Ogólne zasady rekrutacji na PŚ 2020/2021

Politechnika Świętokrzyska rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Świętokrzyskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała Nr 206/19 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) uchwala się następujące zasady i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021:

 

§ 1

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Przyjęcie w drodze rekrutacji na studia pierwszego lub drugiego stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej na rok akademicki 2020/2021 odbywa się zgodnie z niniejszą uchwałą.

 2. Rekrutację na pierwszy rok studiów przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane z upoważnienia Rektora przez Dziekana wydziału właściwego, dla danych kierunków studiów. W celu wsparcia procesu rekrutacyjnego, w szczególności pracy wydziałowych komisji rekrutacyjnych, Rektor powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 3. Zgłoszenia kandydatów  na  studia  przyjmowane  są  wyłącznie  w  formie  elektronicznej  w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) dostępnym za pośrednictwem strony internetowej Uczelni (www.tu.kielce.pl).

 4. Rejestracja internetowa polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w którym kandydaci przekazują wymagane dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na określony kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.

 5. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

 6. Politechnika nie  ponosi  odpowiedzialności  za  brak  dostępu  do  systemu  rekrutacyjnego z przyczyn niezależnych od siebie, jak również z powodu okresowych przeciążeń serwerów Uczelni.

 7. W procesie internetowej rekrutacji kandydat otrzymuje indywidualne konto oraz informację dotyczącą wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za postępowanie związane z rekrutacją na studia. Dokonanie opłaty po terminie oznacza anulowanie rejestracji.

 8. Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest przez wydziałową komisję rekrutacyjną po wpłynięciu informacji o dokonaniu wymaganej opłaty za postępowanie związane z rekrutacją na studia.

 9. Informacje o przebiegu rekrutacji kandydat uzyskuje przez Internet.

 10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie oraz z informacjami dla kandydatów przedstawionymi na stronie internetowej Uczelni.

 11. Po przeprowadzeniu kwalifikacji na studia, wydziałowe komisje rekrutacyjne, zamieszczają na stronach internetowych Uczelni listy osób, które spełniły kryteria kwalifikacji dla danego kierunku studiów.

 1. Warunkiem wpisu na listę studentów, osób, które spełniły kryteria kwalifikacji, jest dostarczenie wymaganych dokumentów  do  wydziałowej  komisji  rekrutacyjnej,  zgodnie  z terminarzem postępowania rekrutacyjnego, ustalonym zarządzeniem Rektora (wykaz wymaganych dokumentów określony jest w § 8) oraz brak zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna publikuje informacje o wpisie na listę studentów na osobistych kontach rejestracyjnych kandydatów w systemie IRK. Wpis na listę studentów następuje z chwilą złożenia wymaganych dokumentów przez kandydata.

 3. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 4. Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub  opatrzonego apostille świadectwa, uznanego  – zgodnie    z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą – za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

 5. W przypadku braku na świadectwach, o których mowa w ust. 15, oceny z języka polskiego, w konkursie świadectw uwzględnia się ocenę z języka nauczania.

 6. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale jeżeli legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyłączonym z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych lub przed przystąpieniem do rekrutacji nostryfikują dyplom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 7. Przyjęcie kandydata na studia pierwszego lub drugiego stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów potwierdzane są w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia/uczenia się zawartym w programie studiów określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

 8. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu studiów określonego kierunku, poziomu  i profilu kształcenia.

 9. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

 10. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określają odrębne przepisy.

 11. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej określa załącznik do niniejszej Uchwały.

 12. Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów,  wydziałowa  komisja  rekrutacyjna  może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.

 13. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

 1. Rekrutacja kandydatów na semestr zimowy trwa od 25 maja 2020 r. do 25 września 2020 r., natomiast rekrutacja na semestr letni trwa od 1 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 ustalony zostanie zarządzeniem Rektora.

 2. Rektor może nie uruchomić cyklu kształcenia w ramach danego kierunku studiów z powodu małej liczby przyjętych osób.

 3. Dla kandydatów, którzy w wyniku złożenia odwołania zgodnie z  art. 44zzz ust.  7  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uzyskali podwyższony wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 4. Nauka na studiach niestacjonarnych oraz na studiach prowadzonych w języku angielskim jest płatna. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.

 5. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani na studia zgodnie z uchwałą Senatu.

 6. Laureaci konkursów regionalnych mogą zwrócić się, w formie pisemnej, do wydziałowej komisji rekrutacyjnej z prośbą o przyznanie dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. W takim przypadku wydziałowa komisja rekrutacyjna może przyznać do 20% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 7. Kandydat nie może podjąć studiów na kierunku, który aktualnie studiuje lub który ukończył w Politechnice Świętokrzyskiej w ramach tego samego poziomu studiów.

 8. Dane osobowe wprowadzone przez kandydatów w trakcie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz przekazywania kandydatom informacji dotyczących rekrutacji i toku studiów w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

 9. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane w formie elektronicznej przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

 10. Uczelnia przechowuje przez 6 miesięcy kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów.

 

§ 2

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim prowadzone są na kierunkach:

  1. architektura,

  2. budownictwo,

  3. elektrotechnika,

  4. energetyka,

  5. informatyka,

  6. automatyka i elektrotechnika przemysłowa,

  7. geodezja i kartografia,

  8. inżynieria środowiska,

 1. odnawialne źródła energii,

 2. automatyka i robotyka,

 3. inżynieria bezpieczeństwa,

 4. mechanika i budowa maszyn,

 5. transport,

 6. wzornictwo przemysłowe,

 7. ekonomia,

 8. inżynieria danych,

 9. logistyka,

 10. zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

1a. Studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku angielskim prowadzone są na kierunkach:

 1. budownictwo,

 2. mechanika i budowa maszyn,

 3. zarządzanie i inżynieria produkcji,

 4. informatyka,

 5. inżynieria środowiska,

 6. geodezja i kartografia.

  1. Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

  2. W ramach jednego zgłoszenia na studia kandydat może wybrać maksymalnie trzy kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia według swoich preferencji. Postępowanie rekrutacyjne w zakresie poszczególnych kierunków prowadzone jest zgodnie z podaną przez kandydata kolejnością, przy czym przyjęcie na jeden z wybranych przez kandydata kierunków rozstrzyga pozytywnie jego zgłoszenie rekrutacyjne. Kandydat może zostać zakwalifikowany  oraz  przyjęty  tylko  na  jeden  ze  wskazanych  kierunków  studiów. W przypadku przyjęcia kandydata na jeden z wybranych przez niego kierunków decyzji odmownej co do pozostałych kierunków nie wydaje się.

  3. Kandydaci na kierunek architektura przystępują do konkursu świadectw dojrzałości po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów  architektonicznych.  Ocena  z  egzaminu  z  rysunku  nie  jest   uwzględniana    w konkursie świadectw dojrzałości. Egzamin sprawdzający predyspozycje polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów.

  4. Kandydaci niepełnosprawni przystępujący do egzaminu z rysunku na kierunek architektura mogą złożyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej pisemny wniosek o zgodę na zastosowanie w czasie egzaminu rozwiązań alternatywnych, przy zachowaniu zasady  nie  zmniejszania   wobec   nich   wymagań   merytorycznych.   Wniosek,   wraz z zaświadczeniem o rodzaju i stopniu niepełnosprawności, powinien być złożony nie później niż na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu.

 7. Kryterium przyjęcia na studia stanowi łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 8. Na podstawie łącznej liczby punktów, uzyskanej przez kandydatów, komisja rekrutacyjna ustala dwie listy rankingowe na kierunek studiów:

  1. dla kandydatów zdających „Nową Maturę” lub „Nową Maturę 2002”,

 

 1. dla kandydatów zdających „Starą Maturę”.

 

§ 3

 

Zasady konkursu świadectw dojrzałości

 

 1. Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w konkursie świadectw uwzględniane są oceny procentowe z: matematyki (M), języka polskiego (JP), języka obcego nowożytnego (JO) oraz z jednego przedmiotu zdanego na maturze w formie pisemnej (W), wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego z zestawu obejmującego: fizykę z astronomią, chemię, informatykę, historię, geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie oraz – w przypadku kierunku architektura – historię sztuki.

 2. Przedmioty: fizyka z astronomią oraz fizyka traktowane są równorzędnie.

Łączną liczbę punktów dla poszczególnych kierunków wyznacza się wg wzorów podanych w poniższej tabeli. Elementy składowe wzoru zależą od rodzaju uzyskanego przez kandydata świadectwa dojrzałości (ust. 6, 7, 8, 9, 10).

 

ust.

kierunek

wzór, wg którego wyznacza się liczbę

punktów

3.

ekonomia

geodezja i kartografia inżynieria danych inżynieria środowiska logistyka

odnawialne źródła energii

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

S = M + W + 0,1·JP + 0,1·JO

4.

 

automatyka i robotyka inżynieria bezpieczeństwa mechanika i budowa maszyn transport

wzornictwo przemysłowe

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,4·JO

przy czym:

n = 1    przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki,

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii, n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy

o społeczeństwie.

5.

 

 

 

architektura

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1    przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki, historii sztuki,

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii, n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy

o społeczeństwie.

 

 

budownictwo

automatyka i elektrotechnika przemysłowa

elektrotechnika energetyka informatyka

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1    przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki,

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii, n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy

o społeczeństwie.

 

 1. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Nową Maturę”

 

M − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z matematyki zdanej na egzaminie maturalnym,

W − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,

JP − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka polskiego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym,

JO − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka obcego nowożytnego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym.

 

 1. Sposób ustalenia wyniku pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z przedmiotu, który na świadectwie maturalnym oceniony był wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

 

Poziom podstawowy (P) dla kandydatów zdających przedmiot na poziomie rozszerzonym

(R) jest ustalany na podstawie wyniku poziomu rozszerzonego według wzorów: P = R dla R < 30% oraz P = (6·R + 100)/7 dla R z przedziału od 30 do 100 procent, np.:

jeżeli kandydat uzyskał ze wskazanego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym 50%, to P = (6·50 + 100)/7 = 57,14.

Suma obydwóch poziomów wynosi więc: 50 + 57,14 punktów.

 

 1. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Starą Maturę”:

 

M − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matematyki zdanej na egzaminie dojrzałości w formie pisemnej,

W − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,

JP − suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

JO − suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat otrzymał jedną ocenę  (z egzaminu pisemnego lub ustnego), wówczas dodaje się liczbę punktów z przeliczenia oceny końcowej właściwego języka obcego. W przypadku gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego, wówczas przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego nowożytnego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 12 punktów.

 

 1. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów legitymujących się „Nową Maturą 2002”.

M − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matematyki z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego,

W − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z przedmiotu wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, na poziomie rozszerzonym  albo liczba punktów  z poziomu podstawowego z tego przedmiotu,

JP  − podwojona  liczba  punktów  uzyskana  z  przeliczenia  oceny  z  języka  polskiego z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego,

JO  – podwojona liczba punktów z  przeliczenia oceny z  języka obcego nowożytnego     z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 200 punktów.

 

 1. Przy ustalaniu łącznej liczby punktów, zgodnie z wzorem określonym w ust. 3, 4, 5 dla kandydatów legitymujących się różnymi świadectwami dojrzałości, przyjmuje się następujące sposoby przeliczeń:

 

 1. ocen wyrażonych słownie (na świadectwach kandydatów zdających „Starą Maturę”) na punkty:

 

sześciostopniowa skala ocen

czterostopniowa skala ocen

ocena

liczba punktów

ocena

liczba punktów

celująca

6

 

 

bardzo dobra

5

bardzo dobra

6

dobra

4

dobra

4

dostateczna

3

dostateczna

3

dopuszczająca/mierna

2

 

 

 

 1. wynik egzaminu maturalnego (na świadectwach kandydatów zdających „Nową Maturę”) wyrażony w procentach zastępuje się punktami wg zasady: jednemu procentowi odpowiada 1 punkt,

 2. wynik egzaminu maturalnego (kandydatów z tzw. „Nową  Maturą 2002”) wyrażony  w punktach w skali od 1 do 100 punktów przyjmuje się bez zmian,

 3. wynik egzaminu matury  międzynarodowej  wyrażony  dla  poziomu  podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7 na punkty:

 

poziom podstawowy (SL)

poziom wyższy (HL)

ocena

liczba punktów

ocena

liczba punktów

 

 

1

20

2

30

2

50

3

40

3

80

4

55

4

110

5

70

5

140

6

85

6

170

7

100

7

200

 

 1. wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na maturze w formie pisemnej przez maturzystów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na punkty:

  • poziom podstawowy

Maturzysta zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, uznaje się to za zwolnienie z tego poziomu i przyznaje 100 punktów.

 • poziom rozszerzony

Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach równy jest liczbie punktów powiększonej o dziesięć. Maksymalna liczba punktów nie może przekroczyć 100.

 

§ 4

 

Zasady przyjęć kandydatów przystępujących do matury międzynarodowej i matur zagranicznych

 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej i kandydaci, którzy zdawali maturę za granicą przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak kandydaci z „Nową Maturą”. Przeliczenia ocen z matur zagranicznych, na wniosek wydziałowych komisji rekrutacyjnych, dokonuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Postępowanie rekrutacyjne dla tych osób przeprowadza się w terminie do 25.09.2020 r.

 

§ 5

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów.

 2. Stacjonarne studia drugiego stopnia w języku polskim prowadzone są na kierunkach:

 

kierunek

wymagania

architektura

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera architekta

budownictwo

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera budownictwa

 

 

 

 

 

automatyka i robotyka mechanika i budowa maszyn transport

przyjmowani są absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci z tytułem zawodowym magistra inżyniera, posiadający kwalifikacje/ i kompetencje wystarczające

do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku; postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe; w pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów; drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit; komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną; w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych, kwalifikacje i kompetencje kandydata, wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku ocenia – na podstawie złożonych dokumentów – powołana komisja kwalifikacyjna; szczegółowe zasady przyjęć zamieszczane są dla kandydatów na stronie internetowej Uczelni.

 

ekonomia

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia lub pokrewnego albo absolwenci studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich kierunków pokrewnych.

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku i kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

 

elektrotechnika

przyjmowani    są     absolwenci     kierunków     właściwych  i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

 

informatyka

przyjmowani     są     absolwenci     kierunków     właściwych   i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra

inżyniera.

 

 

 

inżynieria środowiska

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera inżynierii środowiska lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska; różnice programowe wyznacza pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć

30 pkt ECTS.

 

 

 

geodezja i kartografia

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera geodezji

i kartografii lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych ze   studiów   pierwszego   stopnia    na    kierunku   geodezja i kartografia; różnice programowe wyznacza pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć

30 pkt ECTS.

 

 

 

odnawialne źródła energii

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera odnawialnych źródeł lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na kierunku odnawialne źródła energii; różnice programowe wyznacza pełnomocnik Dziekana ds. potwierdzania efektów uczenia się na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć

30 pkt ECTS.

 

 1. Stacjonarne studia drugiego stopnia w języku angielskim prowadzone są na kierunku:

 

kierunek

wymagania

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku i kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem

zawodowym magistra inżyniera.

 

§ 6

 

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:

  1. budownictwo,

  2. elektrotechnika,

  3. informatyka,

  4. geodezja i kartografia,

  5. inżynieria środowiska,

  6. odnawialne źródła energii,

  7. automatyka i robotyka,

  8. inżynieria bezpieczeństwa,

  9. mechanika i budowa maszyn,

  10. transport,

  11. ekonomia,

  12. logistyka,

  13. zarządzanie i inżynieria produkcji

  14. inżynieria danych.

 

 1. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunki wymienione w ust. 1 jest złożenie wymaganych dokumentów. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w § 2 i 3.

 

§ 7

 

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach:

kierunek

wymagania

automatyka i robotyka budownictwo ekonomia elektrotechnika informatyka inżynieria środowiska geodezja i kartografia

odnawialne źródła energii mechanika i budowa maszyn transport

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

przyjmowani    są    absolwenci    na                         zasadach podanych w § 5 ust. 2

 

 1. Rekrutacja na niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

 

§ 8

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

  1. poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego świadectwa dojrzałości;

  2. wypełnioną według ustalonego wzoru ankietę osobową ze zdjęciem;

  3. jedno aktualne zdjęcie w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

  4. na kierunkach, na których wymagane jest zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów, w trakcie dokonywania wpisu kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie. Kandydat ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim są zobowiązani przedłożyć dodatkowo dokument poświadczający znajomość języka angielskiego.

 3. Dokumentem poświadczającym znajomość języka angielskiego uznaje się:

  1. certyfikat na poziomie B2 Cambridge First Certificate in English (FCE) – ocena A lub B lub International English Language Testing System (IELTS) – poziom 5,5 – 6,5 lub Test of English as a Foreign Language (TOEFL) i BT® - wynik 75-93 pkt;

  2. Dyplom IB, dyplom EB, świadectwo szkoły średniej w języku angielskim.

 4. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku, może być na ten kierunek nieprzyjęty.

 5. Kandydaci na  studia  drugiego  stopnia,  oprócz  dokumentów  wymienionych  w  ust.  1  z wyłączeniem pkt 1, składają poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego dyplomu ukończenia studiów. Komisja rekrutacyjna może zażądać doręczenia poświadczonych efektów uczenia się lub efektów kształcenia uzyskanych na ukończonym kierunku studiów.

 1. W przypadku gdy dyplom nie został jeszcze kandydatowi wydany, dopuszczalne jest złożenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych oraz uzyskanym tytule zawodowym. Poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów należy złożyć w dziekanacie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego uzyskania.

 2. Dokumentem   poświadczającym   znajomość   języka   angielskiego   na   poziomie   B2 w rekrutacji na studia drugiego stopnia jest także dyplom szkoły wyższej w języku angielskim wydany na zakończenie kształcenia w tym języku, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 3. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 15 składają poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego  świadectwa  maturalnego  zalegalizowanego  lub  opatrzonego  apostille.  W przypadku gdy świadectwo maturalne podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, kandydaci składają zaświadczenie z Kuratorium Oświaty, stwierdzające równoważność świadectwa maturalnego z polskim świadectwem dojrzałości.

 4. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 17 składają poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, a w przypadku gdy podlega on uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów.

 5. Dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Komentarze (0)