Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Artystyczny rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

UCHWAŁA SENATU Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Nr 28/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu 
kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

Na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 14) Statutu UAP oraz art. 70, art. 72 i art. 31 ust. 2 a) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 t.j), Senat UAP podjął uchwałę o następującej treści:

§1

Uchwala się tekst jednolity „Regulaminu organizacji i zdalnego przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ogólna liczba uprawnionych do głosowania: 35

z tego obecnych: 27

za: 26

przeciw: 0

wstrzymujących się 1

 

 

Za łącznik do Uchwały Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Nr 28/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i zdalnego przeprowadzania
sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia
magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

Regulamin organizacji i zdalnego przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia

stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przepisy ogólne

§1

 1. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (dalej także „UAP" lub „Uniwersytet"), działając na podstawie art. 70 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r., poz. 478 t.j. — dalej „ustawa") przeprowadza dodatkowe egzaminy na studia celem sprawdzenia uzdolnień artystycznych kandydatów.
 2. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są w postaci sprawdzianu kwalifikacyjnego, którego warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wynika z niniejszego Regulaminu. Warunki i tryb rekrutacji uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.
 3. Dodatkowe egzaminy nie są przeprowadzane w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunek Kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Zasady przeprowadzania rekrutacji na powyższy kierunek uregulowane są w treści § 34.
 4. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie chyba, że z treści tych postanowień lub tytułu danej jednostki redakcyjnej wynika inaczej.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w postępowaniu kwalifikacyjnym wobec cudzoziemców chyba, że z treści tych postanowień lub ustawy wynika inaczej.

Organy właściwe

§2

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny na studia odbywa się w terminie wskazanym w Terminarzu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022.
 2. W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności na skutek zdarzeń spowodowanych działaniem siły wyższej lub wystąpieniem stanu epidemii, terminy określone we ww. Terminarzu mogą ulec zmianie.
 3. Rektor Uniwersytetu ustala szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów w porozumieniu z Międzywydziałową Komisją Rekrutacyjną.

§3

1. Do celów organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego w Uniwersytecie powołuje się Komisje Rekrutacyjne:

 1. Rektorską Komisję Odwoławczą,
 2. Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną,

 

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne,
 2. Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne na studia stacjonarne (zwane dalej Kierunkowymi Komisjami Rekrutacyjnymi).

2. Komisje, o których mowa w ustępie 1 powoływane są na okres roku akademickiego.

3. Utrata mandatu członka Komisji, o których mowa w ustępie 1 następuje na skutek:

 1. rezygnacji z zajmowanej funkcji,
 2. utraty statusu pracownika Uniwersytetu,
 3. odwołania przez organ powołujący,
 4. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

4. Komisje, o których mowa w ustępie 1 prowadzą swoje prace i podejmują rozstrzygnięcia na posiedzeniach.

5. Terminy posiedzeń Komisji, o których mowa w ustępie 1 ustalają ich Przewodniczący.

6. Komisje, o których mowa w ustępie 1 są uprawnione do prowadzenia prac i podejmowania rozstrzygnięć, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 członków Komisji.

7. Komisje, o których mowa w ustępie 1 podejmują rozstrzygnięcia w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

8. Członek Komisji, o której mowa w ustępie 1 zainteresowany osobiście treścią decyzji podejmowanej przez Komisję - tj. w sprawach, które dotyczą go osobiście, jego małżonka, krewnych lub powinowatych - wstrzymuje się od głosowania.

4

 1. Rektorską Komisję Odwoławczą powołuje w terminie do 15 maja każdego roku akademickiego, Rektor Uniwersytetu.
 2. W skład Rektorskiej Komisji Odwoławczej wchodzą:

a.Prorektor wyznaczony przez Rektora - jako Przewodniczący,

b.inni członkowie w liczbie nie większej niż 3.

c.Sekretarz Komisji, który dba o obsługę administracyjno-techniczną pracy Komisji.

§S

Do kompetencji Rektorskiej Komisji Odwoławczej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie, należy opiniowanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w trybie opisanym w Regulaminie i przedkładanie odwołań Rektorowi.

6

1. Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 15 marca każdego roku akademickiego, Rektor Uniwersytetu.

2.W skład Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

 1. Prorektor ds. studenckich lub inna osoba wskazana przez Rektora - jako Przewodniczący,
 2. Zastępca Przewodniczącego,
 3. Przewodniczący Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych
 4. nie więcej niż dwóch Sekretarzy Komisji. Sekretarz Komisji dba o obsługę administracyjno-techniczną pracy Komisji.

7

Do kompetencji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie należy:

 1. przedstawienie projektów dokumentacji rekrutacyjnej,
 2. kontrola przestrzegania kalendarza postępowania rekrutacyjnego,
 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego.

 

§8

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wraz z wchodzącymi w ich skład Kierunkowymi Komisjami Rekrutacyjnymi powołują Dziekani Wydziałów w terminie do dnia Ol lutego każdego roku akademickiego.
 2. W skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 1. Prodziekan lub wskazana przez Dziekana osoba jako Przewodniczący,
 2. wszyscy członkowie Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej,
 3. Sekretarz.

§9

Do kompetencji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi w Regulaminie należy:

 1. przeprowadzanie sprawdzianów kwalifikacyjnych na kierunki i zakresy prowadzone przez Wydział,
 2. dokonują przyjęcia kandydata na studia w drodze wpisu na listę studentów oraz przedstawiają listę studentów do publicznej wiadomości,
 3. odmawiają przyjęcia kandydata na studia w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

§10

1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają czynności związane z przebiegiem sprawdzianu kwalifikacyjnego w składach Kierunkowych Komisji Rekrutacyjnych.

2. Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia i studia magisterskie jednolite są powoływane przez właściwego Dziekana i liczą 3 osoby, w tym:

 1. dwóch przedstawicieli kierunku studiów, na którym przeprowadzany jest sprawdzian kwalifikacyjny, za wyjątkiem kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki oraz intermedia i fotografia, do których powoływanych jest trzech przedstawicieli kierunku studiów, na którym przeprowadzany jest sprawdzian kwalifikacyjny
 2. jeden przedstawiciel Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP (za wyjątkiem kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz intermedia i fotografia).

3. Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne na studia drugiego stopnia powoływane są przez właściwego Dziekana i liczą 3 osoby — będące przedstawicielami kierunku studiów i zakresów, na których przeprowadzany jest sprawdzian kwalifikacyjny.

4. Podczas przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego każdorazowo musi być obecnych co najmniej dwóch członków składu egzaminacyjnego, a gdy nie jest to możliwe - przeprowadzanie sprawdzianu kwalifikacyjnego należy przerwać na czas trwania przeszkody.

Przebieg sprawdzianu kwalifikacyjnego — postanowienia ogólne

§11

1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów spełniających wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy do dnia wskazanego w terminarzu postępowania rekrutacyjnego zarejestrują się w internetowej rekrutacji kandydata (IRK) w systemie e-dziekanat Akademus i uiszczą wymaganą opłatę rekrutacyjną. Obowiązek rejestracji dotyczy także laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego i innych konkursów, o których mowa w treści uchwały Senatu Uniwersytetu artystycznego w Poznaniu nr 50/2018/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia od roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego i innych konkursów z późn. zm.

 

 1. Lista wymaganych dokumentów na studia zostaje ogłoszona przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną na stronie internetowej Uniwersytetu do dnia 15 marca 2021 r.
 2. Dokumenty kandydata przyjętego na studia wymagane dla dopuszczenia na studia przyjmują pracownicy właściwych dziekanatów.
 3. Kandydat na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, który zdaje maturę w roku przeprowadzania rekrutacji, może być dopuszczony do egzaminu bez rejestracji skanu świadectwa dojrzałości, o ile nie zostało ono jeszcze wydane. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) świadectwa maturalnego powinna być przedłożona w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.
 4. Niedostarczenie świadectwa dojrzałości w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego stanowi podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.
 5. Na równi z brakiem świadectwa dojrzałości traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Kandydat na studia drugiego stopnia, który kończy studia pierwszego stopnia (lub studia jednolite magisterskie) w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu bez rejestracji skanu dyplomu oraz suplementu dotyczących studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich), o ile nie zostały one jeszcze wydane. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) dyplomu i suplementu powinna być przedłożona w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.
 7. Niedostarczenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub jednolitych magisterskich) w terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego stanowi podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego.
 8. Na równi z brakiem dyplomu traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata                                         w
  terminie wskazanym w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

§12

 1. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także na studia drugiego stopnia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 2. Odmowa przyjęcia na studia, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, którą podpisuje Przewodniczący Komisji.
 3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia, o której mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Rektora.
 4. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia.
 5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków lub trybu rekrutacji na studia.

Przebieg sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia
magisterskie

§13

1.Zasady i przebieg poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach studiów i zakresach wynikają z Części II niniejszego Regulaminu.

2.Każda z części sprawdzianu kwalifikacyjnego przeprowadzana jest przez wyznaczoną Kierunkową Komisję Rekrutacyjną.

3. Sprawdzian kwalifikacyjny odbywa si
ę w trybie online. Kandydat zobowiązany jest do wgrania w IRK
w systemie e-dziekanat Akadernus wymaganych dokumentów (np. portfolio, list motywacyjny itp.) w
pliku PDF o łącznej objętości nieprzekraczającej 100 Mb, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych

 

dla sprawdzianu kwalifikacyjnego na określony kierunek (w przypadku filmu przekraczającego wskazaną objętość istnieje możliwość zamieszczenia linku do strony www, gdzie film został umieszczony). Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku, gdy rozmowa kwalifikacyjna została w ogóle przewidziana jako jeden z etapów na sprawdzianie kwalifikacyjnym na dany kierunek) zobowiązani są do zapewnienia sobie, we wskazanym terminie sprawdzianu, warunków technicznych umożliwiających wideo- i audio-połączenie za pośrednictwem aplikacji Google Meet. Link do spotkania online udostępniony zostanie przez system e-dziekanat Akademus.

 1. Przystąpienie do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że jest on autorem udostępnionych Komisji i prezentowanych przed Komisją prac oraz, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich.

5.Kandydat zakwalifikowany do II etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna) zobowiązany jest przed przystąpieniem do rozmowy okazać Komisji (do kamery) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

6.UAP nie wyraża zgody na nagrywanie przez Kandydata przebiegu sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Przebieg sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia
§14

1.Sprawdzian kwalifikacyjny na każdy kierunek studiów drugiego stopnia w Uniwersytecie stanowi sprawdzian kierunkowy polegający na prezentacji prac kandydata oraz dokumentacji artystycznej, z szczególnym uwzględnieniem licencjackiej pracy dyplomowej, z uwzględnieniem odrębności dla poszczególnych kierunków i zakresów oraz/lub na rozmowie kwalifikacyjnej.

2. Sprawdzian kwalifikacyjny ma na celu weryfikację jego zdolności intelektualnych, wiedzy o sztuce oraz kulturze zwłaszcza w kontekście prezentacji pracy dyplomowej.

3.Zasady i przebieg poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego na poszczególnych kierunkach studiów i zakresach wynikają z Części III niniejszego Regulaminu.

4.Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadzany jest przez Kierunkową Komisję Rekrutacyjną na studiach drugiego stopnia.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny odbywa się w trybie online. Kandydat zobowiązany jest do wgrania w IRK w systemie e-dziekanat Akademus wymaganych dokumentów (np. portfolio, list motywacyjny itp.) w pliku PDF o łącznej objętości nieprzekraczającej 100 Mb, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych dla sprawdzianu kwalifikacyjnego na określony kierunek (w przypadku filmu przekraczającego wskazaną objętość istnieje możliwość zamieszczenia linku do strony www, gdzie film został umieszczony). Na kierunkach, na których odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, Kandydaci zobowiązani są do zapewnienia sobie, we wskazanym terminie sprawdzianu, warunków technicznych umożliwiających wideo- i audio-połączenie za pośrednictwem aplikacji Google Meet. Link do spotkania online udostępniony zostanie przez system e-dziekanat Akademus.
 2. Przystąpienie do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że jest on autorem udostępnionych Komisji i prezentowanych przed Komisją prac oraz, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich.

7.Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydat zobowiązany jest okazać Komisji (do kamery) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

8.UAP nie wyraża zgody na nagrywanie przez Kandydata przebiegu sprawdzianu kwalifikacyjnego.

 

Ustalenie i ogłoszenie wyników sprawdzianu kwalifikacyjnego

§15

1. Członkowie Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej dokonują indywidualnie oceny danego kandydata w ramach punktacji ustalonej dla danej części sprawdzianu kwalifikacyjnego, po czym przedstawiają swoje propozycje oceny do decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, która w drodze głosowania ustala ostateczny wynik danego kandydata.

2. Po przeprowadzeniu sprawdzianu kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół zbiorczy dla każdej Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej, uwzględniający punktacje uzyskane podczas poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego przez wszystkich kandydatów podlegających ocenie przez daną Kierunkową Komisję Rekrutacyjną. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej.

3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zbiorczy wyników sprawdzianu kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów, wskazujący na wyniki poszczególnych kandydatów z podziałem na poszczególne części sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz wynik łączny, z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji łącznej (od najwyższej), jak również wskazujący na wynik sprawdzianu (pozytywny lub negatywny) oraz wskazanie co do przyjęcia na studia (TAK lub NIE).

4. Na protokole zbiorczym, o którym mowa w ust. 3 nanosi się podział kandydatów uzyskujących pozytywny wynik na tych, którzy mieszczą się w limicie przyjęć dla danego kierunku studiów i kandydatów poza tym limitem. Do cudzoziemców, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego i będą odbywać kształcenie na zasadach odpłatności lub będą odbywać studia, jako stypendyści strony polskiej, nie stosuje się limitów przyjęć.

5. Na podstawie dokonanej kwalifikacji kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listy z wynikami sprawdzianu kwalifikacyjnego wymieniające wstępne ustalenia w zakresie:

 1. kandydatów przyjętych na studia z podziałem na poszczególne rodzaje studiów, kierunki studiów i zakresy,
 2. kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc,
 3. kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

6. Listy zawierające dane określone w ust. 5 lit a) podpisane przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej są jawne i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej UAP.

7. W stosunku do kandydatów przyjętych na studia sporządzany jest następnie indywidualny protokół kandydata uwzględniający punktacje uzyskane podczas poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego podpisany przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, który przechowywany jest w teczce kandydata.

§16

 1. Na skutek przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wpisuje kandydata na listę studentów lub wydaje decyzję odmawiającą przyjęcia na studia i przesyła ją kandydatowi.
 2. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydaci znajdujący się na liście rankingowej na końcu części objętej limitem przyjęć otrzymają jednakową ilość punktów, a liczba dostępnych miejsc wynikająca z limitu przyjęć jest mniejsza od liczby tych kandydatów, żaden z nich nie zostaje zakwalifikowany ani przyjęty na studia.
 3. Wpis na listę studentów zostaje dokonany w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia (w tym dostarczywszy odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów) uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego oraz znaleźli się w gronie kandydatów z najwyższym wynikiem — nieprzekraczającym limitu przyjęć dla danego kierunku.

 

4. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia sporządzana jest z dodatkowym stwierdzeniem wyniku egzaminu i wydawana jest:

 1. ze wskazaniem uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego—w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego jednak nie znaleźli się grupie przyjętych ze względu na limit przyjęć dla danego kierunku, a także w stosunku do kandydatów, którzy uzyskawszy pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego nie spełnili warunków ustawowych przyjęcia na studia (w szczególności dostarczenia odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów),
 2. ze wskazaniem uzyskania negatywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego — w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali negatywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego albo nie spełnili ustawowych wymogów przyjęcia na studia.

5. Decyzję sporządzoną na piśmie wraz z uzasadnieniem doręcza się kandydatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzje podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja zawiera pouczenie o możliwości odwołania się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Rektora oraz informację, że podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków lub trybu rekrutacji na studia.

§17

 1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji.
 2. Decyzja zapadła w wyniku odwołania jest ostateczna.
 3. Decyzja ta jest sporządzana na piśmie i doręczana wraz z uzasadnieniem osobie, która złożyła odwołanie, z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.
 4. Do decyzji, o których mowa w § 16 oraz się § 11b ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu stosuje się ustęp 2 i 3.

§18

 1. W przypadku, gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie zostali przyjęci na studia na dany kierunek i zakres kandydaci w liczbie równej limitowi przyjęć na danym kierunku i zakresie, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o przeprowadzeniu drugiego naboru na studia na danym kierunku i zakresie.
 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna niezwłocznie informuje Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną o decyzji, o której mowa w ust. 1 i przystępuje do organizacji postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze.
 3. Do postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze stosuje się wprost zasady dotyczące pierwszego naboru, przy czym kandydaci ponownie składają wnioski, zaś zadania w zakresie sprawdzianu kwalifikacyjnego są odmienne od tych, przed którymi stanęli kandydaci w pierwszym naborze.
 4. W drugim naborze kandydaci ubiegają się o przyjęcie w ramach miejsc pozostałych po pierwszym naborze.

 

II. CZ
ĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO DLA STUDIÓW

PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH
§19

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadzany jest odmiennie w stosunku do kandydatów na każdy kierunek studiów i zakres, w sposób opisany w dalszej części Regulaminu.

§ 20

1.Kandydat na studia na kierunek malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rysunku w terminie zgłoszeń kandydatów w sytemie internetowym e-dziekanat Akademus załącza następujące dokumenty w formie elektronicznej :

a.Portfolio, które powinno zawierać: do 10 prac malarskich i do 10 prac rysunkowych w dowolnym formacie. Każda praca powinna zawierać opis: technika, format, rok powstania (np. olej na płótnie 100x70 cm, rok 2020).

b.List motywacyjny, który powinien składać się z następujących części:

 • Imię, nazwisko, data urodzenia
 • Przebieg edukacji
 • Wykaz osiągnięć (nagrody, udział w konkursach) - jeśli dotyczy
 • Zainteresowania
 • Uzasadnienie wyboru kierunku studiów (do 1500 znaków)

2.Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy:

 • przegl
  ąd portfolio kandydata, (max. 10 prac malarskich i max. 10 prac rysunkowych)
  dostarczonych drogą elektroniczną oraz zapoznania się z listem motywacyjnym

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik (minimum 10 pkt ) zostaną zaproszeni do kolejnego etapu drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu e-dziekanat Akademus.

Etap drugi:

 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, przeprowadzona drogą online

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, połączona z prezentacją nadesłanych prac, ma na celu weryfikację jego zdolności plastycznych, predyspozycji intelektualnych oraz wiedzy o sztuce i kulturze. 3.W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać łącznie od O do 30 punktów, przy czym wynik łączny stanowi sumę punktacji uzyskanych z poszczególnych części sprawdzianu kwalifikacyjnego, z których kandydat może otrzymać maksymalnie:

 1. za portfolio - do 20 punktów,
 2. za rozmowę kwalifikacyjną - do 10 punktów.

4.Dla uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest otrzymać łącznie co najmniej 14 punktów z obu części sprawdzianu kwalifikacyjnego z zastrzeżeniem ust 5

5.Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata ze sprawdzianu kwalifikacyjnego wynosi O punktów.

6.Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części sprawdzianu kwalifikacyjnego nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów).

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Komentarze (0)