Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Politechnika Opolska rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Opolskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Załącznik do uchwały nr 442 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 24.06.2020 r.

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

§1.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Uchwała ustala tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe prowadzone w Politechnice Opolskiej z siedzibą w Opolu, zwaną dalej „Uczelnią”, na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2021/2022.

 2. Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów w drodze potwierdzenia efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

 3. Planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2021/22 określi Rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 4. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych regulują odrębne przepisy.

 5. Podczas procesu rekrutacji uwzględnia się potrzeby kandydatów niepełnosprawnych. Kandydaci niepełnosprawni, którzy potrzebują pomocy w związku z rekrutacją, mogą się o nią zwrócić się do Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych w Uczelni.

 

§ 2.

 

Organy prowadzące

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów prowadzi rektor Uczelni poprzez pełnomocnika rektora ds. rekrutacji, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

 2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje rektor Uczelni, określając zakres udzielonego umocowania, sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Pełnomocnika oraz zapewnienia obsługi administracyjnej, organizacyjno- prawnej oraz merytorycznej dla Pełnomocnika.

 3. Organami pomocniczymi Pełnomocnika są powołane przez rektora Uczelni Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, których zakres działania określa zarządzenie rektora Uczelni.

 4. Obsługę administracyjną Pełnomocnikowi zapewnia Kancelaria Rektora, Dział Kształcenia, Centrum Obsługi Studenta oraz Dział Współpracy Międzynarodowej.

 

§ 3.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Politechnice Opolskiej

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich odbywa się według tych samych zasad i z zachowaniem tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, na które rekrutacja będzie prowadzona w roku akademickim 2021/2022, zostaną określone w zarządzeniu Rektora Uczelni w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2021/2022.

 3. Podstawą przyjęcia na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny R, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1).

R=wP1  + wP2  + w JO + ED + KS + LPO              (1)

 

gdzie:

w – współczynnik wagowy z tabeli 1,

P1  – to liczba punktów uzyskanych za pierwszy przedmiot z Tabeli 1, P2 – to liczba punktów uzyskanych za drugi przedmiot z Tabeli 1,

JO – to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny, ED – to liczba punktów z tabeli 2,

KS – to liczba punktów z tabeli 3, LPO – to liczba punktów z tabeli 4.

 1. Przedmioty kwalifikacyjne P oraz ustalone dla nich współczynniki wagowe w wskaźnika rekrutacyjnego R dla kierunków pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zawiera tabela 1.

 

 

Tabela 1. Kryteria przyjęć dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

poziom kształcenia

przedmioty kwalifikacyjne P oraz ustalone dla nich współczynniki wagowe w

JO

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

Informatyka

Język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

Język obcy

1

administracja

I st.

 

 

1

1

1

 

1

 

1

1

2

architektura

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

3

automatyka i robotyka

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

4

budownictwo

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

5

ekonomia

I st.

 

 

2

2

2

2

0,5

2

2

0,5

6

elektronika przemysłowa

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

7

elektrotechnika

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

 

8

energetyka i inżynieria środowiska

 

I st.

 

2

 

2

 

2

 

 

 

2

 

0,5

 

2

 

 

0,5

 

9

fizjoterapia

j.m.

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

10

informatyka

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

11

inżynieria bezpieczeństwa

I st.

 

 

2

2

 

2

0,5

2

2

0,5

12

inżynieria biomedyczna

I st.

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

13

Inżynieria środowiska

I st

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

14

logistyka

I st.

 

 

2

2

 

2

0,5

2

2

0,5

15

 

lotnictwo i kosmonautyka

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

16

 

mechanika i budowa maszyn

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

17

 

mechatronika

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

18

przemysłowe technologie informatyczne

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

19

systemy biotechniczne

I st.

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

20

technologia żywności i żywienie człowieka

I st.

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

21

technologie energetyki odnawialnej

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

22

turystyka i rekreacja

I st.

1

 

 

1

1

 

1

 

 

1

23

wychowanie fizyczne

I st.

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

24

wzornictwo przemysłowe

I st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

25

zarządzanie

I st.

 

 

2

2

2

2

0,5

2

2

0,5

26

zarządzanie i inżynieria produkcji

I st.

 

 

2

2

 

2

0,5

2

2

0,5

j.m – jednolite studia magisterskie, I st. – studia pierwszego stopnia.

 

 1. Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich.

 2. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kandydatów, o których mowa w ust. 5, jest dokonanie przez nich rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK” i przedstawienie zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, nie później niż do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia podanego w terminarzu rekrutacji.

 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów - architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego z rysunku odręcznego, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

 4. Wskaźnik rekrutacyjny R obliczany jest według zasad:

1)dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego w skali 0 – 100 % przelicza się wynik egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów według reguły – procent wyniku = liczba punktów; wskaźnik rekrutacyjny R oblicza się według wzoru (1).

 

 1. kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%.

Tabela 2. Punkty dla kandydatów na kierunek studiów - architektura, studia pierwszego stopnia

 

Rysunek odręczny

Punkty ED

Rysunek z natury

0 – 150

Rysunek z wyobraźni z elementami geometrii

0 – 150

 

Tabela 3. Punkty preferencyjne dla kandydatów na kierunek studiów - wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia

 

Klasa sportowa

Punkty KS

Mistrzowska międzynarodowa (MM)

150

Mistrzowska (M)

100

I

50

II

25

 

Tabela 4. Punkty uzyskane przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Uczelnię

 

Olimpiada lub konkurs

Punkty LPO

Laureat pierwszego miejsca

50

Laureat drugiego miejsca

40

Laureat trzeciego miejsca

30

Finalista

20

 1. liczba punktów uzyskana podczas egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

 2. liczbę punktów uzyskana podczas egzaminu maturalnego złożonego wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0;

 3. w przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rekrutacyjnego R oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej;

 4. w przypadku, kiedy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego przyjmuje się wartość 0,0.

2)dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5, wskaźnik rekrutacji obliczany jest zgodnie ze wzorem (1), w którym liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie tabeli 5.

Tabela 5. Punkty przypisane poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5

 

 

 

 

Ocena

Odpowiadająca liczba punktów

Świadectwa przed 1992 r.

Świadectwa po 1992 r.

6 – celujący

-

100

5 – bardzo dobry

100

85

4 – dobry

80

70

3 – dostateczny

60

50

2 – dopuszczający

-

30

 1. w przypadku, gdy kandydat uzyskał dwie oceny z wybranego przedmiotu podczas egzaminu dojrzałości (tzw. stara matura”), punkty odpowiadające uzyskanym ocenom sumuje się, natomiast, gdy uzyskał tylko jedną ocenę, liczbę punktów mnoży się przez 2,0.

 2. kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów na poziomie rozszerzonym.

 3. kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości przed 2004 r., którzy ubiegają się o uznanie wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu dojrzałości lub maturalnego, według wykazu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, po złożeniu kserokopii certyfikatu poświadczonego przez Uczelnie (oryginał do wglądu), otrzymują z tego przedmiotu 200 punktów. Liczbę 200 punktów otrzymują też kandydaci, którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości lub maturalnego z języka obcego i w świadectwie dojrzałości posiadają wpis, o treści: „zwolniony”.

 4. absolwenci klas dwujęzycznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2008 r., w przypadku braku oceny za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, otrzymują 100 punktów jako ekwiwalent brakującej oceny.

 

3)dla kandydatów posiadających świadectwa dojrzałości według zasad matury międzynarodowej (IB), lub matury europejskiej (EB) do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego brane będą pod uwagę określone przedmioty podane w tabeli 1, przeliczane zgodnie z tabelą 6.

Tabela 6. Punkty odpowiadająca ocenom

 

Matura IB

liczba punktów

Matura EB

7

100

8,00-10,00

6

79

7,00-7,95

5

69

6,00-6,95

4

59

5,00-5,95

3

49

4,00-4,95

2

39

3,00-3,95

1

29

1,00-2,95

SL – poziom podstawowy, HL – poziom rozszerzony

 

 

4)dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru (1), w którym liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie tabel 7-11.

 

Tabela 7. Czterostopniowa skala ocen

 

 

Skala ocen

Ocena

Punkty

3

G = Pass

25

4

VG = Pass with distinction

70

5

MVG = Pass with special distinction

100

 

Tabela 8. Pięciostopniowa skala ocen

 

Skala ocen

Ocena

Punkty

D

Below average

25

C

Average

50

B

Good

75

A

Excellent

100

 

Tabela 9. Sześciostopniowa skala ocen

 

Skala ocen

Punkty

2

20

3

40

4

60

5

80

6

100

 

 

 

Tabela 10. Sześciostopniowa skala ocen (dot. Niemiec)

 

Skala ocen

Punkty

5

20

4

40

3

60

2

80

1

100

 

 

Tabela nr 11. Dwunastostopniowa skala ocen (dot. m.in. Ukrainy)

 

Skala ocen

Punkty

12

100

11

92

10

83

9

75

8

67

7

58

6

50

5

42

4

33

 

 1. w przypadku, w którym na świadectwie obowiązuje inna skala ocen, niż podana w tabelach 7-11 należy przeliczyć uzyskane wyniki egzaminów proporcjonalnie,

 2. obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego R dla kandydatów dokonuje przewodniczący właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Pełnomocnik rektora ds. rekrutacji, każdorazowo zatwierdza obliczone wysokości wskaźników rekrutacyjnych R.

 

§ 4.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w Politechnice Opolskiej

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia odbywa się według zasad i z zachowaniem tych samych warunków..

 2. Kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2021/2022, zostaną określone w zarządzeniu rektora Uczelni w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2021/2022.

 3. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny D, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (2).

D=OD + WP                    (2)

gdzie:

OD – ocena z dyplomu ukończenia studiów,

WP – wynik portfolio (dotyczy kandydatów na kierunek architektura).

 

 1. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym. Oryginał lub odpis dyplomu musi być dostarczony w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej, którą prowadzi wydziałowa komisja kwalifikacyjna, podczas której okazują portfolio obejmujące dorobek projektowy ze studiów pierwszego stopnia i uzyskują punkty WP – maksymalnie 5. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia jest uzyskanie wyniku portfolio WP – minimalnie 2 pkt.

 3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny.

 4. Listę kierunków kwalifikujących do rekrutacji na studia drugiego stopnia określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 

§ 5.

 

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej odbywa się w tym samym trybie.

 2. W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku, kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.

 3. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w turach rekrutacyjnych obejmujących rejestrację kandydatów w systemie IRK oraz:

 

 1. wprowadzenie przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, przy czym kandydat ponosi negatywne skutki błędnego dokonania rejestracji w systemie IRK, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych;

 2. wybór kierunku studiów;

 3. zaksięgowanie na wskazanym w systemie IRK koncie Politechniki Opolskiej opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi być zaksięgowana w terminie określonym w terminarzu rekrutacji;

 4. kwalifikację kandydatów, której wyniki komisja rekrutacyjna podaje na indywidualnych kontach kandydatów, w systemie IRK;

 5. złożeniu przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;

 6. wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek studiów pierwszego roku dokonywany przez członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych w momencie przedłożenia przez kandydatów  oryginałów dokumentów określonych odrębnym zarządzeniem rektora Uczelni, o których mowa w § 7 oraz § 9.

 

 1. Niezłożenie przez kandydata, który został wstępnie zakwalifikowany w danej turze rekrutacyjnej, w terminie podanym w terminarzu rekrutacji, o którym mowa w § 6 ust. 4, wymaganych dokumentów, jest równoważny z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tej turze rekrutacji.

 2. Niezłożenie przez kandydata na studia dokumentów lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne, o której mowa w § 8 ust. 1.

 3. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się wynik postępowania kwalifikacyjnego. Protokół podpisuje przewodniczący, sekretarz i członkowie komisji wydziałowej.

 4. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja ogłasza alfabetyczną listę przyjętych na studia. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 5. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego R lub D w kolejności od najwyższej do najniższej wartości.

 1. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej w liczbie odpowiadającej planowanej wielkości przyjęć.

 2. Jeżeli większa liczba kandydatów osiągnęła wartość wskaźnika rekrutacyjnego równą planowanej wielkości przyjęć, to wszyscy oni zostają przyjęci.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 4. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora Uczelni. Odwołania należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji rektora przysługuje prawo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 5. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa rektor Uczelni.

 6. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor Uczelni.

 

§ 6.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzona w semestrze zimowym oraz letnim.

 2. Rekrutacja na semestr zimowy, w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie, rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. i zakończy 30 września 2021 r.

 3. Rekrutacja na semestr letni w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 1 grudnia 2021 r. i zakończy 18 marca 2022 r.

 4. Terminarz rekrutacji na semestr zimowy i letni określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 5. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może przyjąć kolejnych kandydatów na studia w terminie do 31 października 2021, w przypadku rekrutacji na semestr zimowy oraz do 30 kwietnia 2022 w przypadku rekrutacji na semestr letni.

 

§ 7.

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 

§ 8.

 

Opłaty

 

Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia o opłatach za usługi edukacyjne.

 

§ 9.

 

Szczegółowe zasady przyjmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Komentarze (0)