Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

27.01.2022

Pedagogika specjalna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Do najważniejszych zadań pedagogiki specjalnej należy pomaganie i wspieranie osób z różnymi ograniczeniami, które wpływają na proces kształcenia, wychowania, czy socjalizacji. Istotą jest nauczanie, wspomaganie wychowywania oraz korygowanie pewnych deficytów, obniżonych funkcji, jak również zastępowanie słabych stron mocnymi. Pedagogika specjalna skupia się na osobach o różnych rodzajach i stopniach upośledzenia, dlatego łączy się z fizjologią, neurologią, psychiatrią, czy psychologią, jak również zwraca uwagę na osoby szczególnie uzdolnione, podpowiadając w jaki sposób dostosować program edukacyjny do potrzeb ucznia, aby jak najlepiej rozwijać jego talent. Pedagogika specjalna to interesujący kierunek studiów, kształcący nauczycieli na wysokim poziomie z uwzględnieniem potrzeb współczesnego społeczeństwa i współczesnej edukacji. Można go odnaleźć w katalogu dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z wielu dziedzin, wśród których wymienić można między innymi pedagogikę, psychologię, nauki o komunikacji społecznej i mediach, czy nauki biologiczne. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi rozwoju człowieka, nieprawidłowości w cyklu życia, prawidłowości rządzących więziami społecznymi, zakłóceń w komunikacji. Ponadto, zapoznają się z tradycyjnymi i współczesnymi nurtami i systemami pedagogicznymi, zasadami projektowania i prowadzenia badań, jak również podstawami funkcjonowania różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • socjologia,
 • psychologia ogólna,
 • podstawy biologicznego rozwoju człowieka,
 • kultura języka w pracy pedagoga,
 • psychologia społeczna,
 • pedagogika młodzieży,
 • podstawy poradnictwa społecznego,
 • podstawy interwencji kryzysowej,
 • metodologia nauk społecznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki specjalnej na UAM nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, kulturalnych i pomocowych. Uczą się posługiwać podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, prowadzić badania pedagogiczne, animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach szkolno- wychowawczych, szkołach specjalnych, fundacjach i stowarzyszeniach, placówkach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Pedagogika specjalna jest kierunkiem popularnym i łatwo dostępnym w ofertach dydaktycznych. Ilość propozycji kształcenia może jednak sprawiać pewne problemy, bowiem na którą z nich się zdecydować? Zastanawiając się nad podjęciem studiów w Poznaniu warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Kamila, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Pedagogika specjalna nie jest kierunkiem dla każdego. Należy mieć ogromne chęci, dużo siły do nauki, a także świadomość wyzwań, jakie stoją przed absolwentem. Ale są to studia bardzo ciekawe, rozwijające, pochłaniające bez reszty. Jeśli studiować Pedagogikę specjalną, to tylko na UAM, najlepszej uczelni na świecie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę specjalną na UAM:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod badań stosowanych w naukach społecznych,
 • prawidłowości i zaburzeń rozwoju i funkcjonowania człowieka w cyklu życia,
 • struktur społecznych i instytucji życia społecznego,
 • kulturowych uwarunkowań procesów edukacyjnych,
 • struktury i funkcji systemu edukacji osób z niepełnosprawnością,
 • tworzenia indywidulanych programów wsparcia ucznia w edukacji włączającej,
 • metod komunikacji alternatywnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • oświatowych agendach samorządowych,
 • domach pomocy społecznej,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • ośrodkach szkolno- wychowawczych,
 • szkołach specjalnych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)