Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2019/2020

Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2019/2020

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 95/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

 

Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołlątaja w Krakowie w roku akademickim 2019/2020

 

Przepisy ogólne

 

§1

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Uczelni mogą się ubiegać osoby, posiadające świadectwo dojrzalości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu matural nego z poszczególnych przedmiotów. a na studia drugiego stopnia osoby posiadające co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia.
 2. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa sie na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Do postępowania rekrutacyjnego warunkowo dopuszcza się osoby zdające egzamin dojrzałości w szkołach  należących  do  organizacj i  matur  międzynarodowych.  którzy w chwili składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości.
 4. Dopuszcza  się przyjęcie  na studia na podstawie  wyników  uzyskanych  przez  kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie. realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzyumieję, tności i kompetencji społecznych. Szczegółowe zasady. warunki, tryb oraz sposób powołania i tryb działania komisji weryfikujących w procesie potwierdzania efektów uczenia się określa odrebna uchwała Senatu.

 

§2

1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych do przyjęcia na studia na danym kierunku studiów bez postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik. Z uprawnień laureaci i finaliści mogą korzystać jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady albo konkursu.

2. Kandydaci z międzynarodową maturą wydaną przez organizację lnternational Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacj i na dany kierunek studiów. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

 

 matura IB                                                  odpowiednik nowej matury

poziom SL lub HL

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

7

100%

100%

6

90%

90%

5

75%

75%

4

60%

60%

3

45%

45%

2

30%

30%

 

3. Nabór na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu  dojrzałości  oraz  ocen klasyfikacji końcowej (stara matura). wcdłu3 zasad zawartych w § 10.

4. Nabór na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie oceny  uzyskanej  na dyplomie,  a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca. rozpatrywana jest  średnia  z  ocen wykazanych w suplemenci

5. Na wybranych kierunkach studiów drugiego stopnia:

 1. wskazanych w 12, ust. 2 — nabór odbywa się na podstawie średniej z ocen z całości studiów i rozmowy kwalifikacyjnej;

 2. wskazanych w § 12. ust. 3 — wstęp na studia jest wolny.

 

§3

 1. Liczbę miejsc na I rok studiów (tzw. limit przyjeć) właściwą dla  danego  poziomu  kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych określa odrębna uchwała Senatu. Liczba studentów przyjętych na pierwszy  rok studiów  niestacjonarnych nie może być  większa  niż   limit  określony   dla  odpowiedniego   kierunku   studiów  stacjonarnych. a w przypadku kierunku prowadzonego tylko  w formie  niestacjonamej —  nie  więcej  niż 60 osób.
 2. Senat upoważnia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do zmiany limitów miejsc. o lnórych mowa w ust. 1, w ramach ogólnego limitu Uczelni. na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku oraz poziomie kształcenia jest przyjęcie co najmniej 24 osób na studia prowadzone w formie stacjonarnej i co najmniej 30 osób na studia prowadzone w formie  niestacjonarnej, o ile limity  przyjęć, o których  mowa w ust. 1. nie określają inaczej. W uzasadnionych przypadkach  Rektor  może wyrazić zgodę na uruchomienie kierunku przy mniejszej liczbie przyjętych osób. mając na uwadze racjonalny rachunek ekonomiczny.
 4. Absolwent, który w  Uczelni  ukończył  dany  kierunek  studiów,  nie może  ponownie starać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów. prowadzony na określonym przez Senat poziomie i profilu kształcenia.

 

§4

 1. Rekrutacji na studia przeprowadzają:

  1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (dalej: WKR);

  2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (dalej UKR);

Dziekan na kierunki studiów, o których mowa t 12. ust. 3. na które  wstęp  na studia jest wolny.

WKR powołuje dziekan wydziału prowadzącego dany kierunek studiów. spośród osób bedących pracownikami wydziału. W skład WKR wchodzą:

1)    dziekan lub prodziekan jako przewodniczący;

2)     sekretarz:

3)    sekretarz-koordynator systemu elektronicznego;

4)    członkowie, w liczbie nie większej niż dwie osoby. Przewodniczący WKR organizuje postępowanie rekrutacyjne.

5) Sekretarz WKR prowadzi ewidencję kandydatów,  sporządza  protokoły  postępowania kwali fikacyjnego i powiadamia kandydatów o decyzjach komisji rekrutacyjnej.

5.W pracach komisji ma prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. wyznaczony imiennie przez ten organ.

 1. Dla potrzeb przeprowadzenia rekrutacji na określonych poziomach kształcenia lub formach studiów. czy też dla wybranych kierunków studiów. dziekan może powołać odrebne komisje rekrutacyjne.

 2. UKR powołuje Rektor. W skład UKR wchodzą:

  1. Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich jako przewodniczący:

 1. po jednym przedstawiciela nauczycieli akademickich z każdego wydziału oraz przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, wyznaczony imiennie przez ten organ — jako członkowie.

 2. sekretarz;

 3. sekretarz-koordynator systemu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia.

 1. Obsługę UKR zapewnia Dział Nauczania.

 2. Przewodniczący UKR do pracy w komisji może zaangażować pracowników Uczelni nie będących członkami komisji, zlecając im wykonanie ściśle określonych zadań administracyjnych i technicznych.

 

§5

 1. WKR podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Decyzje komisji podejmowane są zwykłą  większością  głosów  w  obecności   co  najmniej   1/2  jej  składu   osobowego. W przypadl‹u równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia. WKR może na zwolnione miejsce przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na studia.
 3. Od decyzji WKR służy odwołanie do UKR w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzj i. Podstawą odwołania może być tylko namszenie określonych przez Senat warunków i trybu rekrutacji na studia.

 4. UKR podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej składu osobowego. Decyzja UKR jest ostateczna.

 5. E posiedzeń WKR i UKR sporządzane są protokoły. które podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie tych komisji oraz protokolant.

 6. W imieniu właściwej komisji decyzję w sprawie przyjęcia na studia podpisuje jej przewodniczący lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.

 7. Decyzje w sprawie przyjąć na studia wydawane są po przejściu procesu kwalifikacji. zakończone3o złożeniem przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów na studia.

 8. Na etapie rejestracji elektronicznej kandydaci powiadamiani są komunikatem o wyniku etapu kwalifikacji. Kandydat zobowiązuje się do lop•owania w systemie elektronicznym  1 sprawdzania powiadomień do terminu zakończenia kwalifikacji.

 

§6

 1. Szczegółowy regulamin postępowania rekrutacyjnego oraz sposób jego przeprowadzania ustala WKR na  podstawie  zasad  określonych  w niniejszej  uchwale. o  których  mowa w załącznikach nr 1-5.
 2. WKR określa kryteria jakie musi spełnić kandydat. aby zostać przyjętym na studia, w tym liczbę punktów oraz kryteria eliminacji w przypadku, 3dy liczba kandydatów, którzy spełnili określone wymagania jest większa od limitu przyjęć.
 3. WKR zapewnia tajność postępowania rekrutacyjnego. 
 4. W   trakcie   postępowania   rekrutacyjneeo   kandydat    powiadamiany   jest   indywidualnie o terminie rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego oraz o decyzji WKR.

 

§7

 1. Kandydat starający się o przyjęcie na studia zakłada konto i rejestruje  się  na  wybrany kierunek w systemie rekrutacj i elektronicznej, zwanej dalej systemem i dokonuje opłaty za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer rachunku bankowego. wy3enerowany przez system elektroniczny podczas zakładania konta w tym systemie.
 2. Kandydat za pośrednictwem systemu elektronicznego otrzymuje informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego. W celu prawidłowego przeprowadzenia całego procesu rekrutacj i, kandydat jest zobowiązany do śledzenia i postepowania według podanych w systemie wskazówek. Kandydat jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy proces rekrutacyjny został zakończony pomyślnie.
 3. Kandydat     przystępując     do    założenia     konta     zapoznaje     się     z    oświadczeniami i zobowiązaniami, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacj i. w tym m.in. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie oraz do sporządzania list, zestawień. rankin3ów z danymi osobowymi wynikającymi z trybu pracy WKR i UKR.
 4. Nie  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie.  o  którym  mowa w ust. 3 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata  z  dalszego  post  powania rekrutacyjnego i kończy postępowanie na tym etapie. Na każdym etapie postępowania kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją  kandydata  z dalszego etapu  postępowania  rekrutacyjneco   i kończy postępowanie na tym etapie.
 5. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. na podstawie wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu  dojrzałości  oraz  ocen klasyfikacji   końcowej  (stara  matura)  z  przedmiotów  wskazanych   w    10  ust.  1   oraz  w załączniku nr 2 dla kierunku weterynaria. przeliczonych na punkty UR, tworzone są listy rankingowe kandydatów na poszczególne  kierunki  studiów.  Szczegółowe  terminy składania dokumentów i publikacji list ustala WKR.
 6. WKR ogłasza dwie listy:

  1. kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów. w układzie alfabetycznym bez podawania osiągniętej liczby punktów — lista podstawowa;

  2. kandydatów.  którzy  przeszli   postępowanie   rekrutacyjne.  a  nie  zakwalifikowali  się z powodu nlewystarczającej liczby wymaganych punktów. z zachowaniem kolejności terminów przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjne3o. bez podawania punktów - lista rezerwowa.

 7. Sekretarz WKR udostepnia kandydatoiu do wglądu listę rezerwową z uzyskaną liczba punktów.

 8. Liczbe osób przyjętych na 1 rok określa limit przyjąć. Zakwalifikowani są kandydaci z listy rankingowej, którzy uzyskali największą liczbę punktów, a w przypadku  kierunków  studiów. na które wstęp na studia jest wolny — kandydaci zarejestrowani na liście podstawowej.

 9. Zakwalifikowany  kandydat  jest  zobowiązany   do   złożenia   wymaganych   dokumentów w ustalonym  terminie   od   daty   otrzymania   decyzji   WKR.   W   przypadku   rezygnacji z podjecia studiów następuje przesuniecie listy kandydatów zakwalifikowanych  do  przyjęcia na studia zgodnicez kolejnością uzyskanych punktów, a w przypadku kierunków studiów, na które wstęp na studia jest wolny — zgodnie z kolejnościa rejestracji kandydatów na liście rezerwowej.

§8

 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

  1. podpisany wydruk podania wraz z oświadczeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych,

  2. kopię świadectwa dojrzałości albo kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, (oryginał świadectwa do w3Iądu).

  3. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu).

  4. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązujacymi przy wydawaniu dowodów osobistych. wymiary: 45x35 mm.

  5. ewentualnie inne dokumenty  w  oryginale  uprawniające  do  podjęcia  studiów na uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad stopnia       centralnego        oraz        laureaci        konkursów        ogólnopolskich i międzynarodowych).

Osoby    z     orzeczoną     niepełnosprawnością     składają     kopie     orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

 1. Kandydaci z tzw. „starą maturą”. zdawana  przed  2005  r..  której  wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1 -6. zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do WKR  wybranego kierunku.
 2. Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

  1. podpisany wydruk podania wraz z oświadczeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  2. kopię dyplomu ukończenia  studiów  wyższych  (oryginał  dyplomu  do wglądu), a jeśli kandydat nie posiada dyplomu ukończenia studiów I stopnia wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego wraz z oceną średnią z całego przebiegu studiów I stopnia.

  3. kopie suplementu do dyplomu — dotyczy wyłącznie kandydatów będących absolwentami innych uczelni (oryginał suplementu do wglądu), natomiast absolwenci sprzed 1 stycznia 2005 r. — przedkładają kartę przebiegu studiów.

  4. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów 1 stopnia.

  5. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu).

  6. aktualny fotografię kandydata. zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm.

  7. osoby     z     orzeczoną      niepełnosprawnością      składają     kopię              orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

 3. Dokumenty wymienione w ust. 9, pkt. 1 i 2 kandydat składa u sekretarza WKR. Sekretarz   sprawdza   kompletność    dokumentów.   dokonuje    ich    uwierzytelnienia i potwierdza ich przyjęcie.

 1. Kandydat. który  nie  może  osobiście  dostarczyć  dokumentów,  zgodnie  z  art.  3o  ustawy z dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postepowania  administracyjnego  (tekst  jedn.  Dz.  U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) mo'ze udzielić osobiC fizycznej pisemnego pełnomocnictwa do dokonania w jego  imieniu  czynności  związanych  z  procesem rekrutacj i na studia. w szczególności dostarczenia świadectwa dojrzałości. zaświadczenia  lub dyplomu ukończenia studiów, a także innych dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej  do   przyjęcia   na   studia   oraz   dokonania   odbioru   decyzji   wydanej w procesie rekrutacyjnym. W tym zakresie pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego.

 1. W  przypadku  odbioru  dokumentów  z powodu  rezygnacji  ze studiów, osoba upoważniona musi dysponował pełnomocnictwem uwierzytelnionym notarialnie oraz pisemnym oświadczeniem osoby, którą reprezentuje.

 2. Pełnomocnik. o którym mowa w ust. 10 i 11 musi okazać własny dowód osobisty oraz  dowód osobisty kandydata. którego reprezentuje lub kopię jego dowodu uwierzytelnioną przez notariusza.
 3. Uczelnia przez okres 6 miesięcy przechowuje kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów z przyczyn foriralnych lub rezygnacj i z podjecia studiów. wraz z l‹opią pisma. na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów i potwierdzeniem odbioru tych dokumentów.
 4. Osoby przyjęte na studia. przed rozpoczęciem zajęć składają w dziekanacie  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. uzyskane na podstawie skierowania z Uczelni, o ile jest ono wymagane na danym kierunku studiów.
 5. Kandydaci na studia II stopnia. którzy ukończyli studia I stopnia na tym  samym  kierunku lub pokrewnym, nie składają zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku  pod  warunkiem.  że nie upłynął rok od  ukończenia  studiów I stopnia. Zapis dotyczy kierunków. na których wymagane sa takie zaświadczenia.
 6. Rekrutacja  na  semestr  zimowy  trwa  od  3  czerwca  2019  r.  do  1   października   2019  r. i obejmuje rejestracji w systemie elektronicznym. uwzględniającą kolejne nabory  trwające do 30 września 2019 r. oraz termin przeznaczony na wydanie decyzji o przyjeciu na studia, przedłużony do 15 października 2019 r. z uwagi na czas konieczny do ogłoszenia wyników. przyjęcie dokumentów od kandydata zakwalifikowanego na studia oraz rozpatrzenie ewentualnych odwołań.
 7. Rekrutacja na semestr letni na studia lI stopnia trwa od  15 stvcznia  2020  r. do  I marca 2020 r. i obejmuje rejestracji  w  systemie  elektronicznym  uwzględniająca  kolejne  nabory tr ające do 28 lutego 2020 r. oraz termin przeznaczony na wydanie decyzji o przyjeciu na studia przedłużony do 16 marca 2020 r. z uwagi na czas konieczny do ogłoszenia wyników. przyjęcie dokumentów od kandydata zakwalifikowanego na studia oraz rozpatrzenia ewentualnych odwołań.
 8. Kandydaci na studia II stopnia nieposiadający w ostatnim dniu przyjmowania dokumentów na studia oryginału lub odpisu dyplomu. o którym mowa w § 7 ust. 9. pkt. 2 mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego. Osoby takie zobowiązane są złożyć kopię dyplomu lub odpisu dyplomu do akt Uczelni.  a  oryginał  przedłożyć  do wglądu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 październilca, a w przypadku rekrutacji zimowej do dnia 31 marca roku, w którym kandydat ubiega się o przyjęcie na studia.  Decyzje o warunkowym dopuszczeniu do postępowania  kwalifikacyjnego  podejmuje WKR.

 

§9

 1. Rekrutacja  prowadzona  jest w sposób ciągły.  W przypadku  nie wypełnienia  limitu  przyjąć w naborze podstawowym. WKR w porozumieniu z  Przewodniczącym  UKR  Ogłasza kolejne terminy naboru oraz terminy wydawania decyzji o przyjeciu na studia i podaje do publicznej wiadomości. W szczególnych  przypadkach  Przewodniczący  UKR.  może wyrazić zgodę na przedłużenie rejestracji w systemie elektronicznym  do  zakończenia  okresu rekrutacji.
 2. Po zakończeniu rekrutacji i nie wykorzystaniu limitów przyjąć zatwierdzonych przez Senat, na studia. na danym kierunku oraz poziomie i profilu kształcenia, może być przyjęta osoba starająca się o przyjęcie na inny kierunek  i  spełniająca  wymagania  kwalifikacyjne określone dla kierunku studiów, na który jest przyjmowana.
 3. W  przypadku  zgłoszenia  się  mniejszej  liczby  kandydatów  niż  planowany  ł imit  przyjeć. o którym mowa w § 3 ust. 1 lub mniejszej liczby kandydatów niż określona § 3 ust. 3. kierunek studiów może być nieuruchomiony. WKR może także odsta,pić od dalszego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. proponując kandydatom przyjęcie na kierunel‹ pokrewny, w miarę wolnych miejsc. Decyzję o odstąpieniu od dalszego postępowania rekrutacyjnego podejmuje Przewodniczący UKR. na wniosek Przewodniczącego WKR.

 

Zasady kwalifikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia

 

§ 10

 1. WKR przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą przedmiotów kierunkowych  uwzględnianych  w  rekrutacji  kandydatów  na  studia  pierwsxego  stopnia  w roku akademickim 2019/2020. Lista przedmiotów jest ujęta w dwóch grupach:

 

GRUPA I

 

kierunek studiów

Poziom podstawowy lub rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru spośród:

architektura krajobrazu

biologia, chemia, geografia, matematyka

biogospodarka

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka.

matematyka

bioinżynieria zwierząt

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

biologia stosowana

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

browarnictwo i słodownictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

dietetyka

biologia, chemia fizyka z astronomią, matematyka

ekonomia

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o

społeczeństwie

geodezja i kartografia

fizyka z astronomią, informatyka, matematyka

gospodarka przestrzenna

chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

inżynieria biosystemów

biologia, chemia, fizyka z astronomią geografia, informatyka,

matematyka

 

 

 

inżynieria i gospodarka wodna

biologia, chemia fizyka z astronomią, geografia, matematyka

inżynieria środowiska

biologia, chemia fizyka z astronomią, geografia, matematyka

jakość i bezpieczeństwo

środowiska

biologia, chemia, fizyka z astronomią. geografia, informatyka,

matematyka

jakość i bezpieczeństwo żywności

biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka

leśnictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

ochrona środowiska

biologia, chemia fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

matematyka

odnawialne źródła energii i

gospodarka odpadami

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

matematyka                

ogrodnictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

rolnictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

 matematyka                                                                         

sztuka ogrodowa

biologia. chemia, geografia, matematyka

technika rolnicza i leśna

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

matematyka                                                                                          

technologia roślin leczniczych i

prozdrowotnych

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

technologia żywności i leczenie człowieka             

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

transport i logistyka

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

 matematyka                                                                         

zarządzanie

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza

o społeczeństwie                                                                     

zarzadzanie i inżynieria

produkcji

biologia, chemia, fizyka z astronomią geografia, informatyka,

 matematyka              

zootechnika

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

 

GRUPA H

 

 

Kierunek studiów

Poziom postawowy lub rozszerzony z dwóch przedmiotów

biotechnologia

biologia p. rozszerzony i chemia lub matematyka

 

WKR ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjecia na 1 rok studiów.

Zasady określenia kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny na rok  2019/2020  dla  kandydatów ze  świadectwem  dojrzałości  uzyskanym według zasad "starej matury" określa wzór:

WP = Am  + Bk

WP — wskaźnik punktowy.

Am — liczba punktów z przedmiotu A w częsci pisemnej egzaminu dojrzałości (w przypadku braku brana jest pod uwaqę liczba punktów z tego przedmiotu w klasyfikacji końcoworocznej).

Bk — liczba punktów z przedmiotu w punktacji końcoworocznej — dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

Dla określenia kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny na rok 2019/2020. dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad ,"nowej matury” przyjmuje sie  klasyfikację  z  katalogu  przedmiotów  kierunkowych,  zarówno w sytuacji, gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej, jak i dodatkowej egzaminu maturalnepo — część pisemna. W sytuacji, gdy oba zdawana przedmioty (obowiązkowy i dodatlcowy — część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych. wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z lepszą punktację. Zasady określa wzór:

 

WP = Am + Bm

WP — wskaźnik punktow y.

Am — liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu mafuralnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Bm  —  liczba  punktów  z przedmiotu  B  (dodatkowego) w  części pisemnej egzaminu na poziomie rozszerzonym dla przedmiotów.

Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty:

I ) 1 %» = 1 pkt;

2)dla kandydatów z ,.nową maturą" bedą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty UR według poniższych zasad w zależności od roku. w którym uzyskano maturę:

 1. matura z 2002 r. i z lat 2005 - 2007, dla kandydatów:

—zdających przedmioty na poziomie podstawowvm i rozszerzonym punkty UR = poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

 • zdajacych przedmioty tylko na poziomie podstawowym punkty UR = poziom podstawowy x 0,7

  1. matura z lat 2008 — 2019

punkty UR = poziom podstawowy x 0,7 punkty UR = poziom rozszerzony x 1,0

 1. dla   absolwentów   szkół   lub   oddziałów   dwujęzycznych   będą   uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty UR wedłu3 zasad podanych w pkt. 2:

 2. dla kandydatów z tzw. "starą maturą”. zdawany przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6, oceny tradycyjne beda przeliczane na punkty UR według następującego przelicznika ocen:

skala ocen I — 6

ocena  2 (dop./rnier.)  -   20 pkt.

o (dst.)                40 pkt.

4(db.)                  60 pkt.

5 (bdb.)               80 pkt.

6 (cel.)             - 100 pkt.

 

skala ocen 2 — 5

ocena  3 (dst.)     -    40 pkt.

4(db.)     -    70 pkt.

5 (bdb.)  -  100 pkt.

W związku z powyższym kandydat, zobowiązany jest przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzatości do WKR wybranego kierunku.

 

Komentarze (0)