Ogólne zasady rekrutacji na SGSP na rok 2020/21

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA NR 19/05/2019 SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce  (Dz.  U. z 2018 r. poz. 1668  z późn.zm.)  w związku  z § 24 ust.  1 pkt  4  i 26 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zatwierdzonego decyzją nr 145 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSW poz. 36), ze zmianami, zatwierdzonymi decyzją  nr  108  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia 1 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. MSWiA poz. 48), Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, postanawia co następuje:

 

§ 1.

 1. Ustala się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzania na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2020/2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Pozytywnie opiniuje się warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole  Głównej  Służby  Pożarniczej w roku akademickim 2020/2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 19/05/2019 Senatu SGSP z dnia 22 maja 2019 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia  dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

Rozdział 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej

 

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby, które spełniają wymagania określone w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z  dnia  11 sierpnia 1997  r. w sprawie  szczegółowych  zasad,  warunków   i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101 poz. 638 z późn. zm.), to jest:
  1. posiadające obywatelstwo polskie;
  2. posiadające co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe;
  3. niekarane za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe;
  4. korzystające z pełni praw publicznych;
  5. które nie przekroczyły 25 roku życia;
  6. które złożyły zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu nauki;
  7. posiadające odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną.
 3. W celu przyjęcia do służby, kandydaci zdają test sprawności fizycznej oraz sprawdzian     z pływania. Test sprawności fizycznej oraz sprawdzian z pływania organizowany jest przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej.
 4. Od kandydatów wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpili do egzaminu z przedmiotów:
  1. matematyka;
  2. język obcy nowożytny;
  3. fizyka albo chemia, albo biologia, albo informatyka.
 5. Wyniki pisemne egzaminu  dojrzałości  z  poszczególnych  przedmiotów  wymienionych w ust. 4 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7•P lub 1•R, gdzie:
  1. P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym;
  2. R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.
 6. Punkty rekrutacyjne oblicza się stosując współczynniki przeliczeniowe:
  1. 1,0 dla matematyki;
  2. 0,5 dla języka obcego nowożytnego;
  3. 0,8 dla fizyki albo chemii, albo biologii, albo informatyki.
 7. Na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych z matematyki, języka obcego oraz fizyki albo chemii albo biologii albo informatyki tworzy się listę rankingową kandydatów.
 1. Do służby kandydackiej wstępnie kwalifikowane są osoby:
  1. według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób;
  2. według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 2. Osoby wstępnie zakwalifikowane zostają przyjęte do służby kandydackiej po uzyskaniu zaliczenia testu sprawności fizycznej, zaliczeniu sprawdzianu z pływania i uzyskaniu pozytywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
 3. W przypadku niezaliczenia testu sprawności fizycznej lub sprawdzianu z pływania lub uzyskania negatywnego orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kwalifikowane i kierowane są kolejne osoby z listy rankingowej.
 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu do służby kandydackiej decydują lepsze wyniki testu sprawności fizycznej.
 5. Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej jest łączne spełnienie następujących wymogów:
  1. złożenie ślubowania;
  2. pozytywne ukończenie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  3. immatrykulacja.
 6. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się wydanej na podstawie art. 269 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.).
 7. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie stosuje się postanowień ust. 5-7.
 8. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów danego rodzaju studiów.

 

Rozdział 2. Test sprawności fizycznej i sprawdzian z pływania

 

1. Test sprawności fizycznej

Wymagania testu sprawności fizycznej określone są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz.  672)  i  rozporządzeniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych   i   Administracji   z dnia  27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 z późn. zm.).

 

2.Sprawdzian z pływania na dystansie 50 m

Do sprawdzianu dopuszczeni są tylko kandydaci, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej. Czas maksymalny pokonania dystansu – 60 sek. Pływanie odbywa się na basenie o głębokości 2,25 m i rozpoczyna się wykonaniem skoku do wody.

 

Rozdział 3. Informacje dodatkowe

 

 1. Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium RP.
 2. Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Polski są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium RP.
 3. Wszelkie    wątpliwości   związane    ze    sposobem   przeliczenia    wyników    z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Rektor-Komendant.
 4. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Rektor-Komendant.
 5. Ustala się terminy składania i wykaz dokumentów:
  1. terminy:
   1. rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:  2 marca 2020 r.,
   2. zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:  27 marca 2020 r.,
   3. rozpoczęcia rekrutacji:   6 kwietnia 2020 r.,
   4. zakończenia rekrutacji: 29 maja 2020 r.;
  2. wykaz dokumentów:
   1. podanie    do    Rektora-Komendanta   –    formularz    podania                  własnoręcznie wypełniony,
   2. świadectwo dojrzałości – oryginał wydany przez szkołę,
   3. dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
   4. 1  kolorowa   fotografia   na   białym   tle   3,5   x   4,5   cm,   podpisana   imieniem i nazwiskiem,
   5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego – wystawione przez lekarza rejonowego, rodzinnego lub internistę, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed egzaminem. Zaświadczenie należy dostarczyć w dniu egzaminu sprawnościowego,
   6. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia   się   zobowiązany   jest    dołączyć    do    dokumentów    wymaganych   w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydaną przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu rekrutacji.
 7. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Komentarze (0)