Ogólne zasady rekrutacji na UPH w Siedlcach 2022/2023

Artykuł archiwalny

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach rekrutacja 2022 - zasady rekrutacji na UHP w Siedlcach 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.
 

UCHWAŁA Nr 117/2021 SENATU UNIWERSYTETU

PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych

w roku akademickim 2022/2023

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, w związku z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 10 Statutu UPH uchwala się, co następuje:

 

 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Rekrutację na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (dalej UPH) prowadzi się w następujących terminach:

 

 1. w przypadku studiów, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru zimowego, rekrutację rozpoczyna się nie później niż 31 maja 2022 r. i kończy nie później niż

30 września 2022 r.;

 1. w przypadku studiów drugiego stopnia, na których kształcenie rozpoczyna się od semestru letniego, rekrutację rozpoczyna się nie wcześniej niż 20 stycznia 2023 r. i trwa ona nie dłużej niż do rozpoczęcia tego semestru w przypadku studiów stacjonarnych oraz do terminu pierwszego zjazdu w przypadku studiów niestacjonarnych z zastrzeżeniem, że osoby przyjęte na studia w tej rekrutacji muszą mieć możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami, w ramach terminów określonych w ust. 1, do wyczerpania liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów.

 

 1. Rektor, w terminie do dnia 31 marca 2022 r., określi szczegółowy terminarz organizacji postępowania rekrutacyjnego oraz szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji elektronicznej.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z wpisu na listę studentów albo decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 

§ 2

 

 1. Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez dziekanów, zgodnie z zasadami określonymi przez rektora w drodze zarządzenia.

 

 1. Rekrutację prowadzi się na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów.

 

§ 3

 

 1. Rektor, na uzasadniony wniosek dziekana, może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku studiów także w przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż ustalona liczba miejsc dla danego kierunku.

 

 1. Rektor, na wniosek dziekana, może podjąć decyzję o zamknięciu rekrutacji na kierunek, poziom lub formę studiów na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 4

 

 1. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

 

 1. w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa

w przepisach o systemie oświaty,

 1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.),

 2. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w lit. b,

 3. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 4. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

 5. w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

 6. posiada dyplom magistra inżyniera lub inżyniera – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek chemia, gospodarka

przestrzenna, informatyka, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią lub zootechnika;

 1. posiada dyplom licencjata pielęgniarstwa – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo;

 2. wprowadziła swoje dane do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), zgodnie z zasadami określonymi w § 6;

 3. wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez rektora, w drodze odrębnego zarządzenia.

 

 1. Osoba posiadająca świadectwo maturalne uzyskane za granicą (inne niż dyplom matury międzynarodowej IB lub dyplom matury europejskiej EB) może ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie

w przypadku, gdy dokument ten jest zalegalizowany lub opatrzony apostille i gdy zawiera stwierdzenie, iż dana osoba ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym dokument został wydany, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany, a następnie uznany za równorzędny z odpowiednim dyplomem polskim, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

 1. W przypadku świadectwa maturalnego lub dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła taką umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, kandydat składa zaświadczenie o nostryfikacji albo decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

 1. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

 

§ 5

 

 1. Przyjęcie na studia cudzoziemców przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w art. 323 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 1. Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w UPH określa odrębne zarządzenie rektora.

 

§ 6

 

 1. Kandydat dokonując rejestracji w systemie IRK wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz na

potrzeby dokumentowania przebiegu studiów. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, będące laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów, o których mowa w § 14, składają dodatkowo, we właściwej komisji rekrutacyjnej, dokumenty potwierdzające status laureata lub finalisty, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK.

 

 1. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez UPH potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na rachunek UPH.

 

 1. Komisja rekrutacyjna, po otrzymaniu od kandydata kompletu dokumentów, sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia.

§ 7

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

 1. Po zakończeniu każdego etapu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek, formę, poziom studiów tworzy się:

 

 1. listę rankingową, w malejącej kolejności uzyskanych punktów lub ocen (studia drugiego stopnia), która określa kolejność przyjmowania na studia;

 2. listę zakwalifikowanych do przyjęcia – dotyczy pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie;

 3. listę osób spełniających warunek do wpisania na listę studentów;

 4. listę osób nieprzyjętych na studia;

 5. protokół zbiorczy;

 6. protokół indywidualny dla każdego kandydata.

 

 1. Wszystkie protokoły podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej. Decyzje i listy podpisuje w imieniu komisji rekrutacyjnej przewodniczący tej komisji lub wiceprzewodniczący.

 

 1. Skreślenia i zmiany dokonywane na listach i w protokole potwierdza przewodniczący/wiceprzewodniczący komisji swoim podpisem.

 2. Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci na studia z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku lub formy studiów, komisja rekrutacyjna może zaproponować przyjęcie na inną formę lub kierunek studiów, pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w § 9 albo § 16.

 

§ 8

 

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 

§ 9

 

 1. Dla kandydatów na studia pierwszego stopnia posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej lub starej matury lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą albo dyplom IB albo EB, rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych z:

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1.

 

Administracja

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

2.

 

Agroleśnictwo

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

3.

Analiza danych 1)

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty: obowiązkowo matematyka, do wyboru informatyka, język obcy

 

4.

 

Analityka z diagnostyką molekularną

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty: obowiązkowo język obcy, do wyboru biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5.

 

Bezpieczeństwo informacyjne

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

6.

 

Bezpieczeństwo narodowe

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: język obcy, język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

7.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: język obcy, język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

8.

 

Biologia nauczycielska

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty: obowiązkowo język obcy, do wyboru biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

9.

 

Biologia sądowa

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty: obowiązkowo język obcy, do wyboru biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

10.

 

Chemia

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

 

11.

 

Dietetyka

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

 

12.

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

13.

 

Ekologia i środowisko

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty: obowiązkowo język angielski, do wyboru biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

 

14.

Filologia polska

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty: obowiązkowo język polski, do wyboru język obcy, historia

 

15.

Filologia 2)

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty: obowiązkowo język angielski, do wyboru język polski lub drugi język obcy

 

16.

 

Gastronomia i hotelarstwo

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, informatyka, matematyka

 

17.

 

Geopolityka i studia strategiczne

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: język obcy, język polski, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

18.

 

Gospodarka przestrzenna

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

19.

 

Historia

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

 

20.

 

Informatyka

 

stacjonarne

 

niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

21.

 

Inżynieria procesów technologicznych

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język obcy

 

22.

 

Kosmetologia

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

 

23.

 

Kryminologia

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

24.

 

Logistyka

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

25.

 

Logopedia z audiologią

 

stacjonarne

 

rozmowa kwalifikacyjna - sprawdzenie poprawności wymowy (na podstawie rozmowy spontanicznej i czytania) oraz przydatności do zawodu; konkurs świadectw dojrzałości: obowiązkowo język polski

 

26.

 

Matematyka

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty: obowiązkowo matematyka, do wyboru fizyka, informatyka, język obcy

 

27.

 

Pedagogika

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

28.

 

Pielęgniarstwo

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

29.

 

Ratownictwo medyczne

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, informatyka, matematyka

 

30.

 

Rolnictwo

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

31.

 

Turystyka i rekreacja

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

32.

 

Zarządzanie

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

33.

 

Zoopsychologia z animaloterapią

 

stacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

34.

 

Zootechnika

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 1. planowane uruchomienie kierunku

 2. na kierunku filologia wiodącym językiem kształcenia jest język angielski

 

 1. Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej lub starej matury lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą albo dyplom IB albo EB, rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych z:

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji:

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1.

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

2.

 

Pedagogika specjalna

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

3.

 

Prawo

 

stacjonarne niestacjonarne

 

dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej na kierunek logopedia z audiologią jest dostarczenie (w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) audiogramu, potwierdzającego prawidłowy słuch kandydata. Wada wymowy uniemożliwia przyjęcie na studia.

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali 0-200 punktów. Uzyskanie wyniku poniżej 30 punktów oznacza niezdanie tej rozmowy i skutkuje nieprzyjęciem na studia.

 

 1. Kandydat, który nie zgłosił się na rozmowę, o której mowa w ust. 3, otrzymuje 0 pkt.

 

§ 10

 

 1. W przypadku kandydatów z nową maturą, pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym brana jest wyłącznie część pisemna egzaminu maturalnego.

 

 1. Podstawą rekrutacji jest liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

 

 1. Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego nowożytnego przeliczany jest na poziom rozszerzony, z zastosowaniem zasady określonej w ust. 2, a następnie przemnożony przez współczynnik 1,25 z zastrzeżeniem, że wynik ostateczny nie może przekroczyć 200 punktów.

 

 1. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

§ 11

 

Dla kandydatów ze starą maturą podstawą rekrutacji są oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna), przeliczane na punkty w następujący sposób:

 

 

 

6,0 – 100 pkt

 

5,0 – 90 pkt

 

4,0 – 70 pkt

 

3,0 – 50 pkt

 

2,0 – 30 pkt

 

 

Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

 

§ 12

 

 1. Dla kandydatów z maturą zagraniczną podstawą rekrutacji są przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 1. W przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik

z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata.

 

 1. Sposób przeliczania wyników uzyskanych na maturze przez kandydata, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny.

 

§ 13

 

 1. Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie obliczona na zasadach określonych w § 9-12, liczona jest jako:

 

 1. suma punktów z dwóch wskazanych przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia przedmiotów, z zastrzeżeniem pkt 2-3;

 2. suma ¾ liczby punktów z języka angielskiego i ¼ liczby punktów z języka polskiego lub drugiego języka obcego – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek filologia;

 3. suma ¾ liczby punktów z języka polskiego i ¼ liczby punktów z rozmowy kwalifikacyjnej – w przypadku kierunku logopedia z audiologią.

 

 1. Zapis „zwolniony” na świadectwie maturalnym, jest równoznaczny z uzyskaniem przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia maksymalnej liczby punktów

z danego przedmiotu.

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, posiadające maturę międzynarodową (IB) lub maturę europejską (EB), otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli posiadają na dyplomie punkty

z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów.

 

 1. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2022/2023, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą złożyć wniosek do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do 24 września 2021 r. o sprostowanie/podwyższenie wyniku postępowania rekrutacyjnego.

§ 14

 

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego/kwalifikacyjnego, na podstawie złożonych dokumentów, na studia przyjmowani są:

 

 1. laureaci i finaliści olimpiad określonych odrębną uchwałą Senatu UPH;

 2. laureaci Konkursu Historycznego w Grodnie o nazwie „Dzieje Polski" - na kierunek historia;

 3. laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – na kierunek filologia polska, historia;

 4. laureaci ogólnopolskiego konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca” - na kierunek agroleśnictwo, rolnictwo, zootechnika;

 5. laureaci i finaliści stopnia okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na kierunek agroleśnictwo, gospodarka przestrzenna, rolnictwo, zoopsychologia

z animaloterapią, zootechnika;

 1. laureaci ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” na kierunek ratownictwo medyczne;

 2. laureaci Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym na kierunek ratownictwo medyczne.

§ 15

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, po otrzymaniu na osobiste konto rejestracyjne informacji o zakwalifikowaniu

do przyjęcia na studia.

 

 1. W przypadku kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego warunkiem przystąpienia do tego postępowania jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK.

 

 1. Złożenie dokumentów przez kandydata traktowane jest jako wniosek o wpisanie na listę studentów.

 

 1. Niezłożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia.

 

 1. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie do kompletu dokumentów zalicza się:

 

 1. kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);

 2. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowaną z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;

 3. podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), wydrukowane

po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii w przypadku kandydatów nieposiadających ELS wydanej przez UPH;

 1. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;

 2. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 3. zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku osób ubiegających się

o przyjęcie na studia na kierunki: agroleśnictwo, analityka z diagnostyką molekularną, biologia nauczycielska, biologia sądowa, chemia, dietetyka, ekologia i środowisko, gastronomia i hotelarstwo, informatyka, inżynieria procesów technologicznych, kosmetologia, kryminologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, zoopsychologia z animaloterapią, zootechnika - skierowanie wydaje komisja rekrutacyjna;

 1. zaświadczenie o odbyciu szczepienia przeciwko WZW typu B - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek kosmetologia.

 

 1. Kandydaci z niepełnosprawnościami, ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są do osobistego złożenia kwestionariusza opracowanego przez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub równoważnego dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności.

 

 1. Od kandydata ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą może być wymagane dodatkowo:

 

 1. zaświadczenie potwierdzające, iż złożone świadectwo maturalne uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w każdym typie szkoły wyższej

w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument. Zaświadczenie to może być wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;

 1. dokument przedstawiający skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na świadectwie maturalnym, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat

 2. dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

 

 1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia składają dodatkowe dokumenty, określone w zarządzeniu rektora w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na podstawie dyplomu IB lub EB, przedkładają kserokopię dyplomu oraz oryginał dyplomu do wglądu w terminie wyznaczonym przez właściwą komisję rekrutacyjną.

 

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia

 

§ 16

 

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie listy rankingowej sporządzonej z uwzględnieniem ocen uzyskanych z:

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji

 

1

 

2

 

3

 

4

 

1.

 

Administracja

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

2.

 

Bezpieczeństwo narodowe

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

3.

 

National security (studia w jęz. angielskim)

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

4.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

5.

 

Biologia

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

6.

 

Chemia

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji

 

1

 

2

 

3

 

4

 

7.

 

Dietetyka

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

8.

Filologia 1)

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów w zakresie języka angielskiego albo rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

9.

 

Filologia polska

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

10.

 

Geopolityka i studia strategiczne

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

11.

 

Gospodarka przestrzenna

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

12.

 

Historia

 

stacjonarne

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

13.

 

Informatyka

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

14.

 

Kryminologia

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

15.

 

Logistyka

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

16.

 

Logopedia

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta kierunku logopedia lub logopedia z audiologią albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta pokrewnego kierunku studiów, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1

 

17.

 

Matematyka

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji

 

1

 

2

 

3

 

4

 

18.

 

Mathematics (studia w jęz. angielskim)

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

19.

 

Pedagogika

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2

 

20.

 

Pedagogika specjalna

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów z zastrzeżeniem § 17 ust. 2

 

21.

 

Pielęgniarstwo

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu

 

22.

 

Rolnictwo

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

 

23.

 

Turystyka i rekreacja

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

24.

 

Zarządzanie

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

 

Forma studiów

 

Podstawa rekrutacji

 

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

25.

 

Management (studia w jęz. angielskim)

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

 

26.

 

Zoopsychologia z animaloterapią

 

stacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów.

 

27.

 

Zootechnika

 

stacjonarne niestacjonarne

 

ocena z dyplomu - w przypadku absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo rozmowa kwalifikacyjna - w przypadku absolwenta innego kierunku studiów

1) na kierunku filologia kształcenie prowadzone jest w zakresie języka angielskiego

 

§ 17

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek logopedia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy uzyskane zgodnie

z przepisami prawa określonymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek pedagogika specjalna

i pedagogika mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci tego samego lub pokrewnego kierunku studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne.

§ 18

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje zagadnienia z zakresu modułów/ zajęć kierunkowych, do których odnoszą się efekty uczenia się, właściwe dla studiów pierwszego stopnia wybranego kierunku studiów.

 

 1. W przypadku konieczności rozstrzygnięcia, czy ukończony przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym, decyzję podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna na podstawie suplementu lub indeksu osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia.

 

 1. Wykaz kierunków pokrewnych ustalany jest przez dziekana właściwego wydziału przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen:

 

 

 

 

bardzo dobra

5,0

 

dobra plus

 

4,5

 

dobra

 

4,0

 

dostateczna plus

 

3,5

 

dostateczna

 

3,0

 

niedostateczna

 

2,0

 

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która otrzymała ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęta na studia.

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która nie zgłosi się na rozmowę kwalifikacyjną otrzymuje decyzję o nieprzyjęciu na studia.

 

§ 19

 

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim stosuje się skalę ocen określoną w § 18 ust. 4.

§ 20

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, po dokonaniu rejestracji w systemie IRK, zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

 

 1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);

 2. ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych, wydrukowaną z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;

 3. podania o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowanego

z osobistego konta rejestracyjnego, po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii w przypadku kandydatów nieposiadających ELS wydanej przez UPH;

 1. oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów;

 2. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 3. zaświadczenia lekarza medycyny pracy – w przypadku kierunków: biologia, chemia, dietetyka, informatyka, pielęgniarstwo, rolnictwo, zootechnika - skierowanie wydaje komisja rekrutacyjna;

 4. potwierdzenia uzyskania przygotowania pedagogicznego lub nauczycielskiego (np. suplementu do dyplomu, indeksu) – dotyczy kandydatów na kierunek logopedia, pedagogika, pedagogika specjalna;

 5. suplementu do dyplomu lub indeksu – dotyczy wyłącznie kandydatów, w przypadku których zachodzi konieczność rozstrzygnięcia, czy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest kierunkiem pokrewnym.

 

 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli:

 

 1. posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.) lub

 2. posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie

za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub

 1. uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku.

 

 1. Kandydaci z niepełnosprawnościami, ubiegający się o przyjęcie na studia, zobowiązani są do osobistego złożenia kwestionariusza opracowanego przez Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz orzeczenia o stopniu

niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności bądź Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS lub równoważnego dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności.

 

 1. Od kandydata z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może być wymagane dodatkowo:

 

 1. zaświadczenie potwierdzające iż dyplom uprawnia do kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument. Zaświadczenie to może być wydane przez uczelnię, w której odbywała się nauka;

 2. dokument przedstawiający skalę ocen, jeśli nie jest ona wskazana na dyplomie potwierdzony przez uczelnię którą ukończył kandydat.

 

Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub poświadczone przez właściwego konsula RP.

 

 1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia składają dodatkowo dokumenty określone w zarządzeniu rektora w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 

 1. Złożenie dokumentów przez kandydata traktowane jest jako wniosek o wpisanie na listę studentów.

 

 1. Niezłożenie przez kandydata w ustalonym terminie kompletu dokumentów, skutkuje nieprzyjęciem na studia – pomimo dokonania rejestracji w IRK i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

 

§ 21

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)