Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Politechnika Opolska rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Opolskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Ustala się tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe prowadzone w Politechnice Opolskiej z siedzibą w Opolu, zwanej dalej „Uczelnią”, na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2022/2023.

 2. Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów w drodze potwierdzenia efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

 3. Planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2022/2023 określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 4. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych regulują odrębne przepisy.

 5. Podczas procesu rekrutacji uwzględnia się potrzeby kandydatów niepełnosprawnych. Kandydaci niepełnosprawni, którzy potrzebują pomocy w związku z rekrutacją, mogą się o nią zwrócić się do Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (www.bwozn.po.edu.pl) działającego w Uczelni.

§ 2.

Organizacja postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów prowadzą komisje rekrutacyjne oraz pełnomocnik rektora ds. rekrutacji, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, powoływany i odwoływany przez rektora Uczelni.

 2. Rektor powołuje komisje rekrutacyjne, komisję kwalifikacyjną oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, których tryb powoływania i pracy określa regulamin ustalony zarządzeniem rektora Uczelni.

 

§ 3.

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Politechnice Opolskiej

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich odbywa się według tych samych zasad i z zachowaniem tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, na które rekrutacja będzie prowadzona w roku akademickim 2022/2023, zostaną określone w zarządzeniu rektora Uczelni ustalającym liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2022/2023.

 3. Podstawą przyjęcia na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny R, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1).

R=wP1 + wP2 + w JO + ED + KS + LPO (1)

gdzie:

w – współczynnik wagowy z tabeli 1,

P1 – to liczba punktów uzyskanych za pierwszy przedmiot z tabeli 1, P2 – to liczba punktów uzyskanych za drugi przedmiot z tabeli 1,

 

JO – to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny, ED – to liczba punktów z tabeli 2,

KS – to liczba punktów z tabeli 3, LPO – to liczba punktów z tabeli 4.

 1. Przedmioty kwalifikacyjne P oraz ustalone dla nich współczynniki wagowe w wskaźnika rekrutacyjnego R dla kierunków pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zawiera tabela 1.

 

 

Tabela 1. Kryteria przyjęć dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

 

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

poziom kształcenia

przedmioty kwalifikacyjne P oraz ustalone dla

nich współczynniki wagowe w

JO

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

informatyka

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

język obcy

1

administracja

I

st.

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

architektura

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

3

automatyka i robotyka

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

4

budownictwo

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

5

ekonomia

I

st.

 

 

2

2

2

2

0,5

2

2

0,5

6

elektronika i systemy komputerowe

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

7

elektronika przemysłowa

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

8

elektrotechnika

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

9

energetyka i inżynieria środowiska

I

st.

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

10

fizjoterapia

j.m

.

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

11

informatyka

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

12

inżynieria bezpieczeństwa

I

st.

 

 

2

2

 

2

0,5

2

2

0,5

13

inżynieria biomedyczna

I

st.

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

14

inżynieria środowiska

I

st.

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

15

logistyka

I

st.

 

 

2

2

 

2

0,5

2

2

0,5

16

mechanika i budowa maszyn

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

17

mechatronika

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

18

przemysłowe technologie informatyczne

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

19

technologia żywności i żywienie człowieka

I

st.

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

20

technologie energetyki odnawialnej

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

21

turystyka i rekreacja

I

st.

1

 

 

1

1

 

1

 

 

1

22

wychowanie fizyczne

I

st.

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

23

wzornictwo przemysłowe

I

st.

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

24

zarządzanie

I

st.

 

 

2

2

2

2

0,5

2

2

0,5

25

zarządzanie i inżynieria produkcji

I

st.

 

 

2

2

 

2

0,5

2

2

0,5

j. m – jednolite studia magisterskie, I st. – studia pierwszego stopnia.

 

 1. Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich.

 2. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kandydatów, o których mowa w ust. 5, jest dokonanie przez nich rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK” i przedstawienie zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, nie później niż do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia podanego w terminarzu rekrutacji.

 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów - architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego z rysunku odręcznego, który przeprowadzi komisja

kwalifikacyjna, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia dotyczy rekrutacji na kierunek studiów i nie gwarantuje studiowania na określonej specjalności.

 2. Wskaźnik rekrutacyjny R obliczany jest według zasad:

  1. dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego w skali 0 – 100 % przelicza się wynik egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów według reguły – procent wyniku = liczba punktów; wskaźnik rekrutacyjny R oblicza się według wzoru (1):

   1. kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%.

 

Tabela 2. Punkty dla kandydatów na kierunek studiów - architektura, studia pierwszego stopnia

 

Rysunek odręczny

Punkty ED

Rysunek z natury

0 – 150

Rysunek z wyobraźni z elementami geometrii

0 – 150

 

Tabela 3. Punkty preferencyjne dla kandydatów na kierunek studiów - wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia


 

Klasa sportowa

Punkty KS

Mistrzowska międzynarodowa (MM)

150

Mistrzowska (M)

100

I

50

II

25

 

Tabela 4. Punkty uzyskane przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Uczelnię

 

Olimpiada lub konkurs

Punkty LPO

Laureat pierwszego miejsca

50

Laureat drugiego miejsca

40

Laureat trzeciego miejsca

30

Finalista

20

 

 1. liczba punktów uzyskana podczas egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

 2. liczbę punktów uzyskaną podczas egzaminu maturalnego złożonego wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0;

 3. w przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rekrutacyjnego R oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej;

 4. w przypadku, kiedy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego przyjmuje się wartość 0,0.

 5. dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5, wskaźnik rekrutacji obliczany jest zgodnie ze wzorem (1), w którym liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie tabeli 5.

Tabela 5. Punkty przypisane poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5

 

 

Ocena

Odpowiadająca liczba punktów

Świadectwa przed 1992 r.

Świadectwa po 1992 r.

6 – celujący

-

100

5 – bardzo dobry

100

85

4 – dobry

80

70

3 – dostateczny

60

50

2 – dopuszczający

-

30

 1. w przypadku, gdy kandydat uzyskał dwie oceny z wybranego przedmiotu podczas egzaminu dojrzałości (tzw. „stara matura”), punkty odpowiadające uzyskanym ocenom sumuje się, natomiast, gdy uzyskał tylko jedną ocenę, liczbę punktów mnoży się przez 2,0;

 2. kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów na poziomie rozszerzonym;

 3. kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości przed 2004 r., którzy ubiegają się o uznanie wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu dojrzałości lub maturalnego, według wykazu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, po złożeniu kserokopii certyfikatu poświadczonego przez Uczelnię (oryginał do wglądu), otrzymują z tego przedmiotu 200 punktów. Liczbę 200 punktów otrzymują też kandydaci, którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości lub maturalnego z języka obcego i w świadectwie dojrzałości posiadają wpis, o treści:

„zwolniony”;

 1. absolwenci klas dwujęzycznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2008 r., w przypadku braku oceny za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, otrzymują 100 punktów jako ekwiwalent brakującej oceny.

 2. dla kandydatów posiadających świadectwa dojrzałości według zasad matury międzynarodowej (IB), lub matury europejskiej (EB) do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego brane będą pod uwagę określone przedmioty podane w tabeli 1, przeliczane zgodnie z tabelą 6;

Tabela 6. Punkty odpowiadająca ocenom

 

Matura IB

liczba punktów

Matura EB

7

100

8,00-10,00

6

79

7,00-7,95

5

69

6,00-6,95

4

59

5,00-5,95

3

49

4,00-4,95

2

39

3,00-3,95

1

29

1,00-2,95

SL – poziom podstawowy, HL – poziom rozszerzony

 

 

 1. dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny

polskiemu świadectwu dojrzałości wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru (1), w którym liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie tabel 7-11;

Tabela 7. Czterostopniowa skala ocen


 

Skala ocen

Ocena

Punkty

3

G = Pass

25

4

VG = Pass with distinction

70

5

MVG = Pass with special distinction

100

 

 

Tabela 8. Pięciostopniowa skala ocen

 

Skala ocen

Ocena

Punkty

D

Below average

25

C

Average

50

B

Good

75

A

Excellent

100

 

Tabela 9. Sześciostopniowa skala ocen


 

Skala ocen

Punkty

2

20

3

40

4

60

5

80

6

100

 

 

Tabela 10. Sześciostopniowa skala ocen (dot. Niemiec)


 

Skala ocen

Punkty

5

20

4

40

3

60

2

80

1

100

 

 

Tabela nr 11. Dwunastostopniowa skala ocen (dot. m.in. Ukrainy)

 

Skala ocen

Punkty

12

100

11

92

10

83

9

75

8

67

7

58

6

50

5

42

4

33

 

 1. w przypadku, w którym na świadectwie obowiązuje inna skala ocen, niż podana w tabelach 7-11 należy przeliczyć uzyskane wyniki egzaminów proporcjonalnie;

 2. obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego R dla kandydatów dokonuje przewodniczący właściwej komisji rekrutacyjnej. Pełnomocnik rektora ds. rekrutacji, każdorazowo zatwierdza obliczone wysokości wskaźników rekrutacyjnych R.

 

§ 4.

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w Politechnice Opolskiej

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia odbywa się według tych samych zasad i z zachowaniem tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2022/2023, zostaną określone w zarządzeniu rektora Uczelni ustalającym liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2022/2023.

 3. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny D, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (2).

D=OD + WP (2)

gdzie:

OD – ocena z dyplomu ukończenia studiów,

WP – wynik portfolio (dotyczy kandydatów na kierunek architektura).

 1. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym. Oryginał lub odpis dyplomu musi być dostarczony w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej, którą prowadzi komisja kwalifikacyjna, podczas której okazują portfolio obejmujące dorobek projektowy ze studiów pierwszego stopnia i uzyskują punkty WP – maksymalnie

5. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia jest uzyskanie wyniku portfolio WP

– minimalnie 2 pkt.

 1. Przyjęcie na studia drugiego stopnia jest możliwe po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

  1. bez wyznaczania różnic programowych, jeżeli kandydat podczas studiów osiągnął efekty uczenia się będące podstawą dla realizacji programu studiów na kierunku, na który jest rekrutowany;

  2. z wyznaczeniem różnic programowych, jeżeli kandydat podczas studiów nie osiągnął efektów uczenia się będących podstawą dla realizacji programu studiów na kierunku, na który jest rekrutowany.

 2. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 1 uznaje się, że kandydat osiągnął efekty uczenia się będące podstawą dla realizacji programu studiów na kierunku, na który jest rekrutowany, jeżeli:

 3. ukończył kierunek o tej samej nazwie;

 4. ukończył kierunek o zbliżonym programie i zostanie zwolniony przez dziekana z obowiązku wyrównania różnic programowych;

 5. ukończył na Politechnice Opolskiej kierunek określony w tabeli 12.

 

Tabela nr 12.

 

Kierunek studiów drugiego stopnia

(podlegający rekrutacji)

Kierunek studiów pierwszego stopnia ukończony na

Politechnice Opolskiej

automatyka i robotyka

elektrotechnika, elektronika przemysłowa, inżynieria

biomedyczna, informatyka, mechatronika, technologie energetyki odnawialnej

ekonomia

administracja, logistyka, turystyka i rekreacja, transport,

zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

elektrotechnika

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, energetyka, inżynieria biomedyczna, informatyka,

technologie energetyki odnawialnej

informatyka

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, technologie energetyki odnawialnej, przemysłowe technologie

informatyczne

inżynieria środowiska

energetyka i inżynieria środowiska, budownictwo,

mechanika i budowa maszyn, mechatronika, przemysłowe technologie informatyczne

logistyka

automatyka i robotyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektronika i telekomunikacja, elektronika przemysłowa, informatyka, technologia żywności i żywienie człowieka, technologie

energetyki odnawialnej, elektrotechnika

mechanika i budowa maszyn

mechatronika, energetyka i inżynieria środowiska, inżynieria środowiska, automatyka i robotyka, lotnictwo i kosmonautyka, wzornictwo przemysłowe, transport,

przemysłowe technologie informatyczne

mechatronika

mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, energetyka i inżynieria środowiska, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, wzornictwo przemysłowe, transport, przemysłowe technologie

informatyczne

turystyka i rekreacja

wychowanie fizyczne, fizjoterapia, technologia

żywności i żywienie człowieka

zarządzanie

administracja, ekonomia, logistyka, turystyka i

rekreacja, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie i inżynieria produkcji

automatyka i robotyka, elektronika przemysłowa, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, technologia żywności i żywienie człowieka, technologie energetyki odnawialnej, transport, przemysłowe technologie

informatyczne

 

 

 1. W przypadku określonym w ust. 6 pkt 2 dziekan wyznacza różnice programowe poprzez wskazanie przedmiotów, których zaliczenie jest konieczne do osiągnięcia brakujących efektów uczenia się.

 2. Rekrutacja na studia drugiego stopnia dotyczy rekrutacji na kierunek studiów i nie gwarantuje studiowania na określonej specjalności.

 3. Kandydat, który ukończył studia na określonym kierunku nie może ponownie kandydować na studia na tym samym kierunku i poziomie studiów.

§ 5.

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej odbywa się w tym samym trybie.

 2. W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku, kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.

 3. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w turach rekrutacyjnych obejmujących rejestrację kandydatów w systemie IRK oraz:

  1. wprowadzenie przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, przy czym kandydat ponosi negatywne skutki błędnego dokonania rejestracji w systemie IRK, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych;

  2. wybór kierunku studiów;

  3. zaksięgowanie na wskazanym w systemie IRK koncie Politechniki Opolskiej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Opłata musi być zaksięgowana w terminie określonym w terminarzu rekrutacji;

  4. kwalifikację kandydatów, której wyniki komisja rekrutacyjna podaje na indywidualnych kontach kandydatów, w systemie IRK;

  5. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;

  6. wpis kandydata na listę studentów pierwszego roku na dany kierunek studiów dokonywany przez członków komisji rekrutacyjnych w momencie przedłożenia przez kandydata oryginałów dokumentów określonych zarządzeniem rektora Uczelni, o którym mowa w § 7 oraz § 8.

 4. Niezłożenie przez kandydata, który został wstępnie zakwalifikowany w danej turze rekrutacyjnej, w terminie podanym w terminarzu rekrutacji, o którym mowa w § 6 ust. 4, wymaganych dokumentów, jest równoważne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tej turze rekrutacji.

 5. Niezłożenie przez kandydata na studia dokumentów lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w § 8 ust. 1.

 6. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja rekrutacyjna ogłasza alfabetyczną listę przyjętych na studia. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 7. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego R lub D w kolejności od najwyższej do najniższej wartości.

 8. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej w liczbie odpowiadającej planowanej liczbie miejsc.

 9. Jeżeli większa liczba kandydatów osiągnęła wartość wskaźnika rekrutacyjnego równą planowanej liczbie miejsc, to wszyscy oni zostają przyjęci.

 10. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej podpisanej przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 11. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do rektora Uczelni. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji rektora przysługuje prawo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 12. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa rektor Uczelni.

 13. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor Uczelni.

 

§ 6.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 będzie prowadzona w semestrze zimowym oraz letnim.

 2. Rekrutacja na semestr zimowy, w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie, rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i zakończy 30 września 2022 r.

 3. Rekrutacja na semestr letni w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 1 grudnia 2022 r. i zakończy 28 lutego 2023 r.

 4. Terminarz rekrutacji na semestr zimowy i letni określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 5. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może przyjąć kolejnych kandydatów na studia w terminie do 31 października 2022 r., w przypadku rekrutacji na semestr zimowy oraz do 31 marca 2023 r. w przypadku rekrutacji na semestr letni.

§ 7.

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 

 

§ 8.

Szczegółowe zasady przyjmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Komentarze (0)