Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny 2019/2020

Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny 2019/2020

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Wrocławskich we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Uchwała Nr 1885 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia wyższe, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w roku akademickim 2019/2020

Na podstawie  art.  62  i  169  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  r.  –  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), § 46 ust. 1 pkt 2 i § 150 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. załącznik do uchwały Senatu UMW nr 1774 z 31 maja 2017 r. ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2019/2020 na studia prowadzone w:

 1. języku polskim:

  1. na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmaceutycznym i analityki medycznej, dla obywateli polskich posiadających świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, uzyskane w Polsce oraz dyplom IB lub EB – załącznik nr 1;

  2. na kierunkach: pielęgniarstwie, położnictwie, dietetyce, fizjoterapii, ratownictwie medycznym i zdrowiu publicznym, dla obywateli polskich posiadającym świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce oraz dyplom IB lub EB - załącznik nr 2;

  3. obowiązujące cudzoziemców, przyjmowanych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, na studia wyższe prowadzone w formie stacjonarnej - załącznik nr 3;

  4. obowiązujące cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe na podstawie decyzji rektora - załącznik nr 4;

 2. języku angielskim - obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym - załącznik nr 5.

 

§ 2.

 1. Ustala się terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe:

  1. prowadzone w języku angielskim od 11 lutego 2019 r. do 30 września 2019 r.,

  2. prowadzone w języku polskim od 20 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.,

 2. Szczegółowe harmonogramy postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do powszechnej wiadomości na stronie internetowej Uczelni http://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/, przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

§ 3.

 1. Kandydatami na studia wyższe mogą być:

  1. obywatele polscy, w tym również osoby, które:

   1. posiadają ważny dowód osobisty lub ważny paszport potwierdzające obywatelstwo polskie lub paszport innego państwa i są z mocy prawa traktowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako obywatele polscy, albo

   2. spełnili warunki do uznania o repatriacji na mocy Ustawy o repatriacji i uzyskali:

    • wizę krajową w celu repatriacji, decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji, - wydaną przez polskiego konsula,

    • decyzję w sprawie uznania za repatrianta – wydaną przez właściwego wojewodę ze względu na zamierzone miejsce osiedlenia się w Polsce

    • dowód osobisty lub paszport potwierdzający uzyskanie obywatelstwa polskiego.

  2. osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zwane dalej cudzoziemcami.

 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Uczelni na zasadach:

  1. obowiązujących obywateli polskich, albo

  2. innych niż obowiązujące obywateli polskich.

 1. Na zasadach obowiązujących  obywateli  polskich  mogą  podejmować  i  odbywać  studia  wyższe w uczelni cudzoziemcy:

  1. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

  2. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

  3. korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji   Szwajcarskiej   lub   państwa   członkowskiego   Europejskiego   Porozumienia    o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

  6. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 ze zm.);

  7. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 2. Na zasadach innych, niż obowiązujące obywateli polskich, mogą podejmować i odbywać studia wyższe cudzoziemcy :

  1. którzy nie zostali wymienieni w § 3 ust. 3,

  2. którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach:

  1. obowiązujących obywateli polskich, albo

  2. innych niż obowiązujące obywateli polskich.

 4. Obywatele państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach:

  1. obowiązujących obywateli polskich– jeśli posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, albo

  2. innych niż obowiązujące obywateli polskich

 5. Cudzoziemcy wymienieni w § 3 ust. 2 pkt 2 z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, ust. 5 pkt. 2 i ust. 6 pkt 2 mogą podejmować i odbywać studia wyższe w uczelni na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych przez  uczelnię  z  podmiotami  zagranicznymi,  na  zasadach  określonych  w tych umowach;

  3. decyzji Ministra Zdrowia;

  4. decyzji rektora uczelni.

 6. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, ust. 5 pkt. 2 i ust. 6 pkt 2 mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Uczelni:

  1. jako stypendyści strony polskiej;

  2. na zasadach odpłatności;

  3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

  4. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

  5. jako stypendyści Uczelni.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Komentarze (0)