Ogólne zasady rekrutacji na Akademię Teatralną 2022/2023

Akademia Teatralna w Warszawie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2022/2023 na Akademii Teatralnej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.
 

UCHWAŁA nr 16 – 2020/2021 Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 24 maja 2021 roku

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA

w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2022/2023

 

Na podstawie art. 70 ust 1 w zw. z art. 28 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021, poz. 478) Senat Akademii Teatralnej uchwala Warunki i tryb rekrutacji na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2022/2023

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Akademia Teatralna prowadzi:

  1. jednolite studia magisterskie na kierunkach:

   1. aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne,

   2. aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka,

   3. aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek,

   4. reżyseria,

   5. reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek.

  2. studia pierwszego stopnia licencjackie na kierunku:

  3. wiedza o teatrze, specjalność: Krytyka – Historia - Teoria; specjalność: Animacja - Organizacja - Produkcja,

  4. technologia teatru lalek.

  5. wiedza o teatrze, specjalność: Krytyka – Historia - Performatyka; specjalność: Animacja - Organizacja - Produkcja.

  6. studia drugiego stopnia magisterskie na kierunku:

 2. Studia na wszystkich kierunkach prowadzone są w formie studiów stacjonarnych.

 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest:

 4. na jednolite studia magisterskie i na studia pierwszego stopnia (licencjackie): posiadanie świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego (maturzyści 2022),

 5. na studia drugiego stopnia (magisterskie): posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku.

 6. Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami rekrutacji właściwymi dla każdego kierunku zamieszczonymi w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Cudzoziemców obowiązują terminy, warunki oraz tryb i zakres egzaminu wstępnego na poszczególnych kierunkach i formach studiów tak jak obywateli polskich, z wyjątkami wyraźnie wskazanymi w uchwale.

 7. Kandydaci – obywatele polscy - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl a następnie zgodnie z instrukcją zawartą w IRK dołączyć następujące dokumenty:

 8. podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,

 9. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: świadectwo dojrzałości (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu maturalnego (maturzyści 2022),

 

 1. na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie),

 2. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,

 3. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.

 4. Kandydaci – obywatele polscy z zagraniczną maturą lub zagranicznym dyplomem - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl:

 5. podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,

 6. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa),

 7. na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał, odpis lub kopia poświadczona notarialnie) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

 8. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,

 9. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.

 10. Kandydaci – cudzoziemcy - zobowiązani są zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym na stronie www.at.edu.pl lub złożyć następujące dokumenty:

 11. podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,

 12. wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu i podejmowania studiów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 13. dokument uprawniający do podejmowania studiów za zasadach dotyczących obywateli polskich (bez odpłatności) – o ile kandydat taki posiada,

 14. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może ubiegać się cudzoziemiec, który posiada dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, tj.:

  1. świadectwo wydane w Rzeczpospolitej Polskiej, lub

  2. świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; w przypadku braku na dokumencie adnotacji potwierdzającej prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wystawienia, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające to prawo, lub

  3. dyplom IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, lub

  4. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 poz. 10), lub

  5. świadectwo i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, które uznawane są za dokumenty potwierdzające wykształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawartych umów międzynarodowych, lub

  6. świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym - na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 15. W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie legitymującego się dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskanym za granicą wymagane jest złożenie:

 16. tłumaczenia na język polski tego dokumentu przez tłumacza przysięgłego,

 17. poświadczenie legalności tego dokumentu w formie apostille lub legalizacji,

 18. decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP, w przypadku o którym mowa w lit d pkt. 6) powyżej,

 19. na studia drugiego stopnia: zalegalizowane lub opatrzone apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, a następnie uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub zgodnie z odpowiednią umową międzynarodową, za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo,

 20. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego,

 21. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia – jeśli dotyczy,

 22. dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej – wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty,

 23. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo – w przypadku braku takiego dokumentu – oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

 24. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (na poziomie co najmniej B2), albo świadectwo dojrzałości lub

dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, lub inny dokument potwierdzający znajomość j. polskiego na poziomie umożliwiającym podejmowanie studiów wyższych. Akademia może także potwierdzić (w trakcie procesu rekrutacyjnego) stopień znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do podjęcia studiów na danym kierunku.

 1. Akademia zastrzega sobie prawo gromadzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji w tym: za pomocą elektronicznego systemu internetowej rekrutacji kandydatów.

 2. Kandydat będący osobą niepełnosprawną składa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną Komisja kierunkowa ds. rekrutacji ustala każdorazowo indywidualne warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego (w tym warunki udziału w egzaminach).

 3. Rozpoczęcie rekrutacji: 10 maja 2022, zakończenie rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej: 30 września 2022.

 4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza rektor zarządzeniem, nie później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacji.

 5. Egzaminy wstępne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora działająca według regulaminu nadanego przez rektora AT. W ramach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej rektor powołuje kierunkowe Komisje ds. rekrutacji z uwzględnieniem specjalności.

 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 7. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

 8. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań rekrutacyjnych na poszczególnych kierunkach studiów zawierają załączniki do uchwały:

  1. Załącznik nr 2 – kierunek studiów: aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne,

  2. Załącznik nr 3 – kierunek studiów: aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka,

  3. Załącznik nr 4 – kierunek studiów: aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek,

  4. Załącznik nr 5 – kierunek studiów: reżyseria,

  5. Załącznik nr 6 – kierunek studiów: reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek,

  6. Załącznik nr 7 – kierunek studiów: technologia teatru lalek,

  7. Załącznik nr 8 – kierunek studiów: wiedza o teatrze, studia pierwszego stopnia,

  8. Załącznik nr 9 – kierunek studiów: wiedza o teatrze, studia drugiego stopnia,

  9. Załącznik nr 10 – język obcy na egzaminie wstępnym,

  10. Załącznik nr 11 – Zasady rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

 10. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów umieszczone są w panelu IRK.

REKTOR

/-/ prof. dr hab. Wojciech Malajkat

 

11 załączników

Załącznik nr 1

 

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

 

 

 

< >

Niniejszy załącznik określa:

Dział I Przepisy wstępne

 

§ 1

 1. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji;

 2. warunki, tryb oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji;

 3. zasady ustalania wyników będących podstawą przyjęcia na studia;

 4. zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania.

 5. Użyte pojęcia oznaczają:

 6. ustawa o systemie oświaty – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.);

 7. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478);

 8. Akademia – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie;

 9. rektor – Rektor Akademii lub upoważniona przez niego osoba;

 10. kierunek – kierunek studiów;

 11. dziekan – dziekan kierunku lub kierunków;

 12. nowa matura – egzamin maturalny kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

 13. stara matura – egzamin dojrzałości kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

 14. matura IB – matura międzynarodowa przeprowadzana przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie;

 15. matura EB – matura europejska przeprowadzana przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 roku o statusie Szkół Europejskich;

 16. inna matura zagraniczna – egzamin zagraniczny potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura IB i matura EB;

 17. system – internetowy system rejestracji kandydatów IRK;

 18. konto – indywidualne konto kandydata w systemie;

 19. egzamin – egzamin sprawdzający predyspozycje artystyczne;

 20. opłata rekrutacyjna – opłata za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.).

 

Dział II Przepisy ogólne

§ 2

 1. Rekrutację w Akademii prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. Rekrutacja na studia rozpoczyna się nie później niż 30 czerwca i kończy się nie później niż 1 października 2022 roku.

 1. Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października. Warunkiem uzyskania zgody jest wskazanie, że prowadzenie naboru nie spowoduje naruszenia właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz, że osoby przyjęte na studia w tym naborze będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia, warunki prowadzenia naboru za pośrednictwem systemu, zasady pobierania opłaty rekrutacyjnej oraz jej wysokość w walucie obcej oraz listę dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym określa rektor w drodze zarządzenia.

 

Dział III Kierunkowe komisje ds. rekrutacji

§ 3

 1. W celu zabezpieczenia potrzeb organizacyjnych rekrutacji rektor spośród członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej powołuje właściwe kierunkowe komisje ds. rekrutacji z uwzględnieniem specjalności.

 2. Pracą kierunkowej komisji ds. rekrutacji kieruje dziekan lub wskazana przez niego osoba.

 3. Egzaminy przeprowadza kierunkowa komisja ds. rekrutacji. Uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, rektor na wniosek dziekana może powołać zespół lub zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów.

 

§ 4

 1. Kierunkowa komisja ds. rekrutacji oraz zespoły egzaminacyjne realizują czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów oraz czynności związane z ustaleniem wyników kwalifikacji osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Kierunkowa komisja ds. rekrutacji oraz zespoły egzaminacyjne dokumentują przebieg każdej z części postępowania kwalifikacyjnego sporządzając z nich stosowny protokół. Protokół podpisuje sekretarz kierunkowej komisji ds. rekrutacji lub zespołu egzaminacyjnego biorący udział w danej czynności postępowania. Protokoły są przekazywane do Biura obsługi toku studiów lub jego odpowiednika w filii i archiwizowane w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 

Dział IV Warunki i tryb rekrutacji

§ 5

 1. Rejestrację na pierwszy rok studiów prowadzi się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu.

 2. Kandydat zakłada w systemie jedno, indywidualne konto, w którym przekazuje wymagane dane osobowe oraz dane teleadresowe.

 3. Zakładając konto kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym na publikowanie w sieci Internet list rankingowych, oraz na potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia i powoduje umorzenie postępowania.

 4. Kandydat za pośrednictwem konta przekazuje oraz zatwierdza informacje wymagane w postępowaniach kwalifikacyjnych na poszczególne studia.

 5. Kandydaci są zobowiązani do przekazania, w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji na studia, danych wymaganych w celu ustalenia wyniku kwalifikacji określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4.

 6. Fakt podania w przeszłości danych w ramach udziału w rekrutacji na studia w Akademii lub studiowania w Akademii obecnie lub w przeszłości nie zwalnia kandydata z obowiązku podania danych określonych w ust. 5.

 7. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki.

 8. Informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego są przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu lub wyznaczonych w tym celu stron internetowych, w szczególności www.at.edu.pl. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem konta oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

§ 6

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy deklarują posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie oraz dopełnili wymaganych czynności w sposób zgodny z procedurami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4.

 2. Za przeprowadzenie rekrutacji Akademia pobiera opłatę rekrutacyjną, odrębnie za każdą dokonaną rejestrację.

 3. Rektor może w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 4, ustalić wysokość opłaty rekrutacyjnej w walucie obcej: euro lub dolara amerykańskiego, z uwzględnieniem średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego.

 4. Rektor może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty rekrutacyjnej, w szczególności z uwagi na udokumentowaną trudną sytuację materialną kandydata. Kandydat składa wniosek o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem Biura Obsługi Toku Studiów do ostatniego dnia rejestracji zgodnie z szczegółowym harmonogramem rekrutacji na studia. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty w określonym terminie.

 5. Jeżeli w ostatnim dniu rejestracji brak jest zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej lub potwierdzenia otrzymania kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednio dowodu wniesienia opłaty do siedziby działu lub dokumentów do jednostki nie później niż w terminie wyznaczonym na potwierdzanie rejestracji.

 

§ 7

 1. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są wyniki egzaminu, kandydat otrzymuje informację o miejscu, dacie oraz godzinie egzaminu za pośrednictwem swojego konta.

 2. Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację.

 3. Przy dokonywaniu rejestracji na więcej niż jedne studia kandydat powinien uwzględnić brak możliwości jednoczesnego przystąpienia do egzaminów, które mogą być przeprowadzone w tym samym czasie, skutkujący uzyskaniem odpowiednio niższego wyniku lub wykluczeniem z kwalifikacji – jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki odrębnie przeprowadzanych egzaminów.

 4. Kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 5. Kandydat składa wniosek o zaadaptowanie formy egzaminu nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla siebie terminu rejestracji w Internetowym Rejestrze Kandydatów. W przypadku niedotrzymania procedury wniosek nie jest rozpatrywany.

 6. Sposób adaptacji formy egzaminu ustalany jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.

 7. Decyzję o sposobie adaptacji formy egzaminu podejmuje odpowiednio przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub kierunkowej komisji ds. rekrutacji.

 

§ 8

 1. Wyniki kandydatów są umieszczane na liście rankingowej uporządkowanej malejąco ze względu na liczbowy wynik kwalifikacji.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o odmowie przyjęcia na studia kandydata, który nie spełnia warunku formalnego, jeżeli taki jest przewidziany warunkami i trybem rekrutacji.

 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata na studia najpóźniej w dniu publikacji pierwszej listy rankingowej dla danych studiów. Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata na studia obowiązuje we wszystkich naborach prowadzonych na te studia. W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których wynik jest niższy, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o odmowie przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.

 4. Listy rankingowe, wyniki kwalifikacji oraz informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia publikowane są w systemie.

 5. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

§ 9

 1. Kandydat otrzymuje za pośrednictwem konta informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia oraz o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu na listę studentów (zwanego dalej wpisem). Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem mu decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Kandydat po otrzymaniu w koncie komunikatu o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia jest zobowiązany do dokonania wpisu we wskazanym w komunikacie terminie zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4.

 3. Fakt dokonania wpisu na studia w Akademii w przeszłości nie zwalnia kandydata z obowiązku dokonania wpisu na studia zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2.

 4. W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni w dniu wpisu dokonanie wpisu jest możliwe po przedstawieniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

 5. Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja przez pracownika dokonującego wpisu:

  1. tożsamości kandydata;

  2. kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydata.

 6. W przypadku stwierdzenia podczas wpisu niezgodności danych, pracownik wpisujący kandydata na studia przekazuje informacje do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odpowiednio do rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może wydać decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 7. Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu na kierunek studiów, na którym w dniu wpisu kandydat posiada status studenta lub status osoby wpisanej na listę studentów.

§ 10

 1. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, za wyjątkiem dyplomu matury IB oraz matury EB, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.

 2. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  2. osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub

  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 3. Dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą oraz świadectwa innej matury zagranicznej powinny być:

 4. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo

 5. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

 6. Świadectwo innej matury zagranicznej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach opisanych w art. 93 ustawy o systemie oświaty.

 7. Dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą uprawnia do kontynuacji kształcenia na zasadach opisanych w art. 326 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 11

 1. Z chwilą przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego kandydat akceptuje jego warunki, w szczególności:

  1. oświadcza, że znane są mu zasady rejestracji, harmonogram oraz warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów;

  2. przyjmuje do wiadomości, że kwalifikacja na studia jest przeprowadzana na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazane podczas rejestracji dane niepełne, błędne lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów;

  3. przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego, w szczególności dotyczące terminów, warunków postępowania kwalifikacyjnego oraz warunków dokonania wpisu na pierwszy rok są przekazywane za pośrednictwem systemu, a także zobowiązuje się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku;

  4. zobowiązuje się w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych dla procedury wpisu na studia oraz przyjmuje do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia;

  5. zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Biura Obsługi Toku Studiów o wszelkich zauważonych błędach we wprowadzonych przez siebie danych lub o wykrytych nieprawidłowościach w pracy systemu i o otrzymywanych za jego pośrednictwem błędnych informacjach.

 2. Rektor rozpatruje skargi i odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

Dział V Cudzoziemcy

§ 12

 1. W uzasadnionych przypadkach określa się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność posiadania dyplomu ukończenia określonych studiów, znajomość języka polskiego lub obcego na określonym poziomie lub konieczność przystąpienia i pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Kolejność kandydatów na liście rankingowej ustalana jest na podstawie szczegółowych warunków rekrutacji dla poszczególnych studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszego stopnia określonych w załączniku nr 5, a dla poszczególnych studiów drugiego stopnia w załączniku nr 7.

 3. Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli:

  1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub

  2. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

  3. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), lub

  4. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 

 

 

< >

Użyte określenia oznaczają:

Dział VI Limity przyjęć

 

§ 13

 1. górny limit przyjęć – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach dla obywateli polskich;

 2. przeniesienia – maksymalna liczba osób, jakie mogą ubiegać się o studia w wyniku przeniesienia z innej uczeni krajowej lub zagranicznej w danym roku akademickim;

 3. dolny limit przyjęć – najmniejszą łączną liczbę osób przyjętych wymaganą do uruchomienia studiów.

 4. Rektor podejmuje decyzje w sprawie:

 5. zmian limitów przyjęć ustalonych niniejszą uchwałą w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;

 6. nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż dolny limit przyjęć.

Załącznik nr 2

Kierunek studiów: aktorstwo

Specjalność: aktorstwo dramatyczne Jednolite studia magisterskie Egzamin czteroetapowy

 

ETAP I

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. Zespół może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata.

Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.

Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w ETAPIE I, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

 

ETAP II

Kandydat wybiera jeden utwór, z co najmniej 5 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami tekstów w języku polskim w następujących kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna, monolog z dramatu i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata, spoza repertuaru oraz ma prawo do przerwania każdej prezentacji. W tym etapie zespół wymaga również od kandydata zrealizowania zadania aktorskiego na zadany przez zespół temat.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.

Kwalifikację do ETAPU III egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

 

ETAP III

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu rytmiczno - ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną,

 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:

  • praktycznej - sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: warunki dykcyjne, warunki głosowe, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie i

  • teoretycznej - sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi.

 

Akademia Teatralna nie zapewnia obecności akompaniatora. Kandydat może zaprezentować utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem lub z podkładem muzycznym w formacie MP3 przyniesionym wyznaczonym terminie egzaminy na nośniku pendrive, CD. W sali będzie dostępne pianino.

ETAP III punktowany jest w dwóch kategoriach:

 

 1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

  • sprawność fizyczna 0 - 10 pkt.

  • sprawność taneczno – rytmiczna 0 - 10 pkt. Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

 

 1. Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

 2. część praktyczna

  • warunki dykcyjne 0 – 25 pkt.

  • warunki głosowe 0 – 25 pkt.

  • interpretacja tekstów 0 – 25 pkt.

  • zadania aktorskie 0 – 25 pkt.

  • interpretacja piosenki 0 – 25 pkt.

 3. część teoretyczna

 4. ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia – wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi) 0 – 25 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 150 pkt. (125 pkt. za część praktyczną i 25 pkt. za część teoretyczną).

 

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 170 pkt. (20 pkt. za egzamin rytmiczno – ruchowy i 150 pkt. za egzamin aktorski).

 

Do ETAPU IV zakwalifikowanych zostaje 27 kandydatów. Kwalifikację do ETAPU IV egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie sumy uzyskanych punktów z ETAPU III.

 

ETAP IV

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU IV zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji na specjalność aktorstwo dramatyczne uczestniczą w obowiązkowych warsztatach aktorskich, ruchowych, techniki mowy i głosu.

W ETAPIE IV kandydat przystępuje do egzaminu aktorskiego sprawdzającego predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w kategoriach: technika mowy, impostacja, praca z tekstem, etiuda na zadany temat.

 

ETAP IV punktowany jest w kategoriach:

 • technika mowy 0 – 50 pkt.

 • impostacja 0 – 50 pkt.

 • praca z tekstem 0 – 50 pkt.

 • etiuda na zadany temat 0 – 50 pkt. Kandydat może uzyskać max.: 200 pkt. za część praktyczną.

 

Ostatecznie kandydat podczas procesu rekrutacji w ETAPIE IV egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 210 pkt.

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

 • za egzamin aktorski ETAPU IV - max. 200 pkt.

Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU IV.

 

*

 

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata w czasie ETAPU IV.

 

W ETAPIE IV, zakwalifikowani kandydaci „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10).

Załącznik nr 3

Kierunek studiów: aktorstwo

Specjalność: aktorstwo i wokalistyka Jednolite studia magisterskie Egzamin czteroetapowy

 

ETAP I

Kandydat prezentuje jedną, dowolną wcześniej przygotowaną i zgłoszoną wraz z dokumentami piosenkę (a cappella, z własnym podkładem mechanicznym lub własnym akompaniatorem, albo akompaniamentem) i prezentuje ją zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w czteroosobowym składzie. (Propozycja repertuarowa w tym etapie może być w języku obcym). Zespół może poprosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata. Kandydat oceniany jest w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.

Kandydat, który uzyskał od zespołu dwa głosy z oceną dostateczną i dwa głosy z oceną niedostateczną kierowany jest do powtórnego zdawania egzaminu w ETAPIE I, tego samego dnia, przed innym zespołem egzaminacyjnym.

 

ETAP II

Kandydat wybiera z puli obowiązkowej jedną wcześniej przygotowaną i zgłoszoną wraz z dokumentami piosenkę i jej interpretację (z podkładem mechanicznym udostępnionym przez Akademię lub własnym, z własnym akompaniatorem, albo akompaniamentem) zespołowi egzaminacyjnemu. Kandydat wybiera także jeden utwór literacki (proza lub wiersz) z 4 przygotowanych wcześniej i zgłoszonych wraz z dokumentami i prezentuje jego interpretację zespołowi egzaminacyjnemu, pracującemu w dziewięcioosobowym składzie. Wyboru należy dokonać w kategoriach: wiersz klasyczny (do 1945 r.), wiersz współczesny, proza klasyczna (do 1945 r.), proza współczesna. Zespół może prosić o przedstawienie fragmentów innych utworów z listy repertuarowej kandydata, spoza repertuaru oraz ma prawo do przerwania każdej prezentacji. W tym etapie zespół wymaga również od kandydata zrealizowania zadania aktorskiego na zadany przez zespół temat.

 

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Kwalifikację do ETAPU III egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie otrzymania w głosowaniu przynajmniej pięciu ocen dostatecznych.

 

ETAP III

W ETAPIE III kandydat przystępuje do:

 • egzaminu rytmiczno - ruchowego sprawdzającego sprawność fizyczną oraz sprawność taneczno-rytmiczną,

 • egzaminu muzycznego sprawdzającego słuch, poczucie rytmu, muzykalność i predyspozycje głosowe kandydata w zakresie śpiewu,

 • egzaminu aktorskiego w dwóch częściach:

  • praktycznej - sprawdzającej predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka w kategoriach: warunki dykcyjne,

warunki głosowe, interpretacja tekstu, interpretacja piosenki, zadania aktorskie, zadania muzyczne;

i

 • teoretycznej - sprawdzającej wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny,

kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi.

 

Akademia Teatralna zapewnia w ETAPIE III obecność akompaniatora, z którym po przeprowadzeniu próby kandydat obowiązkowo wykonuje wybrany przez siebie utwór oraz realizuje zadania muzyczne. Kandydat poproszony przez zespół egzaminacyjny może zaprezentować dodatkowy utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem albo z podkładem muzycznym w formacie MP3, CD przyniesionym w wyznaczonym terminie egzaminu na nośniku elektronicznym.

 

ETAP III punktowany jest w trzech kategoriach:

 

 1. Egzamin rytmiczno-ruchowy:

  • sprawność fizyczna 0 - 10 pkt.

  • sprawność taneczno – rytmiczna 0 - 10 pkt. Kandydat może uzyskać max.: 20 pkt.

 2. Egzamin muzyczny:

 3. sprawność muzyczno-słuchowa 0 - 15 pkt.

 4. predyspozycje wokalne 0 - 15 pkt. Kandydat może uzyskać max. 30 pkt.

 5. Egzamin aktorski składający się z dwóch części:

 6. praktycznej

  • warunki dykcyjne 0 – 20 pkt.

  • warunki głosowe 0 – 20 pkt.

  • interpretacja tekstów 0 – 20 pkt.

  • zadania aktorskie 0 – 20 pkt.

  • interpretacja piosenki 0 – 20 pkt.

  • zadania muzyczne 0 – 20 pkt.

 7. teoretycznej

  • ogólna wiedza o kulturze i świecie współczesnym (punktowane są zagadnienia – wybrane zagadnienia życia społecznego i kulturalnego, wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny, kompetencje intelektualne kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki oraz umiejętności logicznego formułowania wypowiedzi) 0 – 20 pkt.

Kandydat może uzyskać max.: 140 pkt. (120 pkt. za część praktyczną i 20 pkt. za część teoretyczną).

 

W całym ETAPIE III egzaminów wstępnych kandydat może uzyskać max. 190 pkt. (20 pkt. za egzamin rytmiczno - ruchowy, 30 pkt. za egzamin muzyczny i 140 pkt. za egzamin aktorski).

 

Do ETAPU IV zakwalifikowanych zostaje 13 kandydatów. Kwalifikację do ETAPU IV egzaminu kandydat uzyskuje na podstawie sumy uzyskanych w ETAPIE III punktów.

ETAP IV

Przed przystąpieniem do części punktowanej ETAPU IV, zakwalifikowani kandydaci biorący udział w rekrutacji na specjalność aktorstwo i wokalistyka uczestniczą w obowiązkowych warsztatach aktorskich, ruchowych, techniki mowy i muzycznych

 

W ETAPIE IV kandydat przystępuje do egzaminu aktorskiego sprawdzającego predyspozycje kandydata do studiów na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka w

kategoriach: technika mowy, emisja głosu, praca z głosem, etiuda na zadany temat, etiuda muzyczna na zadany temat.

 

Akademia Teatralna zapewnia w ETAPIE IV obecność akompaniatora, z którym po przeprowadzeniu próby kandydat obowiązkowo wykonuje wybrany przez siebie utwór oraz realizuje zadania muzyczne. Kandydat poproszony przez zespół egzaminacyjny może zaprezentować dodatkowy utwór muzyczny z własnym akompaniamentem lub akompaniatorem albo z podkładem muzycznym w formacie MP3, CD przyniesionym w wyznaczonym terminie egzaminu na nośniku elektronicznym.

 

ETAP IV punktowany jest w kategoriach:

 • technika mowy 0 – 50 pkt.

 • emisja głosu 0 – 50 pkt.

 • praca z głosem 0 – 50 pkt.

 • etiuda na zadany temat 0 – 50 pkt.

 • etiuda muzyczna na zadany temat 0 – 50 pkt.

 

Kandydat może uzyskać max.: 250 pkt.

 

Ostatecznie kandydat podczas procesu rekrutacji w ETAPIE IV na tę specjalność ma szansę uzyskania maksymalnie 260 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

 • za egzamin aktorski ETAPU IV - max. 250 pkt.

 

Stan opanowania języka polskiego przez kandydatów cudzoziemców oceniany jest przez zespół egzaminacyjny podczas ETAPU IV.

 

*

 

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata w czasie ETAPU IV.

 

W ETAPIE IV, zakwalifikowani kandydaci „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10).

Załącznik nr 4

Filia Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku

Kierunek studiów: aktorstwo

Specjalność: aktorstwo teatru lalek

Jednolite studia magisterskie

egzamin konkursowy w trzech etapach

 

ETAP 0 – rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców*. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek. Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

 

ETAP I – eliminacje wstępne (obejmuje sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich). Kandydat spośród minimum 5 utworów przygotowanych wcześniej wybiera 2 (proza, wiersz) oraz piosenkę i prezentuje ich interpretację zespołowi egzaminacyjnemu.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.). Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje kandydata do ETAPU II egzaminu.

 

ETAP II – egzamin teoretyczny

Dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.

 • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.

 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.

 • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

 

Uzyskanie minimum 12 punktów kwalifikuje kandydata do ETAPU III.

 

ETAP III – egzamin praktyczny

Egzamin podzielony jest na trzy części: rytmiczno – ruchową, z zakresu zadań aktorskich z przedmiotem oraz aktorską.

W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest:

 • sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.

 • sprawność taneczno-rytmiczna 0 – 10 pkt. Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

W części dotyczącej zadań aktorskich z przedmiotem punktowane jest:

 • zdolności animacyjne 0 – 10 pkt.

 • etiuda z przedmiotem 0 – 10 pkt. Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

W części aktorskiej punktowana jest:

 • interpretacja prozy 0 – 20 pkt.

 • interpretacja wiersza 0 – 20 pkt.

 • etiuda aktorska 0 – 20 pkt.

 • głos 0 – 10 pkt.

 • wymowa 0 – 10 pkt.

 • umuzykalnienie 0 – 10 pkt. Kandydat może uzyskać max. 90 pkt.

Kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskania maksymalnie 160 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,

 • za egzamin praktyczny – max. 130 pkt.,

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

 

W ETAPIE III egzaminu kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.

 

O przyjęciu na pierwszy rok studiów decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu teoretycznego, praktycznego i języka obcego.

 

 

* Dotyczy kandydatów cudzoziemców nielegitymujących się certyfikatami wymienionymi w pkt. 7 lit. k) Uchwały nr 16 - 2020/2021 Senatu Akademii Teatralnej z dnia 24 maja 2021 roku.

Załącznik nr 5

Kierunek studiów: reżyseria

Jednolite studia magisterskie

egzamin konkursowy w trzech etapach

 

ETAP I – ELIMINACJA WSTĘPNA odbywa się na podstawie składanej wraz z dokumentami kandydata pracy (egzemplarz reżyserski wybranego przez kandydata dramatu lub adaptacji scenicznej). Pracę czyta dwóch recenzentów – wykładowców przedmiotu głównego. Na specjalnym posiedzeniu zespół egzaminacyjny na podstawie pisemnych opinii recenzentów ocenia pracę w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.). Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do ETAPU II.

 

ETAP II – EGZAMIN PRAKTYCZNY

Kandydaci przystępują do egzaminów w kolejności ustalonej przez dziekana. Wyniki poszczególnych elementów nie mają wpływu na dopuszczenie do następnych: kandydat musi przystąpić do wszystkich. Opuszczenie któregoś z egzaminów w ETAPIE II oznacza skreślenie z listy kandydatów. Wyniki uzyskane w ETAPIE II nie mają wpływu na dopuszczenie do ETAPU III, natomiast zwiększają dorobek punktowy kandydata, określający miejsce na liście przed rozpoczęciem ETAPU III.

 

Egzamin praktyczny składa się z następujących elementów:

 • obrona złożonego egzemplarza reżyserskiego 0 – 11 pkt.

 • realizacja etiudy na zadany temat 0 – 11 pkt.

 • obrona etiudy 0 – 11 pkt.

 • praca z aktorem 0 – 11 pkt.

 • rysunek 0 – 11 pkt.

 • umuzykalnienie 0 – 11 pkt.

 • spostrzegawczość 0 – 11 pkt.

 • wyobraźnia 0 – 11 pkt.

 • skojarzenia 0 – 11 pkt.

 • umiejętności narracyjne 0 – 11 pkt.

 • porównania 0 – 11 pkt.

 • komiks 0 – 11 pkt.

 • zdolności aktorskie 0 – 11 pkt.

 • sprawdzian predyspozycji zawodowej do studiów reżyserskich 0 – 20 pkt.

 

ETAP III – EGZAMIN TEORETYCZNY

Sprawdzian wiedzy o dramacie i teatrze polskim i powszechnym oraz tła historycznego, literackiego, filozoficznego i estetycznego ważnych epok teatralnych (do współczesności włącznie). Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 12 pkt.

 • dramat polski i powszechny 0 – 12 pkt.

 • wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego 0 – 12 pkt.

 • forma i logika wypowiedzi 0 – 12 pkt.

 

Celem egzaminu teoretycznego jest zbadanie kompetencji intelektualnych kandydata w procesie interpretacji współczesnej kultury i sztuki.

Z uwagi na specyficzny zakres wymaganej wiedzy sprawdzian obowiązuje wszystkich kandydatów.

 

Kandydaci „ze starą maturą” przystępują do testu językowego z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10).

 

Kandydaci, obywatele innych państw, podlegają ocenie stopnia znajomości języka polskiego w trakcie egzaminu teoretycznego, o ile nie przedstawią zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

*

 

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyseria decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata z eliminacji wstępnej, egzaminu praktycznego, egzaminu teoretycznego i języka obcego.

Załącznik nr 6

Filia Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku

Kierunek studiów: reżyseria

Specjalność: reżyseria teatru lalek

Jednolite studia magisterskie

egzamin konkursowy w trzech etapach

 

ETAP 0 – rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców*. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek.

Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

 

ETAP I – eliminacja wstępna (dyskusja na temat przedstawionego egzemplarza reżyserskiego i jego obrona)

Kandydat odpowiada na pytania dotyczące przygotowanego egzemplarza reżyserskiego (opisu przedstawienia na kanwie tekstu dramatycznego lub adaptacji innego tekstu literackiego, w którym znajdą zastosowanie środki wyrazu właściwe teatrowi lalek). Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.) Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do ETAPU II egzaminu.

 

ETAP II – egzamin praktyczny (punktowany egzamin - test dotyczący 5 zadań):

 • test na wyobraźnię plastyczną 0 – 15 pkt.

 • test na ciągłość narracji 0 – 15 pkt.

 • próba z aktorami 0 – 15 pkt.

 • kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek 0 – 15 pkt.

 • etiuda z przedmiotem 0 – 20 pkt.

Łącznie w ETAPIE II kandydat może uzyskać max. 80 pkt.

Uzyskanie minimum 45 punktów kwalifikuje kandydata do ETAPU III.

 

ETAP III – egzamin teoretyczny

Dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.

 • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.

 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.

 • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

 

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

Kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskania maksymalnie 110 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za egzamin praktyczny – max. 80 pkt.,

 • za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

W ETAPIE III egzaminu kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyseria decyduje ogólna liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu praktycznego, teoretycznego i języka obcego.

 

 • Dotyczy kandydatów cudzoziemców nielegitymujących się certyfikatami wymienionymi w pkt. 7 lit. k) Uchwały nr 16 - 2020/2021 Senatu Akademii Teatralnej z dnia 24 maja 2021 roku.

Załącznik nr 7

Filia Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku

Kierunek studiów: technologia teatru lalek

studia pierwszego stopnia

egzamin konkursowy w trzech etapach

 

ETAP 0 – rozmowa kwalifikacyjna - dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców*. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku technologia teatru lalek.

Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

 

ETAP I – eliminacja wstępna odbywa się na podstawie przeglądu zgłoszonych prac w postaci tzw. „teczki”.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego - konkursowego etapu egzaminu.

 

ETAP II – egzamin praktyczny przeprowadzany w formie testów praktycznych i dyskusji - mających na celu stwierdzenie, iż kandydat wykazuje podstawowe predyspozycje do wykonywania zawodu plastyka teatralnego. Na powyższe predyspozycje składają się:

 1. Rozwinięta wyobraźnia - gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji.

 2. Wyobraźnia przestrzenna. Umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie.

 3. Wrażliwość na słowo, na muzykę - na narzędzia teatralne.

 4. Wrażliwość na kształty i kolory oraz podstawowe umiejętności rysunkowe umożliwiające, obiecująca rozwój w dziedzinie malarstwa i rysunku.

 5. Umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia dialogu i sposób reagowania na uwagi.

 6. Gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych i artystycznych.

 7. Kandydat, w ocenie zespołu egzaminacyjnego, powinien wykazać się cechami świadczącymi o posiadaniu osobowości artystycznej.

 

Punktowany egzamin praktyczny dotyczy pięciu zadań:

 • test na wyobraźnię plastyczną 0 – 15 pkt.

 • wykonanie kompozycji na podstawie hasła 0 – 15 pkt.

 • kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek 0 – 15 pkt.

 • rysunek 0 – 15 pkt.

 • projekt scenografii dotyczący wskazanego tekstu 0 – 20 pkt.

 

Łącznie w ETAPIE II kandydat może uzyskać max. 80 pkt.

 

Uzyskanie minimum 45 punktów kwalifikuje kandydata do ETAPU III.

Po zakończeniu ETAPU II ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu.

ETAP III – egzamin teoretyczny

Dotyczy wiedzy o sztuce, teatrze oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.

 • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.

 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.

 • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

 

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

 

Kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskania maksymalnie 110 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za egzamin praktyczny – max. 80 pkt.,

 • za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,

 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

 

W ETAPIE III egzaminu kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.

 

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek technologia teatru lalek decyduje ogólna liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu praktycznego, teoretycznego i języka obcego.

 

 

*Dotyczy kandydatów cudzoziemców nielegitymujących się certyfikatami wymienionymi w pkt. 7 lit. k) Uchwały nr 16 - 2020/2021 Senatu Akademii Teatralnej z dnia 24 maja 2021 roku.

Załącznik nr 8

Kierunek studiów: wiedza o teatrze

Studia pierwszego stopnia

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Kwalifikacja odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej na podstawie wyników z wymaganych przedmiotów maturalnych.

 

 1. Kandydaci z maturą polską

Przeliczanie ocen za pisemny egzamin maturalny z trzech przedmiotów według następujących zasad:

 

1

2

3

Przedmiot obowiązkowy: język polski

Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny

Przedmiot dodatkowy Jeden przedmiot do wyboru z: język polski, filozofia, historia, historia muzyki,

historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

matura na poziomie podstawowym - procentowy wynik egzaminu mnożony jest przez 2

(np. 100% x 2 = 200 pkt.; 70%

x 2 = 140 pkt.)

matura na poziomie podstawowym - procentowy wynik egzaminu mnożony jest przez 1

(np. 100% x 1 = 100 pkt.; 70%

x 1= 70 pkt.)

matura na poziomie podstawowym -procentowy wynik egzaminu dzielony jest przez 2

(np. 100%/2 = 50 pkt.; 50%/2 = 25 pkt.)

 

 

matura na poziomie rozszerzonym - procentowy wynik tego egzaminu mnożony jest przez liczbę 1 (np. 100% x 1 = 100 pkt.;

70% x 1 = 70 pkt.)

 

 

Język polski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym może być wskazany dwukrotnie (kolumna 1 i 3).

Przedmiot dodatkowy jest zawsze brany pod uwagę przy ustalaniu sumy punktów.

 1. Kandydaci z maturą międzynarodową

Przeliczanie punktów uzyskanych w ramach matury międzynarodowej według następujących zasad:

1

2

3

Przedmiot obowiązkowy: język polski albo język A1 z grupy 1. W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 2 muszą być różne

Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny

Przedmioty społeczne

Jeden przedmiot do wyboru z:

geografia, historia, filozofia, ekonomia, psychologia, antropologia społeczna, organizacja i zarządzanie, przedmiot z grupy „sztuka”

matura na poziomie SL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 mnożony jest przez 2 np. 6x14,3 = 85,8 punktu; 85,8x2= 171,6 pkt.)

matura na poziomie SL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 mnożony jest przez 1 np. 6x14,3 = 85,8 punktu; 85,8x1= 85,8 pkt.

matura na poziomie SL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 dzielony jest przez 2 np. 6x14,3 = 85,8 punktu; 85,8/2= 42,9 pkt.

 

 

matura na poziomie HL – wynik mnożenia oceny punktowej z egzaminu przez współczynnik 14,3 mnożony jest przez 1 np. 6x14,3 = 85,8

punktu; 85,8x1= 85,8pkt.

1 punkt w siedmiopunktowej skali ocen zamieniany jest na współczynnik 14,3. W ten sposób np. kandydat, który uzyskał na maturze wynik 6, otrzyma w procesie kwalifikacyjnym 6x14,3 = 85,8 punktu.

 

 1. Kandydaci ze „starą maturą”

Przeliczanie ocen za pisemny egzamin maturalny według następujących zasad:

1

2

3

Przedmiot obowiązkowy: język polski

Przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny

Przedmiot obowiązkowy: historia,

wiedza o społeczeństwie

ocena z egzaminu mnożona jest przez 40

(np. 5x40=200 pkt.)

ocena z egzaminu mnożona jest przez 20

(np. 5x20=100 pkt.)

ocena z egzaminu mnożona jest przez 20

(np. 5x20=100 pkt.)

 

 1. Olimpiady ogólnopolskie

Laureat jednej z poniższych olimpiad otrzymuje maksymalny wynik kwalifikacji. Finalista jednej z poniższych olimpiad otrzymuje maksymalny wynik za przedmiot dodatkowy.

Olimpiada Artystyczna: Sekcja Muzyki Olimpiada Artystyczna: Sekcja Plastyki Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Języka Angielskiego Olimpiada Języka Białoruskiego Olimpiada Języka Francuskiego Olimpiada Języka Hiszpańskiego Olimpiada Języka Łacińskiego Olimpiada Języka Niemieckiego Olimpiada Języka Rosyjskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – specjalizacja teatrologiczna otrzymuje maksymalny wynik za język polski oraz przedmiot dodatkowy.

 

 

 1. Świadectwa uzyskane za granicą

Przeliczanie ocen ze świadectw uzyskanych za granicą według następujących zasad:

 

 

 

Kraj, w którym

wydano świadectwo

PRZELICZNIK

Austria

Przedmioty szkolne (Zeugnis) x 0,6

Egzaminy maturalne

(Reifeprüfungszeugnis) x 1

skala 1-5

skala 1-5

1 – 100%

1 – 100%

2 – 80%

2 – 80%

3 – 60%

3 – 60%

4 – 30%

4 – 30%

5 – 0%

5 – 0%

Białoruś

Przedmioty szkolne (Atestat) x 0,6

Przedmioty szkolne realizowane na poziomie rozszerzonym

(Atestat) x 0,8

Egzaminy CT x 1

skala 1-10

skala 1-10

skala 1-100

10 – 100%

10 – 100%

1-100 – przypisujemy kolejne wartości zgodnie z wynikiem kandydata

9 – 90%

9 – 90%

8 – 80%

8 – 80%

7 – 70%

7 – 70%

6 – 60%

6 – 60%

5 – 50%

5 – 50%

4 – 40%

4 – 40%

3 – 30%

3 – 30%

1-2 – 0%

1-2 – 0%

Czechy

Przedmioty szkolne x 0,6

Egzaminy maturalne (Vysvedceni o

maturitni zkousce) x 1

skala 1-5

skala 1-5

1 (vyborny) – 100%

1 (vyborny) – 100%

2 (chvalitebny) – 80%

2 (chvalitebny) – 80%

3 (dobry) – 60%

3 (dobry) – 60%

4 (dostatecny) – 30%

4 (dostatecny) – 30%

5 (nedostatecny) – 0%

5 (nedostatecny) – 0%

Francja

Egzaminy maturalne (Baccaulaureat) x 1

skala 1-20

W = wynik z przedmiotu x 5

Holandia

Egzaminy VWO-Diploma x 1

 

skala 1-10

 

10 – 100%

9 – 90%

8 – 75%

7 – 50%

6 – 30%

1-5 – 0%

 

Irlandia

Ordinary level x 0,6

Higher level x 1

 

skala do 2017 roku

skala od 2017 roku

Skala do 2017 roku

Skala od 2017 roku

 

A1 – 100%

O1 – 100%

A1 – 100%

H1 – 100%

 

A2 – 94 %

O2 – 89%

A2 – 94 %

H2 – 89%

 

B1 – 88 %

O3 – 79%

B1 – 88 %

H3 – 79%

 

B2 – 82 %

O4 – 69%

B2 – 82 %

H4 – 69%

 

B3 – 76 %

O5 – 59%

B3 – 76 %

H5 – 59%

 

C1 – 70 %

O6 – 49%

C1 – 70 %

H6 – 49%

 

C2 – 64 %

O7 – 39%

C2 – 64 %

H7 – 39%

 

C3 – 58%

O8 – 0%

C3 – 58%

H8 – 0%

 

D1 – 52%

 

D1 – 52%

 

 

D2 – 46%

 

D2 – 46%

 

 

D3 – 40%

 

D3 – 40%

 

 

E – 0%

 

E – 0%

 

 

 

Kazachstan

Przedmioty szkolne (Atestat) x 0,8

 

skala 2-5

 

5 – 100%

 

4 – 85%

 

3 – 40 %

 

2 – 0%

 

 

Litwa

Przedmioty szkolne x 0,6

Egzaminy państwowe (Brandos Atestatas) x 1

 

skala 1-10

skala 1-100

 

10 – 100%

1-100 – przypisujemy kolejne wartości zgodnie z wynikiem kandydata

 

9 – 90%

8 – 75%

7 – 60%

6 – 45%

5 – 30%

1- 4 – 0%

 

Niemcy

Przedmioty szkolne (Zeugnis der Allgemeinen

Hochschulreife) x 6

Egzaminy maturalne (Abiturprüfung) - poziom podstawowy x 0,8

Egzaminy maturalne (Abiturprüfung) - poziom rozszerzony x 1

 

skala 1-6

skala 1-15

skala 1-15

 

1 – 100%

13-15 – 100%

13-15 – 100%

 

2 – 90%

10-12 – 90%

10-12 – 90%

 

3 – 75%

7-9 – 75 %

7-9 – 75 %

 

4 – 50%

4-6 – 50%

4-6 – 50%

 

5 – 30%

1-3 – 30%

1-3 – 30%

 

6 – 0%

 

 

 

 

Rosja

Przedmioty szkolne (Atestat) x 0,6

Egzaminy EGE x 1

 

skala 2-5

skala 1-100

 

5 – 100%

1-100 – przypisujemy kolejne wartości zgodnie z wynikiem kandydata

 

4 – 85%

3 – 40%

2 – 0%

 

Słowacja

Przedmioty szkolne x 0,6

Egzaminy maturalne (Vysvedčenie o maturitnej

skúške) x 1

 

skala 1-5

skala 1-100

 

1 – 100%

1-100 – przypisujemy kolejne wartości

 

2 – 80%

3 – 60%

 

 

4 – 30%

zgodnie z wynikiem kandydata

 

5 – 0%

 

Szwecja

Högskoleförberedande Examen x 1

 

skala literowa do 2013 r.

skala literowa po 2013 r.

 

MVG – 100%

A – 100%

 

VG – 85%

B – 90%

 

G – 40%

C – 75%

 

IG – 0%

D – 50%

 

 

E – 30%

 

 

F – 0%

 

 

Turcja

Przedmioty szkolne x 0,8

 

skala 0-100

 

0-49,99% – 0%

 

50-100 – przypisujemy kolejne wartości zgodnie z wynikiem kandydata

 

 

Ukraina

Przedmioty szkolne (Atestat) x 0,6

Egzaminy końcowe (Atestat) x 0,8

Egzaminy ZNO x 1

 

skala 1-12

skala 1-12

skala 100-200

 

12 – 100%

12 – 100%

W = wynik z przedmiotu

 

– 100

 

11 – 90%

11 – 90%

10 – 80%

10 – 80%

9 – 70%

9 – 70%

8 – 60%

8 – 60%

7 – 50%

7 – 50%

6 – 40%

6 – 40%

4-5 – 30%

4-5 – 30%

1-3 – 0%

1-3 – 0%

 

USA

Przedmioty szkolne (High School Diploma) x 0,6

Egzaminy SAT/ACT/AP x 1

 

skala literowa

skala zależna od egzaminu

 

(A, A+) – 100%

(A-) – 94%

(B+) – 87%

(B) – 80%

(B-) – 75%

(C+) – 67%

(C) – 60%

(C-) – 54%

(D+) – 46%

(D) – 40%

(D-) – 30%

 

Wielka Brytania

Egzaminy GCE A-Levels* 1

 

skala literowa

 

A* – 100%

 

A – 90%

 

B – 75%

 

C – 60%

 

D – 45%

 

E – 30%

 

*wymagane są co najmniej trzy egzaminy GCE A-Levels

 

 

Włochy

Świadectwo ukończenia szkoły średniej x 1

 

skala1-10

 

10 – 100%

 

9 – 90%

 

8 – 75%

 

7 – 50%

 

6 – 30%

 

1-5 – 0%

 

W sprawach nieuregulowanych w załączniku zastosowanie mają przepisy ogólne uchwały oraz szczegółowe zasady określone dla kierunku w niniejszym załączniku.

Określenie sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, które nie zostały uwzględnione w tabeli, należy do kompetencji komisji rekrutacyjnej. Komisja przelicza oceny ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą z zachowaniem ogólnych zasad określonych w uchwale oraz szczegółowych zasad określonych dla danego kierunku w niniejszym załączniku.

 

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyników matur. Wynik końcowy stanowi suma punktów ze wszystkich przedmiotów po uwzględnieniu przelicznika dla poszczególnych poziomów.

 

Maksymalna liczba punktów: 400.

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 200.

 

Jeżeli listę zamyka więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, wszystkie osoby z tą samą liczbą punktów zostają przyjęte (lub nieprzyjęte) tak, aby wypełnienie było jak najbliższe ustalonego limitu miejsc.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Załącznik nr 9

 

Kierunek studiów: wiedza o teatrze

Studia drugiego stopnia

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, (co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku.

Kwalifikacja odbywa się poprzez ustalenie listy rankingowej. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu

o następujące elementy kryteriów kwalifikacji:


 

Nazwa elementu

Waga

ocena z egzaminu dyplomowego

50%

średnia ze studiów

50%

 

 

 1. Wynik postępowania kwalifikacyjnego

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników powyżej wymienionych elementów przemnożonych przez liczbę 10. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Maksymalna liczba punktów: 100.

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 50.

 

Jeżeli listę zamyka więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, wszystkie osoby z tą samą liczbą punktów zostają przyjęte (lub nieprzyjęte) tak, aby wypełnienie było jak najbliższe ustalonego limitu miejsc.

Załącznik nr 10

Język obcy na egzaminie wstępnym

w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza na rok akademicki 2022/2023 ZASADY WSPÓLNE dla kierunków: aktorstwo, reżyseria, technologia teatru lalek

 1. Kandydaci z „nową maturą” są zwolnieni z egzaminu językowego, a wynik egzaminu maturalnego z wybranego języka jest przeliczany na punkty kwalifikacyjne obowiązujące w Akademii Teatralnej.

Przeliczanie punktowe wyniku maturalnego z języka obcego zależy od tego, czy kandydat zdawał język na poziomie rozszerzonym czy na poziomie podstawowym:

 • jeśli kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym to procentowy wynik tego egzaminu dzielony jest przez liczbę 10 (np. 100 % = 10 pkt.; 70

% = 7 pkt.),

 • jeśli kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym to procentowy wynik tego egzaminu dzielony jest przez 20 (np. 100 % = 5 pkt., 50 % = 2, 5 pkt.)

 • Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu językowego z zakresu wiedzy szkoły średniej (j. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Poziom testu jest dostosowany do

„nowej matury” na poziomie rozszerzonym (wyniki testu przedstawiane są w procentach), a wynik egzaminu dzielony jest przez 10.

 1. Certyfikat (minimum First Certificate lub równoważny z innego języka) zwalnia kandydatów ze „starą maturą” z testu językowego na egzaminie wstępnym. Punktacja w tym wypadku jest następująca:

Ocena A = 10 pkt.

B = 8 pkt. C = 5 pkt.

 1. Kandydaci z międzynarodową maturą (International Baccalaureate) są zwolnieni z egzaminu językowego uzyskując maksymalną ilość punktów (10) z egzaminu z języka obcego.

 2. Kandydat może uzyskać z egzaminu z języka obcego od 0 do 10 pkt.

 

 

ZASADY dla kierunku wiedza o teatrze

 

Sposób uwzględniania oceny z języka obcego na kierunek wiedza o teatrze określa Załącznik nr 8. Ocena z języka jest przeliczana w odpowiedni sposób uwzględniający rodzaj matury zdawany przez kandydatkę/kandydata (matura polska tzw. nowa; matura międzynarodowa; egzamin dojrzałości tzw. stara matura). W kwalifikacji na studia brana jest pod uwagę maturalna ocena z nowożytnego języka obcego i przeliczana na punkty, wliczana do wyniku, na podstawie którego ustalana jest lista rankingowa kandydatów.

Załącznik nr 11

 

Zasady rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na studia w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza

w roku akademickim 2022/2023

 

 

Na kierunek aktorstwo: specjalność aktorstwo dramatyczne,

specjalność aktorstwo i wokalistyka oraz specjalność aktorstwo teatru lalek

 

 

 • Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – specjalizacja teatrologiczna – połowa oceny egzaminu aktorskiego części teoretycznej w zakresie wybranych zagadnień życia społecznego i kulturalnego dla specjalności aktorstwo dramatyczne; w zakresie wybranych zagadnień życia społecznego i kulturalnego oraz teatr wśród sztuk dla specjalności aktorstwo teatru lalek; w zakresie wybranych zagadnień życia społecznego i kulturalnego oraz wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny dla specjalności aktorstwo i wokalistyka, (10 pkt. z 20 pkt. możliwych dla specjalności aktorstwo dramatyczne oraz aktorstwo teatru lalek 7,5 pkt. z 15 pkt. możliwych dla specjalności aktorstwo i wokalistyka).

 • Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – połowa oceny egzaminu aktorskiego części teoretycznej w zakresie wybranych zagadnień życia społecznego i kulturalnego dla specjalności aktorstwo dramatyczne; w zakresie wybranych zagadnień życia społecznego i kulturalnego oraz teatr wśród sztuk dla specjalności aktorstwo teatru lalek; w zakresie wybranych zagadnień życia społecznego i kulturalnego oraz wybrane zagadnienia z obszaru piosenka, musical, kabaret, teatr muzyczny dla specjalności aktorstwo i wokalistyka (10 pkt. z 20 pkt. możliwych dla specjalności aktorstwo dramatyczne; 5 pkt. z 20 możliwych dla specjalności aktorstwo teatru lalek; 7,5 pkt. z 15 pkt. możliwych dla specjalności aktorstwo i wokalistyka).

 

 

Na kierunki: reżyseria, technologia teatru lalek

 

 

 • Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – specjalizacja teatrologiczna - maksymalna ocena z egzaminu teoretycznego w zakresie: teatr wśród sztuk oraz dramat polski i powszechny.

 • Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – maksymalna ocena z egzaminu teoretycznego w zakresie: wybrane zagadnienia współczesnego życia społecznego i kulturalnego.

Na kierunek wiedza o teatrze (studia pierwszego stopnia)

 

Laureat jednej z poniższych olimpiad otrzymuje maksymalny wynik kwalifikacji.

Finalista jednej z poniższych olimpiad otrzymuje maksymalny wynik za przedmiot dodatkowy.

 • Olimpiada Artystyczna: Sekcja Muzyki

 • Olimpiada Artystyczna: Sekcja Plastyki

 • Olimpiada Filozoficzna

 • Olimpiada Historyczna

 • Olimpiada Języka Angielskiego

 • Olimpiada Języka Białoruskiego

 • Olimpiada Języka Francuskiego

 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego

 • Olimpiada Języka Łacińskiego

 • Olimpiada Języka Niemieckiego

 • Olimpiada Języka Rosyjskiego

 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 

Finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – specjalizacja teatrologiczna otrzymuje maksymalny wynik za język polski oraz przedmiot dodatkowy.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Teatralna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Teatralna w Warszawie

Komentarze (0)