Zasady rekrutacji na UŚ 2016/17

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UŚ 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała nr 467 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), Senat uchwala, co następuje:
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Uchwała dotyczy warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w roku akademickim 2016/2017.
 
§ 2
1. Uniwersytet przyjmuje kandydatów na I rok studiów, od semestru zimowego lub letniego, zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacji określonymi dla poszczególnych kierunków i specjalności w załącznikach nr 1-14 do niniejszej uchwały.
2. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach lub specjalnościach studiów w podziale na poziom i formę studiów określi Senat Uniwersytetu odrębnie.
3. Kandydaci, na studia stacjonarne, dla których studia stanowią kolejny kierunek, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych kierunków lub specjalności w załącznikach nr 1-14 i w ramach ustalonego przez Senat odrębnego limitu miejsc.
4. Kandydaci, którzy uzyskali na podstawie odrębnych przepisów potwierdzenie efektów uczenia się, mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek lub specjalność studiów, jeżeli spełniają kryteria kwalifikacji, uwzględnione w załącznikach nr 1-14 do niniejszej uchwały.
 
DZIAŁ II
ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
 
§ 3
1. Rektor powołuje i odwołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjna, zwaną dalej UKR oraz określa regulamin jej działania.
2. Przewodniczącym UKR jest prorektor właściwy ds. kształcenia, a członkami nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i przedstawiciel samorządu studenckiego. Sekretarzem UKR jest kierownik Działu Kształcenia.
 
3. Do zadań UKR należy w szczególności:
 
 1. koordynacja i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych;
 2. przyjmowanie sporządzonej przez wydziałowe komisje rekrutacyjne dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w celu dokonania weryfikacji formalnej i stwierdzenia jego prawidłowości;
 3. rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych dotyczących wyników postępowania kwalifikacyjnego;
 4. uchylanie, zmiana oraz stwierdzanie nieważności decyzji ostatecznych podejmowanych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, zwane dalej WKR, powoływane przez dziekanów wydziałów lub rektora dla jednostek organizacyjnych niebędących wydziałami, z zastrzeżeniem ust. 3.
 
2. W skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej wchodzą:
 1. przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej — powołany spośród nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;
 2. członkowie komisji — nie więcej niż dwóch;
 3. sekretarz (sekretarze) — powołany wyłącznie spośród pracowników Uniwersytetu. Sekretarz (sekretarze) bierze udział w pracach komisji bez prawa głosowania.
3. W przypadku, gdy postępowanie kwalifikacyjne polega wyłącznie na złożeniu wymaganych dokumentów nie powołuje się WKR. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje w takim przypadku dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem. Od decyzji dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem służy odwołanie do rektora.
 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata oraz niezbędną dokumentację z postępowania kwalifikacyjnego sporządza pracownik, wyznaczony przez dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.
 
5. Do zadań WKR należy w szczególności:
 
 1. aktywne uczestnictwo w procedurze rejestracyjnej kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK;
 2. stały kontakt z kandydatami za pomocą wszelkich dostępnych środków komunikacji, które zapewnia Uniwersytet;
 3. dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie zgłoszeń dokonanych przez nich w IRK;
 4. zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych w przypadku, gdy są one elementem postępowania kwalifikacyjnego. Dopuszczalna jest forma zawiadomienia kandydatów poprzez zamieszczenie informacji w IRK;
 5. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w sposób zapewniający wypełnienie ustalonego limitu miejsc na danym kierunku, poziomie i formie studiów oraz ogłoszenie jego wyników;
 6. sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach lub specjalnościach studiów
 7. sporządzanie listy rankingowej kandydatów, listy osób zakwalifikowanych oraz listy osób niezakwalifikowanych (grupa rezerwowa) i niezwłoczne ich ogłoszenie poprzez wywieszenie w siedzibie wydziału lub jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem i w IRK;
 8. podjęcie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia;
 9. doręczanie kandydatowi decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia
 10. informowanie UKR o przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
 11. sporządzanie pozostałej dokumentacji z przebiegu i zakończenia rekrutacji
 12. przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie odwołań i skarg składanych przez kandydatów na studia do UKR
 13. wydawanie na prośbę kandydata zaświadczeń o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
6. WKR działa w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz innymi aktami wewnętrznymi Uniwersytetu.
 
7. WKR może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w jej imieniu decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.
 
8. Za pracę WKR odpowiada przed rektorem dziekan wydziału lub kierownik jednostki niebędącej wydziałem.
 
9. WKR kończy swoją działalność po ustaleniu listy osób przyjętych na studia, do wypełnienia limitu miejsc. Komisja rekrutacyjna może, za zgodą dziekana wydziału lub rektora dla pozostałych jednostek prowadzących studia, podjąć decyzję o zakończeniu swojej działalności pomimo niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku lub specjalności studiów.
Rektor powołuje Zespół Internetowej Rejestracji Kandydatów i określa jego zadania.
 
DZIAŁ III
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
 
§ 6
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego, składając w formie elektronicznej wniosek w IRK.
 
2. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
 
 1. zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK;
 2. wniosła opłatę rekrutacyjną;
 3. posiada świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 4. posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 5. spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki lub specjalności studiów, określone w załącznikach nr 1-14.
3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia oraz listę dodatkowych dokumentów przyjmowanych od osób zakwalifikowanych do przyjęcia ustali rektor.
 
§ 7
Rektor ustala wysokość opłaty rekrutacyjnej, zasady jej wnoszenia i ewentualnych zwrotów.
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez WKR ma charakter konkursowy.
 
2. WKR może w stosunku do kandydata niepełnosprawnego zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego na podstawie prawomocnego orzeczenia o inwalidztwie lub zaświadczenia czy opinii właściwej poradni specjalistycznej, wyłącznie w przypadku jeśli w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki z postępowania kwalifikacyjnego innego niż konkurs świadectw lub dyplomów.
 
3. W przypadku niepełnosprawności kandydata utrudniającej lub uniemożliwiającej przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego mającego formę: egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, przewodniczący WKR, na wniosek kandydata może podjąć decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.
 
4. W ramach zmiany formy zdawania egzaminów przez kandydata niepełnosprawnego możliwe jest:
 1. przedłużenie czasu trwania egzaminu;
 2. zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych;
 3. zastosowanie alternatywnej formy zapisu, np.: druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny itp.;
 4. zmiana egzaminu ustnego na pisemny;
 5. udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy.
5. Organizacja egzaminów dla kandydatów niepełnosprawnych odbywa się we współpracy WKR z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).
 
6. WKR zapewnia warunki lokalowe i osobowe umożliwiające przeprowadzenie egzaminu w zmienionej formie.
 
7. BON odpowiada za organizację świadczeń specjalistycznych związanych z przeprowadzeniem egzaminów dla kandydatów niepełnosprawnych,
 
a w szczególności za:
 
 1. przygotowanie materiałów egzaminacyjnych w alternatywnych formach zapisu;
 2. zapewnienie niezbędnego sprzętu adaptacyjnego np. komputerów, urządzeń wzmacniających dźwięk dla osób niedosłyszących (itp);
 3. zapewnienie tłumacza języka migowego.
8. Kandydat powinien złożyć do WKR wniosek o potrzebie dostosowania egzaminu najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem egzaminu. Do wniosku kandydat powinien załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę.
 
9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą kandydatów, o których mowa w § 9.
 
§ 9
1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na pierwszy rok studiów zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub z egzaminu wstępnego z danego przedmiotu jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł. Z uprawnień, o których mowa w załączniku nr 15, mogą korzystać laureaci i finaliści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.
 
2. Laureaci konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych przyjmowani są na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz konkursów i uprawnienia laureatów określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu.
 
3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2 otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.
 
4. Dokumenty poświadczające uprawnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są w Dziale Kształcenia.
 
§ 10
1. Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB(International Baccalaureate), wydanego przez organizację International
Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:
 

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

2. Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:
 

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00-10,00

100%

8,00-8,95

90%

7,00-7,95

75%

6,00-6,95

60%

5,00-5,95

45%

4,00-4,95

30%

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” lub „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) lub dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 
§ 11
1. Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.
 
2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w załącznikach nr 1-14.
 
3. Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.
 
§ 12
1. Kandydatowi, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej wynik z egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%. Jeżeli jest wyższy - otrzymuje wartość 100%.
 
2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie, jeśli załączniki nr 1-14 nie stanowią inaczej.
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w przypadku kandydatów, którzy zdają egzamin maturalny (nowa matura), bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego łącznie z wynikiem z dodatkowego egzaminu wstępnego, przeprowadzanego w przypadku sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub przeprowadzanego w przypadku sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub szczegółowych predyspozycji do podjęcia studiów niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.
 
2. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem egzaminu wstępnego.
 
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5 — 100 %

6 — 100 %

4 — 70 %

5 — 80 %

3 — 30 %

4 — 75 %

 

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.
 
3. Zasady określone w ust. 2 mają zastosowanie, jeśli załączniki nr 1-14 nie stanowią inaczej.
 
4. Jeśli kryteria kwalifikacji określone w załącznikach nr 1-14 nie stanowią inaczej, w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w przypadku kandydatów z „nową maturą” bierze się pod uwagę wyniki egzaminu z części pisemnej świadectwa dojrzałości.
5. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może mieć następującą formę:
 
 1. egzaminu pisemnego w formie określonej przez jednostkę rekrutującą;
 2. egzaminu ustnego;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych;
 5. średniej ocen ze studiów wyższych;
 6. sprawdzianu uzdolnień artystycznych.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednej lub więcej form wymienionych w ust. 5.
 
6. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia składa się z kilku etapów, ostateczny wynik uwzględnia wyniki uzyskane przez kandydata na poszczególnych etapach tego postępowania.
 
7. Niestawienie się kandydata na którąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego oznacza przyznanie mu zerowej liczby punktów za tę część postępowania.
 
8. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości
 
z wymaganego przedmiotu lub poziomu wskazanego w załącznikach nr 1-14, to uzyskuje zerową liczbę punktów z tego przedmiotu lub poziomu.
§ 14
1. Dziekan wydziału lub kierownik jednostki niebędącej wydziałem powołuje egzaminatorów spośród nauczycieli akademickich tego wydziału lub jednostki. Powołanie egzaminatorów z innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu następuje za uprzednią zgodą kierownika tych jednostek.
 
2. Dziekan lub kierownik jednostki niebędącej wydziałem zatwierdza testy i tematy egzaminów pisemnych i ustnych. Dziekan lub kierownik jednostki niebędącej wydziałem sprawuje również nadzór nad ich powieleniem, przechowywaniem i przekazywaniem WKR.
 
§ 15
1. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej.
 
Sposób i miejsce udostępniania pracy egzaminacyjnej określa dziekan wydziału lub kierownik jednostki niebędącej wydziałem albo działający z upoważnienia przewodniczący WKR. Przy udostępnianiu pracy musi być obecny członek WKR. Fakt udostępnienia musi być przez członka WKR odnotowany w aktach kandydata na studia i opatrzony datą.
 
2. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.
 
DZIAŁ IV
PRZYJĘCIE NA STUDIA
 
§ 16
1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się wspólną listę rankingową (tj. obejmującą również kandydatów dla których dane studia są kolejnym kierunkiem) w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Określa ona kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności studiów.
 
2. Dla kandydatów dla których studia stacjonarne stanowią kolejny kierunek, kwalifikacja odbywa się z zachowaniem ustalonego odrębnie dla nich limitu miejsc i z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej liczby punków.
 
3. Przepis ust. 2, stosuje się odpowiednio dla kandydatów, którzy uzyskali potwierdzenie efektów uczenia się.
 
4. Informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje w IRK.
 
5. Listę, o której mowa w ust. 1, WKR ogłasza niezwłocznie poprzez wywieszenie jej w siedzibie jednostki rekrutującej oraz w IRK.
 
1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia podejmuje WKR na podstawie wyniku uzyskanego w toku postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonych limitów miejsc.
 
2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii świadectwa dojrzałości.
 
3. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 
§ 18
1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie, w przypadku, gdy decyzja jest wysyłana pocztą — za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 
2. Podstawą odwołania od decyzji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie konkretnych okoliczności naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 
§ 19
1. W stosunku do kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc, WKR wydaje decyzję o ich przyjęciu.
 
2. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową.
 
3. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia W KR przyjmować będzie kolejne osoby z listy rankingowej (grupa rezerwowa) z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów, do ustalonego przez Senat Uniwersytetu limitu miejsc.
 
4. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku (specjalności) studiów, WKR może podjąć decyzję o:
 1. rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego;
 2. przeprowadzeniu kolejnego naboru.
 
§ 20
1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego WKR sporządza protokół (w porządku alfabetycznym). W protokole wpisuje się w szczególności: wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów postępowania kwalifikacyjnego, uzyskany wynik końcowy oraz decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.
 
2. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie WKR. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego WKR.
 
3. Oprócz protokołu WKR sporządza:
 
1) listę kandydatów według kolejności uzyskanego wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego — tzw. listę rankingową — od najwyższego do najmniejszego wyniku;
 
2) listę kandydatów przyjętych, tj. wpisanych na studia (w porządku alfabetycznym);
 
3) listę kandydatów nieprzyjętych (w porządku alfabetycznym);
 
4) pismo przewodnie do UKR, o przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z niniejszą uchwałą;
 
5) sprawozdanie liczbowe z rekrutacji.
 
Ww. dokumenty podpisują przewodniczący i członkowie WKR.
 
§ 21
1. Przyjęcie na studia cudzoziemców, następuje w trybie odrębnych przepisów.
 
2. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, według załączników nr 1-14.
 
§ 22
1. Kandydat, który ubiegał się na studia, do Uniwersytetu lub do innej uczelni publicznej w roku kalendarzowym, w którym rozpocznie się rok akademicki, którego niniejsza uchwała dotyczy i nie został przyjęty na I rok danego kierunku studiów, może być przyjęty na podstawie dotychczasowego postępowania kwalifikacyjnego na inny kierunek studiów (lub na ten sam kierunek w przypadku osoby z innej uczelni), prowadzony w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, jeżeli spełnia wymagania określone kryteriami kwalifikacji na dany kierunek lub specjalność i jeżeli nie został wypełniony limit miejsc.
 
2. Kandydat, który nie został przyjęty na I rok studiów stacjonarnych z braku miejsc, ubiegając się o przyjęcie na kierunki studiów niestacjonarnych, musi przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów.
 
DZIAŁ V
ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 
§ 23
1. WKR przekazują do UKR dokumentację z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w § 20, niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
 
2. UKR może zażądać ustnej relacji i wyjaśnień ze strony WKR w przypadku stwierdzenia uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.
 
§ 24
W przypadku kierunków, na których przyjęcie kandydatów następuje w wyniku złożenia wymaganych dokumentów, wyznaczony przez dziekana lub kierownika jednostki niebędącej wydziałem, pracownik przekazuje do Działu Kształcenia podpisaną przez dziekana lub kierownika jednostki niebędącej wydziałem listę osób przyjętych na studia, niezwłocznie po zakończeniu wpisów na listę studentów.
 
DZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 25
1. Rekrutacja na semestr zimowy, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów rozpoczyna się od 16 maja 2016 roku i kończy się 31 października 2016 roku.
 
2. Rekrutacja na semestr letni, na wszystkie kierunki lub specjalności studiów rozpoczyna się od 9 stycznia 2017 i kończy się 31 marca 2017 roku.
 
3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów wraz z ich wykazem oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego udostępniony zostanie w systemie IRK.
 
§ 26
Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej na stronach internetowych Uniwersytetu.
 
§ 27
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik nr 1
 
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Etap I - Konkurs świadectw dojrzałości:
 
Uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia muzyki lub język polski lub język obcy nowożytny.
Punktacja wg skali:

91 - 100%

5 pkt.

71 - 90%

4 pkt.

51 - 70%

3 pkt.

30 - 50%

2 pkt.

Kandydatom, którzy zdawali historię muzyki na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 2.
 
Kandydatom, którzy zdawali historię muzyki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 1.
 
Kandydatom, którzy zdawali język polski lub język obcy nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.
 
Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z ww. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ Etap I - Konkurs świadectw dojrzałości:
 
Przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych na świadectwie dojrzałości przedmiotów, spośród czterech następujących: historia muzyki, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o kulturze, według skali:

Ocena

Punkty

6

5 pkt.

5

4 pkt.

4

3 pkt.

3

2 pkt.

2

1 pkt.

Drugi etap kwalifikacji jest taki sam dla wszystkich kandydatów.
 
Etap II - Egzamin praktyczny:
 
1. Gra na instrumencie:
 
- dowolny utwór zagrany na wybranym instrumencie.
 
2. Kształcenie słuchu:
 
- rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków,
- czytanie nut głosem,
- zrealizowanie głosem przebiegu rytmicznego wraz z taktowaniem.
 
3. Rozmowa kwalifikacyjna:
 
- rozmowa dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku studiów. Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 16 punktów.
 
Kierunek studiów: Muzyka w multimediach — pod warunkiem uruchomienia
Forma studiów: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Etap I - Konkurs świadectw dojrzałości:
 
uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia muzyki lub język polski lub język obcy nowożytny.
 
Punktacja wg skali:
 • 91 - 100% 5 pkt.
 • 71 - 90% 4 pkt.
 • 51 - 70% 3 pkt.
 • 30 - 50% 2 pkt.
 
Kandydatom, którzy zdawali historię muzyki na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 2.
 
Kandydatom, którzy zdawali historię muzyki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 1.
 
Kandydatom, którzy zdawali język polski lub język obcy nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.
 
Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z ww. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Etap I - Konkurs świadectw dojrzałości:
 
przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych na świadectwie dojrzałości przedmiotów, spośród czterech następujących: historia muzyki, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o kulturze, wg skali:
 • 6 - 5 pkt.
 • 5 - 4 pkt.
 • 4 - 3 pkt.
 • 3 - 2 pkt.
 • 2 - 1 pkt.
Etap drugi kwalifikacji obejmuje wszystkich kandydatów.
Etap II - Egzamin praktyczny:
 
1. Gra na instrumencie:
 
Zagranie dwóch dowolnych utworów, w tym jeden na fortepian, drugi na wybranym instrumencie (czas prezentacji - około 10 minut).
 
2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii:
 
Sprawdzian pisemny: zapisanie jednogłosowego dyktanda melodycznego z zastosowaniem chromatyki, zapisanie dyktanda rytmicznego, pisemne zharmonizowanie melodii wg zasad harmonii klasycznej.
Sprawdzian ustny: czytanie a vista nut głosem (M. Wacholc - Czytanie nut głosem t. 2 i 3), rozpoznawanie interwałów i akordów.
 
3. Rozmowa kwalifikacyjna:
 
Kandydat może przedstawić swoje dotychczasowe próby i prace w zakresie wybranego kierunku, powinien natomiast wykazać się wiedzą w zakresie jednego z wybranych poniżej zagadnień:
 
 1. polska muzyka filmowa, polscy kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym oraz współczesnym;
 2. opis sylwetki artystycznej wybranego kompozytora muzyki polskiej, będącego autorem muzyki filmowej przynajmniej trzech pełnometrażowych filmów fabularnych;
 3. zagraniczna muzyka filmowa, zagraniczni kompozytorzy muzyki filmowej w ujęciu historycznym wraz współczesnym;
 4. opis sylwetki artystycznej wybranego kompozytora muzyki polskiej, będącej autorem muzyki filmowej przynajmniej trzech pełnometrażowych filmów fabularnych;
 5. reżyser filmowy — kompozytor muzyki filmowej, przykłady i charakterystyka krajowych i zagranicznych duetów autorskich reżyser — kompozytor (np. Krzysztof Kieślowski -Zbigniew Preisner, Roman Polański - Krzysztof Komeda, Steven Spielberg - John Williams, Krzysztof Zanussi - Wojciech Kilar, Wojciech Smarzowski - Mikołaj Trzaska, Andrzej Jakimowski - Tomasz Gąssowski, inne);
 6. ogólna analiza elementów muzycznych ścieżki dźwiękowej dowolnie wybranego pełnometrażowego filmu fabularnego;
 7. warsztat kompozytora muzyki w ujęciu historycznym i współczesnym, komputer i technika cyfrowa jako współczesne narzędzie realizacji koncepcji muzycznej.
Literatura wspomagająca:
 
Z. Lissa, Estetyka muzyki filmowej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1964;
D. Bordwell, K. Thompson, Film Art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2011;
J. Płażewski, Język Filmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1982 i inne wydania;
 
Źródła elektroniczne, np.: www.filmpolski.pl ; www.imdb.com Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.
 
Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.
 
Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalności:
 • Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych;
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej;
 • Prowadzenie zespołów muzycznych;

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
 1. zna podstawowy repertuar pianistyczny i posiada orientację w zakresie stylów muzycznych;
 2. prezentuje publicznie przygotowany program muzyczny w zakresie gry na fortepianie;
 3. zna podstawowy repertuar związany z wybranym, drugim instrumentem;
 4. prezentuje publicznie przygotowany program artystyczny w zakresie gry na wybranym, drugim instrumencie;
 5. rozpoznaje interwały proste i złożone, trójdźwięki durowe i molowe wraz z przewrotami, akordy zmniejszone i zwiększone, czterodźwięk septymowy z przewrotami;
 6. czyta nuty głosem w zakresie melodii tonalnych;
 7. realizuje przebiegi rytmiczne;
 8. gra podstawowe kadencje harmoniczne (autentyczna, plagalna, zwodnicza) we wszystkich tonacjach durowych i molowych;
 9. zna techniki dyrygowania umożliwiające przygotowanie do swobodnego prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych;
 10. potrafi praktycznie zastosować technikę dyrygowania;
 11. samodzielnie rozwiązuje dyrygenckie problemy techniczne i interpretacyjne w utworach literatury chóralnej a cappella, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie prezentacji artystycznej ustnego sprawdzianu umiejętności muzycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 
1. Gra na instrumencie:
 
- dwa dowolne utwory, w tym jeden zagrany na fortepianie, drugi na wybranym instrumencie.
 
2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii:
 
- sprawdzian ustny.
 
3. Dyrygowanie:
 
- zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie.
 
Do wyboru jeden z następujących utworów:
 
- G. Perti - Inter vestibulum,
- A. Bruckner - Locus iste,
- J. Świder - Cuda i dziwy,
- F. Schubert - Msza G-dur (Kyrie).
 
4. Rozmowa kwalifikacyjna:
 
- rozmowa dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku.
 
5. Sprawdzian umiejętności umożliwiających realizację wybranej specjalności:
 
 • Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych — rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu terapeuty.
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej.
 
muzyka klasyczna — zagranie na wybranym instrumencie lub zaśpiewanie dwóch dowolnych, zróżnicowanych stylistycznie utworów (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci);
 
muzyka rozrywkowa — zagranie na wybranym instrumencie dwóch zróżnicowanych stylistycznie standardów z kanonu muzyki rozrywkowej (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci) lub zaśpiewanie dwóch standardów, w tym jednego w języku polskim i jednego w języku angielskim (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci).
 
Prowadzenie zespołów muzycznych — zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie.
 
Do wyboru jeden z następujących utworów:
 
 • A. Lotti - Miserere,
 • B. Bruckner - Ave Maria,
 • J. Świder - Nokturn,
 • W. A. Mozart - Msza koronacyjna C-dur (jedna z części - do wyboru),
 • W. A. Mozart - Eine Kleine Nachtmusik (jedna z części - do wyboru).
Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 16 punktów.
 
Uwaga:
Studia II stopnia na kierunku dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wyłącznie osobom posiadającym takie uprawnienia po studiach I stopnia. Kandydaci, którzy tych uprawnień nie posiadają po studiach I stopnia, zobowiązani są uzupełnić różnice programowe do końca trzeciego semestru studiów.
 
Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalności:
 • Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych;
 • Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej;

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 1. zna podstawowy repertuar pianistyczny i posiada orientację w zakresie stylów muzycznych;
 2. prezentuje publicznie przygotowany program muzyczny w zakresie gry na fortepianie;
 3. zna podstawowy repertuar związany z wybranym, drugim instrumentem;
 4. prezentuje publicznie przygotowany program artystyczny w zakresie gry na wybranym, drugim instrumencie;
 5. rozpoznaje interwały proste i złożone, trójdźwięki durowe i molowe wraz z przewrotami, akordy zmniejszone i zwiększone, czterodźwięk septymowy z przewrotami;
 6. czyta nuty głosem w zakresie melodii tonalnych;
 7. realizuje przebiegi rytmiczne;
 8. gra podstawowe kadencje harmoniczne (autentyczna, plagalna, zwodnicza) we wszystkich tonacjach durowych i molowych;
 9. zna techniki dyrygowania umożliwiające przygotowanie do swobodnego prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych;
 10. potrafi praktycznie zastosować technikę dyrygowania;
 11. samodzielnie rozwiązuje dyrygenckie problemy techniczne i interpretacyjne w utworach literatury chóralnej a cappella, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej.
Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie prezentacji artystycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz ustnego sprawdzianu umiejętności muzycznych.
 
1. Gra na instrumencie:
 
- dwa dowolne utwory, w tym jeden zagrany na fortepianie, drugi na wybranym instrumencie.
 
2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii:
 
- sprawdzian ustny.
 
3. Dyrygowanie:
 
- zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie.
 
Do wyboru jeden z następujących utworów:
 • G. Perti - Inter vestibulum,
 • A. Bruckner - Locus iste,
 • J. Świder - Cuda i dziwy,
 • F. Schubert - Msza G-dur (Kyrie).
4. Rozmowa kwalifikacyjna:
 
- rozmowa dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku.
 
5. Sprawdzian umiejętności umożliwiających realizację wybranej specjalności:
 1. Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych — rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu terapeuty.
 2. Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej:
muzyka klasyczna — zagranie na wybranym instrumencie lub zaśpiewanie dwóch dowolnych, zróżnicowanych stylistycznie utworów (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci);
 
muzyka rozrywkowa — zagranie na wybranym instrumencie dwóch zróżnicowanych stylistycznie standardów z kanonu muzyki rozrywkowej (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci) lub zaśpiewanie dwóch standardów, w tym jednego w języku polskim i jednego w języku angielskim (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci).
 
Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 16 punktów.
Uwaga:
 
Studia II stopnia na kierunku dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wyłącznie osobom posiadającym takie uprawnienia po studiach I stopnia. Kandydaci, którzy tych uprawnień nie posiadają po studiach I stopnia, zobowiązani są uzupełnić różnice programowe do końca trzeciego semestru studiów.
 
Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ oraz ze STARĄ MATURĄ
 
Etap I - przegląd i ocena teczek z pracami:
 
Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć portfolio.
Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.
 
Etap II - egzamin praktyczny:
 
1. Egzamin z rysunku - studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia).
 
2. Egzamin z malarstwa - martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
 
Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.
 
Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów: niestacjonarne
studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ oraz ze STARĄ MATURĄ
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.
 
Egzamin praktyczny:
 
1. Egzamin z rysunku - martwa natura - 3 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia).
 
2. Egzamin z malarstwa - martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku. W przypadku, gdy będzie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zaświadczenie należy złożyć przed przystąpieniem do kwalifikacji.
 
Kierunek studiów:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, kierunków realizujących kształcenie związane z dziedziną: sztuki plastyczne.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
indywidualne zainteresowania artystyczne;
wiedzę z zakresu historii sztuki;
wiedzę z wybranego zakresu spośród: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, rysunku, multimediów.
 
Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac.
Rozmowa kwalifikacyjna — na temat planowanej pracy magisterskiej.
Przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio. Należy również udostępnić do wglądu suplement dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna od 7 do 20 punktów.
 
UWAGA! Osoby, które otrzymały ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika są zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia. Przyjęcie następuje, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
UWAGA! Studia II stopnia na tym kierunku dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wyłącznie osobom posiadającym podobne uprawnienia po studiach I stopnia. Kandydaci nieposiadający tych uprawnień po studiach I stopnia, aby je uzyskać w razie przyjęcia na studia II stopnia, mogą wnioskować o uzupełnienie wykształcenia.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.
 
Kierunek studiów: Grafika
Forma studiów: studia jednolite magisterskie
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ oraz ze STARĄ MATURĄ Etap I - przegląd i ocena teczek z pracami:
 
Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć portfolio.
 
Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.
 
Etap II - egzamin praktyczny:
 
1. Egzamin z rysunku - studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia).
 
2. Egzamin z malarstwa - martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
 
Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.
 
Kierunek studiów: Grafika
Forma studiów: niestacjonarne
studia jednolite magisterskie
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ oraz ze STARĄ MATURĄ
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.
 
Egzamin praktyczny:
 
1. Egzamin z rysunku - martwa natura - 3 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia).
2. Egzamin z malarstwa - martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku. W przypadku, gdy będzie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zaświadczenie należy złożyć przed przystąpieniem do kwalifikacji.
 
Kierunek studiów: Grafika
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, kierunków realizujących kształcenie związane z dziedziną: sztuki plastyczne.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
indywidualne zainteresowania artystyczne;
wiedzę z zakresu historii sztuki;
wiedzę z zakresu grafiki warsztatowej;
wiedzę z zakresu grafiki projektowej.
 
Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac.
Rozmowa kwalifikacyjna — na temat planowanej pracy magisterskiej.
 
Przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie: maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio.
 
Należy również udostępnić do wglądu suplement dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata. Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna od 7 do 20 punktów.
 
UWAGA! Osoby, które otrzymały ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunkach: grafika i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych są zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia. Przyjęcie następuje, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.
 
Kierunek studiów: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Specjalność: Grafika komputerowa gier Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
 
Etap I - Konkurs świadectw dojrzałości:
uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia sztuki lub język polski lub inny język nowożytny.
 
Punktacja wg skali:

91 - 100%

5 pkt.

71 - 90%

4 pkt.

51 - 70%

3 pkt.

30 - 50%

2 pkt.

Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 2.
 
Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub inny język nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 1.
 
Kandydatom, którzy zdawali język polski lub inny język nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.
 
Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z ww. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Etap I - Konkurs świadectw dojrzałości:
przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród czterech następujących: język polski, inny język nowożytny, historia sztuki i wiedza o kulturze na świadectwie dojrzałości wg skali:
 

Ocena

Punkty

6

5 pkt.

5

4 pkt.

4

3 pkt.

3

2 pkt.

2

1 pkt.

Następne etapy kwalifikacji są identyczne dla wszystkich kandydatów.
 
Etap II - przegląd i ocena teczek z pracami:
 
Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć dokumentację fotograficzną lub elektroniczną innych prac.
 
Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.
 
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna dot. współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i sztuki.
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
 
Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Specjalność: Grafika komputerowa gier Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
indywidualne zainteresowania artystyczne;
wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki;
wiedzę z zakresu antropologii kultury;
znajomość współczesnego rynku gier.
 
Etap I — Konkurs dyplomów ukończenia studiów z tytułem licencjata.
 
Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

Ocena na dyplomie:

Punkty:

Bardzo dobry

10 pkt.

Dobry plus

8 pkt.

Dobry

6 pkt.

Dostateczny plus

4 pkt.

Dostateczny

2 pkt.

Etap II — Przegląd i ocena teczek z pracami.
 
Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć dokumentację fotograficzną lub elektroniczną innych prac.
 
Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.
 
Etap III — Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii i teorii sztuki, antropologii kultury, znajomości współczesnego rynku gier.
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
 
Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Specjalność: Dźwięk w grach
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Etap I - Konkurs świadectw dojrzałości:
 
Uwzględnia się wyniki na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: historia sztuki lub historia muzyki lub język polski lub język obcy nowożytny.
 
Punktacja wg skali:

91 - 100%

5 pkt.

71 - 90%

4 pkt.

51 - 70%

3 pkt.

30 - 50%

2 pkt.

 1. Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki lub historię muzyki na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 2.
 2. Kandydatom, którzy zdawali historię sztuki lub historię muzyki na poziomie podstawowym lub język polski na poziomie rozszerzonym lub język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym uzyskane punkty mnoży się przez 
 3. 1. Kandydatom, którzy zdawali język polski lub język obcy nowożytny na poziomie podstawowym uzyskane punkty mnoży się przez 0,5.
 4. Kandydatom, którzy zdawali więcej niż jeden z ww. przedmiotów uwzględnia się ten wynik, który daje największą liczbę punktów.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Etap I - Konkurs świadectw dojrzałości:
Przelicza się na punkty średnią ocen z dwóch najwyżej ocenionych na świadectwie dojrzałości przedmiotów spośród czterech następujących: historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, wiedza o kulturze według skali:

Ocena

Punkty

6

5 pkt.

5

4 pkt.

4

3 pkt.

3

2 pkt.

2

1 pkt.

Następne etapy kwalifikacji są takie same dla wszystkich kandydatów.
 
Etap II - Egzamin praktyczny:
 
Gra na dowolnym instrumencie muzycznym lub prezentacja przygotowanych przez siebie prac dźwiękowych lub audiowizualnych.
 
W pierwszym przypadku kandydat prezentuje co najmniej jeden dowolny utwór muzyczny (czas trwania: minimum 3 minuty). Jeżeli kandydat gra na innym instrumencie niż fortepian, musi przybyć na egzamin z instrumentem (oraz z ewentualnie z akompaniatorem).
 
W drugim przypadku kandydat prezentuje wykonane przez siebie dwie, różniące się charakterem prace, dostarczone na płycie CD-Audio albo DVD lub w postaci plików na nośniku USB, w standardowym, popularnym formacie (np.: WAV, .AIFF, MP3 lub MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp.). Mogą to być nagrania, aranżacje komputerowe, montaże dźwiękowe, audiowizualne, itp. Kandydat, ustnie przedstawia założenia tych prac i szczegóły techniczne ich realizacji.
 
Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.
 
Etap III - Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca współczesnego rynku mediów w odniesieniu do kultury i muzyki.
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.
 
Kierunek studiów: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Specjalność: Dźwięk w grach
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
posiada praktyczne umiejętności muzyczne w zakresie gry na instrumencie muzycznym lub śpiewu (szczególnie w zespole) lub aranżacji lub realizacji produkcji muzycznych;
posiada ogólną wiedzę o muzyce i dźwięku w grach, filmie i mediach i multimediach.
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
Etap I:
 
Kandydat, przesyła wraz z niezbędnymi dokumentami plik audio-wideo, na płycie CD lub DVD, w standardowym, popularnym formacie (MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp.) dokumentujący jego działalność muzyczną - grę na instrumencie muzycznym albo śpiewu (szczególnie w zespole), aranżację, realizację produkcji muzycznej lub audiowizualnej. Czas trwania nagrania 3^8 minut.
 
Ocena: od 0 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.
 
Etap II - rozmowa kwalifikacyjna, w tym prezentacja i omówienie załączonego do dokumentacji pliku audi-video dotycząca zagadnień związanych z muzyką i dźwiękiem w grach, filmie, mediach i multimediach.
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
 
Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie listy rankingowej sporządzonej po obu etapach kwalifikacji. Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.
 
Kierunek studiów: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Specjalność: Grafika komputerowa gier — prowadzona w języku angielskim
Forma studiów: stacjonarne 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 1. indywidualne zainteresowania artystyczne;
 2. wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki;
 3. wiedzę z zakresu antropologii kultury;
 4. znajomość współczesnego rynku gier;
 5. zna język angielski przynajmniej na poziomie B2.
Etap I — Konkurs dyplomów ukończenia studiów z tytułem licencjata.
 
Ocenom na dyplomie przypisuje się punkty:

Ocena na dyplomie:

Punkty:

Bardzo dobry

10 pkt.

Dobry plus

8 pkt.

Dobry

6 pkt.

Dostateczny plus

4 pkt.

Dostateczny

2 pkt.

Etap II — Przegląd i ocena teczek z pracami.
 
Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć dokumentację fotograficzną lub elektroniczną innych prac.
Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów
 
Etap III — Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca historii i teorii sztuki, antropologii kultury, znajomości współczesnego rynku gier.
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
 
Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.
 
Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
Specjalność: Dźwięk w grach — prowadzona w języku angielskim
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
posiada praktyczne umiejętności muzyczne w zakresie gry na instrumencie muzycznym lub śpiewu (szczególnie w zespole) lub aranżacji lub realizacji produkcji muzycznych;
posiada ogólną wiedzę o muzyce i dźwięku w grach, filmie i mediach i multimediach;
zna język angielski przynajmniej na poziomie B2.
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Etap I:
 
Kandydat, przesyła wraz z niezbędnymi dokumentami plik audio-wideo, na płycie CD lub DVD, w standardowym, popularnym formacie (MP4, WMV, AVI, 3GP, 3G2, M4V, MOV, itp.) dokumentujący jego działalność muzyczną - grę na instrumencie muzycznym albo śpiewu (szczególnie w zespole), aranżację, realizację produkcji muzycznej lub audiowizualnej. Czas trwania nagrania 3^8 minut.
 
Ocena: od 0 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.
 
Etap II - rozmowa kwalifikacyjna, w tym prezentacja i omówienie załączonego do dokumentacji pliku audi-video dotycząca zagadnień związanych z muzyką i dźwiękiem w grach, filmie, mediach i multimediach.
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
 
Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.
Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.
 
Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie listy rankingowej sporządzonej po obu etapach kwalifikacji.
 
Kierunek studiów: Malarstwo i projekty interdyscyplinarne
Forma studiów: studia pierwszego stopnia
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ oraz ze STARĄ MATURĄ
 
Etap I - przegląd i ocena teczek z pracami:
 
Przegląd odbywa się w obecności kandydata. Teczka powinna zawierać do 20 prac plastycznych o różnorodnej tematyce, stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata. Można dołączyć portfolio.
 
Ocena: od 1 do 10 punktów; ocena pozytywna: od 4 do 10 punktów.
Etap II - egzamin praktyczny:
 
1. Egzamin z rysunku - studium postaci ludzkiej - 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia).
2. Egzamin z malarstwa - martwa natura - 3 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, gwasz, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta).
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna: od 7 do 20 punktów.
 
Negatywny wynik na którymkolwiek etapie dyskwalifikuje kandydata.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.
 
Kierunek studiów: Malarstwo i projekty interdyscyplinarne
Forma studiów: studia drugiego stopnia
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, kierunków realizujących kształcenie związane z dziedziną: sztuki plastyczne.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
indywidualne zainteresowania artystyczne;
wiedzę z zakresu historii sztuki;
wiedzę z wybranego zakresu spośród: malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, rysunku, multimediów.
 
Rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac.
 
Rozmowa kwalifikacyjna — na temat planowanej pracy magisterskiej.
 
Przegląd prac — zaprezentowanie zestawu prac artystycznych w oryginale stanowiących dotychczasowy dorobek kandydata (może być licencjacka praca artystyczna; w zestawie maksymalnie 20 prac); można dołączyć portfolio. Należy również udostępnić do wglądu suplement dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.
 
Ocena: od 1 do 20 punktów; ocena pozytywna od 7 do 20 punktów.
UWAGA! Osoby, które otrzymały ocenę bardzo dobrą z egzaminu dyplomowego (licencjackiego) na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika, są zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia. Przyjęcie następuje, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki, odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku przed przystąpieniem do egzaminów.
 
Załącznik nr 2
 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Rok akademicki 2016/2017 Kryterium — zakres kwalifikacji Załącznik nr 2
 
Kierunki studiów:
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego ze wskazanych poniżej przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
 
Na kierunki BIOLOGIA I BIOTECHNOLOGIA - 4 - przedmioty: biologia, chemia matematyka, fizyka (fizyka z astronomią);
Na kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA - 5 - przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka (fizyka z astronomią), geografia.
Spośród tych przedmiotów wybierane są dwa (A oraz B) o najwyższym procentowym wyniku egzaminu maturalnego (*).
W przypadku, gdy na świadectwie maturalnym, widnieje wynik tylko z jednego przedmiotu matematyczno-przyrodniczego, to z drugiego przedmiotu kandydat otrzymuje 0 punktów.

Przedmiot A

Przedmiot B

(do wyboru:

poziom podstawowy lub rozszerzony)*

(do wyboru:

poziom podstawowy lub rozszerzony)*

Waga: 50%

Waga: 50%

Sposób przeliczania punktów:
W = 0,5 (A* + B*)
Gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata;
A - wynik z przedmiotu A;
B - wynik z przedmiotu B;
 
)*
 
wynik z poziomu podstawowego mnożony x 0,5;
 
wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Konkurs świadectw dojrzałości obejmuje następujące przedmioty zdawane na egzaminie dojrzałości:
 
Z części pisemnej: jeden z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: biologia, chemia, matematyka, fizyka (+ geografia dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA) lub język obcy nowożytny;
Z części ustnej: jeden z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: biologia, chemia, matematyka, fizyka (+ geografia dla kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA).
 
Z obu części może to być ten sam przedmiot.
 
Z wybranych przedmiotów obliczana jest suma ocen (Suma). Jeśli w trybie pisemnym zdawany był przedmiot matematyczno-przyrodniczy, wskazany dla kierunku, uzyskaną ocenę podwyższa się o pół punktu.
 
Suma może wynieść maksymalnie 12,5.
 
Punktację będącą podstawą kwalifikacji wylicza się według wzoru:
 
L = 8 x Suma (Maks. 100 pkt.)
 
Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunki studiów:
 • Biologia
 • Ochrona środowiska
studia drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tych kierunkach, a w szczególności:
 
ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B1.
 
Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.
 
Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.
 
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.
 
Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.
 
Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.
 
Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Uwaga: Wymagana liczba studentów do uruchomienia specjalności na ww. kierunkach studiów wynosi: 25 osób.
 
Kierunki studiów: Biotechnologia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje uzyskane na studiach wyższych oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej;
definiuje i interpretuje podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze

Poziom ksształcenia

stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;
ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych;
posiada umiejętności w języku angielskim na poziomie B2.
 
Podstawą do weryfikacji kandydata pod względem oczekiwanych kwalifikacji będzie suplement do dyplomu lub karta przebiegu studiów.
 
Kandydaci, którzy udokumentują oczekiwane efekty kształcenia będą kwalifikowani według miejsca na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen ze studiów.
 
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą średnią ocen ze studiów jako kolejne kryterium kwalifikacji stosuje się odpowiednio: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego.
 
Na podstawie ww. kryteriów, komisja rekrutacyjna sporządza listę rankingową, wedle której wypełniany jest limit przyjęć na kierunek.
 
Kandydaci przedkładają komisji rekrutacyjnej (po uprzednim zgłoszeniu w systemie Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) UŚ) uwierzytelniony przez uczelnię macierzystą dokument, potwierdzający średnią ocen ze studiów, a także ocenę z pracy dyplomowej oraz ocenę z egzaminu dyplomowego, które stanowić mogą dodatkowe kryterium kwalifikacyjne.
 
Kandydat na studia, zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Uwaga: Wymagana liczba studentów do uruchomienia specjalności na ww. kierunku studiów wynosi: 25 osób.
 
Kierunki studiów: Biotechnology — prowadzona w języku angielskim

Forma studiów: full-time (stacjonarne)

Poziom kształcenia: Second-cycle studies (studia drugiego stopnia)
 
A minimal number of candidates for the studies to be open is 10.
 
I. Learning outcomes expected to be presented by a candidate.
 
A prerequisite for a candidate who wishes to apply for the admission to the second-cycle studies in English is to submit a certificate (e.g. FCE Cambridge, TOEFEL) proving the knowledge of English, otherwise the English language skills of a candidate are evaluated during interview with the English Recruitment Board.
 
A candidate is expected to present the knowledge, qualifications and skills acquired at first-cycle, second cycle-studies or a uniform MSc studies related with natural sciences; especially a candidate should:
 
be familiar with basic concepts and terminology related with natural sciences
define and interpret the basic natural phenomena and processes
be able to apply the basic techniques and research used in natural sciences
present knowledge in maths, physics and chemistry necessary to understand the basic natural phenomena and processes
 
II. Verification of a candidate qualifications
 
Verification of a candidate qualifications is based on a supplement to diploma or a transcript of records. The verified candidates are classified according to a mean mark of the studies and in case when two or more candidates got the same mean mark, then the following criteria are taken into consideration: mark for diploma dissertation and mark for the final exam, respectively. Based on these criteria the ranking list is created to fill up the limit of places.
 
Apart from the documents listed in the recruitment resolution, the candidates have to submit to the Recruitment Board (having registered in the Candidate Registration Electronic System of the University of Silesia) a document confirming the mean mark of the studies as well as the mark for the diploma dissertation and of the final examination, authenticated by the University (Academy) of graduation. These marks can be considered as additional qualification criteria.
 
Candidate for study is obliged to submit an appropriate medical certificate confirming the lack of counter indications to studying this field of study.
 
Załącznik nr 3
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Rok akademicki 2016/2017
 
Kryterium - zakres kwalifikacji
 
Kierunek studiów: Etnologia
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Dla kandydatów z Nową Maturą od 2010 roku

Język polski

poziom podstawowy

Matematyka

poziom podstawowy

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

Wybrany (jeden) przedmiot

poziom podstawowy

albo rozszerzony*)

waga = 35%

waga =15%

waga = 20%

waga = 30%

Dla kandydatów z Nową Maturą do 2009 roku

Język polski

poziom podstawowy albo rozszerzony

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy albo rozszerzony

Wybrany (jeden) przedmiot

poziom podstawowy

albo rozszerzony

Wybrany drugi przedmiot

(inny niż wybrany wcześniej )

poziom podstawowy

albo rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 20%

waga = 15%

waga = 30%

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 2.0.
 
Jeżeli na świadectwie maturalnym widniej wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Kierunek studiów: Etnologia
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
zna elementarną terminologię, używaną w etnologii i antropologii kulturowej;
 1. ma wiedzę o miejscu etnologii i antropologii kulturowej w systemie nauk społecznych i humanistycznych;
 2. potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu etnologii i antropologii kulturowej do analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-kulturowych,
 3. potrafi przygotować i przeprowadzić prosty proces badawczy w oparciu o samodzielnie skonstruowane narzędzia badawcze;
 4. docenia znaczenie etnologii i antropologii kulturowej w indywidualnym projektowaniu działań zawodowych.
Weryfikacja oczekiwanych efektów kształcenia kandydata na studia drugiego stopnia następuje na podstawie analizy efektów kształcenia zrealizowanych na studiach wyższych.
 
Kwalifikacja na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Kierunek studiów:
 • Pedagogika
 • Oligofrenopedagogika z arteterapią
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Dla kandydatów z Nową Maturą od 2010 roku

Język polski

poziom podstawowy

Matematyka

poziom podstawowy

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

Wybrany (jeden) przedmiot

poziom podstawowy

albo rozszerzony*)

waga = 35%

waga =15%

waga = 20%

waga = 30%

Dla kandydatów z Nową Maturą do 2009 roku

Język polski

poziom podstawowy albo rozszerzony

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy albo rozszerzony

Wybrany (jeden) przedmiot

poziom podstawowy

albo rozszerzony

Wybrany drugi przedmiot

(inny niż wybrany wcześniej )

poziom podstawowy

albo rozszerzony*)

waga = 35%

waga = 20%

waga = 15%

waga = 30%

*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 2.0.
 
Jeżeli na świadectwie maturalnym widniej wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Kierunek studiów: Pedagogika
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Studia II stopnia na kierunku pedagogika są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika lub dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika ze specjalnością: nauczycielską.
 
Uczestnikami studiów mogą być również kandydaci z innym niż wymienione wyżej wykształceniem wyższym zawodowym (licencjackim) z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Dla tych kandydatów przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować jako płatną usługę edukacyjną.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
 1. powinien znać podstawową wiedzę w zakresie pedagogiki jako nauki lub w zakresie dziedziny, którą ukończył na studiach licencjackich;
 2. posiadać wiedzę na temat zasad i norm etycznych;
 3. potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej;
 4. posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 5. potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
Kandydat planujący podjęcie studiów na kierunku pedagogika o specjalnościach nauczycielskich powinien posiadać zrealizowane na studiach pierwszego stopnia efekty kształcenia nauczycielskiego.
Kwalifikacja na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

 
Kierunek studiów: Pedagogika
Specjalność: resocjalization with intercultural education (resocjalizacja z edukacją międzykulturową) — prowadzona w języku angielskim
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Studia II stopnia na kierunku pedagogika są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika lub dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika ze specjalnością: nauczycielską.
 
Uczestnikami studiów mogą być również kandydaci z innym niż wymienione wyżej wykształceniem wyższym zawodowym (licencjackim) z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Dla tych kandydatów przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować jako płatną usługę edukacyjną. Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
 1. powinien znać podstawową wiedzę w zakresie pedagogiki jako nauki lub w zakresie dziedziny, którą ukończył na studiach licencjackich;
 2. posiadać wiedzę na temat zasad i norm etycznych;
 3. potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności społecznej i humanistycznej;
 4. posiada umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 5. potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 6. zna język angielski na poziomie B2.
Kwalifikacja na podstawie wysokości średniej ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów wyższych.

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Kandydat planujący podjęcie studiów na kierunku pedagogika o specjalnościach nauczycielskich powinien posiadać zrealizowane na studiach pierwszego stopnia efekty kształcenia nauczycielskiego.
 
Kierunek studiów: Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Etap I — Konkurs świadectw dojrzałości:
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.
 
Dla kandydatów z Nową Maturą od 2010 roku
Język polski  poziom podstawowy Matematyka  poziom podstawowy Język obcy nowożytny  poziom podstawowy Wybrany (jeden) przedmiot  poziom podstawowy  albo rozszerzony*)
waga = 35% waga =15% waga = 20% waga = 30%
 
Dla kandydatów z Nową Maturą do 2009 roku
Język polski  poziom podstawowy albo rozszerzony Język obcy nowożytny  poziom podstawowy albo rozszerzony Wybrany (jeden) przedmiot  poziom podstawowy  albo rozszerzony Wybrany drugi przedmiot  (inny niż wybrany wcześniej )  poziom podstawowy  albo rozszerzony*)
waga = 35% waga = 20% waga = 15% waga = 30%
 
*) Wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 2.0.
 
Jeżeli na świadectwie maturalnym widniej wynik egzaminu złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Etap II — Rozmowa kwalifikacyjna dla wszystkich kandydatów.
 
Rozmowa kwalifikacyjna na temat aktywności kulturalnej, i/lub społecznej, i twórczej związanej z kulturą realizowanej indywidualnie lub w grupie, w ramach działalności stowarzyszenia, fundacji, organizacji, instytucji lub działalności innego typu, związanej ze sferą działań społecznych i/lub kulturalnych.
 
Prezentowane działania mogą obejmować formy wolontariatu, stażu, praktyki, działania zawodowe lub indywidualne zaangażowania w działalności społecznej i kulturalnej. Mogą być związane z pracą szkolnych zespołów zainteresowań, grup artystycznych, sportowych, religijnych, edukacyjnych, pomocowych, związkowych, itd.
 
W rozmowie można odwołać się do przedłożonej dokumentacji.
 
Ocena rozmowy kwalifikacyjnej: skala od 1 do 10 punktów (100%).
 
Ocena pozytywna rozmowy kwalifikacyjnej: od 4 do 10 punktów (od 40% + 100%).
 
Załącznik nr 4 
 
Wydział Filologiczny
Rok akademicki 2016/2017 
 
Zakres kwalifikacji
 
Kierunki studiów:
 1. Filologia klasyczna;
 2. Mediteranistyka
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Język obcy nowożytny

pisemny

(do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony*

Język polski

pisemny

(do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony*

waga: 50% (a)

waga: 50% (b)

Dodatkowo — wynik z przedmiotu maturalnego zdawanego w części pisemnej: język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy lub rozszerzony) mnożony x 2,0.
 
* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 1,0;
* Wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1,5;
 
W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z dwóch języków obcych uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
 
Sposób przeliczania punktów:
 
W = a x JO + b x JP (+JŁiKA)
 
Gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata
JO - wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny)
JP - wynik z języka polskiego (egzamin pisemny) a, b - wagi
JŁiKA - wynik z języka łacińskiego i kultury antycznej (egzamin pisemny).
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Kierunek studiów: Filologia klasyczna
Specjalności:
 • Filologia łacińska
 • Filologia grecka
 • Filologia grecka i łacińska
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
ma podstawową wiedzę o językach klasycznych i literaturze starożytnej;
umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym;
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem obowiązku i samodyscypliny.
 
Kryterium kwalifikacji: konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Absolwentom, którzy ukończyli I stopień studiów na kierunku: filologia klasyczna, ocena na dyplomie, pomnożona zostanie przez 1,5.
 
Kierunki studiów:
 • Filologia polska;
 • Sztuka pisani

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
 

Język polski

pisemny

(do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony*

ustny

waga: 80% (a)

waga: 20% (b)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 1,0
 
* Wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1,5 Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
 
Sposób przeliczania punktów:
 
W = a x PP + b x PU
 
Gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata PP- wynik z języka polskiego (egzamin pisemny) PU - wynik z języka polskiego (egzamin ustny) a, b - wagi
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Oceny z języka polskiego zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób
 
Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku
ocena 6 - 150 %
ocena 5 - 150 % ocena 5 - 130 %
ocena 4 - 120 % ocena 4 - 110 %
ocena 3 - 75 % ocena 3 - 75 %
ocena 2 - 40 %
 
Kierunki studiów:
 • Filologia polska;
 • Sztuka pisania
Forma studiów: stacjonarne
 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra zwłaszcza na następujących kierunkach: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 
Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.
 
Kierunek studiów: Studia śląskie
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra zwłaszcza na następujących kierunkach: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 
Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.
 
Kierunek studiów: Komunikacja promocyjna i kryzysowa
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości - pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:
 
 

Język polski

Język obcy nowożytny

(poziom podstawowy lub rozszerzony)*

Przedmiot do wyboru

(poziom podstawowy lub rozszerzony)*

60% (a)

20% (b)

20% (c)

)* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 1,0 Wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1,5 Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
 
Sposób przeliczania punktów:
 
W = a x JP + b x JO + c x P
 
Gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata
JP - wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
JO - wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny)
P - wynik z przedmiotu z najlepszym wynikiem (egzamin pisemny) a, b, c - wagi.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Oceny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu z najlepszym wynikiem zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

ocena 6 - 150 %

ocena 5 - 150 %

ocena 5 - 130 %

ocena 4 - 120 %

ocena 4 - 110 %

ocena 3 - 75 %

ocena 3 - 75 %

 

ocena 2 - 40 %

(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 20 osób).

Kierunek studiów: Antropologia języka i komunikacji
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wg zasady:
 
■ ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych — ocena mnożona x 2.
 
Kierunek studiów: Międzynarodowe studia polskie
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości.
 
(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).
 
Kierunek studiów: Międzynarodowe studia polskie
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie zdobył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, właściwe dla kierunków studiów z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych.
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
Kandydat — cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, poświadczoną certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.
(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).
 
Kierunek studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości - pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:

Język polski

Język obcy nowożytny

waga: 50% (a)

waga: 50% (b)

Sposób przeliczania punktów:
 
W = a x PP + b x JN Gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata
 
PP - wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
JN - wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny) a, b — wagi.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Oceny z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
 
ocena 6 — 150% ocena 5 — 130% ocena 4 — 110% ocena 3 — 75% ocena 2 — 0
 
Kierunek studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Kierunek studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 • wykazuje zainteresowania zagadnieniami właściwymi dla procesów wyszukiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentów oraz informacji;
 • wykazuje zainteresowanie szeroko pojmowana problematyką społeczeństwa informacji i wiedzy;
 • uświadamia sobie potrzeby różnych grup uczestników życia społecznego (edukacyjne, informacyjne, kompensacyjne, rozrywkowe) i organizacji usług wspomagających rozwój kultury i nauki;
 • potrafi samodzielnie zdobyć wiedzę i rozwijać umiejętności korzystając z różnych rodzajów źródeł informacji i typów dokumentów.
Kryterium kwalifikacji: Konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
 
Kierunek studiów:  Informacja w instytucjach e-społeczeństwa
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości - pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

waga: 50% (a)

waga: 25% (b)

waga: 25% (c)

W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik zostanie pomnożony przez współczynnik 1,5.
W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie podstawowym, przyjmuje się wynik procentowy ze świadectwa dojrzałości.
 
Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu maturalnego złożonego na różnych poziomach (podstawowym i rozszerzonym), przyjmuje się najkorzystniejszy dla kandydata wynik.
 
Sposób przeliczania punktów:
 
W = a x P + b x M + c x J Gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata P - wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
 
M - wynik z matematyki (egzamin pisemny)
 
J - wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny) a, b, c — wagi.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości - pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego:

Język polski

Do wyboru*:

M atematyka/Informatyka/

Wiedza o społeczeństwie/Filozofia

Język obcy nowożytny

waga: 50% (a)

waga: 25% (b)

waga: 25% (c)

W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie rozszerzonym wynik zostanie pomnożony przez współczynnik 1,5.

W przypadku, gdy kandydat zdał przedmiot na poziomie podstawowym, przyjmuje się wynik procentowy ze świadectwa dojrzałości.
 
Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieją wyniki egzaminu maturalnego złożonego na różnych poziomach (podstawowym i rozszerzonym), przyjmuje się najkorzystniejszy dla kandydata wynik.
 
Sposób przeliczania punktów:
 
W = a x P + b x M + c x J Gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata P - wynik z języka polskiego (egzamin pisemny)
 
M - wynik z przedmiotu do wyboru (egzamin pisemny)
 
J - wynik z języka obcego nowożytnego (egzamin pisemny) a, b, c — wagi.
 
* Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ — zdawaną do 2004 roku.
 
W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
 
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku Matura po 1991 roku
6 — 100 %
5 — 100 % 5 — 90 %
4 — 85 % 4 — 75 %
3 — 30 % 3 — 50 %
2 — 30 %
 
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.
 
Kierunki studiów:
 • Kulturoznawstwo;
 • Kultury mediów
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Język polski

pisemny

(do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony*

ustny

waga: 80% (a)

waga: 20% (b)

* Wynik z poziomu podstawowego mnożony x 1,0
 
* Wynik z poziomu rozszerzonego mnożony x 1,5 Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata.
 
Sposób przeliczania punktów:
 
W = a x PP + b x PU
 
Gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata PP- wynik z języka polskiego (egzamin pisemny) PU - wynik z języka polskiego (egzamin ustny) a, b - wagi
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Oceny z języka polskiego zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

ocena 6 - 150 %

ocena 5 - 150 %

ocena 5 - 130 %

ocena 4 - 120 %

ocena 4 - 110 %

ocena 3 - 75 %

ocena 3 - 75 %

 

ocena 2 - 40 %

 
Kierunki studiów:
 • Kulturoznawstwo;
 • Kultury mediów
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie zdobył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, właściwe dla kierunków studiów z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych oraz z obszaru sztuki.
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych lub z obszaru sztuki.
 
Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.
 
(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).
 
Załącznik nr 5
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
 
Specjalności:
 1. Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego;
 2. Kultura-media-translacja;
 3. Nauczycielska z informatyką;
 4. Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie A1-A2);
 5. Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE);
 6. Język biznesu;
 7. Tłumaczeniowa z językiem arabskim;
 8. Tłumaczeniowa z językiem chińskim;
 9. Tłumaczeniowa z językiem japońskim;
 10. Tłumaczeniowa z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie A1-A2);
 11. Tłumaczeniowa z językami Indii
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka angielskiego, z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym oraz z egzaminu ustnego.
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.
 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2pkt.
 • Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2pkt.
W przypadku, gdy na świadectwie maturalnym widnieją wyniki zarówno z egzaminu na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym, oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
 
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w sytuacji, gdy kandydat — obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą lub cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich — posiada świadectwo dojrzałości, które nie obejmuje przedmiotu „język angielski”. Egzamin w formie pisemnej i ustnej będzie odpowiadać poziomem egzaminowi maturalnemu z języka angielskiego, na poziomie podstawowym. Wyniki egzaminu zostaną przeliczone na punkty rankingowe zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
 
Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
 • Procenty z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalności:
 1. Język biznesu;
 2. Tłumaczeniowa z językiem chińskim;
 3. Tłumaczeniowa z językiem japońskim;
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z egzaminu maturalnego z języka angielskiego, z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym oraz z egzaminu ustnego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.
 • Procenty z pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2pkt.
 • Procenty z ustnego egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2pkt.
W przypadku, gdy na świadectwie maturalnym widnieją wyniki zarówno z egzaminu na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym, oraz gdy kandydat poprawiał wynik matury, brany jest pod uwagę wynik, który po przeliczeniu daje większą liczbę punktów (korzystniejszy dla kandydata).
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu z języka angielskiego w sytuacji, gdy kandydat — obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą lub cudzoziemiec podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich — posiada świadectwo dojrzałości, które nie obejmuje przedmiotu „język angielski”. Egzamin w formie pisemnej i ustnej będzie odpowiadać poziomem egzaminowi maturalnemu z języka angielskiego, na poziomie podstawowym. Wyniki egzaminu zostaną przeliczone na punkty rankingowe zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę średnia wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
Procenty z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.
Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 4 pkt.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących certyfikatów dokumentujących zaawansowany poziom opanowania języka angielskiego: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 5).
 
Dodatkowe wymagania:
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na w/w specjalność powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane w programach kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani są uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego indywidualnie dla każdego ze studentów niebędącego absolwentem kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalności:
 1. Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego;
 2. Kultura-media-translacja;
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących certyfikatów dokumentujących zaawansowany poziom opanowania języka angielskiego: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 5).
 
Dodatkowe wymagania:
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na w/w specjalności powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane w programach kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani są uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego indywidualnie dla każdego ze studentów niebędącego absolwentem kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Nauczycielska
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów pedagogicznych i posiadają uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz jeden z następujących certyfikatów dokumentujących znajomość języka angielskiego: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE II)
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier
i oprogramowania (SPRINT-WRITE); oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich, posiadają jeden z następujących certyfikatów dokumentujących zaawansowany poziom opanowania języka angielskiego: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 5) oraz posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych.
 
Dodatkowe wymagania:
 
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) przedkładają, poza dyplomem ukończenia studiów oraz certyfikatem językowym, portfolio samodzielnych lub zespołowych prac z zakresu projektowania gier komputerowych, składające się z maksimum czterech prac. Portfolio może obejmować na przykład: projekty poziomów gier, dokumentację gier komputerowych (projektowanych lub wykonanych), wykonane gry komputerowe, inne prace związane z rynkiem gier komputerowych. Portfolio powinno zostać przygotowane w formie cyfrowej, w sposób umożliwiający weryfikację autorstwa prac. Prace wykonane samodzielnie powinny być wyraźnie oznaczone. W przypadku przedłożenia prac zespołowych kandydat powinien dołączyć opis zakresu wykonanych samodzielnie zadań. W przypadku przedłożenia prac komercyjnych kandydat powinien załączyć pisemne referencje zleceniodawcy lub pracodawcy lub wskazać osobę, która może udzielić referencji i potwierdzić zakres wykonanych prac. Portfolio oceniane są przez komisję rekrutacyjną w skali 0 ^ 10 pkt. W obrębie przyjętej skali prace wykonane w języku angielskim oceniane będą wyżej.
 
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani są uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego indywidualnie dla każdego ze studentów niebędącego absolwentem kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia na kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
Kwalifikacja pozostałych kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych oraz przedłożonych do oceny portfolio. W tym przypadku łączna liczba punktów rankingowych to suma oceny na dyplomie i oceny przedłożonego portfolio.
 
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska, specjalność projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) lub ukończyli filologię angielską/filologię, specjalność: angielską i posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych.
 
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Tłumaczeniowa z językiem arabskim
Forma studiów: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem arabskim oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się znajomością języków arabskiego na poziomie B1 (średnio zaawansowanym) i angielskiego.
 
W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących certyfikatów: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Tłumaczeniowa z językiem chińskim
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem chińskim oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się znajomością języków chińskiego na poziomie A2 (niższym średnio zaawansowanym) i angielskiego.
 
W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących certyfikatów: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Tłumaczeniowa z językiem japońskim
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem japońskim; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się znajomością języków japońskiego na poziomie JLPT N4 (niższym średnio zaawansowanym) i angielskiego.
 
W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących certyfikatów: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Tłumaczeniowa z językiem japońskim
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem japońskim; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się znajomością języków japońskiego na poziomie JLPT N4 (niższym średnio zaawansowanym) i angielskiego.
 
W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących certyfikatów: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Tłumaczeniowa z językiem japońskim
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem japońskim; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się znajomością języków japońskiego na poziomie JLPT N4 (niższym średnio zaawansowanym) i angielskiego.
 
W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących certyfikatów: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Tłumaczeniowa z językiem niemieckim
Forma studiów: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem niemieckim; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się znajomością języków niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowanym) i angielskiego.
 
W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących certyfikatów: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska — pod warunkiem uruchomienia
Specjalność: Język biznesu
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu angielskiego języka biznesu oraz wykazują się znajomością języków niemieckiego lub francuskiego na poziomie B1 (średnio zaawansowanym) i języka angielskiego. W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących certyfikatów: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
Na ww. studia niestacjonarne dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Język biznesu
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu angielskiego języka biznesu i posiadają jeden z następujących certyfikatów dokumentujących poziom opanowania języka angielskiego: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
Na ww. studia niestacjonarne dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Nauczycielska
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego sto nia / lub jednolitych studiów magisterskich obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów pedagogicznych i posiadają uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz jeden z następujących certyfikatów dokumentujących znajomość języka angielskiego: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
Na ww. studia niestacjonarne dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają uprawnienia nauczycielskie upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach, zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalności: Język angielski w przestrzeni wirtualnej
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich w obszarze nauk humanistycznych i posiadają jeden z następujących certyfikatów dokumentujących znajomość języka angielskiego: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
Na ww. studia niestacjonarne dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalności: Tłumaczeniowa
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, program tłumaczeniowy; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu i posiadają jeden z następujących certyfikatów dokumentujących znajomość języka angielskiego: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52), Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A), Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 4).
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
Na ww. studia niestacjonarne dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej
 
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia angielska
Specjalność: Kultura-media-translacja
Forma studiów: niestacjonarne
Poyiomksytacenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska; oraz kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia / lub studiów drugiego stopnia / lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących certyfikatów dokumentujących zaawansowany poziom opanowania języka angielskiego: British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0), TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100), TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600), Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B), Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C), PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70) lub matura międzynarodowa / International Baccalaureate (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako język A lub B - 5).
 
Dodatkowe wymagania:
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na w/w specjalność powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane w programach kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
Kandydaci niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani są uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego indywidualnie dla każdego ze studentów niebędącego absolwentem kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.
 
Postępowanie kwalifikacyjne:
 
Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego - licencjackiego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 
Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.
 
Na ww. studia niestacjonarne dla absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, zarezerwowane jest max. 50% liczby miejsc.
 
Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach w/w specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia germańska
Specjalności:
 1. Nauczycielska z językiem szwedzkim;
 2. Kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego;
 3. Tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z języka niemieckiego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od roku 2012:
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem niemieckim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do roku 2012:
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 1. Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 2. Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 3. Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem niemieckim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Jeśli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik.
Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

ocena 6 - 100 %

ocena 5 - 100 %

ocena 5 - 90 %

ocena 4 - 85 %

ocena 4 - 75 %

ocena 3 - 50 %

ocena 3 - 50 %

 

ocena 2 - 30 %

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego:
 
 • Procenty z egzaminu maturalnego z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego z części pisemnej i ustnej w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem niemieckim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Kierunek studiów: Filologia germańska
Specjalności: Język niemiecki od podstaw
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od roku 2012:
 
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do roku 2012:
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z nowożytnego języka obcego. Jeśli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik.
Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:
 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

ocena 6 - 100 %

ocena 5 - 100 %

ocena 5 - 90 %

ocena 4 - 85 %

ocena 4 - 75 %

ocena 3 - 50 %

ocena 3 - 50 %

 

ocena 2 - 30 %

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego:
• Procenty z egzaminu maturalnego z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 
Kierunek studiów: Filologia germańska
Specjalności: Język szwedzki
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od roku 2012:
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej, przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do roku 2012:
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej, przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z nowożytnego języka obcego. Jeśli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik.
Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

ocena 6 - 100 %

ocena 5 - 100 %

ocena 5 - 90 %

ocena 4 - 85 %

ocena 4 - 75 %

ocena 3 - 50 %

ocena 3 - 50 %

 

ocena 2 - 30 %

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego:
 
• Procenty z egzaminu maturalnego z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
• Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej, przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 
Kierunek studiów: Filologia germańska
Specjalność: Nauczycielska
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
wiedzę o języku niemieckim oraz przedmiotach przygotowujących do prowadzenia lekcji języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach;
umiejętność posługiwania się językiem szwedzkim na poziomie średniozaawansowanym.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska (program nauczycielski).
 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.
 
Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.
 
Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej (glottodydaktyka, językoznawstwo, historia literatury niemieckiej, kultura krajów niemieckojęzycznych).
 
Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.
 
Kierunek studiów: Filologia germańska
Specjalność: Kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego
Forma studiów: studia drugiego stopnia
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 • wiedzę o języku niemieckim oraz znajomość kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii);
 • wiedzę o historii oraz literaturze i kulturze niemieckiej na Śląsku.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska oraz innych kierunkach humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.
 
Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.
 
Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej (historia literatury niemieckiej, kultura krajów niemieckojęzycznych).
 
Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.
 
Kierunek studiów: Filologia germańska
Specjalność: Tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego
Forma studiów: studia drugiego stopnia
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
 • wiedzę o odmianach niemieckiego języka specjalistycznego;
 • wiedzę z zakresu językoznawstwa, teorii i praktyki przekładu, historii i literatury niemieckiego obszaru językowego, a także marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska oraz innych kierunkach humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.
 
Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.
 
Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej.
 
Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.
 
Kierunek studiów: Filologia germańska
Specjalności: Nauczycielska
Forma studiów: niestacjonarne
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
• wiedzę o języku niemieckim oraz przedmiotach przygotowujących do prowadzenia lekcji języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska oraz innych kierunków humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy w ramach studiów I stopnia nie uzyskali uprawnień do nauczania języka niemieckiego zobowiązani są do ich uzupełnienia we własnym zakresie do czasu ukończenia studiów II stopnia.
 
W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.
 
Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.
 
Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej.
 
Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność:
 
 • Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym;
 • Języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z języka angielskiego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do roku 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od roku 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1 % = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem angielskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z języka hiszpańskiego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do roku 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem hiszpańskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od roku 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1 % = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem hiszpańskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność:
 • Język francuski z programem tłumaczeniowym;
 • Język francuski w mediach i w biznesie — pod warunkiem uruchomienia
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z języka francuskiego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem francuskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1 % = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem francuskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: 
 • Język włoski z programem tłumaczeniowym;
 • Język włoski w mediach i w biznesie — pod warunkiem uruchomienia
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z języka włoskiego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem włoskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1 % = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem włoskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia,
 
zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność:
 • Język włoski z programem tłumaczeniowym;
 • Język włoski w mediach i w biznesie — pod warunkiem uruchomienia
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z nowożytnym językiem obcym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1 % = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z nowożytnym językiem obcym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność:
 • Język hiszpański z programem tłumaczeniowym;
 • Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej — pod warunkiem uruchomienia
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z nowożytnym językiem obcym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1 % = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z nowożytnym językiem obcym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski lub
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: romańska lub język francuski oraz znajomość języka angielskiego na poziomie: C1/C2 lub
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność: filologia angielska lub język angielski oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
 
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka angielskiego.
 
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: angielska lub język angielski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.
 
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia romańska
forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność: romańska lub język francuski lub
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
 
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna — o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.
 
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
 
a) ocena ostateczna na dyplomie,
b) pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego.
 
Ostateczny wynik stanowi sumę % oceny wymienionej w pkt. a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność:
 • Język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo;
 • Język francuski w mediach i w biznesie — pod warunkiem uruchomienia
Forma studiów: stacjonarrne
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 
kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia, specjalność: romańska lub język francuski, lub
kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2.
 
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
 
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna — o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.
 
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
 
 1. ocena ostateczna na dyplomie,
 2. pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego.
Ostateczny wynik stanowi sumę % oceny wymienionej w punktach a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność:
 • Język włoski z programem tłumaczeniowym;
 • Język włoski w mediach i w biznesie — pod warunkiem uruchomienia
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, specjalność: włoska lub język włoski, lub
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz znajomość języka włoskiego na poziomie: C1/C2.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
 
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna — o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka włoskiego.
 
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
 1. ocena ostateczna na dyplomie,
 2. pozytywna ocena z egzaminu z języka włoskiego.
Ostateczny wynik stanowi sumę % oceny wymienionej w pkt. a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Filologia włoska
Forma studiów: niestacjonarne
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, specjalność: włoska lub język włoski lub
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz znajomość języka włoskiego na poziomie: C1/C2.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
 
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna — o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka włoskiego.
 
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
 1. ocena ostateczna na dyplomie,
 2. pozytywna ocena z egzaminu z języka włoskiego.
Ostateczny wynik stanowi sumę % oceny wymienionej w pkt. a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność:
 • Język hiszpański z programem tłumaczeniowym;
 • Język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej — pod warunkiem uruchomienia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, specjalność hiszpańska lub język hiszpański;
 • znajomość języka hiszpańskiego na poziomie: C1/C2.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język hiszpański - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
 
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka hiszpańskiego.
 
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
 1. ocena ostateczna na dyplomie,
 2. pozytywna ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego.
Ostateczny wynik stanowi sumę % oceny wymienionej w pkt. a) i b).
Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na kierunku filologia, zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Język hiszpański z programem tłumaczeniowym;
Forma studiów: niestacjonarne
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, specjalność: hiszpańska lub język hiszpański, lub
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz znajomość języka hiszpańskiego na poziomie: C1/C2.
Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język hiszpański — o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.
 
Dla kandydatów z dyplomem w zakresie następujących kierunków i specjalności: filologia, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia słowiańska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna — o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka hiszpańskiego.
 
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:
a) ocena ostateczna na dyplomie,
b) pozytywna ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego.
 
Ostateczny wynik stanowi sumę % oceny wymienionej w pkt. a) i b).
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalności:
 • Język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej; 0 Rosjoznawstwo;
 • Język rosyjski - program tłumaczeniowy;
 • Język rosyjski - program język biznesu.
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z nowożytnym językiem obcym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1 % = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z nowożytnym językiem obcym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Język rosyjski - program tłumaczeniowy;
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego do r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z nowożytnym językiem obcym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego od r. 2012
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego ustnego przelicza się na punkty w relacji 1 % = 1 pkt.
 • Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z nowożytnym językiem obcym jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.
 • Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Język rosyjski - program tłumaczeniowy;
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 • umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • umiejętność porozumiewania się w języku polskim i rosyjskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych;
 • umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów.
Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku: filologia, specjalności: język rosyjski-program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, język rosyjski-program język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski — wstęp na studia jest wolny, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia ww. studiów z tytułem licencjata. Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia na kierunku filologia, ww. specjalnościach zakwalifikowani będą w pierwszej kolejności.
 
O przyjęcie mogą się również ubiegać kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych kierunkach filologicznych i uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata. Kandydaci po innych kierunkach filologicznych, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, w pierwszej kolejności, przyjmowani będą absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku: filologia w specjalnościach: język rosyjski-program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, język rosyjski-program język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski.
 
Na pozostałą liczbę miejsc (do wyczerpania limitu) przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli inne studia filologiczne I stopnia. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie średnia z oceny ostatecznej na dyplomie licencjata: 50% i oceny na przedstawionym dokumencie potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub z egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe (egzamin z języka rosyjskiego): 50%.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: Język rosyjski - program język biznesu;
Forma studiów:stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 
 • umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • umiejętność porozumiewania się w języku polskim i rosyjskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych;
 • umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów.
Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku: filologia, specjalności: język rosyjski-program język biznesu, język rosyjski - program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, filologia rosyjska, język rosyjski — wstęp na studia jest wolny, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia ww. studiów z tytułem licencjata. Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia na kierunku filologia, ww. specjalnościach zakwalifikowani będą w pierwszej kolejności.
 
O przyjęcie mogą się również ubiegać kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych kierunkach filologicznych i uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata. Kandydaci po innych kierunkach filologicznych, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, w pierwszej kolejności, przyjmowani będą absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku: filologia w specjalnościach: język rosyjski-program język biznesu, język rosyjski - program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, filologia rosyjska, język rosyjski.
 
Na pozostałą liczbę miejsc (do wyczerpania limitu) przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli inne studia filologiczne I stopnia. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie średnia z oceny ostatecznej na dyplomie licencjata: 50% i oceny na przedstawionym dokumencie potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub z egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe (egzamin z języka rosyjskiego): 50%.
 
Kierunek studiów: Filologia
Specjalność: rosjoznawstwo;
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 
 • umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie C2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • umiejętność porozumiewania się w języku polskim i rosyjskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych;
 • umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów.
Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku: filologia, specjalności: rosjoznawstwo, język rosyjski - program tłumaczeniowy, język rosyjski-program język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski — wstęp na studia jest wolny, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia ww. studiów z tytułem licencjata. Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia na kierunku filologia, ww. specjalnościach zakwalifikowani będą w pierwszej kolejności.
 
O przyjęcie mogą się również ubiegać kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych kierunkach filologicznych i uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata. Kandydaci po innych kierunkach filologicznych, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, w pierwszej kolejności, przyjmowani będą absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku: filologia w specjalnościach: rosjoznawstwo, język rosyjski - program tłumaczeniowy, język rosyjski-program język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski.
 
Na pozostałą liczbę miejsc (do wyczerpania limitu) przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli inne studia filologiczne I stopnia. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie średnia z oceny ostatecznej na dyplomie licencjata: 50% i oceny na przedstawionym dokumencie potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub z egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe (egzamin z języka rosyjskiego): 50%.
 
Kierunek studiów: Filologia słowiańska
Specjalność: Językowo-kulturowa
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z nowożytnego języka obcego.
 
Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:
 

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego

Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.

Procenty z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym przelicza się na punkty w relacji 1% = 1,5 pkt.

Procenty z egzaminu maturalnego, dla którego nie został określony poziom przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.

Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem bułgarskim / chorwackim / czeskim / macedońskim / serbskim / słowackim / słoweńskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym lub bez określenia poziomu, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Konkurs świadectw dojrzałości, w którym brana jest pod uwagę suma wyników uzyskanych z pisemnego i ustnego egzaminu maturalnego z nowożytnego języka obcego.
 
Jeśli egzamin obejmował tylko część pisemną lub tylko część ustną, będzie brany pod uwagę tylko jeden wynik.
 
Wyniki egzaminów maturalnych są przeliczane na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

Ocena 5 – 150%

Ocena 6 – 150%

Ocena 4 – 120%

Ocena 5 – 130%

Ocena 3 – 75%

Ocena 4 – 110%

 

Ocena 3 – 75%

 

Ocena 2 – 40%

Uzyskany przez kandydata wynik procentowy z części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty rankingowe według następujących zasad:

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego

Procenty z egzaminu maturalnego z części pisemnej i ustnej przelicza się na punkty w relacji 1% = 1 pkt.

Procenty z egzaminu maturalnego w szkole dwujęzycznej lub w szkole z językiem bułgarskim / chorwackim / czeskim / macedońskim / serbskim / słowackim / słoweńskim jako ojczystym przelicza się na punkty w relacji 1% = 2 pkt.

W roku akademickim 2016/2017 istnieje możliwość uruchomienia grup, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków znajdujących się w ofercie dydaktycznej filologii słowiańskiej: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński.
 
Decyzja o tym, które języki będą pierwszymi językami kierunkowymi, zostanie podjęta na podstawie deklaracji. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia (deklaracja).
 
Jeśli liczba kandydatów na określoną specjalizację językową przekroczy limit miejsc, Komisja Rekrutacyjna może w podziale na grupy zastosować ranking punktów.
 
Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów do określonej grupy językowej nie wypełni limitu, kandydat może przenieść się do innej grupy językowej, w której limit jest bliski wypełnienia.
 
Kierunek studiów: Filologia słowiańska
Specjalność: Przekład w komunikacji międzykulturowej
Poziom kształcenia:studia drugiego stopnia
Forma studiów:stacjonarne
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów, z tytułem licencjata filologii słowiańskiej lub licencjata innego kierunku, dla którego określono w efektach kształcenia umiejętności językowe w zakresie języka wskazanego w niniejszych kryteriach kwalifikacji jako pierwszy język kierunkowy na poziomie co najmniej B1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 
• umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka wskazanego w niniejszych warunkach kwalifikacji na poziomie B1 ESOKJ.
 
Kryterium kwalifikacji — o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
 
W roku akademickim 2016/2017 mogą zostać otwarte grupy, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia (deklaracja).
 
Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.
 
Kierunek studiów: Filologia słowiańska
Specjalność: Komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i zachodnich
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:
 
• umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów z tytułem licencjata.
 
Kryterium kwalifikacji — o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
 
W roku akademickim 2016/2017 mogą zostać otwarte grupy, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia (deklaracja).
 
Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami, liczby kandydatów.
 
Załącznik nr 6
WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH
 
Kierunek studiów: Informatyka
Forma studiów:stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia inżynierskie
Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Dla kandydatów z nową maturą w kwalifikacji uwzględnia się lepszy wynik procentowy egzaminu maturalnego spośród dwóch przedmiotów: matematyka albo informatyka, przy tym jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym, jego wynik procentowy z matematyki powiększa się o 100 punktów procentowych.
 
Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Dla kandydatów ze starą maturą postępowanie kwalifikacyjne opiera się na wyższej ocenie ze świadectwa dojrzałości spośród dwóch przedmiotów: matematyka albo informatyka przemnożonych przez współczynnik 16.67 (100/6 = 16.67) uzyskując w ten sposób wynik procentowy kwalifikacji.
 
Wyniki procentowe kwalifikacji dla kandydatów z nową i starą maturą umieszcza się na wspólnej liście rankingowej.
 
Kierunek studiów: Informatyka
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia po studiach inżynierskich
Warunkiem koniecznym do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest:
 
ukończenie studiów I stopnia,
posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.
 
Uznaje się, że kandydatami, którzy mają takie kompetencje są osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Informatyka.
 
Osoba, która ukończyła studia licencjackie I stopnia może studiować na II stopniu na kierunku Informatyka — zobowiązana jest jednak zaliczyć efekty kształcenia zawarte w „pakiecie wyrównawczym”.
 
W przypadku kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek niż Informatyka, weryfikacje efektów kształcenia przeprowadza się na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego.
 
Kryterium kwalifikacji:
Przyjęcie absolwentów I stopnia kierunku Informatyka odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów.
 
Przyjęcie absolwentów studiów I stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż Informatyka, odbywa się na podstawie oceny z pisemnego testu kwalifikacyjnego weryfikującego kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia oraz średniej ocen ze studiów zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.
 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej. Lista rankingowa kandydatów tworzona jest według następującego wzoru:
W = 0.5 D + 0.5 T
Gdzie:
 
D — oznacza liczbę odpowiadającą średniej ze studiów;
T — oznacza liczbę opowiadającą ocenie z testu kwalifikacyjnego.
 
Przyjmuje się następującą metodę przeliczania punktów dla kandydatów, którzy ukończyli kierunek Informatyka — w miejsce liczby T — przyjmuje się liczbę opowiadającą ocenie maksymalnej, jaką można uzyskać na teście kwalifikacyjnym.
 
W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem, brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.
 
Kierunek studiów: Informatyka — kierunek prowadzony w języku angielskim
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia po studiach inżynierskich
 
Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia Il-go stopnia na kierunku Informatyka prowadzone w języku angielskim, powinny posiadać dyplom potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie co najmniej licencjata dla kierunku Informatyka.
 
Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.
 
W przypadku innego kierunku niż Informatyka - należy przystąpić do weryfikacji efektów kształcenia w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego w języku angielskim.
 
Przyjęcie absolwentów studiów co najmniej I stopnia kierunku Informatyka odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów.
 
Przyjęcie absolwentów studiów co najmniej I stopnia innych niż Informatyka, odbywa się na podstawie oceny z pisemnego testu kwalifikacyjnego weryfikującego kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia oraz średniej ocen ze studiów zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.
 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej. Lista rankingowa kandydatów tworzona jest według następującego wzoru:
 
W = 0.5 D + 0.5 T,
gdzie:
 
D - oznacza liczbę odpowiadającą średniej ze studiów;
 
T - oznacza liczbę opowiadającą ocenie z testu kwalifikacyjnego.
 
Przyjmuje się następującą metodę przeliczania punktów dla kandydatów, którzy ukończyli kierunek Informatyka — w miejsce liczby T - przyjmuje się liczbę opowiadającą ocenie maksymalnej, jaką można uzyskać na teście kwalifikacyjnym.
 
W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.
 
Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 
Kierunek studiów: Informatyka
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia po studiach licencjackich
 
Warunkiem koniecznym do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest:
 
ukończenie studiów I stopnia,
posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.
 
Uznaje się, że kandydatami, którzy mają takie kompetencje są osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Informatyka.
 
W przypadku kandydatów z tytułem zawodowym licencjata, którzy ukończyli inny kierunek niż Informatyka, weryfikacje efektów kształcenia przeprowadza się na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego.
 
Kryterium kwalifikacji:
 
Przyjęcie absolwentów studiów licencjackich I stopnia kierunku Informatyka odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów.
 
Przyjęcie absolwentów studiów licencjackich I stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż Informatyka, odbywa się na podstawie oceny z pisemnego testu kwalifikacyjnego weryfikującego kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia oraz średniej ocen ze studiów zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.
 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej. Lista rankingowa kandydatów tworzona jest według następującego wzoru:
 
W = 0.5 D + 0.5 T
Gdzie:
 
D — oznacza liczbę odpowiadającą średniej ze studiów;
 
T — oznacza liczbę opowiadającą ocenie z testu kwalifikacyjnego.
 
Przyjmuje się następującą metodę przeliczania punktów dla kandydatów, którzy ukończyli kierunek Informatyka — w miejsce liczby T — przyjmuje się liczbę opowiadającą ocenie maksymalnej, jaką można uzyskać na teście kwalifikacyjnym.
 
W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem, brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.
 
Kierunek studiów: Informatyka
Specjalność: Modelling and Visualisation in Bioinformatics - prowadzona w języku angielskim
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia po studiach licencjackich
 
Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia II-go stopnia na kierunku Informatyka, specjalność: Modelling and Visualisation in Bioinformatics, powinni posiadać dyplom potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie co najmniej licencjata dla kierunku Informatyka.
 
W przypadku innego kierunku - należy przystąpić do weryfikacji efektów kształcenia w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego.
 
Przyjęcie absolwentów studiów co najmniej I stopnia kierunku Informatyka odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów.
 
Przyjęcie absolwentów studiów co najmniej I stopnia innych niż Informatyka, odbywa się na podstawie oceny z pisemnego testu kwalifikacyjnego weryfikującego kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia oraz średniej ocen ze studiów zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.
 
O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej. Lista rankingowa kandydatów tworzona jest według następującego wzoru:
W = 0.5 D + 0.5 T
Gdzie:
D - oznacza liczbę odpowiadającą średniej ze studiów;
 
T - oznacza liczbę opowiadającą ocenie z testu kwalifikacyjnego.
 
Przyjmuje się następującą metodę przeliczania punktów dla kandydatów, którzy ukończyli kierunek Informatyka — w miejsce liczby T .- przyjmuje się liczbę opowiadającą ocenie maksymalnej, jaką można uzyskać na teście kwalifikacyjnym.
 
W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.
 
Wymagane dokumenty:
 
 • dyplom studiów wyższych* (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich);
 • z suplementem dyplomu zawierającym listę wszystkich przedmiotów (przetłumaczonym na język polski lub angielski, jeśli dokument oryginalny jest w innym języku);
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (zgodnie z przepisami).
Required documents:
 
 • Bachelor’s degree or Master’s degree diploma in Computer Science/Informatics or related field of study;*
 • with supplement covering transcripts of records of all undertaken courses (translated into English or Polish if submitted document is issued in any other language);
 • Document confirming competence in English language.
Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia inżynierskie
 
Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
O kolejności przyjęć decyduje suma punktów procentowych z wszystkich przedmiotów maturalnych zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.
 
Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, to przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata, z tym że punkty procentowe dla przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym mnożone są przez 2.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Wyniki procentowe kwalifikacji dla kandydatów z nową i starą maturą umieszcza się na wspólnej liście rankingowej.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Inżynieria materiałowa
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na ww. kierunku powinien posiadać kwalifikacje inżynierskie w zakresie nauk technicznych.
 
Osoba, która ukończyła studia licencjackie I stopnia może studiować na II stopniu na kierunku Inżynieria materiałowa — zobowiązana jest jednak zaliczyć efekty kształcenia zawarte w „pakiecie wyrównawczym”.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o liczbę punktów będących sumą: oceny z pracy inżynierskiej/licencjackiej oraz oceny z ukończenia studiów I stopnia.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Materials science and engineering (Inżynieria materiałowa) — kierunek prowadzony w języku angielskim
Specjalności:
 1. Materials Science (nauka o materiałach)
 2. Biomaterials (biomateriały)
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na ww. kierunku powinien posiadać kwalifikacje inżynierskie w zakresie nauk technicznych.
 
Osoba, która ukończyła studia licencjackie I stopnia może studiować na II stopniu na kierunku Inżynieria materiałowa — zobowiązana jest jednak zaliczyć efekty kształcenia zawarte w „pakiecie wyrównawczym”.
 
Dodatkowym wymogiem formalnym jest udokumentowana znajomość języka angielskiego.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o liczbę punktów będących sumą: oceny z pracy inżynierskiej/licencjackiej oraz oceny z ukończenia studiów I stopnia.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Wszystkie obcojęzyczne dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 
Kierunek studiów: Inżynieria biomedyczna
Forma studiów:stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia inżynierskie
Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
O kolejności przyjęć decyduje średnia punktów procentowych uzyskanych na świadectwie dojrzałości, przy czym dla punktów procentowych z matematyki, informatyki, fizyki, chemii albo biologii stosuje się mnożnik 2.
 
Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym, to jego wynik procentowy z matematyki powiększa się o 100 punktów procentowych.
 
Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, to przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Oceny z egzaminu maturalnego wyrażone stopniami po przemnożeniu przez współczynnik 16.67 stają się punktami rankingowymi (punkty procentowe).
 
O kolejności przyjęć decyduje średnia punktów procentowych uzyskanych z przedmiotów zdawanych na maturze, przy czym dla punktów procentowych z matematyki, informatyki, fizyki, chemii albo biologii stosuje się mnożnik 2.
 
Wyniki procentowe kwalifikacji dla kandydatów z nową i starą maturą umieszcza się na wspólnej liście rankingowej.
 
Kierunek studiów: Mechatronika
Forma studiów:stacjonarne
Poziom kształcenia:studia pierwszego stopnia inżynierskie
 
Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
O kolejności przyjęć decyduje suma punktów procentowych z wszystkich przedmiotów maturalnych zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.
 
Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, to przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Wyniki procentowe kwalifikacji dla kandydatów z nową i starą maturą umieszcza się na wspólnej liście rankingowej.
 
Kierunek studiów: Mechatronika
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na ww. kierunku powinien posiadać kwalifikacje inżynierskie w zakresie nauk technicznych.
 
Osoba, która ukończyła studia licencjackie I stopnia może studiować na II stopniu na kierunku Mechatronika — zobowiązana jest jednak zaliczyć efekty kształcenia zawarte w „pakiecie wyrównawczym”.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.
 
Załącznik nr 7
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
 
Kierunek studiów: Matematyka
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Pod uwagę bierze się wyniki procentowe z następujących przedmiotów zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego.

Matematyka

Język polski

Język obcy nowożytny

Lepszy z wyników:

Lepszy z wyników:

Lepszy z wyników:

poziom podstawowy x 0,70

poziom podstawowy x 0,70

poziom podstawowy x 0,70

albo

albo

albo

poziom rozszerzony x 1,00

poziom rozszerzony x 1,00

poziom rozszerzony x 1,00

waga a = 70%

waga b = 15%

waga c = 15%

 
Sposób naliczenia punktów:
W = a x M + b x P + c x N
 
gdzie:
W — wynik końcowy kandydata;
M — wynik z matematyki (M = 0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki); P — wynik z języka polskiego;
N — wynik z języka obcego nowożytnego; a, b, c — odpowiednie wagi.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Pod uwagę bierze się oceny z przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy nowożytny,
 
zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości, przeliczając je na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

100% punktów

ocena 6

100% punktów

ocena 4

70% punktów

ocena 5

80% punktów

ocena 3

30% punktów

ocena 4

75% punktów

 

 

ocena 3

50% punktów

 

 

ocena 2

30% punktów

 
Sposób naliczenia punktów:
W = a x M + b x P + c x N
 
gdzie:
W — wynik końcowy kandydata;
M — wynik procentowy z matematyki (M = 0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki);
P — wynik procentowy z języka polskiego;
N — wynik procentowy z języka obcego nowożytnego; a, b, c — wagi wynoszące odpowiednio: 70%, 15%, 15%.
 
UWAGA! W przypadku studiów niestacjonarnych — kierunek zostanie uruchomiony, jeśli stosowne dokumenty złoży i dokona wpisu co najmniej 25 kandydatów.
 
Kierunek studiów: Matematyka
Forma studiów:stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.
 
Kryterium kwalifikacji:
Kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.
 
Sposób naliczenia punktów:
W = 4 x M + 2 x S + R
gdzie:
 
W — wynik końcowy kandydata,
M, S, R — oznaczają ocenę na dyplomie ukończenia studiów: M - na kierunku matematyka, S - na innym kierunku z obszaru nauk ścisłych lub na kierunku z obszaru nauk technicznych, R - na pozostałych kierunkach.
 
W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem W brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.
 
UWAGA! W przypadku studiów niestacjonarnych — kierunek zostanie uruchomiony, jeśli stosowne dokumenty złoży i dokona wpisu co najmniej 20 kandydatów.
 
Kierunek studiów: Informatyka stosowana
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ
 
Pod uwagę bierze się wyniki procentowe z następujących przedmiotów zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego.
 

Matematyka

Język polski

Język obcy nowożytny

Informatyka

Lepszy z wyników:

Lepszy z wyników:

 

Lepszy z wyników:

poziom podst. x 0,70

poziom podst. x 0,70

Lepszy z wyników:

poziom podst. x 0,70

albo

albo

poziom podst. x 0,70

albo

poziom rozsz. x 1,00

poziom rozsz. x 1,00

albo

poziom rozsz. x 1,00

poziom rozsz. x 1,00

waga a = 40%

waga b = 10%

waga c = 10%

waga d = 40%

Sposób wyliczenia punktów:
W = a x M + b x P + c x N + d x I,
gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata;
M - wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
P - wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
N - wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
I - wynik z informatyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (I=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z informatyki); a, b, c, d - odpowiednie wagi.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Pod uwagę bierze się oceny z przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy nowożytny i informatyka, zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości, przeliczając je na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

100% punktów

ocena 6

100% punktów

ocena 4

70% punktów

ocena 5

80% punktów

ocena 3

30% punktów

ocena 4

75% punktów

 

 

ocena 3

50% punktów

 

 

ocena 2

30% punktów

Sposób wyliczenia punktów:
W = a x M + b x P + c x N + d x I,
gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata;
M - wynik procentowy z matematyki;
P - wynik procentowy z języka polskiego;
N - wynik procentowy z języka obcego nowożytnego;
I - wynik z informatyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (I=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z informatyki);
 
a, b, c, d - wagi wynoszące odpowiednio: 40%, 10%, 10% i 40%.
 
Kierunki studiów:
Biofizyka;
Ekonofizyka;
Fizyka;
Fizyka techniczna
 
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Pod uwagę bierze się sumę punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z następujących przedmiotów:
 

Matematyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Biologia

Chemia

Geografia

Język obcy nowożytny

Lepszy z wyników:

Lepszy z wyników:

Lepszy z wyników:

Lepszy z wyników:

Lepszy z wyników:

Lepszy z wyników:

Lepszy z wyników:

p.podst. x 0,5 p.rozsz. x 1

p.podst. x 0,5 p.rozsz. x 1

p.podst. x 0,5 p.rozsz. x 1

p.podst. x 0,5

p.podst. x 0,5

p.podst. x 0,5

p.podst. x 0,5 p.rozsz. x 1

 

 

 

p.rozsz. x 1

p.rozsz. x 1

p.rozsz. x 1

 

p. podst. — poziom podstawowy
p. rozsz. — poziom rozszerzony Sposób naliczenia punktów:
W = M + F + I + B + C + G + N
gdzie:
 
W — wynik końcowy kandydata;
M — wynik z przedmiotu matematyka;
F — wynik z przedmiotu fizyka i astronomia;
I — wynik z przedmiotu informatyka;
B — wynik z przedmiotu biologia;
C — wynik z przedmiotu chemia;
G — wynik z przedmiotu geografia;
N — wynik z przedmiotu język obcy nowożytny.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie brana pod uwagę suma ocen z fizyki lub fizyki i astronomii (F), matematyki (M), chemii (C), biologii (B), geografii (G) oraz języka obcego nowożytnego (N) uzyskanych na egzaminie dojrzałości.
 
Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba punktów w następujący sposób:
 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

100 punktów

ocena 6

100 punktów

ocena 4

70 punktów

ocena 5

80 punktów

ocena 3

30 punktów

ocena 4

75 punktów

 

 

ocena 3

50 punktów

 

 

ocena 2

30 punktów

Sposób naliczenia punktów:
W = M + F + B + C + G + N
 
Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z NOWĄ I STARĄ MATURĄ.
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z któregokolwiek przedmiotu to uzyskuje zerową liczbę punków z tego przedmiotu.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku, z wyjątkiem kandydatów na ekonofizykę.
 
Kierunek studiów: Biofizyka
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: biofizyka, fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych (np.: inżyniera biomedyczna...).
 
Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Ekonofizyka
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, matematyka, ekonomia oraz na kierunkach pokrewnych.
 
Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.
 
Kierunek studiów: Fizyka
Specjalności:
 • Theoretical physics (fizyka teoretyczna) - prowadzona w języku angielskim;
 • Nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie (studia polsko-francuskie) — prowadzone w języku angielskim oraz specjalność w języku polskim.
Forma studiów: studia drugiego stopnia
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych.
 
Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiówFizyka techniczna
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka techniczna, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka oraz na kierunkach pokrewnych.
 
Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Fizyka medyczna
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Pod uwagę bierze się sumę punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z następujących przedmiotów:
 

Matematyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Biologia

Chemia

Lepszy z

Lepszy z

Lepszy z

Lepszy z

Lepszy z

wyników:

wyników:

wyników:

wyników:

wyników:

p.podst. x 0,5

p.podst. x 0,5

p.podst. x 0,5

p.podst. x 0,5

p.podst. x 0,5

p.rozsz. x 1

p.rozsz. x 1

p.rozsz. x 1

p.rozsz. x 1

p.rozsz. x 1

 
p. podst. — poziom podstawowy
p. rozsz. — poziom rozszerzony
 
Sposób naliczenia punktów:
W = M + F + I +B + C
 
gdzie:
W — wynik końcowy kandydata;
M — wynik z przedmiotu matematyka;
F — wynik z przedmiotu fizyka i astronomia;
I — wynik z przedmiotu informatyka;
B — wynik z przedmiotu biologia;
C — wynik z przedmiotu chemia.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Podstawą przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie brana pod uwagę suma ocen z fizyki lub fizyki i astronomii (F), matematyki (M), chemii (C) oraz biologii (B) uzyskanych na egzaminie dojrzałości.
 
Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba punktów w następujący sposób:
 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

100 punktów

ocena 6

100 punktów

ocena 4

70 punktów

ocena 5

80 punktów

ocena 3

30 punktów

ocena 4

75 punktów

 

 

ocena 3

50 punktów

 

 

ocena 2

30 punktów

Sposób naliczenia punktów:
 
W = M + F +B + C
 
Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z NOWĄ I STARĄ MATURĄ.
 
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego/dojrzałości z któregokolwiek przedmiotu to uzyskuje zerową liczbę punków z tego przedmiotu.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Fizyka medyczna
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych (np. biofizyka, inżynieria biomedyczna...).
 
Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów:
 • Chemia;
 • Technologia chemiczna
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z przedmiotów maturalnych: matematyki lub fizyki lub chemii lub biologii.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Punkty procentowe ze świadectwa dojrzałości będą punktami rankingowymi.
 
Punkty procentowe z przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym będą mnożone przez współczynnik 2.
 
Uwzględniony zostanie wynik najkorzystniejszy dla kandydata.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Oceny ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób:
 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

200 punktów

ocena 6

200 punktów

ocena 4

140 punktów

ocena 5

170 punktów

ocena 3

60 punktów

ocena 4

140 punktów

 

 

ocena 3

100 punktów

 

 

ocena 2

60 punktów

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Chemia
Forma studiów: stacjonarne
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra na odpowiednim kierunku należącym do dziedziny nauk chemicznych lub rolniczych (tj. chemia, biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności), lub na pokrewnych kierunkach z dziedziny nauk fizycznych, biologicznych, technicznych lub nauk o Ziemi (tj. np. fizyka, fizyka medyczna, biologia, biofizyka, inżynieria materiałowa, geologia, geofizyka).
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie końcowej oceny ukończenia studiów wyższych, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów.
 
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcowa na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów, a następnie ocenę z pracy dyplomowej.
 
Na podstawie ww. kryteriów sporządzana jest lista rankingowa, według której wypełniany jest limit miejsc na kierunek.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Chemia
Specjalność: Chemia budowlana
Forma studiów: studia drugiego stopnia
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem inżyniera lub magistra na odpowiednim kierunku należącym do dziedziny nauk chemicznych lub rolniczych (tj. chemia, biochemia, biotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia żywności), lub na pokrewnych kierunkach z dziedziny nauk fizycznych, biologicznych lub nauk technicznych (tj. np. fizyka, fizyka medyczna, biologia, biofizyka, inżynieria materiałowa).
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie końcowej oceny ukończenia studiów wyższych, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów.
 
W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów, a następnie ocenę z pracy dyplomowej.
 
Na podstawie ww. kryteriów sporządzana jest lista rankingowa, według której wypełniany jest limit miejsc na specjalność.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Załącznik nr 8
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
 
Kierunki studiów: 
 • Geografia
 • Geologia
 • Geofizyka
 • Studia regionalne
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia licencjackie
 
Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.
 
Pod uwagę brane będą wyniki ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów maturalnych: geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Liczba punktów za każdy przedmiot będzie równa wynikowi procentowemu uzyskanemu na świadectwie dojrzałości. W zależności od poziomu na jakim zdawany był przedmiot liczba punktów zostanie pomnożona przez mnożniki przedstawione w tabeli 1.
 
Przedmiot nie wykazany na świadectwie dojrzałości nie będzie uwzględniany w końcowej punktacji.
 
Tabela 1

przedmiot

poziom

podstawowy

mnożnik

poziom

rozszerzony mnożnik

geografia

2

3

biologia

1

2

matematyka

1

2

fizyka

1

2

informatyka

1

2

chemia

1

2

historia

1

2

wiedza o społeczeństwie

1

2

język obcy nowożytny

1

2

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Na studia będą przyjmowane osoby z największą liczbą punktów, aż do wypełnienia limitu miejsc.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Oceny ze świadectwa dojrzałości zostaną przeliczone na punkty według tabeli 2. Dalszy tryb kwalifikacji będzie prowadzony tak jak dla kandydatów z Nową Maturą. Przedmioty maturalne będą traktowane jako zdane na poziomie rozszerzonym.
 
Tabela 2

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: 
 • Geologia stosowana
 • Inżynieria zagrożeń środowiskowych

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia inżynierskie
 
Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się według poniższych kryteriów.
 
Pod uwagę brane będą wyniki ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów maturalnych: geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Liczba punktów za każdy przedmiot będzie równa wynikowi procentowemu uzyskanemu na świadectwie dojrzałości. W zależności od poziomu na jakim zdawany był przedmiot liczba punktów zostanie pomnożona przez mnożniki przedstawione w tabeli 1.
 
Przedmiot nie wykazany na świadectwie dojrzałości nie będzie uwzględniany w końcowej punktacji.

przedmiot

poziom

podstawowy

mnożnik

poziom

rozszerzony mnożnik

geografia

2

3

biologia

1

2

matematyka

1

2

fizyka

1

2

informatyka

1

2

chemia

1

2

historia

1

2

wiedza o społeczeństwie

1

2

język obcy nowożytny

1

2

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Na studia będą przyjmowane osoby z największą liczbą punktów, aż do wypełnienia limitu miejsc.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Oceny ze świadectwa dojrzałości zostaną przeliczone na punkty według tabeli 2. Dalszy tryb kwalifikacji będzie prowadzony tak jak dla kandydatów z Nową Maturą. Przedmioty maturalne będą traktowane jako zdane na poziomie rozszerzonym.
 
Tabela 2

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Geografia
forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geografii lub dyscyplin pokrewnych.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
 1. rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 2. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 3. ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 4. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
 5. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 6. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 7. potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 8. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;
 9. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 10. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Geologia
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geologii lub dyscyplin pokrewnych.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
 1. rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze
 2. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 3. ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 4. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
 5. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 6. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 7. potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 8. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;
 9. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 10. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 11. Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów: Geofizyka
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra w zakresie geofizyki, fizyki, geologii lub dyscyplin pokrewnych.
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
 1. rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze;
 2. ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk przyrodniczych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 3. ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 4. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
 5. posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 6. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 7. potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych;
 8. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych;
 9. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 10. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, kwalifikacja wszystkich kandydatów odbędzie się na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Kierunek studiów:
 • Geografia;
 • Studia regionalne
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Kryterium kwalifikacji — zdany egzamin maturalny/dojrzałości.
 
Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.
 
Załącznik nr 9
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
 
Kierunki studiów:
 • Doradztwo filozoficzne i coaching;
 • Filozofia;
 • Kognitywistyka;
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze ws kazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
 

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Przedmiot do wyboru

Waga = 30%

Waga = 20%

Waga = 10%

Waga = 40%

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze
wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej

Język polski

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru*

poziom podstawowy lub rozszerzony

poziom podstawowy lub rozszerzony

poziom podstawowy lub rozszerzony

Waga = 50%

Waga = 30%

Waga = 20%

* Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
 
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Kierunki studiów:
 • Doradztwo filozoficzne i coaching;
 • Filozofia;
 • Kognitywistyka;
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ.
 
Kierunek studiów: Filozofia
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych oraz z innych obszarów wiedzy.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wg zasad:
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych — ocena mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — ocena mnożona x 1.
Kierunek studiów: Doradztwo filozoficzne i coaching
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wg zasady:
 • ukończenie kierunków: doradztwo filozoficzne i coaching, filozofia lub psychologia — ocena mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych — ocena mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — ocena mnożona x 1.
Kierunek studiów:
 • Historia;
 • Turystyka historyczna
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
 

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Przedmiot do wyboru

Waga = 30%

Waga = 20%

Waga = 10%

Waga = 40%

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009 roku:
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
 

Język polski

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru*

poziom podstawowy lub rozszerzony

poziom podstawowy lub rozszerzony

poziom podstawowy lub rozszerzony

Waga = 35%

Waga = 30%

Waga = 35%

* Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
 
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
*Na ww. kierunku, oferowane są specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzanie dokumentacją; nauczycielska. O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.
 
Kierunek studiów:
 • Historia;
 • Turystyka historyczna
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Kierunek studiów: Historia
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych albo społecznych.
 
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się: o zainteresowania naukami społecznymi; o gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień historii oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
 
 1. wiedzy z zakresu historii Polski i historii powszechnej od starożytności po wiek XX;
 2. umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania procesów i zjawisk;
 3. umiejętności dostrzegania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów i zjawisk.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:
 
*Na ww. kierunku, oferowane są specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzanie dokumentacją;
nauczycielska. O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.
 
Na ww. kierunku, oferowane są specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzanie dokumentacją; dokumentacja dziedzictwa kulturowego; nauczycielska. O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.
 
 1. ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 3;
 2. ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 2;
 3. ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
Kierunek studiów: Historia
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych albo społecznych.
 
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się: o zainteresowania naukami społecznymi;
 
o gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień historii oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
 • wiedzy z zakresu historii Polski i historii powszechnej od starożytności po wiek XX;
 • umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania procesów i zjawisk;
 • umiejętności dostrzegania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów i zjawisk.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:
 
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
*Na ww. kierunku, oferowane są specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzanie dokumentacją; dokumentacja dziedzictwa kulturowego; nauczycielska. O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.
 
Kierunek studiów: Historia sztuki
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:
 

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Przedmiot do wyboru*

Waga = 30%

Waga = 20%

Waga = 10%

Waga = 40%

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
 1. Wynik z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 1
 2. Wynik z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez współczynnik 0,5
 3. Wynik z przedmiotu historia sztuki z poziomu rozszerzonego zostanie pomnożony przez współczynnik 3,0;
 4. Wynik z przedmiotu historia sztuki z poziomu podstawowego zostanie pomnożony przez współczynnik 2,0.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009 roku:
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:

Język polski

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru*)**

Waga = 35%

Waga = 30%

Waga = 35%

** Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
* Wynik z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez współczynnik 1;
* Wynik z wybranego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym zostanie pomnożony
przez współczynnik 0,5.
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Kierunek studiów: Historia sztuki
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Kierunki studiów:
 • Politologia;
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;
 • Doradztwo polityczne i publiczne
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2015 roku:
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:
 

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru

waga = 30% (a)

waga = 10% (b)

waga = 20% (c)

waga = 40% (d)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru*

poziom podstawowy lub rozszerzony

waga = 30% (a)

waga = 10% (b)

waga = 20% (c)

waga = 40% (d)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ do 2009 roku:
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Język polski

poziom podstawowy lub rozszerzony

Matematyka

albo

inny przedmiot

wybrany przez kandydata zdawany na dowolnym poziomie

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot do wyboru*

(inny niż wybrany wcześniej) poziom podstawowy lub rozszerzony

waga = 30% (a)

waga = 10% (b)

waga = 20% (c)

waga = 40% (d)

* Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
 
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Sposób obliczania ostatecznego wyniku:
 
W = a x P + b x M + c x J + d x X
Gdzie:
 
W - wynik końcowy kandydata
P - wynik z języka polskiego M - wynik z matematyki/innego przedmiotu
J - wynik z języka obcego nowożytnego
X - wynik z dodatkowego przedmiotu
a, b, c, d - wagi - wielokrotności 5%.
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Kierunki studiów:
 • Politologia;
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;
 • Doradztwo polityczne i publiczne
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Kierunek studiów:
 • Politologia;
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:
 
 1. zna podstawową nomenklaturę używaną w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
 2. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i polityczne;
 3. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 4. wykorzystuje wiedzę z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych w komunikowaniu się z otoczeniem;
 5. potrafi myśleć i działać w sposób skuteczny na rzecz dobra społecznego.
 
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów wiedzy, oczekuje się:
 
 • zainteresowania naukami społecznymi;
 • gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień z wybranego kierunku (politologii lub dziennikarstwa i komunikacji społecznej) oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:
 
 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
Kierunki studiów:
 • Praca socjalna;
 • Socjologia
 • Stosowane nauki społeczne
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ od 2010 roku:
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze ws kazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru

waga = 30% (a)

waga = 10% (b)

waga = 20% (c)

waga = 40% (d)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ 2005-2009 roku:
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej:

Język polski

Język obcy nowożytny

Przedmiot do wyboru*

poziom podstawowy

poziom podstawowy

poziom podstawowy

lub rozszerzony

lub rozszerzony

lub rozszerzony

waga = 35%

waga = 30%

waga = 35%

* Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu na tym samym poziomie.
 
Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ
 
Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim.
 
Kierunki studiów:
 • Praca socjalna;
 • Socjologia;
 • Stosowane nauki społeczne
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
Kierunek studiów: Socjologia
 
Specjalności:
 • Socjologia (program ogólny);
 • Studia miejskie;
 • Komunikacja społeczna;
 • Kariery europejskie w administracji i biznesie — wymagana znajomość języka angielskiego i/lub francuskiego na poziomie B2;
 • Komunikacja personalna w organizacji
Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych.
 
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się: o zainteresowania naukami społecznymi; o gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień socjologii ogólnej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
 
 • wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych;
 • Na kierunku: socjologia, o uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami
 • umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania procesów i zjawisk społecznych;
 • umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów i zjawisk społecznych.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:
 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
Kierunek studiów: Socjologia
 
Specjalności:
 • Socjologia (program ogólny);
 • Studia miejskie;
 • Komunikacja społeczna;
 • Komunikacja personalna w organizacji
Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych.
 
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się: o zainteresowania naukami społecznymi; o gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień socjologii ogólnej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
 
 • wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych;
 • umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania procesów i zjawisk społecznych;
 • umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów i zjawisk społecznych.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:
 
 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Kierunek studiów: Praca socjalna

Specjalności:
 • Praca socjalna w środowisku;
 • Mediacje i negocjacje;
 • Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej; Forma studiów: stacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką pracy socjalnej.
 
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się o gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień pracy socjalnej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
 • wiedzy o problemach społecznych;
 • umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do podejmowania aktywności na rzecz jednostek, grup i społeczności lokalnych;
 • umiejętności obserwowania, analizowania, diagnozowania oraz racjonalnego oceniania uwarunkowań problemów społecznych.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:
 
 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
Kierunek studiów: Praca socjalna
 
Specjalności:
 • Praca socjalna w środowisku;
 • Mediacje i negocjacje;
 • Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej Forma studiów: niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką pracy socjalnej.
 
W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień pracy socjalnej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
 • wiedzy o problemach społecznych;
 • umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do podejmowania aktywności na rzecz jednostek, grup i społeczności lokalnych;
 • umiejętności obserwowania, analizowania, diagnozowania oraz racjonalnego oceniania uwarunkowań problemów społecznych.
Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.
 
W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:
 
 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.
Załącznik nr 10
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
 
Kierunki studiów: 
 • Pedagogika;
 • Pedagogika specjalna
Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 
Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości - pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.
 
Matura 2010 i później:

Język polski

poziom podstawowy

Matematyka

poziom podstawowy

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy

Jeden przedmiot

wybrany spośród przedmiotów wymienionych poniżej: biologia; chemia; filozofia; fizyka i astronomia; geografia; historia; historia sztuki; język łaciński i kultura antyczna; wiedza o społeczeństwie

Waga = 35% (a)

Waga = 10% (b)

Waga = 25% (c)

Waga = 30% (d)

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:
 
W = a x JP+b x M+c x JO+d x InnyP
 
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
M — wynik z matematyki
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c, d — wagi
 
Matura 2009 i wcześniej:

Język polski

poziom podstawowy albo rozszerzony

Język obcy nowożytny

poziom podstawowy albo rozszerzony

Jeden przedmiot

wybrany spośród przedmiotów wymienionych poniżej: biologia; chemia; matematyka; filozofia; fizyka i astronomia; geografia; historia; historia sztuki; język łaciński i kultura antyczna; wiedza o społeczeństwie

Waga = 40% (a)

Waga = 25% (b)

Waga = 35% (c)

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.
Sposób obliczania ostatecznego wyniku:
 
W = a x JP+b x JO+c x InnyP
 
Gdzie:
 
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c — wagi
 
Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:
 
Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości - brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna liczby punktów (wprost przeliczanych z ocen, według poniżej sformułowanego przelicznika) ze wszystkich zdanych przedmiotów maturalnych:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5

100 punktów

6

100 punktów

4

85 punktów

5

90 punktów

3

30 punktów

4

75 punktów

 

 

3

50 punktów

 

 

2

0 punktów

Kierunek studiów: Pedagogika
Specjalności:
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną; 
 • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień;
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
 • Pedagogika rewalidacyjna
 • Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
 
Kwalifikacja obejmuje - konkurs dyplomów ukończenia studiów z tytułem licencjata JEDYNIE z kierunku pedagogika lub kierunków humanistycznych i społecznych oraz średnia ocen ze studiów I stopnia bądź nauki w Kolegium, przy czym wagi ocen są ustalane według przelicznika:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

Waga = 40% (a)

Waga = 60% (b)

Ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów przeliczane są na punkty według schematu:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

wg skali ocen 1 + 6

wg skali ocen 2 + 5

ocena

punkty

średnia

punkty

średnia