Ogólne zasady rekrutacji 2016/17

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UE w Katowicach 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
UCHWAŁA Nr 64/2014/2015 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (jt. Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 78 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się, z zastrzeżeniem § 14, .na podstawie konkursu świadectw dojrzałości - w ramach limitów miejsc ustalonych dla kierunków studiów.
 
§ 2
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia wypełniają podanie o przyjęcie na studia w formie elektronicznej - w podaniu wskazują wybrany kierunek studiów.
 
§ 3
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych składają dokumenty po zakwalifikowaniu ich przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na I rok studiów. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych składają dokumenty na wybrany kierunek studiów.
 
§ 4
Podstawa kwalifikacji kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia:

Kierunek studiów

Wydział

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów z nową i starą maturą

 

 

Pierwszy

przedmiot*

Drugi

przedmiot**

Analityka Gospodarcza

Zarządzania

 

 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Informatyki i Komunikacji

 

 

Ekonomia

Ekonomii

 

 

Finanse Menedżerskie

Zarządzania

 

 

Finanse i Rachunkowość

Finansów i Ubezpieczeń

 

 

Finanse i Rachunkowość

Biznesu, Finansów i Administracji

matematyka

 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Finansów i Ubezpieczeń

lub geografia

 

Gospodarka Przestrzenna

Ekonomii

lub historia

 

Gospodarka Turystyczna

Zarządzania

lub informatyka

język obcy

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

Ekonomii

lub fizyka***

Informatyka

Informatyki i Komunikacji

lub wiedza

 

Informatyka i Ekonometria

Informatyki i Komunikacji

o społeczeństwie

 

International Business

(kierunek prowadzony w języku angielskim)

Zarządzania

lub język polski****

 

Logistyka

Ekonomii

 

 

Logistyka

Zarządzania

 

 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Ekonomii/Zarządzania

 

 

Przedsiębiorczość i Finanse

Ekonomii

 

 

Zarządzanie

Zarządzania

 

 

*) przedmiot wskazany przez kandydata **) język obcy wskazany przez kandydata

***) fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym (egzaminie dojrzałości) przed 2015 rokiem ****) tylko dla kandydatów na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Wyniki egzaminu maturalnego określone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są przeliczane na punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
§ 6 * **)
Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny (nową maturę ), jest suma punktów rekrutacyjnych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) - z wynikiem minimum 30% lub na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) -z wynikiem minimum 30%. Przedmiot zdawany na poziomie podstawowym oceniany jest w skali 0 - 70 punktów rekrutacyjnych. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym oceniany jest w skali 0 - 100 punktów rekrutacyjnych. Kandydat może uzyskać w zależności od poziomu, na którym zdawał przedmioty, maksymalnie 140, 170 lub 200 punktów rekrutacyjnych.
 
§ 7
Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali język obcy na poziomie dla szkół dwujęzycznych, jest suma punktów rekrutacyjnych z części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z pierwszego przedmiotu oraz na poziomie dla szkół dwujęzycznych z języka obcego (pierwszy przedmiot 0 - 70 punktów lub 0 - 100 punktów; język obcy 0 - 100 punktów, w tym 50 punktów za zdanie egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie dla szkół dwujęzycznych oraz 0 - 50 punktów wynikających z przeliczenia wyniku egzaminu maturalnego z tego języka na punkty rekrutacyjne).
 
§ 8
Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym (nowej maturze) nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów, może uczestniczyć w procesie rekrutacji, otrzymując z brakującego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie tylko jeden przedmiot, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 70 (poziom podstawowy) lub 100 (poziom rozszerzony) punktów rekrutacyjnych.
 
§ 9
Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (starą maturę ), uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości - z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (pod uwagę będzie brana ocena wyższa) lub na świadectwie ukończenia szkoły (wyłącznie w przypadku braku tych ocen na świadectwie dojrzałości):
 

ocena

liczba punktów

celujący

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dostateczny

50

dopuszczający

30

 
§ 10
Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, przyjmowani są na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości przeliczonych na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą stosowaną w odniesieniu do kandydatów ze starą maturą.
 
§ 11
Kandydaci legitymujący się „międzynarodową maturą” (dyplom IB - International Baccalaureate) uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości:
*) nowa matura - egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach.
**) stara matura - egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.

ocena

liczba punktów

7

100

6

85

5

70

4

55

3

40

2

30

§ 12
Kandydaci, o których mowa w § 11, nieposiadający w dniu złożenia dokumentów oryginału świadectwa dojrzałości, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli przedłożą zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz o otrzymanych na egzaminie dojrzałości ocenach z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów. Dopuszczenie do podjęcia studiów nastąpi pod warunkiem, że kandydat uzupełni dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2016 roku.
 
§ 13
Laureaci i finaliści olimpiad przyjmowani są według zasad określonych przez Senat Uniwersytetu odrębną uchwałą.
 
§ 14
Kandydaci na kierunek International Business dokumentują znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%) lub zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim lub świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 
§ 15
1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:
 
  1. podanie w postaci wydruku, zawierające ankietę osobową, przygotowane na podstawie elektronicznej rejestracji,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedkłada do wglądu). Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, składają kserokopię świadectwa dojrzałości zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał świadectwa dojrzałości kandydat przedkłada do wglądu) oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione osoby lub instytucje. Kandydaci ci składają również dokument potwierdzający nostryfikację świadectwa dojrzałości w przypadku, gdy nie jest ono uznawane na podstawie umowy międzynarodowej. Kandydaci legitymujący się dyplomami IB (International Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate) nie mają obowiązku nostryfikacji świadectwa dojrzałości,
  3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (Cudzoziemcy składają kserokopię Karty Polaka lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na zasadach takich jak obywatele polscy - oryginał dokumentu kandydat przedkłada do wglądu),
  4. jedną fotografię o wymiarze 35 x 45 mm, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. dowód wniesienia na konto Uniwersytetu opłaty rekrutacyjnej,
  6. oświadczenie kandydata na studia stacjonarne o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)