Zasady rekrutacji na APS 2021/2022

Akademia Pedagogiki Specjalnej rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Pedagogiki Specjalnej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

UCHWAŁA NR 144/2021 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu APS nr 333/2021 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2021/2022.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69 ust. 1 pkt 1 ust. 2–4 art. 70 i art. 72, art. 79 ust. 2 pkt 1, art. 80 ust. 2, art. 323–324, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), § 39a oraz § 39b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 11 i § 67 ust. 5-6 oraz § 68–69 Statutu APS z dnia 16 maja 2019 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Senatu APS nr 234/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., z związku z art. 79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), Senat Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. W Uchwale nr 333/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2021/2022. wprowadza się następujące zmiany:

  1. użyte w uchwale w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Prorektor ds. Kształcenia” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Prorektor właściwy ds. kształcenia”;

  2. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Na rok akademicki 2021/2022 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwana dalej „Uczelnią”, prowadzi rekrutację na następujące formy kształcenia:

 1. studia stacjonarne:

  1. pierwszego stopnia;

  2. drugiego stopnia;

  3. jednolite magisterskie.

 2. studia niestacjonarne:

  1. pierwszego stopnia;

  2. drugiego stopnia;

  3. jednolite magisterskie.

 1. Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów oraz formy kształcenia:

 

 1. kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia;

 2. kierunek pedagogika zdolności i informatyki– studia pierwszego stopnia;

 3. kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka – studia drugiego stopnia;

 4. kierunek logopedia – studia pierwszego stopnia;

 5. kierunek pedagogika – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia;

 6. kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie;

 7. kierunek pedagogika specjalna – studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia;

 8. kierunek praca socjalna – profil praktyczny – studia pierwszego stopnia;

 9. kierunek psychologia – studia jednolite magisterskie;

 10. kierunek socjologia – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia.

 

 1. Na kierunek studiów o których mowa w ust. 2 pkt 2 prowadzi się rekrutację w przypadku uchwalenia programu tych studiów przez Senat APS w roku akademickim 2020/2021.

 2. Uczelnia prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia na kierunki pedagogika i pedagogika specjalna bezpośrednio na specjalności, przy czym w ofercie rekrutacyjnej wyróżnia się następujące kategorie tych specjalności:

  1. specjalności będące kontynuacją kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia i wymagające posiadania związanych z tym uprawnień oraz osiągnięcia wskazanych efektów uczenia się;

  2. specjalności nie będące kontynuacją kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia, lecz wymagające posiadania przygotowania pedagogicznego oraz osiągnięcia związanych z tym efektów uczenia się;

  3. specjalności nie będące kontynuacją kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia i nie wymagające posiadania przygotowania pedagogicznego.

W przypadku rekrutacji na pozostałe kierunki studiów drugiego stopnia rekrutacja odbywa się na kierunek, zaś wybór specjalności (jeżeli taka jest przewidziana w programie studiów) następuje w trakcie trwania tych studiów. Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień oraz osiągniętych efektów uczenia się w rekrutacji na studia drugiego stopnia są umieszczone w § 13 ust. 2–9 niniejszej Uchwały.

 1. Szczegółowa oferta edukacyjna wraz z wykazem specjalności na studiach drugiego stopnia, na które odbywać się będzie rekrutacja stanowi Załącznik nr 1.

 2. Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 odbywa się zasadniczo w okresie od czerwca do września 2021 r. – tzw. rekrutacja lipcowa oraz we wrześniu 2021 r. w ramach limitu wolnych miejsc – tzw. rekrutacja wrześniowa. Szczegółowy harmonogram poszczególnych rekrutacji lipcowej i wrześniowej stanowi Załączniki nr 2 i nr 3. Zmiany ww. harmonogramów, a także harmonogramy dodatkowych naborów w rekrutacji lipcowej i wrześniowej na poszczególne kierunki lub kierunki i specjalności, dla których nie udało się wypełnić limitu przyjęć ustala Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Prorektorem właściwym ds. kształcenia. Komunikat o uruchomieniu kolejnej rekrutacji jest umieszczany na stronie internetowej uczelni w aktualnościach podstrony dotyczącej rekrutacji na studia.

 1. Uczelnia może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022 dla osób biorących udział w rekrutacji na ten rok akademicki, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327 z późn. zm.).

 2. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może ogłosić dodatkową rekrutację na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022 na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale.

 3. Uczelnia może ogłosić dodatkową rekrutację na studia w trakcie roku akademickiego 2021/2022 także wówczas, gdy dodatkowa rekrutacja jest związana z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, bądź innych. W takim przypadku zasady rekrutacji uwzględniają wymogi określone warunkami umowy.

 4. Nie można w Uczelni podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką chce się w trakcie owych studiów realizować. Dotyczy to osób, które są studentami lub absolwentami danego kierunku na danym poziomie kształcenia w Uczelni, jak również osób, które chciałyby rozpocząć studia na tym samym poziomie kształcenia na tym samym kierunku w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednocześnie.

 5. Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia określa Załącznik nr 4. Rektor może na uzasadniony wniosek komisji rekrutacyjnej, zezwolić na przyjęcie większej liczby kandydatów niż przewiduje limit miejsc na dany kierunek studiów lub dany kierunek i specjalność.

 6. Kandydatów na studia, będących osobami z niepełnosprawnością i legitymujących się:

  1. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności,

  2. orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS, obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna z zapewnieniem odpowiednich warunków wyrównujących ich szanse. Warunki te zapewnia komisja rekrutacyjna.

 7. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, których wykaz opublikowany jest w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w danym roku szkolnym oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy przyjmowani są na studia w Uczelni na zasadach określonych odrębną uchwałą Senatu.

 1. Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia lub ich nie podjęli, podlegają standardowej procedurze rekrutacyjnej.”

  1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzi komisja rekrutacyjna. Przewodniczącego, sekretarza i członków komisji rekrutacyjnej powołuje Rektor. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi przedstawiciel samorządu studentów. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

 1. Egzamin wstępny w postaci:

  1. rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek logopedia studia pierwszego stopnia,

  2. rozmowy kwalifikacyjnej na specjalność logopedia na kierunku pedagogika specjalna w rekrutacji na studia drugiego stopnia,

  3. rozmowy    kwalifikacyjnej   na   studia   drugiego   stopnia   na       kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka,

  4. weryfikacji uzdolnień artystycznych kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego stopnia organizują i przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne. Przewodniczących i skład przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych powołuje Rektor spośród specjalistów – pracowników Uczelni po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu właściwego dla danej specjalności lub kierunku studiów.

 2. Egzaminy wstępne mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość, w tym przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniającego synchroniczną interakcję między kandydatem i przedmiotowym zespołem egzaminacyjnym, w szczególności za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS.

 3. W dniu egzaminu wstępnego kandydat okazuje przedmiotowemu zespołowi egzaminacyjnemu dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej IRK).

 4. Obsługę IRK, prowadzi zespół, w skład którego wchodzą przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej lub członek komisji przez niego wyznaczony, kierownik Biura Aplikacji Komputerowych lub osoba przez niego wyznaczona oraz osoba wyznaczona na czas rekrutacji do pełnienia obowiązków administratora systemu IRK. Do zadań ww. zespołu należy:

 

 1. przygotowanie i uruchomienie rejestracji internetowej w IRK w ustalonych terminach i trybach oraz administrowanie oprogramowaniem służącym do rejestracji internetowej;

 2. uruchomienia internetowego informatora o rekrutacji w Uczelni;

 3. zapewnienia obsługi oprogramowania służącego do przeprowadzenia procesu rekrutacji w IRK.

 1. Dział Informatyczno-Medialny w Uczelni zobowiązany jest do:

  1. zapewnienia obsługi sprzętu komputerowego i biurowego służącego do sprawnego funkcjonowania procesu rekrutacji;

  2. zapewnienia stałej współpracy z osobami prowadzącymi proces rekrutacji w zakresie obsługi informatyczno-medialnej.

 2. Dział administracyjny odpowiada za przygotowanie lokali dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz za zapewnienie w tym zakresie prawidłowej i terminowej współpracy z osobami prowadzącymi te procesy.

 3. Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami udziela porad kandydatom na studia będących osobami z niepełnosprawnościami w zakresie oferty wsparcia dla tych osób w trakcie studiów w Uczelni, współpracuje z komisją rekrutacyjną w zakresie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków podczas egzaminów wstępnych oraz pomocy w rejestracji internetowej w systemie IRK.

 4. Inspektor Ochrony Danych szkoli członków komisji rekrutacyjnej, członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych, członków zespołu ds. rozpatrywania odwołań, pracowników Uczelni oraz inne osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – oddelegowanych do pracy przy rekrutacji w zakresie ochrony danych osobowych.

 5. Administrator systemu IRK szkoli członków komisji rekrutacyjnej, członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych, członków zespołu ds. rozpatrywania odwołań, pracowników Uczelni oraz inne osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – oddelegowanych do pracy przy rekrutacji, w zakresie obsługi systemu IRK. Do zadań administratora systemu IRK należy również zapewnienie sprawnego działania systemu IRK (w tym aktualizacja informacji o wpłatach rekrutacyjnych kandydatów) oraz pomoc techniczna kandydatom na studia w zakresie korzystania z systemu IRK.”

  1. W § 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3. Przewodniczący obowiązany jest, przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego, do systematycznego zwoływania posiedzeń komisji w celu zapewnienia jej skutecznej działalności. Komisja rekrutacyjna rozstrzyga wszelkie sprawy na bieżąco. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość, w tym przy wykorzystaniu infrastruktury informatycznej, w szczególności za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS. Terminy posiedzeń komisji wyznacza Przewodniczący.”

 1. W § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„4. Członkowie komisji rekrutacyjnej obowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach komisji i realizowania przydzielonych im zadań.”

 1. W § 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„7. Sekretarz komisji rekrutacyjnej gromadzi protokoły posiedzeń komisji, w tym zbiorcze protokoły, z przeprowadzonych procesów rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, które po zakończeniu rekrutacji włączane są do sprawozdania z rekrutacji”

 1. W § 3 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„9.     Do zadań komisji rekrutacyjnej należy również:

 

 1. nadzór i pomoc merytoryczna w procesie akceptacji w systemie IRK fotografii do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, (dalej zwanej ELS);

 2. podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego, jak również zawiadomienie ich o terminie i miejscu odbywania się egzaminów wstępnych;

 3. po zakończeniu egzaminów wstępnych sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych do systemu IRK, a w szczególności przyznanej liczby punktów w procedurze rekrutacyjnej;

 4. ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych niezwłocznie po otrzymaniu protokołu egzaminacyjnego od przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych poprzez umieszczenie ich w IRK na indywidualnych kontach kandydatów;

 5. przeliczenie wyników rekrutacji (punktów rekrutacyjnych) dla kandydatów zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Uchwale;

 6. sporządzenie list rankingowych na poszczególne kierunki studiów lub kierunki studiów i specjalności;

 7. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia i sporządzenie list osób zakwalifikowanych na studia oraz list osób niezakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc na dany kierunek studiów lub na dany kierunek studiów i specjalność;

 8. nadzór i pomoc merytoryczna w procesie elektronicznego kompletowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

 9. przygotowanie wpisu, potwierdzonego indywidualnie wydaną informacją o wpisaniu kandydata na listę studentów na dany kierunek studiów lub na dany kierunek i specjalność na podstawie złożonych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

 10. przygotowanie i przekazanie Rektorowi list cudzoziemców przyjętych na studia wraz z informacją na temat zasad odbywania przez nich studiów w Uczelni, a także list cudzoziemców nieprzyjętych na studia, na podstawie których Rektor wydaje odpowiednie decyzje administracyjne;

 1. wystawienie w formie dokumentu elektronicznego, możliwego do pobrania z systemu IRK przez kandydata, zaświadczeń informujących o wpisie na listę studentów lub decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia na dany kierunek studiów lub na dany kierunek studiów i specjalność (z wyłączeniem cudzoziemców); zaświadczenia i decyzje podpisuje elektronicznie przewodniczący komisji rekrutacyjnej;

 2. wystawienie i przekazanie do wysyłki podpisanych przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia na dany kierunek studiów lub na dany kierunek studiów i specjalność (z wyłączeniem cudzoziemców);

 3. sporządzenie sprawozdań z przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 4. przygotowanie we współpracy z zespołem ds. rozpatrywania odwołań sprawozdania statystycznego z wyników rekrutacji i przesłanie go w formie elektronicznej do ministerstwa właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz sprawozdania z procesu rekrutacji, które zostaje przedstawione na posiedzeniu Senatu i przekazane do archiwum Uczelni;

 5. przechowywanie przez okres sześciu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji dokumentów osób nieprzyjętych na studia, w tym osób, które zrezygnowały ze studiów w formie pisemnego oświadczenia złożonego przed wpisaniem na listę studentów na dany rok akademicki, a w przypadku osób, które wszczęły postępowanie, o którym mowa w § 8 ust. 1, po jego zakończeniu oraz przekazanie do brakowania ww. dokumentacji po upływie tego terminu;”

 6. W § 3 ust. 10 pkt 1 litera d) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„d)      zawiadamianie kandydatów o terminach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego – poprzez stosowne komunikaty zamieszczone w systemie IRK;”.

 1. W § 3 ust. 10 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2)      przeprowadzenie procesu kwalifikacji kandydatów.”

 

 1. W § 3 ust. 11 punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3)      akceptacja w systemie IRK fotografii do ELS;”

 

 1. W § 3 ust. 11 punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„4)      pomoc w czynnościach administracyjnych związanych z organizacją i przebiegiem procesów rekrutacyjnych.”

 1. W § 3 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„12. Czynności związane z przygotowaniem dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 1 wchodzących w skład teczki akt osobowych studenta mogą zostać powierzone, innym niż członkowie komisji rekrutacyjnej, pracownikom Uczelni, a w szczególności pracownikom pionu Prorektora właściwego ds. kształcenia. Decyzje w tym zakresie podejmuje Prorektor właściwy ds. kształcenia w porozumieniu z kierownikami jednostek, w których są zatrudnione osoby wyznaczone do tych czynności. W takim przypadku nadzór nad wykonywaniem przez te osoby ich zadań sprawuje wyznaczony przez Prorektora właściwego ds. kształcenia pracownik Uczelni. Pomocy merytorycznej w tym zakresie zobowiązana jest udzielić komisja rekrutacyjna oraz Biuro Spraw Studenckich, zwane dalej BSS. Do ww. zadań należą m.in.:

 1. wydruk dokumentów lub ich odbiór od kandydatów;

 

 1. potwierdzanie za zgodność z oryginałem kserokopii przedstawianych przez kandydatów na studia dokumentów upoważniających do podjęcia studiów na danym poziomie, formie i kierunku

 2. przekazanie dokumentów kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów na dany kierunek studiów lub kierunek studiów i specjalność do BSS”

 1. W § 3 uchyla ust. 14.

 2. W § 3 uchyla ust. 15.

 3. W § 3 uchyla ust. 16.

 4. W § 3 uchyla ust. 17.

 5. W § 3 uchyla ust. 18.

 6. W § 3 uchyla ust. 19.

 7. W § 3 uchyla ust. 20.

 8. W § 3 uchyla ust. 21.

 9. W § 3 ust. 22 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„22. Komisja rekrutacyjna obowiązana jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania rekrutacyjnego, a w szczególności przestrzegania procedur dotyczących:

 1. sporządzania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

 

 1. sporządzania list osób wpisanych na dany kierunek studiów lub kierunek studiów i specjalność spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, którzy złożyli komplet dokumentów w wyznaczonym terminie; przewodniczący komisji rekrutacyjnej podpisuje listę studentów wpisanych na dany kierunek studiów lub dany kierunek studiów ze specjalnością;

 2. wydawania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia i sporządzenie list osób, które otrzymały ww. decyzje;

 3. sporządzania zbiorczego protokołu z postępowania rekrutacyjnego, podpisanych przez członków komisji rekrutacyjnej; wszelkie skreślenia i zmiany w dokumentach sporządzanych przez komisję powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego”

 

 1. W § 3 uchyla ust. 23.

 2. W § 3 uchyla ust. 24

 3. W §4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3. Członkowie zespołu obowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach, które mogą się również odbywać zdalnie z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość, w tym przy wykorzystaniu infrastruktury informatycznej, w szczególności za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS, zwoływanych przez przewodniczącego zespołu i realizowania przydzielonych im zadań. Terminy posiedzeń zespołu wyznacza przewodniczący.”

 1. W § 4 dodaje się ust. 5a następujący po ustępie 5 o następującym brzmieniu:

 

„5a. Decyzję administracyjną wydaną przez zespół, dotyczącą rozpatrzonego odwołania, doręcza się kandydatowi na piśmie w formie listu poleconego lub za pośrednictwem systemu ePUAP (jeżeli odwołanie zostało również w tej formie złożone). Decyzja ta jest ostateczna.”

 1. W § 4 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„8.     Do zadań zespołu należy w szczególności:

 

 1. przejmowanie dokumentacji osób nieprzyjętych na studia od komisji rekrutacyjnej;

 2. przyjęcie protokołów z postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez komisję rekrutacyjną;

 3. rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wystawionych przez komisję rekrutacyjną;

 4. wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Rektora w przedmiocie odwołania;

 5. przyjmowanie dokumentów kandydatów przyjmowanych na podstawie uchylenia decyzji komisji rekrutacyjnej;

 6. przygotowanie sprawozdania z prac zespołu;

 

 1. współpraca z komisją rekrutacyjną w zakresie przygotowania sprawozdania statystycznego z wyników rekrutacji i przesłania go do ministerstwa właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz sprawozdania z procesu rekrutacji, które zostaje przedstawione na posiedzeniu Senatu i przekazane do archiwum Uczelni”.

 1. § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

㤠5

 

Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

 

 1. Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, zwane dalej zespołami egzaminacyjnymi, są powoływane przez Rektora w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminów wstępnych dla kandydatów na studia.

 2. Zespoły egzaminacyjne oceniają wynik egzaminów wstępnych zgodnie z zasadami ustalonymi niniejszą Uchwałą.

 3. Po zakończonym egzaminie wstępnych dany zespół egzaminacyjny przekazuje wyniki kandydatów w formie podpisanego protokołu egzaminacyjnego komisji rekrutacyjnej.

 4. Za poprawność wprowadzenia danych o wynikach egzaminów wstępnych z protokołu przekazanego przez zespół egzaminacyjny do systemu IRK odpowiedzialny jest przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 5. Uzasadnione zastrzeżenia co do wyników egzaminów wstępnych kandydat kieruje do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu następującym po ogłoszeniu wyników egzaminu, którego zastrzeżenie dotyczy.

 6. Egzaminy wstępne przeprowadzane są w terminach ustalonych w harmonogramie rekrutacji.”

 1. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

 

㤠6

 

Immatrykulacja i zakładanie teczek akt osobowych

 

 1. Do zadań Biura Spraw Studenckich należy:

 

 1. przyjęcie dokumentów kandydatów przyjętych na  studia  w  procesie rekrutacyjnym;

 2. wprowadzenie danych kandydatów, o których mowa w pkt. 1) do systemu informatycznego USOS (transport danych z systemu IRK do USOS);

 3. nadanie numeru albumu oraz założenie teczki akt osobowych studenta;

 

 1. zlecenie wydruku ELS.”

 

 1. W § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1. Wpis na listę studentów jest dokonywany po dostarczeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 1, a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami również dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 4. W przypadku zdalnej procedury składania kompletów dokumentów za pomocą elektronicznego formularza do przesyłania dokumentów w procesie rekrutacji podpisanych profilem zaufanym kandydata wpis na listę studentów jest dokonywany po dostarczeniu przez kandydata w terminie wyznaczonym przez Prorektora właściwego ds. Kształcenia oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie w celu potwierdzenia ich kopi za zgodność z oryginałem. Z obowiązku dostarczania oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie zwolnieni są kandydaci, którzy do elektronicznego formularza do przesyłania dokumentów w procesie rekrutacji podpisanych profilem zaufanym dołączyli notarialny plik cyfrowy zawierający potwierdzone za zgodność z oryginałem skany dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata.”

 1. W § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3.      Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydat składa w wyznaczonym terminie w kancelarii głównej APS osobiście, listownie lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP)”.

 1. W § 8 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„5. Po rozpatrzeniu odwołania, decyzję administracyjną drugiej instancji wydaną z upoważnienia Rektora przez zespół ds. rozpatrywania odwołań doręcza się kandydatowi na piśmie osobiście lub w formie listu poleconego. Decyzja ta jest ostateczna.”

 1. W § 8 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„6. W przypadku uchylenia decyzji komisji rekrutacyjnej wydanej w pierwszej instancji i przyjęcia kandydata na studia, zespół ds. rozpatrywania odwołań przekazuje kopię decyzji wraz z dokumentacją kandydata do BSS.”

 1. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

㤠9

 

Rezygnacja kandydata z udziału w procesie rekrutacji oraz rezygnacja osoby przyjętej na studia przed początkiem roku akademickiego

 1. Każdy kandydat biorący udział w procesie rekrutacji ma prawo do rezygnacji z udziału w tym procesie, a każda osoba przyjęta na studia w Uczelni ma prawo do rezygnacji ze studiów. Uczelnia w związku z ww. rezygnacjami kandydatów i osób przyjętych na studia nie zwraca wniesionych opłat rekrutacyjnych oraz opłat za wyrobienie ELS.

 2. Rezygnacja kandydata z udziału w procesie rekrutacji, a także rezygnacja ze studiów osoby na nie przyjętej musi zostać złożona osobiście przez kandydata w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku kandydatów rezygnujących z udziału w procesie rekrutacji pisemne oświadczenie w tej sprawie powinno zostać złożone w komisji rekrutacyjnej za pośrednictwem kancelarii uczelni, zaś w przypadku osób rezygnujących ze studiów, na które zostały przyjęte powinno zostać złożone w BSS za pośrednictwem kancelarii uczelni. Ww. oświadczenia mogą zostać dostarczone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).”

 

 1. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

 

㤠10

 

Postępowanie rekrutacyjne

na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 

 1. Warunkiem koniecznym objęcia kandydata postępowaniem rekrutacyjnym na dany kierunek jest:

  1. zarejestrowanie się kandydata w systemie IRK, wprowadzenie wszystkich danych wymaganych przez system IRK oraz zapis na wybrane kierunki studiów, z zastrzeżeniem ust. 2;

  2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego wygenerowany na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w wysokości zależnej od liczby zapisów na kierunek studiów. Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor poprzez stosowne zarządzenie. Opłatę rekrutacyjną uznaje się za wniesioną w momencie jej odnotowania na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK.

 2. Procedura rejestracji dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia obejmuje:

  1. założenie przez kandydata osobistego konta rekrutacji w systemie IRK;

 

 1. uzupełnienie danych w formularzach osobowych na koncie kandydata w systemie IRK;

 2. wprowadzenie do systemu IRK kolorowej fotografii kandydata w formie elektronicznej zgodnej z wymaganiami jak do dowodu osobistego lub paszportu, w formacie wymaganym przez system IRK, która posłuży do wygenerowania podania o przyjęcie na studia oraz podania o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Fotografie w systemie IRK są akceptowane przez członków komisji rekrutacyjnej lub przez oddelegowanych do prowadzenia tej czynności pracowników Uczelni (w tym osoby wykonujące pracę na postawie umowy cywilno-prawnej). Po akceptacji fotografii nie można zmienić;

 1. wybór egzaminów maturalnych pisemnych (nowa matura) i określenie ich poziomu lub wybór egzaminów maturalnych pisemnych i ustnych (stara matura) stanowiących podstawę kwalifikacji na studia lub przekazanie komisji rekrutacyjnej informacji na temat wyników z matury zagranicznej (dot. rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie) lub wprowadzenie wyników ukończenia studiów pierwszego stopnia, tzn. oceny końcowej ze studiów (ocena z dyplomu) oraz średniej ocen ze studiów lub przekazanie komisji rekrutacyjnej informacji na temat wyników z dyplomu zagranicznego (dot. rekrutacji na studia drugiego stopnia);

 2. wybór kierunku (kierunków) studiów, ich profilu, formy oraz poziomu kształcenia, a w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia również wybór specjalności, o ile jest to przewidziane w niniejszej Uchwale;

 3. wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IRK przed zakończeniem zapisów na wybrany przez kandydata kierunek studiów w przypadku kandydatów, którzy w związku ze zdawanym egzaminem maturalnym nie wyrazili zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu Krajowego Rejestru Matur;

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia składa się z następujących etapów:

 1. postępowanie kwalifikacyjne;

 

 1. wpis na listę studentów, a w przypadku cudzoziemców wystawienie przez Rektora decyzji administracyjnej o przyjęciu na studia lub podjęcie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

 

 1. przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w przypadku egzaminów wstępnych przewidzianych niniejszą Uchwałą według harmonogramu rekrutacji, ogłoszonego na indywidualnym koncie kandydata w IRK;

 2. przeliczenie rezultatów egzaminów wstępnych, wyników ze świadectwa dojrzałości, matury międzynarodowej, matury europejskiej, matury zagranicznej, wyników ocen z dyplomów i średnich ocen ze studiów oraz w przypadku dokumentów zagranicznych, wyników z dyplomów ukończenia studiów na punkty rekrutacyjne;

 

 1. opracowanie list rankingowych kandydatów;

 

 1. opracowanie i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

 

 1. przyjęcie od kandydatów w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną i ogłoszonym w stosownym komunikacie dołączonym do informacji o statusie kwalifikacji kandydata na indywidualnym koncie w systemie IRK kompletów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów przesłanych, o których mowa w § 11 ust. 1 za pomocą elektronicznego formularza do przesyłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym kandydata;

 2. potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie w terminach wyznaczonych przez Prorektora właściwego ds. Kształcenia z zastrzeżeniem § 11 ust. 2;

 3. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na studia.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu, a w przypadku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich limitowi umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie § 1 ust. 12, wg kolejności na liście rankingowej utworzonej dla danego kierunku studiów, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Uchwale. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć procedurę konkursową powtarza się do momentu wypełnienia tego limitu. Każda kolejna procedura konkursowa prowadzona jest oddzielnie według zasad opisanych w niniejszej Uchwale.

 2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na kierunek, profil, formę i poziom kształcenia wskazane przez kandydata w systemie IRK. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia, kandydat wskazuje dodatkowo w systemie IRK specjalność, na którą chce się rekrutować. Kierunki studiów drugiego stopnia, dla których należy w IRK wybrać specjalność na poziomie rekrutacji to pedagogika i pedagogika specjalna. Zmiana kierunku, czy też formy studiów lub specjalności w ramach danego kierunku w trakcie postępowania rekrutacyjnego może nastąpić jedynie za zgodą przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub na studia jednolite magisterskie jako laureat lub finalista olimpiad stopnia centralnego ma obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia w tym zakresie do komisji rekrutacyjnej przed zakończeniem zapisów w systemie IRK w ramach rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

 1. Osoby posiadające maturę zagraniczną lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji, przy czym świadectwa i dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać uznane za równoważne z polskimi zgodnie z ogólnymi przepisami.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym może wystąpić w imieniu kandydata osoba posiadająca upoważnienie poświadczone notarialnie do czynności w całym postępowaniu rekrutacyjnym, z wyłączeniem egzaminów wstępnych na studia z zastrzeżeniem ust. 11.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 6, kandydat może pisemnie upoważnić osobę trzecią do dokonania tej czynności (bez konieczności poświadczenia notarialnego takiego upoważnienia). „

 1. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

 

㤠11

 

 1. Komplet dokumentów kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia obejmuje:

 

 1. kopię świadectwa dojrzałości oraz wszystkich aneksów wystawionych do niego (dot. osób zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie);

 2. kopię dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem. Do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie wydane po obronie (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia);

 3. zaświadczenie, w którym ujęta jest średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli suplement do dyplomu zawiera, wyraźnie ujętą w formie liczbowej, średnią ocen z całego toku studiów (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia);

 4. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat zakwalifikowany na studia takie przygotowanie posiada (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia na specjalności wymagające przy rekrutacji posiadania ww. uprawnień);

 

 1. zaświadczenie potwierdzające posiadanie innych niż przygotowanie pedagogiczne uprawnień, o których mowa w § 13 niniejszej Uchwały. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat zakwalifikowany na studia takie uprawnienia posiada (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia na specjalności realizowane jako kontynuacja kierunku lub specjalności ze studiów pierwszego stopnia);

 2. podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK;

 3. podanie o wyrobienie ELS – wygenerowanie podania jest możliwe po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez komisję rekrutacyjną;

 4. dowód uiszczenia opłaty za ELS;

 5. oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia oraz z regulaminem studiów, wygenerowane z systemu IRK.

 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 może być dokonane przez pracownika Uczelni lub notariusza, także w formie pliku elektronicznego.

 7. Podpisanie przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 6, 7 i 9 na etapie składania zdalnego odbywa się za pomocą profilu zaufanego.

 8. Niezłożenie przez kandydata wyżej wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną oraz nieokazanie oryginałów dokumentów potwierdzających wykształcenie do ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia.”

 1. W § 12 dodaje się nowy ust. 1 o następującym brzmieniu:

 

„1.       Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która:

 

 1. posiada wykształcenie potwierdzone dokumentami, o których mowa w ust. 2

 2. zostanie zakwalifikowana do przyjęcia na studia w procesie rekrutacyjnym oraz złożyła dokumenty wymagane do przyjęcia na studia, o których mowa w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 pkt 5–6”.

 3. W § 12 zmienia się numeracje w ten sposób, że dotychczasowy ust. 1–10 otrzymują oznaczenie odpowiednio ust. 2–11.

 4. W § 12 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„4. Osoby posiadające dyplom „matury międzynarodowej” lub „matury europejskiej” są obowiązane przedłożyć wyżej wymieniony dokument w oryginale oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski w terminie wyznaczonym indywidualnie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Dlatego też posiadacze wyżej wymienionych dokumentów powinni zgłosić się do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej przed zakończeniem zapisów na dany kierunek studiów w systemie IRK.”

 1. W § 12 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„5. Osoby posiadające „maturę zagraniczną” są zobowiązane do przedłożenia potwierdzenia legalizacji ww. dokumentu do obrotu na terytorium RP (w tym appostille) oraz zaświadczenia stwierdzającego równoważność posiadanej „matury zagranicznej” z polskim świadectwem dojrzałości (jeżeli uznanie równoważności nie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów) w terminie wyznaczonym indywidualnie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Dlatego też posiadacze wyżej wymienionych dokumentów powinni zgłosić się do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej przed zakończeniem zapisów na dany kierunek studiów w systemie IRK w celu przekazania informacji o wyniku z “matury zagranicznej” oraz informacji o skali ocen obowiązującej w systemie edukacji w kraju wydania dokumentu. W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia należy złożyć również tłumaczenie przysięgłe „matury zagranicznej” na język polski.”

 1. W § 12 uchyla się ust. 6.

 2. W § 12 ust. 7 punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2) na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, logopedia, pedagogika, praca socjalna – profil praktyczny, socjologia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunki pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia przedmioty kwalifikacyjne to dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie;”.

 1. W § 12 ust. 7 punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3) w rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane za autoprezentację, w skład której wchodzą: zestaw reprodukcji prac kandydata repezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz krótka ankieta składane w formie elektronicznej za pomocą systemu IRK w terminach określonych w harmonogramie dla danej tury rekrutacji. Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonanych w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vimeo. W ankiecie zaś powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania: 1) Napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500–1000 znaków); 2) Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą ukończyłaś/eś; 3) Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?; 4) Jakie dzieło zrobiło na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?; 5) Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?; 6) Która książka jest dla ciebie szczególnie ważna i dlaczego?; 7) Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś się podzielić (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów);”.

 1. W § 12 ust. 7 dodaje się punkt 3a następujący po punkcie 3 o następującym brzmieniu:

„3a) w rekrutacji na kierunek logopedia egzaminem wstępnym jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Ma ona na celu ocenę predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy. Ocenie podlega umiejętność nawiązania kontaktu interpersonalnego (także kontaktu wzrokowego), swobodna wypowiedź kandydata, sposób przeczytania fragmentu tekstu, realizacja sylab, wyrazów lub zdań podczas powtarzania po bezpośrednim wzorze. Oceniana jest poprawność wymowy, jakość głosu, realizacja akcentu i intonacji, tempo i płynność mówienia oraz reakcje słuchowe (w badaniu orientacyjnym). Możliwe jest także zaproponowanie dodatkowych prób oceniających motorykę narządów artykulacyjnych (warg, języka, żuchwy i podniebienia miękkiego). Próby te polegają na odtworzeniu przez kandydata ruchów wymienionych części aparatu wymowy po ich zaprezentowaniu przez członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie kandydata na kierunek logopedia.”

 1. W § 12 ust. 7 punkt 6 dodaje się literę c) następującą po literze b) o następującym brzmieniu:

„c) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek logopedia:

 

W = w • rkl gdzie:

W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (max 600 punktów lub 800 punktów, jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka), w – suma wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych zgodnie z podpunktem a),

rkl – liczba punktów (0 lub 1) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.”

 

 1. W § 12 ust. 8 punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„4) w rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości (“stara matura”) na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane za autoprezentację, w skład której wchodzą: zestaw reprodukcji prac kandydata repezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz krótka ankieta składane w formie elektronicznej za pomocą systemu IRK w terminach określonych w harmonogramie dla danej tury rekrutacji. Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonanych w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vimeo. W ankiecie zaś powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania: 1) Napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500–1000 znaków); 2) Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą ukończyłaś/eś; 3) Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?; 4) Jakie dzieło zrobiło na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?; 5) Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?; 6) Która książka jest dla ciebie szczególnie ważna i dlaczego?; 7) Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś się podzielić (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów);”

 

 1. W § 12 ust. 8 dodaje się punkt 4a następujący po punkcie 4 o następującym brzmieniu:

„4a) w rekrutacji na kierunek logopedia egzaminem wstępnym jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Ma ona na celu ocenę predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy. Ocenie podlega umiejętność nawiązania kontaktu interpersonalnego (także kontaktu wzrokowego), swobodna wypowiedź kandydata, sposób przeczytania fragmentu tekstu, realizacja sylab, wyrazów lub zdań podczas powtarzania po bezpośrednim wzorze. Oceniana jest poprawność wymowy, jakość głosu, realizacja akcentu i intonacji, tempo i płynność mówienia oraz reakcje słuchowe (w badaniu orientacyjnym). Możliwe jest także zaproponowanie dodatkowych prób oceniających motorykę narządów artykulacyjnych (warg, języka, żuchwy i podniebienia miękkiego). Próby te polegają na odtworzeniu przez kandydata ruchów wymienionych części aparatu wymowy po ich zaprezentowaniu przez członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie kandydata na kierunek logopedia.”

 1. W § 12 ust. 8 dodaje się punkt 6 następujący po punkcie 5 o następującym brzmieniu:

 

„6) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek logopedia:

 

W = w • rkl gdzie:

W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (max 800 punktów),

 

w – suma wyników z ocen z egzaminów maturalnych przeliczonych zgodnie z podpunktem 2) i 3),

rkl – liczba punktów (0 lub 1) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.”

 

 1. W § 12 ust. 11 punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3) w rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników z „matury zagranicznej” na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane za autoprezentację, w skład której wchodzą: zestaw reprodukcji prac kandydata repezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata oraz krótka ankieta składane w formie elektronicznej za pomocą systemu IRK w terminach określonych w harmonogramie dla danej tury rekrutacji. Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z przynajmniej 10 reprodukcji prac z dowolnej dziedziny artystycznej, wykonanych w wybranej technice. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie, małe formy rzeźbiarskie i inne zapisane w formacie jpg lub png. Jeśli są to przykłady prac filmowych prosimy o zamieszczenie w ankiecie linków do platformy np. YouTube lub Vimeo. W ankiecie zaś powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania: 1) Napisz proszę, dlaczego chcesz zdawać na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (500-1000 znaków); 2) Podaj nazwę szkoły średniej, miejscowość, profil klasy którą ukończyłaś/eś; 3) Jaką wystawę ostatnio widziałaś/eś i dlaczego ją zapamiętałaś/eś?; 4) Jakie dzieło zrobiło na tobie szczególne wrażenie i dlaczego?; 5) Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego?; 6) Która książka jest dla ciebie szczególnie ważna i dlaczego?; 7) Inne informacje, którymi chciałabyś / chciałbyś się podzielić (np. zainteresowania, wolontariat, linki do filmów);”.

 

 1. W § 12 ust. 11 dodaje się punkt 3a następujący po punkcie 3 o następującym brzmieniu:

„3a) w rekrutacji na kierunek logopedia egzaminem wstępnym jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem. Ma ona na celu ocenę predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu logopedy. Ocenie podlega umiejętność nawiązania kontaktu interpersonalnego (także kontaktu wzrokowego), swobodna wypowiedź kandydata, sposób przeczytania fragmentu tekstu, realizacja sylab, wyrazów lub zdań podczas powtarzania po bezpośrednim wzorze. Oceniana jest poprawność wymowy, jakość głosu, realizacja akcentu i intonacji, tempo i płynność mówienia oraz reakcje słuchowe (w badaniu orientacyjnym). Możliwe jest także zaproponowanie dodatkowych prób oceniających motorykę narządów artykulacyjnych (warg, języka, żuchwy i podniebienia miękkiego). Próby te polegają na odtworzeniu przez kandydata ruchów wymienionych części aparatu wymowy po ich zaprezentowaniu przez członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego. Negatywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej uniemożliwia przyjęcie kandydata na kierunek logopedia.”

 1. W § 12 ust. 11 dodaje się punkt 5 następujący po punkcie 4 o następującym brzmieniu:

„5) studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek logopedia:

 

W = w • rkl gdzie:

W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (max 800 punktów),

 

w – suma wyników z ocen z “matury zagranicznej” (maksymalnie 800 punktów),

rkl – liczba punktów (0 lub 1) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.”

 

 1. W § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„1.     Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która:

 

 1. posiada dyplom ukończenia studiów

 2. spełnia odpowiednio dla każdego kierunku studiów następujące warunki wskazane w ust. 2–9

 3. zostanie zakwalifikowana do przyjęcia na studia w procesie rekrutacyjnym oraz złożyła dokumenty wymagane do przyjęcia na studia, o których mowa w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 pkt 5–6”

 4. użyte w Uchwale w § 13 ust. 2 wyrazy „(Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)” zastępuje się wyrazami „Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm”;

 5. użyte w Uchwale w § 13 ust. 3 wyrazy „(Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)” zastępuje się wyrazami „Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm”;

 6. W § 13 uchyla się ust. 6;

 7. użyte w uchwale w § 13 ust. 8 wyrazy „(Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)” zastępuje się wyrazami „Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm”;

 8. W § 13 dodaje się ust. 8a następujący po ust. 8 o następujący brzmieniu:

 

„8a. Na specjalność „Zarządzanie i innowacje w edukacji” o której mowa w ust. 8 prowadzi się rekrutację w przypadku uchwalenia programu tych studiów przez Senat APS w roku akademickim 2020/2021.”

 1. użyte w uchwale w § 13 ust. 9 wyrazy „(Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)” zastępuje się wyrazami „Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm”;

 2. W § 13 ust. 9 w tabeli, wiersz 7 w kolumnie pierwszej otrzymuje następujące brzmienie:

„-        Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (studia kwalifikacyjne)

 

-          Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową”

 

 1. W § 13 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„10. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja informatyczna i szkolna pedagogika zdolności, pedagogika, pedagogika specjalna (z wyłączeniem specjalności logopedia) oraz socjologia wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów oraz średniej ocen ze studiów. Miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem:

 

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr gdzie:

W – suma wyników (max 5 punktów),

 

wd – ocena końcowa ukończenia studiów, wśr – średnia ocen ze studiów.”

 1. W § 13 uchyla się ust. 12.

 2. W § 13 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie

 

„16. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.”

 1. W § 13 ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie

 

„17. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ujawnienie kompetencji i doświadczeń kandydata do pracy związanej z prawami dziecka. Kandydat ma wykazać się zainteresowaniem problemami dziecka, samodzielnym zdobywaniem wiedzy na temat dziecka i dzieciństwa (w tym ogólną znajomością dzieł Janusza Korczaka) oraz doświadczeniem społecznym lub zawodowym w pracy z dziećmi lub związanej z dziećmi (praca zawodowa, udział w organizacjach pozarządowych, wolontariat, własna działalność artystyczna, biznesowa itp.). Przedmiotowy zespół egzaminacyjny, kierując się tymi kryteriami może przyznać kandydatowi od 0 do 5 pkt.”

 1. W § 13 ustęp 18 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„18. W rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wk2 gdzie:

W – suma wyników (max 10 punktów), wd – ocena końcowa ukończenia studiów, wśr – średnia ocen ze studiów,

wk2 – liczba punktów (0–5) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.”

 

 1. W § 13 uchyla się ust. 19.

 2. W § 13 uchyla się ust. 20.

 3. W § 13 uchyla się ust. 21.

 4. W § 13 uchyla się ust. 22.

 5. W § 13 dodaje się ust. 24 następujący po ust. 23 o następującym brzmieniu:

 

„24. W przypadku dyplomu ukończenia studiów uzyskanego za granicą wynik rekrutacyjny stanowi ogólny wynik ukończenia studiów przetransformowany do skali 5 punktowej, tak aby maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata wynosiła 5 punktów rekrutacyjnych. Posiadacze wyżej wymienionych dokumentów powinni zgłosić się do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej przed zakończeniem zapisów na dany kierunek studiów w systemie IRK w celu przekazania informacji o ogólnym wyniku z dyplomu ukończenia studiów za granicą oraz informacją dotyczącą skali ocen obowiązującej w systemie edukacji w kraju wydania dyplomu.”

 1. W § 14 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„4.     Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia, oprócz dokumentów, o których jest mowa w § 11 ust. 1, § 12 ust. 4 i 5 oraz § 13 ust. 23 i 24, składają dodatkowo:

 1. oświadczenie o posiadaniu uprawnień do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (czyli studiowania na studiach stacjonarnych bez wnoszenia opłat) w tym dane na temat dokumentów poświadczających ww. uprawnienia (dokumenty przedstawia się do wglądu) – dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na ww. zasadach;

 2. poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie decyzji związanych ze skierowaniem do Uczelni cudzoziemca w celu odbycia studiów bez wnoszenia opłat, w tym decyzja ministra lub dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów – dot. cudzoziemców skierowanych na studia w Uczelni na ww. zasadach;

 3. podanie skierowane do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia i ustalenie wysokości czesnego za studia – dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na zasadach odpłatności;

 4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w ust. 3;

 5. potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywającą w całości koszty leczenia na terytorium RP przez cały okres kształcenia w Uczelni albo potwierdzenie posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na pisemny wniosek kandydata można ww. potwierdzenia złożyć w innym terminie, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia studiów w Uczelni;

 6. oświadczenie na temat ustanowionego pełnomocnika zamieszkałego na terytorium RP. Dane adresowe ustanowionego pełnomocnika będą stanowić adres do korespondencji z kandydatem i muszą zostać zamieszczone w formularzach osobowych na koncie kandydata w systemie IRK – dot. osób, które nie mają stałego adresu zamieszkania na terytorium RP. W przypadku niepodania adresu pełnomocnika zamieszkałego na terytorium RP oraz braku stałego adresu zamieszkania w Polsce, uczelnia jest zwolniona z obowiązku informacyjnego względem kandydata.”

 7. W § 14 dodaje się ust. 7 następujący po ust. 6 o następującym brzmieniu:

 

„7. Kandydaci zakwalifikowani na studia, którzy nie posiadają obywatelstwa RP oraz nie mogą skorzystać z Profilu zaufanego i tym samym nie mogą złożyć kompletu dokumentów za pomocą elektronicznego formularza do przesyłania dokumentów w procesie rekrutacji podpisanych profilem zaufanym, ustalają indywidualnie z Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej sposób i termin dostarczenia kompletu dokumentów. Osoby te zobowiązane są do kontaktu z Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji na studia.”

 1. Uchyla się § 15.

 

 

§ 2

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały Senatu APS nr 333/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2021/2022 zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu APS

Rektor: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

 

 

 

 

Uchwała nr 333/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie warunków, trybu  oraz  terminów  rozpoczęcia  i  zakończenia  rekrutacji  na  studia  w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2021/2022

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69-72, art. 79 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 80 ust. 2 i 4, art. 323-324, art. 326-327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 39a oraz §39b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 z późn. zm.) oraz §21 ust. 1 pkt 11 i §67 ust. 5- 6 oraz §68-69 Statutu APS z dnia 16 maja 2019 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Senatu APS nr 234/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r., uchwala, co następuje:

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Na rok akademicki 2021/2022 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwana dalej „Uczelnią”, prowadzi rekrutację na następujące formy kształcenia:

  1. studia stacjonarne:

   1. pierwszego stopnia;

   2. drugiego stopnia;

   3. jednolite magisterskie.

  2. studia niestacjonarne:

   1. pierwszego stopnia;

   2. drugiego stopnia;

   3. jednolite magisterskie.

 2. Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunki studiów oraz formy kształcenia:

  1. kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych –studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia;

  2. kierunek pedagogika zdolności i informatyki–studia pierwszego stopnia

  3. kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka –studia drugiego stopnia

  4. kierunek logopedia –studia pierwszego stopnia

  5. kierunek pedagogika –studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

  6. kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna –studia jednolite magisterskie

  7. kierunek pedagogika specjalna –studia jednolite magisterskie, studia drugiego stopnia

  8. kierunek praca socjalna –profil praktyczny –studia pierwszego stopnia

  9. kierunek psychologia –studia jednolite magisterskie

  10. kierunek socjologia –studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

 3. Uczelnia prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia na kierunki pedagogika i pedagogika specjalna bezpośrednio na specjalności, przy czym w ofercie rekrutacyjnej wyróżnia się następujące kategorie tych specjalności:

  1. specjalności będące kontynuacją kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia i wymagające posiadana związanych z tym uprawnień oraz osiągnięcia wskazanych efektów kształcenia lub efektów uczenia się;

 1. specjalności nie będące kontynuacją kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia, lecz wymagające posiadania przygotowania pedagogicznego oraz osiągnięcia związanych z tym efektów kształcenia lub efektów uczenia się;

 2. specjalności nie będące kontynuacją kierunku lub specjalności realizowanej na studiach pierwszego stopnia i nie wymagające posiadania przygotowania pedagogicznego.

W przypadku rekrutacji na pozostałe kierunki studiów drugiego stopnia rekrutacja odbywa się na kierunek, zaś wybór specjalności (jeżeli taka jest przewidziana w programie studiów) następuje w trakcie trwania tych studiów. Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień oraz osiągniętych efektów kształcenia lub efektów uczenia się w rekrutacji na studia drugiego stopnia są umieszczone w § 13 ust.2-9 niniejszej uchwały.

 1. Uczelnia prowadzi odrębną rekrutację kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. W tym przypadku rekrutacja odbywa się na co najmniej drugi semestr studiów na danym kierunku, poziomie i formie kształcenia. Rekrutacja na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się odbywa się wyłącznie na te kierunki studiów, które uzyskały pozytywną ocenę PKA.

 2. Szczegółowa oferta edukacyjna wraz z wykazem specjalności na studiach drugiego stopnia, na które odbywać się będzie rekrutacja stanowi Załącznik nr 1.

 3. Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 odbywa się zasadniczo w okresie od czerwca do lipca 2021 roku – tzw. rekrutacja lipcowa. We wrześniu 2021 roku Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale – tzw. rekrutacja wrześniowa. Planowany szczegółowy harmonogram poszczególnych rekrutacji lipcowej i wrześniowej stanowią Załączniki nr 2 i nr 3. Zmiany ww. harmonogramów, a także harmonogramy dodatkowych tur rekrutacji na poszczególne kierunki lub kierunki i specjalności, dla których nie udało się wypełnić limitu przyjęć w terminach podstawowej tury rekrutacji lipcowej lub wrześniowej, ustala Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Prorektorem właściwym ds. kształcenia. Komunikat o zmianie harmonogramu rekrutacji lipcowej lub wrześniowej, bądź też o uruchomieniu dodatkowej tury rekrutacji jest umieszczany na stronie internetowej uczelni w aktualnościach podstrony dotyczącej rekrutacji na studia.

 4. Uczelnia może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022 dla osób biorących udział w rekrutacji na ten rok akademicki, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 5. W uzasadnionych przypadkach, w tym również jako rekrutacja na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022 na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale.

 6. Uczelnia może ogłosić dodatkowe przyjęcia na studia w trakcie roku akademickiego 2021/2022 także wówczas, gdy dodatkowa rekrutacja jest związana z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, bądź innych. W takim przypadku zasady rekrutacji uwzględniają wymogi określone warunkami umowy.

 7. Nie można w APS podejmować po raz drugi studiów na tym samym kierunku w ramach tego samego poziomu kształcenia, niezależnie od formy owych studiów oraz niezależnie od specjalności, jaką chce się w trakcie owych studiów realizować. Dotyczy to osób, które są studentami lub absolwentami danego kierunku na danym poziomie kształcenia w APS, jak również osób, które chciałyby rozpocząć studia na tym samym poziomie kształcenia na tym samym kierunku w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednocześnie.

 8. Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia określa załącznik nr 4.

 1. Kandydatów na studia, będących osobami z niepełnosprawnością i legitymujących się:

  1. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez powiatowy lub miejski zespół ds. orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności,

  2. orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna z zapewnieniem odpowiednich warunków wyrównujących ich szanse. Warunki te zapewnia komisja rekrutacyjna.

 2. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia w APS na zasadach określonych odrębną uchwałą Senatu.

 3. Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia lub ich nie podjęli, podlegają standardowej procedurze rekrutacyjnej.

 

§ 2

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzi komisja rekrutacyjna. Przewodniczącego, sekretarza i członków komisji rekrutacyjnej powołuje Rektor. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi przedstawiciel samorządu studentów. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

 2. Egzaminy praktyczne, czyli rozmowę kwalifikacyjną na specjalność logopedia w rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna, specjalność logopedia, rozmowę kwalifikacyjną w rekrutacji na studia drugiego stopnia na kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka oraz autoprezentację na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia pierwszego i drugiego stopnia organizują i przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne. Przewodniczących i skład przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych powołuje Rektor spośród specjalistów – pracowników Uczelni po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu właściwego dla danej specjalności lub kierunku studiów.

 3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora.

 4. Obsługę Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwaną dalej IRK, prowadzi zespół, w skład którego wchodzą przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej lub członek komisji przez niego wyznaczony, kierownik Biura Aplikacji Komputerowych lub osoba przez niego wyznaczona oraz osoba zatrudniona na czas rekrutacji do pełnienia obowiązków administratora systemu IRK. Do zadań ww. zespołu należy:

  1. przygotowanie i uruchomienie rejestracji internetowej w IRK w ustalonych terminach i trybach oraz administrowanie oprogramowaniem służącym do rejestracji internetowej;

  2. uruchomienia internetowego informatora o rekrutacji w APS;

  3. zapewnienia obsługi oprogramowania służącego do przeprowadzenia IRK.

 5. Dział Informatyczno-Medialny APS zobowiązany jest do:

  1. zapewnienia dostępu do stanowisk komputerowych na terenie APS, umożliwiających dokonanie rejestracji przez Internet;

  2. zapewnienia obsługi sprzętu komputerowego i biurowego służącego do sprawnego funkcjonowania komisji rekrutacyjnej i procesu rekrutacji;

  3. zapewnienia obsługi sprzętu komputerowego, z uwzględnieniem sprzętu niezbędnego do wprowadzania zdjęć do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i oprogramowania komisjom rekrutacyjnym oraz stałej współpracy z komisjami w zakresie obsługi informatyczno-medialnej.

 1. Dział administracyjny odpowiada za przygotowanie lokali dla potrzeb komisji rekrutacyjnej oraz za zapewnienie w tym zakresie prawidłowej i terminowej współpracy z komisją rekrutacyjną.

 2. Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami udziela porad kandydatom na studia będących osobami z niepełnosprawnościami w zakresie oferty wsparcia dla tych osób w trakcie studiów w Uczelni, współpracuje z komisją rekrutacyjną w zakresie zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami odpowiednich warunków podczas egzaminów praktycznych i rozmów kwalifikacyjnych oraz pomocy w rejestracji internetowej w systemie IRK.

 3. Inspektor Ochrony Danych szkoli członków komisji rekrutacyjnej, członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych, członków zespołu ds. rozpatrywania odwołań, pracowników Uczelni oraz inne osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – oddelegowanych do pracy przy rekrutacji w zakresie ochrony danych osobowych.

 4. Administrator systemu IRK szkoli członków komisji rekrutacyjnej, członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych, członków zespołu ds. rozpatrywania odwołań, pracowników Uczelni oraz inne osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych – oddelegowanych do pracy przy rekrutacji, w zakresie obsługi systemu IRK. Do zadań administratora systemu IRK należy również zapewnienie sprawnego działania systemu IRK (w tym aktualizacja informacji o wpłatach rekrutacyjnych kandydatów) oraz pomoc techniczna kandydatom na studia w zakresie korzystania z systemu IRK.

 

§ 3

 

Komisja Rekrutacyjna

 

 1. Komisja rekrutacyjna sprawuje nadzór nad procesem rekrutacji, w tym:

  1. nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu przyjmowania na studia w Uczelni zawartych w niniejszej uchwale;

  2. wyznacza terminy realizacji zadań na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego.

 2. Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo wykładni postanowień zawartych w niniejszej Uchwale.

 3. Przewodniczący obowiązany jest, przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego, do systematycznego zwoływania posiedzeń komisji w celu zapewnienia jej skutecznej działalności. Komisja rekrutacyjna rozstrzyga wszelkie sprawy na bieżąco.

 4. Członkowie komisji rekrutacyjnej obowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach komisji i realizowania przydzielonych im zadań. Terminy posiedzeń komisji wyznacza przewodniczący.

 5. Posiedzenia i decyzje komisji rekrutacyjnej są protokołowane.

 6. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje większością głosów w obecności, co najmniej, połowy jej członków, w tym przewodniczącego komisji oraz sekretarza.

 7. Sekretarz komisji rekrutacyjnej gromadzi protokoły posiedzeń komisji, w tym zbiorcze protokoły, z przeprowadzonych rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

 8. Członkowie komisji rekrutacyjnej mają prawo zgłaszać przewodniczącemu uwagi i wnioski w sprawie przebiegu procesu rekrutacyjnego.

 9. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy również:

  1. nadzór i pomoc merytoryczna w procesie kompletowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

 1. podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego, jak również zawiadomienie ich o terminie i miejscu odbywania się egzaminów praktycznych/autoprezentacji kandydatów i rozmów kwalifikacyjnych;

 2. nadzór i pomoc merytoryczna w procesie akceptacji w systemie IRK fotografii do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej;

 3. przeliczenie wyników rekrutacji (punktów rekrutacyjnych) dla kandydatów zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Uchwale;

 4. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia i sporządzenie list osób zakwalifikowanych na studia oraz list osób niezakwalifikowanych na studia w ramach limitów miejsc na dany kierunek studiów lub na dany kierunek studiów i specjalność;

 5. przygotowanie wpisu na listę studentów na dany kierunek studiów lub na dany kierunek i specjalność na podstawie złożonych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, a także na jego podstawie opieczętowanie podań o przyjęcie na studia kandydatów wpisanych na listę studentów stosowną pieczęcią potwierdzającą przyjęcie na studia, a w przypadku cudzoziemców dodatkową pieczęcią określającą zasady odbywania studiów;

 6. przygotowanie i przekazanie Rektorowi list cudzoziemców przyjętych na studia wraz z informacją na temat zasad odbywania przez nich studiów w Uczelni, a także list cudzoziemców nieprzyjętych na studia, na podstawie których Rektor wydaje odpowiednie decyzje administracyjne;

 7. wystawienie i przekazanie do wysyłki decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia na dany kierunek studiów lub na dany kierunek studiów i specjalność (z wyłączeniem cudzoziemców);

 8. przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na studia do jednostki administracyjnej zajmującej się immatrykulacją osób przyjętych na studia w Uczelni;

 9. wystawienie w formie elektronicznej, możliwej do pobrania z systemu IRK przez kandydata, zaświadczeń informujących o wpisie na listę studentów. Zaświadczenia podpisuje elektronicznie przewodniczący komisji rekrutacyjnej;

 10. sporządzenie sprawozdań z przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 11. przygotowanie we współpracy z zespołem ds. rozpatrywania odwołań sprawozdania statystycznego z wyników rekrutacji i przesłanie go w formie elektronicznej do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

 12. przechowywanie przez okres sześciu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji dokumentów osób nieprzyjętych na studia, w tym osób, które zrezygnowały ze studiów w formie pisemnego oświadczenia złożonego przed rozpoczęciem roku akademickiego, a w przypadku osób, które wszczęły postępowanie o którym mowa w §8 ust. 1, po jego zakończeniu oraz przekazanie do brakowania ww. dokumentacji po upływie tego terminu;

 13. przygotowanie we współpracy z zespołem ds. rozpatrywania odwołań sprawozdania z procesu rekrutacji przekazywanego do archiwum Uczelni.

 1. Do obowiązków członków komisji rekrutacyjnej należy:

  1. prawidłowe przygotowanie postępowania rekrutacyjnego na studia na dany kierunek pod względem merytorycznym i organizacyjnym, w tym:

 1. przetwarzanie danych wprowadzanych do systemu IRK;

 2. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z kandydatem w przypadkach tego wymagających;

 3. systematyczne modyfikowanie i przygotowywanie danych o rekrutacji w wersji elektronicznej;

 4. zawiadamianie kandydatów o terminach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego – poprzez stosowne komunikaty zamieszczone na stronie internetowej systemu IRK;

 5. przeprowadzenie procesu kwalifikacji kandydatów do przyjęcia na studia.

 1. Czynności związane z udzielaniem informacji kandydatom na studia oraz pomocą administracyjno- organizacyjną w trakcie trwania rekrutacji zostają powierzone osobom w oparciu o umowy cywilnoprawne. W takim przypadku nadzór nad wykonywaniem przez te osoby ich zadań sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Do ww. zadań należą m.in.:

  1. udzielanie informacji dotyczących rekrutacji na studia, informacji na temat poszczególnych etapów rekrutacji, harmonogramu rekrutacji, opłaty rekrutacyjnej, opłat za studia itp.;

  2. zapewnienie kandydatom pomocy w korzystaniu z rejestracji internetowej;

  3. akceptacja w systemie IRK fotografii do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej;

  4. pomoc w czynnościach administracyjnych związanych z organizacją i przebiegiem procesu przyjmowania kompletu dokumentów na studia oraz z wysyłką decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Czynności związane z przyjmowaniem od kandydatów zakwalifikowanych na studia kompletów dokumentów mogą zostać powierzone, innym niż członkowie komisji rekrutacyjnej, pracownikom Uczelni, a w szczególności pracownikom pionu Prorektora ds. kształcenia. Decyzje w tym zakresie podejmuje Prorektor ds. kształcenia w porozumieniu z kierownikami jednostek, w których są zatrudnione osoby wyznaczone do tych czynności. W takim przypadku nadzór i pomoc merytoryczną nad wykonywaniem przez te osoby ich zadań sprawuje komisja rekrutacyjna. Do ww. zadań należą m.in.:

  1. kompletowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

  2. potwierdzanie za zgodność z oryginałem kserokopii przedstawianych przez kandydatów na studia dokumentów upoważniających do podjęcia studiów na danym poziomie, formie i kierunku;

  3. odnotowywanie w systemie IRK faktu złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 3. Czynności administracyjne związane z wysyłką decyzji o odmowie przyjęcia na studia (w tym wydruk decyzji, ich kopertowanie, adresowanie i przygotowanie list wysyłkowych) mogą zostać powierzone osobom w oparciu o umowy cywilnoprawne. W takim przypadku nadzór nad wykonywaniem tych zadań sprawuje przewodniczący lub inny członek komisji rekrutacyjnej.

 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podpisuje listę studentów wpisanych na dany kierunek studiów lub dany kierunek studiów ze specjalnością.

 5. W przypadku nieprzyjęcia na studia lub niezłożenia przez kandydata zakwalifikowanego na studia kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna wystawia decyzjęadministracyjną o odmowie przyjęcia na studia, którą podpisuje w imieniu komisji jej przewodniczący.

 1. Po zakończeniu egzaminów praktycznych komisja rekrutacyjna sprawdza poprawność danych wprowadzonych do systemu komputerowego, a w szczególności przyznanej liczby punktów w procedurze rekrutacyjnej.

 2. Komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminów praktycznych niezwłocznie po otrzymaniu protokołu egzaminacyjnego od przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych poprzez umieszczenie ich w IRK na indywidualnych kontach kandydatów.

 3. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe na poszczególne kierunki studiów lub kierunki studiów i specjalności.

 4. Wszelkie skreślenia i zmiany w dokumentach sporządzanych przez komisję powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego.

 5. Komisja rekrutacyjna gromadzi protokoły posiedzeń, które po zakończeniu rekrutacji włączane są do sprawozdania z rekrutacji.

 6. Komisja rekrutacyjna obowiązana jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego, a w szczególności przestrzegania procedur dotyczących:

  1. sporządzania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

  2. sporządzania list osób wpisanych na dany kierunek studiów lub kierunek studiów i specjalność spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, którzy złożyli komplet dokumentów w wyznaczonym terminie;

  3. wydawania decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia;

  4. sporządzania zbiorczych protokołów z postępowania kwalifikacyjnego, zawierających wykaz wszystkich kandydatów na studia zawierający uzyskane przez nich wyniki oraz informację o wpisie na listę studentów lub odmowie przyjęcia na studia, podpisanych przez członków komisji rekrutacyjnej.

 7. przekazania dokumentów kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów oraz listy osób wpisanych na dany kierunek studiów lub kierunek studiów i specjalność do Biura Spraw Studenckich (jednostka administracyjna zajmująca się immatrykulacją osób przyjętych na studia w Uczelni).

 8. Komisja rekrutacyjna przekazuje do Biura Spraw Studenckich (jednostka administracyjna zajmująca się immatrykulacją osób przyjętych na studia w Uczelni) dokumentację kandydatów przyjętych na studia tylko dla tych kierunków, bądź kierunków ze specjalnością, dla których zostały wypełnione limity miejsc lub co do których władze uczelni podjęły decyzję o ich uruchomieniu.

 9. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna oraz zespół ds. rozpatrywania odwołań sporządzają sprawozdanie zbiorcze z jego przebiegu, które zostaje przedstawione na posiedzeniu Senatu.

 

§ 4

 

Zespół ds. rozpatrywania odwołań

 

 1. Rektor powołuje zespół ds. rozpatrywania odwołań, któremu udziela upoważnienia w zakresie rozpatrywania odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wydanych przez komisję rekrutacyjną oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.

 1. Przewodniczącym zespołu jest Prorektor ds. kształcenia. Przewodniczącemu zespołu przysługuje prawo wykładni postanowień zawartych w zasadach przyjęć na studia.

 2. Członkowie zespołu obowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego zespołu i realizowania przydzielonych im zadań. Terminy posiedzeń zespołu wyznacza przewodniczący.

 3. Posiedzenia i decyzje zespołu są protokołowane.

 4. Zespół podejmuje decyzje większością głosów w obecności, co najmniej, połowy jej członków w tym jej przewodniczącego oraz sekretarza oraz wydaje w imieniu Rektora, na podstawie stosownego upoważnienia decyzje administracyjne.

 5. Sekretarz zespołu gromadzi protokoły posiedzeń zespołu oraz zbiorcze protokoły z prac komisji rekrutacyjnej.

 6. Członkowie zespołu mają prawo zgłaszać przewodniczącemu zespołu oraz komisji rekrutacyjnej uwagi i wnioski w sprawie przebiegu procesu rekrutacyjnego.

 7. Do zadań zespołu należy w szczególności:

  1. przejmowanie dokumentów osób nieprzyjętych na studia od komisji rekrutacyjnej;

  2. przyjęcie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacyjnego prowadzonych przez komisję rekrutacyjną;

  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wystawionych przez komisję rekrutacyjną;

  4. wydawanie decyzji administracyjnych uchylających lub utrzymujących w mocy decyzje komisji rekrutacyjnej;

  5. przyjmowanie dokumentów kandydatów przyjmowanych na podstawie uchylenia decyzji komisji rekrutacyjnej;

  6. przygotowanie sprawozdania z prac zespołu;

  7. współpraca z komisją rekrutacyjną w zakresie przygotowania sprawozdania statystycznego z wyników rekrutacji i przesłania go do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

  8. współpraca z komisją rekrutacyjną w zakresie przygotowania sprawozdania z rekrutacji.

 

§ 5

 

Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne

 

 1. Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, zwane dalej zespołami egzaminacyjnymi są powoływane są przez Rektora w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminów praktycznych dla kandydatów na studia.

 2. Zespoły egzaminacyjne oceniają wynik egzaminów praktycznych zgodnie z zasadami ustalonymi niniejszą uchwałą.

 3. Po zakończonym egzaminie praktycznym dany zespół egzaminacyjny przekazuje wyniki kandydatów w formie podpisanego protokołu egzaminacyjnego komisji rekrutacyjnej.

 4. Za poprawność wprowadzenia danych o wynikach egzaminów praktycznych z protokołu przekazanego przez zespół egzaminacyjny do systemu IRK odpowiedzialny jest przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 1. Uzasadnione zastrzeżenia co do wyników egzaminów praktycznych i rozmów kwalifikacyjnych kandydat kieruje do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu następującym po ogłoszeniu wyników egzaminu, którego zastrzeżenie dotyczy.

 2. Egzaminy praktyczne przeprowadzane są w terminach ustalonych w harmonogramie rekrutacji.

 

§ 6

 

Immatrykulacja i zakładanie teczek akt osobowych

 

 1. Zadaniem Biura Spraw Studenckich jest:

  1. przyjęcie dokumentów kandydatów przyjętych na studia w procesie rekrutacyjnym od komisji rekrutacyjnej;

  2. wprowadzenie danych kandydatów, o których mowa w pkt. 1) do systemu informatycznego USOS (transport danych z systemu IRK do USOS);

  3. nadanie numeru albumu oraz założenie teczki akt osobowych studenta;

  4. zlecenie wydruku Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

 2. Czynności ujęte w ust. 1 mogą zostać wykonane przy okazji przyjmowania kompletów dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia pod warunkiem, o którym mowa w § 3 ust. 23.

 

§ 7

 

Wpis na listę studentów i decyzja o odmowie przyjęcia na studia

 

 1. Wpis na listę studentów jest dokonywany po dostarczeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 3, a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami również dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 4.

 2. Cudzoziemcy wpisani na listę studentów otrzymują decyzję administracyjną wydaną przez Rektora.

 3. Informację o wpisie na listę studentów komisja rekrutacyjna przekazuje kandydatom w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu IRK.

 4. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia komisja rekrutacyjna wystawia w formie decyzji administracyjnej, a w przypadku cudzoziemców decyzję taką wydaje Rektor.

 5. Komisja rekrutacyjna przekazuje listy osób, którym odmówiono przyjęcia na studia do zespołu ds. rozpatrywania odwołań.

 

§ 8

 

Procedura odwoławcza

 

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej o odmowie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej.

 2. W imieniu Rektora zespół ds. rozpatrywania odwołań wszczyna postępowanie na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji.

 3. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydat składa w wyznaczonym terminie w kancelarii głównej APS osobiście lub listownie.

 4. Zespół  ds.  rozpatrywania  odwołań  rozpatruje  odwołania  od  decyzji  komisji  rekrutacyjnej    na posiedzeniu jawnym.

 1. Po rozpatrzeniu odwołania, decyzję administracyjną (utrzymanie w mocy decyzji komisji rekrutacyjnej, uchylenie jej w całości lub w części, umorzenie postępowania, uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez komisję rekrutacyjną) wydaną przez zespół ds. rozpatrywania odwołań doręcza się kandydatowi na piśmie osobiście lub w formie listu poleconego. Decyzja ta jest ostateczna.

 2. W przypadku uchylenia decyzji komisji rekrutacyjnej (w całości lub w części) i przyjęcia kandydata na studia, zespół ds. rozpatrywania odwołań przekazuje kopię decyzji wraz z dokumentacją kandydata do Biura Spraw Studenckich (jednostka administracyjna zajmująca się immatrykulacją osób przyjętych na studia w Uczelni).

 

§ 9

 

Rezygnacja kandydata z udziału w procesie rekrutacji oraz rezygnacja osoby przyjętej na studia przed początkiem roku akademickiego

 

 1. Każdy kandydat biorący udział w procesie rekrutacji ma prawo do rezygnacji z udziału w tym procesie, a każda osoba przyjęta na studia w Uczelni ma prawo do rezygnacji ze studiów. Uczelnia w związku z ww. rezygnacjami kandydatów i osób przyjętych na studia nie zwraca wniesionych opłat rekrutacyjnych oraz opłat za elektroniczną legitymację studencką.

 2. Rezygnacja kandydata z udziału w procesie rekrutacji, a także rezygnacja ze studiów osoby na nie przyjętej musi zostać złożona osobiście przez kandydata w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku kandydatów rezygnujących z udziału w procesie rekrutacji pisemne oświadczenie w tej sprawie powinno zostać złożone w komisji rekrutacyjnej, zaś w przypadku osób rezygnujących ze studiów, na które zostały przyjęte powinno zostać złożone w Biurze Spraw Studenckich. Ww. oświadczenia mogą zostać dostarczone listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 3. Dokumenty osoby rezygnującej ze studiów przed początkiem roku akademickiego, wraz z pisemnym oświadczeniem o rezygnacji ze studiów, zostają przekazane do komisji rekrutacyjnej, która przechowuje je zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 13).

 4. Komisja rekrutacyjna, kandydatom rezygnującym z udziału w procesie rekrutacji oraz osobom rezygnującym ze studiów, na które zostały przyjęte, wystawia decyzję o odmowie przyjęcia na studia z powodu rezygnacji.

 5. Jeżeli dane osoby rezygnującej ze studiów zostały już wprowadzone do systemu USOS, to Biuro Spraw Studenckich wycofuje z systemu USOS dane kandydata, etap, program, kierunek studiów, wszystkie inne podpięcia i zlecenia (w tym zlecenie wystawienia ELS) w systemie USOS oraz złożone przez te osoby ślubowania, jak również zwalnia nowo nadany numer indeksu (o ile został on nadany i o ile jego usunięcie jest możliwe).

 6. Opisana procedura związana z rezygnacją ze studiów dotyczy tylko i wyłącznie osób, które dokonują rezygnacji w formie pisemnego oświadczenia przed rozpoczęciem roku akademickiego, na który osoba rezygnująca ze studiów została przyjęta.

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia składa się z następujących etapów:

  1. zarejestrowanie się kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów – IRK;

 1. postępowanie kwalifikacyjne;

 2. wpis na listę studentów, a w przypadku cudzoziemców wystawienie przez Rektora decyzji administracyjnej o przyjęciu na studia lub podjęcie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 1. Warunkiem objęcia kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym na dany kierunek jest:

  1. zarejestrowanie się kandydata w systemie IRK, wprowadzenie wszystkich danych wymaganych przez system IRK oraz zapis na wybrany kierunek studiów;

  2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego wskazany w systemie IRK w wysokości zależnej od ilości zapisów w systemie IRK. Wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala Rektor poprzez stosowne zarządzenie.

 2. Opłatę rekrutacyjną uznaje się za wniesioną w momencie jej odnotowania na koncie kandydata w systemie IRK. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów w danej turze rekrutacji dla wszystkich zarejestrowanych kandydatów. W takim przypadku potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej następuje poprzez złożenie dowodu jej dokonania wraz z kompletem dokumentów, składanym przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia.

 3. Kandydat ma prawo przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na więcej niż jeden kierunek studiów. W takim przypadku wysokość opłaty rekrutacyjnej jest uzależniona od ilości zapisów w systemie IRK, zgodnie z zarządzeniem Rektora dotyczącym wysokości opłaty rekrutacyjnej.

 4. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

  1. przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w przypadku egzaminów praktycznych przewidzianych niniejszą uchwałą;

  2. przeliczenie rezultatów egzaminów praktycznych, wyników ze świadectwa dojrzałości, matury międzynarodowej, matury europejskiej, matury zagranicznej oraz wyników ocen z dyplomów i średnich ocen ze studiów na punkty rekrutacyjne;

  3. opracowanie i ogłoszenie list rankingowych kandydatów;

  4. opracowanie i ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

  5. przyjęcie od kandydatów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek i rodzaj studiów;

  6. ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

 5. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na kierunek, profil, formę i poziom kształcenia wskazane przez kandydata w systemie IRK. W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia, kandydat wskazuje dodatkowo w systemie IRK specjalność, na którą chce się rekrutować. Kierunki studiów drugiego stopnia, dla których należy w IRK wybrać specjalność na poziomie rekrutacji to pedagogika i pedagogika specjalna. Zmiana kierunku, czy też formy studiów lub specjalności w ramach danego kierunku w trakcie postępowania rekrutacyjnego może nastąpić jedynie za zgodą przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub na studia jednolite magisterskie jako laureat lub finalista olimpiad stopnia centralnego ma obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia w tym zakresie do komisji rekrutacyjnej przed zakończeniem zapisów w systemie IRK w ramach danej tury rekrutacji na wybrany kierunek studiów.

 7. Osoby posiadające maturę zagraniczną lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji, przy czym świadectwa i dyplomy uzyskane za granicą muszą zostać uznane za równoważne z polskimi zgodnie z ogólnymi przepisami.

 8. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyraża zgodę na występowanie w imieniu kandydata osoby posiadającej upoważnienie poświadczone notarialnie, z wyłączeniem występowania osoby posiadającej upoważnienie w trakcie egzaminów na studia.

 1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów za kandydata przez osobę upoważnioną do tego pisemnie (bez konieczności poświadczenia notarialnego takiego upoważnienia). W takiej sytuacji wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kandydata.

 

§ 11

 1. W Uczelni obowiązuje system Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK.

 2. Procedura rekrutacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia obejmuje:

  1. założenie przez kandydata osobistego konta rekrutacji w systemie IRK;

  2. uzupełnienie danych w formularzach osobowych na koncie kandydata w systemie IRK;

  3. wprowadzenie do systemu IRK kolorowej fotografii kandydata w formie elektronicznej, która posłuży do wydania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zgodnej z wymaganiami jak do dowodów osobistych, w formacie wymaganym przez system IRK. Fotografie w systemie IRK są akceptowane przez członków komisji rekrutacyjnej lub przez oddelegowanych do prowadzenia tej czynności pracowników Uczelni (w tym osoby wykonujące pracę na postawie umowy cywilno-prawnej). Po akceptacji fotografii nie można zmienić;

  4. wybór egzaminów maturalnych pisemnych (nowa matura) i określenie ich poziomu lub wybór egzaminów maturalnych pisemnych i ustnych (stara matura) stanowiących podstawę kwalifikacji na studia lub przekazanie komisji rekrutacyjnej informacji na temat wyników z matury zagranicznej (dot. rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie) lub wprowadzenie wyników ukończenia studiów pierwszego stopnia, tzn. oceny końcowej ze studiów oraz średniej ocen ze studiów (dot. rekrutacji na studia drugiego stopnia);

  5. wybór kierunku (kierunków) studiów, ich profilu, formy oraz poziomu kształcenia, a w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia również wybór specjalności, o ile jest to przewidziane w niniejszej uchwale;

  6. dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny dla każdego kandydata numer rachunku bankowego wskazany w systemie IRK;

  7. wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IRK przed zakończeniem tury zapisów na wybrany przez kandydata kierunek studiów w przypadku kandydatów, którzy w związku ze zdawanym egzaminem maturalnym nie wyrazili zgody na przekazanie wyników egzaminu maturalnego do systemu Krajowego Rejestru Matur;

  8. przystąpienie kandydata do postępowania egzaminacyjnego określonego w niniejszej uchwale według harmonogramu rekrutacji i ogłoszonego na indywidualnym koncie kandydata w IRK;

  9. utworzenie przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, list rankingowych, które stanowić będą podstawę przyjęć na studia;

  10. sprawdzenie przez kandydata informacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących ilości punktów rekrutacyjnych, terminów postępowania kwalifikacyjnego oraz statusu kwalifikacji;

  11. złożenie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych na studia w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną i ogłoszonym w stosownym komunikacie dołączonym  do  informacji  o  statusie  kwalifikacji  kandydata  na  indywidualnym  koncie   w systemie IRK.

 3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają:

  1. poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie świadectwa dojrzałości oraz wszystkich aneksów wystawionych do niego (dot. osób zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie);

 1. poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie dyplomu ukończenia studiów (dyplom licencjacki lub równoważny) wraz z suplementem. Do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie wydane po obronie (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia);

 2. zaświadczenie, w którym ujęta jest średnia ocen ze studiów, wystawione przez uczelnię, w której kandydat uzyskał dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli suplement do dyplomu zawiera, wyraźnie ujętą w formie liczbowej, średnią ocen z całego toku studiów (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia);

 3. zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat zakwalifikowany na studia takie przygotowanie posiada (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia na specjalności wymagające przy rekrutacji posiadania ww. uprawnień);

 4. zaświadczenie potwierdzające posiadanie innych niż przygotowanie pedagogiczne uprawnień, o których mowa w § 13 niniejszej uchwały. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli suplement do dyplomu wyraźnie wskazuje, że kandydat zakwalifikowany na studia takie uprawnienia posiada (dot. osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia na specjalności realizowane jako kontynuacja kierunku lub specjalności ze studiów pierwszego stopnia);

 5. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia, wygenerowane z systemu IRK, potwierdzone przez komisję rekrutacyjną;

 6. wydrukowane i własnoręcznie podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej – wydruk podania możliwy po wprowadzeniu przez kandydata fotografii do systemu IRK i po zaakceptowaniu go przez komisję rekrutacyjną;

 7. dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką;

 8. wydrukowane i własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i warunkami wnoszenia opłat za studia oraz z regulaminem studiów, wygenerowane z systemu IRK.

 1. Niezłożenie przez kandydata wyżej wymienionych dokumentów w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Jeśli Uczelnia wprowadzi elektroniczną teczkę studenta, to procedura składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia, w tym lista dokumentów, o których mowa w ust. 3, będzie opisana w osobnym zarządzeniu Rektora.

 

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

 

§ 12

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie uprawnione są osoby, które posiadają:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669);

 1. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4;

 2. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 3. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 1. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1 zalicza się w szczególności: świadectwo dojrzałości („nowa matura” i „stara matura”), matura międzynarodowa (dyplom International Baccalaureate (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie), maturę europejską (dyplom European Baccalaureate (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) oraz maturę zagraniczną (wszystkie dokumenty, które w kraju wydania uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe).

 2. Osoby posiadające dyplom „matury międzynarodowej” lub „matury europejskiej” są obowiązane przedłożyć wyżej wymieniony dokument w oryginale oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski w terminie wyznaczonym indywidualnie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Dlatego też posiadacze wyżej wymienionych dokumentów powinni zgłosić się do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku studiów przed zakończeniem danej tury zapisów na dany kierunek studiów w systemie IRK.

 3. Osoby posiadające „maturę zagraniczną” są zobowiązane do przedłożenia potwierdzenia legalizacji ww. dokumentu do obrotu na terytorium RP (w tym appostille) oraz zaświadczenia stwierdzającego równoważność posiadanej „matury zagranicznej” z polskim świadectwem dojrzałości (jeżeli uznanie równoważności nie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów). W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia należy złożyć również tłumaczenie przysięgłe „matury zagranicznej” na język polski.

 4. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter konkursowy. Przyjmuje się kandydatów w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu umniejszonemu o liczbę przyjętych na podstawie §1 ust. 13, wg kolejności na liście rankingowej utworzonej dla danego kierunku studiów, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej uchwale.

 5. Dla kandydatów posiadających „nową maturę”:

  1. Uwzględnia się punkty procentowe z przedmiotów kwalifikacyjnych do APS, zdawanych przez kandydata w formie pisemnej. Kandydat deklaruje w systemie IRK wskazuje przedmioty, które powinny stać się podstawą kwalifikacji;

  2. Na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja informatyczna i pedagogika zdolności, pedagogika, praca socjalna – profil praktyczny, socjologia oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunki pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia przedmioty kwalifikacyjne to dwa przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie;

3 ) W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z ok. 20 prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie prezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie lub filmy, małe formy rzeźbiarskie i inne. Warunkiem przystąpienia do autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się autoprezentacji);

 1. Wskaźnik przeliczeniowy dla wyników z egzaminu maturalnego z matematyki zdawanego na poziomie podstawowym wynosi: 1% = 2 punkty rekrutacyjne, zaś dla pozostałych przedmiotów: 1% = 1 punkt rekrutacyjny. Przedmioty maturalne w wymiarze rozszerzonym, będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego, uzyskują dodatkowy wskaźnik przeliczeniowy. W takim przypadku wskaźnik dla matematyki wynosi: 1% = 4 punkty rekrutacyjne, zaś dla pozostałych przedmiotów: 1% = 2 punkty rekrutacyjne. Przeliczenie wyniku z danego przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym następuje jedynie w sytuacji, kiedy liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata z tego przedmiotu (po uwzględnieniu dodatkowego przelicznika dla poziomu rozszerzonego) jest wyższa niż liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych z tego samego przedmiotu maturalnego pisanego przez kandydata na poziomie podstawowym (czyli w przypadku, gdy kandydat zdaje dany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, brane są pod uwagę te wyniki, które dają kandydatowi z danego przedmiotu więcej punktów rekrutacyjnych);

 2. Wynik z egzaminu maturalnego pisemnego z języka obcego zdawanego na poziomie dwujęzycznym jest traktowany jak wynik z matury na poziomie rozszerzonym, przy czym wynik procentowy z poziomu dwujęzycznego transformuje się na wynik z poziomu rozszerzonego według wzoru:

R = 4/3 x D

gdzie:

R – wynik procentowy z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, D – wynik procentowy z egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym.

Otrzymany w ten sposób wynik procentowy R nie może przekroczyć 100%, jeżeli jest wyższy, to przyjmuje on wtedy wartość 100%.

 1. Wynik rekrutacyjny oblicza się według następującego algorytmu:

  1. studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne - kierunek: edukacja informatyczna i pedagogika zdolności, pedagogika, praca socjalna, socjologia; jednolite studia magisterskie – kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia:

   • w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

 

W = 2xR + 2xR + 2xR

gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka: W = 2xR + 2xR + 4xRm

 

 • w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz jednego na poziomie podstawowym:

 

W = 2xR + 2xR + P

gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = 2xR + 2xR + 2Pm

W = 4xRm + 2xR + P

 

 • w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z jednego na poziomie rozszerzonym oraz dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym:

 

W = 2xR + P + P

gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = 2xR + 2Pm + P

W = 4xRm + P + P

 

 • w przypadku zdawania egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym:

 

W = P + P + P

gdy trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka:

W = P + P + 2Pm

 

gdzie:

W – suma wyników z wymaganych przedmiotów (max 600 punktów lub 800 punktów, jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka), P – wynik części    podstawowej     (poziom     podstawowy)     ze     świadectwa     maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,

Pm –  wynik części podstawowej  (poziom podstawowy)  ze świadectwa maturalnego  z matematyki,

R – wynik  części  rozszerzonej  (poziom  rozszerzony)  ze  świadectwa  maturalnego z przedmiotu z grupy wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym,

Rm  –  wynik części rozszerzonej (poziom  rozszerzony)  ze  świadectwa maturalnego  z matematyki.

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

W = w + wa1 gdzie:

W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (maksymalnie 1200 lub 1400

– jeżeli trzecim przedmiotem zadeklarowanym w rekrutacji jest matematyka punktów), w – suma wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych zgodnie z podpunktem a),

wa1 – liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

 1. Dla kandydatów posiadających „starą maturę”:

  1. Uwzględnia się oceny z egzaminów maturalnych pisemnych oraz ustnych. Kandydat w formie deklaracji wskazuje komisji rekrutacyjnej egzaminy, które powinny stać się podstawą kwalifikacji;

  2. Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi sumę wyników z czterech egzaminów. Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata wynosi 800 punktów rekrutacyjnych;

  3. Oceny ze świadectwa maturalnego transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

 

Ocena

Liczba punktów przeliczeniowych

Skala ocen (3-5)

(do 1991 roku)

Skala ocen (2-6)

(po 1991 roku)

6

-

200

5

200

180

4

160

150

3

80

100

2

-

60

 

 1. W rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z ok. 20 prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie prezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie lub filmy, małe formy rzeźbiarskie i inne. Warunkiem przystąpienia do autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się autoprezentacji);

 2. Punkty rekrutacyjne na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oblicza się według następującego wzoru:

W = w + wa1 gdzie:

W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (maksymalnie 1400 punktów),

w – suma wyników z ocen z egzaminów maturalnych przeliczonych zgodnie z podpunktem 2) i 3),

wa1 – liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac

 1. Dla kandydatów posiadających „maturę międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate):

  1. Wynik rekrutacyjny oblicza się analogicznie jak dla „nowej matury”, czyli według zasad opisanych ust. 3.

  2. Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

 

Liczba punktów IB

Poziom

SL

HL

7

100

200

6

85

170

5

71

142

4

57

114

3

42

84

2

28

56

1

14

28

 

 1. Dla kandydatów posiadających „maturę europejską” (dyplom European Baccalaureate):

  1. Wynik rekrutacyjny oblicza się analogicznie jak dla „nowej matury”, czyli według zasad opisanych w ust. 3.

 

 1. Punkty egzaminu EB transformuje się na punkty rekrutacyjne następująco:

 

Liczba punktów EB

Odpowiednik wyniku dla „nowej matury”

9,00 – 10,00

100 %

8,00 – 8,95

90 %

7,00 – 7,95

75 %

6,00 – 6,95

60 %

5,00 – 5,95

45 %

4,00 – 4,95

30 %

 

 1. Dodatkowy przelicznik, tak jak dla „nowej matury” na poziomie rozszerzonym, uzyskuje się dla przedmiotów zdawanych na „maturze europejskiej” (EB) na poziomach zaawansowanym (dla języków obcych poziom dwujęzyczny) oraz rozszerzonym, czyli takich których liczba godzin w tygodniu w trakcie nauki wynosiła:

 

Przedmiot

Liczba godzin

Poziom

język polski (ojczysty)

4+3

Rozszerzony

 

języki obce

3+3

Dwujęzyczny

3 przez 7 lat

Rozszerzony

4 przez 5 lat

Rozszerzony

Pozostałe przedmioty

5+3

Zaawansowany

od 4 do 5

Rozszerzony

 

 1. Dla kandydatów posiadających „maturę zagraniczną”:

  1. Uwzględnia się ogólny wynik uzyskany w ramach „matury zagranicznej”;

  2. Wynik rekrutacyjny na studia stacjonarne i niestacjonarne stanowi ogólny wynik uzyskany w ramach „matury zagranicznej” przetransformowany do skali 800 punktowej, tak aby maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata z ogólnego wyniku z „matury zagranicznej” wynosiła 800 punktów rekrutacyjnych;

  3. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oprócz wyników z „matury zagranicznej” na wynik rekrutacyjny składają się również punkty uzyskane w trakcie autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z ok. 20 prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie prezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie lub filmy, małe formy rzeźbiarskie i inne. Warunkiem przystąpienia do autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się autoprezentacji);

  4. Punkty rekrutacyjne na studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oblicza się według następującego wzoru:

 

W = w + wa1 gdzie:

W – suma wyników z poszczególnych etapów rekrutacji (maksymalnie 1400 punktów), w – suma wyników z ocen z „matury zagranicznej” (maksymalnie 800 punktów),

 

wa1 – liczba punktów (0 - 600) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

 

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia

 

§ 13

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów oraz spełniające odpowiednio dla każdego kierunku studiów następujące warunki wskazane w ust. 2-9.

 2. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):

 

Nazwa studiów

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów

kształcenia lub osiągniętych efektów uczenia się

 • Studia na kierunku pedagogika ze specjalnością wymagającą posiadania przygotowania

pedagogicznego

-     Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym uprawniającym do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

-     Pedagogika szkolna i zdolności

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r.

poz. 1575)

 • Studia na kierunku pedagogika ze specjalnością bez konieczności posiadania przygotowania

pedagogicznego

 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa

 • Pedagogika kultury i media cyfrowe

 • Pedagogika pracy

i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

 

 1. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):

 

Nazwa studiów

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów

kształcenia lub osiągniętych efektów uczenia się

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością będącą kontynuacją kierunku

i specjalności

-     Logopedia

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna lub innym kierunku w zakresie

specjalności logopedia

-     Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie lub oligofrenopedagogika lub edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną lub innej specjalności oraz posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością wymagającą posiadania

przygotowania pedagogicznego

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną

 • Terapia pedagogiczna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na różnych kierunkach w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością bez konieczności posiadania

przygotowania pedagogicznego

-     Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (studia kwalifikacyjne)

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

-     Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja)

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna lub kierunkach pokrewnych

w zakresie specjalności resocjalizacja

 

 1. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnym) – po każdym kierunku studiów.

 2. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnym) na kierunkach artystycznych lub pokrewnych.

 3. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek edukacja informatyczna i szkolna pedagogika zdolności powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnym) – po każdym kierunku studiów.

 4. Kandydaci rekrutujący się na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek socjologia powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnym) – po każdym kierunku.

 5. Kandydaci rekrutujący się na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):

 

Nazwa studiów

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów

kształcenia lub osiągniętych efektów uczenia się

 • Studia na kierunku pedagogika ze specjalnością wymagającą posiadania przygotowania

pedagogicznego

-     Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym uprawniającym do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

-     Pedagogika korekcyjna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówce edukacyjnej na stanowisku nauczyciela) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji

wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575);

 • Studia na kierunku pedagogika ze specjalnością bez konieczności posiadania przygotowania

pedagogicznego

 

 • Doradztwo zawodowe i personalne

 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne

 • Pedagogika pracy

i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Zarządzanie w oświacie

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

 

 1. Kandydaci rekrutujący się na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna powinni spełniać następujące warunki dotyczące ukończonych studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych):

 

Nazwa studiów

Wymagania dotyczące posiadanego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnych) i posiadanych uprawnień lub osiągniętych efektów

kształcenia lub osiągniętych efektów uczenia się

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością będącą kontynuacją kierunku i

specjalności

-     Logopedia

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika lub pedagogika specjalna lub innym kierunku w zakresie

specjalności logopedia

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością wymagającą posiadania

przygotowania pedagogicznego

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Edukacja integracyjna i włączająca

 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną

 • Terapia pedagogiczna

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na różnych kierunkach w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w szkole na stanowisku nauczyciela) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575)

 • Studia na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością bez konieczności posiadania

przygotowania pedagogicznego

 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (studia kwalifikacyjne)

 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową

 • Rehabilitacja osób ze

sprzężoną niepełnosprawnością

 • kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach, na których osiągnęli efekty kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

 

 1. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki: edukacja informatyczna i szkolna pedagogika zdolności, pedagogika, pedagogika specjalna (z wyłączeniem specjalności logopedia) oraz socjologia wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów oraz średniej ocen ze studiów. Miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z  następującym algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr gdzie:

W – suma wyników (max 5 punktów),

wd – ocena końcowa ukończenia studiów,

wśr – średnia ocen ze studiów.

 1. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek pedagogika specjalna specjalność logopedia wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej na specjalność logopedia jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się rozmowy kwalifikacyjnej).

 3. Zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej na specjalność logopedia obejmuje:

  1. Definicję i krótką charakterystykę następujących zaburzeń mowy: różne typy dyslalii, dyzartria, afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (alalia), zaburzenia mowy u osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia mowy u osób z niedosłuchem, zaburzenia mowy u osób ze spektrum autyzmu, jąkanie;

  2. Charakterystykę rozwoju językowego dziecka w normie

 4. Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na specjalność logopedia:

  1. 0 punktów – brak odpowiedzi lub odpowiedź wskazująca na brak orientacji w podanym zagadnieniu lub też u kandydata stwierdzono wady artykulacyjne;

  2. 1 punkt – kandydat ma podstawową ogólną orientację w danym zagadnieniu;

  3. 2 punkty – kandydat ma podstawową (choć niewystarczającą) wiedzę o danym zagadnieniu;

  4. 3 punkty – kandydat ma podstawową wiedzę o danym zagadnieniu;

  5. 4 punkty – kandydat ma rozszerzoną wiedzę o danym zagadnieniu;

  6. 5 punktów – kandydat ma pełną wiedzę o danym zagadnieniu.

 5. W rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunek pedagogika specjalna, specjalność logopedia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wk1 gdzie:

W – suma wyników (max 10 punktów),

wd – ocena końcowa ukończenia studiów,

wśr – średnia ocen ze studiów,

wk1 – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w trakcie autoprezentacji kandydata połączonej z analizą teczki jego prac. Zestaw przedstawiony do oceny powinien składać się z ok. 20 prac wykonanych w dowolnej technice i dziedzinie prezentujący obszar zainteresowań artystycznych kandydata. Mogą być to rysunki z natury, prace malarskie, fotografie lub filmy, małe formy rzeźbiarskie i inne.

 1. Warunkiem przystąpienia do autoprezentacji jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się autoprezentacji).

 2. W rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wa2 gdzie:

W – suma wyników (max 10 punktów),

wd – ocena końcowa ukończenia studiów,

wśr – średnia ocen ze studiów,

wa2 – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach autoprezentacji kandydata i analizy teczki jego prac.

 1. Wynik rekrutacyjny w rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka wylicza się na podstawie oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka jest okazanie przez kandydata dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej (dot. przypadku, gdy opłata rekrutacyjna nie jest odnotowana w systemie IRK w dniu odbywania się rozmowy kwalifikacyjnej).

 3. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ujawnienie kompetencji i doświadczeń kandydata do pracy związanej z prawami dziecka. Kandydat ma wykazać się zainteresowaniem problemami dziecka, samodzielnym zdobywaniem wiedzy na temat dziecka i dzieciństwa (w tym ogólną znajomością dzieł Janusza Korczaka) oraz doświadczeniem społecznym lub zawodowym w pracy z dziećmi lub związanej z dziećmi (praca zawodowa, udział w organizacjach pozarządowych, wolontariat, własna działalność artystyczna, biznesowa itp.). Przedmiotowy zespół egzaminacyjny, kierując się tymi kryteriami może przyznać kandydatowi od 0 do 5 pkt.

 4. W rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane, zgodnie z następującym algorytmem:

W = 0,3 x wd + 0,7 x wśr + wk2 gdzie:

W – suma wyników (max 10 punktów),

wd – ocena końcowa ukończenia studiów,

wśr – średnia ocen ze studiów,

wk2 – liczba punktów (0 - 5) uzyskanych w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Jeżeli dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważny) został uzyskany za granicą, wtedy osoby posiadające taki dyplom są obowiązane do przedłożenia potwierdzenia legalizacji ww. dyplomu do obrotu na terytorium RP (w tym appostille) oraz zaświadczenia stwierdzającego równoważność posiadanego dyplomu z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz o spełnianiu kryteriów, o których jest mowa w ust. 2-9. W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia należy złożyć również tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów na język polski.

 

Rekrutacja cudzoziemców

 

§ 14

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować w APS studia stacjonarne i niestacjonarne bądź na zasadach obowiązujących obywateli polskich (czyli bez wnoszenia opłat za studiowanie na studiach stacjonarnych), bądź jako stypendyści strony polskiej, bądź na zasadach odpłatności (w tym też jako stypendyści strony wysyłającej, gdzie strona wysyłająca reguluje wszystkie koszty związane ze studiowaniem cudzoziemca w Uczelni). Kryteria umożliwiające podejmowanie studiów na ww. zasadach są określone w odrębnych przepisach, nadrzędnych w stosunku do wewnętrznych uregulowań Uczelni.

 2. Cudzoziemcy mogą podjąć studia w Uczelni, jeżeli posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywającą w całości koszty leczenia na terytorium RP, na cały okres kształcenia w Uczelni albo posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia z chwilą rozpoczęcia studiów w Uczelni.

 3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  1. ukończą na poziomie co najmniej B1 roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

  2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

  3. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;

  4. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;

  5. Rektor uznał posiadane przez cudzoziemca umiejętności posługiwania się językiem polskim za wystarczające do podjęcia w Uczelni studiów w języku polskim.

 4. Cudzoziemcy zakwalifikowani do przyjęcia na studia, oprócz dokumentów, o których jest mowa w § 11 ust. 3, § 12 ust. 3 i 4 oraz § 13 ust. 23, składają dodatkowo:

 5. oświadczenie o posiadaniu uprawnień do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (czyli studiowania na studiach stacjonarnych bez wnoszenia opłat) w tym dane na temat dokumentów poświadczających ww. uprawnienia (dokumenty przedstawia się do wglądu) – dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na ww. zasadach;

 6. poświadczone za zgodność z oryginałem przez komisję rekrutacyjną kserokopie decyzji związanych ze skierowaniem do Uczelni cudzoziemca w celu odbycia studiów bez wnoszenia opłat, w tym decyzja ministra lub dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów – dot. cudzoziemców skierowanych na studia w Uczelni na ww. zasadach;

 7. podanie skierowane do Rektora z prośbą o przyjęcie na studia i ustalenie wysokości czesnego za studia – dot. cudzoziemców rekrutujących się na studia na zasadach odpłatności;

 8. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa w ust. 3;

 9. potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywającą w całości koszty leczenia na terytorium RP przez cały okres kształcenia w Uczelni albo potwierdzenie posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na pisemny wniosek kandydata można ww. potwierdzenia złożyć w innym terminie, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia studiów w Uczelni;

 1. oświadczenie na temat ustanowionego pełnomocnika zamieszkałego na terytorium RP. Dane adresowe ustanowionego pełnomocnika będą stanowić adres do korespondencji z kandydatem i muszą zostać zamieszczone w formularzach osobowych na koncie kandydata w systemie IRK – dot. osób, które nie mają stałego adresu zamieszkania na terytorium RP. W przypadku niepodania adresu pełnomocnika zamieszkałego na terytorium RP oraz braku stałego adresu zamieszkania w Polsce, uczelnia jest zwolniona z obowiązku informacyjnego względem kandydata.

 2. Cudzoziemcy przyjęci na studia są zobowiązani przedstawić w Uczelni dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie studiów (wiza lub karta pobytu lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach) oraz informację dotyczącą zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w pierwszym dniu roku akademickiego na który zostali przyjęci na studia.

 3. W stosunku do cudzoziemców legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni (prowadzonych w języku polskim), obowiązuje standardowa procedura rekrutacyjna, z wyłączeniem wymogów, o których mowa w ust. 3 oraz ust. 4 pkt 4).

 

Rekrutacja na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się

 

§ 15

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby posiadające:

  1. jeden z dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszej uchwały i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;

  2. kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1);

  3. kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

 2. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się uprawnione są osoby posiadające:

  1. kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;

  2. kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia drugiego stopnia.

 3. Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się odbywają się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

 4. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie są rangowani na podstawie wyników uzyskanych w trakcie procedury uznawania efektów uczenia się. Punkty ECTS uzyskane przez kandydatów w trakcie ww. procedury są przeliczane na punkty rekrutacyjne w stosunku 1:1, czyli 1 punkt ECTS = 1 punkt rekrutacyjny.

 1. Na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 90. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów:

 

Semestr studiów pierwszego stopnia

Liczba punktów rekrutacyjnych

2

30 – 59

3

60 – 89

4

90

 1. Na stacjonarne i niestacjonarne studia jednolite magisterskie minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 150. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów:

 

Semestr studiów jednolitych mgr

Liczba punktów rekrutacyjnych

2

30 – 59

3

60 – 89

4

90 – 119

5

120 – 149

6

150

 

 1. Na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia minimalna ilość punktów możliwych do zdobycia niezbędna do zakwalifikowania do przyjęcia na studia wynosi 30 punktów rekrutacyjnych, zaś maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do zdobycia wynosi 60. Ustala się następujące progi przyjęcia na poszczególne semestry studiów:

 

Semestr studiów drugiego stopnia

Liczba punktów rekrutacyjnych

2

30 – 59

3

60

 

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek studiów w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się przekroczy wyznaczony limit miejsc, wtedy dodatkowym kryterium rangowania kandydatów, decydującym o przyjęciu na dany kierunek, formę i poziom studiów będą odpowiednio wyniki:

  1. w rekrutacji na studia pierwszego stopnia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

 

W = wp + 0,1 x wr

 

gdzie:

W – suma wyników (max 170 punktów),

wp – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

wr – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia.

 

 1. w rekrutacji na studia jednolite studia magisterskie miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

 

W = wp + 0,1 x wr

 

gdzie:

W – suma wyników (max 230 punktów),

wp – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

wr – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości, przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów jednolitych magisterskich.

 1. w rekrutacji na studia drugiego stopnia miejsce na liście rankingowej jest wyznaczane zgodnie z algorytmem:

 

W = wp + 10 x wr

 

gdzie:

W – suma wyników (max 110 punktów),

wp – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;

wr – liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub równoważnego), przeliczana w sposób przewidziany niniejszą uchwałą dla rekrutacji na dany kierunek studiów drugiego stopnia.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Komentarze (0)