Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

UCHWAŁA NR 8 / 000 / 2020 SENATU AKADEMII IM . JAKUBA Z  PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022

 

Na  podstawie  art.  69-70  w  związku  z  art.  72  ustawy  z  dnia  22  lipca  2018  r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 33 ust. 2 pkt 13 Statutu Akademii im. Jakuba z  Paradyża, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 25/000/2019 Senatu  AJP      z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Akademii im. Jakuba z Paradyża, zmienionego Uchwałą  Nr 64/000/2019 Senatu AJP z dnia 24 września 2019 r., uchwala się co następuje:

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

1. W roku akademickim 2021/2022, Akademia im. Jakuba z Paradyża, zwana dalej AJP, przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) – w ramach liczby miejsc ustalonych przez Rektora dla poszczególnych kierunków i form studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

§ 2.

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia dokonują elektronicznej rejestracji, wnoszą opłatę rekrutacyjną i składają dokumenty określone w § 8.

 2. Sposób dokonania elektronicznej rejestracji, wysokość opłaty rekrutacyjnej, miejsce i termin składania dokumentów na studia rozpoczynające się od semestru zimowego i od semestru letniego określa Rektor w formie zarządzenia.

 3. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji w terminie:

  1. od czerwca 2021 r. do końca września 2021 r. na studia rozpoczynające się od  semestru zimowego,

  2. od grudnia 2021 r. do końca lutego 2022 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

 4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala Rektor.

 5. Ustala się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia.

 

Rozdział II.

Postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 3.

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia dopuszcza się wyłącznie osobę, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo     dojrzałości     i      zaświadczenie      o     wynikach      egzaminu     maturalnego z  poszczególnych  przedmiotów   oraz   dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia     7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

  5. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4;

  6. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  7. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 2. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia dopuszcza się osobę posiadającą tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, w tym osobę posiadającą dyplom uzyskany za granicą, o ile spełnia on kryteria określone w § 6.

 3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, na poszczególne kierunki studiów następuje na podstawie szczegółowych Warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, obowiązujących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. „nową maturę”) oraz maturę międzynarodową, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały oraz Warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”), stanowiących załącznik nr 2 do uchwały.

 4. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie Szczegółowych warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały.

 1. Pod pojęciem kandydata z „nową maturą” rozumie się absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który zdał egzamin maturalny(wyniki podane w procentach).

 2. Pod pojęciem kandydata ze „starą maturą” rozumie się absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał egzamin dojrzałości (wyniki podane w skali 1-6 lub 2-5).

 3. Sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowej matury” i matury międzynarodowej na punkty określony jest w załączniku nr 1 do uchwały.

 4. Sposób przeliczania ocen egzaminu dojrzałości „starej matury” i ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej na punkty określony jest w załączniku nr 2 do uchwały.

 

§ 4.

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się cudzoziemca, który może podjąć studia na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez AJP, na zasadach określonych w tych umowach;

 3. decyzji ministra;

 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 5. decyzji administracyjnej Rektora.

 

§ 5.

 1. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (dyplomem wydawanym przez International Baccalaureate w Genewie) ubiegają  się  o  przyjęcie  na  pierwszy  rok  studiów na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się „nową maturą”.

 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, dostarcza oryginał dyplomu matury międzynarodowej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

§ 6.

 1. Zagraniczne świadectwo może być uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej  lub  –  w  przypadku  braku  umowy  – w trybie nostryfikacji.

 2. Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim lub kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację.

 3. W wyniku nostryfikacji za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości uznaje się świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą, jeżeli uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia  wyższe  do  każdego  typu szkół wyższych  w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.

 4. Wyniki zagranicznego egzaminu maturalnego przeliczane są proporcjonalnie na wyniki „starej matury” lub „nowej matury” zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku studiów, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania świadectwa.

 1. Zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych  uzyskany  za  granicą  może  być  uznany za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub – w przypadku braku umowy – w trybie nostryfikacji.

 2. Nostryfikacji dyplomów dokonuje się zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881).

 3. Kandydat, dostarcza oryginał świadectwa lub dyplomu wraz z tłumaczeniem dokonanym  przez tłumacza przysięgłego albo konsula RP urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji został wydany dokument.

 

Rozdział III. Tryb rekrutacji.

 

§ 7.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Rektora.

 2. Pracą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kieruje jej przewodniczący zgodnie z regulaminem Komisji.

 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na kierunki studiów prowadzone na Wydziale i wykonuje zadania określone w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

 4. Na podstawie liczby punktów za oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych uzyskanych w wyniku „starej  matury”  i  punktów  procentowych   z   przedmiotów   kwalifikacyjnych   zdawanych   na „nowej maturze” Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły z postępowania rekrutacyjnego i listy przyjętych odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów pierwszego stopnia.

 5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów drugiego stopnia Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły z postępowania rekrutacyjnego i listy przyjętych odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów.

 6. Decyzje w sprawie przyjęcia cudzoziemca na studia podejmuje Rektor.

 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Informację o wyniku kwalifikacji na studia kandydat otrzymuje za pośrednictwem systemu rejestracji elektronicznej oraz pisemnie.

 8. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 9. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 10. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych wynikach kwalifikacji.

 11. Studentowi, który nie został przyjęty na wybrany kierunek studiów z powodu jego nieuruchomienia, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zaproponować, w ramach wolnych miejsc,  studia  na     innym kierunku prowadzonym na tym samym Wydziale, uwzględniając obowiązujące warunki rekrutacji.

 

Rozdział IV. Wymagane dokumenty.

 

§ 8.

 1. Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia:

  1. podanie na obowiązującym w AJP formularzu,

  2. świadectwo dojrzałości, o którym mowa w § 3 ust.1, w oryginale lub w odpisie lub kopia poświadczona notarialnie; kandydaci ze „starą maturą” świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej; absolwenci szkół średnich ukończonych za granicą lub legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” – dodatkowo  tłumaczenie  dokonane  przez  tłumacza  przysięgłego,  (kserokopia  wraz  z oryginałem do wglądu),

  3. kolorowa  fotografia   o   wymiarach   20   mm   x   25   mm   w   wersji   elektronicznej,   o rozdzielczości co najmniej 300 dpi lub jedna fotografia w wersji papierowej,

  4. dowód opłaty rekrutacyjnej,

  5. kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach określonych w § 4 pkt. 1-4 .

 2. Za poświadczoną kopię uznaje się dokument potwierdzony przez:

  1. organ wydający dokument;

  2. uprawnione ustawowo osoby.

 3. Dokumenty wymagane od kandydata na studia drugiego stopnia:

  1. podanie na obowiązującym w AJP formularzu,

  2. dyplom ukończenia studiów z suplementem, a w przypadku jego braku z indeksem; absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu),

  3. kolorowa  fotografia   o   wymiarach   20   mm   x   25   mm   w   wersji   elektronicznej,   o rozdzielczości co najmniej 300 dpi lub jedna fotografia w wersji papierowej,

  4. dowód opłaty rekrutacyjnej,

  5. dokument uprawniający cudzoziemca do podjęcia studiów  na  zasadach  określonych w § 4 pkt. 1-4 (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu).

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)