Ogólne zasady rekrutacji 2020/21

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

UCHWAŁA  NR 217/2019 SENATU PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU w kadencji 2016-2020 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2020/2021 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

 

Na podstawie art. 70 ust.1 i 6 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na poszczególnych kierunkach, w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2020/2021, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 217/2019 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r.

 

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 www.wsm.opole.pt w roku akademickim 2020/2021 ogłasza rekrutację na STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • PIELĘGNIARSTWO

 • POŁOŻNICTWO

 • KOSMETOLOGIA

 • DIETETYKA

dla kandydatów na kierunki:

 • stacjonarne

 • stacjonarne

 • stacjonarne i niestacjonarne

 • stacjonarne i niestacjonarne

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty (w białej oznakowanej teczce tekturowej, wiązanej, opis zawiera nazwisko i imię, adres zamieszkania, kierunek studiów):

 1. Podanie na ustalonym formularzu( wydruk z systemu elektronicznej rejestracji).

 2. Kserokopię (czarno-białą) Šwiadectwa Dojrzałości („stara”/„nowa” matura) oryginał do wglądu.

 3. Oryginat dowodu osobistego do wglądu celem potwierdzenia tożsamości kandydata. Obcokrajowcy — oryginał dowodu tożsamości do wglądu.

 4. Cztery aktualne fotografie (w tym jedna w wersji elektronicznej) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych .

 5. Osoby niebędące obywatelami polskimi podlegają rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach.

 

Rekrutacja obejmować będzie:

   dla kierunków studiów stacjonarnych

   dla kierunków studiów niestacjonarnych

 

 1. „Nowa matura” - średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów (wskazanych przez kandydata) - procenty przeliczone na oceny.

 2. „Stara matura” — średnia ocen z egzaminu dojrzałości.

 3. „Międzynarodowa matura” — punkty przeliczone na oceny.

 4. Osiągnięcia finalistów i laureatów olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia, fizyka tub chemia.

 

Każdy kandydat (w tym cudzoziemiec) musi mieć ukończone 18 lat.

 

Niezaliczenie jednego z etapów procesu rekrutacji wyklucza przyjęcie na studia do Panstwowej Medvcznei Wvższei Szkoły Zawodowei w Opolu.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Brak orzeczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku uniemożliwi wpis na listę studentów.

W przypadku małej liczby kandydatów uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku.

Rekrutacje prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne. Obcokrajowcy są przyjmowani na studia w drodze decyzji administracyjnej rektora.

 

Plan rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2020/2021

 

Pierwszy nabór:

 1. Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 11.05.2020 r.

 2. Zakończenie rejestracji elektronicznej 13.07.2020 r.

 3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 17.07.2020 r.

 4. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 20.07.2020 r. oraz 21.07.2020 r. w godz. 9.00- 14.00.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie lub upoważnienie podpisane w obecności pracownika Uczelni.

Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazaŃ zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku należy dostarczyć do dnia 01.09.2020 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia uniemożliwi wpis na listę studentów. Ogłoszenie listy rezerwowej kandydatów 22.07.2020 r.

 1. Osoba zakwalifikowana z listy rezerwowej zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 23.07.2020 r. w godz. 9.00- 12.00

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie lub upoważnienie podpisane w obecności pracownika Uczelni.

Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 01.09.2020 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia uniemożliwi wpis na listę studentów.

Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach — 24.07.2020 r.

 1. Termin składania odwołan do Rektora —14 dni od dnia otrzymania decyzji rekrutacyjnej.

 

Drugi nabór:

(w przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć)

 1. Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 27.07.2020 r.

 2. Zakończenie rejestracji elektronicznej 17.09.2020 r.

 3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 18.09.2020 r.

 4. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 21.09.2020 r. w godz. 9.00- 12.00.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

 

Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie lub upowažnienie podpisane w obecności pracownika Uczelni.

Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazaŃ zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy  dostarczyć  do  dnia 30.09.2020 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia uniemożlíwi wpis na listę studentów.

 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach - 22.09.2020 r. o godz.15.00

 2. Termin składania odwołań do Rektora -14 dni od dnia otrzymania decyzji rekrutacyjnej.

 

W razie niewypełnienia planowanych limitów przyjęć dopuszcza się możliwość prowadzenia dalszej rekrutacji, jednak nie później niż do 2 października 2020 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

Uwzględnia się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiöw na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej przez Uczelnię absolwent - kandydat na studia zobowiązany jest złożyć wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj: poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

 

Rekrutacja uzupełniająca zakonczy się nie później niż w terminie do 2 października 2020 r.

 

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na rok akademicki 2020/2021

 

O przyjęciu kandydatów na I rok określonego kierunku studiów decydują:

 1. „Stara matura” - średnia ocen na świadectwie dojrzałości

 2. „Nowa  matura”  — będzie  brana  pod uwagę średnia   ocen z trzech wybranych przedmiotów (wskazanych przez kandydatów) - procenty przeliczone na oceny:

 

Procenty — poziom

podstawowy

Procenty — poziom

rozszerzony

OCENA

30 - 60

30 - 39

dopuszczający (2)

61 - 75

40 - 61

dostateczny (3)

76 - 90

62 - 79

dobry (4)

91 - 96

80 - 94

bardzo dobry (5)

97 - 100

95 - 100

celujący (6)

 

 1. „Międzynarodowa matura” — punkty przeliczone na oceny:

 

Punkty na maturze

międzynarodowej

 

OCENA

24 - 28

dopuszczający (2)

29 - 32

dostateczny (3)

33 - 36

dobry (4)

37 - 40

bardzo dobry (5)

41 - 45

celujący (6)

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

 2. Dla obcokrajowców będzie brana pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego przeliczona według skali ocen obowiązujących w Polsce.

 

UCHWAŁA NR 219/2019 SENATU PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU w kadencji 2016-2020 z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia, na Wydziale Fizjoterapii w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, na rok akademicki 2020/2021 w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

 

Na podstawie art. 70 ust.1 i 6 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoly Zawodowej w Opolu, uchwala, co następuje.

 

§ 1

Senat Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Fizjoterapii w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2020/2021, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 219 /2019 Senatu PMWSZ w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r.

 

PAŃSTWOWA MEDYCZNA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W OPOLU 45-060 OPOLE, ul. KATOWICKA 68 tel. 77/44 23 550 www.wsm.opole.pl w roku akademickim 2020/2021 ogłasza rekrutację na JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE dla kandydatów na kierunki:

 

- FIZJOTERAPIA                      - stacjonarne i niestacjonarne

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty (w białej oznaczonej teczce tekturowej, wiązanej, opis zawiera nazwisko i imię, adres zamieszkania, kierunek studiów):

 

1.        Podanie na ustalonym formularzu (wydruk z systemu elektronicznej rejestracji).

2.        Kserokopię (czarno-białą) Świadectwa Dojrzałości („stara”/„nowa” matura) oryginał do wglądu.

3.        Kserokopię Świadectwa ukonczenia szkoły średniej oryginał do wglądu.

4.        Oryginał dowodu osobistego do wglądu celem potwierdzenia tożsamości kandydata. Obcokrajowcy —oryginał dowodu tożsamości do wglądu.

5.        Cztery aktualne fotografie (w tym jedna w wersji elektronicznej) zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

6.        Osoby niebędące obywatelami polskimi podlegają rozmowie kwalifikacyjnej weryfikującej znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym na uczestnictwo w zajęciach.

 

Rekrutacja obejmować będzie:

 

 dla kierunków studiów stacjonarnych

 dla kierunków studiów niestacjonarnych

 

1. „/Vowa matura” - średnia ze świadectwa dojrzałości - procenty przeliczone na oceny 2.„Sfara matura” — średnia ocen z egzaminu dojrzałości

3.  „Międzynarodowa matura” — punkty przeliczone na oceny.

4.  Osiągnięcia finalistów i laureatów olimpiad szczebla centralnego z przedmiotów biologia, fizyka lub chemia.

 

Każdy kandydat ( w tym cudzoziemiec) musi mieć ukończone 18 lat.

 

Niezaliczenie jednego z etapów procesu rekrutacji wyklucza dostanie się na studia do Państowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Brak orzeczenia lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, uniemożliwi wpis na listę.

W przypadku małej liczby kandydatów uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku.

Rekrutacje prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne. Obcokrajowcy są przyjmowani na studia w drodze decyzji administracyjnej rektora.

 

Plan rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2020/2021

 

Pierwszy nabór:

1.        Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 11.05.2020 r.

2.        Zakończenie rejestracji elektronicznej 13.07.2020 r.

3.        Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 17.07.2020 r.

4.        Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 20.07.2020 r. oraz 21.07.2020 r. w godz. 9.00- 14.00.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie lub upoważnienie podpisane w obecności pracownika Uczelni.

Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 01.09.2020 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia uniemożliwi wpis na listę studentów.

5.        Ogłoszenie listy rezerwowej kandydatów 22.07.2020 r.

6.        Osoba zakwalifikowana z listy rezerwowej zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 23.07.2020 r. w godz. 9.00- 12.00. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnrone notarialnie lub upoważnienie podpisane w obecności pracownika Uczelni.

Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 01.09.2020

r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich ( dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia uniemożliwi wpis na listę studentów.

7.        Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich formach — 24.07.2020 r.

8.        Termin składania odwołań do Rektora — 14 dni od dnia otrzymania decyzji rekrutacyjnej.

 

Drugi nabór:

(w przypadku niewypełnienia planowanych limitów przyjęć)

1.        Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 27.07.2020 r.

2.        Zakończenie rejestracji elektronicznej 17.09.2020 r.

3.        Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 18.09.2020 r.

4.        Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 21.09.2020 r. w godz. 9.00- 12.00.

Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Komplet dokumentów składanych przez obcokrajowca musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dopuszcza się złożenie dokumentów przez osoby trzecie, upoważnione notarialnie lub upoważnienie podpisane w obecności pracownika Uczelni.

Osoby przyjęte otrzymują od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PMWSZ w Opolu na danym kierunku, należy dostarczyć do dnia 30.09.2020 r. do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (dopuszcza się możliwość dostarczenia orzeczenia drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). Brak orzeczenia uniemożliwi wpis na listę studentów.

5.        Ogłoszenie wyników rekrutacji na wszystkich kierunkach - 22.09.2020 r. o godz.15.00.

6.        Termin składania odwołań do Rektora -14 dni od dnia otrzymania decyzji rekrutacyjnej

 

W razie niewypełnienia planowanych limitów przyjęć dopuszcza się możliwość prowadzenia dalszej rekrutacji, jednak nie później niż do 2 października 2020 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

Uwzględnia się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia jednolite magisterskie oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej przez Uczelnię absolwent - kandydat na studia zobowiązany jest złożyć wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj: poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

Rekrutacja uzupełniająca zakonczy się nie później niż w terminie do 2 października 2020 r.

 

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na rok akademicki 2020/2021 

O przyjęciu kandydatów na I rok określonego kierunku studiów decydują:

1.     „Stara matura” - średnia ocen na świadectwie dojrzałości

2. „Nowa matura” — będzie brana pod uwagę średnia ze świadectwa dojrzałości                 

    procenty przeliczone na oceny:

 

Procenty — poziom

podstawowy

Procenty — poziom

rozszerzony

OCENA

30 - 60

30 - 39

dopuszczający (2)

61 - 75

40 - 61

dostateczny (3)

76 - 90

62 - 79

dobry (4)

91 - 96

80 - 94

bardzo dobry (5)

97 - 100

95 - 100

celujący (6)

 

3.          „Międzynarodowa matura” — punkty przeliczone na oceny:

 

Punkty na maturze

międzynarodowej

 

OCENA

24 - 28

dopuszczający (2)

29 - 32

dostateczny (3)

33 - 36

dobry (4)

37 - 40

bardzo dobry (5)

41 - 45

celujący (6)

 

3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

4.Dla obcokrajowców będzie brana pod uwagę średnia ocen ze świadectwa maturalnego przeliczona według skali ocen obowiązujących w Polsce.

 

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA  1 ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Do 31.10.2020 r. student zobowiązany jest m.in.:

1.      Przedłożyć opiekunowi roku zaświadczenie o przyjęciu co najmniej dwóch dawek szczepionki przeciw WZW typu B.

2.      Przedłożyć do wglądu opiekunowi roku aktualną książeczkę co celów sanitarno- epidemiologicznych.

3.      Obcokrajowiec powinien przedłożyć polisę ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Komentarze (0)