Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Uniwersytet Śląski w Katowicach rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

Uchwała nr 144 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2022/2023

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 478, z późn. zm.), Senat uchwala co następuje:

 

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwała dotyczy warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w roku akademickim 2022/2023.

§ 2

 1. Uniwersytet przyjmuje kandydatów na I rok studiów, od semestru zimowego lub letniego, zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacji określonymi, dla poszczególnych kierunków i specjalności objętych odrębnym naborem, w załącznikach do niniejszej uchwały.

 2. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów lub specjalnościach objętych odrębnym naborem, w podziale na poziom kształcenia i formę studiów określi Senat Uniwersytetu odrębnie.

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 3

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację w formie:

   1. postępowania kwalifikacyjnego,

   2. oceny złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów;

  2. potwierdzanie efektów uczenia się;

  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 

 1. O przyjęciu formy rekrutacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 decyduje dziekan wydziału albo Dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zwanych dalej Kolegium ISM. Rekrutację przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, zwane dalej WKR.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Przyjęcie cudzoziemców następuje w drodze decyzji administracyjnej rektora albo upoważnionego przez rektora przewodniczącego WKR. Nadto, cudzoziemcy otrzymują zaświadczenie o zakwalifikowaniu na studia.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez przewodniczącego WKR. W przypadku cudzoziemców decyzję odmowną podpisuje rektor albo upoważniony przez rektora przewodniczący WKR.

 4. Od decyzji WKR przysługuje odwołanie do rektora. Od decyzji rektora, przysługuje

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 1. Nadzór nad rekrutacją sprawuje rektor lub upoważniony przez rektora prorektor.

§ 4

 1. Rektor lub upoważniony przez niego prorektor, na wniosek dziekana wydziału albo Dyrektora Kolegium ISM, w terminie do 30 kwietnia 2022 r., powołuje WKR na danym wydziale oraz w Kolegium ISM w liczbie:

  1. trzech — na Wydziale Humanistycznym, w podziale: jedna WKR powołana do przeprowadzenia rekrutacji na kierunki prowadzone w Sosnowcu i dwie WKR dla kierunków prowadzonych w Katowicach;

  2. dwóch — na Wydziale Nauk Przyrodniczych, w podziale: jedna WKR powołana do przeprowadzenia rekrutacji na kierunki prowadzone w Sosnowcu i druga WKR na kierunki prowadzone w Katowicach;

  3. dwóch — na Wydziale Nauk Społecznych, w podziale: jedna WKR powołana do przeprowadzenia rekrutacji na kierunki z siedzibą Wydziału przy ul. Grażyńskiego i druga WKR z siedzibą Wydziału przy ul. Bankowej;

  4. trzech — na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych, w podziale: jedna WKR powołana do przeprowadzenia rekrutacji na kierunki prowadzone w Sosnowcu, druga WKR na kierunki prowadzone w Katowicach i trzecia WKR na kierunki prowadzone w Chorzowie;

  5. jedna — na Wydziale Prawa i Administracji;

  6. jedna — na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji;

  7. jedna — na Wydziale Teologicznym;

  8. jedna — dla Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego;

  9. jedna — dla Kolegium ISM.

Wszystkie tury rekrutacji na semestr zimowy oraz letni przeprowadza ta sama WKR.

 1. W skład WKR wchodzą:

  1. przewodniczący WKR, którym jest dziekan wydziału albo upoważniony przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;

  2. członek lub członkowie komisji — powołani spośród nauczycieli akademickich wydziału;

  3. sekretarze — powołani spośród pracowników Uniwersytetu. Liczba sekretarzy uzależniona jest od liczby kierunków prowadzących rekrutację lub specjalności objętych odrębnym naborem oraz przewidywanej liczby kandydatów na dany kierunek lub specjalność, poziom i formę studiów. Sekretarze biorą udział w pracach komisji bez prawa głosowania. Jeżeli sekretarz posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uczestniczy w pracach komisji z prawem głosu.

 2. W zakresie zadań jednego z członków WKR będzie dopuszczanie do postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, w tym cudzoziemców, legitymujących się świadectwem lub dyplomem wydanym za granicą, z zastrzeżeniem ust. 4. Wskazany członek WKR będzie miał możliwość konsultowania z Biurem Rekrutacji Cudzoziemców, m. in.:

 3. czy posiadane przez cudzoziemca dokumenty edukacyjne uprawniają go do

podjęcia studiów;

 1. czy cudzoziemiec posiada odpowiedni dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub obcego;

 2. spraw związanych z kwalifikacją stypendystów (w tym NAWA);

 3. innych spraw formalnych związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców studiów w Polsce.

 4. Do zadań WKR należy w szczególności:

 5. nadzór nad procedurą rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji

Kandydatów, zwanym dalej IRK;

 1. stały kontakt z kandydatami za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji, które zapewnia Uniwersytet;

 2. zatwierdzanie testów i tematów egzaminów pisemnych i ustnych oraz dokonywanie ich wyboru, a także nadzór nad ich powieleniem i przechowywaniem oraz przeprowadzeniem egzaminów, a w przypadku egzaminów ustnych nad wystawieniem dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie;

 3. dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie zgłoszeń dokonanych przez nich w IRK;

 4. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych w przypadku, gdy są one elementem postępowania kwalifikacyjnego; dopuszczalna jest forma zawiadomienia kandydatów poprzez zamieszczenie informacji w IRK;

 5. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w sposób zapewniający wypełnienie ustalonego limitu miejsc na danym kierunku, poziomie i formie studiów oraz ogłoszenie jego wyników;

 6. sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na

poszczególnych kierunkach lub specjalnościach studiów;

 1. sporządzanie listy rankingowej kandydatów, listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy osób niezakwalifikowanych (grupa rezerwowa) i niezwłoczne ich ogłoszenie w IRK;

 2. podejmowanie i wysyłanie decyzji o odmowie przyjęcia kandydata na studia;

 3. sporządzanie dokumentacji z przebiegu i zakończenia rekrutacji;

 4. przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie odwołań, i skarg składanych przez

kandydatów na studia do rektora;

 1. wydawanie na prośbę kandydata zaświadczeń o wyniku postępowania

kwalifikacyjnego;

 1. rozpatrywanie wniosków (podań) w sprawie przywrócenia terminu wpisu na listę studentów, w przypadku kandydatów, którzy z przyczyn losowych lub osobistych nie zdążyli dokonać wpisu w wyznaczonym terminie.

 2. WKR działa w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz innymi aktami wewnętrznymi Uniwersytetu.

§ 5

Rektor powołuje Zespół Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej Zespołem IRK i określa jego zadania.

 

DZIAŁ III POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

§ 6

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego, składając w formie elektronicznej wniosek w IRK.

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

  1. założyła konto i dokonała pełnej rejestracji w IRK;

  2. wniosła opłatę rekrutacyjną;

  3. w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie — posiada dokument, stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018

r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 1. w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia — posiada dyplom ukończenia studiów lub inny dokument, uprawniający do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, w tym uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania

dyplomu, z zastrzeżeniem art. 326 oraz art. 327 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 1. spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki lub specjalności studiów, określone w załącznikach do niniejszej uchwały;

 2. cudzoziemiec, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim — powinien posiadać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim —dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego;

 3. cudzoziemiec, który nie posiada dokumentów wymienionych w pkt 6 może potwierdzić znajomość języka biorąc udział w egzaminie albo rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej lub WKR.

§ 7

 1. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia oraz listę dodatkowych dokumentów przyjmowanych od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ustali rektor.

 2. Rektor ustala zasady wnoszenia oraz ewentualnych zwrotów i zwolnień z opłaty

za przeprowadzenie rekrutacji.

§ 8

 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez WKR ma charakter konkursowy.

 2. WKR może w stosunku do kandydata ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności lub szczególnych potrzeb zdrowotnych, zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego, wyłącznie w przypadku, jeśli w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki z postępowania kwalifikacyjnego innego niż konkurs świadectw lub dyplomów.

 3. Każda sytuacja kandydata, o której mowa w ust. 2 rozpatrywana jest przez WKR indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans edukacyjnych oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub szczególnej sytuacji zdrowotnej.

 4. Organizacja rozmów kwalifikacyjnych lub egzaminów dla kandydatów, o których mowa w ust. 2, odbywa się we współpracy WKR z Centrum Obsługi Studentów (COS).

 5. W przypadku osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których stan uniemożliwia udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej w niniejszej uchwale, przewodniczący WKR w porozumieniu z kierownikiem COS, zmienia odpowiednio formę postępowania kwalifikacyjnego.

 6. Kierownik COS opiniuje wniosek kandydata i proponuje możliwe formy dostosowania postępowania kwalifikacyjnego na podstawie złożonego przez kandydata:

  1. kwestionariusza dla kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zawierającego wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów;

  2. analizy aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub innego równoważnego dokumentu albo wskazania lekarskiego, a w przypadku kandydatów ubiegających się o dostosowanie procedury kwalifikacyjnej z przyczyn innych niż dysfunkcja somatyczna i nieposiadających stosownego orzeczenia lub wskazania lekarskiego, zaświadczenia od psychologa COS.

 7. Informacje o stanie zdrowia kandydata podlegają szczególnej ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wprowadzoną zarządzeniem nr 153 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 października 2018 r., z późn. zm.

 8. W odpowiedzi na wniosek kandydata o zmianę formy postępowania kwalifikacyjnego możliwe jest zaproponowanie w szczególności niżej wymienionych form dostosowania:

 9. włączenie osób trzecich (np. asystent osobisty kandydata z niepełnosprawnością);

 10. stosowanie dodatkowych urządzeń kompensujących (np. komputer, linijka brajlowska, system FM);

 11. zamiana miejsca, w którym odbywa się postępowanie kwalifikacyjne na dostępne architektonicznie;

 12. wydłużenie czasu trwania egzaminu kwalifikacyjnego;

 13. udział tłumacza języka migowego;

 14. umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych przy komputerze ze specjalistycznym oprogramowaniem;

 15. przekazanie arkuszy egzaminacyjnych w powiększonej czcionce;

 16. możliwość otrzymywania pytań w formie pisemnej podczas egzaminów ustnych;

 17. zmiana formy egzaminu z ustnej na pisemną lub z pisemnej na ustną;

 18. umożliwienie robienia krótkich przerw podczas pisania egzaminów pisemnych;

 19. zmiana miejsca i czasu zdawania egzaminów w związku ze stanem zdrowia kandydata.

 20. Kandydat może ubiegać się o inne formy dostosowania postępowania kwalifikacyjnego nieuwzględnione powyżej, a uwarunkowane stanem zdrowia lub specyfiką niepełnosprawności.

 21. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą kandydatów, o których mowa w § 9.

§ 9

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad i uprawnienia laureatów i finalistów określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu.

 2. Laureaci konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych przyjmowani są na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz konkursów i uprawnienia laureatów określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu.

 3. Finaliści Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, w dyscyplinach sportowych ujętych w rywalizacji sportu akademickiego w ramach programu Akademickie Mistrzostwa Polski przyjmowani są na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz kierunków i uprawnienia tych finalistów określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu.

 4. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, 2, 3 otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

§ 10

 1. Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydawanego przez organizację International Baccalaureate fundację z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

 

 

Dyplom IB

Poziom

podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony

(HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 • Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki

uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

 

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 • W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” lub

„European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) lub dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

§ 11

 1. Kandydat, obywatel polski oraz cudzoziemiec, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w załącznikach do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w kryteriach kwalifikacji wymagana jest ocena z języka polskiego, uwzględnia się zamiast oceny z języka polskiego, ocenę z języka urzędowego kraju, w którym kandydat uzyskał dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 4. Zasady i sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu. W przypadku, gdy w uchwale nie ujęto sposobu przeliczania ocen z danego kraju, decyzję o sposobie ich przeliczenia podejmuje WKR.

 5. Uczelnia może przeprowadzić egzaminy wstępne w zakresie nieobjętym wynikami egzaminu zagranicznego lub wynikami kształcenia ujętymi na zagranicznym świadectwie, dyplomie lub dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się

o przyjęcie na studia. Informację o terminie i trybie przeprowadzenia egzaminu ogłasza WKR za pośrednictwem systemu IRK.

§ 12

 1. Kandydatowi, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej wynik z egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%. Jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.

 2. Postanowienia ust. 1 dotyczą również kandydatów, którzy niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczali, przystąpili do matury z języka obcego nowożytnego jako dodatkowego na poziomie dwujęzycznym.

 3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie, jeśli załączniki do niniejszej uchwały nie stanowią inaczej.

§ 13

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w przypadku kandydatów, którzy zdają egzamin maturalny (nowa matura), bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego łącznie z wynikiem z dodatkowego egzaminu wstępnego, przeprowadzanego w przypadku sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub szczegółowych predyspozycji do podjęcia studiów niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.

 2. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w załącznikach do niniejszej uchwały wobec kandydatów, którzy legitymują się „nową maturą”), zamieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu wydanym przez OKE albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego.

Sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest

do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

2 — 30 %

 • Zasady określone w ust. 2 mają zastosowanie, jeśli załączniki do niniejszej uchwały

nie stanowi inaczej.

 1. Jeśli kryteria kwalifikacji określone w załącznikach do niniejszej uchwały nie stanowią inaczej, w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w przypadku kandydatów z „nową maturą” bierze się pod uwagę wyniki egzaminu z części pisemnej świadectwa dojrzałości.

 2. W przypadku kandydatów, którzy posiadają wydane za granicą świadectwo dojrzałości lub dyplom lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, bierze się pod uwagę oceny zawarte na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo, WKR może uwzględnić oceny z egzaminów zewnętrznych w stosunku do szkoły w krajach, w których takie egzaminy są przeprowadzane, np.: wynik egzaminu CT w przypadku Białorusi, wynik egzaminu EGE w przypadku Rosji, wynik egzaminu ZNO w przypadku Ukrainy. Wyniki tych egzaminów należy potraktować jako równorzędne polskiej maturze na poziomie rozszerzonym.

 3. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może mieć następującą formę:

  1. egzaminu pisemnego w formie określonej przez jednostkę rekrutującą;

  2. egzaminu ustnego;

  3. rozmowy kwalifikacyjnej;

  4. konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych;

  5. średniej ocen ze studiów wyższych;

  6. sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

 4. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednej

lub więcej form wymienionych w ust. 6.

 1. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia składa się z kilku etapów, ostateczny wynik uwzględnia wyniki uzyskane przez kandydata na poszczególnych etapach tego postępowania.

 2. W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy nie osiągnęli efektów uczenia się wymaganych do podjęcia tych studiów, Uniwersytet stwarzać będzie możliwość uzupełnienia tych efektów – odpłatnie.

 3. Niestawienie się kandydata na którąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego oznacza przyznanie mu zerowej liczby punktów za tę część postępowania.

 4. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu lub poziomu wskazanego w załącznikach do niniejszej uchwały, może ubiegać się o przyjęcie na studia, o ile w postępowaniu brany jest pod uwagę więcej niż jeden przedmiot i kandydat posiada z niego wynik. Z brakującego przedmiotu lub poziomu uzyskuje zerową liczbę punktów. Wyjątkiem są studia, gdzie posiadanie wyniku z danego przedmiotu lub poziomu jest wymagane na poziomie kryterium formalnego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5.

 5. W przypadku, kiedy kandydat zdawał przedmiot wymagany na dany kierunek lub specjalność studiów na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym) pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy dla kandydata, jeśli załączniki do niniejszej uchwały nie stanowią inaczej.

 6. Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone na odległość, z wykorzystaniem programów komputerowych umożliwiających stwierdzenie tożsamości osoby odbywającej egzamin.

§ 14

 1. Rektor upoważni dziekanów do powołania egzaminatorów spośród nauczycieli akademickich danego wydziału. W przypadku konieczności powołania egzaminatorów – ekspertów – spoza Uniwersytetu, zatrudnienie ich na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 2. Egzaminatorów do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w Kolegium ISM, z upoważnienia rektora powołuje Dyrektor Kolegium ISM, spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu.

§ 15

 1. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej. Sposób i miejsce udostępniania pracy egzaminacyjnej określa przewodniczący WKR. Przy udostępnianiu pracy musi być obecny członek WKR. Fakt udostępnienia musi być przez członka WKR odnotowany w aktach kandydata na studia i opatrzony datą.

 2. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów

z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

 

DZIAŁ IV PRZYJĘCIE NA STUDIA

§ 16

 1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową od najwyższej do najniższej liczby uzyskanych punktów. Określa ona kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności studiów.

 2. Dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na zasadach i w terminach określonych w systemie IRK.

 3. Kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procedurze potwierdzenia efektów

uczenia się, będą kwalifikowani na dany kierunek i poziom kształcenia, poza

ustalonym limitem miejsc z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej przez nich liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego. Liczba studentów na danym kierunku i poziomie kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku.

 1. Informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje w IRK.

 2. Listę, o której mowa w ust. 1, WKR ogłasza niezwłocznie poprzez system IRK.

§ 17

 1. Decyzję w sprawie zakwalifikowania do przyjęcia kandydata na studia podejmuje WKR na podstawie wyniku uzyskanego w toku postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonych limitów miejsc.

 2. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie następuje w drodze wpisu na listę studentów po dostarczeniu przez kandydata, poświadczonej przez uczelnię kopii dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3.

 3. Przyjęcie na studia drugiego stopnia następuje w drodze wpisu na listę studentów po dostarczeniu przez kandydata, poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 4.

§ 18

 1. W stosunku do kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc, WKR podejmuje decyzję o ich zakwalifikowaniu do przyjęcia.

 2. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową.

 3. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, WKR przyjmować będzie kolejne osoby z listy rankingowej (grupa rezerwowa) z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, do ustalonego przez Senat Uniwersytetu limitu miejsc.

 4. WKR właściwa dla danego kierunku lub specjalności powinna na bieżąco odznaczać w systemie IRK złożenie przez kandydatów wymaganych dokumentów. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek kandydata, dopuszcza się możliwość złożenia zobowiązania do złożenia dokumentów w terminie późniejszym niż określony w systemie IRK.

 5. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku lub specjalności studiów, WKR może podjąć decyzję o:

  1. rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania

kwalifikacyjnego;

 1. przeprowadzeniu kolejnego naboru.

 2. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, kierunek lub specjalność mogą być nieuruchomione. Decyzję o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności podejmuje przewodniczący WKR w uzgodnieniu z dziekanem wydziału. Przewodniczący WKR niezwłocznie, pisemnie informuje rektora o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności. WKR powinna w trybie § 20 zaproponować kandydatom zgłoszonym na nieuruchomiony kierunek lub specjalność, przeniesienie na inny kierunek lub specjalność lub zaproponować zwrot opłaty rekrutacyjnej.

§ 19

 1. Z przebiegu rekrutacji WKR sporządza protokoły zbiorcze oddzielnie dla każdego kierunku lub specjalności, poziomu i formy studiów oraz protokoły indywidualne dla każdego kandydata. Protokoły zbiorcze podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji, a protokoły indywidualne przewodniczący Komisji.

 2. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokołach powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego WKR.

 3. Po zakończeniu rekrutacji WKR, oprócz protokołu zbiorczego o którym mowa w ust. 1, sporządza oddzielnie dla każdego kierunku lub specjalności, poziomu i formy studiów:

  1. listę kandydatów według kolejności uzyskanego wyniku końcowego z postępowania

kwalifikacyjnego — tzw. listę rankingową;

 1. listę kandydatów wpisanych na studia (tj. którzy złożyli wymagane dokumenty, w porządku alfabetycznym);

 2. listę kandydatów nieprzyjętych (w porządku alfabetycznym);

 3. pismo przewodnie o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z niniejszą uchwałą.

 4. W przypadku przyjęcia na studia, w wyniku uzyskania potwierdzenia efektów uczenia się, o którym mowa w § 16 ust. 3, sporządza się odrębny protokół. W protokole wpisuje się w szczególności: wyniki uzyskane przez kandydata w procedurze potwierdzenia efektów uczenia się oraz decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.

§ 20

 1. Kandydat, który ubiegał się o przyjęcie na studia, do Uniwersytetu lub do innej uczelni publicznej w roku kalendarzowym, w którym rozpocznie się rok akademicki, którego niniejsza uchwała dotyczy i nie został przyjęty na I rok danego kierunku studiów, może być przyjęty na podstawie dotychczasowego postępowania kwalifikacyjnego na inny kierunek studiów (lub na ten sam kierunek w przypadku osoby z innej uczelni), prowadzony w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, jeżeli spełnia wymagania określone kryteriami kwalifikacji na dany kierunek lub specjalność i jeżeli nie został wypełniony limit miejsc.

 2. Kandydat, który nie został przyjęty na I rok studiów stacjonarnych z braku miejsc, ubiegając się o przyjęcie na kierunki studiów niestacjonarnych, musi przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów.

 

 

 

DZIAŁ V

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

§ 21

 1. WKR przekazują do rektora dokumentację z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w § 19, niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Rektor może zażądać od przewodniczącego WKR ustnej relacji i wyjaśnień, w przypadku stwierdzenia uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

§ 22

W przypadku kierunków, na których przyjęcie kandydatów następuje w wyniku oceny złożonych wymaganych dokumentów, sekretarz WKR przekazuje do Działu Kształcenia podpisany przez przewodniczącego WKR protokół z przeprowadzonych czynności i listę osób przyjętych na studia, niezwłocznie po zakończeniu wpisów na listę studentów.

 

 

 

DZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23

 1. Internetowa rejestracja na studia rozpoczyna się 1 czerwca 2022 r.

 2. Rekrutacja na semestr zimowy, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów kończy się:

  1. na studiach stacjonarnych: 30 września 2022 r. (w uzasadnionych przypadkach na studiach drugiego stopnia rekrutacja może być wydłużona do 31 października 2022 r.);

  2. na studiach niestacjonarnych: 31 października 2022 r.

 3. Rekrutacja na semestr letni, na wszystkie kierunki, specjalności i poziomy studiów

kończy się 31 marca 2023 r.

 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów wraz z ich wykazem oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego udostępniony zostanie w systemie IRK.

§ 24

Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej na

stronach internetowych Uniwersytetu.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Rektor

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)