Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

UCHWAŁA Nr XXIV – 38.1/20 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2021/2022

 

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), dalej zwaną: „Ustawą”, uchwala warunki oraz tryb rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Uchwała określa zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w językach obcych wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

 2. Rektor ustali zarządzeniem:

  1. w terminie do 28 lutego 2021 r.:

   1. zakres i podział zadań związanych z rekrutacją,

   2. harmonogram przebiegu rejestracji i rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia z zastrzeżeniem,  że  rekrutacja  rozpocznie  się  1  kwietnia  2021  r.  i  zakończy     4 października 2021 r. oraz że rekrutacja na semestr letni 2021/2022 rozpocznie się 24 stycznia 2022 r. i zakończy 25 lutego 2022 r.,

   3. preliminarz wydatków rekrutacyjnych przypadający na poszczególne komisje rekrutacyjne;

 1. w terminie do dnia 28 maja 2021 r.

  1. limity przyjęć na poszczególne kierunki i stopnie studiów niestacjonarnych;

  2. limity przyjęć na poszczególne kierunki i stopnie studiów stacjonarnych, w tym prowadzonych w języku obcym, dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności;

  3. limity przyjęć na poszczególne kierunki i stopnie studiów stacjonarnych dla cudzoziemców podejmujących studia bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

  4. liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2021/2022 finansowanych z subwencji z budżetu państwa.

 2. w terminie do dnia 31 marca 2021 r. maksymalny skład poszczególnych komisji rekrutacyjnych;

 3. szczegółowe zasady funkcjonowania systemu internetowej rejestracji SIR.

 1. Na  podstawie  harmonogramu  ustalonego  przez  Rektora,  dziekani  wydziałów  określą  i przedłożą do akceptacji Prorektora właściwego ds. rekrutacji nie później niż  do dnia    28 lutego 2021 r.:

  1. terminy, miejsce i godziny egzaminów wstępnych na studia na kierunki, na których szczegółowe zasady je przewidują;

  2. terminy, miejsce i godziny rozmów kwalifikacyjnych oraz testów egzaminacyjnych na studia drugiego stopnia;

  3. terminy, miejsce i godziny przyjmowania dokumentów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia.

 2. Kierunek studiów może być uruchomiony przy liczbie co najmniej 25 przyjętych na I rok studiów, o ile zarządzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie stanową inaczej. Rektor, na wniosek dziekana wydziału, może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy liczbie kandydatów mniejszej niż 25.

 

§ 2

 1. O przyjęcie na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości tzw. „stara matura” albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.) tzw. „nowa matura”.

 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. Szczegółowe zasady kwalifikacji określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 3. Obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej szkole ponadgimnazjalnej, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach ustalonych dla kandydatów z „nową maturą” pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie umowy międzynarodowej lub przepisów ustawy. W innym przypadku - nostryfikacji świadectwa dokonuje, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, organ administracji oświatowe,j a w przypadku  jego  braku,  właściwy  ze  względu  na  siedzibę  instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji oświatowej ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą.

 1. Obywatele polscy, posiadający dyplom ukończenia zagranicznej szkoły wyższej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, zgodnie z art. 326 i 327 Ustawy.

 2. Zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 3. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate przyjmowani są na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci z „nową maturą”.

 4. Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w tym organizowanych przez UMCS, przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie określa UCHWAŁA Nr XXIV – 22.22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

 5. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system internetowej rejestracji, zwanej SIR.

 6. Zasady przyjmowania na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną określa  uchwała  Senatu  UMCS  Nr  XXIII  –  22.3/15  z  dnia 28 stycznia 2015 r. ze zm.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

§ 3

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania kwalifikacyjnego jest:

  1. rejestracja i wybór kierunku studiów w systemie SIR oraz wprowadzenie do SIR swoich wyników ze świadectwa dojrzałości lub właściwej oceny ze studiów wyższych stanowiącej podstawę kwalifikowania (np. ocena na dyplomie, średnia ze studiów);

  2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:

  1. wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane na punkty rekrutacyjne w następujący sposób, o ile w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały nie jest określone inaczej:

   1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;

   2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne;

   3. kandydatom dysponującym  wynikami  zarówno  z  poziomu  podstawowego,  jak i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata.

  2. oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane na punkty rekrutacyjne zgodnie z poniższą tabelą. Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

50

-

-

dostateczny (3)

75

dostateczny (3)

30

dostateczny plus (3+)

95

dostateczny plus (3+)

75

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dobry (4)

115

dobry (4)

115

dobry plus (4+)

135

dobry plus (4+)

160

bardzo dobry (5)

160

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

180

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

 1. konkurs dyplomów lub ocen uzyskanych ze studiów wyższych, wynik egzaminu pisemnego (testu), egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) na studia drugiego stopnia. Dopuszcza się jedną lub kilka form jednocześnie.

 1. Osoby dysponujące dyplomem zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej, kwalifikowane na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach właściwych dla obywateli polskich i niedysponujące na dyplomie ocenami   równorzędnymi   ocenom   polskiej   matury   z   przedmiotów   wymaganych   w postępowaniu rekrutacyjnym, kwalifikowane są na podstawie innych ocen dokumentujących na tym dyplomie ukończenie nauki z przedmiotu  stanowiącego podstawę kwalifikacji. Jeżeli dyplom zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej uzyskany jest przez kandydata na studia po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego przez właściwą komisję rekrutacyjną, na studia kwalifikuje Rektor lub upoważniony przez niego Prorektor właściwy ds. rekrutacji, o ile kandydat miał nie mniej punktów niż ostatni zakwalifikowany przez właściwą komisję rekrutacyjną.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne może dodatkowo obejmować: rozmowę kwalifikacyjną o określonej tematyce i/lub sprawdzian uzdolnień kierunkowych  o określonym zakresie i formie, zgodnie z art. 70 ust. 4 Ustawy.

 3. Przyjęcia na studia mogą również odbywać się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7.

 4. Kwalifikowanie i przyjmowanie na studia następuje w ramach limitu miejsc i w drodze wpisu na listę studentów. Wpisem jest złożenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów w terminie i miejscu wskazanym zarządzeniem Rektora.

 5. Jeśli liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc Rektor - na wniosek dziekana wydziału - może podjąć decyzję o zmianie formy postępowania kwalifikacyjnego na studia.

 6. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, właściwa komisja  rekrutacyjna  może  zastosować  inną  niż  ustalona  formę  sprawdzianu  wiedzy  i uzdolnień kierunkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i  ust.  3, uwzględniając stopień  i charakter niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 7. Rektor na wniosek dziekana wydziału w uzasadnionych  przypadkach, w szczególności     z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzi, może dokonać zmiany określonych w załączniku nr 1 zasad postępowania kwalifikacyjnego, którego elementem jest egzamin wstępny mający na celu sprawdzenie uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego.

 

§ 4

 1. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przy uwzględnieniu następujących zasad:

  1. wynik minimalny pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30 %;

  2. w przypadku gdy kwalifikowanie na studia obejmuje co najmniej dwa przedmioty maturalne, a kandydat dysponuje wynikiem matury z co najmniej jednego spośród nich, uzyskuje 0 punktów z brakującego przedmiotu, chyba że szczegółowe zasady ustalone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały wymagają od kandydata wyników matury ze wszystkich wskazanych przedmiotów;

  3. wynik egzaminu maturalnego zdawanego z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przelicza się na wynik poziomu rozszerzonego według wzoru: R = 4/3D, gdzie R jest wynikiem na poziomie rozszerzonym (%), a D – wynikiem matury dwujęzycznej (%). Wynik R należy zaokrąglić do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100 %;

  4. kandydatom posiadającym dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate wyniki egzaminu maturalnego przelicza się zgodnie z tabelą:

 

dyplom IB

poziom SL

poziom podstawowy

dyplom IB

poziom HL

poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

86%

6

86%

5

72%

5

72%

4

58%

4

58%

3

44%

3

44%

2

30%

2

30%

1

0 %

1

0 %

 

 1. Obywatele polscy oraz cudzoziemcy dysponujący świadectwem ukończenia zagranicznej szkoły średniej bez udokumentowanej na świadectwie oceny z języka polskiego, mogą być kwalifikowani na podstawie oceny z języka będącego językiem urzędowym w danym państwie, który to język zastępuje w tym przypadku język polski na wszystkich kierunkach (poza filologią polską). W takim przypadku cudzoziemiec zobowiązany jest do udokumentowania znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów, lub do zaliczenia egzaminu ze znajomości języka polskiego przed komisją powołaną przez Rektora. Zasady dotyczące świadectwa zagranicznej szkoły średniej zawarte w § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 2. W przypadku, gdy kształcenie odbywa się w języku innym niż język polski ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 3. Sposób przeliczania ocen z dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, wydanych kandydatom kwalifikowanym na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia określa  załącznik nr 3  do niniejszej Uchwały.   W przypadku braku przelicznika sposób przeliczenia określa właściwa komisja rekrutacyjna po akceptacji Pełnomocnika ds. rekrutacji.

 1. Sposób przeliczania ocen z dyplomów studiów wyższych wydanych poza granicami RP kandydatom na studia drugiego stopnia kwalifikowanym na zasadach właściwych dla obywateli polskich określa załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. W przypadku braku przelicznika sposób przeliczenia określa właściwa komisja rekrutacyjna po akceptacji Pełnomocnika ds. rekrutacji.

 

§ 5

 1. Tematy egzaminów wstępnych zatwierdza dziekan wydziału.

 2. Egzaminy pisemne są przeprowadzane anonimowo. Anonimowość polega na zaszyfrowaniu prac przed oddaniem ich do oceny.

 3. Pisemną pracę egzaminacyjną oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy. Ocena powinna być umotywowana (z wyłączeniem egzaminów pisemnych przeprowadzanych w formie testów). Błędy i ich rodzaje należy zaznaczyć na marginesie pracy. Ewentualna zmiana oceny powinna być pisemnie umotywowana.

 4. Kandydatowi przysługuje prawo wglądu do jego prac pisemnych po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego. Z prawa tego kandydat może skorzystać osobiście bądź przez pełnomocnika w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego właściwej komisji rekrutacyjnej i w obecności upoważnionego przedstawiciela tej komisji.

 5. Sprawdzian praktyczny, egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej albo testu lub ocenę prac, przeprowadza właściwa komisja rekrutacyjna lub egzaminator wyznaczony przez dziekana w obecności przedstawiciela komisji. Propozycję oceny przedstawia egzaminator. Decyzję o ostatecznej ocenie z egzaminu podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego.

 6. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach, na których przeprowadza się egzamin wstępny sporządza się dla każdego kandydata indywidualny protokół według wzoru ustalonego w  zarządzeniu  Rektora.  Wszelkie  skreślenia  i zmiany  dokonywane  w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego właściwej komisji rekrutacyjnej.

 7. Kandydat sprawdza swoje wyniki rekrutacji w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Osobiste konto kandydata w SIR oraz pisemne ogłoszenia udostępniane zainteresowanemu w sposób zwyczajowo przyjęty są jedynymi źródłami informacji o przebiegu i wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

 8. Informacje przekazane w trybie ust. 7 uznaje się za skutecznie doręczone w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Przy zakładaniu konta w SIR, kandydat wyraża zgodę na powyższy sposób doręczania decyzji.

 9. Wniosek (w szczególności wniosek o przyjęcie na zwolnione/wolne miejsca) do Rektora kandydat składa wyłącznie drogą elektroniczną.

 10. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu wstępnego lub testów egzaminacyjnych powinien poinformować przewodniczącego właściwa komisji rekrutacyjnej:

 

 1. o potrzebie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub egzaminie wstępnym lub teście egzaminacyjnym tłumacza języka migowego lub asystenta osób niepełnosprawnych ruchowo i osób niewidomych;

 2. zmiany formy egzaminu z pisemnego na ustny lub odwrotnie;

 3. konieczności otrzymania arkusza egzaminacyjnego w formie dostosowanej do stopnia niepełnosprawności (np. z powiększoną czcionką w przypadku osób słabo widzących).

 

§ 6

 1. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym właściwa komisja rekrutacyjna:

  1. sporządza zbiorczy protokół dla danego kierunku i formy studiów;

  2. ogłasza listę rankingową kandydatów;

  3. podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu na studia tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach limitu miejsc zaakceptowanego przez Rektora lub upoważnionego przez niego Prorektora właściwego ds. rekrutacji.

  4. zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty oraz drogą internetową (w systemie SIR);

  5. przyjmuje dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia (wykaz dokumentów w §7) w momencie dokonania wpisu na listę;

  6. potwierdza zgodność danych zawartych w systemie SIR z przedłożonymi dokumentami;

  7. doręcza kandydatowi, który nie jest obywatelem polskim decyzję o przyjęciu na I rok studiów, a po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego decyzję o nieprzyjęciu na studia wszystkim kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na dany kierunek studiów.

 2. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być wykonywane przez inne osoby upoważnione przez dziekana lub Rektora.

 3. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, uzasadniających zakwalifikowanie na studia  większej  liczby  osób  niż  limit  miejsc,  dziekan  może  wystąpić  do  Rektora  z wnioskiem o zwiększenie liczby osób zakwalifikowanych na studia lub o zwiększenie limitu przyjęć.

 4. Przyjęcie na studia następuje po złożeniu przez kandydata kompletu dokumentów, o których mowa w § 7. Złożenie dokumentów może nastąpić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w trybie określonym zarządzeniem Rektora, o którym mowa  w § 7 ust. 7.

 5. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane na studia, z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W tym celu komisja ogłasza dalsze terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów i realizuje czynności, o których mowa w ust. 1, pkt 3 - 7.

 6. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dziekan wydziału niezwłocznie przekazuje do Pełnomocnika ds. rekrutacji:

  1. protokoły zbiorcze z postępowania kwalifikacyjnego, podpisane przez przewodniczącego i sekretarzy komisji rekrutacyjnych;

  2. listy osób przyjętych na studia.

 

 1. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w sposób zdalny, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika ds. rekrutacji.

 

DOKUMENTY

 

§ 7

 1. Kandydaci zakwalifikowani na studia składają w miejscu i terminie oraz trybie określonym przez dziekana wydziału następujące dokumenty:

  1. w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie - poświadczoną przez Uczelnię kopię dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 tj.:

 2. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub;

 3. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1481 z późn. zm) lub;

 4. świadectwo i inny  dokument  lub  dyplom,  o  których  mowa  w  art.  93  ust. 1 ustawy, o której mowa lit. b lub;

 5. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia lub;

 6. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 7. w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów;

 8. ankietę osobową wygenerowaną przez kandydata z systemu SIR;

 9. 1 aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

 10. inne dokumenty, o ile przewidują to szczegółowe zasadach kwalifikacji na dany kierunek studiów zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 11. W przypadku kierunków studiów, w trakcie których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, komisja rekrutacyjna   kieruje   kandydatów    na   specjalistyczne   badania   lekarskie,    zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U.2019 poz.1651).

 12. Poza dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 2 kandydaci, nieposiadający legitymacji studenckiej Uczelni:

  1. wnoszą opłatę za wydanie legitymacji studenckiej w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

 

 1. wprowadzają  elektroniczną  wersję   fotografii   na   osobiste   konto   rejestracyjne   w systemie SIR.

 1. W razie braku wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 właściwa komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia na studia z zastrzeżeniem ust. 6.

 2. Niezłożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów i wydaniem przez właściwą komisję rekrutacyjną decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 3. W przypadku zakwalifikowania na studia osoby, która zdawała maturę za granicą lub maturę międzynarodową IB, właściwa komisja rekrutacyjna indywidualnie, po konsultacji z kandydatem, ustala termin składania dokumentów. Maksymalny termin złożenia dokumentów przez takich kandydatów określi zarządzenie Rektora.

 4. Kandydaci na studia mogą być zobowiązani do przesyłania dokumentów, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem skrzynek poczty elektronicznej podanych do wiadomości kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) lub bezpośrednio za pośrednictwem tego systemu. Szczegółowe zasady elektronicznego obiegu dokumentów w procesie  rekrutacji określi zarządzenie Rektora wydane w terminie co najmniej 14 dni poprzedzających rozpoczęcie przyjmowania dokumentów.

 

KOMISJE REKRUTACYJNE

 

§ 8

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne, z zastrzeżeniem ust. 8. Na wydziale możliwe jest powołanie tylko jednej komisji rekrutacyjnej.

 2. Komisję rekrutacyjną na wydziale powołuje dziekan zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3. Komisję ds. rekrutacji cudzoziemców powołuje Rektor.

 3. Komisję rekrutacyjną tworzą:

  1. przewodniczący;

  2. zastępca przewodniczącego (fakultatywnie);

  3. sekretarz/e w liczbie nie większej niż pięć;

  4. przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów delegowany przez właściwą radę wydziałową   samorządu   studentów   (w   przypadku   braku    takiego    zgłoszenia   1 przedstawiciela    deleguje    Parlament     Studentów,     powiadamiając     o     tym w odpowiednim  terminie  dziekana  wydziału  lub  Rektora  w  przypadku  komisji  ds. rekrutacji cudzoziemców).

 4. W pracach komisji przeprowadzających egzaminy mogą brać udział egzaminatorzy wyznaczeni przez dziekana wydziału. Wynagrodzenia egzaminatorów określa Rektor.

 5. Do zadań właściwych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

  1. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z niniejszą uchwałą;

  2. przygotowywanie wszelkich doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla potrzeb Rektora lub Pełnomocnika ds. rekrutacji;

  3. współpraca z Biurem Rekrutacji

  4. inne zadania określone w trybie zarządzenia Rektora.

 

 1. Bieżący nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje powoływany przez Rektora Pełnomocnik ds. rekrutacji, do którego zadań należy w szczególności:

  1. koordynacja pracy komisji rekrutacyjnych;

  2. nadzór nad rekrutacją kandydatów na studia;

  3. przyjmowanie informacji i protokołów komisji rekrutacyjnych z wyników i przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach oraz przekazywanie ich do Rektora;

  4. rozpatrywanie wszelkich kwestii spornych, opiniowanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca oraz odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych i dziekanów, skarg dotyczących działalności komisji rekrutacyjnych i przekazywanie ich do Rektora.

 2. Kadencja komisji rekrutacyjnych powoływanych  przez dziekanów  wydziałów trwa od   1 czerwca do 4 października 2021 r., komisji ds. rekrutacji cudzoziemców od 1 kwietnia 2021 r. do 4 października 2021 r. W przypadku rekrutacji odbywającej się na kierunki, na które kształcenie rozpoczyna się od semestru letniego kadencja komisji rekrutacyjnych trwa od 24 stycznia 2022 r. do 25 lutego 2022 r.

 3. Komisji rekrutacyjnych nie powołuje się w przypadku, gdy wstęp na wszystkie kierunki studiów na wydziale jest wolny. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje wówczas dziekan wydziału. W przypadku, gdy na jednym wydziale wstęp wolny przewidziany jest wyłącznie na części z prowadzonych kierunków, dziekan wydziału powołuje komisję rekrutacyjną celem prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na pozostałe kierunki.

 

TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

 

§ 9

 1. Podstawą odwołania do Rektora od decyzji właściwej komisji rekrutacyjnej lub od decyzji dziekana wydziału - może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 2. Odwołania składa się za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej lub za pośrednictwem dziekana wydziału, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 3. Decyzje podjęte przez Rektora są ostateczne.

 4. Wnioski do Rektora o przyjęcie na studia na zwolnione miejsca przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

 5. Odwołania, o których mowa w ust. 1 oraz wnioski, o których mowa w ust. 4, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika ds. rekrutacji.

 6. W przypadku wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w procesie rekrutacji,  o którym mowa w § 7 ust. 6, odwołanie może zostać złożone za pośrednictwem skrzynki poczty elektronicznej podanej do wiadomości kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) lub bezpośrednio za pośrednictwem tego systemu. Odwołanie wymaga formy pisemnej w postaci czytelnego skanu dokumentu opatrzonego podpisem odwołującego się lub może być złożone poprzez formularz dostępny w SIR za pośrednictwem indywidualnego konta kandydata.

 

REKRUTACJA DODATKOWA

 

§ 10

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Rektor, na wniosek dziekana wydziału, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji. Przy braku wniosku dziekana wydziału rekrutacja zostaje zakończona.

 2. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; § 9 we wskazanych przypadkach stosuje się odpowiednio.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 11

 1. Zakończenie rekrutacji następuje po wyczerpaniu limitu miejsc, z zastrzeżeniem §10, oraz zawiadomieniu pozostałych kandydatów o nieprzyjęciu na studia.

 2. Osoba przyjęta na studia zobowiązana jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z podjęcia studiów w formie pisemnej lub poprzez formularz dostępny w SIR w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej podjęcie studiów. W takim przypadku uprzednio wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor lub upoważniony Prorektor właściwy ds. rekrutacji.”.

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)