Zasady Rekrutacji na AWF rok 2020/21

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA Nr 32/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 27.06.2019 roku W sprawie: ustalenia warunków i  trybu rekrutacji  na studia oraz  terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

Na podstawie: art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 69-72 z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn.zm.)

 

Senat podjął następującą uchwałę:

 

§ 1

Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na studia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rejestracji elektronicznej w roku akademickim 2020/2021 dla wszystkich kierunków i rodzajów studiów. Terminy rekrutacji na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Akademii:

od  01.06.2020  r.  do  30.09.2020  r.  w  tym   rejestracja  elektroniczna  od  01.06.2020  r.   w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.awf.wroc.pl

 

I.KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

Jednolite studia magisterskie – stacjonarne i niestacjonarne*

Jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, zakończone uzyskaniem tytułu magistra.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku fizjoterapia – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Kandydaci - absolwenci Medycznych Studiów Zawodowych –w celu dodatkowej punktacji składają:

 • dyplom technika fizjoterapii oryginał oraz kserokopię (w celu potwierdzenia zgodności      z oryginałem);

 • zaświadczenie o latach pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na jednolite 5- letnie studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na kierunek fizjoterapia jest:

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

- ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z jednego przedmiotu spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

ocena bardzo dobra (5)                      150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)      135 pkt ocena bardzo dobra (5)                120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2,

 • 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

 • 25 pkt otrzymują absolwenci 2- lub 2,5-letnich studiów medycznych kierunku fizjoterapia,

 • 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w charakterze fizjoterapeuty (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku).

 

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – niestacjonarne* (zaoczne, weekendowe)

Dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) – posiadających dyplom licencjata w zakresie fizjoterapii.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu w internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl- eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom studiów I stopnia (licencjackich kierunku fizjoterapia) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z  kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie  o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku fizjoterapia – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia kierunku fizjoterapia jest:

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • ocena końcowa na dyplomie licencjata przeliczana na punkty według skali:

 

ocena bardzo dobra z wyróżnieniem            10 pkt ocena bardzo dobra (5)                             8 pkt

ocena dobra plus (4,5)                                    7 pkt

ocena dobra (4)                                              6 pkt

ocena dostateczna plus (3,5)                          5 pkt

ocena dostateczna (3)                                     4 pkt,

 

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (wpisana do suplementu lub na zaświadczeniu wydanym przez ukończoną uczelnię) przeliczana na punkty według skali:

4,51–5,00        10 pkt

4,01–4,50         8 pkt

3,51–4,00         6 pkt

3,00–3,50         4 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie C1.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

II.KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne *

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Kosmetologia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku kosmetologia – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Kandydaci posiadający dyplom technika usług kosmetycznych, w celu dodatkowej punktacji składają:

 • dyplom szkoły policealnej (oryginał wraz z kserokopią),

 • zaświadczenie o latach pracy w zawodzie.

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek kosmetologia jest:

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

- ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z jednego przedmiotu spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

ocena bardzo dobra (5)                      150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                   90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

 

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)      135 pkt ocena bardzo dobra (5)                120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2,

 • 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

 • 25 pkt otrzymują technicy usług kosmetycznych,

 • 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w  pełnym  wymiarze  godzin  w  zawodzie  (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne*

Dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) – posiadających dyplom licencjata w zakresie kosmetologii.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom studiów I stopnia licencjackich wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku kosmetologia (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek kosmetologia jest:

-odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • ocena końcowa na dyplomie licencjata przeliczana na punkty według skali:

 

ocena bardzo dobra z wyróżnieniem            10 pkt ocena bardzo dobra (5)                             8 pkt

ocena dobra plus (4,5)                                    7 pkt

ocena dobra (4)                                              6 pkt

ocena dostateczna plus (3,5)                          5 pkt

ocena dostateczna (3)                                     4 pkt,

 

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (wpisana do suplementu lub na zaświadczeniu wydanym przez ukończoną uczelnię przeliczana na punkty według skali:

4,51–5,00        10 pkt

4,01–4,50         8 pkt

3,51–4,00         6 pkt

3,00–3,50         4 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie C1.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

III.KIERUNEK: TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia I stopnia (licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Terapia Zajęciowa, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku terapia zajęciowa – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek terapia zajęciowa jest:

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

- ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt, według:

ocena bardzo dobra (5)                      150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

 

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt

 

ocena bardzo dobra plus (5+)            135 pkt ocena bardzo dobra (5)                120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2,

 • 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku).

 

IV.KIERUNEK: SPORT

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Sport z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata na specjalnościach:

 • trenerskiej,

 • menedżera sportu.

Nabór na specjalność trenerską prowadzony jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, kulturystyka, kolarstwo, badminton, gimnastyka sportowa, jujitsu, karate.

W postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego w zakresie wyżej wymienionych dyscyplin przez co najmniej 3 lata.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku sport – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek sport jest:

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

-odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 

 • ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

 •  kandydaci z „nową maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie          150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie    100 pkt

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony               1% = 1,5 pkt

poziom podstawowy              1% = 1,0 pkt

 •  kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

 

ocena bardzo dobra (5)                      150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)      135 pkt ocena bardzo dobra (5)                120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

 • 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 100 pkt – absolwenci klas dwujęzycznych (matura dwujęzyczna),

 • 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

 • 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

 • 100 pkt – klasa sportowa I,

 • 100 pkt – certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2.

 

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław (potwierdzona przez kierownictwo Klubu Sportowego AZS-AWF) – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: SPORT

studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Sport przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata lub dla osób, które mają ukończone jednolite studia magisterskie.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom  studiów  I  stopnia  licencjackich  lub  jednolitych  studiów  magisterskich  wraz   z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych  studiów   magisterskich   (zaświadczenie   wydane   przez   ukończoną   uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku sport – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek sport jest:

-odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę suma:

 

 • oceny końcowej na dyplomie:

 

bardzo dobry z wyróżnieniem                                                           (5,5) bardzo dobry                                                           (5,0)

dobry plus                                          (4,5)

dobry                                                  (4,0)

dostateczny plus                                (3,5)

dostateczny                                        (3,0)

 

 • średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich obliczona na podstawie suplementu lub zaświadczenia wydanego przez dziekanat.

 

Punkty preferencyjne:

 

 • 2 pkt za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie C1.

 

Uwaga:

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Sport ubiegać się mogą jedynie kandydaci posiadający stopień licencjata uzyskany w szkołach znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i spełniający wymogi obowiązujących aktów prawnych (zał. 1 Uchwały 120/2004 RGSW).

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

 1. KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Wychowanie Fizyczne z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata w zakresie uprawnień nauczyciela Wychowania Fizycznego w szkole podstawowej oraz dodatkowych kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć w określonym typie placówek oświatowych  – zgodnie      z ofertą uczelni i wyborem studenta.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy  lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

 • dokumenty uprawniające do otrzymania punktów dodatkowych (np. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy o posiadanej aktualnej klasie sportowej).

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek wychowanie fizyczne jest:

-odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

- ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie trzech wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

 •  kandydaci z „nową maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie  150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie  100 pkt

 

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony               1% = 1,5 pkt

poziom podstawowy              1% = 1,0 pkt

 •  kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

 

ocena bardzo dobra (5)                      150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)      135 pkt ocena bardzo dobra (5)                120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia,

 • 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 100 pkt – certyfikat językowy B2,

 • 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

 • 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

 • 100 pkt – klasa sportowa I.

 

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław (potwierdzona przez kierownictwo Klubu Sportowego AZS-AWF) – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Wychowanie Fizyczne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakresie wychowania fizycznego.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra w zakresie uprawnień nauczyciela Wychowania Fizycznego w szkole ponadpodstawowej oraz dodatkowych kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć w określonym typie placówek oświatowych – zgodnie z ofertą uczelni i wyborem studenta.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom studiów I stopnia licencjackich wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek wychowanie fizyczne jest:

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali: ocena bardzo dobra z wyróżnieniem  10 pkt

ocena bardzo dobra (5)                                  8 pkt

ocena dobra plus (4,5)                                    7 pkt

ocena dobra (4)                                              6 pkt

ocena dostateczna plus (3,5)                          5 pkt

ocena dostateczna (3)                                     4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

4,51–5,00        10 pkt

4,01–4,50         8 pkt

3,51–4,00         6 pkt

3,00–3,50         4 pkt.

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie C1,

 

Uwaga:

 

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

 1. KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Turystyka i Rekreacja z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku turystyka i rekreacja – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek turystyka i rekreacja jest:

-odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

- ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie trzech wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

 •  kandydaci z „nową maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony               1% = 1,5 pkt

poziom podstawowy              1% = 1,0 pkt

 •  kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

ocena bardzo dobra (5)                      150 pkt

ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              60 pkt

ocena dostateczna (3)                        30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6)                             150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+)      135 pkt ocena bardzo dobra (5)                120 pkt

ocena dobra plus (4+)                        105 pkt

ocena dobra (4)                                  90 pkt

ocena dostateczna plus (3+)              75 pkt

ocena dostateczna (3)                        60 pkt

ocena mierna plus (2+)                      45 pkt

ocena mierna (2)                                30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

 • 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 100 pkt – certyfikat językowy B2.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia  II stopnia  (2-letnie magisterskie)  na  kierunku Turystyka i Rekreacja przeznaczone  są dla osób posiadających dyplom licencjata lub dla osób, które mają ukończone jednolite studia magisterskie.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom  studiów  I  stopnia  licencjackich  lub  jednolitych  studiów  magisterskich  wraz   z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych  studiów   magisterskich   (zaświadczenie   wydane   przez   ukończoną   uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku turystyka i rekreacja – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRKa),

 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

 Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek turystyka i rekreacja jest:

-odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:

 

ocena bardzo dobra z wyróżnieniem            10 pkt ocena bardzo dobra (5)                             8 pkt

ocena dobra plus (4+)                                    7 pkt

ocena dobra (4)                                              6 pkt

ocena dostateczna plus (3+)                           5 pkt

ocena dostateczna (3)                                     4 pkt

 

 • średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na podstawie suplementu lub zaświadczenia wydanego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

 

4,51–5,00        10 pkt

4,01–4,50         8 pkt

3,51–4,00         6 pkt

3,00–3,50         4 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za certyfikat znajomości języka obcego na poziomie C1.

 

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

 1. STUDIA dla KANDYDATÓW z POTWIERDZONYMI EFEKTAMI UCZENIA SIĘ ZDOBYTYMI W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZORGANIZOWANEGO lub NIEZORGANIZOWANEGO INSTYTUCJONALNIE poza SYSTEMEM STUDIÓW

 

·zgodnie z Uchwałą nr 8/2015 Senatu AWF we Wrocławiu;

 

 • Warunkiem przyjęcia na powyższe studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej kandydatów, sporządzonej na podstawie ilości punktów ECTS zawartych w otrzymanej DECYZJI DZIEKANA o potwierdzonych efektach uczenia się oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- zgodne z Uchwałą nr 8/2015 Senatu AWF we Wrocławiu - składane wraz z wnioskiem przed procedurą potwierdzania efektów uczenia się;

- Decyzja Dziekana o potwierdzeniu efektów uczenia się zdobytych w systemie zorganizowanym lub niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem studiów (załącznik nr 3 do Uchwały Senatu z dnia 15.01.2015 r.) –

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu w internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl- eRekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem)

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

§ 2

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego w latach szkolnych począwszy od 2017/18 przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym  roku procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich.

 2. Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury.

 

§ 3

Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, przyjmowane będą na pierwszy rok studiów zgodnie art. 69 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia

20 lipca 2018 r. oraz zasadami przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 1. Podstawą do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie będzie:

  1. świadectwo   dojrzałości   albo   świadectwo   dojrzałości   i   zaświadczenie    o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo  dojrzałości  i  dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe  w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach  o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości  i  zaświadczenie o  wynikach  egzaminu  maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym  na poziomie technika,  o  których mowa  w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z  art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

  5. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt d;

  6. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  7. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (zgodnie z art. 69, ust. 3. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.). Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontunuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie,   w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczenia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia (zgodnie z art. 326, ust. 2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.).

 1. Szczegółowa   lista   wymaganych   dokumentów   rekrutacyjnych   zapisana   będzie w  dokumencie  dostępnym  na   stronie   internetowej   –   „Wymagane   dokumenty w procesie rekrutacji cudzoziemców oraz obywateli polskich z dokumentami zagranicznymi potwierdzającymi wykształcenie na studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”.

 

§ 4

 1. Obywatele polscy posiadający zagraniczne dokumenty potwierdzające wykształcenie uczestniczą w procesie rekrutacji zgodnie z wszystkimi terminami oraz wymogami obejmującymi obywateli polskich zdających  polską  maturę  czy kończących  studia w Polsce.

 2. Punkty będą przyznane na podstawie dodatkowego dokumentu określającego sposób ich przeliczania.

 3. Kandydaci zobowiązani są również do zapoznania się z listą wymaganych dodatkowych dokumentów w związku z posiadaniem dokumentów zagranicznych potwierdzających wykształcenie – szczegółowa informacja będzie podana na stronie www.awf.wroc.pl.

 4. Zapis ten również obywateli polskich posiadających dyplomy IB oraz EB.

 

§ 5

 1. Kandydat w pierwszej kolejności zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Uzupełnia tam swoje dane osobowe, wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne, wgrywa zdjęcie w formie elektronicznej (zgodne z aktualnymi wymogami przy wydawaniu dowodu osobistego) oraz wprowadza podstawowe informacje dotyczące swojego wykształcenia.

 2. Kandydaci zdający maturę po roku 2006, jeśli nie złożyli wcześniej zastrzeżenia, będą mieli uzupełnione wyniki maturalne pozyskane z Krajowego Rejestru Matur.

 3. Po zakończeniu rejestracji elektronicznej Kandydaci otrzymają informacje o wynikach rekrutacji na swoim koncie opisane w postaci statusów.

 4. Komplet dokumentów w wyznaczonych terminach składają jedynie osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia i posiadają status „Kandydat wstępnie zakwalifikowany”. Potwierdzają tym samym chęć studiowania.

 5. W przypadku zwolnienia się miejsc, jeśli Kandydaci nie przyniosą dokumentów (co jest różnoznaczne z rezygnacją), kolejne osoby z listy rezerwowej są informowane o możliwości złożenia dokumentów.

 6. Rekrutacja jest zakończona w momencie opublikowania list osób przyjętych – uwzględniając limity na poszczególne kierunki studiów.

 1. Kwalifikacja na zwolnione miejsca w sytuacji rezygnacji z podjęcia studiów będzie trwała w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r.

 2. W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się w terminach określonych na stronie internetowej uczelni (www.awf.wroc.pl) według zasad obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji do wyczerpania limitu zatwierdzonego przez Senat AWF, ale nie dłużej niż do 30 września 2020 roku.

 3. Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata    w systemie elektronicznej rekrutacji.

 4. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów.

 5. Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2020/2021 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt mała liczba kandydatów.

 

§ 6

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Akademicka Komisja Rekrutacyjna.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 5. Wszystkie decyzja podpisuje przewodniczący Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej.

 6. Od decyzji Akademickiej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora. Rektor rozpatruje tylko te odwołania, które wskazują na naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Komentarze (0)