Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/20

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/20

Politechnika Gdańska rekrutacja 2019 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Politechnice Gdańskieji. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Senatu PG Nr 222/2018/XXIII z 12 grudnia 2018 r. w sprawie: dostosowania Uchwały Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018 r.

„Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020”

do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

§1

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Politechniki Gdańskiej dostosowuje Uchwałę Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018r. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020” wraz z załącznikami do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§2

W Uchwale Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018r. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020”, wprowadza się następujące zmiany:

§1 otrzymuje brzmienie:

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego lub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.
 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, co zostało określone w art. 71 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna procedura uczelniana.
 3. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.
 4. Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących. Podjęcie kolejnego kierunku studiów stacjonarnych możliwe jest po zaliczeniu pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 5. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.
 6. Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:

 

 1. dla obywateli polskich rekrutacja na studia rozpocznie się 10 maja 2019r. w przypadku studiów stacjonarnych oraz 5 lipca w przypadku studiów niestacjonarnych. W obu przypadkach wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2019r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2019r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2019r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

 1. dla cudzoziemców rekrutacja na studia rozpocznie się 10 maja 2019r., a wyniki zostaną ogłoszone do 15 sierpnia 2019r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2019r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2019 r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

 

 1. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na który kwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami w ramach dostępnego limitu przyjęć. Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje rektor.

 

 1. §2 otrzymuje brzmienie:

 

 1. Kandydaci, będący obywatelami polskimi zdający egzamin maturalny, tzw. nową maturę (wyniki procentowe) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.
 2. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, którzy zdali egzamin dojrzałości, tzw. starą maturę (skala ocen od 2 do 6) są przyjmowani na podstawie oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.
 3. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, zdający maturę międzynarodową są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu głównego oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.
 4. Cudzoziemcy lub kandydaci będący obywatelami polskimi posiadający dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości, ale uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 

Świadectwa lub inne dokumenty wydane za granicą mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 

 1. Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

 

 1. etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.
 2. etap drugi – konkurs punktów kandydata obliczanych na podstawie załącznika nr 3.

 

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi. W szczególności pomoc w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp. Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

 1. §3 otrzymuje brzmienie:

 

 1. Postępowanie  w  sprawie  przyjęcia  na  studia  obywateli  polskich  prowadzą  wydziałowe  komisje rekrutacyjne, a w przypadku cudzoziemców – komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

Prace komisji koordynuje rektor.

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.
 2. Warunkiem przyjęcia kandydatów jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez rektora na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone na stronie http://www.pg.edu.pl. Niedostarczenie dokumentów oraz nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji i spowoduje wydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 1. Poza dokumentami wymienionymi w punkcie 3 od kandydatów obywateli polskich posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości i cudzoziemców uczelnia wymaga następujących dokumentów:
 • potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia w kraju, w którym wydano świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania,
 • wykaz ocen dotyczący przebiegu ostatniego etapu edukacji, uprawniający do podjęcia studiów I stopnia,
 • oficjalna skala ocen,
 • apostille lub legalizacja uzyskana na świadectwie maturalnym/certyfikacie uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w państwie jego wydania.

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim:

 • poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 wg Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego lub zaświadczenie o języku polskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji.

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim:

 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wg listy zawartej na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej lub zaświadczenie o języku angielskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przez Politechnikę Gdańską,
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego nie jest wymagane w przypadku gdy poprzedni etap edukacji był prowadzony w kraju, w którym jedynym językiem urzędowym jest język angielski.

Ww. dokumenty akceptowane będą jeśli zostały wydane w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

 1. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne określona jest w piśmie okólnym Rektora.
 2. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w naborze podstawowym jest mniejsza od limitu przyjęć, może się odbyć dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez rektora. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

 

 1. §4 otrzymuje brzmienie:

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego, które odbyły się w Polsce określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

 1. §5 otrzymuje brzmienie:

 

 1. Zgodnie z terminarzem rekrutacji rektor podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku 3.
 2. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia w drodze wpisu na listę studentów, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Cudzoziemcy otrzymają decyzję administracyjną rektora w sprawie przyjęcia na studia.

 

 1. §6 otrzymuje brzmienie:

 

 1. W przypadku obywateli polskich od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Uczelnia uwzględnia możliwość odwołania się dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na dany kierunek studiów na rok akademicki, na który była przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 2. W przypadku cudzoziemców od otrzymanej decyzji administracyjnej rektora przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 1. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców.
 2. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

 1. §7 otrzymuje brzmienie:

 

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

 

 1. §8 otrzymuje brzmienie:

 

Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych osobowych oraz dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Usuwa się §9, 10 i 11.

 

§3

Załącznik 1 do Uchwały Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018r „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020” otrzymuje brzmienie:

 

Kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzone do uruchomienia w semestrze zimowym 2019/2020

 

 

 

 

Tytuł

Program

 

Kierunek

Wydział

Forma studiów

studiów w

 

zawodowy

 

 

 

 

 

języku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

niestacjonarne

licencjat

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

Architektury

stacjonarne

inżynier

polskim

 

architekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i

Elektrotechniki i Automatyki

stacjonarne

inżynier

polskim

 

systemy sterowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i

Elektroniki, Telekomunikacji i

stacjonarne

inżynier

polskim

 

robotyka

Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

licencjat

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronika i

Elektroniki, Telekomunikacji i

stacjonarne

inżynier

polskim

 

telekomunikacja

Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki;

 

 

 

polskim i

 

Mechaniczny; Oceanotechniki i

stacjonarne

inżynier

 

angielskim

 

 

Okrętownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki

stacjonarne

inżynier

polskim

 

Stosowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

Architektury

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i

stacjonarne

inżynier

polskim

 

Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria danych

Elektroniki, Telekomunikacji i

 

 

 

 

 

Informatyki; Zarządzania i

stacjonarne

inżynier

angielskim

 

 

Ekonomii

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki

 

 

 

 

 

Stosowanej; Chemiczny;

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

Mechaniczny

 

 

 

 

 

Inżynieria mechaniczno-

Mechaniczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

medyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Korozja

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki

stacjonarne

licencjat

polskim

 

Stosowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanika i budowa

Mechaniczny

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim i

 

maszyn

angielskim (tylko

 

 

 

 

 

stacjonarne)

 

 

 

 

 

 

 

Mechatronika

Mechaniczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki

stacjonarne

inżynier

polskim

 

Stosowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanotechnika

Oceanotechniki i

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

Okrętownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport*

Inżynierii Lądowej i Środowiska;

 

 

 

 

 

Oceanotechniki i

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

Okrętownictwa

 

 

 

 

 

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

licencjat

angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria

Mechaniczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie i

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim i

 

monitoring

angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach

 

§4

Załącznik 2 do Uchwały Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018r „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020” otrzymuje brzmienie:

 

eRekrutacja

 

 1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl
 3. Przebieg rekrutacji:

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

 1. zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,
 2. założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie,
 3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
 4. podać wymagane informacje m.in. o ukończonej szkole, numerze świadectwa dojrzałości itp.
 5. podać wyniki z egzaminu maturalnego (wyniki procentowe bądź oceny, w zależności od typu zdawanej matury),
 6. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:

 

 1. wybrać nabór na studia,
 2. wybrać kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, który jest najbardziej zainteresowany,
 3. wydrukować i podpisać formularz udziału w rekrutacji,

 

 1. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości (na kierunku Architektura obowiązuje wyższa opłata niż na pozostałych kierunkach) na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat.
 2. dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub komisji rekrutacyjnej ds. cudzoziemców według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez rektora.

 

 1. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przez rektora.
 2. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.
 3. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.
 4. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie http://www.pg.edu.pl.
 5. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.
 6. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

 

§5

Załącznik 3 do Uchwały Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018r „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020” otrzymuje brzmienie:

 

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

 

 • przedmiotu głównego,
 • języka polskiego,
 • języka obcego nowożytnego.

 

Cudzoziemcom lub kandydatom będącym obywatelami polskimi posiadającym dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

 

 • przedmiotu głównego,
 • języka obcego nowożytnego.

 

Wzór, według  którego obliczane są punkty kandydata

W = przedmiot

główny *

p + 0,1 * j

polski *

p + a

* j

obcy *

p

gdzie:

W

przedmiot główny

j polski

j obcy

p

a

 

liczba punktów kandydata

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu głównego

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

zmienna zależna od rodzaju i poziomu egzaminu maturalnego

zmienna zależna od poziomu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

 

Dla kandydatów na kierunek Architektura pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

 

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:

WA = S + W

gdzie:

WA

S

suma punktów kandydata na kierunek architektura

wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał

minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

 

Dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

Ocena

 

Liczba punktów

 

 

 

 

 

 

 

Poziom SL

 

Poziom HL

 

 

 

 

excellent (7)

100

 

100

 

 

 

 

very good (6)

85

 

95

 

 

 

 

good (5)

70

 

90

 

 

 

 

satisfactory (4)

55

 

80

 

 

 

 

mediocre (3)

40

 

60

 

 

 

 

poor (2)

30

 

40

 

 

 

 

very poor (1)

0

 

0

 

 

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

przedmiot główny

liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu głównego

j polski

= 0

 

 

 

j obcy

= liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego

p

= 1,0

 

 

 

a

= 0,25

 

 

 

 

 1. Dla kandydatów będących obywatelami polskimi zdających egzamin dojrzałości z wynikami określonymi ocenami w skali od 1 do 6 („stara matura”)

 

Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości w starej formule (przed rokiem 2005) ocenianej w skali czterostopniowej (w skali od 2 do 5) lub sześciostopniowej (w skali od 1 do 6), przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości. Jeśli żaden przedmiot główny nie był zdawany na egzaminie to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka) według reguły:

 

 

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

mierny lub

 

Ocena

dopuszczający

 

(6)

(5)

(4)

(3)

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypisane

100

80

60

40

20

 

punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy kandydat zdawał część pisemną i ustną egzaminu dojrzałości, liczy się średnią z obu ocen.

Zasada dotyczy przedmiotu głównego i języka obcego.

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

przedmiot główny      liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu głównego

j polski                       liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z         języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu)

 

liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z języka obcego dla ocen z egzaminu dojrzałości

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy = 0,1

 

 1. Dla kandydatów będących obywatelami polskimi posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości oraz dla cudzoziemców

 

Dla kandydatów będących obywatelami polskimi posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości oraz dla cudzoziemców przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli żaden przedmiot główny nie był zdawany na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka). Decyzje o sposobie przeliczenia skali ocen obowiązującej w danym kraju na punkty podejmuje komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

przedmiot główny      liczba punktów odpowiadająca przeliczenia na punkty oceny z egzaminu z przedmiotu głównego

 

j polski

= 0

j obcy

liczba punktów odpowiadająca przeliczenia na punkty  oceny z  egzaminu z języka obcego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z przedmiotu głównego i języka

 

obcego nowożytnego

p = 0,6

dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z przedmiotu głównego

p = 0,5

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

a = 0,1

w przypadku cudzoziemców

a = 0,25

w przypadku obywateli polskich

 

5.  Przedmiot główny do wyboru

 

Kierunek

Przedmioty główne do wyboru

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

matematyka

 

 

 

 

 

Kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje konkursowy sprawdzian

 

Architektura

predyspozycji do zawodu architekta

 

 

matematyka

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

 

 

 

 

Biotechnologia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

 

 

 

 

Budownictwo

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

 

 

 

 

Chemia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

 

 

 

 

Chemia budowlana

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

 

 

 

 

Ekonomia

matematyka albo geografia albo historia

 

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

 

 

 

 

Elektrotechnika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

 

 

 

 

Energetyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

 

 

 

 

Fizyka techniczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo

 

geografia

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

matematyka albo geografia

 

 

 

 

Informatyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo

 

informatyka

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

 

 

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo biologia albo chemia

 

 

 

 

Inżynieria danych

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

 

 

 

 

Korozja

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

 

 

 

 

Matematyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

 

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

 

 

 

 

 

Mechatronika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

 

 

Nanotechnologia

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

 

 

Oceanotechnika

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

 

 

Technologia chemiczna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

 

 

Transport

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

 

 

Zarządzanie

matematyka

 

 

Zarządzanie inżynierskie

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka

 

 

Zielone technologie i monitoring

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

 

 

 

§6

Wersja jednolita stanowi załącznik do uchwały.

 

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Senatu PG nr 222/2018/XXIII z 12 grudnia 2018 r.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020

 

§1

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego lub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.
 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, co zostało określone w art. 71 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna procedura uczelniana.
 3. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.
 4. Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących. Podjęcie kolejnego kierunku studiów stacjonarnych możliwe jest po zaliczeniu pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia.
 5. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.
 6. Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:

 

 1. dla obywateli polskich rekrutacja na studia rozpocznie się 10 maja 2019r. w przypadku studiów stacjonarnych oraz 5 lipca w przypadku studiów niestacjonarnych. W obu przypadkach wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2019r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2019r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2019r. na stronie http://www.pg.edu.pl.
 2. dla cudzoziemców rekrutacja na studia rozpocznie się 10 maja 2019r., a wyniki zostaną ogłoszone do 15 sierpnia 2019r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2019r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2019 r. na stronie http://www.pg.edu.pl.

 

 1. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na który kwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami w ramach dostępnego limitu przyjęć. Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje rektor.

 

§2

 1. Kandydaci, będący obywatelami polskimi zdający egzamin maturalny, tzw. nową maturę (wyniki procentowe) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.
 2. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, którzy zdali egzamin dojrzałości, tzw. starą maturę (skala ocen od 2 do 6) są przyjmowani na podstawie oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.
 3. Kandydaci, będący obywatelami polskimi, zdający maturę międzynarodową są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu głównego oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.
 4. Cudzoziemcy lub kandydaci będący obywatelami polskimi posiadający dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości, ale uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

 

Świadectwa lub inne dokumenty wydane za granicą mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 

 1. Rekrutacja na kierunek Architektura przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

 

 1. etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.
 2. etap drugi – konkurs punktów kandydata obliczanych na podstawie załącznika nr 3.

 

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi. W szczególności pomoc w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp. Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

 

§3

 1. Postępowanie  w  sprawie  przyjęcia  na  studia  obywateli  polskich  prowadzą  wydziałowe  komisje rekrutacyjne, a w przypadku cudzoziemców – komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

Prace komisji koordynuje rektor.

 

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.
 2. Warunkiem przyjęcia kandydatów jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez rektora na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone na stronie http://www.pg.edu.pl. Niedostarczenie dokumentów oraz nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji i spowoduje wydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 3. Poza dokumentami wymienionymi w punkcie 3 od kandydatów obywateli polskich posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości/ od cudzoziemców uczelnia wymaga następujących dokumentów:

 

 • potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia w kraju, w którym wydano świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania,
 • wykaz ocen dotyczący przebiegu ostatniego etapu edukacji, uprawniający do podjęcia studiów I stopnia,
 • oficjalna skala ocen,
 • apostille lub legalizacja uzyskana na świadectwie maturalnym/certyfikacie   uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w państwie jego wydania.

 

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim:

 • poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 wg Europejskiego Systemu

 

Opisu Kształcenia Językowego lub zaświadczenie o języku polskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji.

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim:

 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wg listy zawartej na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej lub zaświadczenie o języku angielskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przez Politechnikę Gdańską,
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego nie jest wymagane w przypadku gdy poprzedni etap edukacji był prowadzony w kraju, w którym jedynym językiem urzędowym jest język angielski.

 

Ww. dokumenty akceptowane będą jeśli zostały wydane w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

 

 1. Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne określona jest w piśmie okólnym Rektora.
 2. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w naborze podstawowym jest mniejsza od limitu przyjęć, może się odbyć dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez rektora. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

 

§4

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w uczelni publicznej laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów stopnia centralnego, które odbyły się w Polsce określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

 

§5

 1. Zgodnie z terminarzem rekrutacji rektor podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku 3.
 2. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia w drodze wpisu na listę studentów, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Cudzoziemcy otrzymają decyzję administracyjną rektora w sprawie przyjęcia na studia.

 

§6

 1. W przypadku obywateli polskich od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Uczelnia uwzględnia możliwość odwołania się dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na dany kierunek studiów na rok akademicki, na który była przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 2. W przypadku cudzoziemców od otrzymanej decyzji administracyjnej rektora przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub komisję ds. rekrutacji cudzoziemców.
 4. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

§7

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

 

§8

Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych osobowych oraz dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

Załącznik nr 1

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020

 

Kierunki studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzone do uruchomienia w semestrze zimowym 2019/2020

 

 

 

 

Tytuł

Program

 

Kierunek

Wydział

Forma studiów

studiów w

 

zawodowy

 

 

 

 

 

języku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

niestacjonarne

licencjat

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

Architektury

stacjonarne

inżynier

polskim

 

architekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i

Elektrotechniki i Automatyki

stacjonarne

inżynier

polskim

 

systemy sterowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i

Elektroniki, Telekomunikacji i

stacjonarne

inżynier

polskim

 

robotyka

Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

licencjat

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronika i

Elektroniki, Telekomunikacji i

stacjonarne

inżynier

polskim

 

telekomunikacja

Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki;

 

 

 

polskim i

 

Mechaniczny; Oceanotechniki i

stacjonarne

inżynier

 

angielskim

 

 

Okrętownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki

stacjonarne

inżynier

polskim

 

Stosowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

Architektury

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i

stacjonarne

inżynier

polskim

 

Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria danych

Elektroniki, Telekomunikacji i

 

 

 

 

 

Informatyki; Zarządzania i

stacjonarne

inżynier

angielskim

 

 

Ekonomii

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki

 

 

 

 

 

Stosowanej; Chemiczny;

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

Mechaniczny

 

 

 

 

 

Inżynieria mechaniczno-

Mechaniczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

medyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Korozja

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki

stacjonarne

licencjat

polskim

 

Stosowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanika i budowa

 

 

 

 

polskim i

 

Mechaniczny

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

angielskim (tylko

 

maszyn

 

 

 

 

 

stacjonarne)

 

Mechatronika

Mechaniczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki

stacjonarne

inżynier

polskim

 

Stosowanej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanotechnika

Oceanotechniki i

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

Okrętownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport*

Inżynierii Lądowej i Środowiska;

 

 

 

 

 

Oceanotechniki i

stacjonarne

inżynier

polskim

 

 

Okrętownictwa

 

 

 

 

 

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

licencjat

angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria

Mechaniczny

stacjonarne

inżynier

polskim

 

produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

niestacjonarne

inżynier

polskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie i

Chemiczny

stacjonarne

inżynier

polskim i

 

monitoring

angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach

 

Załącznik nr 2

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020

 

eRekrutacja

 

 1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl
 3. Przebieg rekrutacji:

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

 1. zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,
 2. założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie,
 3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
 4. podać wymagane informacje m.in. o ukończonej szkole, numerze świadectwa dojrzałości itp.
 5. podać wyniki z egzaminu maturalnego (wyniki procentowe bądź oceny, w zależności od typu zdawanej matury),
 6. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:

 

 1. wybrać nabór na studia,
 2. wybrać kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, który jest najbardziej zainteresowany,
 3. wydrukować i podpisać formularz udziału w rekrutacji,

 

 1. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości (na kierunku Architektura obowiązuje wyższa opłata niż na pozostałych kierunkach) na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat.
 2. dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub komisji rekrutacyjnej ds. cudzoziemców według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez rektora.

 

 1. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przez rektora.
 2. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.
 3. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.
 4. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie http://www.pg.edu.pl.
 5. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.
 6. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

 

Uchwała Senatu PG Nr 223/2018/XXIV z 12 grudnia 2018 r. w sprawie: dostosowania Uchwały Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018 r.

„Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020”

do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§1

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Politechniki Gdańskiej dostosowuje Uchwałę Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018r. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020” wraz z załącznikami do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§2

W Uchwale Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018r. „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020”, wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. §1 otrzymuje brzmienie:

 

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązuje posiadanie dyplomu ukończenia studiów.
 2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się co zostało określone w art. 71 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna procedura uczelniana.
 3. Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.
 4. Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących. Podjęcie kolejnego kierunku studiów stacjonarnych możliwe jest po zaliczeniu drugiego semestru studiów stacjonarnych II stopnia.
 5. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.
 6. Rekrutacja prowadzona jest w następujących terminach:

 

 •  dla obywateli polskich rekrutacja na studia rozpocznie się od 5 lipca 2019 r. w przypadku naboru na semestr zimowy, a wyniki zostaną ogłoszone do końca lipca 2019 r. Nabór na semestr letni rozpocznie się od 9 stycznia 2020 r., a wyniki zostaną opublikowane do 20 lutego 2020 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2019 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniukwietnia 2019 r. na stronie http://www.pg.edu.pl, a w przypadku naboru na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim do końca grudnia 2019 r.
 • dla cudzoziemców rekrutacja na studia rozpocznie się od 10 maja 2019 r., a wyniki zostaną ogłoszone do 15 sierpnia 2019 r. Nabór na semestr letni rozpocznie się od 1 listopada 2019 r., a wyniki zostaną opublikowane do 31 stycznia 2020 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji ustala rektor do końca marca 2019 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2019 r. na stronie http://www.pg.edu.pl, a w przypadku naboru na kierunki rozpoczynające się w semestrze letnim do końca października 2019 r.

 

 1. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na który kwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami w ramach dostępnego limitu przyjęć. Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje rektor.

 

 1. §2 otrzymuje brzmienie:

 

 1. Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów drugiego stopnia - stacjonarnych i niestacjonarnych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Studia drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach kształcenia wymienionych w załączniku nr 1 i trwają trzy lub cztery semestry. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w zależności od kierunku uprawnia tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz spełnienie warunków rekrutacji ustalonych przez uczelnię – co określa załącznik nr 3.
 3. Kandydaci na studia powinni posiadać określony tytuł zawodowy jak również być absolwentami danego kierunku zgodnie z załącznikiem 3. Dodatkowo kandydaci na kierunek architektura powinni złożyć portfolio oraz posiadać dyplom z uczelni, które uzyskały międzynarodową uznawalność kwalifikacji zawodowych potwierdzoną wpisem do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Aneks V.7 L 255/129 - Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady lub legitymują się dyplomem: Bachelor Diploma, Bachelor’s Degree Certificate Majoring in Architecture wraz z potwierdzeniem przebiegu studiów.
 4. Lista rankingowa dla wszystkich kandydatów spełniających kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia jest tworzona na podstawie:

 

 1. dla obywateli polskich - ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej ze studiów I stopnia bądź jednolitych magisterskich i/lub oceny na dyplomie, a w przypadku kierunku Architektura dodatkowo w oparciu o portfolio.
 2. dla cudzoziemców – ukończonego kierunku studiów, a w przypadku kierunku Architektura dodatkowo w oparciu o portfolio.

 

W przypadku dużej liczby kandydatów na dany kierunek bądź wątpliwości, komisja może przeprowadzić dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną.

 

 1. §3 otrzymuje brzmienie:

 

 1. Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych koordynuje rektor.
 2. Wydziałowa  komisja  rekrutacyjna  może  określić  minimalną  wartość  średniej  ważonej  i  ocenę  na dyplomie ze studiów uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.
 3. Warunkiem przyjęcia kandydatów jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez rektora na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone na stronie http://www.pg.edu.pl. Niedostarczenie dokumentów oraz nie wniesienie opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji i spowoduje wydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.
 4. Poza dokumentami wymienionymi w punkcie 3 od kandydatów obywateli polskich posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości/ od cudzoziemców uczelnia wymaga następujących dokumentów:

 

 • potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze szkolnictwa wyższego do podjęcia studiów II stopnia w kraju, w którym wydano dyplom ukończenia studiów I stopnia
 • wykaz ocen dotyczący przebiegu ostatniego etapu edukacji, uprawniający do podjęcia studiów II stopnia
 • oficjalna skala ocen
 • apostille lub legalizacja uzyskana na Dyplomie ukończenia studiów I stopnia

 

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim:

 

 • poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie min. B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub zaświadczenie o języku polskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji

W przypadku wnioskowania cudzoziemców o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim:

 

 • międzynarodowy certyfikat poświadczający znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego według listy zawartej na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej lub zaświadczenie o języku angielskim jako wykładowym w przebiegu poprzedniego etapu edukacji lub poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przez Politechnikę Gdańską
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego nie jest wymagane w przypadku gdy poprzedni etap edukacji był prowadzony w kraju, w którym jedynym językiem urzędowym jest język angielski
 • przetransponowania ocen z uczelni macierzystej na oceny obowiązujące w UE

 

Ww. dokumenty akceptowane będą jeśli zostały wydane w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

 

 1. §4 otrzymuje brzmienie:

 

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia pod warunkiem, że:

 

 1. ich dyplomy uprawniają do podejmowania studiów drugiego stopnia w kraju, w którym zostały uzyskane,
 2. ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych,
 3. ich dyplomy zostaną poddane postępowaniu nostryfikacyjnemu przeprowadzonemu przez jednostkę uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie nauki odpowiadającej tytułowi zawodowemu zawartemu w nostryfikowanym dyplomie.

 

Podlegają oni pełnemu postępowaniu kwalifikacyjnemu na danym kierunku.

 

 1. §5 otrzymuje brzmienie:

 

 1. Zgodnie z terminarzem rekrutacji rektor podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów.
 2. Kandydaci będący obywatelami polskimi, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne zostają przyjęci na studia w drodze wpisu na listę studentów, a w przypadku negatywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego otrzymają pisemną decyzję, podpisaną przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Cudzoziemcy otrzymają decyzję administracyjną rektora w sprawie przyjęcia na studia.

 

 1. §6 otrzymuje brzmienie:

 

 1. Od negatywnej decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 2. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.
 3. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

 1. §7 otrzymuje brzmienie:

 

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

 

 1. §8 otrzymuje brzmienie:

 

Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata wszelkich danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych osobowych lub dotyczących ukończonego kierunku studiów, średniej ważonej bądź oceny na dyplomie, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Usuwa się §9 i 10.

 

§3

 

Załącznik 1 do Uchwały Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018r „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020” otrzymuje brzmienie:

 

Kierunki studiów drugiego stopnia zatwierdzone do uruchomienia

 

Kierunek

Wydział

Stacjonarne

Niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

Z 2)

Z

 

Architektura

Architektury

L 2)

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Elektrotechniki i Automatyki

L

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ZC)

L 2)

 

Biotechnologia

Chemiczny

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z 1)

L 2)

Z

 

Chemia

Chemiczny

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

Chemiczny

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ZC)

L2)

 

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

L

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki; Mechaniczny;

L

 

Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z

L 2)3)

 

Gospodarka przestrzenna

Architektury

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

ZC)

L 2)

Z

 

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria i technologie nośników energii

Chemiczny

L P)

 

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej;

L

 

Chemiczny; Mechaniczny

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Mechaniczny

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria morska i brzegowa

Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i

L

 

Okrętownictwa

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z 1)

L 2)

Z

 

Korozja

Chemiczny

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn

Mechaniczny

Z C)

L 2)

Z

L

 

Mechatronika

Mechaniczny

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

L 2)

 

Oceanotechnika

Oceanotechniki i Okrętownictwa

L 2)

L

 

Technologia chemiczna

Chemiczny

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie kosmiczne i satelitarne

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Mechaniczny

L

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport*

Inżynierii Lądowej i Środowiska; Oceanotechniki i

L

 

Okrętownictwa

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

Z 2)

L

Z

L

 

Zielone technologie i monitoring

Chemiczny

Z 2)

L 2)

 

 

L – studia rozpoczynają się od semestru letniego

Z – studia rozpoczynają się od semestru zimowego

P) profil praktyczny

 

 1. nabór wyłącznie dla cudzoziemców, program studiów tylko w języku angielskim *kierunek prowadzony w dwóch dyscyplinach

 

1) program studiów tylko w języku angielskim

2) program studiów w języku polskim i angielskim

3) nabór zostanie uruchomiony w przypadku niewyczerpania limitu miejsc po naborze na semestr zimowy

 

 

§4

Załącznik 2 do Uchwały Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018r „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020” otrzymuje brzmienie:

 

eRekrutacja

 

 1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl
 3. Przebieg rekrutacji:

 

 1. zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,
 2. założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie,
 3. prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,
 4. podać wymagane informacje o wykształceniu m.in. ukończona szkoła wyższa, ukończony kierunek studiów, specjalność oraz ocena na dyplomie, średnia ważona ze studiów, itp.
 5. wypełnić formularz udziału w rekrutacji:

 

 1. wybrać nabór na studia,
 2. wybrać kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany,
 3. wydrukować  i podpisać formularz udziału w rekrutacji,

 

 1. uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat.
 2. dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez rektora.

 

 1. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji ogłoszonym przez rektora.
 2. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.
 3. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.
 4. Politechnika  Gdańska  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niedopełnienie  procedury  elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie http://www.pg.edu.pl.
 5. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.
 6. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

 

§5

Załącznik 3 do Uchwały Senatu PG nr 182/2018/XXIV z 23 maja 2018r „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2019/2020” otrzymuje brzmienie:

 

 1. Kierunki kwalifikujące do rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia określone są w tabeli 1 wg. przypisanych stopni od 1 do 12, gdzie 1 oznacza kierunek najbardziej zgodny, 12 najmniej.
 2. Jeśli przy danym kierunku znajduje się „*” kandydat może zostać przyjęty na studia ewentualnie pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych (po wstępnej analizie programu studiów i efektów kształcenia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów). Na studiach stacjonarnych uczestniczenie w zajęciach uzupełniających różnice programowe jest bezpłatne.
 3. W domyśle ukończony kierunek powinien kończyć się tytułem zawodowym inżyniera i trwać minimum 7 semestrów. W innych przypadkach pojawi się dodatkowo adnotacja o innych dodatkowych możliwościach np. inż. arch., lic., itp.
 4. W przypadku gdy ma znaczenie czy ukończony kierunek jest o profilu praktycznym lub ogólnoakademickim jest to ujęte w tabeli.

 

Tabela 1

 

Kierunek/stopień

 

Ukończone kierunki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

1

analityka gospodarcza (lic.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

2

ekonomia (lic.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

3

informatyka i ekonometria (lic.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

4

zarządzanie (lic.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

5

rachunkowość i finanse (lic.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

6

bankowość (lic.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

7

międzynarodowe stosunki gospodarcze (lic.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

8

stosunki gospodarcze* (lic.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

9

inne kierunki

nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych* (mgr lub lic.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

10

inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych* (mgr lub lic.)

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

1

tylko kierunki, po których ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł inż. ach., Bachelor Diploma

 

lub Bachelor’s Degree Certificate Majoring in Architecture po porównaniu programu studiów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i

1

automatyka i robotyka

 

 

 

 

 

systemy sterowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i

2

mechatronika, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, energetyka

 

systemy sterowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i

3

inne kierunki pokrewne*

 

 

 

 

 

systemy sterowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka

1

automatyka i robotyka

 

 

 

 

 

i robotyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka

2

elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, fizyka

 

i robotyka

techniczna, mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka

3

inne kierunki*

 

 

 

 

 

 

i robotyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

1

biotechnologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

2

chemia, inżynieria biomedyczna, technologia żywności i żywienie człowieka. Absolwenci

 

studiów licencjackich: biotechnologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technologia chemiczna,  technologie ochrony środowiska,  ochrona środowiska w języku

 

Biotechnologia

3

angielskim,

inżynieria  materiałowa,  konserwacja

i  degradacja

materiałów.

Absolwenci

 

studiów licencjackich: chemia, inżynieria biomedyczna, technologia żywności i żywienie

 

 

 

 

 

 

człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

4

chemia

budowlana.  Absolwenci  studiów  licencjackich:  technologia  chemiczna,  ochrona

 

środowiska, inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

5

inne kierunki* pokrewne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

6

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

1

budownictwo (profil ogólnoakademicki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

2

budownictwo* (profil praktyczny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

3

inne kierunki pokrewne z kierunkiem budownictwo*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

1

chemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biotechnologia,   technologia   chemiczna,   technologie   ochrony   środowiska,   ochrona

 

Chemia

2

środowiska  w  języku  angielskim,  inżynieria  materiałowa,  konserwacja  i  degradacja

 

 

 

materiałów, chemia budowlana. Absolwenci studiów licencjackich: chemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

3

absolwenci

studiów

licencjackich:

biotechnologia,

technologia

chemiczna,

technologie

 

ochrony środowiska, inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

4

inne kierunki* pokrewne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

1

chemia budowlana

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

2

chemia,

inżynieria

materiałowa,

technologia  chemiczna,  konserwacja  i

degradacja

 

materiałów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

3

absolwenci studiów licencjackich: chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

4

inne kierunki* pokrewne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronika i

1

elektronika i telekomunikacja

 

 

 

 

 

telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronika i

2

automatyka

i  robotyka,  informatyka,  inżynieria

biomedyczna,

elektrotechnika,  fizyka

 

telekomunikacja

techniczna, mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronika i

3

inne kierunki*

 

 

 

telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika

1

elektrotechnika

 

 

Elektrotechnika

2

energetyka,

automatyka  i  robotyka,  mechatronika,

fizyka  techniczna,  elektronika  i

 

telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika

3

inne kierunki pokrewne*

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetyka

1

energetyka

 

 

 

WEIA, WM, WOiO

 

 

 

 

 

 

 

Energetyka

 

automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, inżynieria środowiska,

 

2

fizyka techniczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, oceanotechnika, zielone

 

WEIA, WM, WOiO

 

 

 

technologie i monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetyka

3

inne kierunki pokrewne*

 

 

WEIA, WM, WOiO

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

1

fizyka techniczna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

2

inne kierunki*

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

1

geodezja i kartografia

 

 

Geodezja i kartografia

2

inne kierunki pokrewne (minimum 30% treści z zakresu dyscypliny geodezja i kartografia)

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

1

gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

2

architektura / architektura i urbanistyka – med. Arch.

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

3

budownictwo, ekonomia, zarządzanie, ochrona środowiska, transport, geodezja i kartografia

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

4

inne kierunki*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

1

informatyka

 

 

 

Informatyka

2

automatyka i

robotyka, elektronika i telekomunikacja,

elektrotechnika, fizyka techniczna,

 

inżynieria biomedyczna, mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

3

inne kierunki*/ w przypadku studiów niestacjonarnych możliwość aplikowania na studia po

 

kierunku ‘innym’ po pozytywnym  zdaniu egzaminu przeprowadzonego przez WKR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

1

inżynieria biomedyczna

 

 

Inżynieria biomedyczna

2

automatyka i robotyka, informatyka, elektronika i telekomunikacja, inżynieria materiałowa,

 

elektrotechnika, fizyka techniczna, mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

3

inne kierunki*

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria i technologie

1

chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska,

 

nośników energii

ochrona środowiska w języku angielskim, inżynieria środowiska, energetyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria i technologie

2

biotechnologia, chemia budowlana, konserwacja i degradacja materiałów

 

nośników energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria i technologie

3

absolwenci studiów licencjackich: chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

 

nośników energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria i technologie

4

inne kierunki* pokrewne

 

 

nośników energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria i technologie

5

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

 

nośników energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

1

inżynieria materiałowa, nanotechnologia, fizyka techniczna, chemia, technologia chemiczna

 

WCH, WM, WFTIMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

2

Inne kierunki*

 

 

 

WCH, WM, WFTIMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

3

Inne kierunki licencjackie* tylko w przypadku Wydziału Chemicznego

 

WCH, WM, WFTIMS

 

 

 

 

 

 

Inżynieria mech med.

1

inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

Inżynieria mech med.

2

inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn oraz kierunki pokrewne

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria mech med.

3

inne kierunki

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria morska i

1

budownictwo, oceanotechnika

 

 

Inżynieria morska i

2

inżynieria środowiska*, technologie ochrony środowiska, geodezja i kartografia, transport,

 

brzegowa

mechanika i budowa maszyn, energetyka*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria morska i

3

inżynieria bezpieczeństwa, chemia budowlana, gospodarka przestrzenna*

 

brzegowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria morska i

4

inne kierunki*

 

 

 

brzegowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

1

inżynieria środowiska (profil ogólnoakademicki)

 

 

Inżynieria środowiska

2

inżynieria środowiska* (profil praktyczny)

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

3

ochrona środowiska*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

4

inne kierunki pokrewne*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korozja

1

konserwacja i degradacja materiałów

 

 

Korozja

2

chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna

 

 

 

 

 

 

Korozja

3

chemia budowlana, biotechnologia, technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w

 

języku angielskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korozja

4

inne kierunki* pokrewne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematyka

1

matematyka (lic.)

 

 

 

 

Matematyka

2

inne kierunki (lic.)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanika i budowa

1

mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

maszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

automatyka  i  robotyka,  budownictwo,  elektronika  i  telekomunikacja,  elektrotechnika,

 

 

 

energetyka,  fizyka  techniczna,  inżynieria  bezpieczeństwa,  inżynieria  biomedyczna,

 

Mechanika i budowa

2

inżynieria

chemiczna

i

procesowa,  inżynieria  materiałowa,  inżynieria

mechaniczno-

 

maszyn

medyczna,  inżynieria  środowiska,  lotnictwo  i  kosmonautyka,  mechatronika,  metalurgia,

 

 

 

 

 

oceanotechnika,  ochrona  środowiska,  technika  rolnicza  i  leśna,  technologia  drewna,

 

 

 

transport, włókiennictwo oraz kierunki pokrewne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanika i budowa

3

inne kierunki

 

 

 

 

maszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechatronika

1

mechatronika

 

 

 

 

Mechatronika

2

automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, lotnictwo i kosmonautyka,

 

transport, włókiennictwo, mechanika i budowa maszyn oraz kierunki pokrewne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechatronika

3

inne kierunki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanotechnologia

1

nanotechnologia, inżynieria materiałowa, fizyka techniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanotechnologia

2

inne kierunki*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanotechnika

1

oceanotechnika

 

 

 

 

Oceanotechnika

2

mechanika

/mechanika

i

budowa  maszyn*,  energetyka*,  budownictwo*,

automatyka  i

 

robotyka*, mechatronika*, elektrotechnika*, fizyka techniczna*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanotechnika

3

inne kierunki*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

1

technologia chemiczna

 

 

 

 

 

 

biotechnologia, chemia, inżynieria materiałowa, technologie ochrony środowiska, ochrona

 

Technologia chemiczna

2

środowiska  w  języku  angielskim,  konserwacja  i  degradacja  materiałów,  inżynieria

 

 

 

chemiczna i procesowa. Absolwenci studiów licencjackich: technologia chemiczna

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

3

technologia żywności i żywienie człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

absolwenci   studiów   licencjackich:   biotechnologia,   chemia,   inżynieria   materiałowa,

 

Technologia chemiczna

4

technologie ochrony środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności i

 

 

 

żywienie człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

5

inne kierunki* pokrewne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

6

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

 

 

 

 

 

Technologie kosmiczne

1

informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna,

 

i satelitarne WM WETI

inżynieria kosmiczna i satelitarna, mechatronika, mechanika budowa i maszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie kosmiczne

2

elektrotechnika, fizyka techniczna, geodezja i kartografia

 

 

i satelitarne WM WETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie kosmiczne

3

inne kierunki*

 

 

 

 

i satelitarne WM WETI

 

 

 

 

Transport WILiŚ

1

transport (profil ogólnoakademicki)

 

 

Transport WILiŚ

2

transport* (profil praktyczny)

 

 

Transport WILiŚ

3

logistyka*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WILiŚ

4

gospodarka przestrzenna*

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WILiŚ

5

mechanika i budowa maszyn*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WILiŚ

6

oceanotechnika*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WILiŚ

7

budownictwo*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WILiŚ

8

inżynieria środowiska*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WILiŚ

9

elektrotechnika*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WILiŚ

10

automatyka i robotyka*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WILiŚ

11

geodezja i kartografia*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WILiŚ

12

inżynieria bezpieczeństwa*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WOIO

1

transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oceanotechnika,   energetyka,   mechanika/mechanika   i   budowa   maszyn,   ochrona

 

Transport WOIO

2

środowiska*,  geodezja  i  kartografia*,  budownictwo*,  elektrotechnika*,  elektronika  i

 

 

 

telekomunikacja*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport WOIO

3

inne kierunki*

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i

1

zarządzanie inżynierskie

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i

2

zarządzanie (lic.), analityka gospodarcza (lic.), ekonomia (lic.)

 

 

Zarządzanie i

3

informatyka i ekonometria (lic.)

 

 

 

 

 

Zarządzanie i

4

rachunkowość i finanse (lic.)

 

 

 

 

 

Zarządzanie i

5

bankowość (lic.)

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i

6

europeistyka (lic.)

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i

7

inne kierunki

nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych* (mgr lub lic.)

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i

8

inne kierunki nauk społecznych i humanistycznych* (mgr lub lic.)

 

 

Zielone technologie

1

technologie ochrony środowiska, ochrona środowiska w języku angielskim

 

 

i monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

2

ochrona środowiska, inżynieria środowiska

 

 

 

 

i monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

 

biotechnologia,  chemia,

inżynieria  materiałowa,

technologia  chemiczna,

konserwacja  i

 

3

degradacja

materiałów,

inżynieria

chemiczna

i

procesowa.   Absolwenci   studiów

 

i monitoring

 

 

licencjackich: ochrona środowiska, inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

4

geologia

 

 

 

 

 

 

 

i monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

5

absolwenci

studiów   licencjackich:

biotechnologia,

chemia,   inżynieria

materiałowa,

 

i monitoring

technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, geologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

6

inne kierunki* pokrewne

 

 

 

 

 

 

i monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

7

inne kierunki* pokrewne z tytułem licencjata

 

 

 

 

i monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i  dotyczy naboru na studia 4 semestralne. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 3 semestralne,

 

kandydat powinien być absolwentem studiów I stopnia kierunku zarządzanie inżynierskie.

 

 

 

§6

Wersja jednolita stanowi załącznik do uchwały.

 

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Komentarze (0)