Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Akademia Sztuki w Szczecinie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Sztuki w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 156/2020 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, sposobu oraz terminów przeprowadzenia rekrutacji na l rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 oraz warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzajqcego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 na podstawie:

 

 • Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 ze zm.) uchwała się, co następuje:

 

§1

Senat Akademii Sztuki w Szczecinie ustala:

 • Warunki, tryb, sposób oraz terminy rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

 • Warunki przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§2

Senat Akademii Sztuki w Szczecinie określi w drodze uchwały limity przyjęć na poszczególne kierunki.

 

§3

Uchwała jest udostępniana na stronie internetowej Akademii Sztuki w Szczecinie oraz w siedzibie Uczelni.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu nr 156/2020 z 30 czerwca 2020 r.

 

WARUNKI, TRYB, SPOSÓB ORAZ TERMINY PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022


ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 Akademia Sztuki w Szczecinie (zwana dalej: Uczelnią) przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, w ramach limitu miejsc, na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

 2. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 3. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

 4. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego zachowuje ważność do zakończenia postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki, tj. do drugiej rekrutacji na tym samym kierunku studiów i specjalności. Kandydat podchodząc do drugiej rekrutacji, na tym samym kierunku studiów i specjalności nie ma wówczas obowiązku ponownego zdawania egzaminu wstępnego oraz uiszczania opłaty rekrutacyjnej (o ile została ona uiszczona przy poprzedniej rekrutacji). W przypadku, gdy kandydat zdecyduje się zdawać ponownie egzamin wstępny, pod uwagę brany jest lepszy wynik egzaminu. Kandydat jest zobowiązany do poinformowania Uczelni ❑ swojej decyzji, przesyłając informację o powyższym na adres mailowy bos@akaderniasztuki.eu

 5. Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w Warunkach trybie rekrutacji i kryteriach kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022.

 6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku studiów przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków.

 

ROZDZIAŁ II

OPŁATY

 

§2

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U.2018.1861, z zm.).

 2. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu wstępnego.

 3. Wpłaty dokonane po określonych w harmonogramie rekrutacji terminach nie będą brane pod uwagę.

 4. Kandydat wnosi odrębną opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na każdy z wybranych przez niego kierunek studiów.

 5. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje jedynie w przypadku zakończenia postępowania rekrutacyjnego przez Uczelnię i rezygnacji Uczelni z naboru na danym kierunku (w ramach danej specjalności) studiów lub w przypadku błędnie dokonanej wpłaty przez kandydata, poprzez wybranie niewłaściwego kierunku.

 6. Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej, w związku z zaistnieniem sytuacji opisanych w pkt. 5, kandydat składa nie później niż na jeden dzień przed terminem egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 5 pkt. 2. Zwrot wpłaty zatwierdza każdorazowo kierownik Działu Spraw Studenckich.

 

ROZDZIAŁ III

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§3

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia dokonują obowiązkowo rejestracji elektronicznej według następujących zasad:

 1. System Elektronicznej Rejestracji Kandydatów działa pod adresem www.akademiasztuki.euiRekrutacja

 2. Kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie.

 3. W celu rejestracji kandydat postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek i — jeśli to konieczne — również specjalność.

 4. W trakcie rejestracji kandydat wskazuje adres poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany w celu kontaktowania się z kandydatem w toku postępowania rekrutacyjnego.

 1. W trakcie rejestracji kandydat umieszcza swoje zdjęcie w formie cyfrowej, które wykorzystane będzie do wydania studentowi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

 2. Określa się następujące wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych:

 • rozdzielczość 300 x 375 pikseli; rzeczywisty rozmiar wydruku 35 x 45 mm,

 • pod względem wizerunku zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,

 • zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu: cNazwisko>_.[jpg I tif I bmp] Przykłady: Nowak_Jan.jpg; Nowak_Jan.tif; Nowak Jan.bmp.

Zdjęcia cyfrowe w innych formatach nie będą akceptowane.

 1. Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

 2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do kierownika Działu Spraw Studenckich.

2. Wydrukowane podanie o przyjęcie na studia (własnoręcznie podpisane), kandydat składa (przesyła) wraz z wymaganymi dokumentami (patrz §4 „Wymagane dokumenty"), w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (w godzinach urzędowania), w wyznaczonym w uchwale rekrutacyjnej terminie.

Wymagane dokumenty można przesłać na adres:

Akademia Sztuki w Szczecinie

Dział Spraw Studenckich (pok. 001)

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

Uczelnia nie ma obowiązku wzywania kandydata do uzupełnienia braków w dokumentacji.
 

§4

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

a) Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście.

Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

 

 1. W przypadku kandydata na studia I stopnia - dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 2. W przypadku kandydata na studia li stopnia — dyplom ukończenia studiów (do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).

 3. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

 4. W przypadku kandydatów ubiegających się ❑ przyjęcie na kierunek wokalistyka —zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku.

 5. Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.

 6. Oryginał dowodu opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.

 1. Akademia Sztuki w Szczecinie zobowiązuje kandydata do przedłożenia dokumentacji, o której mowa w ust.1 lit. b i c, §8 ust. 1 i 2 oraz §9 ust. 1 i 2, przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego, o ile dokumentacja ta występuje w języku obcym.

 2. W przypadku gdy kandydat posługuje się dokumentem uprawniającym do przyjęcia na studia, który będzie podlegał weryfikacji przez kuratora oświaty na podstawie art. 93b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Akademia Sztuki w Szczecinie ma możliwość zobowiązania kandydata do przedłożenia decyzji administracyjnej, ❑ której mowa w art. 93 ust.3 ww. ustawy w terminie do 20 grudnia.

 

§5

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ DODATKOWYCH EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 

 1. Elektroniczna rejestracja na studia pierwszego i drugiego stopnia odbywa się w terminie od 12 maja 2021 r. do 02 czerwca 2021 r. Istnieje możliwość przedłużenia elektronicznej rekrutacji do 07 czerwca 2021 r.

 2. Egzaminy wstępne odbędą się w terminie od 14 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zarejestrowały się we właściwych terminach i potwierdzą swoją tożsamość odpowiednim dokumentem w sposób określony przez komisje rekrutacyjne oraz uiszczą opłatę rekrutacyjną. Informacja ❑ dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu wstępnego jest przekazywana kandydatom drogą elektroniczną oraz ogłaszana na stronie internetowej Akademii Sztuki w Szczecinie.

 1. Termin złożenia kompletu dokumentów na studia pierwszego i drugiego stopnia upływa z dniem 6 lipca 2021 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu dokumentów do Uczelni). Istnieje możliwość przesunięcie terminu złożenia kompletu dokumentów, z uwagi na planowany termin rozdania świadectw maturalnych. Dokumenty składają kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego oraz skompletowali wszystkie wymagane dokumenty. Uczelnia nie ma obowiązku wzywania kandydata do uzupełnienia braków w dokumentacji.

 2. W przypadku ogłoszenia drugiej rekrutacji, zostanie ona przeprowadzona w terminie od 19 lipca 2021 r. do 20 września 2021 r.

 

§ 6

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza się systemem punktowym i ma charakter konkursowy.

 2. O przyjęciu (w ramach limitów miejsc) na studia pierwszego i drugiego stopnia decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z egzaminu wstępnego.

 3. Warunki egzaminu wstępnego obowiązujące kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022 określone zostały w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

 4. Uczelnia nie udziela telefonicznej informacji na temat wyników egzaminu wstępnego.

 5. Informacja o wpisaniu na listę jest przekazywana kandydatowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w toku Rejestracji Elektronicznej, o której mowa w §3.

 6. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 1. Kandydatom niezakwalifikowanym do wpisania na listę studentów oraz kandydatom zakwalifikowanym do wpisania na listę studentów, którzy nie złożyli w terminie wszystkich dokumentów, o których mowa w §3 ust. 3 lub § 5 ust. 3, Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

ROZDZIAŁ IV

OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

 

§7

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach
  określonych w tych umowach;

 3. decyzji ministra;

 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu
  środków finansowych na realizację badań
  podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

 6. decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu
  badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

2. Uczelnia prowadzi studia tylko w języku polskim.

3. Opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca — obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemca — posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. h1a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej Cl;

f) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

g) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§8

1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

— wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji;

— legitymują się jednym z następujących dokumentów:

 1. świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 2. świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się ❑ przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

 3. świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt b);

 4. świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną ❑ wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 5. świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2015 r.

2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów (w Polsce lub za granicą) uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

3. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli wykazują się znajomością języka polskiego i potwierdzą ten fakt odpowiednim dokumentem (certyfikatem, dyplomem, świadectwem itp.) lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

5. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

ROZDZIAŁ V

OBYWATELE POLSCY ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

 

§9

1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy — absolwenci
zagranicznych szkół średnich, którzy legitymują się jednym z następujących dokumentów:

 1. świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

 2. świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt a);

 3. świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 4. świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2015 r.

2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy — absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

3. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.

 

ROZDZIAŁ VI

KOMISJE REKRUTACYJNE

 

§10

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają poszczególne komisje rekrutacyjne powołane przez Rektora.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu — nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;

 2. członkowie Komisji z prawem głosu — co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy;

 3. co najmniej jeden sekretarz bez prawa głosu.

3. Egzaminy wstępne przeprowadzają komisje egzaminacyjne, w których skład wchodzą wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej nauczyciele akademiccy.

4. Rektor może powołać Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

5. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 

 1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu — wyznaczony przez Rektora;

 2. członkowie Komisji z prawem głosu — kierownicy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego;

 3. co najmniej jeden sekretarz — bez prawa głosu.

 

§11

Do zadań Komisji Rekrutacyjnych należy:

 1. Sporządzenie listy kandydatów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 2. Powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji.

 3. Zawiadamianie o terminie i miejscu egzaminów.

 4. Kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Tworzenie list rezerwowych z kandydatów, którzy w terminie dostarczą pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Akademii Sztuki w Szczecinie.

 6. Wpisywanie na listę studentów kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z egzaminu wstępnego, złożyli komplet wymaganych dokumentów i zostali ujęci w ramach limitu miejsc.

 7. Wpisywanie na listę studentów kandydatów, którzy złożyli podanie o przyjęcie z list rezerwowych na zwalniane miejsca na kierunku i specjalności, na który zdawali egzamin wstępny.

 8. Wydawanie i wysyłanie odmowy przyjęcia na studia (decyzja administracyjna) i innych pism w zakresie postępowania rekrutacyjnego.

 9. Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc.

 10. Sporządzenie:

 1. protokołu (w porządku alfabetycznym), w którym wpisuje się: imię i nazwisko kandydata, liczbę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskany wynik końcowy w punktach;

 2. listy osób wpisanych na listę studentów (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

 3. listy kandydatów nieprzyjętych i rezerwowych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

 4. kart kandydatów na I rok studiów;

 5. listy osób wpisanych na listę studentów z listy rezerwowej do wywieszenia na tablicach informacyjnych w danej jednostce organizacyjnej.

 

§12

 1. Decyzje podejmowane przez Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Decyzje odmowy przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący, natomiast protokół oraz listy kandydatów podpisują Przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

 

§13

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. Koordynowanie i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych.

 2. Podejmowanie decyzji ❑ zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku studiów.

 

§14

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku (z danej specjalności) jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może:

 1. podjąć decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku studiów do wypełnienia limitu miejsc, albo

 2. podjąć decyzję o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca w limicie.

 

§15

Przebieg egzaminów wstępnych dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin.

 

§16

Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na I rok studiów w okresie od daty ich powołania do 31 grudnia 2021 r.

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 156/2020 z dnia 2020 r.

 

WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU SPRAWDZAJ ĄCEGO UZDOLNIENIA ARTYSTYCZNE NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Kandydatów obowiązuje egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne ustalany dla każdego kierunku studiów.

1a.Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu wstępnego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu oraz uproszczenie warunków jego przeprowadzenia. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminów online i zmianie warunków podejmują komisje rekrutacyjne i ogłaszają kandydatom nie później niż na dwa tygodnie przed datą ich przeprowadzenia. Decyzja podjęta w sprawie przeprowadzenia egzaminu przez komisję dotyczy obu terminów wskazanych w uchwale. Przebieg egzaminu wstępnego z wykorzystaniem technologii informatycznych, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być rejestrowany.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym kwalifikacje oceniane są w systemie punktowym określonym dla poszczególnych kierunków.

 2. W przypadku kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi decyzję o zakresie egzaminu wstępnego podejmuje komisja egzaminacyjna, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień niepełnosprawności kandydata.

 

§1

1. Warunki dodatkowego egzaminu na studia pierwszego stopnia:

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Egzamin obejmuje:

 • śpiew (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym jeden a cappella) — do 25 punktów;

 • fortepian, ewentualnie inny instrument melodyczny (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) — do 25 punktów;

 • kształcenie słuchu i zasady muzyki — do 25 punktów;

 • rozmowę kwalifikacyjną na temat motywów podjęcia studiów oraz działalności muzycznej kandydata — do 25 punktów.

Kandydat może (nie musi) wybrać jedną z poniższych specjalności. W tym przypadku ma on obowiązek przystąpić do kolejnego egzaminu:

 

 • specjalność prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyka jazzowa —biorąc udział w egzaminie głównym (śpiew i instrument), kandydat prezentuje odpowiedni repertuar (standard jazzowy lub utwór z gatunku muzyki rozrywkowej) — do 25 punktów;

 • specjalność rytmika — kandydat przedstawia ekspresję ruchową do dwóch zróżnicowanych charakterem fragmentów utworów muzycznych, ocena liczona jako średnia: prezentacja + kształcenie słuchu i zasady muzyki — do 25 punktów;

 • specjalność muzyka kościelna — kandydat gra na organach dwa dowolne utwory, ocena liczona jako średnia: organy + fortepian — do 25 punktów.

Uwagi:

Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za obowiązkowe egzaminy, wynosi 100. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny, liczba punktów z każdego przedmiotu musi wynosić minimum 11, a także minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) musi wynosić minimum 50.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

Kierunek: wokalistyka, specjalność: śpiew solowy

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Etap 1:

Egzamin ze śpiewu solowego z akompaniamentem fortepianu. Należy przygotować repertuar klasyczny wykonany z pamięci (liryka wokalna, arie operowe, operetkowe lub songi musicalowe). Obowiązuje wykonanie dwóch dowolnych utworów, w tym jednego w języku polskim —do 25 punktów.

Kandydat przechodzi do następnego etapu, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

Etap II:

Wykonanie dwóch zgłoszonych utworów (jeden utwór z 1 etapu może być powtórzony) — do 25 punktów,

Recytacja opanowanych pamięciowo dwóch wierszy (klasycznego i współczesnego) oraz dowolnego fragmentu prozy — do 15 punktów,

Egzamin z predyspozycji ruchowych — do 15 punktów,

Egzamin z uzdolnień muzycznych (słuchu, rytmu, pamięci muzycznej) — do 20 punktów. Kandydat zalicza egzamin, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

 

Uwaga! Studentami kierunku wokalistyka mogą zostać osoby, które zdały dodatkowy egzamin wstępny i nie mają przygotowania wokalnego i muzycznego, ale dysponują wyjątkowymi walorami głosowymi.

Kierunek: instrumentalistyka

Egzamin wstępny wymaga umiejętności na poziomie klasy dyplomowej szkoły muzycznej lI stopnia i obejmuje:

Egzamin z instrumentu głównego — do 75 punktów (3 x 25),

Egzamin z utworu klauzurowego — do 5 punktów,

Egzamin z gry a vista — do 5 punktów,

Egzamin z kształcenia'słuchu — do 15 punktów.

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego jest uzyskanie z egzaminu z instrumentu głównego co najmniej 54 (3 x 18) punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia

Instrument

Program

Fortepian

 1. oryginalny utwór J. S. Bacha zawierający fugę (np. preludium i fuga z DWK, toccata, partita)

 2. dwie etiudy na różne problemy techniczne, w tym etiuda F. Chopina (z wyjątkiem etiud op. 10 nr 3, 6; op. 25 nr 7 oraz etiud bez opusu)

 3. sonata klasyczna lub romantyczna

 4. większy utwór F. Chopina (np. polonez, ballada, scherzo lub tp.)

 5. utwór dowolny XIX — XXI w.

Skrzypce

 1. Dwie kontrastujące części z jednej z Sonat lub Partit J. S. Bacha

 2. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo

 3. 1 lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego

Altówka

 1. Dwie kontrastujące części z jednej z Suit lub Sonat J. S. Bacha albo M. Regera

 2. Jeden dowolny kaprys na altówkę solo

I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego

Wiolonczela

 1. Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha

 2. Etiuda lub kaprys

 3. Jedna część koncertu lub sonaty na wiolonczelę

Kontrabas

 1. Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub J. S. Bacha

 2. Sonata (dwie części kontrastujące)

 3. I lub II i III część dowolnego koncertu

Gitara

 1. Utwór z epoki renesansu lub baroku

 2. Etiuda prezentująca dowolną technikę gitarową

 3. Forma cykliczna

Perkusja

 1. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na werbel

 2. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na kotły

 3. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na wibrafon

 4. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na marimbę

 

 

 

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności technicznych w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam na ksylofonie itp.). Jeżeli kandydat w czasie swojej nauki w szkole średniej nie zetknął się równocześnie z grą na wibrafonie i marimbie wykonuje utwór na jednym z tych instrumentów.

Instrumenty dęte

1. Utwór cykliczny

2. Utwór dowolny

Utwory powinny być o zróżnicowanej stylistyce i estetyce

Akordeon

 1. Utwór z zakresu muzyki dawnej

 2. Utwór cykliczny

 3. Utwór dowolny

Harfa

 1. Etiuda koncertowa (XIX/XX wiek)

 2. Transkrypcje utworów J. F. I-ffindla, J. S. Bacha lub Aria i Rigaudon — G. Kirchhofa

 3. Sonata lub wariacje (XIX/XX wiek)

 4. Utwór dowolny (XIX/XX wiek)

Organy

 1. J.S. Bach —Jedna ze skrajnych części sonat triowych

 2. J.S. Bach — Preludium lub Toccata i fuga

 3. Utwór dowolny XIX — XXI w.

 

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

Kierunek: grafika, specjalność: grafika projektowa

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przeglzd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie z rysunku — do 25 punktów

Zadanie z malarstwa — do 25 punktów

Zadanie specjalistyczne — do 50 punktów

 

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: grafika, specjalność: grafika interaktywna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przeglad samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie, do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie z rysunku — do 25 punktów

Zadanie z malarstwa — do 25 punktów

Zadanie specjalistyczne — do 50 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: grafika, specja I ność:  grafika artystyczna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie _wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 1 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie, do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

 

Etap II

Egzamin praktyczny

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie z rysunku — do 25 punktów

Zadanie z malarstwa—do 25 punktów

Zadanie specjalistyczne — do 50 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: nowe media i animacja

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Cześć pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie specjalistyczne — do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: fotografia

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap 1

Czyść pierwsza egzaminurninem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

 

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie specjalistyczne — do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego — do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: film

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Część pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie specjalistyczne — do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego — do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

 

Kierunek: wzornictwo, specjalność: komunikacja wizualna i gry komputerowe

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Cześć pierwsza egzaminu 'est egzaminem  i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne — do 45 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją — do 55 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: wzornictwo, specjalność: projektowanie produktu

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Cześć pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

 

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne — do 45 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją — do 55 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: wzornictwo, specjalność: projektowanie mody

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Cześć pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne — do 45 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją — do 55 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: wzornictwo, specjalność: projektowanie gier komputerowych i aplikacji

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Cześć pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem i specjalnością.

 

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Rysunkowo-projektowe zadanie specjalistyczne — do 45 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata wraz z autoprezentacją — do 55 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: malarstwo

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Cześć pierwsza egzaminu jest egzaminem praktycznym i jest zróżnicowana w zależności od wybranego kierunku i specjalności. Kandydat realizuje zadanie specjalistyczne, związane tematycznie z wybranym kierunkiem.

Etap II

Część druga egzaminu to rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

 • Prezentacja wykonanego w części pierwszej zadania specjalistycznego;

 • Przegląd portfolio kandydata - prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych kandydata związanych z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością, m. in. prac z zakresu sztuk pięknych (malarstwo, rysunek, fotografia, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem studiów i specjalnością.

Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie specjalistyczne — do 75 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego — do 25 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

 

Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: architektura wnetrz i przestrzeń  wirtualna

Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacia (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje ❑ dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny,

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie z rysunku — do 35 punktów

Zadanie z malarstwa—do 15 punktów

Zadanie specjalistyczne — do 50 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: mebel i formy przestrzenne Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny,

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

 

Zadanie z rysunku — do 35 punktów

Zadanie z malarstwa — do 15 punktów

Zadanie specjalistyczne — do 50 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

2. Warunki dodatkowego egzaminu na studia drugiego stopnia:

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kandydat musi wybrać jedną, dwie lub trzy z poniższych specjalności, dla których obowiązują odpowiednie egzaminy:

 • arteterapia

 • śpiew (kandydat wykonuje dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze) — do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności — do 25 punktów.

 • dyrygentura chóralna

 • dyrygowanie (kandydat wykonuje dwa utwory z literatury chóralnej) — do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności — do 25 punktów.

 • dyrygentura orkiestr dętych

 • gra na wybranym instrumencie dętym (kandydat wykonuje dwa utwory o zróżnicowanym charakterze) — do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności — do 25 punktów. muzyka kościelna

 • gra na organach (kandydat wykonuje dowolny utwór z literatury organowej, akompaniament do wybranej pieśni liturgicznej ze śpiewem oraz części stałe mszy) —do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności — do 25 punktów.

 • nauczanie kształcenia słuchu I st. audycji muzycznych literatury muzyczne i zasad muzyki z elementami edycji nut w szkolnictwie muzycznym

 • kształcenie słuchu z zasadami muzyki — do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności — do 25 punktów.

 

 • muzyka jazzowa i rozrywkowa

 • śpiew lub gra na wybranym instrumencie (kandydat wykonuje standard jazzowy i utwór z gatunku muzyki rozrywkowej) — do 25 punktów;

 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca metodyki edukacji muzycznej i działalności muzycznej kandydata oraz motywów podjęcia studiów na specjalności — do 25 punktów.

Uwagi:  Maksymalna łączna liczba punktów, które może otrzymać kandydat za obowiązkowe egzaminy, wynosi 50. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny, liczba punktów z każdego przedmiotu musi wynosić minimum 11, a także minimalna łączna liczba punktów (ze wszystkich składowych egzaminu) musi wynosić minimum 25.

Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych I stopnia, zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu, harmonii oraz gry na fortepianie. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do dodatkowego egzaminu wstępnego, kandydat nie otrzymuje punktów. Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

Kierunek: wokalistyka, specjalność:  śpiew solowy

Etap 1:

Egzamin ze śpiewu solowego z akompaniatorem fortepianu. Należy przygotować repertuar klasyczny wykonany z pamięci (liryka wokalna, arie operowe, operetkowe).

Kandydaci zgłaszają cztery utwory (w tym jeden w języku polskim): dwie pieśni i dwie arie.

Kandydat przechodzi do następnego etapu, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali 25 punktowej.

Etap 11:

rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów — do 25 punktów. Kandydat przechodzi do 11 etapu jeśli uzyska co najmniej 18 punktów.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 50 punktów za dodatkowy egzamin.

Uwaga! Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu. Wynikiem tego egzaminu jest dopuszczenie albo niedopuszczenie do dodatkowego egzaminu wstępnego. Za wyżej wymienione egzaminy kandydat nie otrzymuje punktów.

Kierunek: instrumentalistyka,

Egzamin wstępny wymaga umiejętności na poziomie roku dyplomowego studiów pierwszego stopnia kierunku instrumentalistyka i obejmuje:

 

Egzamin z gry na wybranym instrumencie — do 75 punktów (3 x 25),

Rozmowę kwalifikacyjną na temat związany z kierunkiem studiów — do 25 punktów.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 100 punktów za dodatkowy egzamin. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego jest uzyskanie z egzaminu z instrumentu głównego co najmniej 54 (3x15) punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia

Instrument

Program

Fortepian

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok

Skrzypce

 1. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo

 2. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego

 3. Utwór dowolny na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Altówka

 1. Jeden dowolny kaprys na altówkę solo

 2. I lub II i III część z dowolnego koncertu altówk❑wego

 3. Utwór dowolny na altówkę solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Wiolonczela

 1. Etiuda lub kaprys

 2. Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha

 3. Pierwsza część koncertu na wiolonczelę

Kontrabas

 1. Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub J. S. Bacha

 2. Sonata (dwie części kontrastujące)

 3. I lub II i III część dowolnego koncertu

Gitara

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok w tym jedna większa forma

Perkusja

 1. Dwa dowolne utwory, jeden z nich oparty na rudymentarnej technice werblowej

 2. Utwór dowolny na kotły

 3. Utwór dowolny na wibrafon wykorzystujący czteropałkową technikę gry

 4. Utwór dowolny na marimbę wykorzystujący czteropałkową technikę gry

 5. Sprawdzian umiejętności gry a vista na w/w instrumentach

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności technicznych w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie garn na ksylofonie itp.)

Instrumenty dęte

 1. Utwór cykliczny

 2. Utwór dowolny

Utwory powinny być o zróżnicowanej stylistyce i estetyce

Akordeon

 1. Utwór z zakresu muzyki dawnej

 2. Utwór cykliczny

 3. Utwór dowolny

Harfa

Program dowolny zróżnicowany stylistycznie zawierający formę cykliczną

Organy

 1. J.S. Bach — Preludium lub Toccata i fuga

 2. Forma triowa (szybkie części sonat lub opracowanie chorałowe w formie tria)

 3. Utwór dowolny XIX —XXI w. większych rozmiarów

 

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części do prezentacji.

 

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

Kierunek: grafika, specjalność: grafika projektowa

Prezentacja — do 35 punktów

Portfolio — do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: grafika, specjalność: grafika artystyczna

Prezentacja — do 35 punktów

Portfolio — do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna

Prezentacja - do 35 punktów

Portfolio - do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: nowe media i animacja

Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia — licencjackich (animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

Prezentacja — do 35 punktów

Portfolio — do 45 punktów

 

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: fotografia

Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia — licencjackich (animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

Prezentacja — do 35 punktów

Portfolio — do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: sztuka mediów, specjalność: film

Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia — licencjackich (animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

Prezentacja — do 35 punktów

Portfolio — do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

Kierunek: malarstwo

Warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu zawodowego licencjata w wybranym lub pokrewnym kierunku studiów. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z prezentacji i przeglądu portfolio, zawierającego dokumentację fotograficzną lub/oraz multimedialną prac, wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia licencjackich (animacje, filmy, fotografie, ilustracje, malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, projekty itp.), oraz prac własnych kandydata.

Prezentacja — do 35 punktów

Portfolio — do 45 punktów

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

 

 

 

Uchwała nr 172/2020 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie podjęta na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały nr 156/2020 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzajgcego uzdolnienia artystyczne na rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 na podstawie:

 

Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Akademii Sztuki w Szczecinie pozwolenia na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku „wzornictwo" w punkcie 2 załącznika nr 2 do uchwały nr 156/2020 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 30.06.2020 r. w sprawie warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 dodaje się zapis w brzmieniu:

„Kierunek: wzornictwo (studia drugiego stopnia)

Egzamin jest podzielony na dwa etapy:

Etap I

Przedstawienie w dwóch plikach formacie .pdf:

 • portfolio,

 • opracowany obowiązkowy temat projektowy.

Na podstawie przesyłanych dokumentów komisja egzaminacyjna decyduje o dopuszczeniu lub nie,

do drugiej części postepowania rekrutacyjnego Etap II

Autoprezentacja dotycząca portfolio, zadania projektowego, przebytej drogi edukacyjnej i zawodowej, motywacji oraz zainteresowań.

Kandydat może uzyskać w postepowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie do 100 punktów, w tym: Portfolio — do 40 punktów

Autoprezentacja — do 60 punktów

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie nie mniej niż 60 punktów."

 

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)