Zasady rekrutacji na UMED w Łodzi 2022/23

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rekrutacja 2022/2023

 

Uchwała nr 66/2021 z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69, art. 70 ust. 1-5 i art. 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.), § 21 ust. 2 pkt 1 i § 67 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:

 

 1. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 1. Uchwała określa warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na poszczególne kierunki, formy i poziomy studiów prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.

 2. Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki, formy i poziomy studiów określają załączniki nr 1-14 do uchwały.

 3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 4. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 5. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 6. Warunki i tryb przyjęcia na studia przez potwierdzanie efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 7. Warunki i tryb przyjęcia na studia przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 8. Warunki i tryb dostosowania rekrutacji do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

 2. Senat – Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

 3. kandydat – osobę ubiegającą się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie, legitymującą się jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3;

 4. limit przyjęć – liczbę osób, jaka może zostać przyjęta na pierwszy rok studiów prowadzonych na danym kierunku, formie i poziomie studiów, określoną przez Ministra Zdrowia lub Rektora;

 5. ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 6. ustawa o systemie oświaty – ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Limity przyjęć na studia

 

§ 3

 1. Limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na podstawie decyzji ministra określa, w drodze rozporządzenia, Minister Zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Limit przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa, w drodze rozporządzenia, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

 3. Limity przyjęć dla pozostałych kierunków studiów określa Rektor.

 4. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów dla cudzoziemców innych niż wskazani w ust. 1 określa Rektor.

 5. Dopuszcza się określenie odrębnych limitów przyjęć dla określonych grup kandydatów dla danego kierunku studiów, mając na uwadze zapewnienie jakości kształcenia oraz potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

 1. WYMAGANIA FORMALNE

 

§ 4

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości.

 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych dokumentem, o którym mowa w ust. 3 pkt 4-7.

 3. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęty kandydat, który posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

  5. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4;

  6. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  7. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 4. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów.

 5. Student Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje, chyba że jest to związane ze zmianą formy studiów.

 6. Student Uniwersytetu może studiować na innym kierunku studiów w Uniwersytecie, jeżeli zostanie przyjęty na ten kierunek w trybie postępowania rekrutacyjnego.

 7. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Harmonogram rekrutacji

§ 5

 1. Ustala się następujące terminy dla postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023:

  1. rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – 22 kwietnia 2022 r.;

  2. zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 31 października 2022 r.

 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora.

 

Zasady ogólne

 

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne:

  1. wydziałowe komisje rekrutacyjne;

  2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. Tryb powoływania oraz regulamin pracy komisji rekrutacyjnych określa Rektor.

 3. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego lub o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.

 4. W przypadku wszczęcia przez komisję rekrutacyjną dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów, kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie rekrutacji elektronicznej w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym na ten kierunek, biorą udział w dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym bez konieczności ponownej rejestracji i ponownego wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 5. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy o systemie oświaty.

 6. W przypadku aplikowania zbyt małej liczby kandydatów na studia prowadzone na danym kierunku Uniwersytet zastrzega sobie możliwość odstąpienia od uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów.

 7. W przypadku odstąpienia przez Uniwersytet od uruchomienia kształcenia na danym kierunku studiów wniesiona przez kandydata opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone na tym kierunku podlega zwrotowi.

 

§ 7

Postępowanie rekrutacyjne składa się z:

 1. rejestracji on-line kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu;

 2. wniesienia przez kandydata opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w § 9;

 3. postępowania kwalifikacyjnego;

 4. złożenia przez kandydatów dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 2;

 5. wydania przez wydziałową komisję rekrutacyjną zaświadczenia o wpisie na listę studentów lub decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia;

 6. podpisania umowy z Uniwersytetem.

Rejestracja on-line, dodanie kierunku studiów, obliczanie punktów rekrutacyjnych

 

§ 8

 1. Przez rejestrację, o której mowa w § 7 pkt 1, należy rozumieć utworzenie indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, zwanego dalej

„indywidualnym kontem”.

 1. Po utworzeniu indywidualnego konta kandydat zobowiązany jest do:

  1. dodania kierunku lub kierunków studiów, na które będzie aplikować w ramach postępowania rekrutacyjnego;

  2. niezwłocznego poinformowania Działu Rekrutacji i Kształcenia o ewentualnych błędach występujących na koncie;

  3. bieżącego odczytywania informacji zamieszczanych na koncie;

  4. zapoznania się z uzupełnionymi wynikami w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i zgłoszenia ewentualnych uwag dotyczących poprawności wprowadzonych danych.

 2. Wyniki, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, wprowadzane są na indywidulane konto:

 3. bezpośrednio przez kandydata lub

 4. przez pobranie danych z Krajowego Rejestru Matur, zwanego dalej „KReM”, lub

 5. przez pracownika Działu Rekrutacji i Kształcenia – w uzasadnionych przypadkach.

 6. Kandydat ma możliwość samodzielnego wprowadzenia wyników z egzaminu maturalnego na indywidualne konto przed pobraniem danych z KReM.

 7. potwierdzenia pobranych danych z KReM lub

 8. wprowadzenia poprawnych wyników lub

 9. uzupełnienia wyników w przypadku ich braku.

 10. Po pobraniu danych z KReM kandydat zobowiązany jest do:

 11. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, dane pobrane z KReM zostają zapisane na indywidualnym koncie i są podstawą do obliczenia punktów rekrutacyjnych.

 12. Wprowadzenie wyników przez kandydata, pobranie danych z systemu KReM oraz potwierdzenie wyników odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Rektora.

 13. Konsekwencje wynikające z niedopełnienia przez kandydata obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 5 i 7, lub błędnego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego w systemie rekrutacji elektronicznej, ich niewypełnienia, usunięcia lub podania nieprawdziwych informacji oraz rezygnacji z aplikowania na dany kierunek studiów ponosi kandydat.

 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

 

§ 9

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

 

§ 10

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

 1. przeliczenia na punkty rekrutacyjne wyników, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 – w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, lub przeprowadzenia postępowania dla studiów drugiego stopnia, określonego w załącznikach 1-14 do uchwały;

 2. egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 14 – w przypadku kandydatów ubiegających się

o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne;

 1. utworzenia listy rankingowej;

 2. określenia progu punktowego;

 3. nadania kandydatowi właściwego statusu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – punkty rekrutacyjne

 

§ 11

 1. Punkty rekrutacyjne, będące podstawą do utworzenia listy rankingowej, obliczane są w oparciu o wyniki, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.

 2. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem dojrzałości uzyskanym po zdaniu egzaminu maturalnego, punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie ocen uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego, wyrażonych w procentach, według następującej zasady:

  1. poziom podstawowy: 1% = 1 pkt;

  2. poziom rozszerzony: 1% = 2 pkt.

 3. Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych określonej w ust. 2 nie stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunkach biotechnologia i elektroradiologia.

 4. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem dojrzałości uzyskanym po zdaniu egzaminu dojrzałości, punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie ocen uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

 5. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 4-7, punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie ocen uzyskanych z części pisemnej egzaminu, według wzoru określonego w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 7-9.

 6. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem tzw. „matury dwujęzycznej”, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wyniki, które kandydat uzyskał z części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego w języku polskim.

 7. W przypadku gdy na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów wyższych występuje ocena obejmująca więcej niż jeden przedmiot (moduł przedmiotów), wydziałowa komisja rekrutacyjna rozpatruje sprawę indywidualnie, rozstrzygając o liczbie uznanych i przeliczonych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 8. W przypadku gdy na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów nie wskazano poziomu, na którym kandydat zdawał egzamin z danego przedmiotu, wydziałowa komisja rekrutacyjna, podejmując decyzję w sprawie określenia poziomu, może wziąć pod uwagę liczbę godzin zrealizowanych przez kandydata w ramach tego przedmiotu.

 9. Brak oceny z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji, określonych dla danego kierunku studiów w odpowiednim załączniku do niniejszej uchwały, nie wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego, lecz jest równoznaczny z przyznaniem kandydatowi 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

 10. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia zasady punktacji dotyczące poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 11. W przypadku uzyskania przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia równej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są na te studia kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów w Uniwersytecie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – listy rankingowe, próg punktowy

 

§ 12

 1. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w drodze konkursu, na podstawie list rankingowych.

 2. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na listach rankingowych decyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych, o których mowa § 11 ust. 1.

 3. Nazwiska kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów rekrutacyjnych, umieszczane są na liście rankingowej w kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem § 13.

 4. Na podstawie listy rankingowej oraz limitu przyjęć określonego dla danego kierunku studiów komisja rekrutacyjna określa próg punktowy, pozwalający ustalić liczbę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 5. Zasady określenia progu punktowego oraz jego zatwierdzenia ustala Rektor.

 6. Informację o progu punktowym, określonym przez komisję rekrutacyjną, oraz statusie kandydata umieszcza się na jego indywidualnym koncie.

 7. Jeżeli przy ustalonym progu punktowym nie zostanie wypełniony limit przyjęć określony dla danego kierunku studiów, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o obniżeniu progu punktowego lub o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 13

 1. W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki lekarski, lekarsko-

-dentystyczny, farmację oraz analitykę medyczną uzyskają jednakową liczbę punktów,

o kolejności, w jakiej zostaną umieszczeni na liście rankingowej w ramach jednakowego progu punktowego, decyduje wynik uzyskany przez nich na egzaminie maturalnym z przedmiotu język polski (poziom podstawowy).

 1. Komisja rekrutacyjna, w celu wypełnienia limitu przyjęć, może wskazać do zakwalifikowania do przyjęcia na studia mniejszą liczbę kandydatów, o których mowa w ust. 1 na podstawie wyniku uzyskanego przez tych kandydatów na egzaminie maturalnym z przedmiotu język polski (poziom podstawowy).

 2. Zasada, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 3. Kandydatom nieposiadającym oceny z przedmiotu język polski przyznaje się 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – egzamin wstępny

 

§ 14

W Uniwersytecie przeprowadza się dodatkowo egzamin wstępny, sprawdzający zdolności manualne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne. Egzamin przeprowadza, w formie egzaminu praktycznego, właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna lub wyznaczeni przez nią egzaminatorzy.

 

 

 1. WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW, DECYZJA O ODMOWIE PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

Złożenie dokumentów

 

§ 15

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje uchwałę, w której wskazuje kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Uchwałę podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w głosowaniu.

 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie we wskazanej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, w celu złożenia:

  1. oryginału jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

  2. oryginału dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

  3. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;

  4. formularza zawierającego dane osobowe kandydata, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;

  5. dwóch aktualnych fotografii w formacie przewidzianym dla dowodu osobistego i paszportu.

 3. Kandydat legitymujący się dokumentem wydanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest złożyć:

 4. decyzję administracyjną o uznaniu lub zaświadczenie o nostryfikacji,

 5. uwierzytelnienie dokumentu,

 6. apostille, tj. potwierdzenie wykonane przez ambasadę danego kraju, że dany dokument uprawnia do podjęcia studiów wyższych na terenie tego kraju,

 7. dokument uznany do celów akademickich, tj. uprawniający do podjęcia studiów w danym kraju

– o ile są wymagane.

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 2. W celu wyznaczenia terminu i miejsca osobistego stawienia się w związku z wypełnieniem obowiązków, o których mowa w ust. 2, kandydat zobowiązany jest do dokonania samodzielnego zgłoszenia (zapisu) w udostępnionym przez Uniwersytet systemie informatycznym.

 3. Kandydat zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia (zapisu) oraz złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2-4, w terminie określonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 4. W uzasadnionych przypadkach oryginał dokumentu uzyskanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być dostarczony przez osobę wpisaną na listę studentów w terminie późniejszym niż wskazany w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż do dnia podpisania ślubowania.

 5. Podczas składania dokumentów, o których mowa w ust. 2, kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

 6. Brak zgłoszenia (zapisu), o którym mowa w ust. 5, lub niezłożenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje usunięciem jego nazwiska z listy rankingowej.

 

Wpis na listę studentów

 

§ 16

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 2. Wydanie zaświadczenia o wpisie na listę studentów następuje po łącznym spełnieniu przez kandydata następujących warunków:

  1. spełnieniu wymagań, o których mowa w § 4 ust. 3-5, § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9;

  2. uzyskaniu w postępowaniu kwalifikacyjnym liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia;

  3. złożeniu do Działu Rekrutacji i Kształcenia, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 2-4.

 3. Zaświadczenia o wpisie na listę studentów wydaje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, podpisuje przewodniczący komisji lub inny pracownik Uniwersytetu działający na podstawie upoważnienia.

 5. Osoba nowo przyjęta na studia rozpoczyna studia oraz nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut.

 6. Dopuszcza się złożenie ślubowania w formie elektronicznej.

 7. W przypadku rezygnacji ze studiów przed złożeniem ślubowania wpis na listę studentów na dany kierunek studiów uznaje się za nieważny.

 8. Niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie na listę studentów osoba nowo przyjęta zobowiązana jest dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia:

 9. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 17 ust. 1 – niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych;

 10. inne wymagane dokumenty, uwzględnione w wykazie umieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu, niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Badania lekarskie

 

§ 17

 1. Kandydat zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, podczas których jest lub może być narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wydane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

 2. Skierowania na badania lekarskie dla kandydatów wystawia Dział Rekrutacji i Kształcenia.

 

Decyzja o odmowie przyjęcia na studia

 

§ 18

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia na studia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przesłanek:

  1. kandydat nie spełnił wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, określonych w § 4 ust. 3-5, § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9;

  2. kandydat nie uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia;

  3. pomimo zakwalifikowania do przyjęcia na studia, kandydat nie złożył dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 2-4, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 2. Decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia wydaje się kandydatowi, który złożył podanie o przyjęcie na studia w Dziale Rekrutacji i Kształcenia.

 3. Złożenie podania o przyjęcie na studia jest równoznaczne ze wszczęciem postępowania administracyjnego.

 4. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszej uchwale.

 6. Decyzje wydawane przez wydziałową komisję rekrutacyjną podpisuje jej przewodniczący.

 

§ 19

 1. Zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz decyzja o odmowie przyjęcia na studia mogą być wydawane w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 1. Elektroniczny obieg dokumentacji wydawanej przez Uniwersytet w toku postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie internetowej.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 20

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, a ich publikacja następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki studiów prowadzonych w Uniwersytecie.

 

§ 21

 1. Studia stacjonarne są wolne od opłat w zakresie przewidzianym w ustawie.

 2. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

 3. Uniwersytet pobiera opłaty zgodnie z przepisami ustawy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 4. Wysokość opłat za studia i usługi edukacyjne określa Rektor.

 5. Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie na listę studentów osoba przyjęta na studia zobowiązana jest do niezwłocznego podpisania z Uniwersytetem umowy o warunkach pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach.

 

§ 22

Dokumenty związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, w szczególności wnioski oraz odwołania od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych, kandydaci składają w Dziale Rekrutacji i Kształcenia.

 

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z upoważnienia Rektora: Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich

prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski

 

 

 

Otrzymują:

 • jednostki organizacyjne wg rozdzielnika

 • intranet/BIP

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: ANALITYKA MEDYCZNA

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek analityka medyczna, stacjonarne jednolite studia magisterskie, zobowiązany jest:

  1. posiadać wynik z przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym oraz z jednego przedmiotu z trzech do wyboru na poziomie rozszerzonym: chemii, fizyki lub matematyki – na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek biotechnologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia, specjalność biotechnologia medyczna, klasyfikowany jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, na podstawie jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały, obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w tabeli:

 

 •  

   

   

  Przedmiot

  Wynik egzaminu maturalnego – liczba punktów przyznawanych za ocenę wyrażoną w procentach

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  brak oceny lub poniżej 30%

  od 30% do 100%

  brak oceny lub poniżej 50%

  od 50% do 100%

  Matematyka, biologia, chemia, fizyka (co najmniej jeden przedmiot)

  0

  2

  0

  4

  Inne przedmioty

  0

  1

  0

  1

 

 1. W przypadku gdy na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały, wskazane są dwie oceny z tego samego przedmiotu: na poziomie podstawowym i rozszerzonym, obliczając sumę punktów, bierze się pod uwagę ocenę gwarantującą większą liczbę punktów.

 2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest znajomość języka angielskiego, potwierdzona pozytywną oceną uzyskaną na egzaminie maturalnym na poziomie co najmniej podstawowym lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie co najmniej podstawowym. Znajomość języka angielskiego nie podlega punktacji.

 3. W przypadku niskiej punktacji uzyskanej przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: DIETETYKA

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek dietetyka:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z następujących przedmiotów na poziomie co najmniej podstawowym: matematyka, język polski i język obcy, oraz z jednego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologia lub chemia, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka lub dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA

 

 1. Kierunek elektroradiologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia:

  1. kandydat klasyfikowany jest na podstawie sumy punktów uzyskanych z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, na podstawie jednego z dokumentów, o których mowa § 4 ust. 3 uchwały; suma punktów obliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w tabeli:

 

 •  

   

   

  Przedmiot

  Wynik egzaminu maturalnego – liczba punktów przyznawanych za ocenę wyrażoną w procentach

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  brak oceny lub poniżej 30%

  od 30% do 100%

  brak oceny lub poniżej 50 %

  od 50 % do 100%

  Matematyka, biologia, chemia, fizyka

  (co najmniej jeden przedmiot)

  0

  2

  0

  4

  Inne przedmioty

  0

  1

  0

  1

 

 1. suma punktów obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym; w przypadku gdy na jednym z dokumentów,

o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały, wskazane są dwie oceny z tego samego przedmiotu: na poziomie podstawowym i rozszerzonym, obliczając sumę punktów, bierze się pod uwagę ocenę gwarantującą większą liczbę punktów;

 1. warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest znajomość języka angielskiego, potwierdzona pozytywną oceną uzyskaną na egzaminie maturalnym na poziomie co najmniej podstawowym lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie co najmniej B1; znajomość języka angielskiego nie podlega punktacji;

 2. w przypadku niskiej punktacji uzyskanej przez kandydatów na studia limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

 1. Kierunek elektroradiologia, studia stacjonarne drugiego stopnia – kandydat zobowiązany jest:

  1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia albo studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizyka medyczna lub innym pokrewnym;

  2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku polskim, dotyczącej zakresu pracy dyplomowej na ukończonych studiach wyższych i zagadnień biomedycznych.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

 1. rozmowy kwalifikacyjnej;

 2. konkursu średniej ocen z ukończonych studiów wyższych.

 

Średnia ocen z ukończonych studiów wyższych obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych podczas studiów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń; w przypadku osób, które uzyskały oceny w skali od 2 do 5, średnia ocen jest normalizowana do skali sześciostopniowej według wzoru: (średnia ocen/5,0) x 6,0.

 

Punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz średniej ocen z ukończonych studiów wyższych, według następującej zasady:

 1. 50% – rozmowa kwalifikacyjna;

 2. 50% – średnia ocen z ukończonych studiów wyższych.

 

Ostateczny wynik oblicza się według wzoru: [6(6+6)/2], gdzie:

 1. cyfra „6” po nawiasie kwadratowym oznacza skalę ocen wprowadzoną zgodnie z zasadą określoną powyżej;

 2. pierwsza cyfra „6” w nawiasie okrągłym oznacza maksymalną liczbę punktów, którą kandydat może uzyskać w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej;

 3. druga cyfra „6” w nawiasie okrągłym oznacza maksymalną liczbę punktów, którą kandydat może uzyskać za średnią ocen;

 4. cyfra „2” za nawiasem okrągłym dzieli sumę z nawiasu, aby uzyskać 50% z oceny rozmowy kwalifikacyjnej i średniej z ukończonych studiów.

 

 1. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: FARMACJA

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek farmacja:

  1. stacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest:

   1. posiadać wynik z przedmiotu chemia na poziomie rozszerzonym oraz z jednego przedmiotu z dwóch do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii lub matematyki, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej;

  2. niestacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest:

  3. posiadać wynik z przedmiotu chemia na poziomie rozszerzonym oraz z jednego przedmiotu z dwóch do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii lub matematyki, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

  4. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 6 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

 

 1. Kierunek fizjoterapia, stacjonarne jednolite studia magisterskie:

  1. kandydat zobowiązany jest posiadać wynik z przedmiotu biologia na poziomie co najmniej podstawowym oraz z jednego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: fizyki lub matematyki, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. wymagania dodatkowe ̶ umiejętność pływania.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 7 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek kosmetologia:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia zobowiązany jest posiadać wynik z przedmiotu matematyka na poziomie co najmniej podstawowym oraz z jednego przedmiotu z dwóch do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii lub chemii, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia; na podstawie dyplomów złożonych przez kandydatów przeprowadzany jest konkurs średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, wyliczonej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem (bez oceny z egzaminu dyplomowego);

  3. studia niestacjonarne pierwszego stopnia (realizowane w trybie zajęć wieczorowych)

– zobowiązany jest posiadać wynik z przedmiotu matematyka na poziomie co najmniej podstawowym oraz z jednego przedmiotu z dwóch do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii lub chemii, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

 1. studia niestacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia; na podstawie dyplomów złożonych przez kandydatów przeprowadzany jest konkurs średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, wyliczonej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem (bez oceny z egzaminu dyplomowego).

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 8 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: LEKARSKI

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski:

  1. stacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest:

   1. posiadać wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub fizyki, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej;

  2. niestacjonarne jednolite studia magisterskie (realizowane w formie zajęć wieczorowych)

– zobowiązany jest:

 1. posiadać wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub fizyki, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

 2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 3. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 9 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarsko-dentystyczny:

  1. stacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest:

   1. posiadać wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub fizyki, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej;

  2. niestacjonarne jednolite studia magisterskie (realizowane w formie zajęć wieczorowych)

– zobowiązany jest:

 1. posiadać wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub fizyki, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

 2. posiadać wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 3. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 10 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z jednego przedmiotu z trzech do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii, chemii lub fizyki, oraz z języka polskiego na poziomie co najmniej podstawowym, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne pierwszego stopnia, tzw. „studia pomostowe”– zobowiązany jest:

   1. legitymować się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem pielęgniarki/pielęgniarza,

   2. posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,

   3. przystąpić do egzaminu ustnego z pielęgniarstwa klinicznego;

  3. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

  4. przystąpić do egzaminu testowego z pielęgniarstwa klinicznego,

  5. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

  6. przystąpić do egzaminu testowego z pielęgniarstwa klinicznego,

  7. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

  8. studia niestacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 11 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek położnictwo:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z jednego przedmiotu z trzech do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii, chemii lub fizyki, oraz z języka polskiego na poziomie co najmniej podstawowym, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne pierwszego stopnia, tzw. "studia pomostowe" – zobowiązany jest:

   1. legitymować się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem położnej/położnego,

   2. posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu położnej/położnego,

   3. przystąpić do egzaminu ustnego z położnictwa klinicznego;

  3. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

  4. przystąpić do egzaminu testowego z położnictwa klinicznego,

  5. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo;

  6. przystąpić do egzaminu testowego z położnictwa klinicznego,

  7. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.

  8. studia niestacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 12 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek ratownictwo medyczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia, zobowiązany jest posiadać wynik z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym na poziomie co najmniej podstawowym: matematyki, języka polskiego, języka obcego, oraz z jednego z czterech przedmiotów do wyboru: biologii, fizyki, chemii lub informatyki na poziomie co najmniej podstawowym, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 13 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: TECHNIKI DENTYSTYCZNE

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest:

   1. przystąpić do sprawdzianu zdolności manualnych,

   2. posiadać wynik z jednego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii lub chemii, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. wspólne studia stacjonarne drugiego stopnia (prowadzone przez Uniwersytet wspólnie z Politechniką Łódzką) – zobowiązany jest:

  3. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej,

  4. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 14 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z następujących przedmiotów na poziomie co najmniej podstawowym: matematyki, języka polskiego i języka obcego, oraz z jednego dowolnego dodatkowego przedmiotu na poziomie co najmniej podstawowym, na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność: organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub fizjoterapia albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego;

  3. studia stacjonarne drugiego stopnia (specjalności: promocja zdrowia; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; prawo medyczne w ochronie zdrowia; koordynacja usług senioralnych) – zobowiązany jest:

  4. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

  5. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej;

  6. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub fizjoterapia albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia,

  7. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego;

  8. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

  9. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

  10. studia niestacjonarne drugiego stopnia, specjalność: organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego – zobowiązany jest:

  11. studia niestacjonarne drugiego stopnia (specjalności: promocja zdrowia; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; prawo medyczne w ochronie zdrowia; koordynacja usług senioralnych) – zobowiązany jest:

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

Załącznik nr 15 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

Tabela 1

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości

 • sześciostopniowa skala ocen

 

 • Ocena na świadectwie dojrzałości

  Punktacja

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  6

  100

  200

  5

  85

  170

  4

  75

  150

  3

  50

  100

  2

  30

  60

  1

  0

  0

 

 

Tabela 2

 

Świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości

 • czterostopniowa skala ocen

 

 • Ocena na świadectwie dojrzałości

  Punktacja

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  5

  100

  200

  4

  80

  160

  3

  50

  100

  2

  0

  0

 

Załącznik nr 16 do uchwały nr 66/2021

z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

WZÓR WYLICZENIA LICZBY PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

 

 

 1. W przypadku kandydata legitymującego się jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4-7 uchwały, punkty rekrutacyjne oblicza się według następującego wzoru, z zastrzeżeniem pkt 2:

 

N = 30 + 70 [(Wk-Wmin)/(Wmax-Wmin)],

gdzie:

N – liczba punktów rekrutacyjnych;

Wk – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata; Wmin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen; Wmax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen.

 

 1. W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate (IB) lub European Baccalaureate (EB) punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie wzoru:

 

N = 50 + 50 [(Wk-Wmin)/(Wmax-Wmin)],

gdzie:

N – liczba punktów rekrutacyjnych;

Wk – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata; Wmin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen; Wmax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen.

 

 1. Powyższe wzory stosuje się do obliczania punktów rekrutacyjnych dla jednego przedmiotu. W przypadku gdy kandydat zdał wymagany przedmiot na poziomie rozszerzonym, uzyskany wynik mnożony jest przez dwa.

 

 1. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Rekrutacji i Kształcenia informacji o skali ocen występującej na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów.

 

 1. W celu przeliczenia wyników określonych w skali literowej, ocenom wyrażonym za pomocą liter przyporządkowuje się odpowiednie wartości liczbowe.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze (0)