Studia dla cudzoziemców

Studia dla cudzoziemców

Studia dla cudzoziemców

Uniwersytet Śląski w Katowicach to uczelnia otwarta dla każdego, dlatego co roku przybywają do niej nowe rzesze studentów z zagranicy. Jakie są warunki studiowania? Czy znajomość języka polskiego jest obowiązkowa? Jak przebiega rekrutacja i jakie wymagania należy spełnić, aby dołączyć do grona studentów?

O przyjęcie na studia w naszym kraju może ubiegać się każdy, kto posiada dokumenty o uzyskaniu wykształcenia średniego, bądź wyższego, czyli niezbędnego do rozpoczęcia nauki na uczelni. Co ważne, studia w Polsce można podjąć w każdym wieku, czyli w myśl zasady, że na naukę nigdy nie jest późno. Rekrutacja na studia dla cudzoziemców nie odbiega od tej, prowadzonej dla kandydatów z Polski. Proces postępowania kwalifikacyjnego przebiega za pośrednictwem Internetu, a dokładnie przez system IRK, czyli Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Różnice polegają na tym, iż dokumenty wydane poza granicami Polski muszą być zalegalizowane bądź opatrzone pieczęcią apostille, czyli muszą posiadać poświadczenie, że są autentyczne. Takie poświadczenie można uzyskać w kraju wydania dokumentu, we właściwym ministerstwie bądź jednostce konsularnej. Kolejnym elementem postępowania, na który należy zwrócić uwagę jest przeliczenie ocen ze świadectw i dyplomów uzyskanych poza granicami Polski. Wystarczy wejść na stronę internetową UŚ, aby dokładnie sprawdzić, jak przedstawiają się oceny po swego rodzaju „przewalutowaniu”.

Kandydat wybierający się na studia na Uniwersytet Śląski musi odpowiedzieć sobie na pytanie: czy chce studiować w języku polskim, czy też podjąć naukę w języku angielskim? Dlaczego jest to istotne pytanie? Ponieważ należy określić stopień znajomości i umiejętności językowych po to, aby nauka przebiegała sprawniej i wygodniej. Jeśli kandydat planuje podjąć kształcenie w języku polskim, a nie posługuje się nim zbyt sprawnie, może rozpocząć kurs języka polskiego w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach znajomości języka, a więc od stopnia A0 do stopnia C2 i mogą być realizowane przez miesiąc, semestr, bądź rok. W przypadku chęci podjęcia kształcenia w języku angielskim wystarczy tylko wybrać kierunek, pamiętając o tym, iż w języku tym oferowane są głównie studia II stopnia.

O czym jeszcze powinni wiedzieć zagraniczni kandydaci na studia? Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce zaznacza, iż cudzoziemcy powinni ponosić opłatę za studia, niezależnie od tego, czy prowadzone są w trybie stacjonarnym, czy niestacjonarnym. Ustawa jednak przewiduje różnego rodzaju sytuacje, w których opłata za studia stacjonarne od cudzoziemców nie musi być pobierana. Poza tym, za naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim nie ponosi cudzoziemiec, który spełnia co najmniej jedno z kryteriów:

 • posiada Kartę Polaka,
 • posiada decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • posiada zezwolenie na pobyt stały;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • jest członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mieszkającym w Polsce,
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650),
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzysta z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest cudzoziemcem będącym małżonkiem, wstępnym (rodzicem) lub zstępnym (dzieckiem) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada certyfikat wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie C1.

Chcąc zostać studentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i poznać dokładne szczegóły oraz kroki do podjęcia w tym kierunku, warto odwiedzić Biuro Rekrutacji Cudzoziemców, które odpowie na każde pytanie. Warto także zajrzeć na stronę internetową uczelni, na której również można odnaleźć wszystkie niezbędne informacje.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)