Ogólne zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2019/2020

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rekrutacja 2019

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

W sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020.

Na podstawie art. 69 ust. 1-3, art. 70 ust. 1,3 i 5 i art. 72 oraz art. 323 i art. 324 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668), w związku z art. 266 ust 1, Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy Wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), §7 ust. 2 pkt. 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zgodzie z art. 227 ust 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy Wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) na wniosek rad wydziałów uchwala się, co następuje:


DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na pozostałe kierunki, prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, o profilu akademickim lub praktycznym.

 

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) wydziałowej komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez dziekana danego wydziału, która samodzielnie prowadzi lub organizuje rekrutację na studia na danym wydziale;

2) studiach stacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668;

3) studiach niestacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668;

4) Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej „IRK”) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;

5) limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku, poziomu, profilu i formę studiów;

6) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

7) egzaminie maturalnym (tzw. nowej maturze) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust 3, 4, 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668;

8) egzaminie dojrzałości (tzw. starej maturze) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 69 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2018 r. poz. 1668;

9) maturze dwujęzycznej – należy przez to rozumieć maturę zdawaną z języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym oraz dodatkowo z języka obcego na poziomie dwujęzycznym oraz dwóch wybranych przedmiotów zdawanych w języku obcym;

10) apostille – należy rozumieć, jako legalizację dokumentu urzędowego przeznaczonego do obrotu prawnego w państwach, które są stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938);

11) małej liczbie kandydatów – należy przez to rozumieć:
– w przypadku studiów I stopnia – mniej niż 40 osób,
– w przypadku studiów II stopnia – mniej niż 20 osób.

12) liście rankingowej kandydatów – należy przez to rozumieć listę osób, utworzoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów w postępowaniu kwalifikacyjnym na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu określonym w niniejszej uchwale. Listy rankingowe kandydatów są publikowane w systemie IRK na indywidualnych kontach kandydatów wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być podstawą do odwołania;

13) liście osób oczekujących – należy rozumieć przez to listę osób, które spełniły warunki rekrutacji, ale ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc stanowią listę osób oczekujących na przyjęcie, w przypadku zwalniania się miejsc w wyniku rezygnacji osób przyjętych;

14) przyjęci w drodze wpisu na listę studentów – należy przez to rozumieć listę osób, które spełniły wszystkie warunki rekrutacji i zostały wpisane na listę studentów UPWr.

 

§3

1.  Przyjęcie na studia następuje przez:

1.  rekrutację;
2.  potwierdzenie efektów uczenia się;
3.  przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

2.  Uczelnia może pobierać opłaty za wybrane usługi edukacyjne.

3. Kandydaci na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przyjmowani będą na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć uchwalonych na wniosek rad wydziałów przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

4. Na wniosek wydziałowej komisji rekrutacyjnej Rektor może w ramach ustalonych limitów ograniczyć liczbę miejsc dla kandydatów rekrutujących się spośród studentów lub absolwentów innego kierunku.

5. W przypadku małej liczby kandydatów i niewypełnienia limitów przyjęć dziekan danego wydziału może:

1) za zgodą Rektora ogłosić kolejne nabory, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym terminie;

2) podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów określonych w § 4.

3) podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

6. Szczegółowe zasady przyjęć na studia wymienionych w ust 1.pkt. 2 i 3 regulują odrębne przepisy.

 

§4

1. W przypadku określonym w § 3 ust. 5 punkt 2 przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów następuje na podstawie zapisów.

2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów w terminie określonym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych.

3. We wskazanym przypadku wydziałowa komisja rekrutacyjna nie sporządza listy rankingowej kandydatów a jedynie dokonuje wpisu na listę studentów UPWr.

 

§5

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne.

2. Członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych powołuje dziekan danego wydziału. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Biuro Rekrutacji, Centrum Sieci Komputerowych i dziekanaty poszczególnych wydziałów.

3. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje Rektor.

 

§6

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne

2. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej w szczególności należy:

1) kompletowanie i weryfikacja dokumentów kandydatów;

2) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych;

3) przeprowadzanie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych;

4) przygotowanie listy rankingowej kandydatów;

5) dokonywanie wpisu na listę studentów UPWr;

6) zawiadamianie kandydatów o przyjęciu na studia w drodze wpisu poprzez system IRK;

7) wydawanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia;

8) pisemne zawiadamianie kandydatów o odmowie przyjęcia na studia przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru;

9) przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Biura Rekrutacji;

10) przekazanie do Biura Rekrutacji sprawozdania oraz protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego po zakończeniu procesu rekrutacji.


DZIAŁ II

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

§7

1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria (stacjonarnych i niestacjonarnych) następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się tylko wyniki matur pisemnych (nie uwzględnia się certyfikatów językowych, z wyjątkiem kierunków prowadzonych w języku angielskim). Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2019/2020 określa załącznik 1 do niniejszej uchwały.

3. Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości, w części pisemnej egzaminu, jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

4. Uczestnicy olimpiad przedmiotowych mogą być przyjęci poza postępowaniem konkursowym. Uprawnienia uczestników olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów w latach od 2019/2020 do 2022/2023, określa uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Brak punktacji z któregoś z wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, ale skutkuje przyznaniem zera punktów za ten przedmiot (nie dotyczy to kierunku weterynaria).

6. Warunkiem koniecznym do przyjęcia kandydata na I stopień studiów na kierunki prowadzone przez:

a) Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności jest uzyskanie w postępowaniu rekrutacyjnym co najmniej 200 punktów;

b) Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest uzyskanie z przedmiotów kierunkowych, to jest z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, co najmniej 30 % maksymalnej liczby punktów z każdego z tych przedmiotów.

7. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów.

 

§8

1. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydane przez organizację International Baccalaureate Organisation w Genewie – IB) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

poziom podstawowy – standard level

poziom rozszerzony – high level

Matura IB

Odpowiednik nowej matury

Matura IB

Odpowiednik nowej matury

7

100%

7

100%

6

90%

6

90%

5

75%

5

75%

4

60%

4

60%

3

45%

3

45%

2

30%

2

30%

2. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie EB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

Ocena z egzaminu pisemnego z matury EB

Punkty na poziomie

Podstawowym
(liczba godzin od 2-3)

Rozszerzonym
(liczba godzin od 4-5)

9,51 – 10,00

100

100

9,01 – 9,50

85

95

8,51 – 9,00

75

85

8,01 – 8,50

65

75

7,51 – 8,00

60

65

7,01 – 7,50

50

60

6,51 – 7,00

40

55

6,00 – 6,50

30

50

3. Kandydatom z nową maturą, którzy zdawali język obcy na poziomie dwujęzycznym, przelicza się wynik z języka na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

R = Pd x 4/3

gdzie:

  • Pd – oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
  • R – oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%. W przypadku przedmiotów dodatkowych (wybieranych) na maturach dwujęzycznych, w rekrutacji na studia będą uwzględniane wyłącznie wyniki egzaminów zdawanych w języku polskim.

4. Kandydaci mający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (z wyjątkiem kandydatów legitymujących się świadectwem wydanym w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)) świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych każdego typu w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz oświatowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania. W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim świadectwo to należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska i na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej uwzględnia, jako przedmiot rekrutacyjny – w miejsce języka polskiego – język, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.

 

§9

1. Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w IRK poprzez stronę www.rekrutacja.upwr.edu.pl. Dotyczy to również kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest dokonanie rejestracji, wpisanie wyników z części pisemnej egzaminu dojrzałości lub maturalnego w systemie IRK oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji gdy:

a) kandydat wniósł wyższą opłatę niż wynika to z deklaracji w systemie IRK;

b) nie uruchomiono kierunku;

wówczas na wniosek kandydata, skierowany do właściwego dziekana, opłata jest zwracana na wskazany numer konta bankowego.

3. Kandydaci, którzy w wyniku procedury rekrutacyjnej uzyskali miejsce na liście rankingowej, kwalifikujące do wpisu na uczelnie, w celu jego uzyskania, zobowiązani są w wyznaczonym terminie do złożenia wymaganych dokumentów :

1) podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK);

2) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezłożenie przez kandydata dokumentów zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych lub wycofanie dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty rekrutacyjnej;

3) potwierdzoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną kserokopię dowodu osobistego lub jego kopię potwierdzoną przez notariusza, albo organ wydający lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, poświadczoną przez notariusza, organ wydający lub wydziałową komisję rekrutacyjną i jego oryginał do wglądu;

5) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe, mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zgodne z rozporządzaniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich. Dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-4.

 

§10

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (z wyjątkiem kierunku weterynaria) mogą uzyskać z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym punkty, których suma jest podstawą do utworzenia listy rankingowej. Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych określa załącznik 1 do niniejszej uchwały.

Liczba punktów (LP) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jo + Jp + (Pw x 10) – dla wszystkich kierunków (z wyjątkiem kierunku weterynaria),

gdzie dla kandydatów z nową maturą:

  • Jo – oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego;
  • Jp – oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego);
  • Pw – oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego

liczone według zasady:

0,4 x P albo 1,0 x R,

P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym;

R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

gdzie dla kandydatów ze starą maturą:

  • Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego przeliczoną według zasad określonych w § 12;
  • Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego przeliczoną według zasad określonych w § 12 (dla cudzoziemców z języka ojczystego);
  • Pw – liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego przeliczoną według zasad określonych w § 12.

 

§11

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów kwalifikacyjnych podanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały.Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane w pisemnej części egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z przedmiotów uwzględnianych w przypadku danego kierunku studiów. W sytuacji braku oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego podstawę obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi ostatnia ocena z przedmiotu kwalifikującego ze świadectwa. Oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (stara matura) z przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, przelicza się według następujących zasad:

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2-5

Ocena

Liczba punktów procentowych

Ocena

Liczba punktów procentowych

1

0

2

0

2

12

3

30

3

34

4

65

4

56

5

90

5

78

 

 

6

90

 

 

 

§12

1. Rekrutacja, w tym rejestracja na kierunek weterynaria na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się oddzielnie, zgodnie z zarządzeniem rektora w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych.

2. Kandydaci na kierunek weterynaria ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie zewnętrznego pisemnego egzaminu maturalnego (nowa matura) z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową kandydatów, jeżeli uzyskają z egzaminu zewnętrznego maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów i z chemii na poziomie rozszerzonym również co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów.

3. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów rekrutacyjnych podanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały, według zasad ustalonych w § 12.

4. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym zewnętrznym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia i chemia), nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na kierunek weterynaria.

5. Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów na kierunek weterynaria jest sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów procentowych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku kandydatów legitymujących się „starą maturą” zgodnie z zapisami §11 lub świadectwem wydanym za granicą, uprawiającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania, ze świadectwa dojrzałości.

 

§13

1. Kandydaci na kierunek technologia i organizacja gastronomii przed dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego muszą zdać egzamin wstępny sprawdzający motywację i umiejętności praktyczne.

2. Motywacja kandydata będzie oceniana przez komisję egzaminacyjną na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Umiejętności praktyczne, zostaną ocenione zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji w dwóch obszarach branży gastronomicznej: sporządzanie potraw i napojów, organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Zadania egzaminacyjne zostaną ustalone w oparciu o umiejętności, jakie powinni posiadać absolwenci szkół średnich na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, które w celu dalszego udziału w postępowaniu muszą zostać ocenione na ocenę co najmniej 3.0. Stosuje się następującą skalę ocen:

Ocena

5,0  bardzo dobry

4,5  dobry plus

4,0  dobry

3,5  dostateczny plus

3,0  dostateczny

2,0  niedostateczny

4. Komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzi trzech nauczycieli akademickich i przedstawiciele pracodawców, powołuje Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności spośród członków rady programowej kierunku technologia i organizacja gastronomii.

5. Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny przystąpią do procedury kwalifikacyjnej określonej w Dziale II i Dziale IV.

 

§14

1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów wraz z podaniem punktacji progowej kwalifikującej do przyjęcia na I rok studiów. Łączna liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę do uzyskania lokaty na liście rankingowej.Listy rankingowe kandydatów są publikowane w systemie IRK wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy od nich odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od decyzji administracyjnej.

2. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

3. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym do przyjęcia na I rok studiów znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani.

4. Na wniosek kandydata, który nie zakwalifikował się na studia na wybranym kierunku we wskazanym naborze, można przyjąć go bez wnoszenia dodatkowej opłaty, na inny prowadzony przez uczelnie kierunek studiów, na którym nie wypełniono limitów, z wyłączeniem kierunku weterynaria. Wniosek należy składać w wydziałowej komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku, na który kandydat wniósł opłatę.

5. Kandydat, który został wskazany na liście rankingowej na I rok studiów i otrzymał wymaganą do wpisu liczbę punktów, jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów, o których mowa w §10 w terminie zgodnym z zarządzeniem rektora w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów na wybranym kierunku w danym naborze.

6. Po zakończeniu procedury kwalifikacji kandydatów wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza listę osób przyjętych na studia w drodze wpisu i zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania poprzez system IRK.

7. Lista osób, które zostały wpisane na listę studentów UPWr jest publikowana na stronie internetowej www.rekrutacja.upwr.edu.pl oraz w systemie IRK.

 

§15

1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna sporządza sprawozdanie i protokół z postępowania kwalifikacyjnego zawierający listy rankingowe oraz listy osób wpisanych na studia. Protokół podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Wszelkie istotne skreślenia i zmiany dokonywane na protokole powinny posiadać pisemne uzasadnienie potwierdzone podpisem przewodniczącego.

2. Wydziałowe komisje rekrutacyjne przekazują sprawozdanie i protokół z postępowania rekrutacyjnego zawierające listy rankingowe oraz listy osób wpisanych na studia do Biura Rekrutacji.

 

§16

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Rektora.


DZIAŁ III

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA II STOPNIA

 

§17

1. Na studia II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny i uzyskały dyplom ukończenia studiów.

2. Kandydaci mający obywatelstwo polskie, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu wraz z suplementem (z wyjątkiem kandydatów legitymujących się dyplomem wydanym w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)). W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim dyplom wraz z suplementem należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

 

§18

Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia wymagane kierunkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności, stanowiące podstawę rekrutacji kandydatów na studia II stopnia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§19

W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów spełniających warunki określone w §18, na pierwszy rok studiów II stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający tych warunków rekrutacji, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakującego zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych, za które uzyska do 30 punktów ECTS.

 

§20

Na trzysemestralne studia drugiego stopnia może być przyjęty absolwent studiów licencjackich pod warunkiem zorganizowania dla tej grupy studentów semestru wyrównawczego, pozwalającego na uzyskanie co najmniej 30 pkt ECTS i nabycie kompetencji inżynierskich, równoważnych z tymi, jakie posiada absolwent studiów inżynierskich tego kierunku.

 

§21

Kandydat na kierunki/specjalności prowadzone w języku angielskim powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Znajomość języka powinna być potwierdzona certyfikatem FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub innym dokumentem zaświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.

 

§22

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz oceny z języka obcego. Rada Wydziału może ustalić dodatkowe kryteria przyjęć.

 

§23

Na studia drugiego stopnia na kierunek biologia człowieka może zostać przyjęty kandydat, który uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia/jednolitych studiów magisterskich, z wyjątkiem wychowania fizycznego, nie mniejszą niż 3,5.

 

§24

Nie wszystkie specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą uruchamiane corocznie. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan.

 

§25

Kandydat na studia II stopnia składa:

1) podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK);

2) poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza lub organ wydający kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i oryginał do wglądu;

3) poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza lub organ wydający kopię suplementu do dyplomu lub wypis z indeksu i oryginał do wglądu;

4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

5) poświadczoną przez wydziałową komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza lub organ wydający kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;

6) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe, mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie zgodne z rozporządzaniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich. Dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, medycyna roślin, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie jakością i analiza żywności). Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-5.

 

§26

W kwestiach nieuregulowanych w Dziale III stosuje się odpowiednio zapisy Działu II.


DZIAŁ IV

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE DLA CUDZOZIEMCÓW

 

§27

1.  Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra;

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

2.  Opłat za kształcenie cudzoziemców, na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3) cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

4) cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6)  posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7)  cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  Cudzoziemcy legitymujący się świadectwem zagranicznym mogą ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (z wyjątkiem kandydatów legitymujących się świadectwem wydanym w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych każdego typu w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz oświatowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania. W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim świadectwo to należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.    W przypadku świadectw nieobjętych umowami międzynarodowymi lub wydanych w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wymagane jest przedstawienie decyzji administracyjnej Kuratorium Oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego w terminie do końca pierwszego semestru kształcenia.

4.  Cudzoziemcy legitymujący się dyplomem zagranicznym świadczącym o ukończeniu studiów I stopnia mogą ubiegać o przyjęcie na II stopień studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia szkoły wyższej akredytowanej w systemie szkolnictwa wyższego w kraju jego wydania (z wyjątkiem kandydatów legitymujących się świadectwem wydanym w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)), który uprawnia do kontynuacji kształcenia w kraju, na terenie którego działa uczelnia wydająca dyplom. W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim dyplom ten należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

5. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1)  ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW;

2)  posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw poświadczania znajomości języka polskiego, jako obcego;

3)  uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni, że ich stopień znajomości języka polskiego pozawala na podjęcie studiów w języku polski;

4)  posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;

5)  ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;

6)  posiadają dyplom ukończenia filologii polskiej;

7)  posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej, w której językiem wykładowym był język polski;

6. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli:

1)  posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS;

2)  posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;

3)  uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni, że ich stopień znajomości języka angielskiego pozawala na podjęcie studiów w tym języku.

7.  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcia na studia na UPWr rejestrują się poprzez stronę www.apply.upwr.edu.pl i dołączają skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym.

8.  Cudzoziemiec jest zobowiązany do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby i następstw NNW obejmującą terytorium RP lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub umowy z NFZ. Wymogi dotyczące ubezpieczenia medycznego określone zostały w Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094).

9.  Cudzoziemiec zakwalifikowany na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (dotyczy to kierunków: agrobiznes, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, żywienie człowieka i dietetyka). W przypadku, gdy zaświadczenie zostało wydane w języku obcym, na kierunki prowadzone w języku polskim należy przedstawić tłumaczenie na język polski.

10. Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w IRK poprzez stronę www.rekrutacja.upwr.edu.pl. Dotyczy to również kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.

 

§28

W kwestiach nieuregulowanych w Dziale IV stosuje się odpowiednio zapisy Działu II i III.


DZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§29

1. Rekrutacja letnia na rok akademicki 2019/2020 trwa od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r., natomiast rekrutacja zimowa na rok akademicki 2019/2020 trwa od 1 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. W przypadku kandydatów z zagranicy oraz w przypadku rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim rekrutacja zimowa na rok akademicki 2019/2020 trwa od 15 listopada 2019 do 28 lutego 2020r.

2. Szczegółowe zasady IRK i Dream Apply oraz terminy rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria oraz terminy składania dokumentów w roku akademickim 2019/2020 ustalane są zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

§30

Tracą moc: Uchwała nr 23/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2019/2020 i Uchwała nr 48/2018 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 oraz warunków i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym na kierunku Technologia i organizacja gastronomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 oraz na rok akademicki 2019/2020.

 

§31

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)