Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Akademia Muzyczna w Poznaniu rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Załącznik do Uchwały Senatu nr 80 z dnia 30.06.2020 r.


Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. IJ. Paderewskiego w Poznaniu rok akademicki 2021/2022 i część OGÓLNA


Przepisy ogólne


§ 1

1. Akademia Muzyczna im. IJ. Paderewskiego w Poznaniu (dalej także „Akademia” lub
„Uczelnia”), działając na podstawie art. 70 ust. 1 i4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 0
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.- dalej „Ustawa"),
przeprowadza dodatkowe egzaminy na studia celem sprawdzenia uzdolnień artystycznych
kandydatów.

2. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są w postaci egzaminów wstępnych,
których warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wynika 2 niniejszego
Regulaminu.

3. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio
w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia chyba, że z treści
tych postanowień lub tytułu danej jednostki redakcyjnej wynika inaczej.

4. ilekroć Regulamin odsyła do treści informatora oznacza to „informator dla kandydatów na
I rok studiów”, którego treść ustalana jest uchwałą Senatu Akademii.


§ 2

1. Do celów organizacji i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Akademii

powołuje się Komisje Rekrutacyjne:

a. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,

b. Komisje Rekrutacyjne Instytutu,

oraz komisje egzaminacyjne przy Komisjach Rekrutacyjnych instytutu.

2. Kadencja członków Komisji Rekrutacyjnych trwa do czasu powołania członków Komisji
Rekrutacyjnych na nową kadencję.

3. Utrata mandatu członka Komisji Rekrutacyjnej następuje na skutek:

a. rezygnacji z zajmowanego stanowiska,

b. utraty statusu pracownika Akademii,

c. odwołania przez organ powołujący,

d. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

4. Członek Komisji Rekrutacyjnej zainteresowany osobiście treścią decyzji podejmowanej
przez Komisję Rekrutacyjną tj. w sprawach, które dotyczą go osobiście, jego małżonka,
krewnych lub powinowatych wstrzymuje się od głosowania.

5. Osoba zainteresowana osobiście treścią decyzji, w rozumieniu ust. 4 nie może być
członkiem komisji egzaminacyjnej przy danej Komisji Rekrutacyjnej instytutu.


 

§ 3
1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 30 kwietnia Rektor Akademii.
2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
a. Rektor lub Prorektor Akademii wyznaczony przez Rektora, jako Przewodniczący,
b. Członkowie,
c. Sekretarz.

3. Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji swojego zastępcę oraz
zastępcę sekretarza.

4. Członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Rektor powołuje w osobach reprezentantów
każdego z Instytutów Akademii wskazanych przez właściwych Dyrektorów Instytutu
spośród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora
habilitowanego.

5. W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej uczestniczy z głosem doradczym
przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

§ 4

Do kompetencji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi

w Regulaminie lub Ustawie należy:

3. zatwierdzanie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych
przygotowanej przez Komisje Rekrutacyjne Instytutów,

b. przedstawianie do wiadomości Rektora listy osób dopuszczonych do egzaminów
wstępnych,

c. czuwanie nad przestrzeganiem kalendarza postępowania rekrutacyjnego,

d. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego na
wszystkie rodzaje studiów prowadzonych przez Akademię,

e. opiniowanie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnych Instytutów w trybie opisanym
w Regulaminie,

f. wydawanie instrukcji o charakterze organizacyjnym,

g. wydawanie wiążących wyjaśnień i rozstrzygania wątpliwości powstałych w czasie
pracy Komisji Rekrutacyjnych Instytutów i komisji egzaminacyjnych.

 

§ 5

1. Komisje Rekrutacyjne Instytutów powołują dziekani wydziałów, w skład których wchodzą

dane instytuty, w terminie do dnia 30 kwietnia.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej Instytutu wchodzą:

a. Dyrektor Instytutu -jako przewodniczący,
b. Zastępca Dyrektora Instytutu,
c. Kierownicy Katedr i Zakładów wchodzących w skład danego instytutu,
d. inni nauczyciele akademiccy Uczelni wskazani przez dziekana właściwego wydziału,
3. Dyrektor Instytutu wyznacza spośród członków Komisji Rekrutacyjnej Instytutu swojego
Zastępcę oraz Sekretarza.

 

§ 6
Do kompetencji Komisji Rekrutacyjnej Instytutu, poza innymi sprawami uregulowanymi
w Regulaminie lub Ustawie należy:
3. zatwierdzanie dokumentacji rekrutacyjnej,
b. sporządzanie list kandydatów dopuszczonych do następnego etapu egzaminów,
c. weryfikacja prawidłowości merytorycznej dokumentacji złożonej przez kandydatów,
d. przeprowadzanie egzaminów wstępnych na kierunki i specjalności przyporządkowane
do instytutu,
e. sporządzanie protokołów z przebiegu egzaminów wstępnych określające wynik
dokonanej kwalifikacji kandydatów,

f. dokonywanie podsumowania wyników egzaminów,

g. ogłaszanie wyników egzaminów wstępnych na kierunki i specjalności
przyporządkowane do instytutu,

h. dokonywanie wpisów na listę studentów oraz podejmowanie decyzji odmownych w
sprawach przyjęć na studia pierwszego i drugiego, a także studia podyplomowe oraz
sporządzanie listy osób przyjętych na studia iprzedstawianie jej do wiadomości
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 7

1. Komisje Rekrutacyjne Instytutów przeprowadzają czynności związane z przebiegiem
egzaminów wstępnych przy pomocy komisji egzaminacyjnych.

2. Do przeprowadzania egzaminów powołuje się taką liczbę komisji egzaminacyjnych jaką
dziekan uzna za konieczną ze względu na liczbę kierunków ispecjalności, na które dana
Komisja Rekrutacyjna Instytutu przeprowadza postępowanie rekrutacyjne oraz liczbę
kandydatów.

3. Komisje egzaminacyjne powoływane są przez dziekana w porozumieniu z Dyrektorem
Instytutu - Przewodniczącym danej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu spośród lub spoza

członków Komisji Rekrutacyjnej Instytutu w składzie co najmniej 3 osób - wtym
Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej - wskazywanego przez dziekana oraz co
najmniej dwóch członków - w liczbie zależnej od specjalności, z której przeprowadzony
jest egzamin wstępny.

4. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być wyłącznie nauczyciel akademicki prowadzący
zajęcia w Akademii.

5. Ta sama osoba może wchodzić w skład więcej niż jednej komisji egzaminacyjnej.

6. Dziekan powiadamia członków Komisji Rekrutacyjnej Instytutu o powołaniu ich w skład
określonej komisji egzaminacyjnej oraz o planach egzaminów.

7. Wyjątkowo, w przypadku konieczności sprawdzenia zdolności, których weryfikacja nie jest
możliwa przy udziale wyłącznie nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w
Akademii, dziekan może powołać biegłego spoza Uczelni, który uczestniczy w egzaminie
wstępnym w części mającej zweryfikować wskazane zdolności oraz przedstawia komisji
egzaminacyjnej swoją opinię wtym przedmiocie.

 

Tryb i dokumentacja pracy Komisji Rekrutacyjnych i egzaminacyjnych
 

§ 8

1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Komisje Rekrutacyjne Instytutów prowadzą swoje
prace i podejmują decyzje na posiedzeniach.

2. Terminy posiedzeń Komisji ustala ich Przewodniczący.

3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Komisje Rekrutacyjne Instytutów są uprawnione
do prowadzenia prac i podejmowania decyzji, niezależnie od liczby członków
uczestniczących w posiedzeniu.

4. Podczas przeprowadzania egzaminu wstępnego przez komisję egzaminacyjną na sali
każdorazowo musi być obecnych co najmniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej. W
przypadku, gdy nie jest to możliwe, przeprowadzanie egzaminu wstępnego należy
przerwać do czasu uzupełnienia skladu komisji.

5. Komisje Rekrutacyjne oraz komisje egzaminacyjne podejmują decyzje w drodze
głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej liczby
głosów za i przeciw, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.


§ 9

1. Udział członków w posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Komisji
Rekrutacyjnych Instytutów, jak również komisjach egzaminacyjnych jest obowiązkowy.

2. W razie okoliczności uniemożliwiających członkowi Komisji udział w posiedzeniu,
nieobecność ta powinna zostać usprawiedliwiona.

3. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć na zaproszenie Przewodniczącego także osoby
nie będące jej członkami, jeżeli ich udział jest konieczny ze względu na przedmiot
posiedzenia.

 

§ 10

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują uczestniczący w posiedzeniu Przewodniczący lub
jego zastępca oraz osoba, która sporządziła protokół.

3. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza członek Komisji lub inna osoba, której
Przewodniczący Komisji lub jego zastępca zlecił protokołowanie.

4. Protokoły komisji egzaminacyjnych i Komisji Rekrutacyjnych Instytutów przekazywane są
do Działu Organizacji Nauki i Nauczania Akademii.

 

Kwalifikacja kandydatów
 

§ 11

1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu systemu
elektronicznego, w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

2. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się zarejestrowanych kandydatów
spełniających wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy do dnia 2 czerwca
2021 r. do godz. 15.00 złożą właściwe dokumenty oraz uiszczą opłatę rekrutacyjną.

3. Lista wymaganych dokumentów oraz zasady rejestracji elektronicznej zostają ogłoszone
przez Akademię w treści informatora dla kandydatów na I rok studiów opublikowanego
na stronie internetowej Akademii do dnia 30 listopada 2020 r.

4. Dokumenty kandydata wymagane dla dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje od kandydatów Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii, który po
sporządzeniu ogólnej listy zarejestrowanych kandydatów przedkłada je Komisjom
Rekrutacyjnym Instytutów.

5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Instytutu lub wyznaczona przez Przewodniczącego
osoba z Komisji dokonuje kontroli przedstawionej dokumentacji kandydata oraz
akceptacji pod względem merytorycznym co do zgodnościlz wymogami przystąpienia do
egzaminów i programu egzaminów na określonym wydziale i specjalności.

6. Kandydat, którego dokumentacja jest prawidłowa i kompletna, zostaje dopuszczony do
egzaminu i umieszczony na liście osób dopuszczonych do egzaminu.

7. Kandydat, którego dokumentacja jest niepełna, o ile może ona zostać uzupełniona, winien
zostać wezwany do uzupełnienia wymaganej dokumentacji na piśmie, za potwierdzeniem
odbioru oraz zostać umieszczony na liście warunkowej. O fakcie uzupełnienia
dokumentacji Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii informuje Przewodniczącego
Komisji Rekrutacyjnej Instytutu, który umieszcza kandydata na liście, o której mowa w ust.
6.

8. Kandydat na studia pierwszego stopnia, który zdaje maturę w tym samym roku, może być
dopuszczony do egzaminu wstępnego bez przedłożenia kopii świadectwa dojrzałości, o ile
nie zostało ono jeszcze wydane, jeżeli przedłoży zaświadczenie o przystąpieniu do
egzaminów maturalnych. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności
z oryginałem) świadectwa maturalnego powinna być przedłożona w ciągu 4 dni roboczych
po oficjalnie ogłoszonym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną terminie ich 
wydawania.

Kandydat, który nie przedłoży kopii świadectwa w ustalonym terminie nie zostaje umieszczony

na listach przyjętych na studia, sporządzanych przez Komisje Rekrutacyjne Instytutów.

9. Brak świadectwa dojrzałości lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w
art. 69 ust. 2 Ustawy w chwili podejmowania przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu
rozstrzygnięcia w przedmiocie przyjęcia na studia (o którym mowa w § 18) stanowi w myśl
art. 69 ust. 2 Ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik
egzaminu wstępnego.

10.Na równi z brakiem świadectwa dojrzałości traktuje się jego nieprzedłożenie przez
kandydata w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

11. Kandydat na studia drugiego stopnia, który kończy studia pierwszego stopnia (lub studia
jednolite magisterskie) w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu bez
przedłożenia kopii dyplomu oraz suplementu dotyczącego studiów I stopnia (lub
jednolitych magisterskich), o ile nie zostały one jeszcze wydane ijeżeli złoży zaświadczenie
o zrealizowaniu całości programu objętego planem studiów idopuszczeniu do obrony.
Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) dyplomu i suplementu
powinna być przedłożona w terminie do dnia 10 września 2021 r. Do czasu przedłożenia
kopii dyplomu w stosunku do kandydata nie może zostać dokonany wpis na listę
studentów.

12. Brak dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub jednolitych magisterskich) w
chwili podejmowania przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu rozstrzygnięcia w przedmiocie
przyjęcia na studia (o którym mowa w § 18) stanowi w myśl art. 69 ust. 3 Ustawy
podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik egzaminu wstępnego.

13. Na równi z brakiem dyplomu traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie
wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

14.Dział Organizacji Nauki i Nauczania, na zlecenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
informuje kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego o terminach egzaminów
za pomocą poczty elektronicznej oraz umieszczając informację na stronie internetowej
Akademii.

15.Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub specjalność
studiów w Akademii przy czym zobowiązany jest wówczas wskazać, na który kierunek lub
specjalność chce zostać przyjęty w pierwszej kolejności (kierunek lub specjalność
priorytetowa). Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii informuje dziekanów oraz
właściwe Komisje Rekrutacyjne Instytutów o kandydatach składających wniosek o
przyjęcie na więcej niż jeden kierunek bądź specjalność oraz zadeklarowanym przez nich
kierunku lub specjalności priorytetowej. W przypadku gdy wybrane przez kandydata
równolegle kierunki lub specjalności przyporządkowane są do odrębnych instytutów
Akademii, wydanie rozstrzygnięcia o przyjęciu na studia przez Komisję Rekrutacyjną
Instytutu właściwą dla instytutu, do którego przyporządkowany jest kierunek czy
specjalność inną niż priorytetowa zostaje wstrzymane do czasu uzyskania informacji o
ostatecznym rozstrzygnięciu Komisji Rekrutacyjnej Instytutu właściwej dla instytutu, do
którego przyporządkowany jest kierunek lub specjalność priorytetową.

16. Przyjęcie na drugi kierunek studiów zgodnie z Regulaminem studiów Akademii następuje
w normalnym trybie rekrutacji po zaliczeniu aktualnego (co najmniej pierwszego) roku
studiów na pierwszym kierunku, z zastrzeżeniem wypełnienia wszystkich obowiązków
związanych z tokiem studiów na pierwszym kierunku. Wypełnienie wszystkich
obowiązków związanych z tokiem studiów potwierdza na wniosek studenta dziekan
wydziału. Do czasu ukończenia aktualnego roku studiów na pierwszym kierunku kandydat
bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jednak nie wydaje się wobec niego
rozstrzygnięcia o przyjęciu na studia. W przypadku zaistnienia podstaw do wydania
takiego rozstrzygnięcia jego wydanie wstrzymuje się do czasu zaliczenia roku oraz
przedstawienia zaświadczenia dziekana, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia sesji
egzaminacyjnej w roku 2021. W sytuacji braku spełnienia tych warunków w oznaczonym

terminie wydaje się decyzję o odmowie przyjęcia na studia.
 

§ 12

1. Laureat Olimpiady Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej (dalej „laureat"), podczas
rekrutacji na studia na rok akademicki następujący po roku akademickim, w którym
kandydat nabył uprawnienia laureata, korzysta z uprawnienia określonego w ustępie 2.

2. Laureat przyjmowany jest w pierwszej kolejności i bez konieczności uczestnictwa
wegzaminie wstępnym na studia na kierunku „Kompozycja i teoria muzyki” na
specjalność „Publicystyka muzyczna".

3. Warunkiem przyjęcia na studia w trybie opisanym powyżej jest przedstawienie, najpóźniej
w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminów wstępnych, dowodu uzyskania statutu
laureata.

4. Nie przewiduje się specjalnego trybu przyjmowania na studia finalistów olimpiad stopnia
centralnego.

 

Przepisy porządkowe egzaminu wstępnego
 

§ 13

1. Komisje egzaminacyjne prowadzą egzaminy w terminach oraz miejscu uzgodnionym przez
Komisje Rekrutacyjne Instytutów z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

2. Kandydaci zobowiązani są do punktualnego stawiennictwa na każdy z elementów
egzaminu wstępnego. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dopuścić do
egzaminu kandydata, który spóźnił się na egzamin, o ile jego dopuszczenie nie będzie
stanowiło naruszenia równości szans innych kandydatów i jest możliwe w terminie
przewidzianym na przeprowadzenie egzaminu. Informację o czasie spóźnienia umieszcza
się w protokole egzaminacyjnym.

3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej nie dopuszcza do egzaminu kandydata będącego
pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jak również kandydata
naruszającego zasady porządku i bezpieczeństwa w Akademii.

4. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien wylegitymować się dowodem osobistym
lub innym dokumentem z fotografią potwierdzającym tożsamość kandydata.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub osoba dyżurująca upoważniona przez
dziekana sprawdza tożsamość kandydatów przed rozpoczęciem egzaminów. Kandydat,
który nie okaże dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
nie zostaje dopuszczony do egzaminu. Informację o niedopuszczeniu do egzaminu
umieszcza się w protokole egzaminacyjnym. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może
dopuścić do egzaminu kandydata, który nie wylegitymuje się dokumentem
potwierdzającym tożsamość, jeżeli kandydat jest osobiście znany członkom komisji
egzaminacyjnej. Informację o dopuszczeniu kandydata do egzaminu w takich
okolicznościach umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.

 

Przebieg egzaminu wstępnego - postanowienia ogólne
 

§ 14

1. Egzaminy na poszczególne kierunki i specjalności studiów w Akademii są jednoetapowe
bądź dwuetapowe. Do drugiego etapu egzaminów dopuszczani są kandydaci, którzy
pozytywnie przeszli pierwszy etap egzaminów.

2. Zasady i przebieg poszczególnych części egzaminu, w tym określenie zasad uzyskania
pozytywnej oceny pierwszego etapu egzaminów wstępnych, na poszczególnych
kierunkach studiówi specjalnościach wynikają 2 Części II niniejszego Regulaminu.

 

§ 15

1. W toku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia nie bierze się pod
uwagę liczby punktów uzyskanych z egzaminu dojrzałości oraz egzaminu maturalnego.

2. Wynik postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia oraz studia
podyplomowe stanowi punktacja uzyskana z egzaminów wstępnych, ustalona zgodnie z
Częścią II niniejszego Regulaminu

3. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części egzaminów wstępnych (0 punktów) oznacza,
że wynik łączny kandydata 2 egzaminów wstępnych wynosi 0 punktów.

4. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części egzaminów wstępnych nie
otrzymuje ztej części punktów (0 punktów). Przepis ust. 3 stosuje się.

 

§ 16

Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na

I rok studiów pierwszego stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub

opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą,

uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie,

w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny

odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami wsprawie

nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo
uznanego na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu

polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w

Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ogłaszanie wyników egzaminów i przyjęć na studia
 

§ 17

1. Członkowie komisji egzaminacyjnej dokonują indywidualnie oceny danego kandydata
w ramach punktacji ustalonej dla danej części egzaminu wstępnego.

2. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu każdego egzaminu kandydata
natychmiast po zakończeniu egzaminu. Protokół ten może być sporządzony jako protokół
zbiorczy dla wszystkich kandydatów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji
egzaminacyjnej.

3. Protokół komisji egzaminacyjnej zawiera określenie rodzaju egzaminu i uzyskaną przez
kandydata ocenę oraz liczbę punktów.

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 zostaje przedstawiony do rozstrzygnięcia właściwej
Komisji Rekrutacyjnej Instytutu, która w drodze głosowania ustala ostateczny wynik
uzyskany przez danego kandydata.

5. W przypadku egzaminów dwuetapowych Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Instytutu
sporządza i podpisuje:

a) listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminu wstępnego,
b) listę kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminu wstępnego.

6. Listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu rekrutacji odzwierciedlające ilość
uzyskanych punktów (malejąco) wg specjalności zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń
oraz zamieszczone na stronie internetowej Akademii, przy czym nie podaje się danych
kandydatów a jedynie nadany im w toku postępowania rekrutacyjnego kod kandydata.

7. Po przeprowadzeniu egzaminów sporządzany jest indywidualny protokół dla każdego
kandydata uwzględniający punktację uzyskaną podczas egzaminów. Indywidualny
protokół kandydata podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Instytutu
przechowywany jest w teczce kandydata.
8. Komisja Rekrutacyjna Instytutu sporządza protokół zbiorczy wyników postępowania
rekrutacyjnego na dany kierunek studiów i specjalność, wskazujący na wyniki
poszczególnych kandydatów z podziałem na poszczególne części egzaminu oraz wynik
łączny, z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji łącznej (od
najwyższej), jak również wskazujący na wynik sprawdzianu (pozytywny lub negatywny)
oraz wskazanie co do przyjęcia na studia (TAK lub NIE).

9. Na protokole zbiorczym, o którym mowa w ust. 8 nanosi się podział kandydatów
uzyskujących pozytywny wynik na tych, którzy mieszczą się w limicie przyjęć dla danego
kierunku i specjalności studiów i kandydatów poza tym limitem.

10. Jeżeli okazałoby się, że ze względu na równą liczbę punktów nie jest możliwe wyłonienie
kandydatów w liczbie wynikającej z limitu, wówczas istniejącą równość punktów
rozstrzyga się poprzez punktację dodatkową, według której osoby o tej samej liczbie
zostają uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów uzyskanych z przedmiotu
głównego danej specjalności, a w dalszej kolejności innych elementów egzaminów
wybranych przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu.

11. Na podstawie dokonanej kwalifikacji kandydatów, Komisja Rekrutacyjna Instytutu
sporządza listy wyników postępowania rekrutacyjnego uwzględniające wstępne ustalenia
w zakresie:

a. kandydatów przyjętych na studia z podziałem na poszczególne rodzaje studiów,

kierunki studiów i specjalności,

b. kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc,

c. kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania

rekrutacyjnego.

12. Listy zawierające dane określone w ust. 11 podpisane przez Przewodniczącego Komisji
Rekrutacyjnej Instytutu lub jego zastępcę podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej Akademii. Na listach
podaje się informację o tym, że ostateczny wynik zostanie przekazany w formie wpisu na
listę studentów bądź decyzji odmownej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14
dni od jej doręczenia kandydatowi.

13. Kandydat ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do Przewodniczącego Uczelnianej
Komisji Rekrutacyjnej celem uzyskania zaświadczenia dotyczącego wyników egzaminów.
14. Ustalenia dotyczące zakwalifikowania kandydatów do grona osób mieszczących się

w limicie przyjęć mają na uwadze ustalony we właściwej uchwale Senatu limit

kandydatów.

 

§ 18

1. Na skutek przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna
Instytutu wydaje w odniesieniu do każdego kandydata i przesyła kandydatowi
rozstrzygnięcie:

a. zarządzenie (decyzję) o wpisie na listę studentów, albo
b. decyzję o odmowie przyjęcia na studia i przesyła ją kandydatowi.

2. Zarządzenie (decyzja) o wpisie na listę studentów zostaje wydane w stosunku do
kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia (w tym dostarczając
odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów) uzyskali pozytywny
wynik egzaminów wstępnych oraz znaleźli się wgronie kandydatów z najwyższym
wynikiem - w ramach limitu przyjęć określonego dla danego kierunku i specjalności.

3. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia sporządzana jest z dodatkowym stwierdzeniem
wyniku egzaminu i wydawana jest:

a. ze wskazaniem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów wstępnych - w stosunku
do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali
pozytywny wynik egzaminów wstępnych jednak nie znaleźli się grupie przyjętych ze
względu na limit przyjęć określony dla danego kierunku i specjalności, a także w
stosunku do kandydatów, którzy uzyskawszy pozytywny wynik egzaminów wstępnych
nie spełnili warunków ustawowych przyjęcia na studia (w szczególności dostarczenia
odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów),

b. ze wskazaniem uzyskania negatywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego -
w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia
uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych albo nie spełnili ustawowych
wymogów przyjęcia na studia.

4. Zarządzenie albo decyzję sporządzoną na piśmie wraz z uzasadnieniem doręcza się
kandydatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzję podpisuje Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej Instytutu. Decyzja zawiera pouczenie o możliwości odwołania się do
Rektora w terminie 14 dni od datyjej doręczenia.

 

§ 19

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Instytutu przysługuje kandydatowi prawo wniesienia
odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji.

2. Po wpłynięciu odwołania Rektor przedstawia odwołanie do zaopiniowania przez
Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, a następnie podejmuje decyzję.

3. Decyzja Rektora podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna.

4. Decyzja ta jest sporządzana na piśmie i doręczana wraz z uzasadnieniem osobie, która
złożyła odwołanie, z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§ 20

1. W wypadku, gdyby postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone w powyższych terminach
nie zakończyło się wpisem na listę studentów kandydatów w maksymalnej liczbie
określonej limitem przyjęć, Rektor może zarządzeniem wyznaczyć termin przeprowadzenia
dodatkowej rekrutacji na niewypełnione limity miejsc na kierunkach i specjalnościach, na
zasadach obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.

2. W toku rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 1 możliwe jest przeprowadzenie
ponownej oceny wniosków o przyjęcie na studia kandydatów - absolwentów, którzy
ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na
danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz
których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został
podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44222 ust. 7 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 nie przeprowadza się ponownej oceny w ramach
dodatkowych egzaminów wstępnych, chyba, że wnosi oto kandydat.

4. Rektor niezwłocznie informuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i Komisje Rekrutacyjne
Instytutu o decyzji, o której mowa w ust. 1 i poleca przystąpienie do organizacji
postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze.

5. Do postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze stosuje się wprost zasady dotyczące
pierwszego naboru, przy czym kandydaci ponownie składają wnioski i uiszczają opłaty
egzaminacyjne.

6. W drugim naborze kandydaci ubiegają się o przyjęcie w ramach miejsc pozostałych do
wykorzystania po pierwszym naborze.

 

§ 21

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna gromadzi i przechowuje kopie dokumentów:

a) z przebiegu prac Komisji, w tym protokoły z posiedzeń Komisji i szczegółowy rozkład
egzaminów wstępnych,

b) znajdujące się w teczkach kandydata:
- protokół Komisji Rekrutacyjnej Instytutu z przebiegu i wyników egzaminów
wstępnych,
- protokoły komisji egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów,
- prace kandydata 2 egzaminów pisemnych.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Komentarze (0)