Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Uniwerystet Medyczny w Lublinie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa zasady, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 2. Wykaz kierunków studiów oraz formy ich prowadzenia dostępny jest na stronie www.rekrutacja.umlub.pl oraz w Biurze Rekrutacji.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. „ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),

 2. „Uczelni lub Uniwersytecie” - należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

 3. „kandydacie”- należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na określonym kierunku,

 4. „nowej maturze” - należy przez to rozumieć egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdawany od 2005 roku,

 5. „starej maturze” - należy przez to rozumieć egzamin dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zdawany przed rokiem 2005,

 6. „maturze IB”(International Baccalaureate) - należy przez to rozumieć dyplom wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,

 7. „maturze EB”(European Baccalaureate) - należy przez to rozumieć dyplom wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 3 poz. 10),

 8. „maturze zagranicznej” - należy przez to rozumieć dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, inny niż matura EB lub matura IB, potwierdzający ukończenie szkoły średniej i uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, wydany w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 9. „zaświadczeniu o wynikach egzaminu wstępnego” - należy przez to rozumieć dokument, począwszy od 2020 roku, wydany, przez Uniwersytet lub inną uczelnię medyczną, która przeprowadziła egzamin na arkuszach przygotowanych przez CKE, który został oceniony według standardów oceniania arkuszy egzaminów maturalnych,

 10. „zaświadczeniu OKE” - należy przez to rozumieć zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną absolwentowi, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości (stara matura), i który uzyskał zaliczenie z egzaminu maturalnego, w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystąpił do egzaminu maturalnego,

 11. „przeliczniku wyników egzaminu maturalnego” - należy przez to rozumieć sposób przeliczenia wyników egzaminu maturalnego lub ocen na punkty kwalifikacyjne,

 12. „dyplomie ukończenia studiów wyższych” - należy przez to rozumieć dokument nadający tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów pierwszego stopnia lub magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie –w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,

 13. „decyzji” - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną wydawaną przez Komisje Rekrutacyjne i Rektora w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego,

 14. „wpisie na listę studentów” - należy przez to rozumieć przyjęcie na pierwszy rok studiów osób, które zostały zakwalifikowane w wyniku spełnienia warunków rekrutacji.

 

§ 3

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami.

 

§ 4

 1. Uniwersytet prowadzi rekrutację na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 2. Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne w zakresie i na zasadach określonych w uchwale Senatu i zarządzeniu Rektora.

 3. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

 4. Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne na dany kierunek studiów prowadzone jest, o ile Senat określi limit przyjęć na dany rok akademicki.

 5. Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest według zasad odnoszących się do rekrutacji na studia stacjonarne, z zastrzeżeniem ust. 6-8.

 6. Kandydaci na studia niestacjonarne dokonują elektronicznej rejestracji i wnoszą opłatę rekrutacyjną niezależnie od tego, czy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na rok akademicki 2022/2023.

 7. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest w terminie późniejszym, niż postępowanie na studia stacjonarne.

 8. Kandydat zakwalifikowany na studia niestacjonarne wnosi opłatę za pierwszy semestr nauki przed dokonaniem wpisu na studia.

 

§ 5

 1. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim bez odpłatności, jeżeli są:

  1. cudzoziemcami - obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkami ich rodzin, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

  3. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.),

  4. cudzoziemcami, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  5. cudzoziemcami - posiadaczami certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

 2. posiadaczami Karty Polaka lub osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

 3. cudzoziemcami będącymi małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającymi wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 5. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim, na zasadach odpłatności.

 

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się rejestracją elektroniczną w dniu 16 maja 2022 roku, a kończy się nie później niż 7 października 2022 roku.

 2. Rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu prowadzenia rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów. Warunkiem uzyskania zgody jest wskazanie, że prowadzenie dalszej rekrutacji nie spowoduje naruszenia właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz że osoby przyjęte na studia będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia oraz listę dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz regulamin przeprowadzania egzaminów dodatkowych określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (dalej: WKR) składające się z Przewodniczącego, Sekretarza i członków komisji.

 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołuje Rektor.

 3. Uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, Rektor może powołać komisję lub komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów dodatkowych.

 4. Do zadań WKR należy:

  1. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

  2. podejmowanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyjęcia na studia i doręczenie decyzji kandydatom,

  3. wyrażanie stanowiska w sprawach odwołań i skarg składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,

  4. organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych egzaminów dodatkowych,

  5. sporządzanie list osób przyjętych na studia - dokonywanie wpisu na listę studentów;

  6. sporządzanie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwą Komisję Rekrutacyjną, którą podpisuje Przewodniczący Komisji.

 7. Decyzję administracyjną w sprawie odmowy przyjęcia na studia doręcza się kandydatowi na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

 8. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do Rektora.

 9. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej Komisji Rekrutacyjnej.

 10. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 11. Rektor może upoważnić Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki do prowadzenia postępowań odwoławczych i wydawania decyzji w tym zakresie.

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

§ 8

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów będących podstawą rekrutacji na danym kierunku studiów;

  2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327);

  3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

  4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.:

  6. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty;

  7. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

 2. Kandydaci legitymujący się świadectwem wydanym za granicą (poza dyplomem IB i dyplomem EB), zobowiązani są przedstawić:

 3. świadectwo lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej opatrzony apostille (z wyjątkiem dyplomu IB i dyplomu EB), jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub

 4. decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub

 5. zaświadczenie o nostryfikacji.

 6. Jeżeli na świadectwie matury zagranicznej (z wyjątkiem dyplomu IB i dyplomu EB) brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, do świadectwa należy dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.

 7. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny.

 8. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski, zobowiązani są złożyć zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu studiów wyższych zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych, jeżeli posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej inny niż, wydany na terenie: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów.

 9. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.

 10. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  2. osobę zarejestrowaną, jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument lub

  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 

§ 9

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w celu ustalenia listy osób przyjętych na studia w ramach przyznanego limitu na poszczególnych kierunkach.

 2. Limity przyjęć na studia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 3. Limity przyjęć na pozostałe kierunki prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnym określa Senat Uniwersytetu.

 4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej liczby osób, jeżeli przyjęcie wszystkich kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc określonego dla poszczególnych kierunków studiów. Decyzję podejmuje Rektor.

 5. Limit przyjęć na dany kierunek studiów może zostać zwiększony w przypadku, gdy przyjęcie wszystkich kandydatów posiadających jednakową liczbę punktów przekroczy ustalony uchwałą Senatu limit miejsc, nie więcej jednak niż o 3 miejsca. Decyzję podejmuje Rektor na wniosek Przewodniczącego WKR.

 6. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc, Uniwersytet zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studiów.

 7. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek studiów, WKR może przeprowadzić dodatkową rekrutację. Decyzję podejmuje Rektor na wniosek Przewodniczącego WKR.

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  1. rejestrację elektroniczną kandydata,

  2. przeprowadzenie egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne,

  3. złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,

  4. dokonanie wpisu na listę studentów lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie elektronicznej rejestracji.

 3. W ramach elektronicznej rejestracji na studia kandydat zobowiązany jest:

 4. założyć konto rekrutacyjne w systemie elektronicznej rejestracji,

 5. dokonać wyboru kierunku/kierunków i formy studiów,

 6. wprowadzić wyniki egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym lub średnią ocen ze studiów oraz dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

 7. wnieść opłatę rekrutacyjną,

 8. wydrukować kompletne podanie o przyjęcie.

 9. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 10. Kandydat ponosi odpowiedzialność za dokonanie wyboru przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym wraz z przypisanymi im procentami oraz poziomem, na jakim dany przedmiot był zdawany. Pod uwagę będą brane wyłącznie przedmioty wpisane przez kandydata podczas postępowania kwalifikacyjnego.

 11. zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdyby uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganej na innym kierunku,

 12. zmiana przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym wraz z przypisanymi im procentami oraz poziomu na jakim dany przedmiot był zdawany.

 13. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej nie będzie możliwa:

 14. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji lub dokonania zmian, o ile nie wynikają one z awarii systemu rekrutacyjnego Uniwersytetu. W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji lub dokonania zmian, kandydat powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Rekrutacji z zachowaniem terminu rejestracji elektronicznej.

 

§ 11

 1. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia, jest zobowiązany dokonać wpisu na studia w miejscu i terminie wyznaczonym przez odpowiednią Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 2. Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną:

  1. tożsamości kandydata;

  2. kompletności dokumentów składanych przez kandydata.

 3. Dokumenty będące podstawą wpisu na studia kandydat składa w oryginale.

 4. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie ich pocztą lub kurierem.

 5. Dopuszcza się następujące formy składania dokumentów:

 6. osobiście,

 7. przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo,

 8. przez przedstawiciela ustawowego (rodzic/opiekun prawny).

 9. pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności składa pełnomocnictwo: podpisane przez kandydata oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 10. przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

 11. W czynnościach związanych z procedurą rekrutacji na studia, kandydata może reprezentować:

 12. Pełnomocnik zobowiązany jest okazać uwierzytelnioną przez notariusza lub urzędowo kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata (zgodnego z dokumentem wskazanym w formularzu rejestracyjnym).

 13. Kandydat małoletni (nie ukończył 18 lat), zobowiązany jest złożyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów podpisane przez jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego Do oświadczenia dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli dokument jest wydany w języku innym niż polski, musi być przetłumaczony przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 14. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie lub niewniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów o ile jest wymagana, oznacza rezygnację kandydata z dalszego ubiegania się o przyjęcie na ten kierunek studiów i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 15. W przypadku ujawnienia, podczas wpisu na studia, rozbieżności w danych wprowadzonych w formie elektronicznej, a w szczególności liczby punktów z przedmiotów będących podstawą rekrutacji na danym kierunku studiów, a treścią złożonych dokumentów, powoduje umieszczenie kandydata na liście, zgodnie z rzeczywistą liczbą punktów wynikającą z tych dokumentów, z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc nie skutkuje to przyjęciem na studia.

 

§ 12

 1. Za przeprowadzenie rekrutacji Uniwersytet pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora, w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.

 2. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na każdy kierunek studiów odrębnie. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów. Brak opłaty rekrutacyjnej skutkuje skreśleniem z listy kandydatów i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty na indywidualne konto rekrutacyjne.

 3. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

  1. rezygnacji z kształcenia na danym kierunku studiów przez Uczelnię,

  2. wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie,

  3. dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 4. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 dokonywany jest na pisemny wniosek kandydata. Zwrotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto, z którego wpłynęła opłata.

 

 

§ 13

 1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek pod warunkiem wpłacenia wielokrotności opłaty rekrutacyjnej i dokonanie rejestracji elektronicznej na wybrane kierunki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Kandydat, będący studentem Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej.

 3. Kandydat może zostać przyjęty na I rok studiów tylko na jeden kierunek rozpoczynających się w danym roku akademickim studiów, bez względu na poziom (jednolite magisterskie, I stopnia, II stopnia) i formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

 4. W przypadku kandydata, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków, złożenie dokumentów na jeden wybrany kierunek uniemożliwia równoczesne złożenie dokumentów na inny kierunek.

 5. Kandydaci na kierunki studiów: lekarski i lekarsko-dentystyczny nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej liczby punktów.

 

§ 14

 1. Kandydat, na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego może zrezygnować z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Kandydat składa podpisaną rezygnację osobiście lub przez pełnomocnika lub przesyła jej skan z adresu mailowego podanego podczas rejestracji elektronicznej.

 3. W przypadku rezygnacji ze studiów, wpis na listę studentów na dany kierunek studiów uznaje się za nieważny.

 4. W przypadku rezygnacji, odbiór świadectwa lub dyplomu następuje w trybie określonym we wniosku kandydata składającego rezygnację.

 

§ 15

 1. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest prowadzona rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub w wyniku uwzględnienia odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

 2. Rekrutacja uzupełniająca w Uniwersytecie prowadzona jest jednocześnie z rekrutacją podstawową i polega na złożeniu wniosku przez kandydata, do właściwej WKR, wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj.: zmienione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

 3. Kandydat, któremu decyzją OKE/KAE została zmieniona punktacja na korzystniejszą, ma prawo do zmiany pozycji na liście rankingowej. Zmiana zostanie uwzględniona przy ogłoszeniu kolejnej listy, o ile na danym kierunku studiów nie został wyczerpany limit miejsc.

 

§ 16

 1. Kandydaci niepełnosprawni podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie.

 2. Ze względu na specyfikę przeprowadzanego egzaminu na kierunek techniki dentystyczne (egzamin manualny), Uniwersytet nie przewiduje zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych.

 

§ 17

 1. Kandydaci posiadający:

  1. nową maturę są przyjmowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego uzyskanych w części pisemnej z przedmiotu lub przedmiotów i poziomów wymaganych na danym kierunku, przedstawionych w %.

  2. maturę IB lub maturę EB są przyjmowani na podstawie ocen umieszczonych odpowiednio na dyplomie IB lub świadectwie EB według zasad określonych w Załączniku.

  3. starą maturę są przyjmowani na podstawie:

   1. wyników egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów i poziomów wymaganych na danym kierunku, umieszczonego w zaświadczeniu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, przedstawionych w %.

   2. ocen uzyskanych z egzaminu dojrzałości z części pisemnej według zasad określonych w Załączniku. Wyniki te są traktowane jako poziom podstawowy.

  4. maturę zagraniczną są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego/ocen na świadectwie lub dokumencie uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt 2-5. Zasady przeliczania wyników z przedmiotu lub przedmiotów objętych postepowaniem rekrutacyjnym w zależności od kierunku studiów, określa Załącznik.

 2. W przypadku wystąpienia na dokumencie zagranicznym, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych, oceny obejmującej więcej niż jeden przedmiot - moduł przedmiotów - punkty zostaną przyznane dla każdego przedmiotu w wartości przypisanej do modułu.

 3. W przypadku, gdy w Załączniku nie został uwzględniony kraj, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, wyniki z zagranicznego świadectwa, zostaną przeliczone zgodnie ze skalą ocen obowiązującą w danym kraju. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć skalę ocen, z kraju, w którym uzyskał świadectwo.

 4. Kandydaci, posiadający świadectwo maturalne wydane za granicą (maturę IB, EB i inną) niebędący obywatelami polskimi, ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, z zastrzeżeniem ust 5, zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez:

 5. Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego (minimum poziom B2) lub

 6. wyspecjalizowane jednostki wyznaczone przez właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (minimum poziom B2).

 7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do cudzoziemców posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego, jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 oraz posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce.

 

§ 18

 1. Kandydaci, posiadający świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne (inne niż dyplom IB oraz świadectwo EB), wydane za granicą, zobowiązani są w terminie rejestracji na studia, dostarczyć na adres e-mailowy Biura Rekrutacji:

  1. uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z obowiązującą skalą ocen,

  2. tłumaczenie świadectwa na język polski zgodnie z § 8 ust 7.

 2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 we wskazanym terminie, kandydat zostanie skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

 3. Kandydaci, którzy w roku 2022 przystąpią do matury międzynarodowej (IB) lub europejskiej (EB), a w terminie składania dokumentów nie będą posiadali stosownego dyplomu, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o pozytywnym wyniku egzaminu oraz oświadczenia, że przyjmują do wiadomości, iż w przypadku nieprzedstawienia uczelni oryginału dyplomu do dnia 30 sierpnia 2022 roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie uznaje zaświadczenia o wynikach z egzaminów wstępnych przeprowadzanych od roku 2020 przez Uniwersytet i inne medyczne uczelnie, o ile zostały przeprowadzone na arkuszach przygotowanych przez CKE oraz ocenione według standardów oceniania arkuszy egzaminów maturalnych.

 5. Wyniki egzaminów wstępnych, wyrażonych w procentach zostaną przeliczone na punkty według zasady 1% = 1 punkt. Wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostaną przeliczone według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty, z wyłączeniem kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

 

§ 19

Zasady przyjmowania na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia, laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych określa odrębna uchwała.

 

§ 20

 1. Na poszczególnych etapach postępowania, zostanie utworzona lista osób: wstępnie zakwalifikowanych, przyjętych oraz lista rezerwowa.

 2. Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów/średnią ocen z całego toku studiów, mieszczącą się w ramach przyznanych limitów.

 3. Podstawą utworzenia list, o których mowa w ust. 1, będzie:

  1. dla jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia - łączna liczba punktów uzyskanych z przedmiotów rekrutacyjnych oraz egzaminów dodatkowych,

  2. dla studiów II stopnia - średnia ocen z całego toku studiów.

 4. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób przyjętych, kandydaci z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rezerwowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 5. Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej Uniwersytetu, aż do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 6. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia w razie uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia będzie wyższa punktacja uzyskana:

 7. z preferowanego przedmiotu:

  1. biologia na kierunek: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne,

  2. chemia na kierunek farmacja,

  3. matematyka na kierunek elektroradiologia,

 8. z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne.

 9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż l imit miejsc, na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja i analityka medyczna z uwzględnieniem ust. 6, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie liczba punktów uzyskanych z przedmiotu matematyka.

 10. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów z uwzględnieniem ust. 7, Uniwersytet zastrzega sobie prawo żądania deklaracji podjęcia studiów. Niezłożenie deklaracji w terminie wskazanym przez odpowiednią WKR jest traktowane, jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia. Kandydat zostaje wówczas skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

 11. Uniwersytet może skierować żądanie złożenia deklaracji podjęcia studiów do grup kandydatów legitymujących się różną punktacją kolejno obniżając punktację.

 

§ 21

Osoby, które zostały wpisane na listę studentów na I rok studiów na kierunki: lekarski lub lekarsko-dentystyczny, prowadzone w języku polskim, mogą podjąć studia w języku angielskim na podstawie złożonego wniosku do Dziekana właściwego Wydziału oraz po wniesieniu opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora.

 

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

§ 22

Jednolite studia magisterskie prowadzone są na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny.

 

§ 23

Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie, o których mowa w § 22 jest spełnienie warunków rekrutacji obejmujących wyniki uzyskane z następujących przedmiotów:

 1. lekarski i lekarsko-dentystyczny - z trzech przedmiotów:

  1. obowiązkowo: z biologii na poziomie rozszerzonym,

  2. obowiązkowo: z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

  3. do wyboru: z chemii lub fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym,

 2. analityka medyczna – z dwóch przedmiotów:

 3. obowiązkowo: z biologii na poziomie rozszerzonym,

 4. do wyboru: z chemii na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

 5. obowiązkowo: z chemii na poziomie rozszerzonym,

 6. do wyboru: z biologii na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

 7. obowiązkowo: z biologii na poziomie rozszerzonym,

 8. do wyboru: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: z matematyki lub języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna).

 9. farmacja – z dwóch przedmiotów:

 10. fizjoterapia – z dwóch przedmiotów:

 

§ 24

 1. Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający nową maturę oraz starą maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego wg następujących zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach zostanie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty, z wyłączeniem kierunków: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

  4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację, fizjoterapię i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 2. Kandydaci na jednolite studia magisterskie posiadający dyplom matury europejskiej (EB) lub matury międzynarodowej (IB) lub maturę zagraniczną, będą kwalifikowani według następujących zasad:

 3. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

 4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę - niezależnie od poziomu),

 5. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki; farmacja, fizjoterapia i analityka medyczna, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

§ 25

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne.

 

§ 26

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek biomedycyna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z trzech przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna:

   1. obowiązkowo: biologia i język angielski na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru: z matematyki na poziomie podstawowym

lub rozszerzonym lub chemii na poziomie rozszerzonym,

 1. stara matura:

  1. obowiązkowo: biologia i język angielski,

  2. do wyboru: z chemii lub matematyki.

 2. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturę i zaświadczenie OKE, będą kwalifikowani według zasad:

 3. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 4. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 5. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

 6. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek biomedycyna mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

 7. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 8. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

 9. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 10. Kandydaci posiadający maturę EB, maturę IB lub maturę zagraniczną będą kwalifikowani według zasad:

 

§ 27

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek elektroradiologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna:

- do wyboru dwa różne przedmioty, wybrane przez kandydata spośród: biologii, fizyki lub matematyki zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

 1. stara matura:

- do wyboru dwa różne przedmioty spośród: biologii, fizyki lub matematyki,

 1. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek elektroradiologia mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną, będą kwalifikowani według następujących zasad:

 3. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

 4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 28

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek higiena stomatologiczna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna:

   1. obowiązkowo: biologia poziom rozszerzony,

   2. do wyboru: język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  2. stara matura:

  3. obowiązkowo: biologia,

  4. do wyboru: język obcy nowożytny lub matematyka,

 2. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE, będą kwalifikowani według następujących zasad:

 3. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 4. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 5. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

 6. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek higiena stomatologiczna, mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

 7. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 8. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

 9. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 10. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną będą kwalifikowani według następujących zasad:

 

§ 29

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek kosmetologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna:

   1. obowiązkowo: biologia poziom rozszerzony,

   2. do wyboru: chemia na poziomie rozszerzonym lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  2. stara matura:

  3. obowiązkowo: biologia,

  4. do wyboru: chemia lub matematyka.

 2. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według następujących zasad:

 3. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 4. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 5. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

 6. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek kosmetologia, mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

 7. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 8. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

 9. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 10. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną, będą kwalifikowani według następujących zasad:

 

§ 30

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek techniki dentystyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki egzaminu manualnego i wyniki uzyskane z jednego przedmiotu:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna:

   • do wyboru: biologia, chemia lub fizyka zdawane na poziomie rozszerzonym,

  2. stara matura:

  3. do wyboru: biologia, chemia lub fizyka.

 2. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według następujących zasad:

 3. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 4. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 5. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego),

 6. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku.

 7. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

 8. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego).

 9. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną, będą kwalifikowani według następujących zasad:

 10. Egzamin manualny jest obowiązkowy.

 11. Egzamin manualny obejmuje rysunek siekacza górnego przyśrodkowego oraz modelowanie z plasteliny lub wycięcie z kostki mydła sześcianu o zadanych wymiarach.

 12. Za egzamin manualny kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

 13. Nieprzystąpienie do egzaminu manualnego skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

§ 31

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna

   • do wyboru: biologia, język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  2. stara matura:

  3. do wyboru: biologia, język obcy nowożytny lub matematyka.

 2. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek dietetyka: jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

 3. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna

  • do wyboru: biologia, język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna), chemia, fizyka lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

 4. stara matura:

 5. do wyboru: biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny lub matematyka.

 6. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 7. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty,

 8. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

 9. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

 10. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 11. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

 12. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 13. Kandydaci posiadający nową maturę lub starą maturą i zaświadczenie OKE będą kwalifikowani według następujących zasad:

 14. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną będą kwalifikowani według następujących zasad:

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 

§ 32

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne.

 

§ 33

 1. Na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: biomedycyna, biologia medyczna lub studiów drugiego stopnia na kierunku biotechnologia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: analityka medyczna, farmacja, lekarski.

 2. Na studia drugiego stopnia na kierunki: elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku.

 3. Na studia drugiego stopnia na kierunek dietetyka mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, żywienie człowieka, pielęgniarstwo, fizjoterapia, położnictwo, zdrowie publiczne, biotechnologia, biologia, chemia, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, żywienie człowieka i ocena żywności lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: lekarski, farmacja.

 4. Na studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów bez względu na kierunek i poziom studiów.

 

 

§ 34

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna jest:

  1. konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich z zastrzeżeniem ust.2,

  2. wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów odpowiednio: z pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do średniej ocen z całego toku studiów wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 3. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen przez większą liczbę kandydatów, niż liczba pozostałych miejsc na kierunku biomedycyna drugiego stopnia, zostanie zastosowane kryterium, którym jest wyższa punktacja uzyskana na świadectwie dojrzałości z przedmiotu język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.

 

§ 35

 1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunek dietetyka, będzie średnia ocen z całego toku studiów uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik ukończenia studiów.

 3. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik ukończenia studiów.

 

§ 36

 1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunek kosmetologia, będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na kierunku kosmetologia I stopnia. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na kierunek kosmetologia, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik z egzaminu dyplomowego.

 3. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik z egzaminu dyplomowego.

§ 37

 1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunki: elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo lub zdrowie publiczne będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik ukończenia studiów.

 3. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik ukończenia studiów.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 38

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 2. Wyniki prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych są jawne.

 3. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne publikują informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, w tym wyniki poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego poprzez umieszczenie na stronie internetowej: www.wynikirekrutacji.umlub.pl.

 4. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

 5. Dopuszcza się możliwość wysyłania przez WKR dodatkowych powiadomień do kandydatów wiadomością sms na numer telefonu komórkowego zarejestrowany przez operatora na terytorium RP, podany w formularzu rejestracyjnym, na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego, w przypadkach wymagających od kandydatów niezwłocznego podjęcia stosownych czynności.

 6. Forma korespondencji, o której mowa w ust. 5 nie zwalnia kandydatów ze sprawdzania komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu.

 7. Informacje uzyskane w toku procesu rekrutacji od kandydata, mogą być przetwarzane w celach statystycznych w formie zanonimizowanej, na co kandydat wyraża zgodę poprzez przystąpienie do rekrutacji.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komentarze (0)