Zasady rekrutacji na APS 2020/2021

Akademia Pedagogiki Specjalnej rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.
 
UCHWAŁA NR 145/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu  oraz  terminów  rozpoczęcia  i  zakończenia  rekrutacji  na  studia  w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10), art. 69-72, art. 79 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 80 ust. 2 i 4, art. 323-324, art. 326-327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669), Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uchwala, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Na rok akademicki 2020/2021 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwana dalej „Uczelnią”, prowadzi rekrutację na następujące formy kształcenia:

  1. studia stacjonarne:

   1. pierwszego stopnia;

   2. drugiego stopnia;

   3. jednolite magisterskie.

  2. studia niestacjonarne:

   1. pierwszego stopnia;

   2. drugiego stopnia;

   3. jednolite magisterskie.

 2. Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów oraz formy kształcenia:

  1. kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia;

  2. kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka – studia drugiego stopnia;

  3. kierunek interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością – studia drugiego stopnia;

  4. kierunek pedagogika – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia;

  5. kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie;

  6. kierunek pedagogika specjalna – studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia;

  7. kierunek praca socjalna – studia pierwszego stopnia;

  8. kierunek psychologia – studia jednolite magisterskie;

  9. kierunek socjologia – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia.

 3. Uczelnia prowadzi rekrutację kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunki ze specjalnościami:

  1. nauczycielskimi, realizowanymi jako:

   1. kontynuacja kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia lub równoważnych;

   2. kwalifikacyjna specjalność dla osób po innych kierunkach lub specjalnościach z przygotowaniem pedagogicznym.

  2. nienauczycielskimi, realizowanymi jako:

   1. kontynuacja kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia lub równoważnych;

   2. kwalifikacyjna specjalność dla osób po innych kierunkach lub specjalnościach bez przygotowania pedagogicznego.

 4. Uczelnia prowadzi odrębną rekrutację kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. W tym przypadku rekrutacja odbywa się na co najmniej drugi semestr studiów na danym kierunku, poziomie i formie kształcenia. Rekrutacja na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się odbywa się wyłącznie na te kierunki studiów, które uzyskały pozytywną ocenę PKA.

 1. Szczegółowa oferta edukacyjna wraz z wykazem specjalności na studiach drugiego stopnia, na które odbywać się będzie rekrutacja stanowi Załącznik nr 1.

 2. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbywa się zasadniczo w okresie od czerwca do lipca 2020 roku – tzw. rekrutacja lipcowa. We wrześniu 2020 roku Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale – tzw. rekrutacja wrześniowa. Szczegółowy harmonogram poszczególnych rekrutacji lipcowej i wrześniowej stanowi Załącznik nr 2 i nr 3.

 3. Uczelnia może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021 dla osób biorących udział w rekrutacji na ten  rok akademicki, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 4. W uzasadnionych przypadkach, w tym również jako rekrutacja na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2020/2021 na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale.

 5. Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia w trakcie roku akademickiego 2020/2021 także wówczas, gdy dodatkowa rekrutacja jest związana z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, bądź innych. W takim przypadku zasady rekrutacji uwzględniają wymogi określone warunkami umowy.

 6. Nie można w APS podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką chce się w trakcie owych studiów realizować. Dotyczy to osób, które są studentami lub absolwentami danego kierunku na danym poziomie kształcenia w APS, jak również osób, które chciałyby rozpocząć studia na tym samym poziomie kształcenia na tym samym kierunku w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednocześnie.

 7. Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia określa załącznik nr 4.

 8. Kandydatów na studia, będących osobami z niepełnosprawnością i legitymujących się:

  1. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności,

  2. orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna z zapewnieniem odpowiednich warunków wyrównujących ich szanse. Warunki te zapewnia komisja rekrutacyjna.

 9. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia w APS na zasadach określonych odrębną uchwałą Senatu.

 10. Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia lub ich nie podjęli, podlegają standardowej procedurze rekrutacyjnej.

 

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzi komisja rekrutacyjna. Przewodniczącego, sekretarza i członków komisji rekrutacyjnej powołuje Senat. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi przedstawiciel samorządu studentów. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

 2. Egzaminy praktyczne, czyli rozmowę kwalifikacyjną na specjalność logopedia w rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna, specjalność logopedia oraz autoprezentację na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego i drugiego stopnia organizują i przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne. Przewodniczących i skład przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych powołuje Rektor spośród specjalistów – pracowników Uczelni po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu właściwego dla danej specjalności lub kierunku studiów.

 3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora.

 1. Obsługę Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwaną dalej IRK, prowadzi zespół, w skład  którego wchodzi przewodniczący komisji rekrutacyjnej, pracownicy Biura ds. USOS oraz osoba zatrudniona na czas rekrutacji do pełnienia obowiązków administratora systemu IRK. Pracę zespołu wspomaga pracownik Biura ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych. Do zadań ww. zespołu należy:

  1. przygotowanie i uruchomienie rejestracji internetowej w IRK w ustalonych terminach i trybach oraz administrowania oprogramowaniem służącym do rejestracji internetowej;

  2. uruchomienia internetowego informatora o rekrutacji w APS;

  3. zapewnienia obsługi oprogramowania służącego do przeprowadzenia IRK.

 2. Dział obsługi informatyczno-medialnej APS zobowiązany jest do:

  1. zapewnienia dostępu do stanowisk komputerowych na terenie APS, umożliwiających dokonanie rejestracji przez Internet;

  2. zapewnienia obsługi sprzętu komputerowego i biurowego służącego do sprawnego funkcjonowania komisji rekrutacyjnej i procesu rekrutacji;

  3. zapewnienia obsługi sprzętu komputerowego, z uwzględnieniem sprzętu niezbędnego do wprowadzania zdjęć do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i oprogramowania komisjom rekrutacyjnym oraz stałej współpracy z komisjami w zakresie obsługi informatyczno-medialnej.

 3. Kierownik działu administracyjnego odpowiada za przygotowanie lokali dla potrzeb komisji rekrutacyjnej oraz za zapewnienie w tym zakresie prawidłowej i terminowej współpracy z komisją rekrutacyjną.

 4. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych udziela porad kandydatom na studia będących osobami z niepełnosprawnościami w zakresie oferty wsparcia dla tych osób w trakcie studiów w Uczelni, współpracuje z komisją rekrutacyjną w zakresie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków podczas egzaminów praktycznych i rozmów kwalifikacyjnych oraz pomocy w rejestracji internetowej w systemie IRK.

 5. Inspektor Ochrony Danych szkoli członków komisji rekrutacyjnej, członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych, członków zespołu ds. rozpatrywania odwołań oraz innych pracowników Uczelni (w tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) oddelegowanych do pracy przy rekrutacji w zakresie ochrony danych osobowych.

 6. Administrator systemu IRK szkoli członków komisji rekrutacyjnej, członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych, członków zespołu ds. rozpatrywania odwołań oraz innych pracowników Uczelni (w tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) oddelegowanych do pracy przy rekrutacji w zakresie obsługi systemu IRK. Do zadań administratora systemu IRK należy również zapewnienie sprawnego działania systemu IRK (w tym aktualizacja informacji o wpłatach rekrutacyjnych kandydatów) oraz pomoc techniczna kandydatom na studia w zakresie korzystania z systemu IRK.

 

§ 3

 

Komisja Rekrutacyjna

 

 1. Komisja rekrutacyjna sprawuje nadzór nad procesem rekrutacji, w tym:

  1. nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przyjmowania na studia w Uczelni zawartych w niniejszej uchwale;

  2. wyznacza terminy realizacji zadań na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego.

 2. Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo wykładni postanowień zawartych w niniejszej Uchwale.

 3. Przewodniczący obowiązany jest, przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego, do systematycznego zwoływania posiedzeń komisji w celu zapewnienia jej skutecznej działalności. Komisja rekrutacyjna rozstrzyga wszelkie sprawy na bieżąco.

 1. Członkowie komisji rekrutacyjnej obowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach komisji i realizowania przydzielonych im zadań. Terminy posiedzeń komisji wyznacza przewodniczący.

 2. Posiedzenia i decyzje komisji rekrutacyjnej są protokołowane.

 3. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów w obecności, co najmniej, połowy jej członków, w tym przewodniczącego komisji oraz sekretarza.

 4. Sekretarz komisji rekrutacyjnej gromadzi protokoły posiedzeń komisji w tym zbiorcze protokoły z przeprowadzonych rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

 5. Członkowie komisji rekrutacyjnej mają prawo zgłaszać przewodniczącemu uwagi i wnioski w sprawie przebiegu procesu rekrutacyjnego.

 6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy również:

  1. nadzór i pomoc merytoryczna w procesie kompletowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

  2. podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego, jak również zawiadomienie ich o terminie i miejscu odbywania się egzaminów praktycznych/autoprezentacji kandydatów i rozmów kwalifikacyjnych;

  3. nadzór i pomoc merytoryczna w procesie akceptacji w systemie IRK fotografii do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej;

  4. przeliczenie wyników rekrutacji (punktów rekrutacyjnych) dla kandydatów zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Uchwale;

  5. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia i sporządzenie list osób zakwalifikowanych na studia oraz list osób niezakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc na dany kierunek studiów lub na dany kierunek studiów i specjalność;

  6. przygotowanie wpisu na listę studentów na dany kierunek studiów lub na dany kierunek i specjalność na podstawie złożonych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, a także na jego podstawie opieczętowanie podań o przyjęcie na studia kandydatów wpisanych na listę studentów stosowną pieczęcią potwierdzającą przyjęcie na studia, a w przypadku cudzoziemców dodatkową pieczęcią określającą zasady odbywania studiów;

  7. wystawienie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia na dany kierunek studiów lub na dany kierunek studiów i specjalność;

  8. przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na studia do jednostki administracyjnej zajmującej się immatrykulacją osób przyjętych na studia w Uczelni;

  9. wystawienie w formie elektronicznej, możliwej do pobrania z systemu IRK przez kandydata, zaświadczeń dotyczących przyjęcia na studia, a w przypadku cudzoziemców również wskazujących zasady odbywania studiów w Uczelni. Zaświadczenia podpisuje elektronicznie przewodniczący komisji rekrutacyjnej;

  10. sporządzenie sprawozdań z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz sprawozdania z rekrutacji;

  11. przygotowanie sprawozdania statystycznego z wyników rekrutacji i przesłanie go do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

  12. przechowywanie przez okres pół roku dokumentów osób nieprzyjętych na studia, w tym osób, które zrezygnowały ze studiów w formie pisemnego oświadczenia złożonego przed rozpoczęciem roku akademickiego oraz przygotowanie (we współpracy z zespołem ds. rozpatrywania odwołań) i przekazanie sprawozdań z procesu rekrutacji do archiwum Uczelni.

 7. Do obowiązków członków komisji rekrutacyjnej należy:

 

 1. prawidłowe przygotowanie postępowania rekrutacyjnego na studia na dany kierunek pod względem merytorycznym i organizacyjnym, w tym:

  1. przetwarzanie danych wprowadzanych do systemu IRK;

  2. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z kandydatem w przypadkach tego wymagających;

  3. systematyczne modyfikowanie i przygotowywanie danych o rekrutacji w wersji elektronicznej;

  4. zawiadamianie kandydatów o terminach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego – poprzez stosowne komunikaty zamieszczone na stronie internetowej systemu IRK;

 2. przeprowadzenie procesu kwalifikacji kandydatów do przyjęcia na studia.

 1. Czynności związane z udzielaniem informacji kandydatom na studia oraz pomocą administracyjno-organizacyjną w trakcie trwania rekrutacji zostają powierzone osobom w oparciu o umowy cywilnoprawne. W takim przypadku nadzór nad wykonywaniem przez te osoby ich zadań sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Do ww. zadań należą m.in.:

  1. udzielanie informacji dotyczących rekrutacji na studia, informacji na temat poszczególnych etapów rekrutacji, harmonogramu rekrutacji, opłaty rekrutacyjnej, opłat za studia itp.;

  2. zapewnienie kandydatom pomocy w korzystaniu z rejestracji internetowej;

  3. akceptacja w systemie IRK fotografii do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej;

  4. pomoc w czynnościach administracyjnych związanych z organizacją i przebiegiem procesu przyjmowania kompletu dokumentów na studia oraz z wysyłką decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Czynności związane z przyjmowaniem od kandydatów zakwalifikowanych na studia kompletów dokumentów zostają powierzone oddelegowanym pracownikom Uczelni. W takim przypadku nadzór i pomoc merytoryczną nad wykonywaniem przez te osoby ich zadań sprawuje komisja rekrutacyjna. Do ww. zadań należą m.in.:

  1. kompletowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

  2. potwierdzanie za zgodność z oryginałem kserokopii przedstawianych przez kandydatów na studia dokumentów upoważniających do podjęcia studiów na danym poziomie, formie i kierunku;

  3. odnotowywanie w systemie IRK faktu złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 3. Czynności administracyjne związane z wysyłką decyzji o odmowie przyjęcia na studia zostają powierzone osobom w oparciu o umowy cywilnoprawne. W takim przypadku nadzór nad wykonywaniem przez te osoby ich zadań sprawuje komisja rekrutacyjna.

 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podpisuje listę studentów wpisanych na dany kierunek studiów lub dany kierunek studiów ze specjalnością.

 5. W przypadku nieprzyjęcia na studia lub niezłożenia przez kandydata zakwalifikowanego na studia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna wystawia decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia, którą podpisuje w imieniu komisji jej przewodniczący.

 6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej rozpatruje pisemny wniosek kandydata w sprawie indywidualnego odstąpienia od procedury rekrutacji uzasadnionego szczególną okolicznością losową. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, kandydat ma prawo zwrócić się w tej sprawie do Rektora o ponowne rozpatrzenie możliwości indywidualnego odstąpienia od procedury rekrutacji.

 

 1. Po zakończeniu egzaminów praktycznych komisja rekrutacyjna sprawdza poprawność danych wprowadzonych do systemu komputerowego, a w szczególności przyznanej liczby punktów w procedurze rekrutacyjnej.

 2. Komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminów praktycznych niezwłocznie po otrzymaniu protokołu egzaminacyjnego z przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych poprzez umieszczenie ich w IRK na indywidualnych kontach kandydatów.

 3. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe i ogłaszają je.

 4. Wszelkie skreślenia i zmiany w dokumentach sporządzanych przez komisję powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego.

 5. Komisja rekrutacyjna gromadzi protokoły posiedzeń, które po zakończeniu rekrutacji włączane są do sprawozdania z rekrutacji.

 6. Komisja rekrutacyjna obowiązana jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego, a w szczególności przestrzegania procedur dotyczących:

  1. sporządzania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

  2. sporządzania list osób wpisanych na dany kierunek studiów lub kierunek studiów i  specjalność spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, którzy złożyli komplet dokumentów w wyznaczonym terminie;

  3. wydawania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia;

  4. sporządzania zbiorczych protokołów z postępowania kwalifikacyjnego, zawierających wykaz wszystkich kandydatów na studia zawierający uzyskane przez nich wyniki oraz informację o wpisie na listę studentów lub odmowie przyjęcia na studia, podpisanych przez członków komisji rekrutacyjnej.

 7. przekazania dokumentów kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów oraz listy osób wpisanych na dany kierunek studiów lub kierunek studiów i specjalność do jednostki administracyjnej zajmującej się immatrykulacją osób przyjętych na studia w Uczelni.

 8. przekazania dokumentów kandydatów będących cudzoziemcami, o których mowa w § 14 ust.13, do jednostki Uczelni zajmującej się obsługą tych osób.

 9. Komisja rekrutacyjna przekazuje do jednostki administracyjnej zajmującej się immatrykulacją osób przyjętych na studia w Uczelni dokumentację kandydatów przyjętych na studia tylko dla tych kierunków, bądź kierunków ze specjalnością, dla których zostały wypełnione limity miejsc lub co do których władze uczelni podjęły decyzję o ich uruchomieniu.

 10. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna oraz zespół ds. rozpatrywania odwołań sporządzają sprawozdanie zbiorcze z jego przebiegu, które zostaje przedstawione na posiedzeniu Senatu.

 

§ 4

 

Zespół ds. rozpatrywania odwołań

 

 1. Rektor powołuje zespół ds. rozpatrywania odwołań, któremu udziela upoważnienia w zakresie rozpatrywania odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wydanych przez komisję rekrutacyjną oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.

 2. Przewodniczącym zespołu jest Prorektor ds. kształcenia. Przewodniczącemu zespołu przysługuje prawo wykładni postanowień zawartych w zasadach przyjęć na studia.

 3. Członkowie zespołu obowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego zespołu i realizowania przydzielonych im zadań. Terminy posiedzeń zespołu wyznacza przewodniczący.

 1. Posiedzenia i decyzje zespołu są protokołowane.

 2. Zespół podejmuje decyzje większością głosów w obecności, co najmniej, połowy jej członków w tym jej przewodniczącego oraz sekretarza oraz wydaje w imieniu Rektora, na podstawie stosownego upoważnienia decyzje administracyjne.

 3. Sekretarz zespołu gromadzi protokoły posiedzeń zespołu oraz zbiorcze protokoły z prac komisji rekrutacyjnej.

 4. Członkowie zespołu mają prawo zgłaszać przewodniczącemu zespołu oraz komisji rekrutacyjnej uwagi i wnioski w sprawie przebiegu procesu rekrutacyjnego.

 5. Do zadań zespołu należy w szczególności:

  1. przejmowanie dokumentów osób nieprzyjętych na studia od komisji rekrutacyjnej;

  2. przyjęcie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego prowadzonych przez komisję rekrutacyjną;

  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wystawionych przez komisję rekrutacyjną;

  4. wydawanie decyzji administracyjnych uchylających lub utrzymujących w mocy decyzje komisji rekrutacyjnej;

  5. przyjmowanie dokumentów kandydatów przyjmowanych na podstawie uchylenia decyzji komisji rekrutacyjnej;

  6. przygotowanie sprawozdania z prac zespołu;

  7. współpraca z komisją rekrutacyjną w zakresie przygotowania sprawozdania statystycznego z wyników rekrutacji i przesłania go do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

  8. współpraca z komisją rekrutacyjną w zakresie przygotowania sprawozdania z rekrutacji

 

§ 5

 

Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

 

 1. Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, zwane dalej zespołami egzaminacyjnymi są powoływane są przez Rektora w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminów praktycznych dla kandydatów na studia.

 2. Zespoły egzaminacyjne oceniają wynik egzaminów praktycznych zgodnie z zasadami ustalonymi niniejszą uchwałą.

 3. Po zakończonym egzaminie praktycznym dany zespół egzaminacyjny przekazuje wyniki kandydatów w formie podpisanego protokołu egzaminacyjnego komisji rekrutacyjnej.

 4. Za poprawność wprowadzenia danych o wynikach egzaminów praktycznych z protokołu przekazanego przez zespół egzaminacyjny do systemu IRK odpowiedzialny jest przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 5. Uzasadnione zastrzeżenia co do wyników egzaminów praktycznych i rozmów kwalifikacyjnych kandydat kieruje do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu następującym po ogłoszeniu wyników egzaminu, którego zastrzeżenie dotyczy.

 6. Egzaminy praktyczne przeprowadzane są w dniu ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

 

§ 6

 

Immatrykulacja i zakładanie teczek akt osobowych

 

 1. Zadaniem jednostki administracyjnej zajmującej się immatrykulacją osób przyjętych na studia w Uczelni jest:

  1. przyjęcie dokumentów kandydatów przyjętych na studia w procesie rekrutacyjnym od komisji rekrutacyjnej;

 1. wprowadzenie danych kandydatów do systemu informatycznego USOS;

 2. nadanie numerów albumów kandydatom;

 3. przekazanie dokumentacji kandydatów na studia do jednostki zajmującej się obsługą studenta w tym prowadzeniem teczki akt osobowych studenta.

 1. Do zadań jednostki zajmującej się obsługą studenta należy:

  1. przyjęcie dokumentów kandydatów przyjętych na studia z jednostki administracyjnej zajmującej się immatrykulacją osób przyjętych na studia w Uczelni;

  2. założenie teczki akt osobowych studenta.

 

§ 7

 

Wpis na listę studentów i decyzja o odmowie przyjęcia na studia

 

 1. Wpis na listę studentów jest dokonywany po dostarczeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 3, a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami również dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 4.

 2. Informację o wpisie na listę studentów komisja rekrutacyjna przekazuje kandydatom w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IRK.

 3. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia komisja rekrutacyjna wystawia w formie decyzji administracyjnej.

 4. Komisja rekrutacyjna przekazuje listy osób, którym wystawiono decyzje o odmowie przyjęcia na studia do zespołu ds. rozpatrywania odwołań.

 

§ 8

 

Procedura odwoławcza

 

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi.

 2. W imieniu Rektora zespół ds. rozpatrywania odwołań wszczyna postępowanie na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, złożony w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

 3. Odwołanie  od  decyzji   komisji   rekrutacyjnej   kandydat   składa   w   wyznaczonym   terminie w kancelarii głównej APS osobiści lub listownie.

 4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 5. Zespół  ds.  rozpatrywania  odwołań  rozpatruje  odwołania  od  decyzji  komisji  rekrutacyjnej    na posiedzeniu jawnym.

 6. Decyzję administracyjną wydaną przez zespół, dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie osobiście lub w formie listu poleconego. Decyzja ta jest ostateczna.

 7. W przypadku uchylenia decyzji komisji rekrutacyjnej i przyjęcia kandydata na studia, zespół ds. rozpatrywania odwołań przekazuje kopię decyzji wraz z dokumentacją kandydata do jednostki administracyjnej zajmującej się immatrykulacją osób przyjętych na studia w Uczelni.

 

§ 9

 

Rezygnacja kandydata przyjętego na studia

 

 1. Każdy kandydat przyjęty na studia w Uczelni ma prawo do rezygnacji ze studiów. Uczelnia w związku z rezygnacją kandydata nie zwraca wpłacanych przez kandydatów opłat rekrutacyjnych oraz opłat za elektroniczną legitymację studencką.

 1. Oprócz sytuacji opisanej w § 11 ust. 4 rezygnacja kandydata ze studiów musi zostać złożona osobiście przez kandydata w formie pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów w jednostce, w której znajdują się dokumenty kandydata.

 2. W uzasadnionych przypadkach rezygnację ze studiów w imieniu kandydata może złożyć osoba trzecia na podstawie upoważnienia poświadczonego notarialnie.

 3. Dokumenty kandydata, wraz z pisemną rezygnacją ze studiów, zostają przekazane do komisji rekrutacyjnej.

 4. Komisja rekrutacyjna sporządza wykaz osób, które zrezygnowały ze studiów za pomocą pisemnego oświadczenia i umieszcza go w swoim sprawozdaniu z rekrutacji.

 5. Jeżeli kandydat, który składa pisemną rezygnację ze studiów, został już zaimmatrykulowany do systemu USOS, to jednostka, w której kandydat składa rezygnację (jednostka administracyjna zajmująca się immatrykulacją, bądź właściwe dla danego kierunku studiów biuro obsługi studenta) usuwa z systemu USOS etap, program, kierunek studiów oraz wszystkie inne podpięcia/zlecenia itp. związane z immatrykulacją na studia, z których kandydat rezygnuje.

 6. Opisana procedura dotyczy osób przyjętych na studia, które dokonują rezygnacji w formie pisemnego oświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który osoba rezygnująca ze studiów została przyjęta. Po rozpoczęciu roku akademickiego wszystkie decyzje związane z rezygnacją lub niepodjęciem studiów podejmuje organ prowadzący dany kierunek studiów.

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia składa się z następujących etapów:

  1. zarejestrowanie się kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów – IRK;

  2. postępowanie kwalifikacyjne;

  3. wpis na listę studentów lub podjęcie decyzji o odmowie przyjęcia na studia;

  4. postępowanie odwoławcze.

 2. Warunkiem objęcia kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym na dany kierunek jest:

  1. zarejestrowanie się kandydata w systemie IRK, wprowadzenie wszystkich danych wymaganych przez system IRK oraz zapis na wybrany kierunek studiów;

  2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego wskazany w systemie IRK w wysokości zależnej od ilości zapisów w systemie IRK. Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor poprzez stosowne zarządzenie.

 3. Opłatę rekrutacyjną uznaje się za wniesioną w momencie jej odnotowania na koncie kandydata w systemie IRK. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów w danej turze rekrutacji dla wszystkich zarejestrowanych kandydatów. W takim przypadku potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej następuje poprzez złożenie dowodu jej dokonania wraz z kompletem dokumentów, składanym przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia.

 4. Kandydat ma prawo przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na więcej niż jeden kierunek studiów. W takim przypadku wysokość opłaty rekrutacyjnej jest uzależniona od ilości zapisów w systemie IRK, zgodnie z zarządzeniem Rektora dotyczącym wysokości opłaty rekrutacyjnej.

 5. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

  1. przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w przypadku egzaminów praktycznych przewidzianych niniejszą uchwałą;

  2. przeliczenie rezultatów egzaminów praktycznych, wyników ze świadectwa dojrzałości, matury międzynarodowej,  matury  europejskiej,  matury  zagranicznej  oraz  wyników  ocen  z dyplomów i średnich ocen ze studiów na punkty rekrutacyjne;

  3. opracowanie i ogłoszenie list rankingowych kandydatów;

 

 1. opracowanie i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

 2. przyjęcie od kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów;

 3. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na kierunek, profil, formę i poziom kształcenia wskazane przez kandydata w systemie IRK. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia, kandydat wskazuje dodatkowo w systemie IRK specjalność, na którą chce się rekrutować. Kierunki studiów drugiego stopnia, dla których należy w IRK wybrać specjalność na poziomie rekrutacji to pedagogika i pedagogika specjalna. Zmiana kierunku, czy też formy studiów lub specjalności w ramach danego kierunku w trakcie postępowania rekrutacyjnego może nastąpić jedynie za zgodą przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jako laureat lub finalista olimpiad stopnia centralnego ma obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia w tym zakresie do komisji rekrutacyjnej przed zakończeniem zapisów w systemie IRK w ramach danej tury rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

 3. Osoby posiadające maturę zagraniczną lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji, przy czym świadectwa i dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać uznane za równoważne z polskimi zgodnie z ogólnymi przepisami.

 4. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyraża zgodę na występowanie w imieniu kandydata osoby posiadającej upoważnienie poświadczone notarialnie, z wyłączeniem występowania osoby posiadającej upoważnienie w trakcie egzaminów na studia.

 5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów za kandydata przez osobę upoważnioną do tego pisemnie (bez konieczności poświadczenia notarialnego takiego upoważnienia). W takiej sytuacji wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kandydata.

 

§ 11

 1. W Uczelni obowiązuje system Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK.

 2. Procedura rekrutacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia obejmuje:

  1. założenie przez kandydata osobistego konta rekrutacji w systemie IRK;

  2. wprowadzenie wymaganych przez system IRK danych osobowych;

  3. wprowadzenie do systemu IRK kolorowej fotografii kandydata w formie elektronicznej, która posłuży do wydania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zgodnej z wymaganiami jak do dowodów osobistych, w formacie wymaganym przez system IRK. Fotografie w systemie IRK są akceptowane przez członków komisji rekrutacyjnej lub przez oddelegowanych do prowadzenia tej czynności pracowników Uczelni (w tym osoby wykonujące pracę na postawie umowy cywilno-prawnej). Po akceptacji fotografii nie można zmienić;

  4. wybór kierunku (kierunków) studiów, ich profilu, formy oraz poziomu kształcenia, a w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia również wybór specjalności, o ile jest to przewidziane w niniejszej uchwale;

  5. wybór przedmiotów egzaminacyjnych oraz określenie ich poziomu lub przedmiotów maturalnych stanowiących podstawę kwalifikacji (dot. rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie) lub oceny końcowej ze studiów oraz średniej ocen ze studiów (dot. rekrutacji na studia drugiego stopnia);

  6. dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego wskazany w systemie IRK;

  7. wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IRK przed zakończeniem tury zapisów na wybrany przez kandydata kierunek studiów w przypadku kandydatów, którzy w związku ze zdawanym egzaminem maturalnym nie wyrazili zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu Krajowego Rejestru Matur;

  8. przystąpienie kandydata do postępowania egzaminacyjnego określonego w niniejszej uchwale według harmonogramu rekrutacji i ogłoszonego na indywidualnym koncie kandydata w IRK;

 1. utworzenie przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, list rankingowych, które stanowić będą podstawę przyjęć na studia;

 2. sprawdzenie przez kandydata informacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących miejsca na listach kwalifikacyjnych, terminów postępowania kwalifikacyjnego oraz statusu kwalifikacji;

 3. złożenie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną i ogłoszonym w stosownym komunikacie dołączonym  do  informacji  o  statusie  kwalifikacji  kandydata  na  indywidualnym  koncie   w systemie IRK.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają:

  1. poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie świadectwa dojrzałości oraz wszystkich aneksów wystawionych do niego (dot. osób zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie);

  2. poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem. Do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie wydane po obronie (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia);

  3. zaświadczenie, w którym ujęta jest średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zaświadczenie nie jest konieczne jeżeli suplement do dyplomu zawiera, wyraźnie ujętą w formie liczbowej, średnią ocen z całego toku studiów (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia);

  4. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego. Zaświadczenie nie jest konieczne jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat zakwalifikowany na studia owo przygotowanie posiada (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia na specjalności nauczycielskie realizowane jako specjalności kwalifikacyjne lub realizowane jako kontynuacja kierunku lub specjalności ze studiów pierwszego stopnia);

  5. zaświadczenie potwierdzające posiadanie innych niż przygotowanie pedagogiczne uprawnień, o których mowa w § 13 niniejszej uchwały. Zaświadczenie nie jest konieczne jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat zakwalifikowany na studia takie uprawnienia posiada (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia na specjalności realizowane jako kontynuacja kierunku lub specjalności ze studiów pierwszego stopnia);

  6. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną;

  7. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez komisję rekrutacyjną;

  8. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką;

  9. podpisaną w dwóch egzemplarzach umowę o warunkach odpłatności za studia (dot. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).

 2. Niezłożenie przez kandydata wyżej wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną oznacza rezygnację kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

§ 12

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie uprawnione są osoby, które posiadają:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 1. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669);

 3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4;

 4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 1. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1 zalicza się w szczególności: świadectwo dojrzałości („nowa matura” i „stara matura”), matura międzynarodowa (dyplom International Baccalaureate (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie), maturę europejską (dyplom European Baccalaureate (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) oraz maturę zagraniczną (wszystkie dokumenty, które w kraju wydania uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe).

 2. Osoby posiadające dyplom „matury międzynarodowej” lub „matury europejskiej” są obowiązane przedłożyć wyżej wymieniony dokument w oryginale oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski w terminie wyznaczonym indywidualnie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Dlatego też posiadacze wyżej wymienionych dokumentów powinni zgłosić się do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów przed zakończeniem danej tury zapisów na dany kierunek studiów w systemie IRK.

 3. Osoby posiadające „maturę zagraniczną” są zobowiązane do przedłożenia potwierdzenia legalizacji ww. dokumentu do obrotu na terytorium RP (w tym appostille) oraz zaświadczenia stwierdzającego równoważność posiadanej „matury zagranicznej” z polskim świadectwem dojrzałości (jeżeli uznanie równoważności nie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów). W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia należy złożyć również tłumaczenie przysięgłe „matury zagranicznej” na język polski.

 4. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter konkursowy. Przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie §1 ust. 13, wg kolejności na liście rankingowej utworzonej dla danego kierunku studiów, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej uchwale.

 5. Dla kandydatów posiadających „nową maturę”:

  1. Uwzględnia się punkty procentowe z przedmiotów kwalifikacyjnych do APS, zdawanych przez kandydata w formie pisemnej. Kandydat deklaruje w systemie IRK wskazuje przedmioty, które powinny stać się podstawą kwalifikacji;

  2. Na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika, pedagogika małego dziecka i rodziny, praca socjalna-profil praktyczny, socjologia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunki pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia przedmioty kwalifikacyjne to dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie;

  3. W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z analizą teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata.

Warunkiem przystąpienia do autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się autoprezentacji);

 1. Wskaźnik przeliczeniowy dla wyników z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego na poziomie podstawowym wynosi: 1% = 2 punkty rekrutacyjne, zaś dla pozostałych przedmiotów: 1% = 1 punkt rekrutacyjny. Przedmioty maturalne w wymiarze rozszerzonym, będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego, uzyskują dodatkowy wskaźnik przeliczeniowy. W takim przypadku wskaźnik dla matematyki wynosi: 1% = 4 punkty rekrutacyjne, zaś dla pozostałych przedmiotów: 1% = 2 punkty rekrutacyjne. Przeliczenie wyniku z danego przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym następuje jedynie w sytuacji, kiedy liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata z tego przedmiotu (po uwzględnieniu dodatkowego przelicznika dla poziomu rozszerzonego) jest wyższa niż liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych z tego samego przedmiotu maturalnego pisanego przez kandydata na poziomie podstawowym (czyli w przypadku, gdy kandydat zdaje dany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, brane są pod uwagę te wyniki, które dają kandydatowi z danego przedmiotu więcej punktów rekrutacyjnych);

 2. Wynik z egzaminu maturalnego pisemnego z języka obcego zdawanego na poziomie dwujęzycznym jest traktowany jak wynik z matury na poziomie rozszerzonym, przy czym wynik procentowy z poziomu dwujęzycznego transformuje się na wynik z poziomu rozszerzonego według wzoru:

R = 4/3 x D

gdzie:

R – wynik procentowy z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, D – wynik procentowy z egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym.

Otrzymany w ten sposób wynik procentowy R nie może przekroczyć 100%, jeżeli jest  wyższy, to przyjmuje on wtedy wartość 100%.

 1. Wynik rekrutacyjny oblicza się według następującego algorytmu:

  1. studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne - kierunek: pedagogika, praca socjalna, socjologia; jednolite studia magisterskie – kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia:

   • w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

 

W = 2xR + 2xR + 2xR

gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka: W = 2xR + 2xR + 4xRm

 

 • w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz jednego na poziomie podstawowym:

 

W = 2xR + 2xR + P

gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = 2xR + 2xR + 2Pm

W = 4xRm + 2xR + P

 

 • w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z jednego na poziomie rozszerzonym oraz dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym:

 

W = 2xR + P + P

gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = 2xR + 2Pm + P

W = 4xRm + P + P

 

 • w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym:

 

W = P + P + P

gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = P + P + 2Pm

 

gdzie:

W – suma wyników z wymaganych przedmiotów (max 600 punktów lub 800 punktów jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka),

P – wynik części  podstawowej  (poziom podstawowy)  ze  świadectwa  maturalnego  z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,

Pm – wynik części podstawowej  (poziom podstawowy) ze świadectwa maturalnego    z matematyki,

R – wynik  części  rozszerzonej  (poziom  rozszerzony)  ze  świadectwa  maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,

Rm – wynik części  rozszerzonej  (poziom rozszerzony)  ze  świadectwa  maturalnego z matematyki.

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

W = w + wa1 gdzie:

W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (maksymalnie 1200 lub 1400

– jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka punktów),

w – suma wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych zgodnie z podpunktem a),

wa1 – liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

 1. Dla kandydatów posiadających „starą maturę”:

  1. Uwzględnia się oceny z egzaminów maturalnych pisemnych oraz ustnych. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej egzaminy, które powinny stać się podstawą kwalifikacji;

  2. Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi sumę wyników z czterech egzaminów. Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata wynosi 800 punktów rekrutacyjnych;

  3. Oceny ze świadectwa maturalnego transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

 

Ocena

Liczba punktów przeliczeniowych

Skala ocen (3-5)

(do 1991 roku)

Skala ocen (2-6)

(po 1991 roku)

6

-

200

5

200

180

4

160

150

3

80

100

2

-

60

 

 1. W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z analizą teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata. Warunkiem przystąpienia do autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się autoprezentacji).

 1. Punkty rekrutacyjne na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oblicza się według następującego wzoru:

W = w + wa1 gdzie:

W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (maksymalnie 1400 punktów),

w – suma wyników z ocen z egzaminów maturalnych przeliczonych zgodnie z podpunktem 2) i 3),

wa1 – liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac

 1. Dla kandydatów posiadających „maturę międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate):

  1. Wynik rekrutacyjny oblicza się analogicznie jak dla „nowej matury”, czyli według zasad opisanych ust. 3.

  2. Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

 

Liczba punktów IB

Poziom

SL

HL

7

100

200

6

85

170

5

71

142

4

57

114

3

42

84

2

28

56

1

14

28

 

 1. Dla kandydatów posiadających „maturę europejską” (dyplom European Baccalaureate):

  1. Wynik rekrutacyjny oblicza się analogicznie jak dla „nowej matury”, czyli według zasad opisanych w ust. 3.

  2. Punkty egzaminu EB transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

 

Liczba punktów EB

Odpowiednik wyniku dla „nowej matury”

9,00 – 10,00

100 %

8,00 – 8,95

90 %

7,00 – 7,95

75 %

6,00 – 6,95

60 %

5,00 – 5,95

45 %

4,00 – 4,95

30 %

 

 1. Dodatkowy przelicznik, tak jak dla „nowej matury” na poziomie rozszerzonym, uzyskuje się dla przedmiotów zdawanych na „maturze europejskiej” (EB) na poziomach zaawansowanym (dla języków obcych poziom dwujęzyczny) oraz rozszerzonym, czyli takich których liczba godzin w tygodniu w trakcie nauki wynosiła:

 

Przedmiot

Liczba godzin

Poziom

język polski (ojczysty)

4+3

Rozszerzony

 

języki obce

3+3

Dwujęzyczny

3 przez 7 lat

Rozszerzony

4 przez 5 lat

Rozszerzony

 

Pozostałe przedmioty

5+3

Zaawansowany

od 4 do 5

Rozszerzony

 

 1. Dla kandydatów posiadających „maturę zagraniczną”:

  1. Uwzględnia się ogólny wynik uzyskany w ramach „matury zagranicznej”.

  2. Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi ogólny wynik uzyskany w ramach „matury zagranicznej” przetransformowany do skali 800 punktowej, tak aby maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata z ogólnego wyniku z „matury zagranicznej” wynosiła 800 punktów rekrutacyjnych.

  3. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników z „matury zagranicznej” na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie egzaminu praktycznego przeprowadzanego jako autoprezentacja kandydata połączona z analizą teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony  do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata. Warunkiem przystąpienia do autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się autoprezentacji).

  4. Punkty rekrutacyjne na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oblicza się według następującego wzoru:

 

W = w + wa1 gdzie:

W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (maksymalnie 1400 punktów), w – suma wyników z ocen z „matury zagranicznej” (maksymalnie 800 punktów),

wa1 – liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

 

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia

 

§ 13

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów oraz spełniające odpowiednio dla każdego kierunku studiów następujące warunki wskazane w ust. 2-9.

 2. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):

 

 

Nazwa studiów

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i

posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów kształcenia

 • Studia na kierunku ze specjalnością nauczycielską

-     Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym uprawniającym do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

 

-     Pedagogika szkolna i zdolności

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

 • Studia na kierunku bez specjalności nauczycielskiej

 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa

 • Pedagogika kultury i media cyfrowe

 • Pedagogika pracy

i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

 

 1. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):

 

Nazwa studiów

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów

kształcenia

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością (kontynuacja kierunku i specjalności)

-     Logopedia

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub

pedagogika specjalna lub innym kierunku w zakresie specjalności logopedia

-     Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub oligofrenopedagogika lub edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub innej specjalności oraz posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością nauczycielską (studia kwalifikacyjne)

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną

 • Terapia pedagogiczna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na różnych kierunkach w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

 

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna bez specjalności nauczycielskiej

-     Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (studia kwalifikacyjne)

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

-     Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja)

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna lub kierunkach pokrewnych

w zakresie specjalności resocjalizacja

 

 1. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnym) – po każdym kierunku studiów.

 2. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnym) na kierunkach, na których osiąga się efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych lub nauk humanistycznych lub nauk medycznych lub nauk o sztuce lub nauk technicznych.

 3. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek edukacja  artystyczna w zakresie sztuk plastycznych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnym) na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.

 4. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek socjologia powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnym) – po każdym kierunku.

 5. Kandydaci rekrutujący się na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):

 

Nazwa studiów

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów

kształcenia

 • Studia na kierunku ze specjalnością nauczycielską

-     Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym uprawniającym do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

-     Pedagogika korekcyjna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575);

 • Studia na kierunku bez specjalności nauczycielskiej

-     Doradztwo zawodowe

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów

 

i personalne

pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli

-     Opieka nad dzieckiem

efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk

i wsparcie społeczne

humanistycznych i społecznych

-     Pedagogika pracy

 

i zarządzanie zasobami

 

ludzkimi

 

-     Zarządzanie w oświacie

 

 

 1. Kandydaci rekrutujący się na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):

 

Nazwa studiów

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i

posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów kształcenia

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością (kontynuacja kierunku i specjalności)

-     Logopedia

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub

pedagogika specjalna lub innym kierunku w zakresie specjalności logopedia

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością nauczycielską (kwalifikacyjne)

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Edukacja integracyjna i włączająca

 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną

 • Terapia pedagogiczna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na różnych kierunkach w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna bez specjalności nauczycielskiej

 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (studia kwalifikacyjne)

 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową

 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną

niepełnosprawnością

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

 

 1. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki: interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka, interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, pedagogika, pedagogika specjalna (z wyłączeniem specjalności logopedia) oraz socjologia wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów oraz średniej ocen ze studiów. Miejsce na liście rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym  algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr gdzie:

W – suma wyników (max 5 punktów),

wd – ocena końcowa ukończenia studiów,

wśr – średnia ocen ze studiów.

 

 1. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek pedagogika specjalna specjalność logopedia wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej na specjalność logopedia jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się rozmowy kwalifikacyjnej).

 3. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej na specjalność logopedia obejmuje:

  1. Definicję i krótką charakterystykę następujących zaburzeń mowy: różne typy dyslalii, dyzartria, afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (alalia), zaburzenia mowy u osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia mowy u osób z niedosłuchem, zaburzenia mowy u osób ze spektrum autyzmu, jąkanie;

  2. Charakterystykę rozwoju językowego dziecka w normie

 4. Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na specjalność logopedia:

  1. 0 punktów – brak odpowiedzi lub odpowiedź wskazująca na brak orientacji w podanym zagadnieniu lub też u kandydata stwierdzono wady artykulacyjne;

  2. 1 punkt – kandydat ma podstawową ogólną orientację w danym zagadnieniu;

  3. 2 punkty – kandydat ma podstawową (choć niewystarczającą) wiedzę o danym zagadnieniu;

  4. 3 punkty – kandydat ma podstawową wiedzę o danym zagadnieniu;

  5. 4 punkty – kandydat ma rozszerzoną wiedzę o danym zagadnieniu;

  6. 5 punktów – kandydat ma pełną wiedzę o danym zagadnieniu.

 5. W rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek pedagogika specjalna, specjalność logopedia miejsce na liście rankingowej  jest  wyznaczane,  zgodnie  z  następującym  algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wk gdzie:

W – suma wyników (max 10 punktów),

wd – ocena końcowa ukończenia studiów,

wśr – średnia ocen ze studiów,

wk – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w trakcie autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. Zestaw prac przedstawiony do oceny powinien składać się z 10 rysunków z natury, wykonanych w dowolnej technice oraz do 10 prac malarskich lub graficznych lub fotograficznych lub filmowych – w zależności od zainteresowań kandydata.

 2. Warunkiem przystąpienia do autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się autoprezentacji).

 3. W rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wa2 gdzie:

W – suma wyników (max 10 punktów),

wd – ocena końcowa ukończenia studiów,

wśr – średnia ocen ze studiów,

 

wa2 – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

 1. Jeżeli dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważny) został uzyskany za granicą, wtedy osoby posiadające taki dyplom są obowiązane do przedłożenia potwierdzenia legalizacji ww. dyplomu do obrotu na terytorium RP (w tym appostille) oraz zaświadczenia stwierdzającego równoważność posiadanego dyplomu z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz o spełnianiu kryteriów, o których jest mowa w ust. 2-9. W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia należy złożyć również tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenie studiów na język polski.

 

Rekrutacja cudzoziemców

 

§ 14

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować w APS studia stacjonarne i niestacjonarne bądź na zasadach obowiązujących obywateli polskich, bądź jako stypendyści strony polskiej, bądź na zasadach odpłatności (w tym też jako stypendyści strony wysyłającej, gdzie strona wysyłająca reguluje wszystkie koszty związane ze studiowaniem cudzoziemca w Uczelni). Kryteria umożliwiające podejmowanie studiów na ww. zasadach są określone w odrębnych przepisach, nadrzędnych w stosunku do wewnętrznych uregulowań Uczelni.

 2. Cudzoziemcy mogą podjąć studia w Uczelni jeżeli posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów.

 3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  1. ukończą na poziomie co najmniej B1 roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

  3. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;

  4. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 4. Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia, oprócz dokumentów, o których jest mowa w § 11 ust. 3, § 12 ust. 3 i 4 oraz § 13 ust. 20, składają dodatkowo:

  1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na ww. zasadach);

  2. podanie skierowane do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia i ustalenie wysokości czesnego za studia (dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na zasadach odpłatności);

  3. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w ust. 3;

  4. potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, albo deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 5. Cudzoziemcy przyjęci na studia są zobowiązani dostarczyć kserokopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wiza lub karta pobytu, bądź zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach) oraz informację dotyczącą zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z początkiem roku akademickiego.

 6. W stosunku do cudzoziemców legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni (prowadzonych w języku polskim), obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna, z wyłączeniem wymogów, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 4 pkt 3).

 

Rekrutacja na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się

 

§ 15

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby posiadające:

  1. jeden z dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszej uchwały i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;

  2. kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1);

  3. kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

 2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby posiadające:

  1. kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;

  2. kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia drugiego stopnia.

 3. Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się odbywają się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

 4. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są rangowani na podstawie wyników uzyskanych w trakcie procedury uznawania efektów uczenia się. Punkty ECTS uzyskane przez kandydatów w trakcie ww. procedury są przeliczane na punkty rekrutacyjne w stosunku 1:1, czyli 1 punkt ECTS = 1 punkt rekrutacyjny.

 5. Na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 90. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów:

 

Semestr studiów pierwszego stopnia

Liczba punktów rekrutacyjnych

2

30 – 59

3

60 – 89

4

90

 1. Na stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite magisterskie minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 150. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów:

 

Semestr studiów jednolitych mgr

Liczba punktów rekrutacyjnych

2

30 – 59

3

60 – 89

4

90 – 119

5

120 – 149

6

150

 

 1. Na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 60. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów:

 

Semestr studiów drugiego stopnia

Liczba punktów rekrutacyjnych

2

30 – 59

3

60

 

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przekroczy wyznaczony limit miejsc, wtedy dodatkowym kryterium rangowania kandydatów, decydującym o przyjęciu na dany kierunek, formę i poziom studiów będą odpowiednio wyniki:

  1. w rekrutacji na studia pierwszego stopnia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

 

W = wp + 0,1 x wr

 

gdzie:

W – suma wyników (max 170 punktów),

wp – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

wr – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 1. w rekrutacji na studia jednolite studia magisterskie miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

 

W = wp + 0,1 x wr

 

gdzie:

W – suma wyników (max 230 punktów),

wp – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

wr – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów jednolitych magisterskich.

 1. w rekrutacji na studia drugiego stopnia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

 

W = wp + 10 x wr

 

gdzie:

W – suma wyników (max 110 punktów),

wp – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

wr – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnego), przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów drugiego stopnia.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR 176/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 145/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. dotyczącej warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10), art. 69-72, art. 79 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 80 ust. 2 i 4, art. 323-324, art. 326-327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w związku z § 39a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861) wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. z 2019 r., poz. 787), Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr 145/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany:

1)Zmianie ulega szczegółowa oferta edukacyjna oraz wykaz specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika. Tym samym zmianie ulega Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 5. Zmieniony załącznik stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 1. § 1 ust. 6 przyjmuje następujące brzmienie:

 

„6. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbywa się zasadniczo w okresie od czerwca do lipca 2020 roku – tzw. rekrutacja lipcowa. We wrześniu 2020 roku Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale – tzw. rekrutacja wrześniowa. Szczegółowy harmonogram poszczególnych rekrutacji lipcowej i wrześniowej stanowi Załącznik nr 2 i nr 3. Zmiany ww. harmonogramów, a także harmonogramy dodatkowych tur rekrutacji na poszczególne kierunki lub kierunki i specjalności, dla których nie udało się wypełnić limitu przyjęć w terminach podstawowej tury rekrutacji lipcowej lub wrześniowej, ustala Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Prorektorem właściwym ds. kształcenia. Komunikat o zmianie harmonogramu rekrutacji lipcowej lub wrześniowej, bądź też o uruchomieniu dodatkowej tury rekrutacji jest umieszczany na stronie internetowej uczelni w aktualnościach podstrony dotyczącej rekrutacji na studia.”

 

 1. § 11 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają:

 1. poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie świadectwa dojrzałości oraz wszystkich aneksów wystawionych do niego (dot. osób zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie);

 2. poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem. Do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie wydane po obronie (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia);

 1. zaświadczenie, w którym ujęta jest średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zaświadczenie nie jest konieczne jeżeli suplement do dyplomu zawiera, wyraźnie ujętą w formie liczbowej, średnią ocen z całego toku studiów (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia);

 2. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego. Zaświadczenie nie jest konieczne jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat zakwalifikowany na studia takie przygotowanie posiada (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia na specjalności nauczycielskie realizowane jako specjalności kwalifikacyjne lub realizowane jako kontynuacja kierunku lub specjalności ze studiów pierwszego stopnia);

 3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie innych niż przygotowanie pedagogiczne uprawnień, o których mowa w § 13 niniejszej uchwały. Zaświadczenie nie jest konieczne jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat zakwalifikowany na studia takie uprawnienia posiada (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia na specjalności realizowane jako kontynuacja kierunku lub specjalności ze studiów pierwszego stopnia);

 4. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną;

 5. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez komisję rekrutacyjną;

 6. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką;

 7. wydrukowane i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia, wygenerowane z systemu IRK.”

 8. § 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):

 

Nazwa studiów

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów

kształcenia

 • Studia na kierunku ze specjalnością nauczycielską

 • Pedagogika korekcyjna

 • Pedagogika szkolna i zdolności

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

 • Studia na kierunku bez specjalności nauczycielskiej

 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa

 • Pedagogika kultury i media cyfrowe

 • Pedagogika pracy

i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli

efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

 

 1. § 13 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„8. Kandydaci rekrutujący się na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):

 

Nazwa studiów

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów

kształcenia

 • Studia na kierunku ze specjalnością nauczycielską

-     Pedagogika korekcyjna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575);

 • Studia na kierunku bez specjalności nauczycielskiej

 • Doradztwo zawodowe i personalne

 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne

 • Pedagogika pracy

i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Zarządzanie w oświacie”

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Komentarze (0)