Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Uniwersytet Śląski w Katowicach rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Uchwała nr 406 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), Senat uchwala co następuje:

 

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Uchwała dotyczy warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w roku akademickim 2020/2021.

 

§ 2

Uniwersytet przyjmuje kandydatów na I rok studiów, od semestru zimowego lub letniego, zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacji określonymi — dla poszczególnych kierunków i specjalności objętych odrębnym naborem, w załączniku do niniejszej uchwały.

Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów lub specjalnościach objętych odrębnym naborem, w podziale na poziom i formę studiów określi Senat Uniwersytetu odrębnie.

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 3

Rekrutacja w Uniwersytecie przeprowadzana jest w formie:

postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, zwane dalej WKR;

złożenia przez kandydatów wymaganych dokumentów;

potwierdzania efektów uczenia się.

O przyjęciu formy rekrutacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 decyduje dziekan wydziału.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Przyjęcie cudzoziemców następuje w drodze decyzji administracyjnej rektora albo upoważnionego przez rektora przewodniczącego WKR, a w przypadku nie powołania WKR – dziekana. Nadto, cudzoziemcy otrzymują zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia.

Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez przewodniczącego WKR. W przypadku cudzoziemców decyzję odmowną podpisuje rektor albo upoważniony przez rektora przewodniczący WKR, a w przypadku nie powołania WKR – dziekan.

Od decyzji WKR przysługuje odwołanie do rektora.

Nadzór nad rekrutacją sprawuje upoważniony przez rektora prorektor.

 

§ 4

WKR, powoływane są przez dziekanów wydziałów lub Dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, zwanego dalej Kolegium ISM, z zastrzeżeniem ust. 3.

W skład WKR wchodzą:

 • przewodniczący WKR — powołany spośród nauczycieli akademickich wydziału, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;
 • członek/członkowie komisji — nie więcej niż dwóch — powołani spośród nauczycieli akademickich wydziału;
 • sekretarz (sekretarze) — powołany wyłącznie spośród pracowników Uniwersytetu. Sekretarz (sekretarze) bierze udział w pracach komisji bez prawa głosowania. Jeżeli sekretarz posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uczestniczy w pracach komisji z prawem głosu.

W przypadku, gdy postępowanie kwalifikacyjne polega wyłącznie na złożeniu wymaganych dokumentów nie powołuje się WKR.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, decyzję o odmowie przyjęcia podpisuje dziekan wydziału. Dokumentację z postępowania kwalifikacyjnego sporządza pracownik, wyznaczony przez dziekana wydziału.

Do zadań WKR należy w szczególności:

 • aktywne uczestnictwo w procedurze rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK;
 • stały kontakt z kandydatami za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji, które zapewnia Uniwersytet;
 • zatwierdzanie testów i tematów egzaminów pisemnych oraz dokonywanie ich wyboru, a także nadzór nad ich powieleniem i przechowywaniem oraz przeprowadzeniem egzaminów;
 • dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie zgłoszeń dokonanych przez nich w IRK;
 • zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych w przypadku, gdy są one elementem postępowania kwalifikacyjnego; dopuszczalna jest forma zawiadomienia kandydatów poprzez zamieszczenie informacji w IRK;
 • przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w sposób zapewniający  wypełnienie ustalonego limitu miejsc na danym kierunku, poziomie i formie studiów oraz ogłoszenie jego wyników;
 • sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach lub specjalnościach studiów;
 • sporządzanie listy rankingowej kandydatów, listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia  na   studia   oraz   listy   osób   niezakwalifikowanych   (grupa   rezerwowa)   i niezwłoczne ich ogłoszenie w IRK;
 • podejmowanie i wysyłanie decyzji o odmowie przyjęcia kandydata na studia;
 • sporządzanie dokumentacji z przebiegu i zakończenia rekrutacji;
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie odwołań i skarg składanych przez kandydatów na studia do rektora;
 • wydawanie na prośbę kandydata zaświadczeń o wyniku postępowania kwalifikacyjnego;
 • rozpatrywanie wniosków/podań w sprawie przywrócenia terminu wpisu na listę studentów, w przypadku kandydatów, którzy z przyczyn losowych/osobistych nie zdążyli dokonać wpisu w wyznaczonym terminie.

WKR działa w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz innymi  aktami wewnętrznymi Uniwersytetu.

Za pracę WKR odpowiada przed rektorem dziekan wydziału, a w przypadku Kolegium ISM, odpowiedzialność za prace WKR, spoczywa odpowiednio na Dyrektorze Kolegium ISM.

WKR kończy swoją działalność po ustaleniu listy osób przyjętych na studia, do wypełnienia limitu miejsc. Komisja rekrutacyjna może, za zgodą dziekana wydziału lub Dyrektora Kolegium ISM, podjąć decyzję o zakończeniu swojej działalności pomimo niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku lub specjalności studiów.

 

§ 5

Rektor powołuje Zespół Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej Zespołem IRK i określa jego zadania.

 

DZIAŁ III POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

§ 6

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego, składając w formie elektronicznej wniosek w IRK.

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 • zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK;
 • wniosła opłatę rekrutacyjną;
 • w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie — posiada dokument, stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia — posiada dyplom ukończenia studiów lub inny dokument, uprawniający do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania,  w  tym  uprawniający  do  ubiegania  się  o  przyjęcie  na  studia  wyższe       z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania dyplomu, z zastrzeżeniem art. 326 oraz art. 327 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki lub specjalności studiów, określone w załączniku do niniejszej uchwały;
 • cudzoziemiec, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim — powinien posiadać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim — dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;
 • cudzoziemiec, który nie posiada dokumentów wymienionych w pkt 6 może potwierdzić znajomość języka biorąc udział w egzaminie i/lub rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu lub WKR.

 

§ 7

Szczegółowe zasady przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia oraz listę dodatkowych dokumentów przyjmowanych od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ustali rektor.

Rektor ustala zasady wnoszenia oraz ewentualnych zwrotów i zwolnień z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 

§ 8

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez WKR ma charakter konkursowy.

WKR może w stosunku do kandydata ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwarunkowanymi stanem zdrowia zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego, wyłącznie w przypadku jeśli w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki z postępowania kwalifikacyjnego innego niż konkurs świadectw lub dyplomów.

Każda sytuacja kandydata, o której mowa w ust. 2 rozpatrywana jest przez WKR indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

Organizacja rozmów kwalifikacyjnych lub egzaminów dla kandydatów, o których mowa w ust. 2, odbywa się we współpracy WKR z Centrum Obsługi Studentów (COS).

W przypadku osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których stan uniemożliwia udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej w niniejszej uchwale, przewodniczący WKR w porozumieniu z kierownikiem COS, zmienia odpowiednio formę postępowania kwalifikacyjnego.

Kierownik COS opiniuje wniosek kandydata i proponuje możliwe formy dostosowania postępowania kwalifikacyjnego na podstawie złożonego przez kandydata:

 • kwestionariusza dla kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zawierającego wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów;
 • analizy aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu albo wskazania lekarskiego, a w przypadku kandydatów ubiegających się o dostosowanie  procedury kwalifikacyjnej z przyczyn  innych niż dysfunkcja somatyczna i nieposiadających stosownego orzeczenia lub wskazania lekarskiego, zaświadczenia od psychologa COS.

Informacje  o   stanie   zdrowia   kandydata   podlegają   szczególnej   ochronie   zgodnie   z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wprowadzoną zarządzeniem nr 153 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia  15 października 2018 r., z późn. zm.

W odpowiedzi na wniosek kandydata o zmianę formy postępowania kwalifikacyjnego możliwe jest zaproponowanie w szczególności niżej wymienionych form dostosowania:

 • włączenie osób trzecich (np. asystent osobisty kandydata z niepełnosprawnością);
 • stosowanie dodatkowych urządzeń kompensujących (np. komputer, linijka brajlowska, system FM);
 • zamiana miejsca, w którym odbywa się postępowanie kwalifikacyjne na dostępne architektonicznie;
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu kwalifikacyjnego;
 • udział tłumacza języka migowego;
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze ze specjalistycznym oprogramowaniem;
 • przekazanie arkuszy egzaminacyjnych w powiększonej czcionce;
 • możliwość otrzymywania pytań w formie pisemnej podczas egzaminów ustnych;
 • zmiana formy zaliczenia/egzaminu z ustnej na pisemną lub z pisemnej na ustną;
 • umożliwienie robienia krótkich przerw podczas pisania egzaminów pisemnych;
 • zmiana miejsca i czasu zdawania egzaminów w związku ze stanem zdrowia kandydata.

Kandydat może ubiegać się o inne formy dostosowania postępowania kwalifikacyjnego nieuwzględnione powyżej, a uwarunkowane stanem zdrowia lub specyfiką niepełnosprawności.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą kandydatów, o których mowa w § 9.

 

§ 9

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad i uprawnienia laureatów i finalistów określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu.

Laureaci konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych przyjmowani są na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz konkursów i uprawnienia laureatów określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu.

Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2 otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub  specjalność studiów.

 

§ 10

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureat Organization  z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

 

Dyplom IB

Poziom podstawowy

(SL)

Poziom rozszerzony

(HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

 

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

 

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” lub „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) lub dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 

§ 11

Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

Kandydaci, o których mowa w ust. 1, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w załączniku do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, uwzględnia się zamiast języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu.

Umiejętności językowe kandydatów cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia, mogą zostać zweryfikowane, w drodze egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego albo rozmowy kwalifikacyjnej. Rozstrzygnięcie w tym zakresie podejmuje WKR.

Uczelnia może przeprowadzić egzaminy wstępne w zakresie nieobjętym wynikami egzaminu zagranicznego lub wynikami kształcenia ujętymi na zagranicznym świadectwie, dyplomie lub dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia. Informację o terminie i trybie przeprowadzenia egzaminu ogłasza WKR za pośrednictwem systemu IRK.

 

§ 12

Kandydatowi, który  zdał  maturę  na  poziomie  szkoły  dwujęzycznej  wynik  z  egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%. Jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.

Postanowienia ust. 1 dotyczą również kandydatów, którzy niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczali, przystąpili do matury z języka obcego nowożytnego jako dodatkowego na poziomie dwujęzycznym.

Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie, jeśli załącznik do niniejszej uchwały nie stanowi inaczej.

 

§ 13

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w przypadku kandydatów, którzy zdają egzamin maturalny (nowa matura), bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego łącznie  z wynikiem z dodatkowego egzaminu wstępnego, przeprowadzanego w przypadku sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub szczegółowych predyspozycji do podjęcia studiów niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem egzaminu wstępnego.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

2 — 30 %

 

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.

Zasady określone w ust. 2 mają zastosowanie, jeśli załącznik do niniejszej uchwały nie stanowi inaczej.

Jeśli kryteria kwalifikacji określone w załączniku do niniejszej uchwały nie stanowią inaczej, w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w przypadku kandydatów z „nową maturą” bierze się pod uwagę wyniki egzaminu z części pisemnej świadectwa dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może mieć następującą formę:

 • egzaminu pisemnego w formie określonej przez jednostkę rekrutującą;
 • egzaminu ustnego;
 • rozmowy kwalifikacyjnej;
 • konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych;
 • średniej ocen ze studiów wyższych;
 • sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednej lub więcej form wymienionych w ust. 5 pkt 1-6.

Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia składa się z kilku etapów, ostateczny wynik uwzględnia wyniki uzyskane przez kandydata na poszczególnych etapach tego postępowania.

W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy nie osiągnęli efektów uczenia się wymaganych do podjęcia tych studiów, Uniwersytet stwarzać będzie możliwość uzupełnienia tych efektów – odpłatnie.

Niestawienie się kandydata na którąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego oznacza przyznanie mu zerowej liczby punktów za tę część postępowania.

Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu lub poziomu wskazanego w załączniku do niniejszej uchwały, może ubiegać się o przyjęcie na studia o ile w postępowaniu brany jest pod uwagę więcej niż jeden przedmiot i kandydat posiada z niego wynik. Z brakującego przedmiotu lub poziomu uzyskuje zerową liczbę punktów. Wyjątkiem są studia, gdzie posiadanie wyniku z danego przedmiotu   lub   poziomu    jest    wymagane    na    poziomie    kryterium    formalnego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 6.

W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot wymagany na dany kierunek lub specjalność studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym) pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy dla kandydata, jeśli załącznik do niniejszej uchwały nie stanowi inaczej.

 

§ 14

Dziekan wydziału powołuje egzaminatorów spośród nauczycieli akademickich tego wydziału lub innego wydziału Uniwersytetu. Powołanie egzaminatorów z innych wydziałów  Uniwersytetu  następuje  za   uprzednią   zgodą   dziekana   tego   wydziału.  W przypadku konieczności powołania egzaminatorów – ekspertów – spoza Uniwersytetu, zatrudnienie ich na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Egzaminatorów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w Kolegium ISM powołuje Dyrektor Kolegium ISM, spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu.

 

§ 15

Kandydat   ma   prawo   wglądu   do   swojej   pisemnej   pracy   egzaminacyjnej.   Sposób  i miejsce udostępniania pracy egzaminacyjnej określa przewodniczący WKR. Przy udostępnianiu pracy musi być obecny członek WKR. Fakt udostępnienia musi być przez członka WKR odnotowany w aktach kandydata na studia i opatrzony datą.

Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

 

DZIAŁ IV PRZYJĘCIE NA STUDIA

 

§ 16

Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych punktów.

Określa ona kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności studiów.

Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na zasadach i w terminach określonych w systemie IRK.

Kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się, będą kwalifikowani na dany kierunek i poziom kształcenia, poza ustalonym limitem miejsc z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej przez nich liczby punktów. Liczba studentów na danym kierunku i poziomie kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku.

Informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje w IRK.

Listę, o której mowa w ust. 1, WKR ogłasza niezwłocznie poprzez system IRK.

 

§ 17

Decyzję w sprawie zakwalifikowania do przyjęcia kandydata na studia podejmuje WKR na podstawie wyniku uzyskanego w toku postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonych limitów miejsc.

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie następuje w drodze wpisu na listę studentów po dostarczeniu przez kandydata, poświadczonej przez uczelnię kopii dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3.

Przyjęcie na studia drugiego stopnia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dostarczeniu przez kandydata, poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 4.

 

§ 18

W stosunku do kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w  ramach  ustalonego  limitu  miejsc,  WKR  wydaje  decyzję o ich zakwalifikowaniu do przyjęcia.

Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową.

W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia WKR przyjmować będzie kolejne osoby z listy rankingowej (grupa rezerwowa) z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, do ustalonego przez Senat Uniwersytetu limitu miejsc.

WKR właściwa dla danego  kierunku  lub  specjalności  powinna  na  bieżąco  odznaczać  w systemie IRK, złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek kandydata, dopuszcza się możliwość złożenia zobowiązania do złożenia dokumentów w terminie późniejszym niż określony w systemie IRK.

Jeśli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku lub specjalności studiów, WKR może podjąć decyzję o:

 • rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego;
 • przeprowadzeniu kolejnego naboru.
 • W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, kierunek lub specjalność mogą być nieuruchomione. Decyzję o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności podejmuje dziekan wydziału na wniosek przewodniczącego WKR. Przewodniczący WKR pisemnie informuje Zespół IRK o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności. WKR powinna w trybie § 21 zaproponować kandydatom zgłoszonym na nieuruchomiony kierunek lub specjalność, przeniesienie na inny kierunek lub specjalność.

 

§ 19

Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego WKR sporządza protokół (w porządku alfabetycznym). W protokole wpisuje się w szczególności: wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów postępowania kwalifikacyjnego, uzyskany wynik końcowy oraz decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia lub odmowie przyjęcia kandydata na studia.

Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie WKR. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego WKR.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego WKR, oprócz protokołu o którym mowa w ust. 1, sporządza:

 • listę kandydatów według kolejności uzyskanego wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego — tzw. listę rankingową;
 • listę kandydatów  wpisanych  na  studia  (tj.  którzy  złożyli  wymagane  dokumenty,  w porządku alfabetycznym);
 • listę kandydatów nieprzyjętych (w porządku alfabetycznym);
 • pismo  przewodnie   o   przeprowadzeniu   postępowania   kwalifikacyjnego   zgodnie z niniejszą uchwałą.

W przypadku przyjęcia na studia, w wyniku uzyskania potwierdzenia efektów uczenia się, o którym mowa w § 16 ust. 3, sporządza się odrębny protokół. W protokole wpisuje się  w szczególności: wyniki uzyskane przez kandydata w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się oraz decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.

 

§ 20

Kandydat, który ubiegał się o przyjęcie na studia, do Uniwersytetu lub do innej uczelni publicznej w roku kalendarzowym, w którym rozpocznie się rok akademicki, którego niniejsza uchwała dotyczy i nie został przyjęty na I rok danego kierunku studiów, może być przyjęty na podstawie dotychczasowego postępowania kwalifikacyjnego na inny kierunek studiów (lub na ten sam kierunek w przypadku osoby z innej uczelni), prowadzony w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, jeżeli spełnia wymagania określone kryteriami kwalifikacji na dany kierunek lub specjalność i jeżeli nie został wypełniony limit miejsc.

Kandydat, który nie został przyjęty na I rok studiów stacjonarnych z braku miejsc, ubiegając się o przyjęcie na kierunki studiów niestacjonarnych, musi przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów.

 

DZIAŁ V

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 21

WKR przekazują do rektora dokumentację z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w § 19, niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Rektor może zażądać od przewodniczącego WKR ustnej relacji i wyjaśnień, w przypadku stwierdzenia uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

 

§ 22

W przypadku kierunków, na których przyjęcie kandydatów następuje w wyniku złożenia wymaganych dokumentów, wyznaczony przez dziekana wydziału pracownik przekazuje do Działu Kształcenia podpisany przez dziekana protokół z przeprowadzonych czynności i listę osób przyjętych na studia, niezwłocznie po zakończeniu wpisów na listę studentów.

 

DZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 23

Internetowa rejestracja na studia rozpoczyna się 1 czerwca 2020 r.

Rekrutacja na semestr zimowy, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów kończy się:

 • na studiach stacjonarnych: 30 września 2020 r. (w uzasadnionych przypadkach na studiach drugiego stopnia rekrutacja  może  być  wydłużona  do  31 października  2020 r.);
 • na studiach niestacjonarnych: 31 października 2020 r.

Rekrutacja na semestr letni, na wszystkie kierunki, specjalności i poziomy studiów kończy się 31 marca 2021 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów wraz z ich wykazem oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego udostępniony zostanie w systemie IRK.

 

§ 24

Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej na stronach internetowych Uniwersytetu.

 

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)