Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna to propozycja kształcenia, dzięki której można zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie działań na rzecz opieki, rozwoju i edukacji dziecka, zapewnianie odpowiedniego wsparcia dziecku i rodzinie oraz inicjowanie i koordynowanie współpracy między instytucjami wspomagającymi dzieci i rodziny w trudnej sytuacji życiowej. Kierunek ten oferuje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności stanowiących podstawę do pracy z dzieckiem i rodziną w szkole oraz w środowisku pozaszkolnym. Studenci poznają obowiązującą terminologię, zasady opieki, wychowania i kształcenia, wybrane koncepcje człowieka, współczesne problemy społeczne, rodzaje struktur społecznych, jak również funkcje różnych instytucji i organizacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, zadaniami nauczyciela, pedagoga i wychowawcy, a także zasadami prowadzenia dokumentacji działalności opiekuńczo- wychowawczej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie prowadzone są w oparciu o bogaty program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • etyka zawodu,
 • psychospołeczne aspekty niepełnosprawności,
 • teoria pracy opiekuńczo- wychowawczej,
 • elementy pedagogiki resocjalizacyjnej,
 • podstawy prawne pracy opiekuńczo- wychowawczej,
 • pedagogika zdrowia,
 • diagnostyka i poradnictwo wychowawcze,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i szkolnej nabywają umiejętności między innymi w zakresie dokonywania obserwacji i interpretacji sytuacji i zjawisk społecznych, projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, animowania rozwoju uczestników procesów pedagogicznych, posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, planowania i organizowania pracy indywidualnej i zespołowej.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach polityki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, pieczy zastępczej, edukacyjnego zastosowania mediów cyfrowych, socjologicznych podstaw edukacji, czy prawa oświatowego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szkołach, placówkach oświatowych opiekuńczo- wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach adopcyjnych.

 

Opinie

Studia pedagogiczne w Warszawie to bogaty i różnorodny obszar kształcenia, w którym istotne miejsce zajmuje omawiany przez nas kierunek. Którą uczelnię należy wybrać, aby jak najlepiej zaznajomić się z pedagogiką opiekuńczo- wychowawczą i szkolną? Czy warto zdecydować się na APS? Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opinie? Daria, studentka Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i szkolnej mówi:

„Akademia Pedagogiki Specjalnej to uczelnia dobrze znana wszystkim osobom, które pragną rozwijać się w zakresie pedagogiki, pracować z ludźmi, prowadzić badania. To uczelnia, która świetnie przygotowuje do wejścia na rynek pracy, oferując zdobycie wiedzy praktycznej. Polecam.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna w APS:

Absolwent kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • filozoficznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka,
 • współczesnych problemów społecznych,
 • projektowania i prowadzenia badań w pedagogice,
 • systemu oświaty i jego podstaw prawnych,
 • rozwoju biologicznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego człowieka w cyklu życia,
 • projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i szkolna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szkołach,
 • placówkach oświatowych opiekuńczo- wychowawczych,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • placówkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach adopcyjnych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)