Zasady Rekrutacji na AWF rok 2022/23

Artykuł archiwalny

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała nr 27/2021 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

Na podstawie: art. 69-72 z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.) i § 63 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Senat podjął następującą uchwałę:

 

§ 1

Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na studia oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rejestracji elektronicznej w roku akademickim 2022/2023 dla wszystkich kierunków i form studiów.

Terminy rekrutacji na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Akademii ustala się od 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r. (w tym rejestracja elektroniczna od 01.06.2022 r. w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępnym na stronie internetowej www.awf.wroc.pl).

 

 1. KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

Jednolite studia magisterskie – stacjonarne i niestacjonarne*

 

Jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia, zakończone uzyskaniem tytułu magistra.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku fizjoterapia – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata).

 

Kandydaci - absolwenci Medycznych Studiów Zawodowych –w celu dodatkowej punktacji składają:

 • dyplom technika fizjoterapii oryginał oraz kserokopię (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • zaświadczenie o latach pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na jednolite 5 - letnie studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na kierunek Fizjoterapia jest:

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

- ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z jednego przedmiotu spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

ocena bardzo dobra (5) 150 pkt

ocena dobra plus (4+) 120 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 60 pkt

ocena dostateczna (3) 30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6) 150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+) 135 pkt ocena bardzo dobra (5) 120 pkt

ocena dobra plus (4+) 105 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 75 pkt

ocena dostateczna (3) 60 pkt

ocena mierna plus (2+) 45 pkt

ocena mierna (2) 30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2,

 • 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

 • 25 pkt otrzymują absolwenci 2- lub 2,5-letniego studium medycznego kierunku fizjoterapia,

 • 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w charakterze fizjoterapeuty (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne płatne (czesne semestralne; możliwość opłaty w ratach; zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku).

 

 1. KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie) – stacjonarne i niestacjonarne*

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Kosmetologia, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku kosmetologia – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 

Kandydaci posiadający dyplom technika usług kosmetycznych, w celu dodatkowej punktacji składają:

 • dyplom szkoły policealnej (oryginał wraz z kserokopią),

 • zaświadczenie o latach pracy w zawodzie.

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek kosmetologia jest:

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

- ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z jednego przedmiotu spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

ocena bardzo dobra (5) 150 pkt

ocena dobra plus (4+) 120 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 60 pkt

ocena dostateczna (3) 30 pkt

 

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6) 150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+) 135 pkt ocena bardzo dobra (5) 120 pkt

ocena dobra plus (4+) 105 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 75 pkt

ocena dostateczna (3) 60 pkt

ocena mierna plus (2+) 45 pkt

ocena mierna (2) 30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2,

 • 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

 • 25 pkt otrzymują technicy usług kosmetycznych,

 • 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w zawodzie (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne); możliwość opłaty w ratach; zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne*

Dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) – posiadających dyplom licencjata w zakresie kosmetologii.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom studiów I stopnia licencjackich wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku kosmetologia (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek kosmetologia jest:

-odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • ocena końcowa na dyplomie licencjata przeliczana na punkty według skali:

 

ocena bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt ocena bardzo dobra (5) 8 pkt

ocena dobra plus (4,5) 7 pkt

ocena dobra (4) 6 pkt

ocena dostateczna plus (3,5) 5 pkt

ocena dostateczna (3) 4 pkt,

 

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (wpisana do suplementu lub na zaświadczeniu wydanym przez ukończoną uczelnię przeliczana na punkty według skali:

4,51–5,00 10 pkt

4,01–4,50 8 pkt

3,51–4,00 6 pkt

3,00–3,50 4 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie C1.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne); możliwość opłaty w ratach; zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

 1. KIERUNEK: TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Terapia Zajęciowa, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku terapia zajęciowa – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek terapia zajęciowa jest:

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

- ocena poziomu wiedzy kandydatów dokonana na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt, według:

ocena bardzo dobra (5) 150 pkt

ocena dobra plus (4+) 120 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 60 pkt

ocena dostateczna (3) 30 pkt

 

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6) 150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+) 135 pkt ocena bardzo dobra (5) 120 pkt

ocena dobra plus (4+) 105 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 75 pkt

ocena dostateczna (3) 60 pkt

ocena mierna plus (2+) 45 pkt

ocena mierna (2) 30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2,

 • 150 punktów – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne płatne (czesne semestralne); możliwość opłaty w ratach; zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku).

 

 1. KIERUNEK: SPORT

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Sport z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata na specjalnościach:

 • trenerskiej,

 • menedżera sportu.

Nabór na specjalność trenerską prowadzony jest aktualnie w dyscyplinach:

piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, kulturystyka, kolarstwo, badminton, gimnastyka sportowa, jujitsu, karate.

W postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego w zakresie wyżej wymienionych dyscyplin przez co najmniej 3 lata.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku sport – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

 

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek sport jest:

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

 

 • kandydaci z „nową maturą”

 

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt

poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt

 

 • kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

 

ocena bardzo dobra (5) 150 pkt

ocena dobra plus (4+) 120 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 60 pkt

ocena dostateczna (3) 30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6) 150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+) 135 pkt ocena bardzo dobra (5) 120 pkt

ocena dobra plus (4+) 105 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 75 pkt

ocena dostateczna (3) 60 pkt

ocena mierna plus (2+) 45 pkt

ocena mierna (2) 30 pkt

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

 • 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 100 pkt – absolwenci klas dwujęzycznych (matura dwujęzyczna),

 • 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

 • 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

 • 100 pkt – klasa sportowa I,

 • 100 pkt – międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2.

 

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław (potwierdzona przez kierownictwo Klubu Sportowego AZS-AWF) – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne płatne (czesne semestralne); możliwość opłaty w ratach; zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: SPORT

studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Sport przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub dla osób, które mają ukończone jednolite studia magisterskie.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom studiów I stopnia licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku sport – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek sport jest:

-odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę suma:

 

 • oceny końcowej na dyplomie:

 

bardzo dobry z wyróżnieniem (5,5) bardzo dobry (5,0)

dobry plus (4,5)

dobry (4,0)

dostateczny plus (3,5)

dostateczny (3,0)

 

 • średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich obliczona na podstawie suplementu lub zaświadczenia wydanego przez dziekanat.

 

Punkty preferencyjne:

 

 • 2 pkt za międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie C1.

 

Uwaga:

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Sport ubiegać się mogą jedynie kandydaci posiadający stopień licencjata uzyskany w szkołach znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i spełniający wymogi obowiązujących aktów prawnych (zał. 1 Uchwały 120/2004 RGSW).

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne płatne (czesne semestralne); możliwość opłaty w ratach; zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

 

 1. KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Wychowanie Fizyczne

z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

 • dokumenty uprawniające do otrzymania punktów dodatkowych (np. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy o posiadanej aktualnej klasie sportowej).

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek wychowanie fizyczne jest:

 

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

 

 • kandydaci z „nową maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt

poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt

 

 • kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

 

ocena bardzo dobra (5) 150 pkt

ocena dobra plus (4+) 120 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 60 pkt

ocena dostateczna (3) 30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6) 150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+) 135 pkt ocena bardzo dobra (5) 120 pkt

ocena dobra plus (4+) 105 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 75 pkt

ocena dostateczna (3) 60 pkt

ocena mierna plus (2+) 45 pkt

ocena mierna (2) 30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia,

 • 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 100 pkt – międzynarodowy certyfikat językowy B2,

 • 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

 • 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

 • 100 pkt – klasa sportowa I.

 

Deklaracja przystąpienia do Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław (potwierdzona przez kierownictwo Klubu Sportowego AZS-AWF) – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne płatne (czesne semestralne); możliwość opłaty w ratach; zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Wychowanie Fizyczne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakresie Wychowania Fizycznego.

Absolwent uzyskuje tytuł magistra w zakresie uprawnień pedagogicznych nauczyciela Wychowania Fizycznego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom studiów I stopnia licencjackich wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku wychowanie fizyczne – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata).

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek Wychowanie Fizyczne jest:

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali: ocena bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt ocena bardzo dobra (5) 8 pkt

ocena dobra plus (4,5) 7 pkt

ocena dobra (4) 6 pkt

ocena dostateczna plus (3,5) 5 pkt

ocena dostateczna (3) 4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

4,51–5,00 10 pkt

4,01–4,50 8 pkt

3,51–4,00 6 pkt

3,00–3,50 4 pkt.

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie C1.

 

Uwaga:

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne płatne (czesne semestralne); możliwość opłaty w ratach; zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

 1. KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Turystyka i Rekreacja

z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku turystyka i rekreacja – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata).

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (3-letnia licencjackie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek Turystyka i Rekreacja jest:

 

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

 

 • kandydaci z „nową maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt

poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt

 

 • kandydaci ze „starą maturą”

Kandydaci z tzw. „starą maturą” zdawaną do roku 1991 na podstawie dokonanej oceny poziomu wiedzy, z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii, mogą otrzymać maksymalnie 150 pkt według:

ocena bardzo dobra (5) 150 pkt

ocena dobra plus (4+) 120 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 60 pkt

ocena dostateczna (3) 30 pkt

natomiast wśród kandydatów ze „starą maturą” w latach 1991-2005 stosuje się następujący przelicznik:

ocena celująca (6) 150 pkt ocena bardzo dobra plus (5+) 135 pkt ocena bardzo dobra (5) 120 pkt

ocena dobra plus (4+) 105 pkt

ocena dobra (4) 90 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 75 pkt

ocena dostateczna (3) 60 pkt

ocena mierna plus (2+) 45 pkt

ocena mierna (2) 30 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego,

 • 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB) oraz „matury europejskiej” (EB),

 • 100 pkt – międzynarodowy certyfikat językowy B2.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne płatne (czesne semestralne); możliwość opłaty w ratach; zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne*

 

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Turystyka i Rekreacja przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub dla osób, które mają ukończone jednolite studia magisterskie.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl - Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • dyplom studiów I stopnia licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku wraz z kserokopiami, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub średnia wpisana do suplementu),

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku turystyka i rekreacja – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata).

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne na kierunek Turystyka i Rekreacja jest:

-odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej,

 • weryfikacja złożonych (wymaganych) dokumentów,

 • ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:

 

ocena bardzo dobra z wyróżnieniem 10 pkt ocena bardzo dobra (5) 8 pkt

ocena dobra plus (4+) 7 pkt

ocena dobra (4) 6 pkt

ocena dostateczna plus (3+) 5 pkt

ocena dostateczna (3) 4 pkt

 

 • średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na podstawie suplementu lub zaświadczenia wydanego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

 

4,51–5,00 10 pkt

4,01–4,50 8 pkt

3,51–4,00 6 pkt

3,00–3,50 4 pkt

 

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci za międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie C1.

 

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uwaga:

*Studia niestacjonarne płatne (czesne semestralne); możliwość opłaty w ratach; zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

 

 

 1. STUDIA DLA KANDYDATÓW Z POTWIERDZONYMI EFEKTAMI UCZENIA SIĘ W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE

WROCŁAWIU

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się następuje zgodnie z Uchwałą Senatu nr 47/2019 Senatu AWF we Wrocławiu poprzez wpis na listę studentów przez Rektora po spełnieniu wymogów zawartych w Regulaminie potwierdzania efektów uczenia się, który to Regulamin stanowi załącznik do Uchwały senatu 47/2019.

Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się następuje w drodze wpisu na listę studentów przez Rektora.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • zgodne z Uchwałą nr47/2019 Senatu AWF we Wrocławiu - składane wraz z wnioskiem przed procedurą potwierdzania efektów uczenia się;

 • Decyzja Dziekana o potwierdzeniu efektów uczenia się;

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu w internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl- Rekrutacja – portal rekrutacyjny),

 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem)

 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata).

 

§ 2

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego w latach szkolnych począwszy od 2018/19 przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, oraz jednolitych studiów magisterskich.

 2. Uprawnienia laureata i finalisty przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury .

 3. Lista olimpiad i konkursów jest zgodny z wykazem MEN na dany rok szkolny i dostępny na stronie MEN.

 

§ 3

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, przyjmowane będą na pierwszy rok studiów zgodnie art. 69 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. oraz zasadami przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 2. Podstawą do przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie będzie:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach

o systemie oświaty;

 1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

 2. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,

o której mowa w pkt d;

 1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną

o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących;

 2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (zgodnie z art. 69, ust. 3. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.). Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą daje prawo do kontunuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczenia, która go wydała, uprawnia on w Rzeczypospolitej Polskiej do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia (zgodnie z art. 326, ust. 2. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r.).

 3. Szczegółowa lista wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zapisana będzie w dokumencie dostępnym na stronie internetowej – „Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji cudzoziemców oraz obywateli polskich z dokumentami zagranicznymi potwierdzającymi wykształcenie na studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”.

 

§ 4

 1. Obywatele polscy posiadający zagraniczne dokumenty potwierdzające wykształcenie uczestniczą w procesie rekrutacji zgodnie z wszystkimi terminami oraz wymogami obejmującymi obywateli polskich zdających polską maturę czy kończących studia w Polsce.

 2. Punkty będą przyznane na podstawie dodatkowego dokumentu określającego sposób ich przeliczania.

 3. Kandydaci zobowiązani są również do zapoznania się z listą wymaganych dodatkowych dokumentów w związku z posiadaniem dokumentów zagranicznych potwierdzających wykształcenie – szczegółowa informacja będzie podana na stronie www.awf.wroc.pl. w zakładce Rekrutacja.

 4. Zapis ten dotyczy również obywateli polskich posiadających dyplomy IB oraz EB.

 

§ 5

 1. Kandydat w pierwszej kolejności zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Uzupełnia tam swoje

dane osobowe, wnosi opłatę za postępowanie rekrutacyjne, wgrywa zdjęcie w formie elektronicznej (zgodne z aktualnymi wymogami przy wydawaniu dowodu osobistego) oraz wprowadza podstawowe informacje dotyczące swojego wykształcenia.

 1. Kandydaci zdający maturę po roku 2006, jeśli nie złożyli wcześniej zastrzeżenia, będą mieli uzupełnione wyniki maturalne pozyskane z Krajowego Rejestru Matur.

 2. Po zakończeniu rejestracji elektronicznej Kandydaci otrzymają informacje o wynikach rekrutacji na swoim koncie opisane w postaci statusów.

 3. Komplet dokumentów w wyznaczonych terminach składają jedynie osoby, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia i posiadają status „Kandydat wstępnie zakwalifikowany”. Potwierdzają tym samym chęć studiowania.

 4. W przypadku zwolnienia się miejsc, jeśli Kandydaci nie przyniosą dokumentów (co jest równoznaczne z rezygnacją), kolejne osoby z listy rezerwowej są informowane o możliwości złożenia dokumentów.

 5. Rekrutacja jest zakończona w momencie opublikowania list osób przyjętych z uwzględnieniem limitów na poszczególne kierunki studiów.

 6. Kwalifikacja na zwolnione miejsca w sytuacji rezygnacji z podjęcia studiów będzie trwała w sposób ciągły, nie dłużej jednak niż do 30 września 2022 r.

 7. W przypadku, gdy na określonym kierunku i formie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się w terminach określonych na stronie internetowej uczelni (www.awf.wroc.pl) według zasad obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji do wyczerpania limitu zatwierdzonego przez Senat AWF, ale nie dłużej niż do 30 września 2022 r.

 8. Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji.

 9. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów.

 10. Uczelnia zastrzega sobie prawo nie podjęcia kształcenia w roku akademickim 2022/2023 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt mała liczba kandydatów.

 

§ 6

 1. Kandydat może otrzymać dodatkowe punkty preferencyjne za posiadanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka obcego na poziomie B2 na I stopień studiów lub studia jednolite magisterskie, oraz międzynarodowy certyfikat znajomości języka obcego na poziomie C1 na II stopień studiów zgodnie z punktacja zamieszczoną w § 1 przy opisie kierunku i stopnia studiów.

 2. Akceptacji certyfikatów dokonuje Centrum Języków Obcych AWF we Wrocławiu.

 

 

§ 7

 1. Uczelnia prowadzić będzie rekrutację na studia w języku angielskim na każdy kierunek studiów.

 2. Przyjęcie na studia w języku angielskim następuje poza przyjętymi limitami na studia stacjonarne zgodnie z zarządzeniem Rektora wydawanym na dany rok akademicki.

 3. Studia w języku angielskim są odpłatne. Odpłatność za studia będzie zamieszczona w Regulaminie Opłat na rok akademicki 2022/2023 i opublikowana w BIP, oraz na stronie Uczelni w zakładce rekrutacja.

 4. Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów z obywatelstwem polskim chcących studiować w języku angielskim jest analogiczny do opisanych w § 1.

 5. Wykaz wymaganych dokumentów dla kandydatów cudzoziemców chcących studiować w języku angielskim jest analogiczny do opisanych w § 3.

 6. Wpisanie na listę studentów na dany kierunek studiów następuje na podstawie złożonego kompletu dokumentów i podpisania umowy na świadczenie usług edukacyjnych.

 7. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kształcenia w języku angielskim w roku akademickim 2022/2023 na I roku studiów na tych kierunkach, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt mała liczba kandydatów.

 

§ 8

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Komisja Rekrutacyjna powoływana co roku przez Rektora na podstawie zarządzenia.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 5. Wszystkie decyzje podpisuje przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

 6. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora. Rektor rozpatruje tylko te odwołania, które wskazują na naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

 7. Odwołania składa się przez Komisję Rekrutacyjną.

 8. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Komentarze (0)