Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Politechnika Gdańska rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Gdańskieji. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała Senatu PG nr 161120211XXV z 15 grudnia 2021 r. w sprawie: określenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2022/2023.

Senat Politechniki Gdańskiej, działając na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), uchwala:

§1

 1. Zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2022/2023, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Wykaz dyscyplin, w ramach których uruchamiana jest rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2022/2023, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
 3. Zasady elektronicznej rejestracji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
 4. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2, uwzględnianych przez szkołę doktorską w procesie rekrutacji, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
 5. Skalę ocen stosowaną na Politechnice Gdańskiej, braną pod uwagę przy porównywaniu ocen z zagranicznych suplementów / kart przebiegu studiów i ocenie kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, stanowiącą załącznik nr 5 do uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu Rektor PG

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Senatu PG

nr 161/2021/XXV z 15 grudnia 2021 r.

Zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 202212023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Definicje

 1. Niniejsze zasady rekrutacji dotyczą kandydatów będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, starającymi się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.
 2. W niniejszych zasadach rekrutacji:
 1. Szkoła Doktorska na Politechnice Gdańskiej lub szkoła doktorska lub szkoła oznacza szkołę doktorską utworzoną na Politechnice Gdańskiej, prowadzoną wspólnie z dwoma instytutami Polskiej Akademii Nauk —Instytutem Budownictwa Wodnego (IBW PAN) w Gdańsku i Instytutem Maszyn Przepływowych (IMP PAN) w Gdańsku.
 2. Regulamin szkoły doktorskiej oznacza obowiązujący regulamin określający organizację i tok kształcenia w szkole doktorskiej oraz prawa i obowiązki doktoranta, przyjęty uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej.
 3. Uchwała rekrutacyjna oznacza uchwałę senatu wprowadzającą niniejsze zasady rekrutacji.
 4. DMWA oznacza Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej.
 5. DSN oznacza Dział Spraw Naukowych Politechniki Gdańskiej.
 6. Uczelnia oznacza Politechnikę Gdańską.
 7. IBW PAN oznacza Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
 8. IMP PAN oznacza Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
 9. Podmiot współprowadzący szkołę doktorską lub instytut oznacza odpowiednio IBW PAN lub 1MP PAN.
 10. Jednostka oznacza odpowiednio uczelnię lub instytut.
 11. Komisja Rekrutacyjna oznacza odpowiednio komisję rekrutacyjną powołaną przez rektora lub dyrektora instytutu do przeprowadzenie rekrutacji w poszczególnych jednostkach w danej dyscyplinie, w ramach której odbywa się kształcenie w szkole doktorskiej.
 12. System rekrutacyjny uczelni oznacza system eRekrutacja, obsługujący nabór elektroniczny do szkoły doktorskiej poprzez stronę internetową uczelni: http://rekrutacja.pg.edu.pl,
 13. Ustawa PSWiN oznacza ustawę z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.).

§2 Ogólne zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.
 2. Kandydaci do szkoły doktorskiej będą przyjmowani na kształcenie w ramach dyscyplin wymienionych w Załączniku nr 2 do uchwały rekrutacyjnej.
 3. Rekrutacja prowadzona jest na odpowiednim wydziale uczelni lub w instytucie prowadzącym daną dyscyplinę, w ramach której odbywa się kształcenie w szkole doktorskiej, przy wsparciu jednostki centralnej odpowiedzialnej za organizację kształcenia w szkole doktorskiej i/lub DSN oraz w przypadku cudzoziemców - dodatkowo DMWA. Rekrutacja odbywa się oddzielnie dla każdej z dyscyplin i każdej jednostki.
 4. Rekrutacja cudzoziemców do szkoły doktorskiej odbywa się na tych samych zasadach konkursowych, jakie obowiązują obywateli polskich, z wyjątkami wskazanymi w dalszej części niniejszych zasad rekrutacji.
 5. Kandydaci do szkoły doktorskiej mogą być rekrutowani w ramach rekrutacji standardowej oraz dodatkowo w ramach rekrutacji specjalnej, na warunkach określonych odpowiednio w części II lub Ill zasad rekrutacji.
 6. Rekrutacja do szkoły doktorskiej wiąże się z wniesieniem jednorazowej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej za rozpatrzenie aplikacji. Wysokość opłaty rekrutacyjnej i zasady jej wnoszenia zostaną określone odpowiednim zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej.
 7. Nabór do szkoły doktorskiej odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat, po rozmowie z potencjalnym promotorem i uzyskaniem od niego wymaganych dokumentów, rejestruje się na stronie internetowej systemu rekrutacyjnego uczelni,

 

zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku nr 3 do uchwały rekrutacyjnej. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej dostarczonych dokumentów kandydaci podlegają dalszej ocenie zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

 1. Przyjęcia do szkoły doktorskiej odbywają się do 1 października 2022 roku, przy czym immatrykulacja przyjętych do szkoły doktorantów powinna nastąpić do dnia 30 października 2022 roku, z zastrzeżeniem ustępu poniżej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza z uwagi na obowiązujący stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, w tym mogących skutkować przesunięciem okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni bądź wprowadzenia innych obostrzeń prawnych w oparciu akty prawne władzy publicznej bądź samorządowej odnoszących się do funkcjonowania uczelni, terminy określone w ust. 8 mogą zostać przedłużone lub zmienione, zwłaszcza w odniesieniu do cudzoziemców, aby umożliwić im dopełnienie procedury wizowej związanej z przyjazdem do Polski lub w ramach rekrutacji specjalnej.
 3. Osoby niepełnosprawne przystępujące do konkursu mogą zwrócić się do Komisji Rekrutacyjnej o zapewnienie warunków, o których mowa w Regulaminie szkoły doktorskiej.

§3 Kryteria formalne

1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku braku dyplomu spowodowanym oczekiwaniem na jego wydanie kandydat do szkoły winien przedstawić zaświadczenie z uczelni o obronie pracy magisterskiej. W przypadku braku dyplomu spowodowanym oczekiwaniem na wyznaczenie terminu obrony pracy magisterskiej kandydat do szkoły winien przedstawić stosowne oświadczenie. W takiej sytuacji kandydat może zostać dopuszczony do rekrutacji jedynie warunkowo, a jego przyjęcie do szkoły będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia dyplomu do momentu immatrykulacji.

2. W przypadkach uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub student, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich. W odniesieniu do takich kandydatów decyzję o dopuszczeniu do rekrutacji podejmuje dyrektor szkoły.

3. Do przyjęcia do szkoły doktorskiej wymagana jest znajomość języka angielskiego poświadczona ważnym certyfikatem na poziomie przynajmniej B2, wydanym nie wcześniej niż 1.01.2016. Wykaz certyfikatów poświadczających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie podany jest w Załączniku nr 4. Certyfikatu nie wymaga się od osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz od osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na studiach wyższych.

4. Kierunek studiów ukończonych przez kandydata do szkoły doktorskiej musi odpowiadać lub być pokrewny dyscyplinie, w zakresie której kandydat ma w szkole doktorskiej przygotowywać rozprawę doktorską. Osoby, które ukończyły studia na innych kierunkach, muszą wskazać przedmioty zaliczone w toku studiów pierwszego lub drugiego stopnia dotyczące treści z obszaru odpowiedniego dla dyscypliny doktoryzowania. W przypadku takich osób decyzję o dopuszczeniu do dalszych etapów rekrutacji podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Zagadnienia związane z obszarem wiedzy odpowiedniej dla dyscypliny wskazywane są przez przewodniczących rad dyscyplin lub rad dziedzin, a w przypadku podmiotów współprowadzących szkołę — dyrektorów instytutów w ogłoszeniu rekrutacyjnym ogłoszonym odrębnym zarządzeniem rektora.

5. Kandydat do szkoły doktorskiej przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym uczelni zobowiązany jest:

 1. dokonać wyboru potencjalnego promotora z listy promotorów dla danej dyscypliny i jednostki, ogłaszanej wraz z rozpoczęciem rekrutacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym,
 2. odbyć z potencjalnym promotorem wstępną rozmowę dotyczącą tematyki badawczej planowanej do realizacji w ramach pracy doktorskiej,
 3. uzyskać zgodę potencjalnego promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatem w danej dyscyplinie,
 4. uzyskać potwierdzenie od potencjalnego promotora o możliwości zapewnienia miejsca do prowadzenia pracy naukowej, środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów materiałów i uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz w przypadku konieczności prowadzenia prac eksperymentalnych dostępu do niezbędnej aparatury badawczej.

6. Kandydat do szkoły doktorskiej, przed przystąpieniem do rekrutacji, zobowiązany jest do zapoznania się z ustawą PSWiN, regulaminem szkoły doktorskiej, niniejszymi zasadami rekrutacji, programem kształcenia, zarządzeniami i pismami rektora wydanymi na ich podstawie oraz innymi informacjami, które będą publikowane na stronach, o których mowa w §5 ust. 6.

 

Jednocześnie kandydat, przystępując do rekrutacji, poświadcza, iż jest świadomy faktu, iż przyjęcie do szkoły doktorskiej wiąże się z późniejszym obowiązkiem realizacji zajęć dydaktycznych i praktyki zawodowej oraz badań w miejscu wskazanym w regulaminie szkoły doktorskiej przez czas nie krótszy niż 30 godz. tygodniowo, a także zakazem zatrudnienia jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy za wyjątkiem zatrudnienia doktoranta w przypadkach wskazanych w ustawie PSWiN.

7. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do szkoły doktorskiej jest:

 1. wcześniejszy kontakt z potencjalnym promotorem w celu uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4,
 2. zarejestrowanie się w systemie rekrutacyjnym uczelni,
 3. wypełnienie kwestionariusza osobowego w systemie rekrutacyjnym uczelni,
 4. dokonanie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w §2 ust. 6,
 5. wybranie dyscypliny kształcenia, o której mowa w §5 ust. 7 i 8,
 6. dostarczenie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze kompletu dokumentów, o których mowa w §4.

§4 Dokumenty rekrutacyjne

 1. Od kandydatów do szkoły doktorskiej wymaga się terminowego dostarczenia dokumentów określonych odrębnym zarządzeniem rektora w sprawie ogłoszenia rekrutacji.
 2. W przypadku kandydatów przebywających poza granicami Polski, oraz w wyjątkowych przypadkach, o których mowa w §2 ust. 9 także tych kandydatów przebywających na terenie Polski, dopuszcza się załączenie skanów dokumentów, o których mowa w ust. 1 do systemu rekrutacyjnego uczelni, pod warunkiem, że w momencie przyjazdu przedstawią ich oryginały Komisji Rekrutacyjnej oraz że zostało to dopuszczone w zarządzeniu wskazanym w ust. 1 i/lub na stronie domowej szkoły doktorskiej wskazanej w §5 ust. 6.

 

II. REKRUTACJA STANDARDOWA

§5 Ogólne zasady rekrutacji standardowej

 1. Decyzję o ogłoszeniu rekrutacji standardowej podejmuje rektor, wydając odrębne zarządzenie.
 2. Rekrutacja standardowa odbywa się w ramach limitu miejsc dla poszczególnych dyscyplin i jednostek.
 3. Limit miejsc do szkoły doktorskiej w obrębie danej dyscypliny i jednostki określa rektor, uwzględniając możliwości finansowe szkoły, w tym pulę stypendiów doktoranckich możliwych do sfinansowania ze środków uzyskanych z subwencji oraz możliwości organizacyjne i naukowe odpowiednio uczelni, w tym wydziałów i katedr oraz instytutów. Rektor może również określić limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim i cudzoziemców, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne uczelni, możliwości zapewnienia miejsc w akademikach przyjętym kandydatom, możliwości organizacyjne i naukowe wydziałów, katedr i instytutów w zapewnieniu zajęć ze studentami pierwszego i drugiego stopnia w języku angielskim w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej doktorantów, aktualną sytuację związaną z możliwością przyjazdu do Polski osób z zagranicy, które muszą uzyskać wizę. Rektor po ogłoszeniu list — na wniosek dyrektora szkoły — może zwiększyć liczbę dostępnych miejsc dla cudzoziemców, jeśli miejsca dla Polaków będą nieobsadzone.
 4. Postępowanie rekrutacyjne w ramach rekrutacji standardowej jest przeprowadzane przez Komisje Rekrutacyjne, w skład których wchodzi co najmniej trzech członków wskazanych przez przewodniczącego rady dyscypliny lub dziedziny naukowej Politechniki Gdańskiej, a w przypadku podmiotu współprowadzącego szkołę doktorską jego dyrektora. W skład Komisji Rekrutacyjnej może wchodzić także przedstawiciel doktorantów wskazany przez właściwy organ samorządu doktorantów.
 5. W przypadku gdy jednym z członków Komisji Rekrutacyjnej jest potencjalny promotor wskazany wcześniej przez kandydata, nie uczestniczy on w ocenie tego kandydata.
 6. Informacje na temat rekrutacji, w tym szczegółowy terminarz rekrutacji, liczba miejsc przypadających na poszczególne dyscypliny w jednostkach, wykaz dokumentów rekrutacyjnych, miejsce składania dokumentów i termin rozmowy kwalifikacyjnej publikowane są na stronie domowej szkoły doktorskiej https://po.edu.pl/szkola-doktorska. Wykaz informacji dotyczących rekrutacji standardowej wskazuje odrębne zarządzenie rektora.
 7. Kandydat w swojej aplikacji może wybrać maksymalnie jedną dyscyplinę kształcenia, odpowiadającą tej reprezentowanej przez potencjalnego promotora, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1, na którą prowadzony jest nabór, z zastrzeżeniem ust.
 8.  

8. W przypadku gdy potencjalny promotor znajduje się na liście promotorów dla więcej niż jednej dyscypliny, na które

 

prowadzony jest nabór, kandydat może aplikować maksymalnie na dwie dyscypliny kształcenia, odpowiadające tym reprezentowanym przez potencjalnego promotora, o którym mowa w §3 ust. 5 pkt 1.

§6 Elementy oceny kandydatów

1. Procedura oceny kandydatów jest trzyetapowa:

 1. W pierwszym etapie sprawdzane są kryteria formalne, określone w §3 (skala: spełnia I nie spełnia), a kandydaci, którzy je spełnili przechodzą do etapu drugiego.
 2. W drugim etapie kandydaci oceniani są w skali punktowej pod względem dwóch kryteriów jakościowych:

a) oceny uzyskane w toku studiów wyższych — średnia ocen z przebiegu studiów wyższych w skali 2-5,

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodna ze skalą ocen stosowaną na uczelni określoną w ust. 2,

waga kryterium oceny 40% - przy ocenie tego kryterium brana jest pod uwagę:

 • średnia ważona ocen z przebiegu studiów pierwszego (40%) i drugiego (60%) stopnia, przy czym w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli studiów drugiego stopnia w momencie składania wniosku, średnią ze studiów drugiego stopnia wylicza się z uwzględnieniem ostatniego ukończonego semestru, lub
 • średnia ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich (100%), lub
 • średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (100%) — w przypadku osób, o których mowa w §3 ust. 2

b) dotychczasowe osiągnięcia naukowe, odpowiednie dla poszczególnych dyscyplin — ocena w skali 2-4,5, waga kryterium oceny 20% — punktów za osiągnięcia nie sumuje się, kandydat uzyskuje jedną (najwyższa) ocenę za wszystkie osiągnięcia zgodnie z wykazem z ust. 3.

3) W etapie trzecim kandydaci biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim. W trakcie rozmowy członkowie komisji, za wyjątkiem przedstawiciela doktorantów, oceniają w skali od 2 do 5 wiedzę kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej przy zastosowaniu wagi kryterium 40%.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stanowi średnia ocen członków komisji, uprawnionych do oceny. Wynik rozmowy uważa się za pozytywny jeśli ocena średnia z ocen nie jest niższa niż 3. Na zakończenie trzeciego etapu tworzona jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów, zgodnie z §7 ust. 1 i 2.

2. Przy wyliczaniu średniej ocen z przebiegu studiów wyższych, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a w przypadku kandydatów, którzy uzyskali dyplom za granicą, bierze się pod uwagę skalę ocen stosowaną na Politechnice Gdańskiej, zamieszczoną w Załączniku nr 5 do uchwały rekrutacyjnej i porównuje się do niej skalę ocen stosowaną na uczelni, która dyplom zagraniczny wydała.

3. Ocenie Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, podlegają publikacje naukowe znajdujące się na listach ministerialnych, monografie naukowe i rozdziały w monografiach naukowych, które znajdują się na poniższym wykazie, przy czym punktów za osiągnięcia nie sumuje się, a kandydat uzyskuje jedną (najwyższa) ocenę za wszystkie osiągnięcia,  a w przypadku przedstawienia przez kandydata więcej niż jednego osiągnięcia do oceny punkty zostaja przyznane za  pierwsze osiągnięcie na liście / w załączonym dokumencie/pliku:

1) nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki inżynieryjno-techniczne - punktacja dla publikacji i osiągnięć naukowych (liczą się prace opublikowane lub przyjęte do druku):

 1. brak osiągnięć publikacyjnych — ocena punktowa 2, lub
 2. abstrakt, poster, konferencja kół naukowych/doktorantów - ocena punktowa 2,25, lub
 3. monografia (rozdział w monografii), publikacja naukowe w języku polskim w materiałach pokonferencyjnych lub czasopiśmie - ocena punktowa 2.5, lub
 4. monografia (rozdział w monografii), publikacja naukowa w języku angielskim w materiałach pokonferencyjnych lub w czasopiśmie recenzowanym nieznajdującym się w wykazie JCR - ocena punktowa 2,75, lub
 5. publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się na liście JCR lub — w przypadku dyscypliny architektura i urbanistyka (AiU) — publikacja naukowa w języku angielskim za min. 70 pkt w czasopiśmie z wykazu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki lub znajdującym się w bazie Scopus — ocena punktowa 3.25, lub
 6. publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR — ocena punktowa 4, lub
 7. publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR, w których kandydat jest pierwszym autorem — ocena punktowa 4,5;

2) nauki społeczne - punktacja dla publikacji i osiągnięć naukowych (liczą się prace opublikowane lub przyjęte do druku)-

a) brak osiągnięć publikacyjnych — ocena punktowa 2, lub

 

 1. abstrakt, poster, konferencja kół naukowych/doktorantów — ocena punktowa 2,25, lub
 2. rozdział w monografii w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, poziom I) — ocena punktowa 2,5, lub
 3. monografia autorska lub współautorska w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, poziom I) lub rozdział w monografii w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, poziom II) — ocena punktowa 3,25, lub
 4. autorska lub współautorska monografia w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykaz, poziom II) lub publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdujących się na liście JCR/SCOPUS lub publikacja naukowa w języku angielskim za min. 70 pkt w czasopiśmie z wykazu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki — ocena punktowa 4,0, lub
 5. publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdujących się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR/SCOPUS — ocena punktowa 4,5.

4. Kandydat może odbyć rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub z wykorzystaniem technik teleaudiowizualnych porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w zależności od decyzji komisji rekrutacyjnej, która bierze pod uwagę okoliczności opisane w §2 ust. 9.

§7 Sposób ustalania punktacji przy tworzeniu list rankingowych i ogłoszenia wyników

1. Listy rankingowe ustalane są na podstawie liczby punktów uzyskanych na poszczególnych etapach rekrutacji, obliczanych na zakończenie trzeciego etapu oceny kandydatów — średnia ważona wyniku oceny kryteriów jakościowych określonych w §6 ust. 1 pkt 2 i 3 — średniej ocen o wadze 40%, dotychczasowych osiągnięć naukowych w wadze 20% oraz

pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej o wadze 40%. Liczba przyznanych na tym etapie punktów (P3) wynosi: P3 = 0,4 x ocena_za_studia + 0,2 x ocena_za_osiągniecia + 0,4 x ocena_rozmowy_kwalifikacyjnej.

2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej są jawne. Listy kandydatów wraz z uzyskaną przez każdego z nich punktacją za poszczególne elementy oceny oraz wynikiem końcowym postępowania rekrutacyjnego ogłaszane są na stronach wskazanych w §5 ust. 6. W terminie określonym w terminarzu rekrutacji, Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę rankingową (wyniki rekrutacji) — listę osób, które wzięły udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. W sytuacji określonej w § 2 ust. 9 lub w przypadku bardzo dużej liczby kandydatów termin ten może zostać wydłużony.

3. Pozycja na liście, o której mowa w ust. 2 pkt 2, decyduje o kolejności przyjęcia.

4. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do szkoły doktorskiej podejmuje rektor lub upoważniony przez niego prorektor właściwy ds. nauki w oparciu o końcowe listy rankingowe utworzone na podstawie wyników pracy Komisji Rekrutacyjnej, przedstawione przez dyrektora szkoły doktorskiej.

4a. W przypadku rezygnacji kandydata przyjętego do szkoły doktorskiej w czasie do dwóch tygodni od dnia opublikowania wyników rekrutacji dopuszcza się (na wniosek komisji rekrutacyjnej lub dyrektora szkoły) możliwość przyjęcia kolejnej osoby z listy rankingowej, która w procesie rekrutacyjnym:

 1. uzyskała punktację (P3) nie niższą niż 0,1 punktu mniej niż ostatni przyjęty kandydat w danej dyscyplinie oraz
 2. uzyskała co najmniej ocenę 4 (średnią ocen wszystkich członków komisji) w rozmowie kwalifikacyjnej.

5. Kandydaci, którzy przeszli procedurę kwalifikacyjną:

 1. przyjęci do szkoły doktorskiej zostają wpisani na listę doktorantów;
 2. nieprzyjęci do szkoły doktorskiej otrzymują indywidualną decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej wydaną przez rektora. Rektor może upoważnić na piśmie do wydania decyzji pracownika pełniącego funkcję prorektora właściwego ds. nauki bądź pracownika zatrudnionego na stanowisku dyrektora szkoły.

6. Cudzoziemiec może być przyjęty do szkoły doktorskiej w drodze decyzji administracyjnej rektora wydanej na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 6) ustawy PSWiN. Rektor może upoważnić na piśmie do wydania ww. decyzji pracownika pełniącego funkcję prorektora właściwego ds. nauki bądź pracownika zatrudnionego na stanowisku dyrektora szkoły.

7. Od decyzji, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i ust. 6 służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie czternastu dni od daty dostarczenia decyzji. Podstawą złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy mogą być wyłącznie uchybienia formalne w procesie rekrutacji.

8. Decyzję w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podejmuje rektor lub upoważniony do działania w imieniu

 

rektora prorektor, inny niż wydający z upoważnienia rektora zaskarżaną decyzję. Decyzja rektora jest ostateczna. III. REKRUTACJA SPECJALNA

§8 Ogólne zasady rekrutacji specjalnej

 1. Rekrutacja specjalna ogłaszana jest w związku z konkursami na miejsca w szkole doktorskiej, inne niż określone w rekrutacji standardowej, w ramach których oferowane są stypendia doktoranckie, finansowane m.in. z projektów badawczych, odrębnych funduszy uczelni lub podmiotów współprowadzących szkołę doktorską.
 2. Regulamin konkursu o miejsca w szkole doktorskiej, o których mowa w ust. 1, ustalany jest przez organ finansujący stypendium lub osobę będącą dysponentem środków na podstawie umowy. Zaleca się, aby regulaminy takich konkursów obejmowały etap rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim, oceniającej poziom wiedzy kandydata w tematyce rozprawy doktorskiej.
 3. Decyzję o ogłoszeniu rekrutacji specjalnej podejmuje rektor lub dyrektor szkoły na wniosek organu finansującego stypendium lub osoby będącej dysponentem środków.
 4. Dopuszcza się przeprowadzenie konkursu przed rozpoczęciem rekrutacji specjalnej. Rekrutacja specjalna dotyczy wówczas laureatów konkursów i obejmuje etap pierwszy i ewentualnie trzeci.
 5. Rekrutacja specjalna odbywa się poza limitem miejsc ustalonych dla poszczególnych dyscyplin dla rekrutacji standardowej.
 6. Postępowanie rekrutacyjne w ramach rekrutacji specjalnej jest przeprowadzane przez Komisje Rekrutacyjne, jak w przypadku rekrutacji standardowej, w skład której dodatkowo wchodzą inne osoby wskazane w regulaminie konkursu, o którym mowa w ust. 2 (np. kierownik projektu).
 7. Informacje na temat rekrutacji specjalnej, w tym szczegółowy terminarz rekrutacji, wykaz dokumentów rekrutacyjnych, miejsce składania dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej, publikowane są na stronie domowej szkoły doktorskiej https://pq.edu.pl/szkola-doktorska/. Wykaz informacji dotyczących rekrutacji specjalnej wskazuje odrębne zarządzenie rektora lub dyrektora szkoły.
 8. W przypadku kandydatów przyjętych do szkoły doktorskiej w ramach rekrutacji specjalnej podpisuje się umowę z dysponentem środków, z których finansowane jest stypendium doktoranckie. Stronami umowy są: dysponent środków i Rektor Politechniki Gdańskiej lub pracownik pełniący funkcję prorektora właściwego ds. nauki.
 9. Ust. 8 powyżej nie stosuje się, jeśli dysponentem środków jest Rektor Politechniki Gdańskiej lub pracownik pełniący funkcję prorektora właściwego ds. nauki.
 10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie do szkoły doktorskiej z początkiem semestru letniego 2022/2023.

§9 Kryteria formalne

Kandydaci rekrutowani do szkoły doktorskiej w ramach rekrutacji specjalnej muszą spełnić zarówno kryteria formalne wskazane w regulaminie danego konkursu, o którym mowa w §8 ust. 2, jak i kryteria formalne opisane w §3. Jeśli konkurs odbył się przed terminem wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji specjalnej, kandydaci muszą spełniać kryteria formalne opisane w §3 oraz inne kryteria wskazane w ogłoszeniu o rekrutacji specjalnej.

§10 Dokumenty rekrutacyjne

 1. Od kandydatów do szkoły doktorskiej w ramach rekrutacji specjalnej wymaga się dostarczenia dokumentów wymaganych przy rekrutacji standardowej oraz dodatkowo - oświadczenia potencjalnego promotora wskazującego źródło finasowania stypendium doktoranckiego w okresie 4 lat kształcenia w szkole doktorskiej.
 2. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 od kandydatów mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, zgodnie z regulaminem, o którym mowa w §8 ust. 2.
 3. W przypadku kandydatów przebywających poza granicami Polski, oraz w wyjątkowych przypadkach, o których mowa w §2 ust. 9, także tych kandydatów przebywających na terenie Polski, dopuszcza się załączenie skanów dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 do systemu rekrutacyjnego uczelni, pod warunkiem, że w momencie przyjazdu przedstawią ich oryginały

 

Komisji Rekrutacyjnej oraz że zostało to dopuszczone w dokumencie lub na stronie domowej szkoły doktorskiej wskazanych w § 8 ust. 7.

§11 Elementy oceny kandydatów

1. W przypadku rekrutacji specjalnej stosuje się zapisy §6 dotyczące elementów oceny kandydatów podczas rekrutacji standardowej, z zastrzeżeniem ust. 2, względnie inne kryteria oceny — zależne od warunków ustalonych przez podmiot zapewniający finansowanie stypendium doktorskiego w ramach konkursu wskazanego w §8 ust. 1.

2. W przypadku rekrutacji specjalnej stosowany jest proces trzyetapowy, z zastrzeżeniem ust. 3:

 1. Na etapie pierwszym sprawdzane są kryteria formalne, określone w §3 (skala: spełnia /nie spełnia).
 2. Na etapie drugim odbywa się konkurs, w wyniku którego wyłaniany jest laureat lub laureaci. Liczba wyłonionych laureatów nie może być większa niż liczba stypendiów doktoranckich.
 3. Na etapie trzecim, z zastrzeżeniem ust. 3, odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z laureatem prowadzona w języku angielskim, dotycząca jego wiedzy w tematyce deklarowanej rozprawy doktorskiej.

3. Etap trzeci oceny kandydatów odbywa się jedynie w przypadku, gdy w konkursie, o którym mowa w §8 ust. 1 nie przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim weryfikującej wiedzę kandydata w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej, zakończonej wynikiem pozytywnym. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w ramach konkursu, o którym mowa §8 ust. 1, uważana jest za równoważną rozmowie opisanej w etapie trzecim, tj. w ust. 2 pkt 3, jeśli została przeprowadzona przez co najmniej trzyosobową komisję konkursową określoną w regulaminie konkursu, o którym mowa w §8 ust. 2 i sporządzono z niej protokół. Jeśli rekrutacja do konkursu prowadzona jest przed ogłoszeniem rekrutacji specjalnej i kończy się wyłonieniem laureata / laureatów konkursu, wówczas etap pierwszy i drugi dotyczy wyłącznie tego laureata/tych laureatów.

§12 Sposób ustalania punktacji przy tworzeniu list rankingowych i ogłoszenia wyników

 1. W przypadku rekrutacji specjalnej przy tworzeniu list rankingowych mają zastosowanie przepisy podane w regulaminie konkursów, o których mowa §8 ust. 2.
 2. Po zakończeniu etapu trzeciego (jeśli jest wymagany) laureaci konkursu, o którym mowa w §8 ust. 1, zostają wpisani na listę doktorantów. Przepisy §7 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
 3. Wyniki rekrutacji podawane są do publicznej wiadomości na stronach wskazanych w §8 ust. 7. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13 Postanowienia końcowe

 1. Z uwagi na zaistniałą i dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, w tym konsekwencjami wynikającymi z ogłoszonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów epidemicznych, bądź mogących ich zastąpić stanów nadzwyczajnych mogących skutkować przesunięciem okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni bądź wprowadzenia innych obostrzeń prawnych w oparciu akty prawne władzy publicznej bądź samorządowej odnoszących się m.in. do funkcjonowania uczelni, dopuszcza się zmiany niniejszych zasad zgodnie z przyjętymi przepisami.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy:
 1. ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1881, z późn. zm.),
 3. Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.),
 4. Statutu Politechniki Gdańskiej i statutów podmiotów współprowadzących szkołę doktorską,
 5. Regulaminu Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Senatu PG

nr 161/2021/XXV z 15 grudnia 2021 r.

Wykaz dyscyplin, w ramach których uruchamiana jest rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2022/2023

Lp.
No.

Dziedzina
Branch

Lp.
No.

Dyscyplina Dy

Discipline

Skrót
Abbre
viation

PG
Gda
ńs
k Tech

IMP PAN
1FFM PAS

IBW PAN
IHE PAS

1

Nauki społeczne
Social Sciences

1

ekonomia i finanse
economics and finance

EiF

 

 

 

2

nauki o zarządzaniu i jakości
management and quality studies

ZiJ

 

 

 

2

Nauki
ścisłe
przyrodnicze
Natural Sciences

3

nauki chemiczne
chemical sciences

NCh

 

 

 

4

nauki fizyczne
physical sciences

NF

Ni

 

 

5

matematyka
mathematics

M

 

 

 

3

Nauki
inżynieryjno-

Engineering
and Technology

6

inżynieria lądowa i transport
civil engineering and transport

ILiT

 

-Ni

7

architektura i urbanistyka
architecture and urban planning

AiU

 

 

 

8

inżynieria środowiska,

górnictwo i energetyka environmental engineering,

mining and energy

IŚGiE

 

 

 

9

inżynieria materiałowa
materials engineering

IMa

 

 

 

techniczne

10

mechaniczna

mechanical engineering

IMe

 

-<

 

11

automatyka, elektronika i elektrotechnika
automation, electronic and electrical
engineering

AEiE

\i

 

 

12

informatyka techniczna i telekomunikacja information and communication technology

ITiT

 

 

 

13

inżynieria biomedyczna
biomedical engineering

IB

\I

 

 

 

Załącznik nr 3

do Uchwały Senatu PG

nr 161/2021/XXV z 15 grudnia 2021 r.

Zasady elektronicznej rejestracji do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

1. Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rejestrację kandydatów na wszystkie programy kształcenia (dyscypliny) szkoły doktorskiej.

2. Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacia.pg.edu.pl.

3. Przebieg rejestracji. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły jest obowiązany:

a) zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji do szkoły doktorskiej,

b) założyć internetowe konto rekrutacyjne,

c) prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, a w przypadku cudzoziemców w brzmieniu zgodnym z wpisem do paszportu oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,

d) podać wymagane informacje w zależności od poziomu wybieranego kształcenia (dla szkoły doktorskiej: ukończona "Uczelnia wyższa"),

e) wypełnić formularz rejestracyjny:

 1. wybrać nabór do szkoły doktorskiej,
 2. wybrać interesującą go dyscyplinę kształcenia,
 3. wydrukować i podpisać formularz,

f) dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z dyspozycją podaną w systemie rekrutacyjnym.

g) dostarczyć wymagane dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej.

4. System rekrutacyjny umożliwia dołączanie skanów wymaganych dokumentów.

5. Politechnika Gdańska i jednostki współprowadzące szkołę doktorską nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rejestracji, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronach wskazanych w zasadach rekrutacji do szkoły doktorskiej.

6. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do Komisji Rekrutacyjnej.

7. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Komentarze (0)