutego 2021 r.

 

§ 6.

Podstawy przyjęcia

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 2. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego elementami są: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny/sprawdzian z wymowy bądź obydwie form y jednocześnie. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, natomiast w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu.

 3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, którego szczegółowe zasady na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Do rekrutacji może przystąpić osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 4. Przyjęcie na studia  może nastąpić  także  na podstawie  efektów  uczenia  się uzyskanych  w procesie uczenia się poza systemem studiów. Przyjęcie na podstawie efektów uczenia się następuje na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 7.

Dodatkowe uprawnienia

l. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa uchwała nr 48/18 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

 1. Sportowcy posiadający  wybitne  osiągnięcia  w  dyscyplinach  olimpijskich  i  nieolimpijskich w toku postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich otrzymują dodatkowe punkty:

  1. 100 punktów — sportowcy posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub pierwszą klasę sportową,

  2. 50 punktów — sportowcy posiadający aktualną drugą klasę sportową.

 2. Podstawą uzyskania dodatkowych uprawnień, o których mowa w ust. I i 2 jest dostarczenie do komisji rekrutacyjnej dokumentów, wymienionych  w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,  w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia listy kandydatów.

 

§ 8.

Świadectwa zagraniczne i cudzoziemcy

 1. Kandydat,  który  uzyskał   świadectwo   dojrzałości   poza   granicami   RP   może   ubiegać   się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na zasadach mających zastosowanie do kandydatów ze starą maturą, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 i 3 pod warunkiem, że świadectwo, które posiada, upoważnia do przyjęcia na studia akademickie w kraju jego wydania.
 2. Kandydat, który posiada dyplom, potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach mających zastosowanie do kandydatów, posiadających dyplom polskiej uczelni. Zagraniczny dyplom upoważnia do przyjęcia na studia, jeżeli i został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może on być uznany na podstawie art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 Iipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Kandydat, który uzyskał dokument uprawniający do podjęcia studiów poza granicami Polski, ma obowiązek — przed wpisaniem punktów do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i nie później niż 5 dni roboczych przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów — skontaktowania się z właściwą jednostką prowadzącą rekrutację w celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według obowiązującej na UG skali punktowej.

 4. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kontaktują się z Biurem Rekrutacji. Pozostali cudzoz iemcy mają obowiązek skontaktowania się z Biurem Współpracy Międzynarodowej.

 5. Biuro Rekrutacji i i Biuro Współpracy Międzynarodowej dokonują przeliczenia ocen na podstawie otrzymanych skanów/kserokopii dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie.
 6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów, o których mowa w ust. 1  i 2, znajduje się  w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 9.

Intemational Baccalaureate, European Baccalaureate, poziom dwujęzyczny z języka obcego, matura 2002

 1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej ("International Baccalaureate”), kwalifikujące do wydania dyplomu, wydane  przez Biuro IB  w Genewie, może ubiegać  się o przyjęcie  na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania  zaświadczenia. Kwalifikacja  odbywa się na podstawie  konkursu  świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów, ustalonych dla kierunków studiów oraz zgodnie z tabelą przeliczającą punkty uzyskane na maturze IB na procenty:

 

Poziom SL lub HL

Punkty procentowe

7

100

6

90

5

80

4

70

3

60

2

50

1

10

 

 1. Jeżeli kandydat, o którym mowa w ust. 1 zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym (HL) — wynik uzyskany na maturze mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75 a następnie przez mnożnik przedmiotu.

 2. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej ("European Baccalaureate”), kwalifikujące do wydania dyplomu, może  ubiegać  się o przyjęcie  na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw z uwzględnieniem mnożników przedmiotów ustalonych dla kierunków studiów. Dodatkowo wynik uzyskany na maturze mnoży się przez współczynnik 15.

 3. Wynik (punkty procentowe) uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu  na danym  kierunku  studiów.  Nie dotyczy  to wyniku egzaminów  z przedmiotów zdawanych w języku obcym (np. biologia, historia).

 4. Kandydatom z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

 

§ 10.

Stara matura

 1. Kandydatom ze starą maturą oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku studiów dla kandydatów z nową maturą przelicza się na punkty według poniższej tabeli i następnie mnoży się przez mnożnik przedmiotu.

 

Punkty procentowe

ocena

skala ocen 2-5

skala ocen 1-6

6

-

150

5

150

120

4

100

90

3

50

60

2

-

30

 

 

 

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów stacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotu  na egzaminie dojrzałości,  a w  przypadku  braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych) pomnożona przez współczynnik 0,6, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów. Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów niestacjonarnych uwzględnia się najkorzystniejszą ocenę z przedmiotów na egzaminie dojrzałości, a w przypadku braku oceny z egzaminu z danego przedmiotu pod uwagę będzie brana ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (bez uwzględniania ocen z zajęć fakultatywnych). Jeśli przedmiot punktowany wybiera się spośród kilku proponowanych przedmiotów, to w pierwszej kolejności liczy się przedmiot, który kandydat zdawał na egzaminie dojrzałości.

 

§ 11.

Średnia ocen ze studiów

 1. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia ocen, rozumie się przez to: średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych w toku studiów  wyższych,  liczoną do drugiego  miejsca  po przecinku,  bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej z pracy dyplomowej. Weryfikacja średniej następuje na podstawie oryginału lub kserokopii indeksu/karty przebiegu studiów/suplementu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdańsk i lub notariusza.  Dopuszcza  się  możliwość   weryfikacji   średniej   na   podstawie   zaświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 5, pkt 1.2 lit. c.

 2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, dla kandydatów uzyskujących oceny w skali innej niż 2-5, Uniwersytet Gdańsk i stosuje system przeliczania skali wg wzoru:

X       (                  min)  / (      max         min)  X  3   +   2

X — ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata, przeliczona na skalę 2-5

W - ocena na dyplomie lub średnia z toku studiów uzyskana przez kandydata

Y min    najniższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem Yp„       — najwyższa ocena w skali stosowanej na uczelni, której kandydat jest absolwentem

 1. Jeśli na danym kierunku studiów drugiego stopnia jednym z kryteriów kwalifikacji jest ocena na dyplomie, w celu wyrażenia jej w wartości punktowej Uniwersytet Gdański stosuje następujący wzór:

P =  (X  x max) / 5

P — liczba punktów uzyskanych przez kandydata na danym kierunku studiów X — ocena na dyplomie, przeliczona na skalę 2-5

max — maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania na danym kierunku studiów

 

§ 12.

Postępowanie kwalifikacyjne

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej irk.ug.edu.pl — zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 1. Wyniki stanowiące kryterium kwalifikacyjne na dany kierunek należy wprowadzić do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na tym kierunku.

 2. Osoby, posiadające świadectwo dojrzałości lub dyplom uzyskany poza granicami Polski, mają obowiązek wprowadzenia do systemu wyników przeliczonych przez Biuro Rekrutacji lub Biuro Współpracy Międzynarodowej.

 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej.

 1. O przyjęciu na studia, w ramach limitu przyjęć, decyduje liczba uzyskanych punktów, przy czym na studiach drugiego stopnia w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie powoduje przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku, o przyjęciu na studia decyduje kryterium dodatkowe, którym jest średnia obliczana według zasad opisanych w § 11 ust. 1.

 2. W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie wybrany wynik korzystniejs2y dla kandydata.

 3. Jeżel i kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.

 4. Kandydat, który nie uzyskał radnych punktów z jednego z kryteriów kwalifikacyjnych branych pod uwagę w rekrutacji na dany kierunek, tj. konkursu świadectw, oceny na dyplomie, średniej ocen, egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej — zostaje wykluczony z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 5. Uniwersytet Gdańsk i nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do systemu IRK, a w szczególności za wpisanie przez niego wyników matury i ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, średniej ocen ze studiów lub oceny na dyplomie niezgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Kandydat może skorygować wyniki wprowadzone do systemu IRK (również te wprowadzone na swoją niekorzyść) najpóźniej ostatniego dnia rejestracji i na kierunek. Brak korekty wprowadzonej do tego czasu skutkuje udziałem w rekrutacji z wynikiem błędnym (zaniżonym).

 

§ 13.

Etapy rekrutacji

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek, wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UG na wygenerowane w systemie IRK indywidualne konto bankowe kandydata. Opłaty można dokonać również w kasie UG. Brak opłaty rekrutacyjnej wyklucza z postępowania rekrutacyjnego. Jeśli opłata została uiszczona w terminie, a system IRK nie odnotował jej lub nie przypisał do kierunku, należy postępowań zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały (pkt. 4).

 1. W uzasadnionych przypadkach kandydat może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty rekrutacyjnej. Warunki zwrotu opłaty rekrutacyjnej określane są właściwym zarządzeniem Rektora.

 2. Komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów w wyznaczonym terminie ogłasza listę kandydatów w systemie IRK oraz przed siedzibą komisji.

 3. W ciągu 7  dni  kalendarzowych  od  ogłoszenia  listy  kandydatów,  osoba  ubiegająca  się o przyjęcie na studia jest zobowiązana złożyć w tekturowej teczce komplet wymaganych dokumentów w siedzibie komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów. Dokumenty mogą zostać złożone osobiście, przez osobę “trzecią”, a także nadesłane pocztą lub kurierem. (Nie jest wymagane upoważnienie do składania dokumentów przez osobę „trzecią”). W przypadku wysyłania dokumentów, datę dostarczenia stanowi data doręczenia przesyłki do siedziby komisji rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego nadania przesyłki. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 1. Dokumenty wymienione w załączniku nr 5 mogą składać wszyscy kandydaci umieszczeni na liście kandydatów danego kierunku w siedzibie komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów. Niezłożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów świadczy o rezygnacji kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci, dla których warunkiem rozpoczęcia studiów jest otrzymanie wizy, na czas postępowania rekrutacyjnego mogą posługiwać się skanami dokumentów, wymienionymi w załączniku nr 5. Wymaganą dokumentację zobowiązani są uzupełnić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego w dziekanacie wydziału, na którym rozpoczynają studia. Niespełnienie powyższego warunku w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację ze studiów osoby zakwalifikowanej na dany kierunek.

 3. Na kierunkach wykazujących czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciw wskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów wydane przez lekarza medycyny pracy. Szczegóły dotyczące badań lekarskich zostały opisane na stronie internetowej www. rekrutacja. ug. edu.pl.

 4. Kandydat, który nie chce brać udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym powinien zrezygnować w systemie IRK z ubiegania się o przyjęcie na kierunek lub przesłać pisemną rezygnację do właściwej komisji rekrutacyjnej.

 5. Po upływie terminu składania dokumentów właściwa komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w systemie IRK oraz przed siedzibą komisji. Na ww. liście są umieszczone nazwiska kandydatów, którzy uzyskali liczbę punktów pozwalającą zakwalifikować sie na kierunek w ramach określonej liczby miejsc oraz w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez komisję rekrutacyjną.

 7. Przyjęcie bądź odmowa przyjęcia na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej Rektora — zgodnie z art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 8. Osoby zakwalifikowane na studia, które chcą zrezygnować z podjęcia studiów, powinny złożyć pisemną rezygnację w dziekanacie Wydziału prowadzącego dany kierunek studiów.

 

§ 14.

Rekrutacja dodatkowa a rekrutacja uzupełniająca

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, Rektor na wniosek dziekana może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca:

 1. Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skierowana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z § 13 niniejszej uchwały.

 2. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy kierunków, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca. Liczba zwolnionych miejsc zostanie określona na podstawie rezygnacji dokonanych w grupie osób przyjętych na studia. Decyzja o rekrutacji uzupełniającej, w przypadku złożenia stosownego wniosku  przez  dziekana,  zostaje  podjęta   w  terminie  do  dnia  10  października   2020  r.   W rekrutacji uzupełniającej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej, mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek  studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia. Kandydaci, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, złożonego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, uczestniczą w rekrutacji uzupełniającej z wynikami uzyskanymi po weryfikacji. Komisja rekrutacyjna poprzez wysłanie wiadomości w systemie IRK oraz e-mailem informuje kandydatów o rekrutacji uzupełniającej, określając 4-dniowy termin i miejsce składania dokumentów oraz liczbę  miejsc. Kandydaci,  chcący  brać  udział  w rekrutacji, składają komplet wymaganych dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu kandydata na listę uzupełniającą w IRK i przyjmuje (na podstawie rankingu punktów) tyle osób, ile miejsc zostało zwolnionych.

 

§ 15.

Komisje rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów. Skład komisji rekrutacyjnej obejmuje: przewodniczącego, sekretarza i członka. Przewodniczącego i członka komisji powoduje się spośród nauczycieli akademickich. Przewodniczący musi posiadać co najmniej stopień doktora. Sekretarzem może być pracownik administracyjny uczelni. Komisje rekrutacyjne powołuje dziekan.

2. Inne osoby wyznaczone do realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji, w tym egzaminatorów, powołuje Rektor lub dziekan. Osobami tymi mogą być również osoby spoza UG. Informacje o składzie komisji rekrutacyjnej oraz ewentualnych zmianach dziekan przesyła do Biura Rekrutacji w trybie natychmiastowym, w celu dokonania aktualizacji w systemie IRK.

 

§ 16.

Obserwatorzy

Przedstawiciele samorządu studenckiego mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, jako obserwatorzy na zasadach określonych przez dziekana.

 

§ 17.

Zadania komisji rekrutacyjnych

 • Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

  1. prowadzenie obsługi i nadzorowanie procesu rekrutacji z wykorzystaniem IRK,

  2. przeprowadzenie egzaminów wstępnych,

  3. przyjmowanie dokumentów i ich weryfikacja,

  4. bieżące odznaczanie w systemie IRK faktu złożenia dokumentów przez kandydata,

  5. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć na studia,

  6. zawiadomienie kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyjna nie może zmieniać zasad postępowania rekrutacyjnego ustalonych przez Senat UG, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 3.

 2. Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie  modyfikowania w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich)  postępowania  rekrutacyjnego  w stosunku  do osób niepełnosprawnych.

 

§ 18.

Egzaminy

 1. Na   niektórych   kierunkach,   zgodnie   ze   szczegółowymi   zasadami    rekrutacji   określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, przewidziane są egzaminy wstępne  —  ustne  lub pisemne.

 2. Pisemna praca egzaminacyjna jest oceniana przy 2achowaniu anonimowości jej autora.

 3. Kandydaci mają prawo w obecności egzaminatora, przewodniczącego, członka lub sekretarza wglądu do swoich prac egzaminacyjnych w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów w godzinach wyznaczonych przez przewodniczącego komisji. Termin ten w sposób niebudzący wątpliwości należy podać do wiadomości kandydatów.

 4. Kandydat może odwołać się od oceny pracy pisemnej do przewodniczącego właściwej komisji w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników.

 

§ 19.

Zaświadczenie

Kandydat może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych w toku postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 20.

Sprawozdawczość

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów sporządza dla każdego kierunku studiów:

 1. listę alfabetyczną z punktami i rankingową kandydatów,

 2. listę osób nieprzyjętych (alfabetyczną z punktami i rankingową),

 3. listę osób przyjętych na studia (alfabetyczną z punktami i rankingową),

 4. protokół Komisji,

 5. protokół EN-1.

 

§ 21.

Odwołanie

 1. W przypadku naruszenia przez komisję rekrutacyjną przepisów prawa w toku postępowania administracyjnego, od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.

 2. Od decyzji wydanych przez Rektora służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 3. Odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy można  wnieść  w  terminie  14  dni  od dnia doręczenia decyzji.

 

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)