Stypendia i nie tylko

Stypendia i nie tylko

Stypendia i nie tylko, czyli wsparcie studentów

Wsparcie dla studentów Uniwersytetu Śląskiego można określić mianem solidnego programu, ponieważ podzielone jest na kilka obszarów. Społeczność studencka nie jest jednolita i każdy student może potrzebować innego rodzaju pomocy, nie tylko w postaci wsparcia materialnego, lecz również zawodowego, czy psychologicznego. Każde z nich zapewnia uczelnia i wychodzi do studentów z sygnałem, aby zwracali się o pomoc, jeśli takowej potrzebują.

 

CZUJĘ, WIĘC JESTEM!

To, co wyróżnia Uniwersytet Śląski w Katowicach to próba indywidualnego spojrzenia na studenta i jego problemy, niezależnie od tego czy uczy się na pierwszym roku i posiada pewne trudności w odnalezieniu się w nowej społeczności, czy też studiuje na wyższym roku i jego problemy są innej natury. Dla każdego z nich działa Więc Jestem!, Studencki Serwis Rozwoju, dzięki któremu można uzyskać pomoc psychologiczną, a także przeczytać wiele artykułów na nurtujące tematy z zakresu życia społecznego i relacji międzyludzkich. Więc Jestem! to także różnego rodzaju kampanie i akcje społeczne, na czele ze „Studencką Kawiarnią możliwości”, czy „Co nas spina?”, które zajmują się poradnictwem przez duże „P”. Ponadto, od wielu lat studenci śląskiej uczelni mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.

 

WSPARCIE MATERIALNE

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studenci mogą ubiegać się o świadczenia przyznawane ze środków funduszu stypendialnego. Tymi świadczeniami są: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, zapomoga. Każde z nich (za wyjątkiem stypendium rektora) przyznawane jest na wniosek studenta, który składany jest w formie elektronicznej i papierowej do dziesiątego dnia danego miesiąca. Warto pamiętać o tym, że studiując na kilku kierunkach, wsparcie finansowe otrzymywane jest tylko w ramach jednego z nich. Świadczenia przysługują na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Czym różnią się poszczególne stypendia? Oto ich krótka charakterystyka:

 

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przeznaczone jest dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy od kwoty ustalonej przez rektora. Próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego oraz wysokość stypendium ustala rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim pod koniec października na semestr zimowy danego roku akademickiego oraz w marcu na semestr letni.

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności. Do wniosku o przyznanie takiego stypendium należy dołączyć odpowiednie dokumenty, czyli orzeczenie określające stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy, bądź orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na semestr, nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia.

Stypendium rektora

O stypendium rektora mogą ubiegać się studenci, którzy uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym oraz zaliczyli rok studiów do 25 września lub, w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym, do 15 marca. O stypendium może się starać także student przyjęty na pierwszy rok, jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, albo medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski w danej dyscyplinie sportowej.

Zapomoga

Zapomoga przyznawana jest studentom, którzy znaleźli się w przejściowej trudnej sytuacji życiowej, do której zaliczyć można śmierć rodzica, chorobę, bądź wypadek. Świadczenie przyznawane jest na wniosek, jest jednorazowe i nie może być przyznawane częściej niż dwa razy w roku akademickim.

 

DORADZTWO PRAWNE

Studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą otrzymać pomoc prawną, a upoważnioną do tego jednostką jest Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta. Z jaką sprawą można się do niego zwrócić? Z każdą, jeśli zachodzi obawa o naruszenie praw, czy dyskryminację studenta. Darmowych porad prawnych udzielają także studenci Prawa działający w Studenckiej Poradni Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Poradnia wspiera bezpłatną pomocą prawną osoby niezamożne, a także organizacje społeczne typu non profit.

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe to jedno z zadań Biura Karier. Pracują w nim specjaliści, z pomocy których można skorzystać w ramach bezpłatnych konsultacji zarówno na wydziałach w Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu, czy Cieszynie. Podczas tych konsultacji można otrzymać informacje, wskazówki i porady dotyczące sytuacji na rynku pracy, perspektyw po ukończeniu danego kierunku, czy możliwości podjęcia zatrudnienia w czasie studiów bądź odbycia praktyk i staży.

 

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Z myślą o realizacji indywidualnych naukowych pomysłów na Uniwersytecie Śląskim realizowany jest program Grantów Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. Jakie projekty można realizować w jego ramach? Na przykład: projekty badawcze, przygotowanie publikacji, wyjazdy konferencyjne, kwerendy biblioteczne, udział w warsztatach, szkoleniach i kursach, udział w zagranicznych akademickich szkołach letnich.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)