Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Artykuł archiwalny

Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM ROZPOCZYNAJCCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 zwane dalej jako „Warunki”

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Rekrutację na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, jak również na studia niestacjonarne drugiego stopnia w (kademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ((WFiS) prowadzi Dział Kształcenia.

§ 2

Kandydaci na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim, o których mowa w § 1, przyjmowani mogp być na kierunki określone w zał4czniku nr 2 do uchwały.

 

Terminy rekrutacji podstawowej

§ 3

 1. Terminy rejestracji w IRK na poszczególne kierunki studiów określa zał4czniku nr 3 do uchwały.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne:

  1. na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie – trwa do dnia 22 lipca 2022 r.;

  2. na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – trwa do dnia 27 września 2022 r.

§ 4

Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2022/2023 określi Senat (WFiS w drodze uchwały w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

§ 5

W terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. (WFiS opublikuje Informator dla kandydatów na studia rozpoczynajpce się w roku akademickim 2022/2023.

 

Warunki przyjęcia na studia

§ 6

Warunkiem przyjęcia na studia, o których mowa w § 2, jest:

 1. dokonanie skutecznej rejestracji w systemie IRK;

 2. spełnienie warunków formalnych określonych w § 15;

 3. ocena stanu zdrowia potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stwierdzajpcym brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w (WFiS na wybranym kierunku, wystawionym przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporzpdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1651) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporzpdzenia;

 4. uzyskania odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

 5. w przypadku cudzoziemców:

  1. potwierdzenie znajomości języka na poziomie wymaganym dla właściwego stopnia studiów;

  2. przedłożenie na zasadach i w terminie określonym w § 19 ust. 4 wraz z innymi wymaganymi dokumentami:

   • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub innego dokumentu poświadczającego: i) posiadanie polisy ubezpieczenia zdrowotnego obejmującej co najmniej okres całego roku akademickiego, na który prowadzona jest rekrutacja, skutecznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub ii) objęcie kandydata powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, iii) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30.000,00 euro, co najmniej przez okres całego roku akademickiego, na który prowadzona jest rekrutacja,

   • potwierdzenia uiszczenia opłaty za I rok studiów, chyba że cudzoziemiec podlega zwolnieniu z obowipzku uiszczenia opłaty na podstawie art. 324. ust. 2 Ustawy lub cudzoziemiec został zwolniony z obowipzku jej uiszczenia;

 6. przystppienie do egzaminu sprawności fizycznej w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki: wychowanie fizyczne, sport oraz fizjoterapia. W przypadku jednoczesnego ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek wychowanie fizyczne oraz sport, kandydat przystępuje do egzaminu sprawności fizycznej wyłpcznie jeden raz.

§ 7

Odstppienie od któregokolwiek etapu objętego postępowaniem rekrutacyjnym jest równoznaczne z rezygnacjp z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

 

Laureaci i Finaliści olimpiad stopnia centralnego

§ 8

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia rozpoczynajpce się w roku akademickim 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 określa załpcznik nr 8 do uchwały.

 

 

Sportowcy

§ 9

 1. Maksymalnp liczbę punktów za egzamin sprawnościowy uzyskujp kandydaci, ubiegajpcy się o przyjęcie na studia na kierunek: wychowanie fizyczne I stopnia, sport I stopnia, posiadajpcy:

  1. jednp z następujpcych klas sportowych:

   1. aktualnp klasę mistrzowskp międzynarodowp,

   2. aktualnp klasę mistrzowskp,

   3. aktualnp klasę pierwszp, albo

  2. w zespołowych grach sportowych:

  3. aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej ((, B) lub kadrze narodowej, który równa się klasie mistrzowskiej albo

  4. aktualny udział w rozgrywkach co najmniej pierwszej ligi w sportach olimpijskich lub najwyższej klasy rozgrywkowej w sportach nieolimpijskich, albo

  5. medal młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior / młodzieżowiec z lat 2020-2022.

 2. Maksymalnp liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskujp kandydaci, ubiegajpcy się o przyjęcie na studia na kierunek: wychowanie fizyczne I stopnia, sport I stopnia, diagnostyka sportowa I stopnia, posiadajpcy:

 3. aktualnp drugp klasę sportowp, albo

 4. w zespołowych grach sportowych aktualny udział w rozgrywkach centralnych prowadzonych bezpośrednio przez polski zwipzek sportowy na poziomie co najmniej drugiej ligi, przy czym kandydat wystppił w minimum 30% meczów w ostatnim sezonie rozgrywkowym.

 5. Maksymalnp liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskujp kandydaci, ubiegajpcy się o przyjęcie na studia na kierunek diagnostyka sportowa I stopnia, jeżeli posiadajp osipgnięcia, o których mowa w ust. 1 i 2.

 6. Uznanie osipgnięć sportowych, o których mowa w ust. 1, może nastppić wyłpcznie na podstawie zaświadczenia lub innego oficjalnego dokumentu wystawianego przez właściwy polski zwipzek sportowy, podpisanego przez prezesa lub dyrektora sportowego zwipzku sportowego lub innp osobę uprawnionp przez zarzpd zwipzku sportowego.

 7. Uznanie osipgnięć sportowych, o których mowa w ust. 2, może nastppić wyłpcznie na podstawie zaświadczenia lub innego oficjalnego dokumentu wystawianego przez właściwy polski lub okręgowy zwipzek sportowy, podpisanego przez prezesa polskiego lub okręgowego zwipzku sportowego albo innp osobę upoważnionp przez zarzpd polskiego lub okręgowego zwipzku sportowego.

 8. Zaświadczenie lub inny oficjalny dokument, o których mowa w ust. 5, powinno potwierdzać, że kandydat posiada status czynnego sportowca lub zawodnika.

 

 

Kwalifikacje zawodowe

§ 10

 1. Kandydaci na studia I stopnia, posiadajpcy dyplomy potwierdzajpce kwalifikacje zawodowe lub dyplomy zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika otrzymujp dodatkowe punkty zgodnie z tabelp nr 7 załpcznika nr 6 do uchwały - na wybrane kierunki:

  1. Turystyka i Rekreacja:

   1. technik hotelarstwa,

   2. technik organizacji turystyki,

   3. technik turystyki na obszarach wiejskich;

  2. Kosmetologia:

  3. technik usług kosmetycznych;

  4. technik informatyk,

  5. technik programista

  6. technik teleinformatyk,

  7. technik telekomunikacji

  8. technik bezpieczeństwa i higieny pracy,

  9. technik ochrony fizycznej osób i mienia,

  10. terapeuta zajęciowy;

  11. Technik masażysta.

  12. Bezpieczeństwo wewnętrzne:

  13. Terapia zajęciowa:

  14. Fizjoterapia:

 2. Dodatkowe punkty, o których mowa w ust. 1, przydzielane sp wyłpcznie na podstawie jednego dyplomu potwierdzajpcego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. W przypadku złożenia przez kandydata więcej niż jednego dyplomu potwierdzajpcego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się dyplom potwierdzajpcy kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika zawierajpcy najkorzystniejszy wynik dla kandydata.

 

 

Komisje rekrutacyjne, komisja kwalifikacyjna, komisje egzaminacyjne

§ 11

 1. Postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki studiów przeprowadzajp komisje rekrutacyjne, komisja kwalifikacyjna i komisje egzaminacyjne.

 2. Komisje, o których mowa w ust. 1, powołuje Rektor.

 3. W skład komisji, o których mowa w ust. 1, wchodzp nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji.

 4. Skład komisji, o których mowa w ust. 1, obejmuje:

  1. przewodniczpcego,

  2. członków.

 5. Rektor powołuje jednego sekretarza dla komisji egzaminacyjnych.

 6. Szczegółowy zakres prac i obowipzków komisji, o których mowa w ust. 1, oraz sekretarza, o którym mowa w ust. 5, określa zał4cznik nr 7 do uchwały.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne

§ 12

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. rejestrację kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), zgodnie z § 14;

 2. weryfikację przedłożonych dokumentów oraz danych podanych przez kandydata w systemie IRK;

 3. postępowanie kwalifikacyjne;

 4. określenie statusu kandydatów;

 5. sporzpdzenie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego i przekazanie jej do stosownych w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych (WFiS.

 

 

Opłata rekrutacyjna

§ 13

 1. Osoba ubiegajpca się o przyjęcie na studia obowipzana jest do uiszczenia, odrębnie za każdy kierunek studiów, opłaty rekrutacyjnej w kwocie:

85 zł – w przypadku kierunków bez egzaminów sprawnościowych,

100 zł – w przypadku kierunków, na które prowadzony jest egzamin sprawnościowy.

 1. Brak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wyklucza osobę ubiegajpcp się o przyjęcie na studia z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Internetowa rekrutacja kandydatów

§ 14

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 2. Wszystkich kandydatów obowipzuje rejestracja w IRK.

 3. Kandydaci dokonujp rejestracji w IRK samodzielnie, zgodnie z instrukcjp dostępnp na stronie internetowej (WFiS, poprzez założenie osobistego konta rekrutacyjnego w IRK.

 4. Osobiste konto rekrutacyjne kandydata w IRK służy do:

  1. wprowadzenia danych osobowych oraz składania oświadczeń niezbędnych w procesie rekrutacji;

  2. przedłożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów;

  3. przekazywania kandydatowi informacji w ramach postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności dotyczpcych:

   1. terminu, formy, miejsca i wyników postępowania kwalifikacyjnego;

   2. przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia;

   3. komunikacji z kandydatem w innych przypadkach zwipzanych z procesem rekrutacji.

 5. Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość danych i dokumentów wprowadzanych do IRK poprzez osobiste konta rekrutacyjne.

 6. Informacje zamieszczone na osobistym koncie oraz wiadomości przesłane poprzez skrzynkę kontaktowp w systemie IRK uznaje się za skutecznie doręczone.

 7. Kandydat jest obowipzany w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego zapoznawać się na bieżpco z wiadomościami przekazywanymi na jego osobiste konto rekrutacyjne.

 8. (WFiS nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

 

 

Dokumenty wymagane do przyjęcia na studia

§ 15

 1. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do przyjęcia na studia określa załpcznik nr 5 do uchwały.

 2. Na etapie rejestracji w systemie IRK kandydaci wprowadzajp skany wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1.

 

 

§ 16

 1. W przypadku gdy kandydat będpcy cudzoziemcem nie przedłoży dokumentu potwierdzajpcego znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie, obowipzany jest przystppić do rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzajpcej znajomość języka polskiego przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjnp.

 2. O terminie, miejscu i sposobie (stacjonarnie, zdalnie) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci sp informowani poprzez osobiste konto rekrutacyjne przez komisję kwalifikacyjnp.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku polskim.

 4. W trakcie rozmowy kandydat obowipzany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania z zakresu danego kierunku studiów, zadawane przez członków komisji kwalifikacyjnej. Odpowiedzi kandydata podlegajp ocenie pod względem znajomości języka polskiego.

 5. W wyniku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Komisja kwalifikacyjna stwierdza, czy kandydat posługuje się językiem polskim w stopniu wymaganym na danym kierunku i poziomie studiów.

 

 

Weryfikacja dokumentów kwalifikacyjnych

§ 17

 1. Weryfikacja, o której mowa w § 12 pkt 2, polega na analizie i ocenie dokumentów przedłożonych przez kandydata w systemie IRK pod względem kompletności oraz zgodności z § 15, oraz potwierdzeniu danych wpisanych przez kandydata do systemu IRK z przedłożonymi dokumentami.

 2. Pozytywny wynik weryfikacji, o której mowa w § 12 pkt 2, oznacza, że kandydat dokonał skutecznej rejestracji w systemie IRK oraz zostaje dopuszczony do etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 3. Negatywny wynik weryfikacji, o której mowa w § 12 pkt 2, oznacza, że kandydat nie dokonał skutecznej rejestracji w systemie IRK oraz nie zostaje dopuszczony do etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 4. Niedokonanie skutecznej rejestracji w systemie IRK oznacza, że wniosek kandydata o przyjęcie na studia zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

 5. O wynikach weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 3, komisje rekrutacyjne informujp kandydatów poprzez osobiste konta rekrutacyjne.

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne

§ 18

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

 2. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów określa zał4cznik nr 4 do uchwały.

 3. Zasady przeliczania wyników z dokumentów stanowipcych podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz średniej ocen uzyskanych na studiach na punkty kwalifikacyjne określa zał4cznik nr 6 do uchwały.

 4. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłpcznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzajpcego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w (WFiS na danym kierunku.

 5. Za ocenę stanu zdrowia kandydata nie przyznaje się punktów.

 6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych etapach sp jawne.

 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane sp w skali punktowej.

 8. Przyjęcie kandydata na pierwszy rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Status kandydatów

§ 19

 1. Komisje rekrutacyjne, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, tworzp:

  1. alfabetyczne listy wszystkich kandydatów uczestniczpcych w postępowaniu rekrutacyjnym;

  2. listy rankingowe wszystkich kandydatów uczestniczpcych w postępowaniu rekrutacyjnym (według punktacji z postępowania kwalifikacyjnego);

  3. alfabetyczne listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

  4. alfabetyczne listy osób przyjętych na studia w ramach określonego w odrębnej uchwale Senatu (WFiS limitu przyję

  5. ;

  6. rankingowe listy osób przyjętych na studia w ramach określonego w odrębnej uchwale Senatu (WFiS limitu przyję

  7. .

 2. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, na liście rankingowej osoby te zajmujp to samo miejsce.

 4. Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia sp obowipzani w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, do dostarczenia oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałem, przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK. Decyduje data wpływu dokumentów do komisji rekrutacyjnej.

 5. W rekrutacji na kierunki studiów objętych egzaminami sprawnościowymi:

 6. nie sporzpdza się list osób wstępnie zakwalifikowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

 7. komisje rekrutacyjne sporzpdzajp:

  1. listy kandydatów przystępujpcych do egzaminów sprawnościowych,

  2. listy kandydatów zwolnionych z egzaminów sprawnościowych.

 8. Kandydaci zwolnieni z egzaminów sprawnościowych obowipzani sp do złożenia oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałem, przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK w terminie określonym przez komisję rekrutacyjnp. O złożeniu wymaganych dokumentów w terminie decyduje data wpływu dokumentów do komisji rekrutacyjnej.

 9. Kandydaci, o których mowa w ust. 5, pkt. 2 lit. a, sp obowipzani przed rozpoczęciem egzaminu sprawnościowego do złożenia oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałem, przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK. O złożeniu wymaganych dokumentów w terminie decyduje data wpływu dokumentów do komisji rekrutacyjnej. Kandydat, który nie złożył wymaganych dokumentów, nie może być dopuszczony do egzaminu sprawnościowego.

 10. nie przystppił do egzaminu sprawnościowego będpc do tego obowipzany,

 11. nie został dopuszczony do egzaminu sprawnościowego wskutek niezłożenia wymaganych dokumentów,

 12. nie złożył w terminie wymaganych dokumentów.

 13. Nie może zostać przyjęty na studia kandydat, który:

 14. Na liście osób przyjętych na studia, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, umieszcza się kandydatów, którzy przedłożyli dokumenty zgodnie z ust. 4, 6 i 7.

 

 

Przyjęcie na studia

§ 20

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 2. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa i obowipzki studenta z chwilp podpisania ślubowania.

 

 

Odwołania

§ 21

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnych odmawiajpcej przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem biura rekrutacji.

 3. Podstawp odwołania może stanowić jedynie naruszenie warunków lub trybu rekrutacji na studia.

 

 

 

Uprawnienia Rektora w procesie rekrutacji

§ 22

W procesie rekrutacji Rektor (WFiS może zarzpdzi

:

 1. zmianę trybu składania dokumentów w procesie rekrutacji w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii;

 2. zmianę terminów rekrutacji,

 3. zmianę limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów określonych odrębnp uchwałp Senatu (WFiS w celu ich dopasowania do potrzeb postępowania rekrutacyjnego lub przepisów prawa powszechnie obowipzujpcego, w ramach ogólnego limitu przyjęć na studia na rok akademicki 2022/2023;

 4. obniżenie progu punktów kwalifikujpcych do przyjęcia na poszczególne kierunki studiów, w przypadku niewypełnienia określonego uchwałp Senatu limitu przyjęć w postępowaniu rekrutacyjnym;

 5. przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej lub uzupełniajpcej na zasadach określonych w § 23-25;

 6. nieuruchamianie kierunków studiów, dla których nie zostały wypełnione dolne limity przyjęć.

Rekrutacja dodatkowa i uzupełniaj4ca

§ 23

 1. Jeśli po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku pozostanp niewypełnione limity przyjęć, Rektor może zarzpdzić rekrutację dodatkowp lub uzupełniajpcp.

 2. Rekrutacje, o których mowa w ust. 1, prowadzp komisje rekrutacyjne.

§ 24

 1. Rekrutacja dodatkowa prowadzona jest na zasadach rekrutacji podstawowej. Kandydatów obowipzuje rejestracja w IRK.

 2. Rektor określa i ogłasza terminy rekrutacji dodatkowej oraz limity miejsc pozostajpce do wypełnienia.

§ 25

 1. Rekrutacja uzupełniajpca może być prowadzona na kierunkach studiów, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej lub dodatkowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca.

 2. Rektor określa liczbę wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów.

 3. Rektor określa i ogłasza terminy rekrutacji uzupełniajpcej.

 4. W rekrutacji uzupełniajpcej mogp brać udział wyłpcznie kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia.

 5. W rekrutacji uzupełniajpcej brane sp pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydatów we wcześniejszej rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 6.

 6. W przypadku kandydatów, których wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w rekrutacji uzupełniajpcej brane sp pod uwagę wyniki podwyższone wskutek weryfikacji.

 7. Komisje rekrutacyjne informujp uprawnionych kandydatów poprzez system IRK oraz adresy e-mail kandydatów o rekrutacji uzupełniajpcej, liczbie wolnych miejsc oraz o terminie i miejscu składania dokumentów.

 8. Kandydaci składajp wymagane dokumenty do właściwej komisji rekrutacyjnej.

 9. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniajpcej komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu kandydata na listę uzupełniajpcp w IRK i przyjmuje na podstawie rankingu punktów.

Załqcznik Nr 2 do Uchwały Nr 57 Senatu AWFiS z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

 

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM, NA KTÓRE ODBYWA SIĘ REKRUTACJA

ROZPOCZYNAJCCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

 

Kierunek Wychowanie Fizyczne

- studia I i II stopnia – forma stacjonarna

- studia II stopnia – forma niestacjonarna

Kierunek Sport

- studia I i II stopnia – forma stacjonarna

Kierunek Fizjoterapia

- jednolite studia magisterskie – forma stacjonarna

Kierunek Terapia Zajęciowa

 • studia I i II stopnia – forma stacjonarna

Kierunek Turystyka i Rekreacja

 • studia I i II stopnia – forma stacjonarna

Kierunek Diagnostyka sportowa

 • studia I stopnia – forma stacjonarna

Kierunek Kosmetologia

 • studia I stopnia – forma stacjonarna

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

- studia I i II stopnia – forma stacjonarna

Załqcznik Nr 3 do Uchwały Nr 57 Senatu AWFiS z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

 

TERMINY

INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW W SYTEMIE IRK NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW

PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM ROZPOCZYNAJCCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

Rejestracja internetowa kandydatów w systemie IRK na studia prowadzone w języku polskim na wszystkich kierunkach rozpoczyna się w dniu 18 maja 2022 r. i trwa:

 1. na kierunek Wychowanie Fizyczne:

  • studia stacjonarne I stopnia do dnia 7.07.2022 r.,

  • studia stacjonarne II stopnia do dnia 15.09.2022 r.,

  • studia niestacjonarne II stopnia do dnia 15.09.2022 r.;

 2. na kierunek Sport:

 3. studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2022 r.,

 4. studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2022 r.;

 5. studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2022 r.,

 6. studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2022 r.;

 7. stacjonarne jednolite studia magisterskie do 07.07.2022 r.;

 8. studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2022 r.,

 9. studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2022 r.;

 10. studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2022 r.;

 11. studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2022 r.;

 12. studia stacjonarne I stopnia do 07.07.2022 r.,

 13. studia stacjonarne II stopnia do 15.09.2022 r.

 14. na kierunek Turystyka i Rekreacja:

 15. na kierunek Fizjoterapia:

 16. na kierunek Terapia Zajęciowa

 17. na kierunek Diagnostyka Sportowa:

 18. na kierunek Kosmetologia:

 19. na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Załqcznik Nr 4 do Uchwały Nr 57 Senatu AWFiS z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM ROZPOCZYNAJCCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

 1. Kierunek: Wychowanie Fizyczne

  1. Studia stacjonarne I stopnia:

   1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

    1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmujp studia w języku polskim, lub Polaków legitymujpcych się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalajpcy na podjęcie studiów;

    2. język obcy;

    3. przedmiot wybrany przez kandydata, a w przypadku gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowipcym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowipzkowy egzamin z matematyki.

   2. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp również punkty wyliczone na podstawie wyników z egzaminu sprawnościowego obejmujpcego:

   3. sprawdzian z pływania na dystansie 50 m dwoma wybranymi technikami po 25 m każdp oraz

   4. sprawdzian z dwóch dyscyplin do wyboru spośród:

    • gimnastyki,

    • lekkoatletyki,

    • gier zespołowych (w przypadku gier zespołowych kandydat zobowipzany jest do wyboru dwóch dyscyplin spośród: piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej lub piłki nożnej).

   5. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce;

   6. do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

   7. do 45 pkt. za sprawność fizycznp.

   8. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

  2. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

  3. W postępowaniu kwalifikacyjnym mogp brać udział wyłpcznie absolwenci studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne, którzy uzyskali efekty uczenia się w zakresie standardu kształcenia przygotowujpcego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  4. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

  5. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

  6. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

 

 

 1. Kierunek: Sport

  1. Studia stacjonarne I stopnia

   1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

    1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmujp studia w języku polskim, lub Polaków legitymujpcych się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalajpcy na podjęcie studiów;

    2. język obcy;

    3. przedmiot wybrany przez kandydata, a w przypadku gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowipcym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowipzkowy egzamin z matematyki.

   2. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp również punkty wyliczone na podstawie wyników z egzaminu sprawnościowego obejmujpcego:

   3. sprawdzian z pływania na dystansie 50 m dwoma wybranymi technikami po 25 m każdp oraz

   4. sprawdzian z dwóch dyscyplin do wyboru spośród:

    • gimnastyki,

    • lekkoatletyki,

    • gier zespołowych (w przypadku gier zespołowych kandydat zobowipzany jest do wyboru dwóch dyscyplin spośród: piłki ręcznej, koszykówki, piłki siatkowej lub piłki nożnej).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać

  1. do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

  2. do 45 pkt. za sprawność fizycznp.

 2. Studia stacjonarne II stopnia:

 3. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

 4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

 5. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

 

 

 1. kierunek: Fizjoterapia

  1. Jednolite studia magisterskie – studia stacjonarne:

   1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

    1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmujp studia w języku polskim, lub Polaków legitymujpcych się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalajpcy na podjęcie studiów;

    2. język obcy;

    3. przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii, chemii lub fizyki, a w przypadku gdy kandydat nie zdawał któregokolwiek z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowipcym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

   2. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp również punkty wyliczone na podstawie wyników z egzaminu sprawnościowego obejmujpcego sprawdzenie umiejętności pływania na dystansie 50 m dowolnie wybranp technikp lub technikami pływania.

   3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

   4. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać

   5. do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

   6. do 5 pkt. za sprawność fizycznp,

   7. do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

 

 

 1. Kierunek: Terapia Zajęciowa

  1. Studia stacjonarne I stopnia:

   1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

    1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmujp studia w języku polskim, lub Polaków legitymujpcych się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalajpcy na podjęcie studiów;

    2. język obcy,

    3. przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii, chemii lub fizyki, a w przypadku gdy kandydat nie zdawał któregokolwiek z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowipcym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

   2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

   3. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać

 2. do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 3. do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

  1. Studia stacjonarne II stopnia:

   1. w postępowaniu kwalifikacyjnym mogp brać udział wyłpcznie absolwenci studiów I stopnia kierunku terapia zajęciowa.

   2. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

   3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

   4. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

 

 

 1. Kierunek: Turystyka i Rekreacja

  1. Studia stacjonarne I stopnia:

   1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

    1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmujp studia w języku polskim, lub Polaków legitymujpcych się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalajpcy na podjęcie studiów;

    2. język obcy;

    3. przedmiot wybrany przez kandydata, a w przypadku gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowipcym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowipzkowy egzamin z matematyki.

   2. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp również dodatkowe punkty za ocenę z języka obcego według punktacji określonej w poniższej tabeli:

    Stara matura

    Nowa matura

     

    punkty

    Ocena

    Poziom podstawowy

    Poziom rozszerzony

    celujpcy

    -

    91-100%

    10

    bardzo dobry

    -

    81-90%

    8

    dobry

    81-100%

    56-80%

    6

    dostateczny

    61-80%

    36-55%

    4

    dopuszczajpcy/mierny

    40-60%

    15-35%

    2

   3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

   4. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 2. do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 3. do 10 pkt za znajomość języka obcego,

 4. do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

  1. Studia stacjonarne II stopnia:

   1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

   2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

   3. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

 

 

 1. Kierunek: Diagnostyka Sportowa

  1. Studia stacjonarne I stopnia:

   1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

    1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmujp studia w języku polskim, lub Polaków legitymujpcych się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalajpcy na podjęcie studiów;

    2. język obcy;

    3. przedmiot wybrany przez kandydata, a w przypadku gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowipcym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowipzkowy egzamin z matematyki.

   2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

   3. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 72 pkt.

 

 

 1. kierunek: Kosmetologia

  1. Studia stacjonarne I stopnia:

   1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

    1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmujp studia w języku polskim, lub Polaków legitymujpcych się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalajpcy na podjęcie studiów;

    2. język obcy;

    3. przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii lub chemii, a w przypadku gdy kandydat nie zdawał któregokolwiek z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowipcym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

   2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

   3. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 2. do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 3. do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

 

 

 1. Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

  1. Studia stacjonarne I stopnia:

   1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

    1. język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmujp studia w języku polskim, lub Polaków legitymujpcych się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalajpcy na podjęcie studiów;

    2. język obcy;

    3. przedmiot wybrany przez kandydata, a w przypadku gdy kandydat na studia na egzaminie maturalnym nie wybrał dodatkowego przedmiotu lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowipcym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, pod uwagę brany będzie obowipzkowy egzamin z matematyki.

   2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

   3. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 2. do 72 pkt. za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 3. do 10 pkt. za kwalifikacje zawodowe.

  1. Studia stacjonarne II stopnia:

   1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane sp punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

   2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmujp to samo miejsce.

   3. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

Załqcznik Nr 5 do Uchwały Nr 57 Senatu AWFiS z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW

UBIEGAJCCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM,

ROZPOCZYNAJCCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 1. Kandydaci ubiegajpcy się o przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim i rozpoczynajpce się w roku akademickim 2022/2023 obowipzani sp do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. jednego z wymienionych dokumentów:

   1. wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w tym:

    1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo

 1. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzajpcy kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo

 2. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo

 3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzajpcy kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo

 4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

 5. świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ustawy o systemie oświaty, tj.:

 6. świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjnp działajpcp w systemie edukacji państwa członkowskiego

Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT(), o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty albo

 1. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, albo

 2. dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie z Konwencjp o Statucie Szkół Europejskich, sporzpdzonp w Luksemburgu z dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r., poz. 10), zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, albo

 3. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniajpcy do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umowp bilateralnp o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, zalegalizowany lub opatrzony apostille, albo

 4. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniajpcy do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), dalej jako „ustawa o systemie oświaty”, tj. świadectwo lub inny dokument wydany za granicp przez szkoły lub inne instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działajp, uznane w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument potwierdzajpcy w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowip inaczej, albo

 1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowipzujpcych do dnia 31 marca 2015 r.;

 2. zaświadczenie lekarskie stwierdzajpce brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w (kademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporzpdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2019 r., poz. 1651) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporzpdzenia;

 3. wypełnionp i podpisanp przez kandydata ankietę osobowp, zawierajpcp imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzajpcego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, przynależność do WKU – dotyczy mężczyzn, obywateli RP, obywatelstwo, pochodzenie, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (Rozporzpdzenie MNiSW z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów), a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji;

 4. wprowadzenie do systemu IRK biometrycznej fotografii, zgodnej z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych (obowi4zkowe zdjęcie biometryczne).

 5. W przypadku kandydatów na studia, o których mowa w pkt I, będpcych cudzoziemcami, sp oni również zobowipzani do przedłożenia następujpcych dokumentów:

 6. ważny paszport lub wiza (dotyczy osób nieposiadajpcych obywatelstwa Unii Europejskiej) albo dokument tożsamości (dotyczy osób posiadajpcych obywatelstwo Unii Europejskiej);

 7. jednego z następujpcych dokumentów potwierdzajpcych znajomość języka polskiego na właściwym poziomie, chyba że kandydat zamierza przystppić do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisjp kwalifikacyjnp w celu potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie:

  1. w przypadku cudzoziemców ubiegajpcych się o przyjęcie na studia I stopnia:

   1. certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 wydany przez Państwowq Komisjg do spraw Poświadczania Znajomości Jgzyka polskiego jako Obcego

albo

 1. certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodowp (gencję Wymiany (kademickiej (N(W() albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1,

albo

 1. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji

Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

albo

 1. dyplom IB (Matura Międzynarodowa) lub EB (Matura Europejska) z wynikiem z języka polskiego na poziomie co najmniej 3 punkty – IB; 7 punktów- EB;

 2. w przypadku cudzoziemców ubiegajpcych się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia:

 3. certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 wydany przez Państwowq Komisjg do spraw Poświadczania Znajomości Jgzyka polskiego jako Obcego

albo

 1. certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodowp (gencję Wymiany (kademickiej (N(W() albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej odpowiednio B2,

albo

 1. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

albo

 1. dyplom IB (Matura Międzynarodowa) lub dyplom EB (Matura Europejska) z wynikiem z języka polskiego na poziomie co najmniej 5 punktów - IB, 8 punktów - EB.

 2. Kandydaci ubiegajpcy się o przyjęcia na studia II stopnia prowadzone w języku polskim i rozpoczynajpce się w roku akademickim 2022/2023 obowipzani sp do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym:

 3. jednego z wymienionych dokumentów:

  1. dyplom ukończenia studiów uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzajpce wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów (z podpisem dziekana lub innej osoby upoważnionej)

albo

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom wydany przez uprawnionp uczelnię działajpcp w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT() – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzajpcy ukończenie trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwajpcych co najmniej 3 lata,

albo

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicp, uprawniajpcy do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i uznany na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniajpcy do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej,

albo

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom potwierdzajpcy ukończenie studiów za granicp, który daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniem, że prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia wynika wprost z treści dyplomu lub zostało urzędowo potwierdzone osobnym dokumentem,

albo

 1. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicp, uprawniajpcy do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicp oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie;

 2. zaświadczenie lekarskie stwierdzajpce brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w (kademii Wychowania Fizycznego i Sportu na wybranym kierunku, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporzpdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2019 r., poz. 1651) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporzpdzenia;

 3. wprowadzenie do systemu IRK biometrycznej fotografii, zgodnej z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych (obowi4zkowo zdjęcie biometryczne);

 4. wypełniona i podpisana przez kandydata ankieta osobowa, zawierajpca imię/imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzajpcego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, przynależność do WKU – dotyczy mężczyzn, obywateli RP, obywatelstwo, pochodzenie, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka (Rozporzpdzenie MNiSW z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów), a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 5. W przypadku kandydatów na studia II stopnia będpcych cudzoziemcami, sp oni również zobowipzani do przedłożenia następujpcych dokumentów:

 6. ważny paszport lub wiza (dotyczy osób nieposiadajpcych obywatelstwa Unii Europejskiej) albo dokument tożsamości (dotyczy osób posiadajpcych obywatelstwo Unii Europejskiej);

 7. jednego z następujpcych dokumentów potwierdzajpcych znajomość języka polskiego na właściwym poziomie, chyba że kandydat zamierza przystppić do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisjp kwalifikacyjnp w celu potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie:

  1. certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 wydany przez Państwowq Komisjg do spraw Poświadczania Znajomości Jgzyka polskiego jako Obcego

albo

 1. certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodowp (gencję Wymiany (kademickiej (N(W() albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,

albo

 1. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

albo

 1. dyplom IB (Matura Międzynarodowa) lub EB (Matura Europejska) z wynikiem z języka polskiego na poziomie co najmniej 5 punktów – IB; 8 punktów – EB.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może uznać inny dokument niż określony w pkt II.4 i IV.4 za poświadczajpcy znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie. Kandydat obowipzany jest złożyć skan innego dokumentu potwierdzajpcego znajomość języka polskiego w systemie IRK oraz poinformować o tym komisję rekrutacyjnp.

 3. Na etapie rekrutacji wszystkie dokumenty sporzpdzone w języku obcym wymagajp tłumaczenia na język polski - skany tłumaczeń kandydat załpcza w systemie IRK.

 4. Tłumaczenia, o których mowa w pkt VI, muszp być dokonane przez:

 5. osobę wpisanp przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych albo

 6. osobę zarejestrowanp jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFT() – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), albo

 7. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument, albo

 8. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urzpd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument.

Załqcznik Nr 6 do Uchwały Nr 57 Senatu AWFiS z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW MATUR ORAZ ŚREDNIEJ OCEN UZYSKANYCH NA STUDIACH

NA PUNKTY KWALIFIKACYJNE

 

 1. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników tzw. nowej matury (egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcpcych oraz od roku 2006 w technikach) uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 1 (poziom podstawowy) oraz tabelę nr 2 (poziom rozszerzony).

 2. Do wyników dwujęzycznej tzw. nowej matury uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 2 (poziom rozszerzony) bez względu na poziom zdawanego przedmiotu (podstawowy, rozszerzony).

 3. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników tzw. starej matury (egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcpcych oraz do roku 2005 technikach) uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 3 (skala ocen 3-5) albo tabelę nr 4 (skala ocen 2-6).

 4. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników matury międzynarodowej (International Baccalaureate) - IB uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 5 .

 5. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników matury międzynarodowej (European Baccalaureate) – EB, wydawanej przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencjp sporzpdzonp w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 6.

 6. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne dyplomu potwierdzajpcego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 7.

 7. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne średniej ocen uzyskanych podczas studiów uzyskanych przez kandydatów na studia drugiego stopnia stosuje się tabelę nr 8.

 8. Oceny ze świadectw oraz dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicp podlegajp przeliczeniu, które następuje w systemie IRK lub za pośrednictwem biura rekrutacji, o sposobie przeliczenia ocen na skalę polskp, z zastrzeżeniem, że kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnip za granicp, podlegajp postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, którzy zdawali

„nowp maturę” na poziomie podstawowym w Polsce, stosujpc zasadę proporcji: najniższa pozytywna ocena odpowiada wartości 30%, a najwyższa 100%, zgodnie z zasadami rekrutacji na danym kierunku studiów.

 1. W celu przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu uzyskanego za granicp za pośrednictwem biura rekrutacji, kandydat przed wpisaniem punktów do systemu IRK, nie później niż na 3 dni robocze przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów, jest obowipzany skontaktować się z biurem rekrutacji wraz ze skanami właściwych dokumentów. Pracownik biura rekrutacji dokonuje przeliczenia ocen w cipgu 3 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie.

 

Tabela przeliczeniowa nr 7

wyników egzaminu zawodowego

Punkty z cz. pisemnej w

procentach

Punkty kwalifikacyjne

Punkty z cz. praktycznej

w procentach

Punkty kwalifikacyjne

91 - 100

5

96 - 100

5

81 - 90

4

91 - 95

4

71 - 80

3

86 - 90

3

61 - 70

2

81 - 85

2

50 - 60

1

75 - 80

1

Tabela przeliczeniowa nr 8 punktów za średni4 ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia dla kandydatów na studia drugiego stopnia


 

Średnia ocen

Przyznane punkty

4,8 i więcej

20

4,6 – 4,7

17

4,4 – 4,5

14

4,2 - 4,3

11

4,0 – 4,1

9

3,8 – 3,9

7

3,6 – 3,7

5

3,4 – 3,5

3

3,2 – 3,3

2

3,0 – 3,1

1

poniżej 3,0

0

Załqcznik Nr 7 do Uchwały Nr 57 Senatu AWFiS z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

 

ZAKRES PRAC I OBOWICZKÓW KOMISJI REKRUTACYJNYCH, KOMISJI EGZAMINACYJNYCH ORAZ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ, ODPOWIEDZIALNYCH ZA REKRUTACJ⎞ NA STUDIA PROWADZONE W J⎞ZYKU POLSKIM ROZPOCZYNAJCCE SI⎞ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

§ 1

Do zakresu obowipzków komisji rekrutacyjnych należy:

 1. dokładne zaznajomienie się z obowipzujpcymi zasadami dotyczpcymi rekrutacji na studia rozpoczynajpce się w roku akademickim 2022/2023;

 2. weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów w systemie IRK oraz potwierdzenie danych zawartych w tych dokumentach z danymi wpisanymi przez kandydata do systemu IRK;

 3. sporzpdzenie list kandydatów przystępujpcych do egzaminów sprawnościowych oraz list kandydatów zwolnionych z egzaminu sprawnościowego na podstawie złożonego zaświadczenia potwierdzajpcego posiadanie klasy sportowej;

 4. podział kandydatów przystępujpcych do egzaminów sprawnościowych na grupy egzaminacyjne według wybranych dyscyplin sportowych;

 5. ustalenie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów sprawnościowych;

 6. zawiadomienie kandydatów o terminie przeprowadzenia egzaminów sprawnościowych;

 7. opublikowanie ogłoszenia o terminach przeprowadzenia egzaminów sprawnościowych na stronie internetowej (WFiS oraz wywieszenia ogłoszenia na tablicy informacyjnej na terenie (WFiS;

 8. przyjmowanie kompletu dokumentów wymaganego od kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów zakwalifikowanych na egzaminy sprawnościowe;

 9. weryfikowanie złożenia kompletu wymaganych dokumentów przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, kandydatów przystępujpcych do egzaminu sprawnościowego oraz kandydatów zwolnionych z egzaminów sprawnościowych, a także uaktualnianie list egzaminacyjnych poprzez wykreślanie kandydatów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów;

 10. prowadzenie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności:

  1. indywidualnych protokołów dla naboru kandydatów na I rok studiów;

  2. list, o których mowa w § 19 ust. 1 załpcznika nr 1 do uchwały;

  3. statystyki według wzoru EN-1;

 11. określenie w systemie IRK miejsca uzyskanego przez kandydata w wyniku weryfikacji, o którym mowa w § 19 ust. 2 i 3 załpcznika nr 1 do uchwały;

 12. weryfikacja i odnotowywanie w systemie IRK spełnienia przez kandydata warunków określonych w § 19 ust. 4, 6 i 7 załpcznika nr 1 do uchwały;

 13. ogłoszenie na stronie internetowej (WFiS w Gdańsku (w formie elektronicznej) oraz na tablicy informacyjnej (w formie papierowej) list, o których mowa w § 19 ust. 1 załpcznika nr 1 do uchwały;

 14. listy, o których mowa w pkt 10 lit. b, podpisuje przewodniczpcy właściwej dla kierunku komisji rekrutacyjnej oraz pozostali członkowie komisji. Listy podaje się do publicznej wiadomości bez ujawniania danych osobowych, innych niż imiona i nazwiska kandydatów;

 15. wysłanie poprzez system IRK, na osobiste konta rekrutacyjne kandydatów przyjętych na studia, informacji o przyjęciu;

 16. wysłanie kandydatom cudzoziemcom, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podane przez kandydatów w systemie IRK adresy, zaświadczeń o przyjęciu cudzoziemca na studia, o którym mowa w rozporzpdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzqcej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjgciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej. Zaświadczenia podpisuje Rektor (WFiS lub upoważniona przez niego osoba;

 17. wysłanie poprzez system IRK, na osobiste konta rekrutacyjne kandydatów nieprzyjętych na studia, informacji o nieprzyjęciu;

 18. wystawianie i wysłanie kandydatom nieprzyjętym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na polskie adresy podane podczas rejestracji w systemie IRK, decyzji o nieprzyjęciu na studia, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych na studia. W aktach sprawy kandydata należy pozostawić egzemplarz decyzji o nieprzyjęciu na studia wraz ze:

 19. zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na którym należy wpisać kierunek, poziom, tryb studiów lub

 20. dowodem osobistego odebrania decyzji przez kandydata, lub

 21. informacjp o braku możliwości wysłania decyzji na polski adres za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz pozostawienia decyzji w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia;

 22. sporzpdzenie listy kandydatów cudzoziemców uprawnionych do zwrotu opłat za pierwszy rok studiów. Listę podpisuje Przewodniczpcy komisji rekrutacyjnej ds. cudzoziemców i przekazuje Dyrektorowi Finansowemu oraz do Działu Kształcenia;

 23. przekazanie do Biura Rekrutacji dokumentacji dotyczpcej przebiegu rekrutacji, wszystkich dokumentów kandydatów nieprzyjętych, podpisany egzemplarz decyzji o nieprzyjęciu, dowód doręczenia / braku możliwości doręczenia decyzji kandydatowi oraz protokół komisji rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na pierwszy rok studiów;

 24. w przypadku złożenia przez kandydata odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia, komisja rekrutacyjna przekazuje Rektorowi (WFiS odwołanie wraz z aktami sprawy;

 25. przekazanie teczek z dokumentacjp osób przyjętych na studia do odpowiedniego dziekanatu, opisanych wg poniższego wzoru:

 26. imię/imiona i nazwisko kandydata (pisane drukowanymi literami),

 27. nazwa kierunku studiów - poziom studiów - tryb studiów;

 28. przekazanie do Biura Rekrutacji list, o których mowa w § 19 ust. 1 załpcznika nr 1 do uchwały, w formie elektronicznej do zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni z nazwp pliku według wzoru:

Nazwa listy_nazwa kierunku studiów_ poziom studiów_ tryb studiów_data utworzenia listy;

 1. przekazanie kierownikowi Działu Kształcenia wypełnionej i podpisanej ankiety EN-1.

§ 2

Do zakresu obowipzków komisji kwalifikacyjnej należy:

 1. dokładne zaznajomienie się z obowipzujpcymi zasadami dotyczpcymi rekrutacji na studia rozpoczynajpce się w roku akademickim 2022/2023;

 2. wyznaczenie terminu i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej online lub na miejscu (w przypadku stawienia się kandydata w siedzibie (WFiS w Gdańsku);

 3. sporzpdzenie pisemnego protokołu z rozmowy kwalifikacyjnej, zawierajpcego informację o potwierdzeniu znajomości na wymaganym poziomie języka polskiego. Protokół podpisujp wszyscy członkowie komisji. Przewodniczpcy komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie przekazuje podpisany protokół do właściwej dla kierunku studiów komisji rekrutacyjnej;

 4. wprowadzenie do systemu IRK informacji o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 3

Do zakresu obowipzków komisji egzaminacyjnych należy:

 1. nadzór nad przygotowaniem sal i obiektów sportowych na potrzeby egzaminów sprawnościowych;

 2. przeprowadzenie egzaminów sprawnościowych;

 3. sporzpdzenie protokołów egzaminacyjnych z poszczególnych dyscyplin sportowych. Protokół podpisujp wszyscy członkowie komisji. Przewodniczpcy komisji egzaminacyjnej niezwłocznie przekazuje podpisany protokół do właściwej dla kierunku studiów komisji rekrutacyjnej;

 4. wprowadzenie wyników z poszczególnych egzaminów sprawnościowych do systemu IRK.

§ 4

 1. Do zakresu obowipzków sekretarza komisji egzaminacyjnych należy sporzpdzenie protokołu zbiorczego oraz sprawozdania z postępowania egzaminacyjnego.

 2. Sekretarz podpisuje protokół zbiorczy oraz sprawozdanie z postępowania egzaminacyjnego.

§ 5

 1. Za przebieg prac komisji odpowiadajp przewodniczpcy tych komisji.

 2. Przewodniczpcy komisji mogp wnioskować do Rektora o odwołanie członka komisji uchylajpcego się od pracy.

 3. Odwołany na wniosek przewodniczpcego komisji pracownik traci prawo do wynagrodzenia za udział w pracach komisji.

§ 6

Działa Kształcenia zapewnia i przekazuje komisjom:

 1. wzory obowipzujpcych druków list, protokołów i zawiadomień,

 2. materiały biurowe,

 3. stanowiska komputerowe za pośrednictwem Sekcji Cyfryzacji i (naliz.

Załqcznik Nr 8 do Uchwały Nr 57 Senatu AWFiS z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD STOPNIA CENTRALNEGO NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W AWFIS GDAŃSK NA ROK AKADEMICKI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026

 

 1. Kandydaci, będpcy laureatami i finalistami olimpiad stopnia centralnego w roku rekrutacji lub poprzedzajpcym rekrutację ubiegajpcy o przyjęcia na studia rozpoczynajpce się w roku akademickim 2022/2023 na kierunku:

  1. wychowanie fizyczne, sport, diagnostyka sportowa, turystyka i rekreacja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne – uzyskujp maksymalnp liczbę punktów z wybranego przedmiotu;

  2. fizjoterapia oraz terapia zajęciowa – uzyskujp maksymalnp liczbę punktów z wybranego przedmiotu jeżeli sp laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia, fizyka lub chemia;

  3. kosmetologia – uzyskujp maksymalnp liczbę punktów z wybranego przedmiotu jeżeli sp laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego z przedmiotu biologia lub chemia;

 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów, maksymalnp liczbę punktów z danego przedmiotu, przyznaje się kandydatom będpcym finalistami lub laureatami etapu centralnego:

 3. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

 4. Olimpiady Języka Obcego.

 5. W celu uzyskania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat obowipzany jest do przedłożenia dokumentu wydanego przez właściwy komitet organizacyjny danej olimpiady opatrzony numerem porzpdkowym, stwierdzajpcy otrzymanie przez kandydata tytułu finalisty olimpiady lub turnieju.

 6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługujp również kandydatom, którzy otrzymali tytuł finalisty olimpiady w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie § 11e i § 11f rozporzpdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwipzań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zwipzku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657 i 781).

 7. W celu uzyskania na podstawie ust. 4 uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, kandydat jest obowipzany do przedłożenia dokumentu wydanego przez

główny komitet organizacyjny danej olimpiady opatrzony numerem porzpdkowym, stwierdzajpcy zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Z określonych uprawnień mogp korzystać laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego jeden raz - w roku uzyskania świadectwa dojrzałości – niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiad.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Komentarze (0)