Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny 2022/2023

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Wrocławskich we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, obowiązujące obywateli polskich – kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023, na kierunkach:

 1. lekarskim,

 2. lekarsko-dentystycznym,

 3. farmacji,

 4. analityce medycznej

 

 

Informacje wstępne

 

Wymagania opisane w tym dokumencie określają prawa i obowiązki kandydata na I rok studiów, ich spełnienie jest niezbędne do dopuszczenia kandydata do kolejnych, następujących po sobie etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niekompletnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki oraz decyzje komisji rekrutacyjnej.

 

 1.  

Postanowienia ogólne


 

 1. Na podstawie art. 69-72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021, poz. 478), ustala się, na rok akademicki 2022/2023, warunki i tryb rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych), prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zwanym dalej „Uczelnią”, na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji i analityce medycznej, obowiązujące obywateli polskich posiadających:

  1. świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce,

  2. świadectwo uzyskane za granicą,

  3. dyplom IB albo dyplom EB

– zwanych dalej „kandydatami”.

 1. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie jest:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
   z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania
   się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
   z 2020 r. poz. 1327), zwanej dalej „USO”;

  3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 USO;

  4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.:

  6. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty;

  7. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty

– zwane dalej „świadectwem”.

 1. Na stronie internetowej Uczelni zamieszczane są informacje dotyczące rekrutacji, w szczególności:

  1. warunki rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2022/2023,

  2. harmonogramy rekrutacji 2022, odrębne dla każdego kierunku i formy studiów, zwane dalej „harmonogramami”,

  3. link do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanego dalej „IRK”,

  4. listy kandydatów (m. in. rankingowe, zakwalifikowanych do przyjęcia, przyjętych na studia),

  5. informacje o rekrutacji i bieżące komunikaty.

 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  1. kompletną rejestrację w IRK,

  2. terminowe wniesienie pełnej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, zwanej dalej „opłatą rekrutacyjną”, na indywidualny dla kandydata rachunek bankowy Uczelni wygenerowany przez IRK,

  3. postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną na kierunku studiów, zwaną dalej „KR”,

  4. złożenie przez kandydata albo pełnomocnika kandydata, zakwalifikowanego do przyjęcia, wymaganych dokumentów w siedzibie właściwej KR,

  5. wpisanie kandydata na listę studentów albo wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia,

  6. terminowe dokonanie formalności niezbędnych do wpisu na I rok studiów we właściwym dla kierunku dziekanacie.

 3. Kandydaci posiadający ważny dowód osobisty lub polski paszport (potwierdzający obywatelstwo polskie) oraz równocześnie paszport innego państwa – są z mocy prawa traktowani na terytorium Polski jako obywatele polscy.

 4. Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest limitowana i określona w uchwale Senatu w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów na dany rok akademicki.

 5. Terminy i czynności dotyczące procesu rekrutacji są zamieszczone we właściwych harmonogramach.

 6. Kierunek studiów i jego forma mogą być uruchomione, jeśli liczba przyjętych osób będzie wynosiła co najmniej 30 osób lub za zgodą Prorektora ds. Dydaktyki. W przypadku, gdy kierunek nie zostanie uruchomiony, opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez kandydata do właściwej KR, na zasadach określonych w Regulaminie wnoszenia i zwrotu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na I rok studiów dostępnym na stronie rekrutacji.

 7. Kandydaci na studia mają możliwość udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolną liczbę kierunków i form studiów z zastrzeżeniem ust. 10. W przypadku kandydowania równocześnie na kilka kierunków, kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy z nich.

 8. Na studia nie mogą aplikować osoby studiujące już na danym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym
  we Wrocławiu lub innej uczelni.

 9. Przeniesienie studenta miedzy uczelniami lub w ramach uczelni, w tym także zmiana formy studiów, może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w regulaminie studiów. Decyzję o przeniesieniu wydaje Dziekan.

 10. W przypadku niewypełnienia przez kandydatów limitu przyjęć na danym kierunku i formie studiów, Przewodniczący właściwej KR może podjąć decyzję o II naborze na studia. Informacja o terminach obowiązujących w II naborze
  zostanie określona w harmonogramie.

 11. Informacje dotyczące rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 zamieszczane są na stronie internetowej uczelni oraz udzielane przez właściwą dla danego kierunku KR, natomiast poza okresem rekrutacji informacje można uzyskać
  w dziekanatach wydziałów prowadzących dany kierunek studiów.

 12. Uczelnia nie udziela telefonicznej informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

 13. Kandydaci z niepełnosprawnościami, zgłaszają swoje szczególne potrzeby do Działu Spraw Studenckich, najpóźniej
  w terminie do 6 tygodni przed terminami i czynnościami, określonymi we właściwym dla kierunku i formy studiów, harmonogramie. Po otrzymaniu zgłoszenia Uczelnia podejmie działania, które będą miały na celu zrównanie szans w procesie rekrutacji kandydatów na studia.

 

 1.  

Postępowanie kwalifikacyjne

 

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie wyznaczonym w harmonogramie:

 2. zarejestrują się w IRK, tj. poprawnie i kompletnie wypełnią pola obowiązkowe w profilu kandydata, w tym dokonają wyboru kierunku i formy studiów,

 3. uzupełnią w IRK wyniki ze świadectwa z przedmiotów kierunkowych,

 4. ponownie wpiszą wyniki ze świadectwa w przypadku aplikowania na studia:

  1. w II naborze, albo

  2. niestacjonarne (dotyczy kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji na studia stacjonarne na tym samym kierunku),

 5. wniosą w pełnej wysokości opłatę rekrutacyjną na indywidualny dla każdego kandydata i każdego kierunku, formy studiów, rachunek bankowy Uczelni, wygenerowany w IRK,

 6. załączą do indywidualnego profilu kandydata w IRK elektroniczny plik z:

 7. aktualnym kolorowym zdjęciem o rozmiarze 300 x 375 pikseli w formacie JPEG-JPG, o rozdzielczości
  nie mniejszej niż 300 dpi (odpowiadającym fotografii o wymiarach 35x45 mm) – wykonanym zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce. Maksymalny rozmiar pliku 100 KB,

 8. w przypadku kandydatów niepełnoletnich 1 – ze skanem oświadczenia przedstawiciela ustawowego (rodzica, w wyjątkowych przypadkach innego opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez kandydata wraz ze skanem:

  • skróconego odpisu aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata (w przypadku rodzica) lub dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (w przypadku opiekuna prawnego),

  • tłumaczenia dokumentu przez tłumacza przysięgłego, gdy jest wydany w języku obcym,

 9. dodatkowo, w przypadku kandydatów posiadających świadectwo uzyskane za granicą:

 10. zamieszczą w IRK czytelny skan (w formacie PDF lub JPEG) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym (z wyłączeniem dyplomu IB/EB),

 11. uzyskają pozytywny wynik z organizowanego przez Uczelnię obowiązkowego egzaminu z języka polskiego (nie dotyczy dyplomu IB/EB, z zastrzeżeniem, że na świadectwie jest wynik z nauczania języka polskiego).

 12. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie są wyniki ze świadectwa, o którym mowa w § 2 ust. 2.

 13. Kryteria postępowania kwalifikacyjnego:

 14. podstawowe – wynik ze świadectwa z następujących przedmiotów, zdawanych na określonych poniżej poziomach, zwanych dalej „przedmiotami kierunkowymi” 1

 15. na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym – trzy przedmioty kierunkowe:

 16. biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym, oraz

 17. chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym, oraz

 18. matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia – egzamin pisemny na poziomie podstawowym albo rozszerzonym (za poziom rozszerzony nie przyznaje się dodatkowych punktów),

 19. na kierunkach: farmacja i analityka medyczna – dwa przedmioty kierunkowe:

 20. biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym, oraz

 21. chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym.

 22. dodatkowe – dla kandydatów ze świadectwem uzyskanym za granicą (nie dotyczy dyplomu IB/EB, z zastrzeżeniem, że na tym świadectwie jest wynik z nauczania języka polskiego)

– pozytywny wynik z obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, organizowanego przez Uczelnię, poświadczającego jego znajomość, w tym w zakresie słownictwa z biologii i chemii, w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim. Egzamin, odpowiadający poziomowi B2, ma formę pisemną, może składać się z części sprawdzającej rozumienie ze słuchu oraz części testowej. Wynik z egzaminu z języka polskiego nie jest doliczany do punktów z przedmiotów kierunkowych, natomiast stanowi kryterium dodatkowe w przypadku uzyskania przez wielu kandydatów najmniejszej, jednakowej liczby punktów uprawniających do przyjęcia na dany kierunek i formę studiów. Do przyjęcia zakwalifikowany zostanie kandydat, który uzyskał najlepszy wynik. Jeżeli mimo zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacji, liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy określony limit miejsc, kandydaci ci nie zostaną przyjęci na studia. Natomiast na pozostałych kierunkach, w przypadku kandydatów z identyczną punktacją, przekroczenie limitu jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.

Posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka na poziomie C1 nie zwalnia z obowiązkowego egzaminu z języka polskiego przez Uczelnię.

 1.  

Zasady przeliczania wyników ze świadectw

 

 1. Zasady przeliczania wyników ze świadectw na punkty (dot. świadectw polskich i zagranicznych):

  1. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z każdego przedmiotu kierunkowego wynosi 100;

  2. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach, odpowiada punktom według zasady 1% = 1 punkt;

  3. minimalna liczba punktów, uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi
   na kierunek:

   1. lekarski i lekarsko-dentystyczny – 150 punktów w sumie z trzech przedmiotów kierunkowych, przy jednoczesnym warunku, że z żadnego z nich wynik nie jest niższy niż 30 punktów,

   2. farmacja i analityka medyczna – 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego.

Kandydaci, którzy nie spełnili warunków opisanych w ust. 3, nie będą uwzględniani w procesie rekrutacyjnym.

 1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości z egzaminu maturalnego zdawanego od 2005 roku, zwanego dalej „nową maturą”, będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w § 3 ust 3 pkt 1 z zastrzeżeniem, że w przypadku egzaminu maturalnego dwujęzycznego, uwzględnia się wyłącznie wynik uzyskany z przedmiotu zdawanego w języku polskim.

 2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości z egzaminu maturalnego zdawanego do roku 2004, zwanego dalej „starą maturą”, mają możliwość zdawania egzaminu nowej matury z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.

 3. Kandydaci posiadający dyplom matury europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich (Dz. U.
  z 2005 r., Nr 3, poz. 10), którzy zdali ją ze wszystkich przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, będą kwalifikowani według następujących zasad:

 4. brany będzie pod uwagę wynik uzyskany z przedmiotów kierunkowych z matury EB z poziomu rozszerzonego,

 5. otrzymany na świadectwie wynik z części pisemnej z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w § 3 ust 3 pkt 1 (wynik wynoszący co najmniej 6 punktów) stanowi – po przemnożeniu przez 10 – liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy zdawali maturę EB w 2022 roku, a nie otrzymali dyplomu w wymaganym terminie, dostarczają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego EB (wystawione przez dyrektora ukończonej szkoły średniej). Oryginał dyplomu EB kandydat składa niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 21 września 2022 r. (liczy się data wpływu do KR). W przypadku niedostarczenia dyplomu we wskazanym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy osób wpisanych na listę studentów oraz zostaje wydana decyzja o odmowie przyjęcia na studia z powodu niespełnienia warunków rekrutacji.

 1. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej IB (wydany przez International Baccalaureate Organization
  z siedzibą w Genewie), którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, będą kwalifikowani według następujących zasad:

  1. brany będzie pod uwagę uzyskany z matury IB wynik z przedmiotów kierunkowych,

  2. oceny z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, są przeliczane na punkty zgodnie z tabelą

nr 1:

tabela nr 1

skala przeliczania ocen matury międzynarodowej IB na punkty rekrutacyjne

 

Ocena za przedmiot kierunkowy

(dotyczy wszystkich poziomów Study SL, SL i HL)

ocena z przedmiotu na dyplomie

punkty

1

0

2

29

3

43

4

57

5

72

6

86

7

100

 

Kandydaci, którzy zdawali maturę IB w 2022 roku, a nie otrzymali dyplomu w wymaganym terminie, dostarczają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego IB (wystawione przez dyrektora ukończonej szkoły średniej). Oryginał dyplomu IB kandydat składa niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 21 września 2022 r. (liczy się data wpływu do KR). W przypadku niedostarczenia dyplomu we wskazanym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy osób wpisanych na listę studentów oraz zostaje wydana decyzja o odmowie przyjęcia na studia z powodu niespełnienia warunków rekrutacji.

 1. Kandydaci posiadający świadectwo uzyskane za granicą (z wyłączeniem dyplomu IB/EB) przeliczają wynik ze świadectwa z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, według następujących zasad:

 2. wyniki, wyrażone w skali 100 procentowej, należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 3. wyniki, wyrażone w innej skali niż 100 procentowa, przelicza się według tabel nr 2 - 8, przygotowanych dla poszczególnych krajów/skali ocen,

 4. w przypadku, gdy brak jest tabeli odpowiadającej skali ocen zastosowanej na świadectwie stosuje się przeliczenie proporcjonalne (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, stosując zasadę, że gdy wartość po przecinku jest większa bądź równa 5, to zaokrąglamy w górę, a gdy wartość jest mniejsza niż 5, to zaokrąglamy w dół) przy założeniu, że:

  1. minimalna ocena pozytywna odpowiada nie mniej niż 30 punktom/procentom w rekrutacji,

  2. maksymalna ocena odpowiada 100 punktom/100 procentom:


 

tabela nr 2

czterostopniowa skala ocen

(dotyczy m.in.: Szwecja, Rosja, Kazachstan)

 

tabela nr 3

pięciostopniowa skala ocen

(systemy ocen w krajach zachodnich)

skala ocen

ocena

punkty

 

skala ocen

ocena

punkty

2

IG

0

 

E

minimum passing

0

3

G = Pass

35

 

D

below average

25

4

VG = Pass with distinction

70

 

C

average

50

5

MVG = Pass with special distinction

100

 

B

good

75

 

 

 

A

excellent

100

 

tabela nr 4

sześciostopniowa skala ocen

 

tabela nr 5

sześciostopniowa skala ocen

(dot. Niemiec)

Skala ocen

Punkty

 

Skala ocen

Punkty

1

0

 

6

0

2

20

 

5

20

3

40

 

4

40

4

60

 

3

60

5

80

 

2

80

6

100

 

1

100

 

tabela nr 6

 

tabela nr 7

 

tabela nr 8

dwunastostopniowa skala ocen

 

dziesięciostopniowa skala ocen

 

dwudziestostopniowa skala ocen

(dot. m.in. Ukrainy * )

 

(dot. m.in. Białorusi ** )

 

(dot. m.in. Francji i Grecji)

Skala ocen

Punkty

 

Skala ocen

Punkty

 

Skala ocen

Punkty

12

100

 

10

100

 

20

100

11

92

 

9

90

 

19

93

10

83

 

8

80

 

18

86

9

75

 

7

70

 

17

79

8

67

 

6

60

 

16

72

7

58

 

5

50

 

15

65

6

50

 

4

40

 

14

58

5

42

 

3

30

 

16

51

4

33

 

2

0

 

12

44

3

0

 

1

0

 

11

37

2

0

 

 

 

 

10

30

1

0

 

 

 

 

0-9

0

*) poziom rozszerzony: wynik egzaminu ZNO (skala 200-0) przeliczany jest wg wzoru: 2 pkt z ZNO odpowiadają 1 pkt rekrutacyjnemu;

**) poziom rozszerzony: wynik egzaminu CT (skala 100-0) przeliczany jest wg wzoru: 1 pkt z CT odpowiada 1 pkt rekrutacyjnemu;

 

 1. Wyniki ze świadectwa obejmujące grupę przedmiotów typu “science“, zawierające obszar wiedzy i kompetencje ze wszystkich przedmiotów kierunkowych wymaganych na dany kierunek studiów, są przeliczane na punkty – jako wynik uzyskany z każdego z wymaganych przedmiotów. Przy przeliczaniu wyników z grupy przedmiotów zastosowanie mają zasady opisane w ust. 1 i 6 .

KR może zażądać od kandydata dostarczenia dodatkowych dokumentów poświadczających obszar, poziom wiedzy oraz uzyskane efekty uczenia się z każdego przedmiotu kierunkowego, w szczególności:

 1. wykazu przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach grupy przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami,

 2. informacji o zrealizowanym programie nauczania, czasie nauki i skali ocen.

 3. W przypadku, gdy na świadectwie uzyskanym za granicą brak jest jednego z przedmiotów kierunkowych, bierze się pod uwagę wynik z tego przedmiotu z ostatniego roku (klasy), gdy przedmiot był nauczany.

 4. Uczelnia uznaje wyniki uzyskane z przeprowadzanego, także w latach ubiegłych (od 2020 r.) Uczelnianego Egzaminu Wstępnego (UEW), zdawanego w innej uczelni, pod warunkiem, że uzyskano pozytywny wynik ze wszystkich wymaganych na naszej uczelni przedmiotów kierunkowych, na odpowiednich poziomach, określonych w § 3 ust. 3 pkt 1. Warunkiem uznania wyników z egzaminu wstępnego jest jego przeprowadzanie na arkuszach egzaminacyjnych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz ocenionych według standardów obowiązujących przy ocenianiu arkuszy egzaminu maturalnego. KR uznaje wyniki UEW wyłącznie na podstawie wystawionego na papierze firmowym zaświadczenia, podpisanego i opieczętowanego przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej danego kierunku, z uczelni na której zdawany był UEW.

 5. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z Uchwałą Nr 1979 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu laureatów/finalistów/uczestników ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, obowiązujących na lata akademickie od 2019/2020 do 2022/2023.

 

 1.  

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów zobowiązani są do:

 2. przedstawienia dokumentu tożsamości (oryginał - do wglądu); z zastrzeżeniem składania dokumentów przez osobę upoważnioną przez kandydata – wówczas należy okazać upoważnienie zawierające poświadczenie własnoręczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez notariusza lub członka KR.

 3. złożenia następujących dokumentów:

  1. własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej, wydrukowanej z IRK,

  2. oryginału oraz kopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa wymienionego w § 2 ust 2 (oryginały zostaną zwrócone po zakończeniu procesu rekrutacji),

  3. dokumentu potwierdzającego wniesienie w pełnej wysokości opłaty rekrutacyjnej. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualny dla każdego kandydata, kierunku i formy studiów, rachunek bankowy Uczelni, wygenerowany przez IRK. Wpłata dokonana na inne rachunki bankowe Uczelni nie będzie uwzględniana (jest równoznaczna z jej brakiem),

  4. w przypadku kandydatów niepełnoletnich 1 :

   • oświadczenia przedstawiciela ustawowego (rodzica, w wyjątkowych przypadkach innego opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez kandydata,

   • kopii (oryginał do wglądu) odpisu skróconego aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata (w przypadku rodzica) albo kopii dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (w przypadku opiekuna prawnego),

   • tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego, gdy są wydane są w języku obcym.

  5. złożenia oświadczenia, że kandydat nie jest obecnie studentem tego samego kierunku studiów, na który aplikuje (dotyczy naszej lub innej uczelni),

  6. zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku, z organizowanego przez Uczelnię, egzaminu z języka polskiego - w przypadku świadectwa uzyskanego za granicą zaświadczenie przekazywane jest bezpośrednio do właściwego dla kierunku dziekanatu.

 4. Dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 5. Dokumenty powinny być umieszczone w białej, wiązanej teczce, na którą należy nakleić wygenerowany z systemu IRK wydruk identyfikacyjny tzw. naklejka.

 

 1.  

Listy rekrutacyjne

 

 1. W procesie rekrutacji KR przygotowuje i publikuje listy kandydatów, według uzyskanej przez kandydatów sumy punktów– od najwyższej do najniższej.

 2. Listy rankingowe, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) tworzone są przez KR w terminach określonych w harmonogramie, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów, w ramach obowiązujących limitów przyjęć.

 3. Listy zamieszczane według kodu rejestracyjnego ID kandydata z IRK na stronie internetowej Uczelni (strona rekrutacji) nie stanowią wiążącego wykazu podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów.

 4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek, formę zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, z niżej wymienionych przedmiotów:

 5. biologia, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym;

 6. chemia – na kierunkach: farmacji i analityce medycznej.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów ze wskazanego przedmiotu, z egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu. Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów może zostać przyjęta mniejsza liczba kandydatów. Natomiast na pozostałych kierunkach, w przypadku kandydatów z identyczną punktacją, przekroczenie limitu jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.

 

 

 1.  

Pozostałe wymagania

 

 1. Do zakończenia rekrutacji kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z komunikatami i informacjami o rekrutacji podawanymi na stronie internetowej Uczelni i na swoim indywidualnym profilu w IRK oraz ponoszą odpowiedzialność za wynikające z niedopełnienia tego obowiązku skutki oraz decyzje komisji.

 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są do dostarczenia do KR dokumentów wymienionych w § 5.

 3. Dokumenty wymienione w § 5 mogą zostać złożone i odebrane osobiście przez kandydata albo przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie pocztą, kurierem lub w inny niż osobisty sposób.

 4. Postępowanie administracyjne w procesie rekrutacji rozpoczyna się w dniu złożenia w KR ankiety osobowej (data wpływu na ankiecie) wraz z pozostałymi dokumentami, o których mowa w § 5.

 5. Stwierdzenie rozbieżności między treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi przez kandydatów do IRK, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 6. Kandydaci, po złożeniu kompletu dokumentów w KR i przyjęciu na studia, uzyskują w IRK status „osoby przyjętej na studia” z obowiązkiem dopełnienia formalności administracyjnych we właściwym dziekanacie.

 7. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 8. Niepełnoletni kandydat może samodzielnie dokonać wpisu na studia pod warunkiem przedstawienia oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów, zawierającego poświadczenie notarialne podpisu. Jeśli wpisu dokonuje przedstawiciel ustawowy obecność kandydata niepełnoletniego nie jest wymagana.

 9. Osoby przyjęte na studia, po otrzymaniu skierowania na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy, są zobowiązane do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, do jednostki prowadzącej wpisy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych.

 10. Decyzje o odmowie przyjęcia na studia podejmuje i wydaje KR. Decyzje podpisuje przewodniczący KR.

Decyzja o odmowie przyjęcia na studia jest doręczana kandydatom na piśmie, za potwierdzeniem odbioru.

 1. Niedostarczenie w terminie dokumentów wymienionych w § 5 uznaje się za rezygnację z udziału w rekrutacji i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Na zwolnione miejsca zostaną zakwalifikowani kolejni kandydaci, aż do wypełnienia limitu przyjęć.

 2. Odebranie dokumentów przed zakończeniem postępowania rekrutacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu rezygnacji z podjęcia studiów.

 3. Rezygnację z rekrutacji na studia, kandydaci mogą złożyć:

 4. bezpośrednio z indywidualnego profilu kandydata w IRK, albo

 5. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego zarejestrowanego w IRK, albo

 6. osobiście, albo

 7. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.

 

 1.  

Zmiana punktacji w wyniku odwołania – rekrutacja uzupełniająca

 

 1. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania od weryfikacji punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (o których mowa w art. 44zzz USO).

 2. W rekrutacji uzupełniającej należy:

  1. skierować do właściwego KR wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dokumentem, poświadczającym zmieniony wynik uzyskany na egzaminie maturalnym, tj. nowe, zmienione świadectwo dojrzałości lub nowy aneks do świadectwa dojrzałości albo nowe zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego,

  2. zmienić w IRK wynik/wyniki uzyskany/e w efekcie odwołania.

 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji uzupełniającej zostanie określony w harmonogramie.

 

 1.  

Odwołania

 

 1. Od decyzji KR o odmowie przyjęcia na studia, kandydatom przysługuje odwołanie do rektora, złożone w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem KR, która decyzję wydała.

 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania można zrzec się tego prawa w drodze oświadczenia składanego organowi, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, nadto nie przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 10

Klauzula siły wyższej

 

Warunki i tryb rekrutacji mogą ulec zmianie na skutek działania siły wyższej, zgodnie i na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących.

1 Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ukończyła 18 lat.

2 W przypadku świadectw uzyskanych za granicą pod uwagę brany jest wynik na najwyższym poziomie dla danego systemu edukacyjnego.

 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, obowiązujące obywateli polskich – kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023, na kierunkach:

 1. fizjoterapia – jednolite studia magisterskie,

 2. pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne – studia pierwszego stopnia,

 3. pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia

 

 1.  

Postanowienia ogólne

 

 1. Na podstawie art. 69-72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) ustala się, na rok akademicki 2022/2023, warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych), prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zwanym dalej „Uczelnią”, obowiązujące obywateli polskich posiadających:

  1. świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce,

  2. świadectwo uzyskane za granicą,

  3. dyplom IB albo EB,

– zwanych dalej „kandydatami”.

 1. Podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia:

 2. jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia jest:

 3. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
  z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 4. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania
  się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), zwanej dalej „USO”;

 5. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 USO;

 6. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 7. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

 8. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty;

 9. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty

– zwane dalej „świadectwem”,

 1. drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów.

 2. Kandydaci posiadający ważny dowód osobisty lub polski paszport (potwierdzający obywatelstwo polskie) i równocześnie paszport innego państwa – są z mocy prawa traktowani na terytorium Polski jak obywatele polscy.

 3. Rekrutację prowadzi się na:

 4. trzyletnie studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego na kierunkach:

 5. pielęgniarstwo (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat pielęgniarstwa,

 6. położnictwo (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat położnictwa,

 7. ratownictwo medyczne (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat,

 8. zdrowie publiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: licencjat,

 9. dietetyka (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat,

 10. trzyipółletnie studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego na kierunku:

a) pielęgniarstwo (studia niestacjonarne) – tytuł: licencjat pielęgniarstwa,

 1. dwuletnie studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego na kierunkach:

 2. pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: magister pielęgniarstwa,

 3. położnictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: magister położnictwa,

 4. zdrowie publiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: magister,

 5. dietetyka (studia stacjonarne) – tytuł: magister.

 6. pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne), kończące się uzyskaniem tytułu: magister.

 7. Podstawą przyjęcia kandydatów na I rok studiów, jest spełnienie warunków rekrutacji, określonych w niniejszym dokumencie.

 8. Na stronie internetowej Uczelni zamieszczane są informacje dotyczące rekrutacji, w szczególności:

  1. warunki rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2022/2023,

  2. harmonogramy rekrutacji 2022, odrębne dla każdego kierunku, formy i poziomu studiów, zwane dalej „harmonogramami”,

  3. link do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanego dalej „IRK”,

  4. listy kandydatów (m.in. rankingowe, zakwalifikowanych do przyjęcia, przyjętych na studia),

  5. informacje o rekrutacji i bieżące komunikaty.

 9. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  1. kompletną rejestrację w IRK,

  2. terminowe wniesienie pełnej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, zwanej dalej „opłatą rekrutacyjną”, na indywidualny dla kandydata rachunek bankowy Uczelni wygenerowany przez IRK,

  3. postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną na kierunku studiów, zwaną dalej „KR”,

  4. złożenie przez kandydata albo pełnomocnika kandydata, zakwalifikowanego do przyjęcia, wymaganych dokumentów
   w siedzibie właściwej KR,

  5. wpisanie kandydata na listę studentów lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

  6. terminowe dokonanie formalności niezbędnych do wpisu na I rok studiów we właściwym dziekanacie dla kierunku.

 10. Terminy i czynności dotyczące procesu rekrutacji są zamieszczone we właściwych harmonogramach.

 11. Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest limitowana i określona w uchwale Senatu w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów na dany rok akademicki.

 

§ 2.

Postępowanie kwalifikacyjne

 

Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w terminie wyznaczonym w harmonogramie:

 1. zarejestrują się w IRK, tj.: poprawnie i kompletnie wypełnią obowiązkowe pola w profilu kandydata, w tym dokonają wyboru kierunku, poziomu i formy studiów,

 2. uzupełnią w IRK wyniki ze świadectwa z przedmiotów kierunkowych,

 3. ponownie wpiszą wyniki ze świadectwa w przypadku aplikowania na studia:

 4. w II naborze, albo

 5. niestacjonarne (dotyczy kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji na studia stacjonarne na tym samym kierunku),

  1. wniosą w pełnej wysokości opłatę rekrutacyjną, na – indywidualny dla kandydata – rachunek bankowy Uczelni, wygenerowany w IRK odrębnie dla każdego kierunku, formy i poziomu studiów,

  2. załączą do indywidualnego profilu kandydata w IRK elektroniczny plik z:

 6. aktualnym kolorowym zdjęciem o rozmiarze 300 x 375 pikseli w formacie JPEG-JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (odpowiadającym fotografii o wymiarach: 35x45 mm) wykonanym zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce. Maksymalny rozmiar pliku 100 KB,

 7. w przypadku kandydatów niepełnoletnich 1 – ze skanem oświadczenia przedstawiciela ustawowego (rodzica, w wyjątkowych przypadkach innego opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez kandydata – wraz ze skanem:

  1. skróconego odpisu aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata (w przypadku rodzica) lub dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (w przypadku opiekuna prawnego),

  2. tłumaczenia dokumentu przez tłumacza przysięgłego, gdy jest wydany w języku obcym.

 8. dodatkowo, w przypadku kandydatów posiadających świadectwo/dyplom uzyskany za granicą:

 9. załączą w IRK czytelny skan (w formacie PDF lub JPEG) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa (z wyłączeniem dyplomu EB/IB) lub dyplom wraz z nostryfikacją i tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego,

 10. uzyskają pozytywny wynik z obowiązkowego egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Uczelnię (nie dotyczy dyplomu IB/EB, z zastrzeżeniem, że na świadectwie jest wynik z nauczania języka polskiego).

 

 1.  

Postępowanie kwalifikacyjne na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz

na studia pierwszego stopnia na kierunkach:

pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i dietetyka

 

Kryteria postępowania kwalifikacyjnego:

 1. podstawowe – wynik ze świadectwa, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, z przedmiotów kierunkowych, określonych w tabeli nr 1, który należy wpisać do systemu IRK.

 2. dodatkowe:

 3. dla kandydatów ze świadectwem uzyskanym w Polsce (dotyczy także dyplomu IB/EB):

– wynik/ocena przeliczona na punkty ze świadectwa z pisemnego egzaminu z języka polskiego;

 1. dla kandydatów ze świadectwem uzyskanym za granicą (nie dotyczy dyplomu IB/EB, z zastrzeżeniem, że na świadectwie jest wynik z nauczania języka polskiego):

– pozytywny wynik, obowiązkowego egzaminu z języka polskiego, organizowanego przez Uczelnię, poświadczającego znajomość języka polskiego, w tym w zakresie słownictwa z biologii i chemii, w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów prowadzonych po polsku. Egzamin, odpowiadający poziomowi B2, ma formę pisemną, może składać się z części sprawdzającej rozumienie ze słuchu oraz części testowej.

Posiadanie certyfikatu poświadczającego znajomość języka na poziomie C1 nie zwalnia z obowiązkowego egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Uczelnię.

Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez wielu kandydatów najmniejszej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na dany kierunek, poziom i formę studiów. Do przyjęcia zakwalifikowany zostanie kandydat, który uzyskał najlepszy wynik. Jeżeli mimo zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacji, liczba kandydatów przekroczy określony limit jego przekroczenie jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.

Wynik uzyskany z języka polskiego nie jest doliczany do punktów z przedmiotów kierunkowych.

 

 

 

 

tabela nr 1

wykaz przedmiotów kierunkowych

kierunek studiów

poziom studiów

liczba przedmiotów kierunkowych

przedmiot/y kierunkowy/e

na studia stacjonarne i niestacjonarne

poziom podstawowy albo rozszerzony

(poziom do wyboru – wybór lepszego wyniku)

dodatkowe kryterium kwalifikacji

pielęgniarstwo (stacjonarne i niestacjonarne) położnictwo

(stacjonarne)

licencjackie (pierwszego stopnia)

1

biologia

język polski, pisemny

 

ratownictwo medyczne

(stacjonarne)

1

jeden z następujących przedmiotów

(do wyboru przez kandydata):

biologia, chemia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia

zdrowie publiczne

(stacjonarne i niestacjonarne)

 

2

obowiązkowo język obcy nowożytny * )

oraz

jeden z następujących przedmiotów

(do wyboru przez kandydata):

matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia

 

*) W przypadku posiadania:

 1. certyfikatu językowego: kandydat ustala liczbę punktów odpowiadającą danemu certyfikatowi w oparciu o tabelę nr 12 a następnie wpisuje ją do swojego profilu w IRK.

 2. certyfikatu językowego oraz wyniku z matury z języka obcego: kandydat wpisuje do swojego profilu w IRK wyższy (korzystniejszy) z uzyskanych wyników.

 

dietetyka (stacjonarne)

 

1

jeden z przedmiotów do wyboru przez kandydata:

biologia albo chemia

 

fizjoterapia

(stacjonarne i niestacjonarne)

jednolite magisterskie

2

obowiązkowo biologia

oraz

jeden z następujących przedmiotów:

(do wyboru przez kandydata):

chemia, fizyka, fizyka i astronomia

 

 

 1.  

Zasady przeliczania wyników ze świadectw

 

 1. Zasady przeliczania wyników ze świadectw na punkty (dot. świadectw polskich i zagranicznych):

  1. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z każdego przedmiotu kierunkowego wynosi 100,

  2. minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi po 30 punktów z każdego przedmiotu kierunkowego. Kandydat, który nie uzyskał z każdego z przedmiotów kierunkowych przynajmniej takiego wyniku, nie będzie uwzględniany w procesie rekrutacyjnym,

  3. Wyniki uzyskane z przedmiotów kierunkowych ze świadectwa wyrażone w skali 100 procentowej, należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

 2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości z egzaminu maturalnego zdawanego od 2005 roku, zwanego dalej „nową maturą”, będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego, z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w tabeli nr 1, z zastrzeżeniem, że w przypadku egzaminu maturalnego dwujęzycznego, uwzględnia się wyłącznie wynik uzyskany z przedmiotu zdawanego w języku polskim.

 3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości z egzaminu maturalnego zdawanego do roku 2004, zwanego dalej „starą maturą”:

 4. samodzielnie przeliczają oceny ze zdawanych podczas egzaminu maturalnego przedmiotów kierunkowych według skali zawartej w tabeli nr 2:

tabela nr 2

skala przeliczania ocen starej matury na punkty rekrutacyjne

ocena z przedmiotu kierunkowego

punkty

celujący

6

100

bardzo dobry

5

80

dobry

4

70

dostateczny

3

50

dopuszczający

2

30

niedostateczny

1

0

 

 1. mają możliwość zdawania egzaminu nowej matury z przedmiotów kierunkowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia.

 2. Kandydaci posiadający dyplom matury europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich (Dz.U. z 2005 r., Nr 3, poz. 10), którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, będą kwalifikowani według następujących zasad:

 3. brany będzie pod uwagę wynik uzyskany z przedmiotu/ów kierunkowego/ych z matury EB,

 4. otrzymany na świadectwie wynik z części pisemnej z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w tabeli nr 1 (wynik wynoszący co najmniej 6 punktów) stanowi – po przemnożeniu przez 10 – liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci, którzy zdawali maturę EB w 2022 roku, a nie otrzymali dyplomu w wymaganym terminie, dostarczają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego EB (wystawione przez dyrektora ukończonej szkoły średniej). Kopię dyplomu EB (oryginał do wglądu) kandydat składa niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 21 września 2022 r. (liczy się data wpływu do KR). W przypadku niedostarczenia dyplomu we wskazanym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy osób wpisanych na listę studentów oraz zostaje wydana decyzja o odmowie przyjęcia na studia z powodu niespełnienia warunków rekrutacji.

 1. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej IB (wydany przez International Baccalaureate Organization
  z siedzibą w Genewie), którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, będą kwalifikowani według następujących zasad:

 2. brany będzie pod uwagę wynik uzyskany z przedmiotu/ów kierunkowego/ych z matury IB,.

 3. otrzymany na świadectwie wynik z części pisemnej z przedmiotów kierunkowych o których mowa w tabeli nr 1 (poziom do wyboru – wybór lepszej oceny) są przeliczane na punkty zgodnie z tabelą nr 3:

 

tabela nr 3

skala przeliczania ocen matury międzynarodowej IB na punkty rekrutacyjne

Ocena za przedmiot kierunkowy

(dotyczy wszystkich poziomów Study SL, SL i HL)

ocena z przedmiotu na dyplomie

punkty

1

0

2

29

3

43

4

57

5

72

6

86

7

100

 

Kandydaci, którzy zdawali maturę IB w 2022 roku, a nie otrzymali dyplomu w wymaganym terminie, dostarczają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego IB (wystawione przez dyrektora ukończonej szkoły średniej). Kopię dyplomu IB (oryginał do wglądu) kandydat składa niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 21 września 2022 r. (liczy się data wpływu do KR). W przypadku niedostarczenia dyplomu we wskazanym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy osób wpisanych na listę studentów oraz zostaje wydana decyzja o odmowie przyjęcia na studia
z powodu niespełnienia warunków rekrutacji.

 1. Kandydaci posiadający świadectwo uzyskane za granicą (z wyłączeniem dyplomu IB/EB) przeliczają wynik ze świadectwa z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, według następujących zasad:

 2. Wyniki, wyrażone w skali 100 procentowej, należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt,

 3. Wyniki, wyrażone w innej skali niż 100 procentowa, przelicza się według tabel nr 4–10, przygotowanych dla poszczególnych krajów/skali ocen,

 4. W przypadku, gdy brak jest tabeli odpowiadającej skali ocen zastosowanej na świadectwie - stosuje się przeliczenie proporcjonalne (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, stosując zasadę, że gdy wartość po przecinku jest większa bądź równa 5, to zaokrąglamy w górę, a gdy wartość jest mniejsza niż 5, to zaokrąglamy w dół) przy założeniu, że:

  1. minimalna ocena pozytywna odpowiada nie mniej niż 30 punktom/procentom w rekrutacji,

  2. maksymalna ocena odpowiada 100 punktom/100 procentom.

 

 

tabela nr 4

czterostopniowa skala ocen

(dotyczy m.in.: Szwecja, Rosja, Kazachstan)

 

tabela nr 5

pięciostopniowa skala ocen

(systemy ocen w krajach zachodnich)

 

 

pięciostopniowa skala ocen

skala ocen

ocena

punkty

 

skala ocen

ocena

punkty

2

IG

0

 

E

minimum passing

0

3

G = Pass

35

 

D

below average

25

4

VG = Pass with distinction

70

 

C

average

50

5

MVG = Pass with special distinction

100

 

B

good

75

 

 

 

A

excellent

100

 

tabela nr 6

sześciostopniowa skala ocen

 

tabela nr 7

sześciostopniowa skala ocen

(dot. Niemiec)

Skala ocen

Punkty

 

Skala ocen

Punkty

1

0

 

6

0

2

20

 

5

20

3

40

 

4

40

4

60

 

3

60

5

80

 

2

80

6

100

 

1

100

 

 

tabela nr 8

 

tabela nr 9

 

tabela nr 10

dwunastostopniowa skala ocen

 

dziesięciostopniowa skala ocen

 

skala ocen

(dot. m.in. Ukrainy * )

 

(dot. m.in. Białorusi ** )

 

(dot. m.in. Francji i Grecji)

Skala ocen

Punkty

 

Skala ocen

Punkty

 

Skala ocen

Punkty

12

100

 

10

100

 

20

100

11

92

 

9

90

 

19

93

10

83

 

8

80

 

18

86

9

75

 

7

70

 

17

79

8

67

 

6

60

 

16

72

7

58

 

5

50

 

15

65

6

50

 

4

40

 

14

58

5

42

 

3

30

 

16

51

4

33

 

2

0

 

12

44

3

0

 

1

0

 

11

37

2

0

 

 

 

 

10

30

1

0

 

 

 

 

0-9

0

*) poziom rozszerzony: wynik egzaminu ZNO (skala 200-0) przeliczany jest wg wzoru: 2 pkt z ZNO odpowiadają 1 pkt rekrutacyjnemu;

**) poziom rozszerzony: wynik egzaminu CT (skala 100-0) przeliczany jest wg wzoru: 1 pkt z CT odpowiada 1 pkt rekrutacyjnemu;

 

 1. Wyniki ze świadectwa obejmujące grupę przedmiotów typu “science“, zawierające obszar wiedzy i kompetencje ze wszystkich przedmiotów kierunkowych wymaganych na dany kierunek studiów, są przeliczane na punkty – jako wynik uzyskany z każdego z wymaganych przedmiotów. Przy przeliczaniu wyników z grupy przedmiotów zastosowanie mają zasady opisane w ust. 1 i 6 .

KR może zażądać od kandydata dostarczenia dodatkowych dokumentów poświadczających obszar, poziom wiedzy oraz uzyskane efekty uczenia się z każdego przedmiotu kierunkowego, w szczególności:

 1. wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach grupy przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami;

 2. informację o zrealizowanym programie nauczania, czasie nauki i skali ocen.

 3. W przypadku, gdy na świadectwie uzyskanym za granicą brak jest jednego z przedmiotów kierunkowych, bierze się pod uwagę wynik z tego przedmiotu z ostatniego roku (klasy), gdy przedmiot był nauczany.

 4. Uczelnia uznaje wyniki uzyskane z przeprowadzanego, także w latach ubiegłych (zdawanego od 2020 r.) Uczelnianego Egzaminu Wstępnego (UEW), zdawanego w innej uczelni, pod warunkiem, że uzyskano pozytywny wynik ze wszystkich wymaganych na naszej uczelni przedmiotów kierunkowych, na odpowiednich poziomach, określonych w tabeli 1. Warunkiem uznania wyników z egzaminu wstępnego jest jego przeprowadzanie na arkuszach egzaminacyjnych przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz ocenionych według standardów obowiązujących przy ocenianiu arkuszy egzaminu maturalnego. KR uznaje wyniki UEW wyłącznie na podstawie zaświadczenia, wystawionego na papierze firmowym, podpisanego i opieczętowanego przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej danego kierunku w uczelni, na której zdawany był UEW.

 5.  

Olimpiady

 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z uchwałą nr 1979 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu laureatów/finalistów/uczestników ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, obowiązujących na lata akademickie od 2019/2020 do 2022/2023.

 

 1.  

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na kierunki:

pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i dietetyka

 

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunki pielęgniarstwo, położnictwo i dietetyka mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku studiów.

 3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zdrowie publiczne mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, dietetyka, zarządzanie, ekonomia, prawo, socjologia, lekarski, lekarsko-dentystyczny. W przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż wymienione, kandydat może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego przez KR po zasięgnięciu opinii dziekana i Zespołu Programowego ds. Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

 4. Postępowania kwalifikacyjne na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia obejmują w szczególności kryteria określone w tabeli nr 11:

tabela nr 11

kryteria postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia

Kierunki studiów

kryteria postępowania kwalifikacyjnego

pielęgniarstwo

(stacjonarne i niestacjonarne)

położnictwo

(stacjonarne i niestacjonarne)

 1. średnia z ocen uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia;

średnia (wyrażona do drugiego miejsca po przecinku) stanowi liczbę punktów według przelicznika: ocena 5,00 = 5,00 pkt, ocena 4,95 = 4,95 pkt, itd.

 1. liczba punktów za publikację (zgodnie z ust. 5), której kandydat jest autorem lub współautorem. Kandydat otrzymuje 1 punkt niezależnie od liczby publikacji.

zdrowie publiczne

(stacjonarne i niestacjonarne)

 1. średnia z ocen uzyskanych w toku studiów: pierwszego stopnia albo jednolitych magisterskich, na podstawie zaświadczenia wystawionego przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia;

średnia (wyrażona do drugiego miejsca po przecinku) stanowi liczbę punktów według przelicznika: ocena 5,00 = 5,00 pkt, ocena 4,95 = 4,95 pkt, itd.

 1. liczba punktów za publikację (zgodnie z ust. 5), której kandydat jest autorem lub współautorem. Kandydat otrzymuje 1 punkt niezależnie od liczby publikacji.

dietetyka
(stacjonarne)

 1. wynik wstępnego egzaminu teoretycznego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszych warunków rekrutacji,

 2. liczba punktów za publikację (zgodnie z ust. 5), której kandydat jest autorem lub współautorem. Kandydat otrzymuje 10 punktów niezależnie od liczby publikacji.

 

 1. Przez publikację, o której mowa w tabeli nr 11, należy rozumieć książki lub artykuły opublikowane po przeprowadzeniu recenzji naukowej, której celem jest ocena naukowej zawartości pracy, przeprowadzona przez osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora. W razie wątpliwości, KR może dodatkowo wymagać od kandydata przedstawienia zaświadczenia
  z wydawnictwa lub od redaktora naukowego czasopisma, potwierdzającego przeprowadzenie recenzji publikacji, której kandydat jest autorem lub współautorem (kopia, oryginał do wglądu).

 2. Dodatkowym kryterium dla kandydatów z dyplomem uzyskanym za granicą jest uzyskanie pozytywnego wyniku
  z organizowanego w uczelni egzaminu z języka polskiego; wynik z egzaminu nie jest doliczany do punktów wymienionych
  w tabeli nr 11. Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne ma zastosowanie w przypadku uzyskania przez wielu kandydatów najmniejszej, jednakowej liczby punktów uprawniających do przyjęcia na dany kierunek, poziom i formę studiów; do przyjęcia zakwalifikowany zostanie kandydat, który uzyskał najlepszy wynik. Jeżeli mimo zastosowania dodatkowego kryterium kwalifikacji, liczba kandydatów przekroczy określony limit - jego przekroczenie jest możliwe w sytuacji, gdy odchylenie od limitu jest mniejsze niż jego niewypełnienie.

 

 1.  

Przedmiotowy egzamin wstępny na studia drugiego stopnia na kierunku dietetyka

 

 1. Pisemny, teoretyczny egzamin wstępny, zwany dalej egzaminem, na studia drugiego stopnia na kierunek dietetyka przeprowadza Komisja Egzaminacyjna.

 2. Egzamin składa się ze 120 pytań testowych, zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z zagadnień (m.in. objętych programem kształcenia na kierunku dietetyka na studiach I stopnia), jak niżej:

 3. żywienie człowieka – żywieniowe źródła składników odżywczych, skutki niedoboru i nadmiaru składników odżywczych
  w diecie, rola makro i mikroskładników w żywieniu człowieka, normy żywienia i wyżywienia,

 4. podstawy dietetyki – cele żywieniowe, produkty i techniki kulinarne zalecane i zabronione w poszczególnych jednostkach chorobowych, zalecenia żywieniowe w profilaktyce i przebiegu różnych chorób,

 5. edukacja żywieniowa – światowe, europejskie i polskie strategie i programy poprawy zdrowia poprzez prawidłowe żywienie.

 6. Wykaz obowiązującej do egzaminu literatury:

 7. Jarosz M.: Praktyczny podręcznik dietetyki. IŻŻ, Warszawa 2010,

 8. Biernat J. (red): Wybrane zagadnienia z nauki o żywieniu człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
  we Wrocławiu, Wrocław 2009;

 9. Przysławski J. (red): Ocena wartości odżywczej żywności, żywienia i stanu odżywienia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2009;

 10. Gertig H., Przysławski J.: Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006;

 11. Bujko J. (red): Podstawy dietetyki. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008;

 12. Bawa S., Gajewska D., Kozłowska L., Lange E., Myszkowska-Ryciak J., Włodarek D.: Dietoterapia 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009;

 13. Gawęcki J., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne (3). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;

 14. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. T.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;

 15. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia dla populacji Polski 2017, Instytut Żywności i Żywienia 2017, http://www.izz.waw.pl/normy-zwienia.

 16. KR, po uzgodnieniu z Komisją Egzaminacyjną, publikuje regulamin egzaminu na stronie internetowej rekrutacji oraz wskazuje jego termin i miejsce nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą egzaminu.

 

 

 

 1.  

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów zobowiązani są do:

 2. przedstawienia dokumentu tożsamości (oryginał - do wglądu); z zastrzeżeniem składania dokumentów przez osobę upoważnioną przez kandydata – wówczas należy okazać upoważnienie zawierające poświadczenie własnoręczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez notariusza lub członka KR.

 3. złożenia następujących dokumentów:

  1. własnoręcznie podpisanej ankiety osobowej, wydrukowanej z IRK,

  2. kopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,

  3. dokumentu potwierdzającego wniesienie w pełnej wysokości opłaty rekrutacyjnej na indywidualny dla każdego kandydata, kierunku, poziomu i formy studiów, rachunek bankowy Uczelni, wygenerowany przez IRK. Wpłata dokonana na inne rachunki bankowe Uczelni nie będzie uwzględniana (jest równoznaczna z jej brakiem),

  4. w przypadku kandydatów niepełnoletnich 1 :

   • oświadczenia przedstawiciela ustawowego (zwykle rodzica, w wyjątkowych przypadkach innego opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez kandydata,

   • kopii (oryginał do wglądu) odpisu skróconego aktu urodzenia niepełnoletniego kandydata (w przypadku rodzica) albo kopii dokumentu potwierdzającego prawo do opieki (w przypadku opiekuna prawnego),

   • tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego, gdy oświadczenia jest wydane są w języku obcym.

  5. złożenia oświadczenia, że kandydat nie jest obecnie studentem tego samego kierunku studiów, na który aplikuje (dotyczy naszej lub innej uczelni),

  6. zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z organizowanego w Uczelni egzaminu z języka polskiego - w przypadku świadectwa uzyskanego za granicą zaświadczenie przekazywane jest bezpośrednio do właściwego dziekanatu dla kierunku,

  7. dodatkowo - na studia drugiego stopnia:

 4. kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginały do wglądu) oraz - w przypadku dyplomu zagranicznego – także nostryfikacji,

 5. w zależności od kierunku, na który kandydat ubiega się o przyjęcie:

 6. zaświadczenia o średniej z ocen, o której mowa w tabeli nr 11 (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych w toku studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wystawionego przez ukończoną uczelnię),

 7. kopii publikacji, o której mowa w § 6 ust. 5, której kandydat jest autorem lub współautorem (oryginał do wglądu),

 8. wyniku teoretycznego egzaminu wstępnego przeprowadzonego przez Uczelnię.

 9. Dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 10. Dokumenty powinny być umieszczone w białej, wiązanej teczce, na którą należy nakleić wygenerowany
  z systemu IRK wydruk identyfikacyjny tzw. naklejka.

 

 

 1.  

Listy rekrutacyjne

 

 1. Rekrutację na wszystkie kierunki, poziomy i formy studiów przeprowadzają KR powołane odrębnie dla każdego kierunku studiów.

 2. Listy rankingowe, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia) przygotowywane są przez KR, według uzyskanej przez kandydatów sumy punktów – od najwyższej do najniższej, w terminach określonych w harmonogramach, odrębnie dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów, w ramach obowiązujących limitów przyjęć. Listy zamieszczane według kodu rejestracyjnego ID kandydata z IRK na stronie internetowej Uczelni (strona rekrutacji) nie stanowią wiążącego wykazu podawane są wyłącznie w celach informacyjnych, dokumentem wiążącym są listy rekrutacyjne kandydatów zamieszczane na tablicach ogłoszeń właściwego dziekanatu.

 3. Do zakończenia rekrutacji kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z komunikatami i informacjami o rekrutacji podawanymi na stronie internetowej Uczelni oraz na swoim indywidualnym profilu w IRK oraz ponoszą odpowiedzialność za wynikające z niedopełnienia tego obowiązku skutki oraz decyzje komisji.

 

 

 1. KR:

  1. wpisuje osoby przyjęte na studia na listę studentów,

  2. podejmuje i wydaje decyzje o odmowie przyjęcia na studia. Decyzje podpisuje przewodniczący KR.

 2. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia jest doręczana kandydatowi na piśmie, za potwierdzeniem odbioru.

 

 

 1.  

Pozostałe wymagania

 

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do dostarczenia do KR dokumentów wymienionych
  w § 8.

 2. Dokumenty kandydaci mogą składać i odbierać osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, o którym mowa w § 8 ust 1 pkt 1. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie pocztą, kurierem lub w inny niż osobisty sposób.

 3. Postępowanie administracyjne w procesie rekrutacji rozpoczyna się w dniu złożenia w KR ankiety osobowej (data wpływu na ankiecie) wraz z pozostałymi dokumentami, o których mowa w § 8.

 4. Stwierdzenie rozbieżności między treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi przez kandydata do IRK, może skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 5. Kandydaci, po złożeniu kompletu dokumentów w KR i przyjęciu na studia, uzyskują w IRK status „osoby przyjętej na studia”
  z obowiązkiem dopełnienia formalności administracyjnych we właściwym dziekanacie.

 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 7. Niepełnoletni kandydat może samodzielnie dokonać wpisu na studia pod warunkiem przedstawienia oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów, zawierającego poświadczenie notarialne podpisu. Jeśli wpisu dokonuje przedstawiciel ustawowy obecność kandydata niepełnoletniego nie jest wymagana.

 8. Osoby przyjęte na studia, po otrzymaniu skierowania na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy, są zobowiązane do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, do jednostki prowadzącej wpisy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych.

 9. Niedostarczenie w terminie dokumentów wymienionych w § 8 uznaje się za rezygnację z udziału w rekrutacji i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Na zwolnione miejsca, zostaną zakwalifikowani następni kandydaci, aż do wypełnienia limitu przyjęć.

 10. Odebranie dokumentów przed zakończeniem postępowania rekrutacyjnego jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu rezygnacji z podjęcia studiów.

 11. Rezygnację z rekrutacji na studia, kandydat może złożyć:

 12. bezpośrednio z indywidualnego profilu kandydata w IRK, albo

 13. drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego zarejestrowanego w IRK, albo

 14. osobiście, albo

 15. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.

 16. Informacje dotyczące rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 zamieszczane są na stronie internetowej uczelni oraz udzielane przez właściwą KR, natomiast poza okresem rekrutacji informacje można uzyskać w dziekanatach prowadzących dany kierunek studiów.

 

 1.  

Zmiana punktacji w wyniku odwołania – rekrutacja uzupełniająca

 

 1. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania od weryfikacji punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, (o którym mowa w art. 44zzz USO).

 2. W rekrutacji uzupełniającej należy:

  1. skierować do właściwego KR wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym zmieniony wynik uzyskany na egzaminie maturalnym, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj.: nowe, zmienione świadectwo dojrzałości lub nowy aneks do świadectwa dojrzałości albo nowe zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego,

  2. zmienić w IRK wynik/wyniki uzyskany/e w efekcie odwołania.

 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji uzupełniającej zostanie określony w harmonogramie.

 

 1.  

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów przystępujących do studiów w trybie procedury Potwierdzenia Efektów Uczenia się

 

 1. Kandydaci na studia, rekrutujący się w trybie procedury, określonej Regulaminem Potwierdzenia Efektów Uczenia się, zwanej dalej „RPL”, po uznaniu efektów uczenia się przez Komisję RPL, zostają wpisani przez KR na listę zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów z maksymalną punktacją, bez konieczności oceny i spełnienia kryteriów przyjęcia, o których mowa w § 2 - 4 niniejszych warunków.

 2. Do procedury RPL dopuszczeni będą kandydaci, którzy zarejestrowali się w IRK.

 3. Kandydaci na studia rekrutujący się w ww. trybie podlegają obowiązkowi wniesienia opłaty rekrutacyjnej. W przypadku,
  gdy kandydat nie przejdzie pomyślnie procedury RPL opłata ta podlega zwrotowi, na pisemny wniosek kandydata złożony
  do właściwej KR, na zasadach określonych w Regulaminie wnoszenia i zwrotu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na I rok studiów dostępnym na stronie rekrutacji.

 4. O osoby przyjęte na studia w wyniku procedury RPL zmniejsza się limit przyjęć na tym kierunku, formie i poziomie studiów.

 5. Kwestie nieuregulowane niniejszymi warunkami określa Regulamin RPL.

 

 

 1.  

Odwołania

 

 1. Od decyzji KR o odmowie przyjęcia na studia, kandydatom przysługuje odwołanie do rektora, złożone w terminie 14 dni
  od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem KR, która decyzję wydała.

 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania można zrzec się tego prawa w drodze oświadczenia składanego organowi, który decyzję wydał. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje
  się ostateczna i prawomocna, nadto nie przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 1.  

Pozostałe informacje

 

 1. Kandydaci na studia mają możliwość udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolną liczbę kierunków, form i poziomów studiów, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku kandydowania równocześnie na kilka kierunków, kandydat wnosi opłatę
  za każdy z nich.

 2. Na studia nie mogą aplikować osoby studiujące już na danym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu lub innej uczelni.

 3. Przeniesienie studenta miedzy uczelniami lub w ramach uczelni, w tym także zmiana formy studiów, może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w regulaminie studiów. Decyzję o przeniesieniu wydaje Dziekan.

 4. Kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych, mogą – w terminie wyznaczonym przez KR – zadeklarować pisemnie chęć podjęcia studiów niestacjonarnych, jeśli takie
  na danym kierunku są prowadzone lub studiów na innym kierunku tego samego Wydziału, jeśli na danym kierunku są wolne miejsca. Po pozytywnym przyjęciu takiej deklaracji KR przenosi kandydata w systemie IRK na studia niestacjonarne
  lub na inny zadeklarowany kierunek, a od kandydata nie jest pobierana dodatkowa opłata rekrutacyjna.

 5. W przypadku niewypełnienia przez kandydatów limitu przyjęć na danym kierunku, poziomie i formie studiów, Przewodniczący właściwej KR może podjąć decyzję o II naborze na studia. Informacja o terminach obowiązujących w II naborze
  jest podana w harmonogramie i opublikowana na stronie Uczelni.

 6. Uczelnia nie udziela telefonicznej informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

 7. Kandydaci z niepełnosprawnościami, zgłaszają swoje szczególne potrzeby do Działu Spraw Studenckich, najpóźniej w terminie do 6 tygodni przed terminami i czynnościami, określonymi we właściwym dla kierunku, formy i poziomu studiów, harmonogramie. Po otrzymaniu zgłoszenia Uczelnia podejmie działania, które będą miały na celu zrównanie szans w procesie rekrutacji kandydatów na studia.

 8. Kierunek i jego forma będzie uruchomiony, jeśli liczba przyjętych osób będzie wynosiła nie mniej niż 30 lub za zgodą Prorektora ds. Dydaktyki.

 9. W przypadku nieuruchomienia kierunku z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych na I rok studiów, opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona, na podstawie pisemnego wniosku kandydata, złożonego do właściwego KR na zasadach określonych w Regulaminie wnoszenia i zwrotu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na I rok studiów dostępnym na stronie rekrutacji.

 

§ 15

Klauzula siły wyższej

 

Warunki i tryb rekrutacji mogą ulec zmianie na skutek działania siły wyższej, zgodnie i na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących.

 

 

 

tabela nr 12 - Wykaz certyfikatów językowych w postępowaniu rekrutacyjnym na I rok studiów na kierunek

zdrowie publiczne i odpowiadająca im punktacja

 

Język obcy

Certyfikat

Punkty

Angielski

FCE grade C – First Certificate in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

50

FCE grade A, B - First Certificate in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

75

TOEFL (173 do 212 punktów) – Test of English as a Foreign Language, Educational Testing Service, Princeton, USA

75

CAE – Certificate in Advanced English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

100

CPE – Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

100

TOEFL (z liczbą punktów od 213 i wyżej) – Test of English as a Foreign Language, Educational Testing Service, Princeton, USA

100

Francuski

DL – Diplôme de Langue Française, Alliance Française

50

Test d’acces du DELF 2éme degré – Comission Nationalne du DELF / DALF (Sevres, France)

75

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française – 1er degré (A1 – A4), Comission Nationalne du DELF / DALF (Sevres, France)

75

DELF - Diplôme d’Etudes en Langue Française – 2éme degré (A5 – A6), Comission Nationalne du DELF / DALF (Sevres, France)

100

Test d’acces du DALF – Comission Nationalne du DELF / DALF (Sevres, France)

100

DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française, Comission Nationalne du DELF / DALF (Sevres, France)

100

DS – Diplome Superieure d’Etudes Francaise - Alliance Française

100

Hiszpański

DELE Basico – Diploma de Español como Lengua Extranjera – Instytut Cervantesa

50

Diploma de Español (Nivel Intermedio) - Instytut Cervantesa

75

DELE Supérior - Diploma de Español como Lenua Extranjera – Instytut Cervantesa

100

Diploma de Español (Nivel Superior) - Instytut Cervantesa

100

Niemiecki

ZD – Zertifikat Deutsch (zdany co najmniej z wynikiem dobrym), Goethe Institut, Österreich Institut, Weiterbildungs – Testsysteme (WBT)

75

ZMP – Die Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe Institut

100

ÖSD – Mittelstufe, Österreich Institut

100

ZOP – Zentrale Oberstufenprüfung, Goethe Institut

100

KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

100

GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

100

DSDII - Deutsches Sprachdiplom Stufe II, Kultusministerkonferenz

100

Portugalski

DIPLE – Diploma Intermédio de Portuguęs Língua Estrangeira, Instytut Camoes

75

DAPLE - Diploma Avançado de Portuguęs Língua Estrangeira, Instytut Camoes

100

DUPLE - Diploma Universitário de Portuguęs Língua Estrangeira, Instytut Camoes

100

Rosyjski

PURJ – Progovyj Uroveń Russkij Jazyk (65% z każdej części egzaminu), Instytut Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie

50

Włoski

CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, poziom podstawowy z minimum 11/20 punktów i średnio zaawansowany z minimum 11/20 punktów, Università per Stranieri di Siena

50

CELI - Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana, poziom podstawowy i średnio zaawansowany zdany na A, B lub C, Università degli Studi di Perugia

75

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany. Na poziomie zaawansowanym uzyskanie minimum 11/20 punktów, lub na poziomie bardzo zaawansowanym minimum 11/20 punktów, Università per Stranieri di Siena

100

CELI - Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana, poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany zdany na A, B lub C, Università degli Studi di Perugia

100

Kandydat niepełnoletni, to osoba, która w chwili wpisu na studia nie ukończyła 18 lat.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Komentarze (0)