Zasady rekrutacji na SSGW 2023/2024

Artykuł archiwalny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała Nr 107 – 2021/2022 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia SGGW w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 poz. 574, z późn. zm) Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala, co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uchwała dotyczy warunków, trybu oraz sposobu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

§ 2

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki i formy studiów z wykorzystaniem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów zarejestrowanych na dany kierunek, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zaproponować tym kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, na którym pozostały wolne miejsca.

 

§ 3

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem systemu IRK, o którym mowa w § 2 do rejestracji kandydatów na studia:
  1. z dniem 1 czerwca 2023 r. dla kierunków, dla których początek kształcenia przypada w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024,
  2. z dniem 21 grudnia 2023 r. dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których początek kształcenia przypada w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024.
 2. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, a w przypadku studiów niestacjonarnych – w terminie nie krótszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia zajęć określonej zgodnie z ww. Zarządzeniem.
 3. Terminy przeprowadzania rejestracji kandydatów podawane są w harmonogramie rekrutacji, który ustalany jest odrębnie dla rekrutacji na semestr zimowy i semestr letni. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości kandydatów co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

II. Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§4

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora lub upoważnionego prorektora.
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, w porozumieniu z dziekanami, powołuje wydziałowe komisje rekrutacyjne, które wspierają przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego dla kierunków studiów prowadzonych w ramach wydziału. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan.
 3. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia właściwa jednostka administracji, Centrum Informatyczne oraz jednostki organizacyjne obsługujące kierunki studiów.

 

§ 5

1.  Decyzje  Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 1. Posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane a protokoły są podpisywane przez jej przewodniczącego.

 

§ 6

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
  1. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników oraz ogłaszanie komunikatów dotyczących tego postępowania; komunikaty Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej publikowane są na stronach rekrutacyjnych SGGW,
   1. organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych egzaminów wstępnych, sprawdzających wiedzę lub umiejętności, niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (warunki przeprowadzania egzaminu powinny uwzględniać potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi),
   2. zatwierdzanie, organizacja oraz nadzór nad przeprowadzeniem testów/sprawdzianów kompetencyjnych dla kandydatów na studia II stopnia oraz zawiadamianie o terminie
    1. miejscu ich przeprowadzania (warunki przeprowadzania testów/sprawdzianów kompetencyjnych powinny uwzględniać potrzeby kandydatów na studia będących osobami z niepełnosprawnościami),
   3. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacja zgodności osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się na studiach I stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia II stopnia, określanie ich zbieżności i wyznaczanie ewentualnych przedmiotów do realizacji w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, potwierdzanie poziomu znajomości języka angielskiego dla kierunków, na których taki wymóg jest określony,
   4. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, przygotowanie pisemnych decyzji o odmowie przyjęcia na studia oraz zawiadomienie kandydatów
    • podjętej decyzji,
   5. opiniowanie skarg oraz odwołań składanych do Rektora przez kandydatów w związku
    1. postępowaniem rekrutacyjnym,
   6. sporządzanie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego,
   7. sporządzenie listy osób przyjętych na studia w celu dokonania wpisu na listę studentów,
 1. nadzór nad funkcjonowaniem systemu IRK przeznaczonego do obsługi kandydatów na studia.

 

III. Zasady kwalifikacji

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

§ 7

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie będą wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym albo wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z przedmiotów wskazanych w załącznikach nr 1 i nr 2.
 1. Wyniki kandydata, o których mowa w ust. 1 będą przeliczane na punkty SGGW według zasad określonych w § 8 – 12.

 

§ 8

Dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (wyniki wyrażone w procentach na świadectwie dojrzałości) - w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty SGGW w zależności od roku uzyskania świadectwa dojrzałości według następujących zasad:

Matura / Aneks z lat 2002 i z 2005-2007:

Punkty SGGW= poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

Matura / Aneks z lat 2008 - 2023:

Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7

Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

 

§ 9

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW i uwzględniane w kwalifikacji wg zasad podanych w §8.

 

§ 10

 1. Dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (wyniki wyrażone w skali ocen 2-5 lub 1-6 na świadectwie dojrzałości) - oceny tradycyjne z egzaminu dojrzałości (części pisemnej i/lub ustnej) będą przeliczane na punkty SGGW wg następujących zasad:

 

 

Skala ocen 1-6

Punkty SGGW

Skala ocen 2-5

Punkty SGGW

ocena 2 (dop./mier.)

21

ocena 3

(dost.)

40

3

(dost.)

40

4

(db.)

70

4

(db.)

60

5

(bdb.)

100

5

(bdb.)

80

 

 

 

6

(cel.)

100

 

 

 

 

 1. Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których kandydat przystąpił, w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki tych egzaminów przeliczone na punkty SGGW według zasad określonych w ust. 1 i/lub zasad określonych w §8.

 

§ 11

Zapis "zwolniony" na świadectwie dojrzałości uzyskanym w polskim systemie edukacji jest równoznaczny z maksymalną punktacją z danego przedmiotu.

 

§ 12

 1. Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureat) lub dyplom EB (European Baccalaureate) lub inne świadectwo uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP), o którym mowa w § 23 pkt 3, będą mieli przeliczane wyniki ze świadectwa zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6.
 2. Przy innej skali ocen niż określone w załączniku nr 6, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP na punkty SGGW, stosując zawarte w niniejszej Uchwale postanowienia. Kandydat zobowiązany jest przedstawić Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej takie świadectwo przed zakończeniem zapisów w danej tur rekrutacji.

 

§ 13

 

1.   Z  postępowania  kwalifikacyjnego  będą  zwolnieni  laureaci  olimpiad  centralnych i konkursów, zgodnie z Uchwałą Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach, 2023/2024, 2024/25, 2025/2026, 2027/2028.

 1. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
 2. Laureaci olimpiad i konkursów po dokonaniu rejestracji internetowej składają w miejscu i w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, komplet dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Sposób składania dokumentów określony zostanie w Komunikacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4.  Na podstawie dokumentów określonych w ust. 3 kandydatom przyznawane będą w kwalifikacji punkty SGGW w maksymalnej wysokości.

 

§ 14

Listy rankingowe kandydatów, na poszczególne kierunki studiów, będą tworzone zgodnie z postanowieniami § 8-12 z uwzględnieniem kandydatów wymienionych w § 13. Przy dwóch przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki będą sumowane z wyjątkiem kierunków:

 1. bioinżynieria zwierząt – dla którego wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: matematyka albo chemia albo fizyka albo biologia z przelicznikiem 0,7 dla punktów SGGW oraz z języka angielskiego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW;
 1. ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie – dla których wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,6 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia albo fizyka) z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW;
 2. turystyka i rekreacja – dla którego wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,4 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z przelicznikiem 0,4 dla punktów SGGW.

 

§ 15

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić kandydat, który uzyskał z egzaminu maturalnego, o którym mowa w § 8, wynik zarówno na poziomie rozszerzonym i/lub podstawowym, nie niższy niż 30%, z zastrzeżeniem zapisów § 17.
 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może, w każdej turze postępowania rekrutacyjnego, ustalić minimalną liczbę punktów SGGW z przedmiotów kwalifikacyjnych na dany kierunek studiów, która będzie uprawniała kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 16

W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione, w postępowaniu rekrutacyjnym, wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski - z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie posiada oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którego systemie edukacji zostało wydane świadectwo.

 

§ 17

W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją - dotyczy to studiów niestacjonarnych.

 

 

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

§ 18

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.

 

§ 19

 1. Zasady kwalifikacji określa załącznik nr 3.
 2. Dla kandydatów aplikujących na podstawie dyplomów ukończenia studiów wymagających weryfikacji zbieżności efektów uczenia się, o których mowa w załączniku nr 3 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji tych efektów w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.
 3. Jeżeli, w wyniku weryfikacji o której mowa w ust. 1, stwierdzone zostaną ewentualne rozbieżności efektów uczenia się, student zobowiązany zostanie do uzupełnienia, w trakcie studiów II stopnia, braków kompetencyjnych, poprzez realizację i zaliczenie wskazanych przez komisję przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS.

 

§ 20

 1. Przyjęcia kandydatów będą odbywały się na podstawie list rankingowych utworzonych na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3.
 2. Średnia ocen, brana pod uwagę w kwalifikacji, jest średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów I stopnia.
 3. Kandydatom na studia drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w uczelni, w której stosowano inną skalę ocen niż w SGGW, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia przelicza się następująco:

dla skali ocen 2 - 5,5

 • średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,909,

dla skali ocen 2 - 6,0

- średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,833.

 1. W przypadku skali ocen innych niż określone w ust. 3, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie je przeliczała indywidualnie.

 

§ 21

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3.

 

§ 22

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia testu/sprawdzianu kompetencyjnego, o którym mowa w załączniku nr 3, uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat zgłasza pisemnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym, w harmonogramie rekrutacji, terminem testu/sprawdzianu.

 

IV. Postępowanie kwalifikacyjne

§ 23

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zarejestrowała się w systemie IRK, wybrała poziom, kierunek i formę studiów,
 2. wniosła opłatę rekrutacyjną,
 3. dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich:
  1. posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo dyplom IB, dyplom EB albo inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty
  2. wprowadziła wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub jego zagranicznego odpowiednika z przedmiotów kwalifikacyjnych z zastrzeżeniem § 12 ust.2 oraz § 17.
 4. dla studiów drugiego stopnia:
  1. posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich albo dyplom uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji,
  2. wprowadziła do systemu IRK rodzaj dokumentu na podstawie którego aplikuje,
 1. średnią ocen ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów I stopni.
 1. w przypadku kandydatów aplikujących na studia prowadzone w języku angielskim mają wgrany certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 2. w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, aplikujących na studia prowadzone w języku polskim mają wgrany certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

 

§ 24

Limity przyjęć na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów określi Uchwała Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024.

 

§ 25

1.    Na podstawie list rankingowych tworzonych zgodnie z zapisami § 14 i § 20 z uwzględnieniem dla studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich zapisów § 15, określa się kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku i formy studiów uchwałą Senatu, o której mowa w § 24. Postępowanie może być prowadzone w turach, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W kolejnych turach postępowanie rekrutacyjne dotyczy kierunków na których pozostałych wolne miejsca.

 1. W każdej z kolejnych tur, o których mowa w ust. 1. mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).

 

§ 26

Wyniki poszczególnych tur postępowania kwalifikacyjnego są jawne i niezwłocznie ogłaszane w systemie IRK na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata.

 

§ 27

Z przebiegu każdej tury postępowania kwalifikacyjnego Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji. Po zakończeniu postępowania Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół zbiorczy.

 

§ 28

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów - określonych w załączniku nr 4 lub w załączniku nr 5. Sposób składania dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, określony zostanie w Komunikacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Po dostarczeniu przez kandydata dokumentów określonych w ust. 1, w szczególności:
  1. dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich - świadectwa określonego w § 23 pkt 3 lit. a).
  2. dla studiów drugiego stopnia - dyplomu ukończenia studiów określonego w § 23 pkt 4 lit. a).

otrzymuje on status „przyjęty”.

 1. Wpis na listę studentów następuje wraz z nadaniem osobom ze statusem „przyjęty” numeru albumu.
 2. Rezygnacja z rozpoczęcia studiów złożona w systemie IRK lub osobiście w formie pisemnej przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, jest jednoznaczna z usunięciem rezygnującego z listy studentów na jego wniosek.

 

§ 29

 1. Decyzję o nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie w przypadku gdy decyzja jest wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej z podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub systemu IRK. Dodatkowo Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przekazuje informację o statusie każdego kandydata w formie elektronicznej, w systemie IRK na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata.
 2. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

V. Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące cudzoziemców

§ 30

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który spełnia kryteria określone w § 23.
 2. Kandydaci cudzoziemcy kwalifikowani są na zasadach ogólnych określonych w uchwale.

 

§ 31

Cudzoziemcy podejmujący studia na podstawie umowy zawartej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z uczelnią zagraniczną rekrutowani są na zasadach określonych w tej umowie.

 

§ 32

Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane na terytorium RP jak i świadectwo uzyskane poza granicami RP lub dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na terytorium RP i dyplom uzyskany poza granicami RP - decydują na podstawie którego świadectwa bądź dyplomu przystępują do kwalifikacji.

 

§ 33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

 

§ 34

Wykonanie Uchwały powierza się Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 35

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki.

 

§ 36

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Michał Zasada

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)