Zasady rekrutacji na AON 2016/17

 

Akademia Obrony Narodowej rekrutacja 2016 - Zasady rekrutacji na AON 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

UCHWAŁA Nr 20/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Obrony Narodowej, w roku akademickim 2016/2017
Senat Akademii Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 maja 2015 r., działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskami kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczącymi form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Obrony Narodowej w roku akademickim 2016/2017, na wniosek Przewodniczącego Senatu.
 
1. W roku akademickim 2016/2017 ustala się następujące formy studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Obrony Narodowej:
 
1) kierunek „polityka bezpieczeństwa i obronności” - stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
 
2) kierunek „bezpieczeństwo narodowe”
 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
3) kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”
 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
4) kierunek „stosunki międzynarodowe”
 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
5) kierunek „inżynieria systemów bezpieczeństwa” - stacjonarne studia I stopnia (licencjackie)
 
6) kierunek „administracja”
 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
7) kierunek „logistyka”
 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
8) kierunek „zarządzanie i dowodzenie”
 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
9) kierunek „obronność”
 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
10) kierunek „lotnictwo”
 • stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),
 • stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie),
11)kierunek „ekonomika obronności” - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie).
 
2. Rektor - Komendant Akademii Obrony Narodowej określi, w trybie § 85 ust. 3 Statutu Akademii Obrony Narodowej, liczbę miejsc na pierwszy rok studiów dla każdego kierunku, poziomu i formy kształcenia.
 
3. W przypadku nie wykorzystania przyznanego limitu z powodu niewystarczającej liczby kandydatów, może on zostać, decyzją Rektora -Komendanta Akademii, przekazany na inny kierunek studiów.
 
4. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Obrony Narodowej w roku akademickim 2016/2017, określa załącznik do uchwały.
 
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik do uchwały Nr 20/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

§1
 1. Niniejsze warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów dotyczą studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich), prowadzonych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości.
 3. Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających co najmniej tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny.
§2
 
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
 
1) „kandydacie”, należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia;
 
2) „egzaminie maturalnym”, należy przez to rozumieć tzw. „nową maturę”;
 
3) „egzaminie dojrzałości”, należy przez to rozumieć tzw. „starą maturę;
 
4) „maturze międzynarodowej (International Baccalaureate)”, należy przez to rozumieć
 
program szkolnictwa średniego zakończony egzaminem dojrzałości i wydaniem przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie świadectwa dojrzałości, uznawanego za równoważne, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443);
 
5) „maturze europejskiej” - należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureat), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o której mowa w § 10 ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r.;
 
6) „świadectwie dojrzałości”, należy przez to rozumieć dokument stwierdzający zdanie egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, o których mowa w punktach 2 i 3;
 
7) „komisji rekrutacyjnej", należy przez to rozumieć komisję powołaną w trybie § 85 ust. 4 Statutu Akademii Obrony Narodowej;
 
8) „uczelnianej komisji rekrutacyjnej”, należy przez to rozumieć komisję powołaną w trybie § 85 ust. 7 Statutu Akademii Obrony Narodowej.
§3
 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, natomiast kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu, lub w przypadku jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu, uzyskanej w szkole średniej.
 2. Kandydat na studia stacjonarne jest obowiązany do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, zgodnie z art.169 ust 1a ustawy
 3. Podstawą przyjęcia na studia są:
1) wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego;
2) wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów:

Kierunek studiów

Przedmioty do wyboru

Bezpieczeństwo narodowe

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

informatyka

Bezpieczeństwo

wewnętrzne

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

informatyka

Inżynieria systemów bezpieczeństwa

geografia

matematyka

wiedza o społeczeństwie

fizyka

chemia

informatyka

Stosunki międzynarodowe

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

Administracja

geografia

historia

matematyka

 wiedza o społeczeństwie

Studia nad wojną i wojskowością

geografia

 historia

wiedza o społeczeństwie

Logistyka

geografia

matematyka

informatyka

wiedza o społeczeństwie

Ekonomika Obronności

geografia

matematyka

informatyka

wiedza o społeczeństwie

Zarządzanie i Dowodzenie

geografia

matematyka

 informatyka

 wiedza o społeczeństwie

Obronność

informatyka

geografia

 historia

matematyka

wiedza o społeczeństwie

Kierunek studiów

Przedmioty do wyboru

Lotnictwo

informatyka

geografia

historia

 matematyka

wiedza o społeczeństwie

 
§4
1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów.
 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących od roku 2008, stosuje się następujące zasady:
 
1) podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu;
 
2) punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
 
3) wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1.
 
3. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących do roku 2007, stosuje się następujące zasady:
 1. podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu;
 2. punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
 3. wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego;
 4. jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów, wagę, o której mowa w pkt. 3, przyjmuje się jako równą 1;
 5. jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego o której mowa w pkt. 3, przyjmuje się wartość równą zero;
 6. jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określaniu ilości punktów waga wynosi 0,5.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), stosuje się następujące zasady:
 1. podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotu na egzaminie dojrzałości, oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej;
 2. oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości lub, w przypadku niezdawania odpowiednich przedmiotów na tym egzaminie, oceny końcowe uzyskane w szkole średniej zamieniane są na punkty wg następującej skali:

Ocena uzyskana na egzaminie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej

Punkty za ocenę z przedmiotu

zdawanego na egzaminie dojrzałości

końcową na świadectwie ukończenia szkoły średniej

6

100

55

5

85

45

4

70

35

3

50

25

2

30

15

5. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów którzy zdawali maturę międzynarodową IB, albo maturę europejską EB, stosuje się następujące zasady:
 
 1. podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego;
 2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej na skalę ocen nowej matury według tabeli:

MATURA

IB

MATURA

EB

NOWA

MATURA

MATURA

IB

MATURA

EB

NOWA MATURA

Poziom

SL

Poziom

podstawowy

Poziom

podstawowy

Poziom

HL

Poziom

rozszerzony

Poziom

rozszerzony

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-9,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

3) do ustalenia liczby uzyskanych punktów stosuje się zasady określone w § 4 ust. 2.
§5
W przypadku większej liczby przedmiotów niż określona w § 3 ust. 2, które mogą stanowić podstawę przyjęcia na wybrany przez kandydata kierunek studiów, pod uwagę będą brane te przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów.
§6
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na studia według zasad określonych w uchwale Senatu AON Nr 36/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
§7
1. Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad
 
1) kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny;
2) podstawę kwalifikacji stanowią:
 1. ocena uzyskana na dyplomie (Od);
 2. średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);
 3. ocena z testu kwalifikacyjnego (T) w sytuacjach kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit.
2. Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:
 
WK = Od+Os+T
 
gdzie:
 
Od - wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:
 • dla oceny "celująca" - 5.50
 • dla oceny "bardzo dobra" - 5.00
 • dla oceny "dobra plus" - 4,50
 • dla oceny "dobra" - 4,00
 • dla oceny "dostateczna plus" - 3,50
 • dla oceny" dostateczna - 3.00.
Os - ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
T - ocena z testu kwalifikacyjnego w przedziale ocen od 2 do 5,00 przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną. W przypadku gdy testu kwalifikacyjnego nie przeprowadza się lub kandydat na studia nie przystąpił do testu, wartość wskaźnika T wynosi 0,00. Sposób realizacji, w tym dokładny termin przeprowadzenia testu określa dziekan.
 
3. Osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż kierunek na który zostały przyjęte na studia II stopnia, mogą być zobowiązane do zaliczenia w czasie studiów różnic programowych wynikających z porównania efektów kształcenia z przedmiotów kierunkowych, określonych dla studiów I stopnia na wybranym kierunku.
4. Zakres różnic programowych i termin ich zaliczenia ustala dziekan.
 
§8
1. Rekrutację na studia przeprowadza się w okresie od 4 maja do ostatniego dnia października 2016 r.
 
2. Rekrutację na studia prowadzi się wyłącznie w systemie elektronicznym, który obejmuje:
 1. rejestrację kandydatów na studia.
 2. transfer danych do odpowiednich komisji rekrutacyjnych.
 3. ustalenie, zgodnie z warunkami określonymi w § 4-7, wyników postępowania rekrutacyjnego.
§9
 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu, podejmują komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób przyjętych na określony kierunek studiów.
 2. Decyzję komisji rekrutacyjnej kandydaci na studia otrzymują na piśmie.
 3. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na określony kierunek studiów, zostają wpisani na listę rezerwową. Osoby z tej listy są przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. Przyjmowanie kandydatów z listy rezerwowej może następować do 30 dnia pierwszego miesiąca roku akademickiego, na który prowadzona była rekrutacja.
 4. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.
 5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 6. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

§10

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej:
 1. sporządza sprawozdanie z jego przebiegu i przesyła przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 2. wnioski z przebiegu postępowania rekrutacyjnego przedstawia na najbliższym posiedzeniu Senatu.
§11
Niniejsze zasady rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości przez ich ogłoszenie w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Akademii Obrony Narodowej oraz na akademickich stronach internetowych.
 
  

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)