Ogólne zasady rekrutacji na Wojskową Akademię Techniczną 2016/2017

 

Wojskowa Akademia Techniczna rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na WAT 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2016/2017

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

§ 1

1. W roku akademickim 2016/2017 niżej wymienione podstawowe jednostki organizacyjne WAT prowadzą, z zastrzeżeniem ust. 5, rekrutację na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich realizacji:

kierunek studiów

podstawowa jednostka organizacyjna WAT prowadząca studia

forma studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

bezpieczeństwo narodowe

Wydział Cybernetyki

TAK

TAK

budownictwo

Wydział

Inżynierii Lądowej i Geodezji

TAK

TAK

chemia

Wydział

Nowych Technologii i Chemii

TAK

TAK

elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektroniki

TAK

TAK

energetyka

Wydział Elektroniki

TAK

TAK

kierunek studiów

podstawowa

jednostka organizacyjna WAT prowadząca studia

forma studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

geodezja i kartografia

Wydział

Inżynierii Lądowej i Geodezji

TAK

TAK

informatyka

Wydział Cybernetyki

TAK

TAK

informatyka w medycynie

Wydział Cybernetyki

TAK

NIE

inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

TAK

NIE

inżynieria kosmiczna i satelitarna

Instytut Optoelektroniki

TAK

NIE

inżynieria materiałowa

Wydział

Nowych Technologii i Chemii

TAK

NIE

kryptologia

i cyberbezpieczeństwo

Wydział Cybernetyki

TAK

TAK

 

logistyka

Wydział Mechaniczny

TAK

TAK

lotnictwo i kosmonautyka

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

TAK

TAK

mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny

TAK

TAK

mechatronika

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

TAK

TAK

obronność państwa (profil praktyczny)

Wydział Logistyki

TAK

TAK

zarządzanie

Wydział Cybernetyki

TAK

TAK

2. Uruchomienie określonego kierunku i formy studiów uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

3. Limit miejsc na określony kierunek i formę studiów ustala rektor, z zastrzeżeniem ust. 4, w terminie nie późniejszym niż do rozpoczęcia rejestracji kandydatów. Ustalenie limitu miejsc na określony kierunek i formę studiów oznacza uruchomienie rekrutacji na ten kierunek i formę studiów.

4. Limit miejsc na kierunki studiów przewidziane dla żołnierzy zawodowych kierowanych na studia w trybie służbowym ustala Minister Obrony Narodowej.

5. Warunki i tryb przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala, na wniosek odrębnej uchwały Senatu WAT, Minister Obrony Narodowej.

6. Zasady i tryb kierowania żołnierzy zawodowych na studia w trybie służbowym regulują przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.).

7. Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.

8. Preferowany kierunek studiów kandydat określa w procesie rejestracji na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów na każdej z form realizacji studiów. W pierwszej kolejności podejmowane są decyzje w sprawie przyjęć na studia stacjonarne. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek studiów stacjonarnych, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów stacjonarnych. W przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne kandydat rozpatrywany jest na studiach niestacjonarnych (o ile określił tę formę studiów) w sposób analogiczny jak na studiach stacjonarnych. Kandydat przyjęty na studia stacjonarne nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne.

9. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną, komisje rekrutacyjne podstawowych jednostek organizacyjnych WAT prowadzących studia oraz ustala szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego, zwany dalej „harmonogramem” i wysokość opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

10. Postępowanie rekrutacyjne na studia rozpoczyna się w dniu 1 marca 2016 r. uruchomieniem procesu rejestracji, a kończy się w dniu 12 lipca 2016 r. ogłoszeniem decyzji podjętych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w sprawie przyjęć na studia, z zastrzeżeniem § 5.

§ 2

1. Proces rejestracji na studia trwa od dnia 1 marca do dnia 8 lipca 2016 r. i obejmuje:

 1. wypełnienie elektronicznej ankiety, za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;
 2. uaktualnienie ankiety (poprzez IRK), w terminie nie później niż do zakończenia rejestracji, o wyniki egzaminu maturalnego oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w § 3, będące podstawą naliczenia punktów rankingowych.
 3. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego numer jest generowany w IRK.

1. Kandydat przyjęty na studia jest zobowiązany w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji, w terminie określonym w harmonogramie, dostarczyć do WAT:

 1. kopię świadectwa dojrzałości - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
 2. kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) - oryginały do wglądu;
 3. aktualną fotografię wykonaną zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (przesłaną poprzez IRK);
 4. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.

3. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku kiedy kandydat nie mieszka w Polsce - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT (nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 3

1. Po zakończeniu procesu rejestracji kandydatów sporządzane są listy rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów.

2. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów rankingowych z matematyki.

3. Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 1. dla kandydata ze świadectwem „nowej matury” - wyłącznie wyniki1 części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 4 przedmiotów;
 2. dla kandydata ze świadectwem „starej matury” - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 4 przedmiotów.

4. Ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:

1) matematyka - maksymalnie 45 punktów rankingowych (30 dla kierunków wymienionych w pkt 2 lit. b);

Wyrażone w skali punktowej wynikającej, w stosunku 1:1, ze skali procentowej.

2) fizyka z astronomią (fizyka), chemia, geografia, historia, wiedza o spo­łeczeństwie - maksymalnie 30 punktów rankingowych (45 dla kierunków wymienionych w lit. b),, z tym że:

 1. chemia - na kierunku „chemia”,
 2. geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie - na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa”, „zarządzanie”,
 3. fizyka z astronomią (fizyka) - na pozostałych kierunkach studiów;

3) język obcy nowożytny - maksymalnie 20 punktów rankingowych;

4) język polski - maksymalnie 5 punktów rankingowych.

5. Na kierunkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b podstawą naliczania punktów rankingowych jest przedmiot dający największą liczbę punktów rankingowych.

6. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym zdawał:

1) określony przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a w przypadku absolwentów klas dwujęzycznych - również w języku obcym;

2) dwa języki obce;

3) określony przedmiot pisemnie i ustnie (dotyczy kandydata ze „starą maturą”)

- to podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.

7.  Jeżeli kandydat jest laureatem olimpiady językowej stopnia centralnego, to otrzymuje stosownie za język polski lub obcy maksymalną liczbę punktów rankingowych.

8. System naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

9. Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100 pkt.) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad i konkursów, o których mowa w uchwale Senatu WAT nr 10/WAT/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów na lata 2016/2017, 2017/2018 oraz 2018/2019.

§ 4

1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów, podejmuje komisja rekrutacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej WAT prowadzącej ten kierunek studiów. Komisja, po przeprowadzeniu analizy listy rankingowej określonego kierunku studiów, ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

2. Wyniki rekrutacji ogłasza się w dniu 12 lipca 2016 r.

3.  Każdemu kandydatowi doręcza się imienną decyzję - na piśmie i/lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia w WAT z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania.

4. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 3, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata.

5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszej uchwale.

6. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Decyzja ta - na piśmie i/lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - doręczana jest odwołującemu.

7. Niedostarczenie przez kandydata przyjętego na studia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-2 i ust. 3, w terminie określonym w harmonogramie i w decyzji, traktowane jest jako rezygnacja z podjęcia studiów i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych oraz uchyleniem decyzji, o której mowa w ust. 3.

8. W przypadku stwierdzenia u kandydata przyjętego na studia innych wyników, ocen lub osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej (przesłanych przez niego w czasie rejestracji), niż w dostarczonych dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-2 i ust. 3 - mających wpływ na podjętą decyzję o przyjęciu na studia - następuje skreślenie kandydata z listy przyjętych oraz uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 3.

9. Decyzje wydawane przez komisje rekrutacyjne podpisują w imieniu komisji przewodniczący tych komisji.

§ 5

1) W przypadku wolnych miejsc na określonych kierunkach studiów przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

2) Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w terminie określonym w harmonogramie lub do wyczerpania limitu miejsc.

3)  W rekrutacji uzupełniającej przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej minimalną liczbę punktów rankingowych, o której mowa w § 4 ust. 1, ustaloną dla określonego kierunku studiów przez komisję rekrutacyjną podstawowej jednostki organizacyjnej WAT prowadzącej ten kierunek studiów.

4) Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów w rekrutacji uzupełniającej podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 3, uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzję podpisuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

§ 6

1. Zasady określone w uchwale dotyczą obywateli polskich.

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.

3.Studia w Akademii dla obcokrajowców prowadzone są w języku polskim.

2. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia2

§ 7

1. W roku akademickim 2016/2017 niżej wymienione podstawowe jednostki organizacyjne WAT prowadzą rekrutację, z zastrzeżeniem ust. 2, na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, zwanych dalej „studiami”, na następujące kierunki studiów oraz formy ich realizacji:

kierunek studiów

podstawowa

jednostka organizacyjna WAT prowadząca studia

forma studiów:

stacjonarna

niestacjonarna

bezpieczeństwo narodowe

Wydział Cybernetyki

TAK

TAK

budownictwo

Wydział

Inżynierii Lądowej i Geodezji

TAK

TAK

chemia

Wydział

Nowych Technologii i Chemii

TAK

TAK

chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia

Wydział

Nowych Technologii i Chemii

TAK

NIE

elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektroniki

TAK

TAK

elektronika i telekomunikacja

Instytut Optoelektroniki

TAK

NIE

energetyka

Wydział Elektroniki

TAK

TAK

geodezja i kartografia

Wydział

Inżynierii Lądowej i Geodezji

TAK

TAK

informatyka

Wydział Cybernetyki

TAK

TAK

2Rekrutacja na studia II stopnia przeprowadzana jest dwukrotnie: na studia rozpoczynające się od semestru zimowego oraz na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

kierunek studiów

podstawowa

jednostka organizacyjna WAT prowadząca studia

forma studiów:

 

 

stacjonarna

niestacjonarna

inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

TAK

NIE

inżynieria materiałowa

Wydział

Nowych Technologii i Chemii

TAK

NIE

logistyka

Wydział Mechaniczny

TAK

TAK

lotnictwo i kosmonautyka

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

TAK

TAK

mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny

TAK

TAK

mechatronika

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

TAK

TAK

zarządzanie

Wydział Cybernetyki

TAK

TAK

1. Limit miejsc na określony kierunek studiów i formę studiów wraz z ofertą specjalności ustala rektor, w terminie nie później niż do rozpoczęcia rejestracji kandydatów. Ustalenie limitu miejsc na określony kierunek i formę studiów oznacza uruchomienie rekrutacji na ten kierunek i formę studiów.

2. Warunki i tryb przyjęcia na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala, na wniosek odrębnej uchwały Senatu WAT, Minister Obrony Narodowej.

3. Zasady i tryb kierowania żołnierzy zawodowych na studia w trybie służbowym regulują przepisy ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.).

4. O przyjęcie na określony kierunek może ubiegać się kandydat posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, tj. posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, z zastrzeżeniem ust. 5, uzyskany na tym kierunku lub jednym z niżej wymienionych kierunków pokrewnych:

kierunek studiów prowadzonych

kierunek pokrewny

bezpieczeństwo narodowe

1)           bezpieczeństwo i higiena pracy

2)           bezpieczeństwo wewnętrzne

3)           europeistyka

4)           inżynieria bezpieczeństwa

5)           logistyka

6)           politologia

7)           ratownictwo medyczne

8)           stosunki międzynarodowe

9)           zarządzanie

10)        zarządzanie i inżynieria produkcji

 

kierunek studiów prowadzonych

kierunek pokrewny

budownictwo

bez kierunków pokrewnych

chemia

 1. biotechnologia
 2. farmacja
 3. inżynieria chemiczna i procesowa
 4. ochrona środowiska
 5. technologia chemiczna

chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia

 1. chemia
 2. chemia budowlana
 3. inżynieria chemiczna i procesowa
 4. inżynieria materiałowa
 5. nanotechnologia
 6. technologia chemiczna

elektronika i telekomunikacja (na Wydziale Elektroniki)

 1. automatyka i robotyka
 2. elektrotechnika
 3. energetyka
 4. informatyka
 5. mechatronika
 6. edukacja techniczno - informatyczna

elektronika i telekomunikacja (w Instytucie Optoelektroniki)

 1. automatyka i robotyka
 2. elektrotechnika
 3. energetyka
 4. fizyka techniczna
 5. inżynieria materiałowa
 6. mechatronika

energetyka

 1. automatyka i robotyka
 2. elektrotechnika
 3. elektronika i telekomunikacja
 4. informatyka
 5. mechatronika
 6. edukacja techniczno - informatyczna

geodezja i kartografia

bez kierunków pokrewnych

informatyka

 1. automatyka i robotyka
 2. elektronika i telekomunikacja
 3. informatyka i ekonometria

inżynieria bezpieczeństwa

bez kierunków pokrewnych

inżynieria materiałowa

 1.              chemia
 2.             fizyka
 3.            fizyka techniczna
 4.              metalurgia

logistyka

 1. edukacja techniczno - informatyczna
 2. informatyka
 3. mechanika i budowa maszyn
 4. transport
 5. zarządzanie i inżynieria produkcji

lotnictwo i kosmonautyka

 1. automatyka i robotyka
 2. elektronika i telekomunikacja
 3. energetyka
 4. mechanika i budowa maszyn
 5. mechatronika

kierunek studiów prowadzonych

kierunek pokrewny

mechanika i budowa maszyn

 1. automatyka i robotyka
 2. edukacja techniczno - informatyczna
 3. energetyka
 4. inżynieria materiałowa
 5. logistyka
 6. mechatronika
 7. transport
 8. zarządzanie i inżynieria produkcji

mechatronika

 1. automatyka i robotyka
 2. elektronika i telekomunikacja
 3. energetyka
 4. lotnictwo i kosmonautyka
 5. mechanika i budowa maszyn

zarządzanie

 1. ekonomia
 2. finanse i bankowość
 3. informatyka i ekonometria
 4. zarządzanie i inżynieria produkcji

6) O przyjęcie na kierunki: „logistyka” oraz „mechanika i budowa maszyn” może ubiegać się wyłącznie kandydat posiadający co najmniej tytuł zawodowy inżyniera.

7) W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów innego niż wymienione w ust. 4 lub dyplomem ukończenia studiów wyższych poza granicami Polski, komisja rekrutacyjna jednostki organizacyjnej prowadzącej studia rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na wybranym kierunku studiów.

8) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne specjalności określonych kierunków studiów.

9) Uruchomienie   określonej specjalności uwarunkowane jest liczbą kandydatów.

10) Kierunek studiów i preferowane specjalności (maksymalnie trzy) kandydat określa w procesie rejestracji na studia. W pierwszej kolejności podejmowane są decyzje w sprawie przyjęć na studia stacjonarne. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszą specjalność, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugiej i trzeciej określonej przez siebie specjalności. W przypadku nieprzyjęcia na studia stacjonarne kandydat rozpatrywany jest na studiach niestacjonarnych (o ile określił tę formę studiów) w sposób analogiczny jak na studiach stacjonarnych. Kandydat przyjęty na studia stacjonarne nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne.

11) Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną oraz komisje rekrutacyjne podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących studia oraz ustala harmonogram postępowania rekrutacyjnego i wysokość opłaty rekrutacyjnej. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

12)  Postępowanie rekrutacyjne na studia rozpoczynające się od semestru:

 1. zimowego - trwa od 9 maja 2016 r. uruchomieniem procesu rejestracji, a kończy w dniu 14 września 2016 r. ogłoszeniem decyzji podjętych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w sprawie przyjęć na studia, z zastrzeżeniem § 11;
 2. letniego - trwa od 9 stycznia 2017 r. uruchomieniem procesu rejestracji, a kończy w dniu 15 lutego 2017 r. ogłoszeniem decyzji podjętych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w sprawie przyjęć na studia, z zastrzeżeniem § 11.

§ 8

1.  Proces rejestracji na studia obejmuje:

 1. wypełnienie elektronicznej ankiety, za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK”, dostępnej na stronie internetowej WAT;
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego numer jest generowany w IRK;
 3. dostarczenie, w terminie nie później niż do zakończenia rejestracji (do dnia 9 września 2016 r. na studia rozpoczynajcie się od semestru zimowego; do dnia 10 lutego 2017 r. na studia rozpoczynajcie się od semestru letniego), następujących dokumentów:
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT;
 • suplementu do dyplomu albo indeksu (lub ich odpisów) lub innego dokumentu potwierdzającego przebieg studiów;
 • kopii świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu;
 • aktualnej fotografii wykonanej zgodnie z wymaganiami obowiązują­cymi przy wydawaniu dowodu osobistego oraz kolorowej fotografii w formie cyfrowej (tę ostatnią przesłaną poprzez IRK);
 • kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.

2.  Kandydat legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych poza granicami Polski składa dodatkowo tłumaczenie dyplomu sporządzone przez tłumacza przysięgłego i - w przypadku jeżeli dyplom uzyskano w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia - podanie do wybranej rady podstawowej jednostki organizacyjnej o dokonanie nostryfikacji dyplomu.

§ 9

1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na specjalność określonego kierunku studiów podejmuje komisja rekrutacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej ten kierunek studiów, biorąc pod uwagę:

 1. wynik ukończenia studiów wyższych;
 2. kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów;
 3. wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

2. Po przeprowadzeniu analizy przesłanek, o których mowa w ust. 1, komisja sporządza listę rankingową, według punktacji określonej poniżej. Komisja ustala minimalną liczbę punktów rankingowych, których uzyskanie warunkuje przyjęcie kandydata na studia. Liczba przyjętych kandydatów może być mniejsza od ustalonego limitu miejsc.

dane będące podstawą naliczenia punktów rankingowych

liczba

punktów rankingowych

wynik ukończenia studiów wyższych

5w

50

5

45

4+

40

4

30

3+

20

3

10

kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych (decyduje komisja)

0 / 50

§ 10

1.  Wyniki rekrutacji ogłasza się w dniu określonym w harmonogramie.

2. Każdemu kandydatowi doręcza się decyzję - na piśmie i/lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia w WAT z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania.

3.  W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 2, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata.

4.  Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszej uchwale.

5. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Decyzja ta - na piśmie i/lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - doręczana jest odwołującemu.

6. Decyzje wydawane przez komisje rekrutacyjne podpisują przewodniczący tych komisji.
 
§ 11
 
1. W przypadku wolnych miejsc na określonych kierunkach studiów przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.
 
2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w terminie określonym w harmonogramie lub do wyczerpania limitu miejsc.
 
3. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów w rekrutacji uzupełniającej podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna kierując się zasadami określonymi w niniejszej uchwale..
 
§ 12
 
1. Zasady określone w uchwale dotyczą obywateli polskich.
 
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
3. Studia w WAT dla obcokrajowców prowadzone są w języku polskim.
 
§ 13
 
Warunki i tryb przyjmowania osób na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, ustalone są w odrębnej uchwale Senatu WAT.
 
§ 14
 
Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej WAT.
 
§ 15
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
(-) gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK
 
 

 

Załącznik do uchwały nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

SYSTEM NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH

a) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na „nowej maturze”

wyniki maturalne z części pisemnej

punkty rankingowe

za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R):

w zależności od kierunku studiów (p. § 3 ust. 4):

język obcy

język polski

matematyka, historia, geografia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka, fizyka, chemia, historia, geografia, wiedza

o społeczeństwie

P

R

P

R

P

R

P

R

89 - 100

30

45

20

30

10

20

3

5

88

29

44

20

29

10

20

3

5

87

29

44

19

29

9

19

3

5

86

29

43

19

29

9

19

3

5

85

28

43

19

28

9

19

3

5

84

28

42

19

28

9

19

3

5

83

28

42

18

28

8

18

3

5

82

27

41

18

27

8

18

3

5

81

27

41

18

27

8

18

3

5

80

27

40

18

27

8

18

3

5

79

26

40

17

26

7

17

3

4

78

26

39

17

26

7

17

3

4

77

26

39

17

26

7

17

3

4

76

25

38

16

25

7

16

3

4

75

25

38

16

25

7

16

3

4

74

25

37

16

25

7

16

2

4

73

24

37

15

24

7

15

2

4

72

24

36

15

24

7

15

2

4

71

24

36

15

24

7

15

2

4

70

23

35

14

23

6

14

2

4

69

23

35

14

23

6

14

2

3

wyniki maturalne z części pisemnej

punkty rankingowe

za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R):

w zależności od kierunku studiów (p. § 3 ust. 4):

język obcy

język polski

matematyka, historia, geografia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka, fizyka, chemia, historia, geografia, wiedza

o społeczeństwie

P

R

P

R

P

R

P

R

68

23

34

14

23

6

14

2

3

67

22

34

13

22

6

13

2

3

66

22

33

13

22

6

13

2

3

65

22

33

13

22

6

13

2

3

64

21

32

13

21

6

13

2

3

63

21

32

12

21

6

12

2

3

62

21

31

12

21

6

12

2

3

61

20

31

12

20

6

12

2

3

60

20

30

12

20

6

12

2

3

59

20

30

11

20

5

11

1

2

58

19

29

11

19

5

11

1

2

57

19

29

11

19

5

11

1

2

56

19

28

11

19

5

11

1

2

55

18

28

11

18

5

11

1

2

54

18

27

10

18

5

10

1

2

53

18

27

10

18

5

10

1

2

52

17

26

10

17

5

10

1

2

51

17

26

10

17

5

10

1

2

50

17

25

10

17

5

10

1

2

49

16

25

9

16

0

9

0

1

48

16

24

9

16

0

9

0

1

47

16

24

9

16

0

9

0

1

46

15

23

9

15

0

9

0

1

45

15

23

9

15

0

9

0

1

44

15

22

8

15

0

8

0

1

43

14

22

8

14

0

8

0

1

42

14

21

8

14

0

8

0

1

41

14

21

8

14

0

8

0

1

wyniki maturalne z części pisemnej

punkty rankingowe

za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R):

w zależności od kierunku studiów (p. § 3 ust. 4):

język obcy

język polski

matematyka, historia, geografia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka, fizyka, chemia, historia, geografia, wiedza

o społeczeństwie

P

R

P

R

P

R

P

R

40

13

20

8

13

0

8

0

1

39

13

20

7

13

0

7

0

0

38

13

19

7

13

0

7

0

0

37

12

19

7

12

0

7

0

0

36

12

18

7

12

0

7

0

0

35

12

18

7

12

0

7

0

0

34

11

17

6

11

0

6

0

0

33

11

17

6

11

0

6

0

0

32

11

16

6

11

0

6

0

0

31

10

16

6

10

0

6

0

0

30

10

15

5

10

0

5

0

0

0 / 29

0

0

0

0

0

0

0

0

1.   punkty rankingowe za przedmioty zdawane na „starej maturze”

oceny maturalne

punkty rankingowe za przedmiot:

w zależności od kierunku studiów (p. § 3 ust. 4):

język

obcy

język

polski

matematyka, historia, geogra­fia, wiedza o społeczeństwie

matematyka, fizyka, chemia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

6

45

30

20

5

5

40

25

16

4

4

35

20

12

3

3

30

15

8

2

2

20

10

4

1

2.  punkty rankingowe za przedmioty zdawane na maturze międzynarodowej (IB)

punkty

z egzaminu maturalnego IB - poziom SL i HL

punkty rankingowe za przedmiot:

w zależności od kierunku studiów (p. § 3 ust. 4):

język

obcy

język

polski

matematyka, historia, geografia, wiedza

o społeczeństwie

matematyka, fizyka, chemia, historia, geografia, wiedza

o społeczeństwie

6 i 7

45

30

20

5

5

40

25

18

4

4

35

20

15

3

3

30

15

13

2

2

20

10

10

1

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)