Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutacja 2016 - Zasady rekrutacji na SGGW 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała Nr 86 - 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz § 60 pkt 14) i § 102 ust. 7 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na wnioski rad wydziałów, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

§ 2

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki i formy studiów z wykorzystaniem internetowej aplikacji pod nazwą System Obsługi Kandydatów (SOK). Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek Dziekana. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów zarejestrowanych na dany kierunek, komisje rekrutacyjne będą proponowały tym kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, na którym pozostały wolne miejsca.

§ 3

1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem aplikacji, o której mowa w § 2 do rejestracji kandydatów na studia:

 1. z dniem 01 czerwca 2016r. dla kierunków, dla których początek kształcenia przypada w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017,
 2. z dniem 20 grudnia 2016r. dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których początek kształcenia przypada w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017.

2. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, a w przypadku studiów niestacjonarnych - w terminie nie krótszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia zajęć określonej przez wydziały zgodnie z ww. zarządzeniem.

3. Terminy przeprowadzania rejestracji kandydatów podawane są w harmonogramie rekrutacji, który ustalany jest odrębnie dla rekrutacji na semestr zimowy i semestr letni. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości kandydatów co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

II Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§ 4

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących (Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne - WKR). Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej UKR.

2. Członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych powołuje rada jednostki rekrutującej na wniosek jej kierownika w terminie do dnia 30 maja 2016r.

3. Członków UKR powołuje Senat SGGW na wniosek Rektora w terminie do dnia 30 maja 2016r.

4. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Biuro Spraw Studenckich, Centrum Informatyczne i dziekanat jednostki rekrutującej.

§ 5

1. Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz UKR zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

III Posiedzenia Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz UKR są protokołowane a protokoły są podpisywane przez przewodniczącego i członków komisji.

§ 6

1. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnej (WKR) należy:

 1. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników, 
 2. organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych egzaminów wstępnych sprawdzających wiedzę lub umiejętności niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (dot. kierunku architektura krajobrazu); warunki przeprowadzania egzaminu powinny uwzględniać potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi,
 3. zatwierdzanie, organizacja oraz nadzór nad przeprowadzeniem testów kompetencyjnych/sprawdzianów dla kandydatów na studia II stopnia, zawiadamianie o terminie i miejscu ich przeprowadzania; warunki przeprowadzania testów kompetencyjnych/sprawdzianów powinny uwzględniać potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi,
 4. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacja zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia na studiach I stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia II stopnia, określanie ich zbieżności i wyznaczanie ewentualnych przedmiotów do realizacji w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych,
 5. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, przygotowanie pisemnych decyzji WKR oraz pisemne zawiadomienie kandydatów o podjętej decyzji,
 6. rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie odwołań składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,
 7. sporządzanie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową dla poszczególnych kierunków, form i poziomów studiów, przekazanie jednego egzemplarza protokołu do UKR,
 8. sporządzenie listy osób przyjętych na studia.

§ 7

1.  Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. koordynacja prac komisji rekrutacyjnych, nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych, przyjmowanie protokołów z wyników postępowania kwalifikacyjnego w celu stwierdzenia prawidłowości jego przebiegu,
 2. rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
 3. nadzór nad działalnością Systemu Obsługi Kandydatów (SOK). 

III Zasady kwalifikacji

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

§ 8

1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie będą wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym albo wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z przedmiotów wskazanych w załącznikach nr 1 i nr 2 oraz dodatkowo sprawdzian z rysunku odręcznego na kierunku architektura krajobrazu.

2.  Wyniki kandydata o których mowa w ust. 1 będą przeliczane na punkty SGGW według zasad określonych w § 9 - 14.

§ 9

Kandydaci posiadający dyplom IB wydany przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów (załączniki nr 1 i 2). Otrzymany na świadectwie wynik będzie przeliczany wg następujących zasad:

IB Poziom - SL

Odpowiednik matury - poziom podstawowy

Punkty SGGW

7

100%

70

6

90%

63

5

75%

52,5

4

60%

42

3

45%

31,5

2

30%

21

IB Poziom - HL

Odpowiednik matury - poziom rozszerzony

Punkty SGGW

7

100%

100

6

90%

90

5

75%

75

4

60%

60

3

45%

45

2

30%

30

§ 10

Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości (nowa matura) - w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty SGGW w zależności od roku uzyskania świadectwa dojrzałości według następujących zasad:

Matura / Aneks z lat 2002 i z 2005-2007:

Punkty SGGW= poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

Matura / Aneks z lat 2008 - 2016:

Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7 Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

§ 11

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW i uwzględniane w kwalifikacji wg zasad podanych w § 10.

§ 12

1. Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości (stara matura) - oceny tradycyjne z egzaminu dojrzałości (części pisemnej i/lub ustnej) będą przeliczane na punkty SGGW wg następujących zasad:

Skala ocen 1-6

Punkty SGGW

Skala ocen 2-5

Punkty SGGW

ocena 2 (dop./mier.)

20

ocena 3 (dost.)

40

3 (dost.)

40

4 (db.)

70

4 (db.)

60

5 (bdb.)

100

5 (bdb.)

80

 

 

6 (cel.)

100

 

 

2. Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których kandydat przystąpił, w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki tych egzaminów przeliczone na punkty SGGW według zasad określonych w ust. 1 i/lub zasad określonych w § 10.

§ 13

Zapis "zwolniony" na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z maksymalną punktacją z danego przedmiotu.

§ 14

 1. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) lub inne świadectwo uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP), o którym mowa w § 26 pkt 3, będą mieli przeliczane wyniki ze świadectwa zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Przy innej skali ocen niż określone w załączniku nr 6, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP na punkty SGGW stosując zawarte w niniejszej Uchwale postanowienia. Kandydat zobowiązany jest przedstawić komisji rekrutacyjnej takie świadectwo przed zakończeniem danego etapu rejestracji.

§ 15

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego będą zwolnieni laureaci olimpiad centralnych i konkursów, zgodnie z Uchwałą Nr 71 - 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2013-2016 ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu SGGW nr 34 - 2013/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. oraz nr 55 - 2014/2015z dnia 23 lutego 2015 r.
 2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
 3. Laureaci olimpiad i konkursów po dokonaniu rejestracji w SOK składają w Biurze Spraw Studenckich SGGW, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, komplet dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
 4. Na podstawie dokumentów określonych w ust.3 kandydatom przyznawane będą w kwalifikacji punkty SGGW w maksymalnej wysokości.

§ 16

Listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów będą tworzone zgodnie z postanowieniami § 9-14 z uwzględnieniem kandydatów wymienionych w § 15. Przy dwóch przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki będą sumowane z wyjątkiem kierunków:

1. architektura krajobrazu - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: biologia albo matematyka albo geografia oraz punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze sprawdzianu z rysunku odręcznego; ocena ze sprawdzianu z rysunku odręcznego przeliczana jest według następującej skali:

Ocena

Punkty SGGW

2 (niedostateczny)

0

3 (dostateczny)

40

3,5 (dostateczny plus)

50

4 (dobry)

60

4,5 (dobry plus)

70

5 (bardzo dobry)

80

2. bioinżynieria zwierząt - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: matematyka albo chemia albo fizyka albo biologia z przelicznikiem 0,7 dla punktów SGGW oraz z języka angielskiego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW;

3.  ochrona środowiska - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: biologia albo chemia albo matematyka z przelicznikiem 1 dla punktów SGGW oraz z języka obcego z przelicznikiem 0,7 dla punktów SGGW;

4.  ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie - wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,6 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW;

5.  turystyka i rekreacja - wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z przelicznikiem 0,4 dla punktów SGGW.

§ 17

1.  Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1 i 2 dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu według zasad wskazanych w § 10, z którego kandydat uzyskał minimum 30% z zastrzeżeniem zapisów § 19.

2.  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalną liczbę punktów SGGW z każdego przedmiotu, która będzie uprawniała kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

§ 18

W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski - z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie posiada oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którym zostało wydane świadectwo.

§ 19

W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją - dotyczy to studiów niestacjonarnych z wyjątkiem kierunku architektura krajobrazu oraz weterynaria.

§ 20

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia sprawdzianu z rysunku na kierunek architektura krajobrazu uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w harmonogramie rekrutacji terminem sprawdzianu.

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

§ 21

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia i absolwenci studiów jednolitych magisterskich.

§ 22

 1. Dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których w załączniku nr 3 wskazane są dopuszczalne rozbieżności pomiędzy osiągniętymi w trakcie studiów I stopnia efektami kształcenia a efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydata, weryfikacji zgodności tych efektów i wskazania ewentualnych przedmiotów koniecznych do realizacji przez kandydata w trakcie studiów drugiego stopnia, w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, przed kwalifikacją i złożeniem dokumentów.
 2. Kandydat wyraża pisemną zgodę na uzupełnienie wskazanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przedmiotów, o których mowa w ust. 1.

§ 23

 1. Przyjęcia kandydatów będą odbywały się na podstawie list rankingowych utworzonych na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3.
 2. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym jest średnią arytmetyczną ocen końcowych (z suplementu do dyplomu).
 3.  Kandydatom na studia drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w uczelni, w której stosowano inną skalę ocen niż w SGGW, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia przelicza się następująco: 

dla skali ocen 2 - 5,5 d- średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,909, 

dla skali ocen 2 - 6,0 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,833.

         4. W przypadku skali ocen innej niż określone w ust. 3, Komisje Rekrutacyjne będą je przeliczały indywidualnie, zgodnie z zasadami zastosowanymi w ust.3.

§ 24

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen lub zadania projektowego lub rozmowy kwalifikacyjnej, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3.

§ 25

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia testu kompetencyjnego/sprawdzianu na studia drugiego stopnia uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w harmonogramie rekrutacji terminem testu/sprawdzianu.

IV  Postępowanie kwalifikacyjne

§ 26

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1.  zarejestrowała się w Systemie Obsługi Kandydatów, w tym złożyła w tym systemie oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
 2.  wniosła opłatę rekrutacyjną,
 3. posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom IB, dyplom EB lub inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości z mocy prawa lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty,
 4. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, również dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, lub dyplom uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.

§ 27

1.  Limity przyjęć na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów, w tym dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, określi Uchwała Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017.

2.  Oświadczenie, o którym mowa w § 26 pkt 1) stanowi podstawę do identyfikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy albo na kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej i kwalifikację zgodnie z limitem przyjęć, o którym mowa w ust.1.

§ 28

Na podstawie list rankingowych tworzonych zgodnie z zapisami § 16 i § 23 z uwzględnieniem dla studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich zapisów § 17, określa się kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku i formy studiów uchwałą Senatu, o której mowa w § 27. Postępowanie może być prowadzone etapami, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, do wypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W kolejnych etapach postępowanie rekrutacyjne dotyczy pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach. Kandydat, który nie został zakwalifikowany w poprzednim etapie postępowania, przed każdym kolejnym etapem może zmienić deklarację wyboru kierunku studiów, na który będzie aplikował.

§ 29

Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego są jawne i niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie SOK.

§ 30

Z przebiegu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego WKR sporządza zbiorczy protokół, który wraz z protokołami cząstkowymi jest przekazywany do UKR.

§ 31

1.  Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów - określonych w załączniku nr 4 lub w załączniku nr 5.

2.  Decyzja o przyjęciu kandydata na studia podejmowana jest przez WKR po dostarczeniu przez niego dokumentów określonych w ust. 1, w szczególności:

 1. studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - świadectwa określonego w § 26 pkt 3).
 2. studia drugiego stopnia - oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich określonych w § 26 pkt 4) oraz świadectwa określonego w § 26 pkt 3).

§ 32

 1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie w przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Dodatkowo komisja rekrutacyjna przekazuje informację o statusie każdego kandydata w formie elektronicznej, w Systemie Obsługi Kandydatów.
 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do UKR w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do UKR może być jedynie wskazanie konkretnych okoliczności naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 4. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisje rekrutacyjną właściwej jednostki rekrutującej.
 5. Decyzje w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

V  Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące cudzoziemców

§ 33

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zarejestrował się w Systemie Obsługi Kandydatów, w tym złożył w tym systemie oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
 2. wniósł opłatę rekrutacyjną, 1.                  
 3. posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom IB, dyplom EB lub zalegalizowane/opatrzone apostille świadectwo uzyskane poza granicami RP, uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości z mocy prawa lub w drodze postępowania administracyjnego kuratora oświaty,
 4. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia również dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, lub zalegalizowany/opatrzony apostille dyplom uzyskany poza granicami RP, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.

§ 34

1. Do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich uprawnieni są cudzoziemcy, którzy:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały,
 2. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. otrzymali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 6. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
 7. objęci są ochroną uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

2.  Kandydaci cudzoziemcy posiadający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będą przyjmowani na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich, zgodnie z zapisami § 27-31.

§ 35

1. Kandydaci cudzoziemcy niespełniający warunków określonych w § 34 mogą być przyjęci na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 4. decyzji rektora uczelni.

2. Decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów o których mowa w ust. 1 podejmuje Rektor.

§ 36

Kandydaci cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z zapisami § 34 ust. 2, albo na podstawie określonej w § 35.

§ 37

Kandydaci cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z zapisami § 34 ust. 2, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na podstawie określonej w § 35.

§ 38

Kandydaci cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach odpłatności, osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

§ 39

Kandydaci będący cudzoziemcami, posiadający świadectwo lub dyplom ukończenia studiów wydane poza granicami RP, podejmujący studia na podstawie określonej w § 35 ust. 1 pkt 1 lub 3 będą przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich na podstawie skierowania właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 40

1. Kandydaci będący cudzoziemcami, posiadający świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów uzyskane na terytorium RP, podejmujący studia na podstawie określonej w § 35 ust. 1 pkt 2 będą przyjmowani na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich, zgodnie § 27-31.

2. Kandydaci będący cudzoziemcami, posiadający świadectwo lub dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami RP, podejmujący studia na podstawie określonej w § 35 ust. 1 pkt 2 będą przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich.

3.  WKR dokonuje weryfikacji dokumentacji złożonej przez kandydata na studia o którym mowa w ust. 2, biorąc w szczególności pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego dla studiów w języku polskim lub języka angielskiego dla studiów w języku angielskim oraz:

 1. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: oceny uzyskane na świadectwie i w przypadku kierunku architektura krajobrazu - wyniki sprawdzianu z rysunku odręcznego,
 2. na studia drugiego stopnia: oceny uzyskane na dyplomie oraz oceny z przedmiotów realizowanych w całym toku studiów (wykazane w suplemencie), zgodność osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia na studiach I stopnia z efektami wymaganymi od kandydatów na studia II stopnia.

i przedstawia opinię Rektorowi.

4.  Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane na terytorium RP jak i świadectwo uzyskane poza granicami RP lub dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na terytorium RP i dyplom uzyskany poza granicami RP - decydują na podstawie którego świadectwa bądź dyplomu przystępują do kwalifikacji.

§ 41

Kandydaci będący cudzoziemcami, przyjmowani na podstawie określonej w § 35 pkt 4, przystępują do postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich, zgodnie z zapisami § 27-31, przy czym WKR bierze pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego dla studiów w języku polskim lub języka angielskiego dla studiów w języku angielskim.

§ 42

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)