Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KLASYFIKACJISTUDIA STACJONARNE
 

WYDZIAŁ MALARSTWA

• Malarstwo
 
MALARSTWO 
 
Studia jednolite magisterskie
I etap
Przegląd prac plastycznych (portfolio) - kandydat przesyła prace drogą elektroniczną z zakresu rysunku i malarstwa.
Kandydat decyduje o ilości, technikach i formacie prac plastycznych. Określa się jako minimum:
• 10 - 20 prac z rysunku, w tym obowiązkowe są realizacje przedstawiające studium całej postaci oraz detale anatomiczne, pejzaż, martwa natura, prace z wyobraźni,
• 10 - 20 prac z malarstwa, w tym wymagane są realizacje zawierające martwe natury oraz pejzaże, postać, prace z wyobraźni itp.
• 10 szkiców malarskich, na małych formatach (wymiar A3 i A4)
• 10 szkiców rysunkowych na małych formatach (wymiar A3 i A4)
Kandydat może zaprezentować w portfolio także inne realizacje artystyczne: fotografia, kolaże, prace multimedialne, filmowe itp. Jest to nieobowiązkowe maksymalna liczba prac — 10.
II etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:
1. Rysunek
2. Malarstwo
3. Zadanie specjalistyczne (jest poszerzeniem sprawdzianu kandydata o nieskrępowaną samodzielna wypowiedź artystyczną opartą o wyobraźnię, pomysłowość i inwencję interpretacyjną tematu środkami malarskimi.
III etap
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem obejmująca zapoznanie się z sylwetką kandydata, jego zainteresowaniami, doświadczeniem artystycznym i ogólnymi predyspozycjami.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimum kwalifikacyjne wynosi 17 pkt
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Senatu ASP Nr 11/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
 

WYDZIAŁ RZEŹBY I MEDIACJI SZTUKI

• Rzeźba
• Mediacja sztuki
 
RZEŹBA
Studia jednolite magisterskie
I etap
Portfolio - przegląd prac plastycznych, kandydat przesyła prace drogą elektroniczną. z zakresu:
• Rysunek: studium postaci - minimum 5 sztuk, format B-1 lub B-2
• Rysunek: bryła głowy - minimum 5 sztuk, format minimum A-4
• Szkicownik — prezentacja wybranych własnych prac o dowolnej tematyce.
• Format i technika dowolna. Ilość: od 5 do 20 sztuk.
• Mile widziana dodatkowa dokumentacja fotograficzna prac przestrzennych wykonanych przez kandydata z dowolnego materiału oraz innych realizacji i projektów.
II etap
Zadanie specjalistyczne
Praktyczne wykonanie zadań z zakresu rzeźby i malarstwa.
III etap
Rozmowa kwalifikacyjna:
Jednym z kryteriów oceny III etapu będzie omówienie prac kandydata oraz zadania specjalistycznego.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimum kwalifikacyjne wynosi 13 pkt
 
MEDIACJA SZTUKI 
Studia pierwszego stopnia
I etap
Portfolio - warunkiem udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest przedstawienie portfolio przesłane drogą elektroniczną, zawierające cyfrowe reprodukcje prac dotychczas wykonanych w liczbie od 10 do 20 wraz z opisem. Portfolio musi zawierać przynajmniej pięć prac rysunkowych przedstawiających studium postaci oraz przynajmniej pięć prac malarskich przedstawiających martwą naturę. Prace kandydata nie powinny być starsze niż sprzed roku.
Wymogi formalne:
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna:
Zadaniem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie umiejętności werbalizowania własnych idei w formie wypowiedzi ustnej, odzwierciedlającej świadomość historii sztuki oraz zdolność interpretacji i analizy współczesnych zjawisk artystycznych.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimum kwalifikacyjne wynosi 6 pkt
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Senatu ASP Nr 11/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
MEDIACJA SZTUKI 
Studia drugiego stopnia
I etap
Portfolio - warunkiem udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest przedstawienie portfolio przesłane drogą elektroniczną. Portfolio musi zawierać cyfrowe reprodukcje prac dotychczas wykonanych w liczbie od 10 do 20 wraz z opisem. Portfolio z zakresu sztuk wizualnych (w zależności od zainteresowań kandydata — może zawierać prace wizualne w technikach dowolnych; rysunek, malarstwo, fotografia, prace multimedialne, projekty graficzne, performance, instalacje, projekty scenograficzne). Prace kandydata nie powinny być starsze niż sprzed roku.
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna :
Zadaniem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie umiejętności werbalizowania własnych idei w formie wypowiedzi ustnej, odzwierciedlającej świadomość historii sztuki oraz zdolność interpretacji i analizy współczesnych zjawisk artystycznych.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimum kwalifikacyjne wynosi 8 punktów
 

WYDZIAŁ GRAFIKI I SZTUKI MEDIÓW

• Grafika
• Sztuka Mediów
 
GRAFIKA 
Studia jednolite magisterskie
Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym w trybie On - line. O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych z II etapu egzaminu.
I etap
Portfolio - sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata wskazanego kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO, złożone z prac dotychczasowych dokonań plastycznych, przesłanych elektronicznie poprzez elektroniczny system rekrutacyjny. Portfolio musi składać się z maksimum 30 prac:
• 10 prac rysunkowych przedstawiających studium postaci
• 10 prac z użyciem koloru (rysunek, malarstwo, grafika cyfrowa)
• 10 prac o tematyce dowolnej wskazujących na zainteresowanie kandydata/kandydatki grafiką Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
Format plików:
• • j pg,
• wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
• rozdzielczość 72 dpi
• pliki powinny być nazwane wg schematu: NazwiskoImięLiczbaporządkowajpg (np. Kowalski-Jan01 jpg)
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Senatu ASP Nr 11/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac. Lista z opisem prac:
• numeracja 1-30 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
• rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest) (np. 2020, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł).
Do etapu II kwalifikuje się 70 kandydatów z najwyższą punktacją.
H etap
Zadanie specjalistyczne + rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o portfolio.
Osoby które przejdą do H etapu otrzymują drogą elektroniczną zadania specjalistyczne. Zadania te muszą zrealizować w ciągu 24 godzin i zamieścić w systemie rekrutacji elektronicznej
Zadaniem II etapu egzaminu jest sprawdzenie na podstawie zrealizowanego zadana, portfolio i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej:
• umiejętności kandydata w rysunkowym interpretowaniu rzeczywistości,
• zdolności kandydata w graficznym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych,
• umiejętności werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień graficrny*ch.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi - 20 pkt.
 
SZTUKA MEDIÓW  
Studia pierwszego stopnia
Egzamin wstępny na kierunek Sztuka Mediów Studia pierwszego stopnia jest egzaminem konkurso¬wym przeprowadzonym w trybie on-line. O wyniku egzaminu decyduje liczba punktów uzyskanych z II etapu egzaminu.
I etap
Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO dotychczasowych prac plastycznych oraz dopuszczenie do II etapu egzaminu. Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
W portfolio oczekiwane są prace z poniższych zakresów i w ilościach:
• rysunek (studium postaci) i prace z użyciem koloru (min. 5 — max. 15)
• filmu lub animacji ( max. 5 dzieł o łącznej długości do 5 min)
• fotografii, fotoobiektów lub fotoinstalacji (max. 20)
• Opcjonalnie strony internetowe w formie zrzutów ekranu, rendery 3D i inne działania multime-dialne (max. 5),
W przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max. 3 nagrania o łącznej długości do 90 s)
Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:
dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:
1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekrano¬wej — dłuższy bok 1920 px;
2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej — dłuższy bok 1920 px (w uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załącze¬nie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000 px).
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Senatu ASP Nr 11/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać:
• tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
• rok powstania
• wymiary oryginału
• opis techniki wykonania
animacje, filmy:
• format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4
• standard video: HD (1280x720) lub Full HD (1920x1080px)
• animacje wektorowe: wskazany format .SWF;
interaktywne prezentacje, rendery 3D i strony internetowe:
• zrzuty ekranu (max. 5).
• nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości do 90 s)
Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać:
• tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
• rok powstania
• wymiary oryginału
• opis techniki wykonania
Nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię, tytuł pracy i trzycyfrowy nr porządkujący oraz powinna być zgodna z poniższym schematem:
Nazwisko _Im i ę_Tytuł_pracy_001.J PG
Do etapu II kwalifikuje się 40 kandydatów z najwyższą punktacją.
II etap
1. Osoby które przejdą do II etapu otrzymują drogą elektroniczną zadania specjalistyczne. Zadania te muszą zrealizować w ciągu 24 godzin i zamieścić w systemie rekrutacji elektronicznej. Za¬dania specjalistyczne weryfikują potencjał kreacyjny kandydata oraz predyspozycje i umiejęt¬ności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obra¬zowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem.
2. Prezentacja i omówienie przez kandydata własnych koncepcji i realizacji wizualnych zawartych w PORTFOLIO oraz zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu ( pkt 1).
II etap •
Rozmowa i omówienie portfolio przez kandydata 0 — 20 pkt. (Średnia bo rozszerza skalę)
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 15 pkt.)
Punktacja za portfolio (etap I) nie wlicza się do końcowego wyniku egzaminu.
 
SZTUKA MEDIÓW 
Studia drugiego stopnia
Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie on-line, który polega na prezentacji i omówieniu przez kandydata własnych koncepcji artystycznych i realizacji wizualnych zawartych w elektronicznym portfolio.
O przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się ab- 
solwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Senatu ASP Nr 11/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów kierunkowych pierwszego stopnia. Na¬bór przeprowadzony jest w trybie konkursowym. O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przy¬znanych przez komisję egzaminacyjną.
Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:
• trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotych-czasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne
n umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu narzędzi i języka nowych mediów (mul-timedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projek-towa, inne)
• zdolności kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu pojęć i idei,
n umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.
Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
Wymogi:
1. prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekrano¬wej — dłuższy bok 1920 px (min. 10 max. 20).
2. fotografie dokumentacyjne (dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.): pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB, w rozmiarze do prezentacji ekranowej — dłuższy bok 1920 px (min. 10 max. 20).
W uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000 px
Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej .
Opisy powinny zawierać:
• tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku)
n rok powstania
• wymiary oryginału
• opis techniki wykonania
animacje, filmy:
• format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4
• standard video: HD (1280x720) lub FullHD (1920x1080px) •
n animacje wektorowe: wskazany format .SWF;
• interaktywne prezentacje i strony internetowe: w formie zrzutów ekranu (max. 5). W przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max 3 o łącznej długości do 90 s) Nazwa pliku musi zawierać nazwisko, imię tytuł pracy i trzycyfrowy nr porządkujący oraz po-winna być zgodna z poniższym schematem:
Nazvvisko_Imię_Tytuł_pracy_001.JPG
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 5 pkt.
 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ, WZORNICTWA I SCENOGRAFII

  • Architektura Wnętrz
  • Wzornictwo
  • Scenografia
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Senatu ASP Nr 11/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
 
ARCHITEKTURA WNETRZ 
Studia pierwszego stopnia
I etap
Portfolio - dopuszczenie do egzaminu - sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o nadesłane w formie elektronicznej PORTFOLIO w tym:
niezbędne studium postaci oraz perspektywy konstrukcyjne mebli lub architektury (min. 10 prac, max. 20), można również dołączyć do 10 innych wybranych przez kandydata prac.
Do Portfolio należy dołączyć maksymalnie dwuminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym; film wskazujący, co jest motywacją do podjęcia studiów na naszej uczelni i wybranym kierunku). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1028 x 720. Nazwa pliku powinna także rozpoczynać się nazwiskiem i imieniem kandydata. Po tym etapie, do egzaminu specjalistycznego zakwalifikowanych jest 40 kandydatów z najwyższą liczbą punktów.
II etap
Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.
Tematy zadań będą odczytywane w dniu egzaminu. Kandydaci realizują na terenie uczelni egzamin praktyczny z następujących zadań:
1. Rysunek,
2. Malarstwo,
3. Zadanie specjalistyczne 2D — kompozycja kolorystyczna,
4. Zadanie specjalistyczne 3D — kompozycja przestrzenna biała,
III etap - prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.
Etap III odbywa się w kolejnym dniu po Etapie II .
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 25 pkt.
 
ARCHITEKTURA WNETRZ 
Studia drugiego stopnia
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera
Wymagania wstępne
1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań projektowych w obszarze architektury wnętrz, mebli i wystawiennictwa w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, materiałoznawstwa, konstrukcji, urbanistyki, ergonomii, wystawiennictwa oraz wiedzę ogólną z historii sztuki, historii projektowania architektury, architektury wnętrz, mebli i designu.
2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.
3. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
4. Umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych w procesie projektowym oraz analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
5. Umiejętności posługiwania się programami komputerowymi 2D (CAD) i 3D
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Senatu ASP Nr 11/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
6. Umiejętności i kompetencji w przygotowaniu do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie pozyskiwania informacji, selekcji, analizy problemowej i oceny złożonych zagadnień projektowych, popartych znajomością właściwych przepisów i norm prawa autorskiego.
7. Znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki projektowej.
I etap
Przeglądu w formie autoprezentacji, omówienia i oceny przedstawionego przez kandydata portfolio, dokumentującego dokonania projektowo — artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie;
Wymogi względem portfolio:
• prace dokumentujące predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku Architektura Wnętrz.
• dokumentacja techniczna minimum trzech projektów
• list motywacyjny (max 1 strona A4).
Portfolio należy uzupełnić o maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym; film wskazujący, co jest motywacją do podjęcia studiów na naszej uczelni i wybranym kierunku). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1028 x 720. Nazwa pliku powinna także rozpoczynać się nazwiskiem i imieniem kandydata.
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 10 punktów.
 
WZORNICTWO  
Studia pierwszego stopnia
Egzamin będzie prowadzony w trybie stacjonarnym. Po Etapie 1 — następuje wstępna selekcja kandydatów
I Etap
Portfolio/"teczka"
W portfolio mają się znaleźć po dwa rysunki, w dwóch różnych ujęciach, każdego z wymienionych poniżej przedmiotów. Rysunki należy wykonać z natury. Jeden z tych rysunków ma być monochromatyczny, a drugi kolorowy. Techniki rysunkowe dowolne. Wszystkie rysunki mają zostać wykonane na formacie A4, a następnie sfotografowane lub zeskanowane w całości (cały format A4) i przesłane do systemu rekrutacyjnego w formacie jpg w rozdzielczości 150 DPI (1240 x 1754). Do zestawu rysunków należy dołączyć też zdjęcia tych konkretnych przedmiotów, które są rysowane. Żadne ze zdjęć w formacie jpg nie powinno przekraczać rozmiaru 800 KB. Każda praca powinna być czytelnie podpisana nazwiskiem i imieniem kandydata. Nazwa każdego pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_czajnik_01.jpg - przykład tytułowania pliku).
Do portfolio można dołączyć do 10 innych wybranych przez kandydata prac. Mogą to być prace rysunkowe, malarskie, fotografie, projekty, modele, makiety itp. Zdjęcia w formacie jpg, żadne ze zdjęć nie powinno przekraczać rozmiaru 800 KB.
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Senatu ASP Nr 11/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
Portfolio musi też zawierać maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1280 x 720. Nazwa pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata.
Portfolio jest punktowane od O do 10. Otrzymanie O do 3 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio wlicza się do punktacji za cały egzamin. Po etapie portfolio komisja potrzebuje dwa dni na ocenę nadesłanych prac.
II Etap
Egzamin praktyczny
Egzamin odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta w budynku CSU.
Egzamin z rysunku — 2 godziny — 8 punktów
Egzamin z przygotowania szkiców kolorystycznych — 2 godziny — 8 punktów Testy — 20 minut — 4 punkty
Egzamin praktyczny — 4 godziny — 20 punktów
III Etap 3
Rozmowa z kandydatem
Rozmowa odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta w budynku CSU. Pretekstem do rozmowy będzie jeden z wylosowanych przez kandydata przedmiotów.
Rozmowa z kandydatem jest punktowana od O do 10
Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu, maksymalnie 50 punktów
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 25 punktów
 
WZORNICTWO 
Studia drugiego stopnia
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera uzupełnione o suplement i wymagane proceduralnie dokumenty
Wymagania wstępne
1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych w obszarze wzornictwa, w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, konstrukcji, technologii i materiałoznawstwa.
2. Umiejętności przekazywania informacji językiem szkiców koncepcyjnych, plansz ofertowych i rysunku technicznego w zakresie technik prezentacyjnych.
3. Umiejętności wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.
4. Umiejętności analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
5. Pogłębione umiejętności z zakresu sztuki: malarstwa, rysunku odręcznego oraz kompozycji płaskiej i przestrzennej.
6. Umiejętności posługiwania się komputerowymi programami projektowymi 2D i 3D.
7. Znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki projektowej.
 
Załącznik Nr 3
do Uchwały Senatu ASP Nr 11/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.
I Etap
Portfolio
Portfolio ma zawierać do 20 wybranych przez kandydata prac. Mogą to być projekty, modele, makiety, wizualizacje, prace rysunkowe, malarskie, fotografie, itp. Pliki w formacie jpg, żaden z pojedynczych plików nie powinien przekraczać rozmiaru 1000 KB. Nazwa każdego pliku powinna się rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_projekt_x_01.jpg - przykład tytułowania pliku).
Portfolio musi zostać przesłane do systemu rekrutacyjnego.
Portfolio musi też zawierać maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1280 x 720. Nazwa pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata.
Portfolio i film powinny zostać przesłane do systemu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami.
II Etap
Egzamin praktyczny
Etap ten składa się z zadania praktycznego realizowanego w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta w budynku CSU. Czas na realizację zadania wynosi 4 godziny.
III Etap
Rozmowa z kandydatem
Rozmowa odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta w budynku CSU. Kandydat podczas rozmowy ma mieć dostępne, swoje prace z portfolio oraz egzaminu praktycznego. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego.
Przyznawanie, przez komisję egzaminacyjną, punktów za wszystkie etapy odbywa się po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
Etap 1 jest punktowany od O do 15
Etap 2 i 3 jest punktowany wspólnie od O do 15
Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu, maksymalnie 30 punktów
Regulamin punktacji poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 25 punktów
 
SCENOGRAFIA 
Studia jednolite magisterskie
Wymagania wstępne
1. Umiejętnościci ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku plus znajomość podstawo-wych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
2. Kandydat wykazuje się zainteresowaniem teatrem, filmem, telewizją oraz orientacją z tego zakresu i jej najwybitniejszych przedstawicieli.
I Etap
Dopuszczenie do egzaminu.
Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione w formie elektronicznej PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych, w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).
PORTFOLIO należy umieścić jako załącznik w procesie rekrutacji on — line i przesłać na wskazany przez Uczelnię serwer.
 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)