Zasady rekrutacji na SSGW 2022/2023

Artykuł archiwalny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała Nr 127 – 2020/2021 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2022/2023

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz.478, z późn. zm.) w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia, co następuje:

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała dotyczy warunków, trybu oraz sposobu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

§ 2

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki i formy studiów z wykorzystaniem wskazanej aplikacji internetowej służącej rekrutacji kandydatów. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów zarejestrowanych na dany kierunek, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zaproponować tym kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, na którym pozostały wolne miejsca.

 

§ 3

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem aplikacji, o której mowa w § 2 do rejestracji kandydatów na studia:

  1. z dniem 1 czerwca 2022 r. dla kierunków, dla których początek kształcenia przypada w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023,

  2. z dniem 21 grudnia 2022 r. dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których początek kształcenia przypada w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

 2. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, a w przypadku studiów niestacjonarnych – w terminie nie krótszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia zajęć określonej zgodnie z ww. Zarządzeniem.

 3. Terminy przeprowadzania rejestracji kandydatów podawane są w harmonogramie rekrutacji, który ustalany jest odrębnie dla rekrutacji na semestr zimowy i semestr letni. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości kandydatów co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

 1. Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora lub upoważnionego prorektora.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dziekanami powołuje wydziałowe komisje rekrutacyjne, które wspierają przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego dla kierunków studiów prowadzonych w ramach wydziału. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan.

 3. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia właściwa jednostka administracji, Centrum Informatyczne oraz jednostki organizacyjne obsługujące kierunki studiów.

 

§ 5

 1. Decyzje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 2. Posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane a protokoły są podpisywane przez jej przewodniczącego.

 

§ 6

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

  1. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników oraz ogłaszanie komunikatów dotyczących tego postępowania; komunikaty Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej publikowane są na stronach rekrutacyjnych SGGW,

  2. organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych egzaminów wstępnych sprawdzających wiedzę lub umiejętności niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (warunki przeprowadzania egzaminu powinny uwzględniać potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi,

  3. zatwierdzanie, organizacja oraz nadzór nad przeprowadzeniem testów kompetencyjnych/ sprawdzianów dla kandydatów na studia II stopnia, zawiadamianie o terminie i miejscu ich przeprowadzania; warunki przeprowadzania testów kompetencyjnych/sprawdzianów powinny uwzględniać potrzeby kandydatów na studia będących osobami z niepełnosprawnościami,

  4. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacja zgodności osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się na studiach I stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia II stopnia, określanie ich zbieżności i wyznaczanie ewentualnych przedmiotów do realizacji w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, potwierdzanie poziomu znajomości języka angielskiego dla kierunków, na których taki wymóg jest określony,

  5. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, przygotowanie pisemnych decyzji o odmowie przyjęcia na studia oraz zawiadomienie kandydatów o podjętej decyzji,

  6. opiniowanie skarg oraz odwołań składanych do Rektora przez kandydatów w związku

z postępowaniem rekrutacyjnym,

 1. sporządzanie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego,

 2. sporządzenie listy osób przyjętych na studia w celu dokonania wpisu na listę studentów,

 3. nadzór nad funkcjonowaniem wskazanej aplikacji internetowej przeznaczonej do obsługi

kandydatów na studia.

 

 

 1. Zasady kwalifikacji

 

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

§ 7

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie będą wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym albo wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z przedmiotów wskazanych w załącznikach nr 1 i nr 2.

 2. Wyniki kandydata, o których mowa w ust. 1 będą przeliczane na punkty SGGW według zasad

określonych w § 8 – 12.

 

§ 8

Dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (wyniki wyrażone w procentach na świadectwie dojrzałości) - w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty SGGW w zależności od roku uzyskania świadectwa dojrzałości według następujących zasad:

 

Matura / Aneks z lat 2002 i z 2005-2007:

Punkty SGGW= poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

 

Matura / Aneks z lat 2008 - 2022:

Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7 Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

 

§ 9

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW i uwzględniane w kwalifikacji wg zasad podanych w §8.

 

§ 10

 1. Dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (wyniki wyrażone w skali ocen 2-5 lub 1-6 na świadectwie dojrzałości) - oceny tradycyjne z egzaminu dojrzałości (części pisemnej i/lub ustnej) będą przeliczane na punkty SGGW wg następujących zasad:

 

 

 • Skala ocen 1-6

  Punkty SGGW

  Skala

  ocen 2-5

  Punkty SGGW

  ocena 2 (dop./mier.)

  21

  ocena

  3 (dost.)

  40

  3 (dost.)

  40

   

  4 (db.)

  70

  4 (db.)

  60

   

  5 (bdb.)

  100

  5 (bdb.)

  80

   

   

   

  6 (cel.)

  100

   

   

   

 

 1. Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których kandydat przystąpił, w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki tych egzaminów przeliczone na punkty SGGW według zasad określonych w ust. 1 i/lub zasad określonych w §8.

 

§ 11

Zapis "zwolniony" na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z maksymalną punktacją

z danego przedmiotu.

 

§ 12

 1. Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureat) lub dyplom EB (European Baccalaureate) lub inne świadectwo uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP), o którym mowa w § 23 pkt 3, będą mieli przeliczane wyniki ze świadectwa zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6.

 2. Przy innej skali ocen niż określone w załączniku nr 6, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP na punkty SGGW, stosując zawarte w niniejszej Uchwale postanowienia. Kandydat zobowiązany jest przedstawić Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej takie świadectwo przed zakończeniem danego etapu rejestracji.

 

§ 13

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego będą zwolnieni laureaci olimpiad centralnych i konkursów, zgodnie z Uchwałą Nr 126 - 2020/2021 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach, 2022/2023, 2023/24, 2024/2025, 2025/2026.

 2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 3. Laureaci olimpiad i konkursów po dokonaniu rejestracji internetowej składają w miejscu i w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, komplet dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Sposób składania dokumentów określony zostanie w Komunikacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 4. Na podstawie dokumentów określonych w ust. 3 kandydatom przyznawane będą w kwalifikacji punkty SGGW w maksymalnej wysokości.

 

§ 14

Listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów będą tworzone zgodnie z postanowieniami § 8-12 z uwzględnieniem kandydatów wymienionych w § 13. Przy dwóch przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki będą sumowane z wyjątkiem kierunków:

 1. bioinżynieria zwierząt – dla którego wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: matematyka albo chemia albo fizyka albo biologia z przelicznikiem 0,7 dla punktów SGGW oraz z języka angielskiego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW;

 2. ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie – dla których wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,6 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia albo fizyka) z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW;

 3. turystyka i rekreacja – dla którego wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,4 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z przelicznikiem 0,4 dla punktów SGGW.

 

§ 15

 1. Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów wskazanych w załącznikach nr 1 i 2 dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu według zasad wskazanych w § 8, z którego kandydat uzyskał minimum 30% z zastrzeżeniem zapisów § 17.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalną liczbę punktów SGGW z każdego przedmiotu, która będzie uprawniała kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 16

W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski - z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie posiada oceny z języka

polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którego systemie edukacji zostało wydane świadectwo.

 

§ 17

W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją - dotyczy to studiów niestacjonarnych.

 

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

§ 18

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia

studiów.

 

§ 19

 1. Dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których w załączniku nr 3 wskazane są dopuszczalne rozbieżności pomiędzy osiągniętymi w trakcie studiów I stopnia efektami uczenia się a efektami uczenia się oczekiwanymi od kandydata, weryfikacji zgodności tych efektów i wskazania ewentualnych przedmiotów koniecznych do realizacji przez kandydata w trakcie studiów drugiego stopnia, w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, przed kwalifikacją i złożeniem dokumentów.

 2. Kandydat wyraża pisemną zgodę na uzupełnienie przedmiotów, o których mowa w ust.1.

 

§ 20

 1. Przyjęcia kandydatów będą odbywały się na podstawie list rankingowych utworzonych na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3.

 2. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym jest

średnią arytmetyczną ocen końcowych (z suplementu do dyplomu).

 1. Kandydatom na studia drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w uczelni, w której stosowano inną skalę ocen niż w SGGW, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia przelicza się następująco:

dla skali ocen 2 - 5,5 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,909, dla skali ocen 2 - 6,0 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,833.

 1. W przypadku skali ocen innych niż określone w ust. 3, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie

je przeliczała indywidualnie, zgodnie z zasadami zastosowanymi w ust. 3.

 

§ 21

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3.

 

§ 22

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia testu kompetencyjnego/sprawdzianu, o którym mowa w załączniku nr 3, na studia drugiego stopnia uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w harmonogramie rekrutacji terminem testu/sprawdzianu.

 

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne

§ 23

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która spełnia łącznie następujące

warunki:

 1. zarejestrowała się przy użyciu wskazanej aplikacji internetowej, wybrała poziom, kierunek i formę studiów,

 2. wniosła opłatę rekrutacyjną,

 3. posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo dyplom IB, dyplom EB albo inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty

- w przypadku ubiegania się o studia pierwszego stopnia albo o jednolite studia magisterskie oraz wprowadziła wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych z zastrzeżeniem § 12 ust.2 oraz § 17 ,

 1. posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich albo dyplom uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz wprowadziła uzyskany tytuł zawodowy, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 

§ 24

Limity przyjęć na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów określi Uchwała Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023.

 

§ 25

 1. Na podstawie list rankingowych tworzonych zgodnie z zapisami § 14 i § 20 z uwzględnieniem dla studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich zapisów § 15, określa się kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku i formy studiów uchwałą Senatu, o której mowa w § 24. Postępowanie może być prowadzone etapami, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, do wypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W kolejnych etapach postępowanie rekrutacyjne dotyczy pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach. Kandydat, który nie został zakwalifikowany w danym etapie postępowania, może wziąć udział w kolejnych etapach na kierunki, na które pozostały wolne miejsca.

 2. W każdym z kolejnych etapów, o których mowa w ust. 1. mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481).

 

§ 26

Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego są jawne i niezwłocznie ogłaszane

w internetowej aplikacji na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata.

 

 

§ 27

Z przebiegu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji. Po zakończeniu postępowania Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zbiorczy.

 

§ 28

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów - określonych w załączniku nr 4 lub w załączniku nr

5. Sposób składania dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, określony zostanie w Komunikacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Po dostarczeniu przez kandydata dokumentów określonych w ust. 1, w szczególności:

  1. dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich - świadectwa określonego

w § 23 pkt 3.

 1. dla studiów drugiego stopnia - dyplomu ukończenia studiów określonego w § 23 pkt 4. otrzymuje on status „przyjęty”.

 2. Wpis na listę studentów następuje wraz z nadaniem osobom ze statusem „przyjęty” numeru albumu i może wymagać złożenia deklaracji rozpoczęcia studiów.

 3. Rezygnacja z rozpoczęcia studiów złożona w aplikacji internetowej służącej rekrutacji kandydatów lub osobiście w formie pisemnej przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, jest jednoznaczna z usunięciem rezygnującego z listy studentów na jego wniosek.

§ 29

 1. Decyzję o nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie w przypadku gdy decyzja jest wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej z podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub aplikacji internetowej służącej rekrutacji kandydatów. Dodatkowo Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przekazuje informację o statusie każdego kandydata w formie elektronicznej, w internetowej aplikacji na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata.

 2. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 3. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące cudzoziemców

 

§ 30

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. zarejestrował się w Systemie Obsługi Kandydatów, wybrał poziom, kierunek i formę studiów,

  2. wniósł opłatę rekrutacyjną,

  3. posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo dyplom IB, dyplom EB albo inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty

- w przypadku ubiegania się o studia pierwszego stopnia albo o jednolite studia magisterskie oraz wprowadził wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych z zastrzeżeniem § 12 ust.2 oraz § 17 ,

 1. posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich albo dyplom uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego

stopnia oraz wprowadziła uzyskany tytuł zawodowy, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 1. posiada udokumentowaną znajomość języka, w którym prowadzone są studia, na poziomie minimum B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz wczytał do internetowej aplikacji służącej rekrutacji kandydatów dokument potwierdzający znajomość tego języka.

 

§ 31

Do podejmowania i odbywania studiów na zasadach bez odpłatności uprawnieni są cudzoziemcy, którzy:

 1. podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i spełniają jeden z poniższych

warunków:

 1. posiadają ważną Kartę Polaka,

 2. posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

 3. posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce,

 4. otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski,

 5. posiadają status uchodźcy nadany w Polsce,

 6. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski,

 7. mają udzieloną ochronę uzupełniającą na terytorium Polski,

 8. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

 9. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz.35),

 10. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami rodziny takiej osoby mieszkającymi na terytorium Polski,

 11. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 z poźn. zm.), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

 12. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającym na terytorium Polski,

 13. podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub angielskim i są osobami kierowanym na studia decyzją ministra lub decyzją dyrektora NAWA, pod warunkiem, iż z treści decyzji wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne,

 14. podejmują studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub angielskim na podstawie umowy zawartej z uczelnią partnerską przez SGGW, pod warunkiem, iż z zapisów umowy wynika informacja o zwolnieniu z opłat za usługi edukacyjne.

 

§ 32

Na zasadach odpłatności podejmują i odbywają studia cudzoziemcy:

 1. kształcący się na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie posiadający uprawnień

o których mowa w § 31 pkt 1 - 3.

 1. kształcący się na studiach stacjonarnych w języku angielskim, nie posiadający uprawnień o których mowa w § 31 pkt 2 lub 3.

 2. kształcący się na studiach niestacjonarnych.

 

 

§ 33

Kandydaci cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach,

 3. decyzji ministra,

 4. decyzji dyrektora NAWA,

 5. decyzji administracyjnej rektora uczelni.

 

§ 34

Kandydaci będący cudzoziemcami, podejmujący studia w języku polskim lub w języku angielskim, przystępują do postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zapisami § 23 - 28, przy czym Uczelniana Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego dla studiów w języku polskim lub języka angielskiego dla studiów w języku angielskim.

 

§ 35

W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, o których mowa w § 33 pkt 1 – 4, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3 w tym udokumentowanej znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

 

§ 36

Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane na terytorium RP jak i świadectwo uzyskane poza granicami RP lub dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na terytorium RP i dyplom uzyskany poza granicami RP - decydują na podstawie którego świadectwa bądź dyplomu przystępują do kwalifikacji.

 

§ 37

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

 

 

Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Michał Zasada

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)