Modern Engineering in Water Management

Modern Engineering in Water Management

Modern Engineering in Water Management

12.01.2022

Modern Engineering in Water Management – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Modern Engineering in Water Management to anglojęzyczny kierunek studiów, który głównie skupia się na zagadnieniach związanych z gospodarką wodną. Czym jest gospodarka wodna? Najkrócej można powiedzieć, iż jest to racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojęta ochrona jej zasobów. Oznacza to, że do zadań gospodarki wodnej należy między innymi przeciwdziałanie skutkom suszy, zmniejszanie skutków powodzi, czy też koordynowanie działań związanych z przygotowaniem planów gospodarowania wodami. Kierunek Modern Engineering in Water Management dostępny jest w ofercie dydaktycznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Studia na kierunku modern engineering in water management w SGGW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Modern Engineering in Water Management w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii środowiska, z naciskiem położonym na zagadnienia dotyczące integralnego podejścia w dobie susz i zmian klimatycznych. Kierunek realizowany jest we współpracy z Kazachskim Uniwersytetem Rolniczym, a jego program złożony jest z wykładów, seminariów, warsztatów, laboratoriów i badań terenowych prowadzonych w obu krajach partnerskich.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Modern Engineering in Water Management w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia,
 • biologia i ekologia,
 • geologia i hydrogeologia,
 • geodezja i kartografia,
 • meteorologia i klimatologia,
 • gleboznawstwo i rekultywacja,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • budownictwo ogólne,
 • mechanika gruntów i geotechnika,
 • ochrona powietrza,
 • systemy nawodnień,
 • budownictwo wodne

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Modern Engineering in Water Management nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania i przeprowadzania eksperymentów, odczytywania rysunków budowlanych i geodezyjnych, wykonywania podstawowych prac geodezyjnych, wykonywania pomiarów wybranych elementów meteorologicznych, czy klasyfikowania i określania właściwości gruntów i gleb. Ponadto, uczą się wykonywać pomiary  hydrometryczne, sporządzać dokumentację hydrologiczną dla celów projektowych i planistycznych, analizować charakterystyki przepływu wody i transportu rumowiska w rzekach i zbiornikach, projektować systemy ochrony przed powodzią, czy oceniać jakość wody.

 

Praca po studiach

Jak prezentują się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na anglojęzycznym kierunku Modern Engineering in Water Management w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji i samorządach terytorialnych, fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska.

 

Opinie

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować nowoczesną inżynierię w gospodarce wodnej, ale w wersji anglojęzycznej, powinniśmy skierować uwagę na Warszawę, bo tam znajduje się uczelnia, która odpowiadać będzie naszym oczekiwaniom. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Łukasz, student Modern Engineering in Water Management mówi:

„SGGW to uczelnia znana każdemu, która przyciąga do siebie również zagranicznych studentów. A czym przyciąga? Przede wszystkim ciekawymi kierunkami, które oferują zdobycie wiedzy dostosowanej do aktualnych problemów.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Modern Engineering in Water Management w SGGW:

Absolwent kierunku Modern Engineering in Water Management w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze,
 • zrównoważonego rozwoju i wpływu działalności człowieka na środowisko,
 • zjawisk i procesów zachodzących w środowisku gruntowo- wodnym i glebowym,
 • zjawisk i procesów hydrologicznych,
 • zjawisk związanych z obiegiem wody, ciepła i substancji w glebie,
 • projektowania systemów ochrony przed powodzią,
 • oceny jakości wody.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Modern Engineering in Water Management:

Absolwent kierunku Modern Engineering in Water Management w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji i samorządach terytorialnych,
 • fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)