Zasady rekrutacji na UE w Krakowie na rok 2022/2023

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.   

 

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr T.0022.38.2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023

 

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10), 70 ust. 1 i 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) oraz §14 ust. 1 pkt

10) Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział I

Studia stacjonarne

 

§1

 1. Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego oceny z egzaminu maturalnego.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego) kierunku studiów, maksymalnie dwa inne kierunki, zgodnie z wymaganiami §2, przy czym są zobowiązani uporządkować te kierunki według indywidualnych priorytetów. Kandydat zostaje przyjęty na jeden spośród wybranych kierunków, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów). Przyjęcie na jeden kierunek studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe (z uwzględnieniem

§5 ust.3).

 

§2

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia obejmuje następujące trzy przedmioty:

1)

 

 

 
Kierunek studiów
Przedmiot pierwszy
Poziom podstawowy lub rozszerzony
Dwa przedmioty do wyboru
spośród: Poziom podstawowy lub rozszerzony
1
administracja
język obcy język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
2
doradztwo inwestycyjno -gospodarcze
matematyka język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, informatyka
3
europeistyka
język obcy język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
4
global business services
język angielski matematyka, geografia, informatyka

 

5

 

gospodarka i administracja publiczna

 

język obcy

 

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

 

6

 

gospodarka przestrzenna

 

język obcy

 

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

 

7

 

innowacyjność produktu

 

język obcy

 

matematyka, geografia, historia, język polski, biologia, wiedza o społeczeństwie

 

8

innowacje w biznesie

 

język obcy

 

matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

9

 

Inżynieria jakości produktu

 

matematyka

 

język obcy, język polski, biologia, chemia, fizyka, historia, geografia

 

10

 

inżynieria organizacji i zarządzania

 

język obcy

 

matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

11

 

logistyka międzynarodowa

 

język obcy

 

matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

12

międzynarodowe stosunki gospodarcze

(w języku polskim i angielskim)

 

język obcy

 

matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

13

 

marketing i komunikacja rynkowa

 

język obcy

 

matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

14

 

modern business management

(studia w języku angielskim)

 

język angielski

poziom rozszerzony

 

matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

15

 

przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

 

język obcy

 

matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

16

 

stosunki międzynarodowe

 

język obcy

 

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

 

17

 

studia miejskie

 

język obcy

 

język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

 

18

 

turystyka i rekreacja

 

język obcy

 

matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

19

 

zarządzanie

 

język obcy

 

matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

 

20

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

matematyka

 

język obcy, chemia, fizyka, historia, geografia

 

21

 

zarządzanie projektami

 

język obcy

 

matematyka, historia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

22

 

zarządzanie zasobami ludzkimi

 

język obcy

 

matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

1a) W przypadku, gdy kandydat na egzaminie maturalnym nie zdawał jednego spośród dwóch wymaganych przedmiotów wymienionych w pkt 1) w kolumnie 4 tabeli, przy kwalifikacji dostaje z niego 0 punktów.

 

1a) W przypadku, gdy kandydat na egzaminie maturalnym nie zdawał jednego spośród dwóch wymaganych przedmiotów wymienionych w pkt 1) w kolumnie 4 tabeli, przy kwalifikacji dostaje z niego 0 punktów.

2)

 

 

Lp

 

 

Kierunek studiów

 

Przedmiot pierwszy

 

Przedmiot drugi

 

Przedmiot trzeci

1

2

3

4

5

 

1

 

applied informatics

(studia w języku angielskim)

 

matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

informatyka lub fizyka lub geografia –

poziom podstawowy lub

rozszerzony

 

2

 

analityka gospodarcza

 

matematyka -

poziom rozszerzony

 

język obcy -

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

informatyka lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

3

 

ekonomia

 

matematyka -

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy -

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub język polski lub fizyka lub informatyka

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

4

 

finanse i rachunkowość

(w języku polskim i angielskim)

 

matematyka -

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy -

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

informatyka lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy lub rozszerzony

 

5

 

informatyka stosowana

 

matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

informatyka lub fizyka lub geografia –

poziom podstawowy lub

rozszerzony

 

6

 

prawo

(studia jednolite magisterskie)

 

język polski

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

7

 

rachunkowość i controling

 

matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

wiedza o społeczeństwie lub geografia lub historia

poziom podstawowy lub rozszerzony

2a) W przypadku, gdy kandydat na egzaminie maturalnym nie zdawał dodatkowego przedmiotu określonego w tabeli w pkt 2) powyżej jako „przedmiot trzeci” – kolumna 5, przy kwalifikacji dostaje 0 punktów z tego przedmiotu.

 1. Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 300.

§3

 1. Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do przeliczenia według następującego algorytmu:

 1. przedmiot zdawany na poziomie podstawowym - uzyskaną przez kandydata liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6;

 2. przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym - w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.

 3. Z uzyskaną łączną liczbą punktów (za trzy przedmioty objęte postępowaniem) kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

 

§4

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów na zasadach określonych w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

 2. Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate - IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

 

 

Matura „IB” skala ocen

 

Punkty kwalifikacyjne

 

Poziom SL

 

Poziom HL

7

60

100

6

55

90

5

50

80

4

45

70

3

40

60

2

30

50

 1. Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.

 

§5

 1. O umieszczeniu na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata mieszcząca go w ustalonym limicie miejsc.

 2. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową i będą mogli zostać wpisani na listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia po zwolnieniu miejsc przez osoby, które nie potwierdzą chęci podjęcia studiów w określonym terminie. W tym celu będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

 3. Kandydaci przyjęci na jeden z alternatywnych kierunków, po potwierdzeniu podjęcia studiów (tj. po złożeniu kompletu dokumentów), będą mogli kandydować z listy rezerwowej na kierunek o wyższym priorytecie. Zmiana kierunku będzie możliwa pod warunkiem, że liczba punktów uzyskana przez kandydata okaże się równa lub wyższa od punktacji wyznaczonej dla przyjęć na dany kierunek.

 4. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi uczelniana komisja rekrutacyjna.

 5. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 6. Od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.

 

 

§6

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem rejestracji kandydatów na studia.

  1. z dniem 20 czerwca 2022 r.

  2. z dniem 19 września 2022 r. - rekrutacja uzupełniająca dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na dany kierunek studiów na rok akademicki na który przeprowadzana jest rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, zgodnie z przepisami art. 44zzz ustawy o systemie oświaty..

 2. W przypadku nie wypełnienia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów, będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja w miesiącu wrześniu 2022 r., a terminy i kierunki zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni po zamknięciu kwalifikacji na studia w pierwszym terminie.

 3. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.

 4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów ogłaszany jest na stronie internetowej Uczelni.

 

Rozdział II

Studia niestacjonarne

 

§7

 1. Przyjęcie na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia, prowadzone w formie niestacjonarnej, odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, tj. procentu punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

  1. nowożytnego języka obcego,

  2. do wyboru: z matematyki, informatyki, chemii, fizyki, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie,

  3. wyjątek stanowią kierunki: administracja, europeistyka, gospodarka przestrzenna, innowacyjność produktu, inżynieria jakości produktu, prawo, stosunki międzynarodowe, studia miejskie, gdzie oprócz przedmiotów wymienionych w pkt 2) może być brany pod uwagę również wynik z języka polskiego,

  4. w przypadku, gdy na egzaminie maturalnym zdawany był więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.

 2. Z uzyskaną łączną liczbą punktów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe.

 

§8

 1. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń według następującego algorytmu:

  1. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym, to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6;

  2. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.

 2. W przypadku gdy język polski, język obcy i matematyka zdawane były na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe), bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

§9

 1. Jednolite studia magisterskie w formie niestacjonarnej prowadzone są wyłącznie na kierunku prawo.

 2. Studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej prowadzone są na kierunkach:

  1. administracja,

  2. analityka gospodarcza,

  3. ekonomia,

  4. europeistyka,

  5. finanse i rachunkowość,

  6. finanse i rachunkowość – specjalność: Corporate Finance and Accounting (studia realizowane w języku angielskim),

  7. gospodarka przestrzenna,

  8. informatyka stosowana,

  9. innowacje w biznesie,

  10. innowacyjność produktu,

  11. Inżynieria jakości produktu,

  12. inżynieria organizacji i zarządzania,

  13. logistyka międzynarodowa,

  14. marketing i komunikacja rynkowa,

  15. międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  16. międzynarodowe stosunki gospodarcze - specjalność: International Business (studia realizowane w języku angielskim),

  17. przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce,

  18. rachunkowość i controlling,

  19. stosunki międzynarodowe,

  20. studia miejskie,

  21. turystyka i rekreacja,

  22. zarządzanie,

  23. zarządzanie i inżynieria produkcji,

  24. zarządzanie projektami,

  25. zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

§10

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem rejestracji kandydatów na studia - z dniem 20 czerwca 2022 r.

 2. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym, niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.

 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów ogłaszany jest na stronie internetowej Uczelni.

 4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po upływie terminu rekrutacji.

 

Rozdział III

 

§11

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

§12

 1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

 2. Kwalifikacja cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości, obejmujące przedmioty

określone w przypadku studiów stacjonarnych w §2 ust. 1, a w przypadku studiów niestacjonarnych w §7 ust. 1.

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,

  3. decyzji ministra,

  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,

  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,

  6. decyzji administracyjnej rektora.

 2. Cudzoziemiec może podjąć studia pod warunkiem, że posiada:

 3. paszport lub inny dokument podróży,

 4. dokumenty dotyczące uzyskanego wykształcenia, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia,

 5. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,

 6. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne na terytorium RP.

 

§13

 1. W przypadku, gdy kandydatem ubiegającym się o przyjęcie na studia jest osoba, która ukończyła szkołę średnią za granicą, może ona zostać przyjęta na I rok studiów, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, pod warunkiem, że posiadane przez nią świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratora Oświaty w Polsce.

 2. Punkty ze świadectwa dojrzałości (matury) przeliczane są przez uczelnianą komisję rekrutacyjną i decydują o dopuszczeniu kandydata do dalszej kwalifikacji.

 3. Wymagane jest, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego.

 4. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą by

 5. warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci. Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wglądu), wraz z jego tłumaczeniem na język polski, w terminie do 30 września 2022 roku.

 

§14

 1. Kandydat będący studentem pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

 2. Informacje szczegółowe dotyczące rejestracji elektronicznej, terminarz oraz wymagane dokumenty zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni.

 

§15

 1. Limity przyjęć zostaną zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.

 2. Zasady, warunki i tryb przyjmowania na studia publikowane są w formie ogólnie dostępnego informatora.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, ostateczną decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

 

§16

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§17

 

 

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

REKTOR

 

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)