Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022, zwane dalej jako „Warunki”

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz na studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzona jest przez Dział Kształcenia.

 

§ 2

Kandydaci na pierwszy rok studiów przyjmowani są na kierunki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Warunków.

 

II.Odpłatność za studia

 

§ 3

 1. Kształcenie na studiach niestacjonarnych jest odpłatne.

 2. Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są odpłatne.

 3. Kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim jest odpłatne.

 4. Opłat nie pobiera się od cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2  ustawy z dnia  20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85 ze zm.), zwanej dalej Ustawą.

 5. Zwolnienie z opłat dla cudzoziemca, o których mowa w ust. 2, może nastąpić również na podstawie:

  1. decyzji administracyjnej rektora,

  2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 

III.Limity przyjęć

 

§ 4

 1. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2021/2022 określa uchwała Senatu do dnia 31 maja 2021 r.

 2. Rektor może w uzasadnionych przypadkach zwiększyć limit przyjęć na dany kierunek studiów.

 3. W przypadku niewypełnienia określonego uchwałą Senatu limitu przyjęć, Rektor może obniżyć próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia na studia.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84 Senatu AWFiS z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

IV.Terminy rekrutacji

 

§ 5

 1. Terminy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków.

 2. Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 trwa na studiach:

  1. stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do dnia 7 lipca 2021 r.

  2. stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia – do dnia 15 września 2021 r.

 3. W przypadku niewypełnienia przyjętych limitów dopuszcza się dodatkowy nabór, który dla wszystkich kierunków i stopni odbędzie się w terminie 16-23 września 2021 r.

 4. Rekrutacja na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużona decyzją Rektora.

 5. Informator dla kandydatów na studia na rok akademicki 2021/2022 ukarze się do dnia   31 marca 2021 r.

 

V.Dodatkowe uprawnienia

 

§ 6

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w latach 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa załącznik nr 3 do niniejszych Warunków.

 2. Kandydaci na kierunki Wychowanie Fizyczne i Sport I stopnia, posiadający aktualną klasę mistrzowską międzynarodową lub klasę mistrzowską krajową oraz klasę pierwszą w  dyscyplinach   olimpijskich,  są  zwolnieni  z   egzaminu ze  sprawności  fizycznej i dopuszczeni  do   dalszego   postępowania   kwalifikacyjnego.   Zwolnienie   kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej będzie równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej.

 3. W zespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjmuje się następujące kryteria kwalifikacyjne:

  1. aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej,

  2. aktualny udział w rozrywkach ekstraligi/superligi,

  3. medaliści młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior/ młodzieżowiec.

 4. Osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 2 i 3, muszą być potwierdzone przez właściwy polski związek sportowy na oryginalnym druku, podpisane przez prezesa i  dyrektora sportowego związku sportowego lub inną uprawnioną przez zarząd związku sportowego osobę.

 

VI.Postępowanie kwalifikacyjne

 

§ 7

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki są jawne na poszczególnych jego etapach.

 2. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia      i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne kierunki określa załącznik nr 4 do niniejszych Warunków.

 3. Przyjęcie na studia może nastąpić również poprzez potwierdzenie efektów uczenia się, uzyskane w procesie uczenia się poza system studiów, co określa odrębna uchwała Senatu.

 

§ 8

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia uiszcza opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł  lub 100 zł w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego.

 2. Brak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 9

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej IRK.

 2. Wszystkich kandydatów obowiązuje rejestracja w IRK.

 3. Kandydaci dokonują rejestracji w IRK samodzielnie i osobiście, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej AWFiS.

 4. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji określa załącznik nr 5 do niniejszych Warunków.

 5. W celu przeliczenia ocen ze świadectwa zagranicznego lub zagranicznego dyplomu według skali punktowej obowiązującej w AWFiS przed wpisaniem punktów do systemu IRK i nie później niż 3 dni robocze przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów należy skontaktować się z Działem Kształcenia. Pracownicy Działu Kształcenia dokonują przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu zagranicznego w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie (wraz ze skanami/kserokopiami właściwych dokumentów).

 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane są w skali punktowej.

 1. Odstąpienie od któregokolwiek egzaminu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Ocena niedostateczna  z  egzaminu  ze  sprawności  fizycznej  nie  eliminuje  kandydata  z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

 

VII.Komisje rekrutacyjne i egzaminacyjne

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne właściwe dla danego kierunku.

 2. Komisje rekrutacyjne, w tym komisje egzaminacyjne, powołuje Rektor.

 3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji.  Skład  komisji  rekrutacyjnej  obejmuje:  przewodniczącego,  członków  i sekretarza.

 4. Szczegółowy zakres prac i obowiązków komisji rekrutacyjnych, w tym komisji egzaminacyjnych, określa załącznik nr 6 do niniejszych Warunków.

 

VIII.Odwołanie

 

§ 11

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnych przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej właściwej dla danego kierunku.

 3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

Załącznik Nr 1 do Warunków wprowadzonych Uchwałą Senatu AWFiS Nr 84 z dnia 25.06.2020 r.

 

KIERUNKI STUDIÓW, NA KTÓRE ODBYWA SIĘ REKRUTACJA W AWFiS W GDAŃSKU W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

 1. Kierunek Wychowanie Fizyczne

  • studia I i II stopnia – tryb stacjonarny

  • studia II stopnia – tryb niestacjonarny

  • studia I i II stopnia – tryb stacjonarny w języku angielskim

 

II.Kierunek Sport

 • studia I i II stopnia – tryb stacjonarny

 • studia II stopnia – tryb stacjonarny w języku angielskim

 

III.Kierunek Fizjoterapia

 • jednolite studia magisterskie – tryb stacjonarny

 

IV.Kierunek Terapia Zajęciowa

 • studia I stopnia – tryb stacjonarny

 

V.Kierunek Turystyka i Rekreacja

 • studia I i II stopnia – tryb stacjonarny

 • studia I stopnia – tryb stacjonarny w języku angielskim

 

Załącznik Nr 2 do Warunków wprowadzonych Uchwałą Senatu AWFiS Nr 84 z dnia 25.06.2020 r.

 

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI – REJESTRACJA INTERNETOWA OD 1 CZERWCA 2021 r.

 

 1. Kierunek Wychowanie Fizyczne

 • studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2021 r.

 • studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2021 r.

 • studia niestacjonarne II stopnia do 15.09.2021 r.

 • studia stacjonarne I i II stopnia w języku angielskim do 15.09.2021 r.

 

II.Kierunek Sport

 • studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2021 r.

 • studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2021 r.

 • studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim do 15.09.2021 r.

 

III.Kierunek Turystyka i Rekreacja

 • studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2021 r.

 • studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2021 r.

 • studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim do 15.09.2021 r.

 

IV.Kierunek Fizjoterapia

 • stacjonarne jednolite studia magisterskie do 07.07.2021 r.

 

V.Kierunek Terapia Zajęciowa

 • studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2021 r.

 

W przypadku niewypełnienia przyjętych limitów dopuszcza się dodatkowy nabór, który dla wszystkich kierunków i stopni odbędzie się w terminie 16-23 września 2021 r.

 

Załącznik Nr 3 do Warunków wprowadzonych Uchwałą Senatu AWFiS Nr 84 z dnia 25.06.2020 r.

 

Zasady przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na rok akademicki 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025

 

 1. Kandydaci będący laureatami oraz finalistami olimpiad stopnia centralnego:

  1. na kierunek wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja uzyskują maksymalną ocenę z danego przedmiotu. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację;

  2. na kierunek fizjoterapia i terapia zajęciowa z przedmiotów biologia, fizyka, chemia uzyskają maksymalną ilość punktów za świadectwo dojrzałości. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rekrutację.

 2. Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, przysługują również kandydatom, którzy otrzymali tytuł finalisty olimpiady w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie § 11e i § 11f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657 i 781).

 3. Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt 1, jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych.

 4. Podstawą uzyskania uprawnień, o których mowa w pkt 2, jest dokument wydany przez właściwy komitet organizacyjny danej olimpiady opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający otrzymanie przez kandydata tytułu finalisty olimpiady lub turnieju w roku szkolnym 2019/2020.

 5. Z określonych uprawnień mogą korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego jeden raz w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiad.

 6. Kandydatów na studia w AWFiS w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK).

 7. Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego na studia jest:

  1. prawidłowo dokonana rejestracja;

  2. ocena stanu zdrowia potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS na wybranym kierunku, wystawionym przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub  wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1651) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporządzenia;

  3. wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości określonej w § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861);

  4. załączenie kompletu dokumentów w systemie IRK, określonych w obowiązującej dla danego roku akademickiego uchwale Senatu AWFiS w sprawie warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Komentarze (0)