Ogólne zasady rekrutacji 2016/17

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na ŚUM w Katowicach 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała Nr 56/2015 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji, form studiów w roku akademickim 2016/2017

Na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 127 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t. j. Uchwała Nr 30/2015 Senatu SUM z dnia 25.03.2015 r.)

§ 1

Ustala warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017 stanowiące Załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na zasadach ustalonych w załącznikach do niniejszej Uchwały.

§ 3

Treść niniejszej Uchwały poleca zamieścić na stronie internetowej Uczelni oraz mw Biuletynie Informacyjnym SUM.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza Prorektorowi ds. Studiów i Studentów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1

Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów

na poszczególnych kierunkach

w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

w roku akademickim 2016/2017

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przeprowadza rekrutację na pierwszy rok:

 

1)      STUDIÓW STACJONARNYCH:

a)      jednolitych magisterskich na kierunkach:

 •  analityka medyczna,
 •  farmacja,
 •  lekarski,
 •  lekarsko-dentystyczny.

b)      pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach

 • biotechnologia medyczna,
 • dietetyka,
 • elektroradiologia,
 •  fizjoterapia,
 • kosmetologia,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • ratownictwo medyczne,
 • zdrowie publiczne.

c)      drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach:

 • biotechnologia medyczna,
 • coaching medyczny,
 • dietetyka,
 • fizjoterapia,
 • kosmetologia,
 • neurobiologia.
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • zdrowie publiczne.

2)  STUDIÓW NIESTACJONARNYCH:

a)      jednolitych magisterskich na kierunkach:

 • farmacja,
 • lekarski,
 • lekarsko-dentystyczny

b)   pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunkach:

 • dietetyka,
 • fizjoterapia,
 • kosmetologia,
 • zdrowie publiczne

c)    drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach:

 • dietetyka,
 • fizjoterapia,
 • kosmetologia,
 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • zdrowie publiczne

§ 2

 1. 1. Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2016/2017 określa Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2. Limity przyjęć z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne na pozostałe kierunki studiów ustala Senat.

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
 3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 5. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 3 decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
 6. Skład Komisji, zasady i tryb działania określają w drodze uchwały odpowiednio:
 • dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – Rada Wydziału,
 • dla Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – Senat.

II. Zasady i tryb rekrutacji

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach rozpoczyna się w kwietniu 2016 roku – dla kandydatów legitymujących się  „starą maturą” oraz w maju 2016 roku – dla kandydatów legitymujących się „nową maturą” i trwa do października 2016 roku.
 2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania dotyczącego wydania decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 5

1.      Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach może być dopuszczona osoba, która:

1)   zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,

2)   dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię,
w wysokości ustalonej przez Rektora,

3)   posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury”, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw.  „starej matury”  lub dyplom matury międzynarodowej (IB), dyplom matury europejskiej (EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

4)   posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

2.      Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie tzw. „nowej matury” i nie zdawały egzaminu maturalnego
ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek w zakresie podstawowym lub rozszerzonym lub zdawały je w zakresie podstawowym a warunki rekrutacji wymagają wyniku egzaminu maturalnego
w zakresie rozszerzonym.

3.      Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób, które zdawały maturę
w systemie tzw. „starej matury” i zdają lub zdawały w latach wcześniejszych egzaminy wstępne, na zasadach określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

4.      Warunkiem przyjęcia na studia w SUM kandydatów, którzy przystępowali do postępowania rekrutacyjnego w innej uczelni w kraju, jest spełnienie kryteriów rekrutacji obowiązujących w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

§ 6

 1. Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem dojrzałości zwanym dalej „starą maturą”.
 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich postępowaniu rekrutacyjnemu podlegają cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 3. Cudzoziemcy inni niż wymienieni w ust. 2 mogą studiować na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 4. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się egzaminem maturalnym zwanym dalej „nową maturą”.
 5. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) zostaną przeliczone przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu:

Ocena z dyplomu IB

Punkty na poziomie

podstawowym

rozszerzonym

7

100

100

6

90

90

5

80

75

4

70

60

3

60

45

2

50

30

1

40

15

       6.  Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) będzie przeliczony na punkty według zasady: wynik x 10.

§ 7

 1. Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) oraz maturą europejską (EB) będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Dla kierunku lekarskiego utworzona zostanie wspólna lista dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W przypadku niedopełnienia limitu danego wydziału zastrzega się możliwość przeniesienia przyjętego kandydata na równoległy kierunek lekarski.
 3. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 4. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach, według zasady 1%=1 punkt.
 5. Wynik egzaminu dojrzałości wyrażony w ocenach kandydaci winni przeliczyć na punkty zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do uchwały, dla danego kierunku.
 6. Wynik egzaminu wstępnego organizowanego przez Uczelnię na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia będzie wyrażony w procentach przeliczonych na punkty wg zasady 1%=1 punkt.
 7. Uczelnia uznawać będzie wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach, z którymi podpisała stosowne porozumienie.
 8. O udział w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.
 9. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
 10.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu biologia na kierunki: analityka medyczna, farmacja,  lekarski, lekarsko-dentystyczny, .
 11. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia lub uchwalonego przez Senat Uczelni, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.
 12. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w formie uchwały.
 13. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 8

1.    Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

2.    Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

3.    Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek,  nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.

§ 9

1.    Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane
są w terminach podanych przez Uczelnię do:

1)   dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,

2)   dokonania opłaty rekrutacyjnej.

2.      Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

3.      Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2016/2017 ustala Rektor Uczelni, uwzględniając kalkulację kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Wysokość ustalonej opłaty nie może przekraczać maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2016/2017, określonej Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

4.      W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej. Opłata nie podlega zwrotowi.

5.      W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.

6.  Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, o których mowa w ust. 5 zostaną sporządzone listy rankingowe.

7.  Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

9. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
 2. dowodem uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 3. wyłącznie oryginałem świadectwa dojrzałości, które zostanie zwrócone kandydatowi po zakończeniu procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem § 10,
 4. oryginałami aneksów do świadectwa dojrzałości (jeżeli dotyczy),
 5. zaświadczeniem o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy osób legitymujących się „starą maturą”, które zdawały egzamin wstępny w uczelniach medycznych z którymi SUM zawarł porozumienie),
 6. zaświadczeniem o ubieganiu się o przyjęcie na studia w innej uczelni medycznej (jeżeli dotyczy),
 7. poświadczoną przez uczelnię lub inną instytucję kserokopią dowodu osobistego,
 8. trzema kolorowymi zdjęciami, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

10.  Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

11.  Kandydaci na studia stacjonarne składają dodatkowo oświadczenie w sprawie spełnienia warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez opłat.

12.  Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez  Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

13.  Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.

14.  Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.

15.  Niezłożenie deklaracji oraz dokumentów wymienionych w ust. 9 do 12 w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

16.  Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

§ 10

Osoby, które w roku 2016 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 2 września 2016 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.

§ 11

1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki odpowiednio na Wydziały Lekarskie, Oddział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Zdrowia Publicznego.

2.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje osobom, które zostały laureatami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.

3.Finalistom olimpiad, o których mowa w ust. 1 przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.

4.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje osobom, które zostały finalistami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.

5. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w ust. 1 i ust. 3 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego zostanie przyznana maksymalna liczba punktów przewidziana
w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

 1. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,
 2. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,
 3. Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,
 4. Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,
 5. Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,
 6. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki.

7. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w ust. 6 na zasadach  określonych w ust. 2 i 4, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.

8.  W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez:

a) Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: lekarski, lekarsko–dentystyczny, ratownictwo medyczne;

b) Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów,
w przypadku kwalifikacji na kierunki: farmacja, biotechnologia medyczna, kosmetologia;

c) Dziekana Wydziału Nauk Zdrowiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie
z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia;

d) Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego, do przeliczonej liczby punktów zgodniemz zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: dietetyka, zdrowie publiczne.

9.   Uprawnienie kandydata, o którym mowa w ust. 7 przysługuje w okresie dwóch lat od uzyskania świadectwa maturalnego.

10.   Kwalifikacja kandydatów którym w ramach postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, 5 i 7 następuje w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć na studia.

11.    Kandydaci na pierwszy rok studiów, o których mowa w ust. 1 i 5 i 7 niezależnie od uwzględnienia osiągnięć ustanowionych niniejszą uchwałą, muszą spełnić wszystkie inne warunki formalne określone w zasadach rekrutacji na studia w SUM.

§ 12

Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

§ 13

 1. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku w związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów, Uczelnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na podstawie decyzji Rektora.
 2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku gdy liczba osób przyjętych na dany kierunek będzie mniejsza niż 20 osób.

§ 14

Szczegółowe kryteria przyjęć i zakres egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 2

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek Studiów

Wydział

Tryb Studiów

Podstawa przyjęcia

„nowa matura”

„stara matura”

Lekarski

Wydział Lekarski w Katowicach

oraz

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Studia stacjonarne

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z ww. przedmiotów uzyskanych na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu, zdawanego w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego.

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych
w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

Lekarski

Wydział Lekarski w Katowicach

oraz

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot

spośród kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek lekarski na rok akademicki 2016/2017 w wyższych uczelniach medycznych w kraju, a nie zostali na nie przyjęci w wyniku postępowania kwalifikacyjnego

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z ww. przedmiotów uzyskanych na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu, zdawanego w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot

spośród kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek lekarski na rok akademicki 2016/2017

w SUM lub w wyższych uczelniach medycznych w kraju, z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie a nie zostali na nie przyjęci
w wyniku postępowania kwalifikacyjnego .

Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego.

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych

w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych na egzaminie

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

Lekarsko-dentystyczny

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Studia stacjonarne

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu, zdawanego w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny egzaminu maturalnego.

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych

w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

Lekarsko-dentystyczny

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot

spośród kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek lekarsko-dentystyczny na rok akademicki 2016/2017 w wyższych uczelniach medycznych w kraju, a nie zostali na nie przyjęci w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z ww. przedmiotów uzyskanych na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu, zdawanego w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot

spośród kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek lekarsko-dentystyczny na rok akademicki 2016/2017 w SUM lub w wyższych uczelniach medycznych w kraju, z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie a nie zostali na nie przyjęci w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego.

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych
w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

 

Farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Studia stacjonarne

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego.

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych
w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

 

Farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Studia niestacjonarne (wieczorowe)

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot

spośród kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek farmacja na rok akademicki 2016/2017 w wyższych uczelniach medycznych w kraju,

i nie zostali na nie przyjęci w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z ww. przedmiotów uzyskanych na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot

spośród kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunek farmacja na rok akademicki 2016/2017
w SUM lub w wyższych uczelniach medycznych

w kraju, z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie i nie zostali na nie przyjęci w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego.

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych

w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

 

Analityka medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 

Studia stacjonarne

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

 

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego.

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych
w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Kierunek Studiów

Wydział

Tryb Studiów

Podstawa przyjęcia

„nowa matura”

„stara matura”

Ratownictwo medyczne

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Studia stacjonarne

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z przedmiotu biologia wyniesie 150 pkt.

 

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji

w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie z biologii o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową maturą” w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego.

kandydaci przeliczają liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym wg. zasady:
punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nim udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.

 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z przedmiotu biologia wyniesie 150 pkt.

 

Biotechnologia medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Studia stacjonarne

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: 

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki – jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

Oceny z tego egzaminu będą wystawiane na takich samych zasadach jak oceny z egzaminu maturalnego.

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt.

 

 

 

Kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Studia stacjonarne

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną  wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 pkt.

 

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, o poziomie wiedzy porównywalnym z nową maturą w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy z dwóch przedmiotów:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot.

kandydaci przeliczają liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:
punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 pkt.

 

Kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot,

spośród kandydatów, którzy posiadają co najmniej roczny udokumentowany staż pracy w zawodzie technik usług kosmetycznych.

 

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów z ww. przedmiotów uzyskanych na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 pkt.

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie, o poziomie wiedzy porównywalnym z nową maturą w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy z dwóch przedmiotów:

- biologii – przedmiot obowiązkowy

- chemii, fizyki z astronomią, matematyki –
jeden wybrany przez kandydata przedmiot,

spośród kandydatów, którzy posiadają
co najmniej roczny udokumentowany staż pracy
w zawodzie technik usług kosmetycznych
.

 

kandydaci przeliczają liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:
punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.

 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 pkt.

 

Pielęgniarstwo

Wydział Nauk

o Zdrowiu

Studia stacjonarne

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150 pkt.

 

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie z biologii, o poziomie wiedzy porównywalnym z nową maturą w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy (do wyboru przez kandydata na studia).

 

kandydaci przeliczają liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:
punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150 pkt.

 

 

Położnictwo

Wydział Nauk

o Zdrowiu

Studia stacjonarne

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150 pkt.

 

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z  ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie z biologii, o poziomie wiedzy porównywalnym z nową maturą w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy (do wyboru przez kandydata na studia).

 

kandydaci przeliczają liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:
punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych w SUM lub innej uczelni medycznej.

 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na egzaminie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150 pkt.

Fizjoterapia

Wydział Nauk

o Zdrowiu

Studia stacjonarne

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotu.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania
z przedmiotu biologia wyniesie 150 pkt.

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji

w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie z biologii o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową maturą” w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy (do wyboru przez kandydata na studia).

kandydaci przeliczają liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:
punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych  w SUM lub innej uczelni medycznej.

 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminu.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania
z przedmiotu biologia wyniesie 150 pkt.

Fizjoterapia

Wydział Nauk

o Zdrowiu

Studia niestacjonarne

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotu.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania
z przedmiotu biologia wyniesie 150 pkt.

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z ujednoliconego w skali kraju egzaminu zdawanego w roku rekrutacji

w SUM lub innych uczelniach z którymi SUM podpisał stosowne porozumienie z biologii o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową maturą” w zakresie podstawowym lub rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy (do wyboru przez kandydata na studia).

kandydaci przeliczają liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:
punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

Kandydat może nie przystępować do w/w egzaminu jeżeli brał w nich udział w latach 2007-2015  i  posiada „Zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”, odbytych  w SUM lub innej uczelni medycznej.

 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z egzaminu.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania
z przedmiotu biologia wyniesie 150 pkt.

Elektroradiologia

Wydział Nauk
o Zdrowiu

Studia

stacjonarne

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki lub fizyki z astronomią (z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów) 
w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 300 pkt.

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki lub fizyki z astronomią
(z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów) przeliczonych przez kandydata
w następujący sposób:

celujący – 120 pkt

bardzo dobry –100 pkt

dobry –80 pkt

dostateczny –60 pkt

dopuszczający –40 pkt

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 240 pkt.

Dietetyka

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Studia stacjonarne

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki lub fizyki z astronomią  (z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu)
w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie
z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150 pkt.

 

przyjęcia odbywać się będą na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki  lub fizyki z astronomią
(z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu),  przeliczonych przez kandydata w następujący sposób:

celujący – 120 pkt

bardzo dobry –100 pkt

dobry –80 pkt

dostateczny –60 pkt

dopuszczający –40 pkt

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 120 pkt.

Dietetyka

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Studia niestacjonarne (zaoczne)

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki lub fizyki z astronomią  (z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu)
w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150 pkt.

przyjęcia odbywać się będą na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki lub fizyki z astronomią
(z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu) przeliczonych przez kandydata w następujący sposób:

celujący –120 pkt

bardzo dobry –100 pkt

dobry – 80 pkt

dostateczny – 60 pkt

dopuszczający – 40 pkt

 

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 120 pkt.

Zdrowie publiczne

 

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Studia stacjonarne

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki, fizyki z astronomią lub wiedzy o społeczeństwie (z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu)  w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych z ww. przedmiotu na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150 pkt.

przyjęcia odbywać się będą na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki, fizyki z astronomią lub wiedzy o społeczeństwie (z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu),  przeliczonych przez kandydata
w następujący sposób:

celujący – 120 pkt

bardzo dobry –100 pkt

dobry –80 pkt

dostateczny –60 pkt

dopuszczający –40 pkt

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów  uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 120 pkt.

Zdrowie publiczne

 

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Studia niestacjonarne (zaoczne)

przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki, fizyki z astronomią lub wiedzy o społeczeństwie (z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu)  w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym przeliczonym na poziom podstawowy.

kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2016 przeliczają  liczbę punktów uzyskanych
z egzaminu na poziomie rozszerzonym zgodnie z opublikowaną w systemie elektronicznej rejestracji tabelą przeliczeń sporządzoną wg. zasady:

punkty od 0-29: 1 punkt x 1

punkty od 30 do 100: 1 punkt x 1,5

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 150 pkt.

przyjęcia odbywać się będą na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego z biologii, chemii, matematyki, fizyki z astronomią lub wiedzy o społeczeństwie (z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu) przeliczonych przez kandydata
w następujący sposób:

celujący – 120 pkt

bardzo dobry –100 pkt

dobry –80 pkt

dostateczny –60 pkt

dopuszczający –40 pkt

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych z ww. przedmiotów na świadectwie maturalnym.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 120 pkt.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Kierunek Studiów

Wydział

Tryb Studiów

Podstawa przyjęcia

Biotechnologia medyczna

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

studia stacjonarne

 

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia, biotechnologia medyczna lub biologia w specjalności biotechnologia.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

Kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

studia stacjonarne

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Studia niestacjonarne

(zaoczne)

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie data złożenia podania
w elektronicznym systemie rekrutacji i dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

Coaching medyczny

Wydział Nauk
o Zdrowiu

Studia stacjonarne

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

                                                                                                                                 O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Pielęgniarstwo

Wydział Nauk

o Zdrowiu

Studia stacjonarne

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo
w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo
w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Położnictwo

Wydział Nauk

o Zdrowiu

Studia stacjonarne

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo
w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.
                                                                                                                                                                

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo
w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Fizjoterapia

Wydział Nauk

o Zdrowiu

Studia stacjonarne

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu testowego w zakresie fizjoterapii i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego stopnia i udokumentowanej działalności naukowej (opublikowane pełno tekstowe artykuły, aktywny udział w STN, zjazdach i konferencjach) oraz uczestnictwo w programach Erasmus/MOSTUM, udokumentowane stosownym zaświadczeniem wydanym przez Uczelnię.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Dietetyka

Wydział Zdrowia Publicznego

w Bytomiu

studia stacjonarne

 

przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen uzyskanej z przebiegu studiów I stopnia na kierunku dietetyka lub kierunku zdrowie publiczne specjalność dietetyka, kierunku żywienie człowieka, kierunku żywienie człowieka i ocena żywności, kierunku technologia żywności i żywienia.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Studia niestacjonarne

(zaoczne)

 

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen uzyskanej z przebiegu studiów I stopnia na kierunku dietetyka lub kierunku zdrowie publiczne specjalność dietetyka, kierunku żywienie człowieka, kierunku żywienie człowieka i ocena żywności, kierunku technologia żywności i żywienia.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Zdrowie publiczne

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Studia stacjonarne

 

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen uzyskanej z przebiegu studiów pierwszego stopnia.

Na studia w specjalności „ratownictwo specjalistyczne” przyjmowani będą wyłącznie kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku albo specjalności „ratownictwo medyczne”.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na specjalność „ratownictwo specjalistyczne” przystępują obowiązkowo do testu sprawnościowego. Test sprawnościowy obejmuje sprawdzian z umiejętności pływania, test wytrzymałości, szybkości i siły.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dla kandydatów na studia w specjalności „ratownictwo specjalistyczne” tworzy się odrębną listę rankingową.

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen uzyskanej z przebiegu studiów pierwszego stopnia.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Neurobiologia

Wydział Lekarski
w Katowicach

Studia stacjonarne

 

Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: biologia, neurobiologia, biotechnologia, kognitywistyka, biofizyka, biochemia, fizyka medyczna, inżynieria biomedyczna, bioinformatyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne lub fizjoterapia oraz uzyskania odpowiedniej liczny punktów w konkursie średniej ocen wynikającej z przebiegu studiów pierwszego stopnia
i udokumentowanej czynnej działalności w STN.

O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)