Zasady Rekrutacji na rok 2016/17

Artykuł archiwalny

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AWF we Wrocławiu 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

UCHWAŁA Nr  26/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia, zakresu egzaminu wstępnego oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2016-2017 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 pkt 2 lit. c) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

Senat podjął następującą uchwałę:

§ 1

Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na studia, zakres egzaminu wstępnego oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rejestracji elektronicznej dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2016-2017 dla wszystkich rodzajów studiów:

 

I. KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Studia  I  stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Fizjoterapia z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

Rejestracja elektroniczna: od 01.06 do 03.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 05.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 05.07 do 13.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 18.07.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie [kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać  nostryfikację świadectwa maturalnego],
 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 • Kandydaci na studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne – absolwenci Medycznych Studiów Zawodowych w celu dodatkowej punktacji składają:
 • dyplom technika fizjoterapii (wyłącznie oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • zaświadczenie o latach pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego: 

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek fizjoterapia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz:

■ ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym  kandydat może uzyskać maksymalnie:   150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie   100 pkt

Sposób obliczania punktów:poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

■ Kandydaci z tzw. „starą maturą” za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według:

            ocena bardzo dobra (5)                     150 pkt

            ocena dobra plus (4+)                       120 pkt

            ocena dobra (4)                               90 pkt

           ocena dostateczna plus (3+)             60 pkt

            ocena dostateczna (3)                     30 pkt

■ Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według:

            ocena bardzo dobra (5)                       100 pkt

            ocena dobra plus (4+)                          80 pkt

            ocena dobra (4)                                    60 pkt

            ocena dostateczna plus (3+)               40 pkt

            ocena dostateczna (3)                          30 pkt

Punkty preferencyjne

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB);
 • 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki z roku szkolnego 2015/2016;
 • 25 pkt otrzymują absolwenci 2- lub 2,5-letnich studiów medycznych kierunku fizjoterapia oraz
 • 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze go­dzin w charakte­rze fizjoterapeuty (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

Uwaga:

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku)

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne 

kierunek Fizjoterapia

Dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) – posiadających dyplom licencjata w zakresie fizjoterapii.

Rejestracja elektroniczna: od 01.07 do 13.07.2016 r. Test kompetencyjny: 15.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 20.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 20.07 do 25.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 28.07.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie),
 • dyplom studiów I stopnia (licencjackich kierunku fizjoterapia) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),
 • kserokopia dyplomu studiów I stopnia,
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne  II stopnia (2-letnie magisterskie) kierunku fizjoterapia  jest:

 • przystąpienie do testu (teoretycznego) kompetencyjnego z zakresu programu kształcenia przedmiotów kierunkowych studiów fizjoterapii I stopnia;
 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego wyniki testu oraz weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów.

Punktacja: kandydat może otrzymać maksymalnie 100 pkt za 100 pytań testu egzaminu teoretycznego.

Uwaga:

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

II. KIERUNEK KOSMETOLOGIA

Studia  I  stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Kosmetologia z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

Rejestracja elektroniczna: od 01.06 do 03.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 05.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 05.07 do 13.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 18.07.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie). Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego,
 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 • Kandydaci na studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne posiadający dyplom technika usług kosmetycznych w celu dodatkowej punktacji składają:
 • dyplom szkoły policealnej (wyłącznie oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
 • zaświadczenie o latach pracy w zawodzie.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek kosmetologia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz:

 • ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

 • rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie:    150 pkt
 • podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie    100 pkt

Sposób obliczania punktów:poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według:

            ocena bardzo dobra (5)                     150 pkt

            ocena dobra plus (4+)                       120 pkt

            ocena dobra (4)                                 90 pkt

            ocena dostateczna plus (3+)                60 pkt

            ocena dostateczna (3)                         30 pkt

 • Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według:

            ocena bardzo dobra (5)                     100 pkt

            ocena dobra plus (4+)                       80 pkt

            ocena dobra (4)                                60 pkt

            ocena dostateczna plus (3+)               40 pkt

            ocena dostateczna (3)                         30 pkt

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB);
 • 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki z roku szkolnego 2015/2016;
 • 25 pkt otrzymują technicy usług kosmetycznych oraz
 • 2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze godzin w zawodzie (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

Uwaga:

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne),  możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) kierunek Kosmetologia*/ – niestacjonarne prowadzone w systemie zaocznym (weekendowym) dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) – posiadających dyplom licencjata w zakresie kosmetologii.

*/ Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zatwierdzenia przez Senat AWF we Wrocławiu. Informacja o uruchomieniu kierunku będzie podana na stronie internetowej Uczelni.

Rejestracja elektroniczna: od 01.07 do 15.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 20.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 20.07 do 25.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: 28.07.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie),
 • dyplom studiów I stopnia (licencjackich kierunku fizjoterapia) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),
 • kserokopia dyplomu studiów I stopnia,
 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej lub wpisana do suplementu),
 • ksero dyplomu studiów I stopnia,
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie licencjata przeliczana na punkty według skali:

            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt

            ocena bardzo dobra (5)                                     8 pkt

            ocena dobra (4)                                                 6 pkt

            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

            4,51–5,00        10 pkt

            4,01–4,50         8 pkt

            3,51–4,00         6 pkt

            3,00–3,50         4 pkt.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt za postępowanie kwalifikacyjne. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne jest odpowiednio wysokie miejsce  na liście rankingowej sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów.

Uwaga:

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają w systemie zaocznym (weekendowym).

 

III. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia  I  stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Terapia Zajęciowa z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

Rejestracja elektroniczna: od 01.06 do 03.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 05.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 05.07 do 13.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 18.07.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie. Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać  nostryfikację świadectwa maturalnego,
 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek terapia zajęciowa jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz:

 • ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym  kandydat może uzyskać maksymalnie:    150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie     100 pkt

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według:

            ocena bardzo dobra (5)                      150 pkt

            ocena dobra plus (4+)                        120 pkt

            ocena dobra (4)                                  90 pkt

            ocena dostateczna plus (3+)                 60 pkt

            ocena dostateczna (3)                          30 pkt

 • Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według:

            ocena bardzo dobra (5)                        100 pkt

            ocena dobra plus (4+)                          80 pkt

            ocena dobra (4)                                    60 pkt

            ocena dostateczna plus (3+)                   40 pkt

            ocena dostateczna (3)                            30 pkt

Punkty preferencyjne:

 • 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB);
 • 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki z roku szkolnego 2015/2016.

Uwaga:

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

IV. KIERUNEK AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne

Dla absolwentów studiów I stopnia – posiadających dyplom licencjata w zakresie obszaru wiedzy nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz obszaru wiedzy nauk społecznych – dyscyplinie nauk: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu.

Rejestracja elektroniczna: od 01.07 do 15.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 20.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 20.07 do 25.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: 28.07.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie),
 • dyplom studiów I stopnia (licencjackich) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),
 • kserokopia dyplomu studiów I stopnia,
 • średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (wpisana do suplementu lub zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej),
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 •  kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie licencjata przeliczana na punkty według skali:

            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt

            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt

            ocena dobra (4)                                               6 pkt

            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,

c) średnia arytmetyczna wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

            4,51–5,00        10 pkt

            4,01–4,50         8 pkt

            3,51–4,00         6 pkt

            3,00–3,50         4 pkt.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt za postępowanie kwalifikacyjne.

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne jest odpowiednio wysokie miejsce  na liście rankingowej sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów.

Uwaga:

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

V. STUDIA DLA KANDYDATÓW Z POTWIERDZONYMI EFEKTAMI UCZENIA SIĘ

zdobytymi w systemie kształcenia zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów zgodnie z Uchwałą nr 8/215 Senatu AWF we Wrocławiu [zakładka: Studia-Rekrutacja 2016/2017]

Dotyczy kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii ujętych w punktach I-IV

Studia I stopnia – rejestracja elektroniczna: od 01.06 do 03.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 05.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 05.07 do 13.07.2016 r.

Studia II stopnia – rejestracja elektroniczna: od 01.07 do 17.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 20.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 20.07 do 25.07.2016 r.

 • Warunkiem przyjęcia na studia realizowane w formie niestacjonarnej*/ jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej kandydatów, sporządzonej na podstawie liczby punktów ECTS zawartych w otrzymanej decyzji Dziekana o potwierdzonych efektach uczenia się oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

*/ Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), istnieje możliwość opłaty w ratach. Studia I stopnia – zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie ciągłym (od poniedziałku do piątku); studia II stopnia zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie zaocznym (weekendowym).

Wykaz wymaganych dokumentów

zgodne z Uchwałą nr 8/2015 Senatu AWF we Wrocławiu składane wraz z wnioskiem przed procedurą potwierdzania efektów uczenia się:

 • decyzja Dziekana o potwierdzeniu efektów uczenia się zdobytych w systemie zorganizowanym lub niezorganizowanym instytucjonalnie poza systemem studiów (załącznik nr 3 do Uchwały Senatu z dnia 15.01.2015 r.),
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

VI. KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Wychowanie Fizyczne z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

Rejestracja elektroniczna: od 01.06. do 03.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 05.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 05.07. do 13.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 18.07.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie,
 • kserokopia świadectwa maturalnego,
 • dokumenty uprawniające do otrzymania punktów dodatkowych (np. zaświa­dcze­nie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy o posiadanej aktualnej klasie sportowej),
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji kandydata),
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

 • kandydaci z „nową maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:

            rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie     150 pkt

            podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie    100 pkt

Sposób obliczania punktów:

            poziom rozszerzony                 1% = 1,5 pkt

            poziom podstawowy                1% = 1,0 pkt

 • kandydaci ze „starą maturą”

Ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Ocena z wybranego  przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:

            ocena celująca (6)                              150 pkt

            ocena bardzo dobra (5)                       100 pkt

            ocena dobra (4)                                   80 pkt

            ocena dostateczna (3)                           60 pkt

            ocena mierna (2)                                  30 pkt

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt – laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii z roku szkolnego 2015/2016,
 • 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),
 • 100 pkt – absolwenci  klas dwujęzycznych,
 • 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
 • 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
 • 100 pkt – klasa sportowa I.

Deklaracja przystąpienia do KS AZS-AWF Wrocław – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne kierunek: Wychowanie Fizyczne

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Wychowanie Fizyczne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakresie wychowania fizycznego.

Rejestracja elektroniczna: od 01.07 do 21.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 25.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 25.07 do 30.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 03.08.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów na wyższe studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata oraz średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,
 • kserokopia dyplomu studiów I stopnia,
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej),
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:

            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt

            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt

            ocena dobra (4)                                               6 pkt

            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

            4,51–5,00        10 pkt

            4,01–4,50         8 pkt

            3,51–4,00         6 pkt

            3,00–3,50         4 pkt.

Uwaga:

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodo­wych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absol­wenci innych szkół niż akademie wy­chowania fizycznego zobowiązani są do wyrównania różnic progra­mo­wych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kształcenia zawodowego.

 

VII. KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Turystyka i Rekreacja z możliwością zdo­bycia dyplomu zawodowego licencjata.

Rejestracja elektroniczna: od 01.06. do 03.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 05.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 05.07. do 13.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 18.07.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów na wyższe studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie,
 •  kserokopia świadectwa maturalnego,
 •  kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

 • kandydaci z „nową maturą”

Ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:

            rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie     150 pkt

            podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie    100 pkt

Sposób obliczania punktów:

            poziom rozszerzony                 1% = 1,5 pkt

            poziom podstawowy                1% = 1,0 pkt

 •  kandydaci ze „starą maturą”

Ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Ocena z wybranego przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:

            ocena celująca (6)                              150 pkt

            ocena bardzo dobra (5)                       100 pkt

            ocena dobra (4)                                    80 pkt

            ocena dostateczna (3)                            60 pkt

            ocena mierna (2)                                   30 pkt

Punkty preferencyjne:

 • 450 pkt – laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii z roku szkolnego 2015/2016,
 • 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),
 • 100 pkt – absolwenci  klas dwujęzycznych.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarnkierunek: Turystyka i Rekreacja

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Turystyka i Rekreacja przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakre­sie turystyki i rekreacji.

Rejestracja elektroniczna: od 01.07 do 21.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 25.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 25.07 do 30.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 03.08.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku; ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata wraz ze średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,
 • kserokopia dyplomu studiów I stopnia
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 •  aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:

            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt

            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt

            ocena dobra (4)                                               6 pkt

            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub wyciągu z indeksu studenta, przeliczana na punkty według skali:

            4,51–5,00        10 pkt

            4,01–4,50         8 pkt

            3,51–4,00         6 pkt

            3,00–3,50         4 pkt.

Uwaga

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodo­wych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci innych szkół niż akademie wy­cho­wania fizycznego zobowiązani są do wyrównania różnic progra­mo­wych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kształcenia zawodowego.

 

VIII. KIERUNEK USŁUGI REKREACYJNE I RELAKSACYJNE

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Usługi rekreacyjne i relaksacyjne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata.

Rejestracja elektroniczna: od 01.07 do 21.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 25.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 25.07 do 30.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 03.08.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku; ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata wraz ze średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,
 • kserokopia dyplomu studiów I stopnia,
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:

            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt

            ocena bardzo dobra (5)                                   8 pkt

            ocena dobra (4)                                              6 pkt

            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub wyciągu z indeksu studenta, przeliczana na punkty według skali:

            4,51–5,00        10 pkt

            4,01–4,50         8 pkt

            3,51–4,00         6 pkt

            3,00–3,50         4 pkt.

Uwaga:

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodo­wych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

IX. KIERUNEK NAUKA I PRAKTYKA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W WIEKU STARSZYM (GEROKINEZJOLOGIA PRAKTYCZNA)*/

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym (Gerokinezjologia praktyczna) przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata.

*/ Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zatwierdzenia przez Senat AWF we Wrocławiu. Informacja o uruchomienie kierunku będzie podana na stronie internetowej Uczelni.

Rejestracja elektroniczna: od 01.07 do 21.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 25.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 25.07 do 30.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 03.08.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku; ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata wraz ze średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,
 •  kserokopia dyplomu studiów I stopnia,
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:

            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt

            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt

            ocena dobra (4)                                               6 pkt

            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub wyciągu z indeksu studenta, przeliczana na punkty według skali:

            4,51–5,00        10 pkt

            4,01–4,50         8 pkt

            3,51–4,00         6 pkt

            3,00–3,50         4 pkt.

Uwaga:

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodo­wych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

X. KIERUNEK SPORT

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Sport z możliwością zdo­bycia dyplomu zawodowego licencjata na specjalnościach:

 • trenerskiej,
 • menedżera sportu.

● Nabór na specjalność trenerską prowadzony jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, kulturystyka, kolarstwo. Oferta dyscyplin może zostać rozszerzona.

● W postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego przez co najmniej 3 lata (potwierdzone przez okręgowy związek lub wojewódzki związek sportowy).

Rejestracja elektroniczna: od 01.06. do 03.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 05.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 05.07. do 13.07.2016 r. Ogłoszenie wyników: do 18.07.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),
 • świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie,
 •  kserokopia świadectwa maturalnego,
 •  kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania w AWF na Wydziale Nauk o Sporcie (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

 • kandydaci z „nową maturą”

Ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:

            rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie     150 pkt

            podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie    100 pkt

Sposób obliczania punktów:

            poziom rozszerzony                 1% = 1,5 pkt

            poziom podstawowy                1% = 1,0 pkt

 • kandydaci ze „starą maturą”

Ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Ocena z wybranego  przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:

            ocena celująca (6)                              150 pkt

            ocena bardzo dobra (5)                       100 pkt

            ocena dobra (4)                                   80 pkt

            ocena dostateczna (3)                           60 pkt

            ocena mierna (2)                                  30 pkt

Punkty preferencyjne:

▪ 450 pkt – laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii z roku szkolnego 2015/2016,

▪ 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),

▪ 100 pkt – absolwenci  klas dwujęzycznych,

▪ 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

▪ 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

▪ 100 pkt – klasa sportowa I.

Deklaracja przystąpienia do KS AZS-AWF Wrocław – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

kierunek Sport

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Sport przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata.

Rejestracja elektroniczna: od 01.07 do 21.07.2016 r. Ogłoszenie list rankingowych: do 25.07.2016 r. Składanie dokumentów: od 25 do 30.07.2016 r. Ogłoszenie wyników do 03.08.2016 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku; ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata wraz ze średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,

– kserokopia dyplomu studiów I stopnia

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Nauk o Sporcie (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:

            ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                10 pkt 

            ocena bardzo dobra (5)                                    8 pkt

            ocena dobra (4)                                               6 pkt

            ocena dostateczna (3)                                      4 pkt

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wydanego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

            4,51–5,00        10 pkt

            4,01–4,50         8 pkt

            3,51–4,00         6 pkt

            3,00–3,50         4 pkt.

Uwaga:

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Sport ubiegać się mogą jedynie kandydaci posiadający stopień licencjata uzyskany w szkołach znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i spełniający wymogi obowiązujących aktów prawnych (zał. 1 Uchwały 120/2004 RGSW).

 

XI. STUDIA DOKTORANCKIE – stacjonarne

Wydział Fizjoterapii

Wydział Fizjoterapii prowadzi studia doktoranckie w systemie stacjonarnym, przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich orasz posługujących się językiem angielskim w stopniu pozwalającym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w tym języku.

Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne Wydziału Fizjoterapii przeprowadza powołana przez Dziekana Wydziału Fizjoterapii Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Studiów Doktoranckich.

Rejestracja elektroniczna: od 16.05 do 04.09.2016 r. Egzamin z języka obcego: 12.09.2016 r. Egzamin kwalifikacyjny: 14.09.2016 r.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

a) weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata:

 • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) – tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich (wraz z suplementem),
 • wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych, szkoleniach zawodowych, kursach itp.),
 • opis tematyki pracy badawczej (np. planowanej pracy doktorskiej), w języku polskim i angielskim (maksymalnie po 2 strony maszynopisu),
 • zgoda pracownika Wydziału Fizjoterapii (profesor lub doktor habilitowany) na objęcie kandydata opieką naukową,
 • 2 aktualne fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami);

b) egzamin kwalifikacyjny:

 • egzamin z języka angielskiego

po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu j. angielskiego:

 •  rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

Komisja Rekrutacyjna weryfikuje złożone dokumenty, zapoznaje się z wynikiem egzaminu z języka angielskiego oraz przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną. Warunkiem przyjęcia na stacjonarne studia doktoranckie jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie oceny z egzaminu z język angielskiego, oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, oceny na dyplomie, średniej ocen ze studiów wyższych.

 

Studia doktoranckie - stacjonarne

Wydział Wychowania Fizycznego

Wydział Wychowania Fizycznego prowadzi studia doktoranckie w systemie stacjonarnym i eksternistycznym. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza Wydział Wychowania Fizycznego.

Rejestracja elektroniczna: od 16.05 do 04.09.2016 r. Egzamin z języka obcego: 12.09.2016 r. Egzamin kwalifikacyjny: 19.09.2016 r.

 

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych przez kandydata dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (kwestionariusz) – tj. wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl,
 •  kwestionariusz osobowy,
 • CV,
 • 2 aktualne fotografie,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych itp.),
 • 5 stron eseju dotyczącego projektu pracy doktorskiej,
 • zgodę profesora uczelni na objęcie kandydata opieką naukową (formularz urzędowy);

b) egzamin kwalifikacyjny obejmuje:

            ▪ rozmowę kwalifikacyjną,

            ▪ egzamin z języka obcego,

            ▪ opracowanie pisemne wybranego problemu naukowego oraz jego ustna prezentacja,

            ▪ ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów.

 

Studia doktoranckie – eksternistyczne

Wydział Wychowania Fizycznego

Nabór ciągły.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja dokumentów:

 •  podanie do Rektora o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • 2 aktualne fotografie,
 • CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • wykaz osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, kołach naukowych itp.),
 • zgodę profesora uczelni na objęcie kandydata opieką naukową;

b) wstępna akceptacja Dziekana lub/i Kierownika Studiów Doktoranckich;

c) skierowanie dokumentów do Rektora w celu zatwierdzenia listy przyjętych osób;

d) podpisanie umowy z doktorantem o warunkach odpłatności.

Nabór na studia doktoranckie niestacjonarne ma charakter ciągły (przez cały rok akademicki).

 

§ 2

Podstawą odwołania od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych do Uczelnianej  Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Komentarze (0)