Ogólne zasady rekrutacji na SGSP na rok 2022/23

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów:

 

 1. matematyka,

 

 1. język obcy,

 

 1. wiedza o społeczeństwie albo geografia albo historia albo informatyka.

 

 1. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest oceny z następujących przedmiotów: matematyka albo język obcy, albo wiedza o społeczeństwie, albo geografia, albo historia, albo informatyka, przyjmuje się, jako liczbę punktów wartość zero.

 

 1. Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:

 

 1. oceny z pisemnego egzaminu maturalnego wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7•P albo 1•R gdzie:

 

P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 

 1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 • Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

  Punkty rekrutacyjne PR

   

   

  6,0

  100

   

   

  5,0

  80

   

   

  4,0

  60

   

   

  3,0

  40

   

   

  2,0

  20

   

   

 

 1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5, przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 • Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

  Punkty rekrutacyjne PR

   

   

  5,0

  100

   

   

  4,0

  60

   

   

  3,0

  20

   

   

 

 1. w przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2 dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie 2 albo 3 z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są PR • 0,8.

 

 1. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z wiedzy o społeczeństwie, albo geografii, albo historii, albo informatyki, otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4 w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

 

 1. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

 2. Laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów, zaś finaliści tej olimpiady maksymalną liczbę punktów z przedmiotu dodatkowego.

 

 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:

 

1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z wiedzy o społeczeństwie, albo geografii, albo historii, albo informatyki)

 

 • 0,5 • (PR z języka obcego).

 

 1. W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 8 o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:

 

 1. matematyki,

 

 1. wiedzy o społeczeństwie, albo geografii, albo historii, albo informatyki,

 

 1. języka obcego.

 

 1. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby:

 

 1. w pierwszej kolejności laureaci Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności współorganizowanej przez SGSP,

 

 1. według uzyskanej liczby punktów na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc,

 

 1. które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

 

 1. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.

 

 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 

 1. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 – 6 i ust. 8 - 9.

 

 1. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 

 1. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 

 1. Terminy rekrutacji:

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 1 marca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 31 marca 2022 r.,

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 6 czerwca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji: 15 lipca 2022 r.,

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 sierpnia 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 września 2022 r.,

 

 1. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia

 

Rektora-Komendanta SGSP,

 

 1. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia

 

Rektora-Komendanta SGSP.

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 

2

 1. Wykaz dokumentów:

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wypełniony w systemie IRK,

 

 1. świadectwo dojrzałości (wydane przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. decyzja w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydana przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. kolorowa fotografia na białym tle (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego) - fotografię należy wczytać do systemu IRK.

 

 1. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany,

 

 1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,

 

 1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

 

 1. deklaracja uiszczenia czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany.

 

 1. Niedostarczenie dokumentów o których mowa w pkt. 20, w terminie wyznaczonym przez Komisje Rekrutacyjną jest równoznaczne z rezygnacja ze studiów.

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

 

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

 

 

 

 

Poziom SL (Standard level)

Poziom podstawowy

Poziom HL (Higher level)

Poziom rozszerzony

 

 

 

 

7

100%

7

100%

 

 

 

 

6

89%

6

90%

 

 

 

 

5

75%

5

80%

 

 

 

 

4

65%

4

70%

 

 

 

 

3

55%

3

60%

 

 

 

 

2

45%

2

50%

 

 

 

 

1

35%

1

40%

 

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1-10) x 10 (do 100 punktów).

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

 

 

3

 • MATURA IB

  MATURA EB

  NOWA MATURA

   

   

   

  Poziom HL

  Poziom rozszerzony

  Poziom podstawowy

   

   

   

  7

  8,00-10,00

  100%

   

   

   

  6

  7,00-7,95

  90%

   

   

   

  5

  6,00-6,95

  80%

   

   

   

  4

  5,00-5,95

  70%

   

   

   

  3

  4,00-4,95

  60%

   

   

   

  2

  3,00-3,95

  50%

   

   

   

  1

  1,00-2,95

  40%

   

   

   

 

 1. W przypadku języków obcych na dyplomie IB (International Baccalaureate) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

 

 1. W przypadku języków obcych na dyplomie EB (European Baccalaureate) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 lub L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 

 1. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB (European Baccalaureate): za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę

 

5+3 (liczba godzin tygodniowo).

 

 1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.

 

4

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Inżyniera Bezpieczeństwa

 

 

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów:

 

 1. matematyka;

 

 1. język obcy;

 

 1. informatyka, albo biologia, albo fizyka, albo chemia, albo wiedza o społeczeństwie.

 

 1. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie nowej matury wymagane jest posiadanie wyniku z matematyki i języka obcego.

 

 1. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie nowej matury, na którym brak jest oceny z informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie przyjmuje się, jako liczbę punktów wartość zero.

 

 1. Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:

 

 1. oceny z pisemnego egzaminu maturalnego wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7•P lub 1•R, gdzie:

 

P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 

 1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 • Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

  Punkty rekrutacyjne PR

   

   

  6,0

  100

   

   

  5,0

  80

   

   

  4,0

  60

   

   

  3,0

  40

   

   

  2,0

  20

   

   

 

 1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5, przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 • Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

  Punkty rekrutacyjne PR

   

   

  5,0

  100

   

   

  4,0

  60

   

   

  3,0

  20

   

   

 

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie 2 i 3 z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są jako PR x 0,8.

 

 1. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

 

 1. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości kandydat posiada oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

 

 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:

 

 

 

5

1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z informatyki albo biologii albo fizyki albo chemii albo wiedzy o społeczeństwie) + 0,5 • (PR z języka obcego).

 

 1. W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 8, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:

 

 1. matematyki,

 

 1. informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie,

 

 1. języka obcego.

 

 1. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby:

 

 1. według uzyskanej liczby punktów na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc,

 

 1. które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

 

 1. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.

 

 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 

 1. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień rozdziału ust. 2 - 9.

 

 1. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 

 1. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 

 1. Terminy:

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 1 marca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 31 marca 2022 r.,

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 6 czerwca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji: 15 lipca 2022 r.,

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 sierpnia 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 września 2022 r.,

 

 1. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP,

 

 1. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia

 

Rektora-Komendanta SGSP.

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 

 1. Wykaz dokumentów:

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wypełniony w systemie IRK,

 

 1. świadectwo dojrzałości (wydane przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 

 

 

6

 1. decyzja w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydana przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. kolorowa fotografia na białym tle (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego) - fotografię należy wczytać do systemu IRK.

 

 1. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany,

 

 1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,

 

 1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

 

 1. deklaracja uiszczenia czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany.

 

 1. Niedostarczenie dokumentów o których mowa w pkt. 20, w terminie wyznaczonym przez Komisje Rekrutacyjną jest równoznaczne z rezygnacja ze studiów.

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

 

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

 

 

 

 

Poziom SL (Standard level)

Poziom podstawowy

Poziom HL (Higher level)

Poziom rozszerzony

 

 

 

 

7

100%

7

100%

 

 

 

 

6

89%

6

90%

 

 

 

 

5

75%

5

80%

 

 

 

 

4

65%

4

70%

 

 

 

 

3

55%

3

60%

 

 

 

 

2

45%

2

50%

 

 

 

 

1

35%

1

40%

 

 

 

 

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1-10) x 10 (do 100 punktów).

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureat), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

 

 

7

 • MATURA IB

  MATURA EB

  NOWA MATURA

   

   

   

  Poziom HL

  Poziom rozszerzony

  Poziom podstawowy

   

   

   

  7

  8,00-10,00

  100%

   

   

   

  6

  7,00-7,95

  90%

   

   

   

  5

  6,00-6,95

  80%

   

   

   

  4

  5,00-5,95

  70%

   

   

   

  3

  4,00-4,95

  60%

   

   

   

  2

  3,00-3,95

  50%

   

   

   

  1

  1,00-2,95

  40%

   

   

   

 

 1. W przypadku języków obcych na dyplomie IB (International Baccalaureate) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

 

 1. W przypadku języków obcych na dyplomie EB (European Baccalaureate) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 lub L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 

 1. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB (European Baccalaureate): za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę

 

5+3 (liczba godzin tygodniowo).

 

 1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.

 

 

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych dla strażaków w służbie stałej na kierunku Inżyniera Bezpieczeństwa

 

 

 1. Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające:

 

 1. świadectwo dojrzałości,

 

 1. świadectwo ukończenia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, albo Szkoły Chorążych Pożarnictwa lub zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu kwalifikacji Z.22 i Z.23 lub M.21 i M.22 prowadzonych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej,

 

 1. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa.

 

 1. Przystępując do postępowania rekrutacyjnego kandydat powinien posiadać oceny z przedmiotów:

 

 1. matematyka,

 

 1. język obcy,

 

 1. informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie.

 

 1. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie nowej matury wymagane jest posiadanie wyniku z matematyki i języka obcego.

 

 1. W przypadku świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie nowej matury, na którym brak jest oceny z informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie przyjmuje się, jako liczbę punktów wartość zero.

 

 1. Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:

 

 1. oceny z pisemnego egzaminu maturalnego wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7•P lub1•R, gdzie:

 

P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 

 1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 • Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

  Punkty rekrutacyjne PR

   

   

  6,0

  100

   

   

  5,0

  80

   

   

  4,0

  60

   

   

  3,0

  40

   

   

  2,0

  20

   

   

 

 1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5, przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

 • Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

  Punkty rekrutacyjne PR

   

   

  5,0

  100

   

   

  4,0

  60

   

   

  3,0

  20

   

   

 

 

9

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą (sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników), którzy na egzaminie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, że punkty rekrutacyjne liczone są PR x 0,8.

 

 1. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie, otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

 

 1. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości kandydat posiada oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.

 

 1. Sumę punktów rekrutacyjnych PR z poszczególnych przedmiotów oblicza się według wzoru:

 

1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii,

 

albo wiedzy o społeczeństwie) + 0,5 • (PR z języka obcego).

 

 1. W przypadku posiadania przez kandydatów równej sumy punktów opisanych w ust. 8, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:

 

 1. matematyki,

 

 1. informatyki, albo biologii, albo fizyki, albo chemii, albo wiedzy o społeczeństwie,

 

 1. języka obcego.

 

10. Na studia kwalifikowane są osoby skierowane przez właściwego przełożonego (obowiązuje droga służbowa:

 

KP/KM PSP→KW PSP→KG PSP, KW PSP→KG PSP, szkoła PSP→KG PSP):

 

 1. według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób,

 

 1. według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, aż do wypełnienia limitu

 

miejsc dla tych osób.

 

11. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym naborze, na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby skierowane przez właściwego przełożonego (obowiązuje droga służbowa: KP/KM PSP→KW PSP→KG PSP, KW PSP→KG PSP, szkoła PSP→KG PSP) aż do wypełnienia limitu miejsc.

 

12. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 

13. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2-9.

 

 1. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określonym rodzaju studiów.

 

 1. Terminy:

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 1 marca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 31 marca 2022 r.,

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 6 czerwca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji: 15 lipca 2022 r.,

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 sierpnia 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 września 2022 r..

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 

10

 1. Wykaz dokumentów:

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wypełniony w systemie IRK,

 

 1. skierowanie od właściwego Komendanta - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu

 

IRK,

 

 1. świadectwo dojrzałości (wydane przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. decyzja w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydana przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. świadectwo ukończenia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, albo Szkoły Chorążych Pożarnictwa lub zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu kwalifikacji Z.22 i Z.23 lub M.21 i M.22 prowadzonych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej - pliki zawierające skany dokumentów należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. kolorowa fotografia na białym tle w mundurze wyjściowym z aktualnym stopniem służbowym - fotografię należy wczytać do systemu IRK.

 

 1. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do SGSP:

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany,

 

 1. oryginał skierowania od właściwego Komendanta,

 

 1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – wydany przez OKE lub w przypadku matury sprzed 2005 dot. liceów i sprzed 2006 dot. techników przez szkołę,

 

 1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

 

 1. oryginał lub odpis świadectwa ukończenia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, albo Szkoły Chorążych Pożarnictwa lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu kwalifikacji Z.22 i Z.23 lub M.21 i M.22 prowadzonych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej – wydany przez właściwą szkołę,

 

 1. oryginał lub odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa – wydany przez OKE lub właściwą szkołę,

 

 1. deklaracja uiszczenia czesnego - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany,

 

 1. Niedostarczenie dokumentów o których mowa w pkt. 19, w terminie wyznaczonym przez Komisje Rekrutacyjną jest równoznaczne z rezygnacja ze studiów.

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

 

 

11

MATURA IB

NOWA MATURA

MATURA IB

NOWA MATURA

 

 

 

 

Poziom SL (Standard level)

Poziom podstawowy

Poziom HL (Higher level)

Poziom rozszerzony

 

 

 

 

7

100%

7

100%

 

 

 

 

6

89%

6

90%

 

 

 

 

5

75%

5

80%

 

 

 

 

4

65%

4

70%

 

 

 

 

3

55%

3

60%

 

 

 

 

2

45%

2

50%

 

 

 

 

1

35%

1

40%

 

 

 

 

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie - wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1-10) x 10 (do 100 punktów).

 

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureate), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

 2. MATURA IB

  MATURA EB

  NOWA MATURA

   

   

   

  Poziom HL

  Poziom rozszerzony

  Poziom podstawowy

   

   

   

  7

  8,00-10,00

  100%

   

   

   

  6

  7,00-7,95

  90%

   

   

   

  5

  6,00-6,95

  80%

   

   

   

  4

  5,00-5,95

  70%

   

   

   

  3

  4,00-4,95

  60%

   

   

   

  2

  3,00-3,95

  50%

   

   

   

  1

  1,00-2,95

  40%

   

   

   

 

 1. W przypadku języków obcych na dyplomie IB (International Baccalaureate) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

 

 1. W przypadku języków obcych na dyplomie EB (European Baccalaureate) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 lub L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 

 1. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB (European Baccalaureate): za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę

 

5+3 (liczba godzin tygodniowo).

 

 1. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.

 

12

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

 

 

 1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

 

 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez

 

uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 

 1. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2.

 

 1. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określony rodzaj studiów.

 

 1. Decyzję dotyczącą określenia minimalnej liczby osób wymaganych do uruchomienia kierunku studiów podejmuje Rektor-Komendant SGSP.

 

 1. Terminy:

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 1 marca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 31 marca 2022 r.,

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 6 czerwca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji: 15 lipca 2022 r.,

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 sierpnia 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 września 2022 r.,

 

 1. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia

 

Rektora-Komendanta SGSP,

 

 1. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia

 

Rektora-Komendanta SGSP.

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 

 1. Wykaz dokumentów:

 

 1. podanie podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wypełniony w systemie IRK,

 

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych (przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. suplement do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia), tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 

13

 1. decyzja w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydana przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. kolorowa fotografia na białym tle (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego) - fotografię należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję

 

Rekrutacyjną terminie dostarcza do Szkoły:

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany,

 

 1. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

 

 1. oryginał lub odpis suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

 

 1. oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia), tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,

 

 1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

 

 1. deklaracja uiszczenia czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany.

 

 1. Niedostarczenie dokumentów o których mowa w pkt. 11, w terminie wyznaczonym przez Komisje Rekrutacyjną jest równoznaczne z rezygnacja ze studiów.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-

 

Komendant SGSP najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.

 

14

 

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

 

 

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

 

 1. Na studia kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc na określonym rodzaju studiów.

 

 1. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

 

 1. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów

 

wyższych. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez uczelnię wydającą dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

 1. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia właściwej uchwały Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.

 

 1. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10% limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na określonym rodzaju studiów.

 

 1. Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa mogą być prowadzone wspólnie

 

z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia we Lwowie. Rekrutacja prowadzona będzie na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami, z uwzględnieniem zasad określonych

 

 1. warunkach. Na studia kwalifikowane będą osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc, zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu.

 

 1. Terminy:

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 1 marca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się: 31 marca 2022 r.,

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 6 czerwca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji: 15 lipca 2022 r.,

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 sierpnia 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 16 września 2022 r.,

 

 1. terminy rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia Rektora-Komendanta SGSP,

 

 1. terminy zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia kolejnych naborów: według zarządzenia

 

Rektora-Komendanta SGSP.

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 

 

 

15

11. Wykaz dokumentów:

 

 1. podanie podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wypełniony w systemie IRK,

 

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych (przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. suplement do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia), tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. decyzja w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydana przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się) - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. kolorowa fotografia na białym tle (zdjęcie kandydata powinno spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego; Funkcjonariusze w mundurze wyjściowym z aktualnym stopniem służbowym)

 

 • fotografię należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do Szkoły:

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany,

 

 1. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

 

 1. oryginał lub odpis suplementu do dyplomu ukończenia studiów (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – ze studiów pierwszego stopnia), wydany przez właściwą Uczelnię,

 

 1. oryginał zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w przypadku ukończenia studiów dwustopniowych – średnia ze studiów pierwszego stopnia), tylko w przypadku gdy suplement nie zawiera informacji o średniej,

 

 1. oryginał decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się wydanej przez właściwą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się,

 

 1. deklaracja uiszczenia czesnego (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany.

 

 1. Niedostarczenie dokumentów o których mowa w pkt. 12, w terminie wyznaczonym przez Komisje Rekrutacyjną jest równoznaczne z rezygnacja ze studiów.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

 

 

 1. O przyjęcie na studia stacjonarne mogą ubiegać się absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, którzy nie zostali skierowani do służby stałej, posiadający tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, aż do wypełnienia limitu miejsc dla strażaków w służbie kandydackiej.

 

 1. Na studia wstępnie kwalifikowani są absolwenci, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 3,50 za okres siedniu semestrów studiów, według kolejności na liście rankingowej.

 

 1. Ostateczną listę rankingową kandydatów spośród absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów pierwszego stopnia, poświadczona przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej, obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Terminy:

 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji: 1 marca 2022 r.,

 

 1. termin zakończenia rekrutacji: 18 marca 2022 r.

 

 1. termin dostarczenia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia: do 29 kwietnia 2022 r.

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.sgsp.edu.pl obsługiwanej przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

 1. Indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK jest głównym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 

 1. Wykaz dokumentów:

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP – formularz wypełniony w systemie IRK,

 

2) zaświadczenie o średniej ocen z siedmiu semestrów studiów pierwszego stopnia, podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - plik zawierający skan dokumentu należy wczytać do systemu IRK,

 

 1. kolorowa fotografia na białym tle w mundurze wyjściowym z aktualnym stopniem służbowym -

 

fotografię należy wczytać do systemu IRK.

 

 1. Po wpisaniu kandydata na listę wstępnie zakwalifikowanych, kandydat w wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie dostarcza do Szkoły:

 

 1. podanie do Rektora-Komendanta SGSP - formularz wygenerowany z systemu IRK i własnoręcznie podpisany,

 

 1. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,

 

 1. oryginał zaświadczenia o średniej ocen z siedmiu semestrów studiów pierwszego stopnia, podanej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Niedostarczenie dokumentów o których mowa w pkt. 8, w terminie wyznaczonym przez Komisje Rekrutacyjną jest równoznaczne z rezygnacja ze studiów.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu rekrutacji.

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.

 

 

 

17

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Komentarze (0)