Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

 

Uchwała nr 56/2021-2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie w roku akademickim 2023-2024

 

Na podstawie art.70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Uchwała określa warunki, tryb postępowania rekrutacyjnego, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim i praktycznym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, zwanym dalej UP w Lublinie.

 

§ 2

 

 1. Rektor ustali odrębnymi przepisami:
  1. szczegółowy harmonogram przebiegu rekrutacji,

 

 1. liczbę miejsc na pierwszym roku studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku weterynaria.

 

 1. Liczbę miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych w ramach określonego kierunku, profilu i poziomu określi Senat.

 

 1. Zasady i wysokość odpłatności za studia regulują odrębne przepisy.

 

 1. Studia niestacjonarne zostaną uruchomione, jeżeli na dany kierunek studiów w postępowaniu rekrutacyjnym przyjętych zostanie co najmniej 30 osób.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach prorektor ds. studenckich i dydaktyki może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów niestacjonarnych na danym kierunku przy mniejszej liczbie przyjętych na pierwszy rok studiów.

 

 1. Termin rekrutacji letniej: 8 maja 2023 r. do 30 września 2023 r. Termin rekrutacji zimowej na studia

drugiego stopnia: 8 stycznia 2024 r. do 8 marca 2024 r.

 

§ 3

 

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w UP w Lublinie będzie prowadzona za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem systemu pod nazwą Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK).

 

§ 4

 

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie rejestracji internetowej (IRK) oraz wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego i przyjęcia na studia na podstawie wpisu na listę studentów. Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez kandydatów tworzy się listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studiów i formy studiów.

 

 1. Postępowanie może być prowadzone etapami zgodnie z harmonogramem rekrutacji do wypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów.

 

 1. W każdym z kolejnych etapów mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzona rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Udostępnienie listy osób zakwalifikowanych na studia przez rekrutację odbywa się w siedzibie Uczelni w drodze wywieszenia list na tablicach informacyjnych.

 

§ 5

 

Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

 

§ 6

 

 1. Kandydat, który wstępnie został zakwalifikowany na I rok studiów jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów do sekretariatu wydziałowej komisji rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie wymaganych dokumentów będzie oznaczało rezygnację ze studiów i spowoduje skreślenie z listy zakwalifikowanych na studia.

 

 1. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście zakwalifikowanych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Decyzję administracyjną o nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie wysyłając pocztą jako przesyłkę poleconą. Decyzję o nieprzyjęciu na studia podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 

 1. Cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora otrzymują decyzję na piśmie podpisaną przez rektora. Decyzja jest wysyłana kandydatowi przesyłką poleconą. Od decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z przedmiotowego orzeczenia może zwrócić się do Rektora UP w Lublinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§ 7

 

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 

§ 8

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza wydziałowa komisja rekrutacyjna powołana przez dziekana, zwana dalej komisją.

 

 1. Przewodniczącym komisji jest dziekan albo prodziekan.

 

 1. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, członkowie w liczbie nieprzekraczającej liczby kierunków na wydziale.

 

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny posiadać pisemne uzasadnienie potwierdzone podpisem przewodniczącego.

 

 1. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewniają pracownicy sekretariatu wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy:

 

 1. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego z wykorzystaniem systemu informatycznego i ogłoszenie wyników;

 

 1. przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności jeździeckich dla kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo studia drugiego stopnia;

 

 1. sporządzanie, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, protokołu odrębnie dla każdego kandydata zawierającego:

 

 1. oceny i punkty uzyskane w konkursie świadectw dojrzałości,

 

 1. ostateczną ocenę i sumę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym;

 

 1. sporządzanie list kandydatów wg liczby uzyskanych punktów i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu na studia;

 

 1. sporządzanie list kandydatów przyjętych na studia;

 

 1. sporządzanie list kandydatów przyjętych z racji uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów;

 

 1. sporządzanie pisemnych decyzji w sprawie nieprzyjęcia na studia i zawiadomienie kandydata przesyłką poleconą;

 

 1. sporządzanie decyzji administracyjnych o przyjęciu na studia cudzoziemców;
 2. przygotowywanie doraźnych informacji i danych liczbowych z przebiegu rekrutacji dla rektora;
 3. przyjmowanie wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia;
 4. archiwizacja protokołów kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia.

 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI ZWANY „STARĄ MATURĄ”

 

§ 9

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024 dotyczące kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości zwany „starą maturą” oparte będzie na konkursie świadectw dojrzałości. Wykaz przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia, które będą podstawą w ustalaniu rankingu kandydatów na poszczególne kierunki studiów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

 

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 1. Oceny o których mowa w ust. 1 i 2 będą przeliczane na punkty według następującej zasady:

 

 

Skala ocen 1- 6

 

 

Skala ocen 2- 5

Ocena

Liczba punktów

Ocena

 

Liczba punktów

2

(dop/mierny

20

3

(dost)

 

40

3

(dost.)

40

4

(db)

 

70

4

(db)

60

5

(bdb)

 

100

5

(bdb)

80

-

 

 

-

6

(cel)

100

-

 

 

-

 

 1. Przy obliczaniu ogólnej sumy punktów stosowane są następujące mnożniki:
 1. język obcy nowożytny (ocena z egzaminu dojrzałości) - 1,3;
 2. język obcy nowożytny (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) – 1,0;
 1. przedmiot do wyboru (ocena z egzaminu dojrzałości) – 4,0 z wyjątkiem przedmiotów biologia/chemia na kierunkach: geodezja i kartografia, ekoenergetyka dla których mnożnik wynosi 2,0;
 1. przedmioty do wyboru (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) – 2,0;
 1. w przypadku kierunku weterynaria, analityka weterynaryjna przedmiot/y wymagany/e, przedmiot do wyboru (ocena z egzaminu dojrzałości) – 2,0;
 1. w przypadku kierunku weterynaria, analityka weterynaryjna przedmiot/y wymagany/e, przedmiot do wyboru (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) – 1,0.

 

 1. Kandydaci na kierunek aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, hipologia i jeździectwo są zobowiązani do posiadania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 1. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na kierunek hipologia i jeździectwo będą mieli do wyboru na pierwszym roku studiów ścieżkę: wierzchowego użytkowania koni albo wszechstronnego użytkowania koni

 

 1. Weryfikacja umiejętności jeździeckich i podział na ścieżkę wierzchową i wszechstronną odbędzie się po pierwszym semestrze studiów w ramach egzaminu z przedmiotu „Podstawy użytkowania koni”. Stopień trudności egzaminu będzie odpowiadał umiejętnościom, jakie musi uzyskać kandydat ubiegający się o brązową odznakę jeździecką PZJ (część stajenna i ujeżdżeniowa). Studenci, po zaliczeniu egzaminu pisemnego (część teoretyczna) z przedmiotu „Podstawy użytkowania koni”, zobowiązani będą do przystąpienia do części praktycznej egzaminu: z obsługi stajennej oraz próby ujeżdżenia:

 

 • obsługa stajenna: podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, przygotowanie konia do jazdy, w tym zasady dopasowana sprzętu jeździeckiego i zasady BHP przy pracy z końmi;
 • próba ujeżdżenia: student powinien wykonać program ujeżdżeniowy na czworoboku o wymiarach 20m x 40m.

 

Szczegółowy program przedstawia tabela poniżej.

 

Lp.

Program

Opis

1.

A

Wjazd stępem pośrednim

 

X

Zatrzymanie, ukłon, ruszyć stępem pośrednim

2.

C

W prawo

 

MB

Kłus roboczy anglezowany

3.

BEB

Koło w prawo o śr. 20m

 

 

W tym – EB - kłus roboczy ćwiczebny (pół koła o

 

 

śr. 20m)

4.

Przed B

Zagalopowanie z prawej nogi na wprost

 

 

 

5.

BFAKEH

Galop z prawej nogi

 

Pomiędzy H i C

Przejście do kłusa roboczego anglezowanego

6.

CM

Kłus roboczy anglezowany

 

MXK

Zmiana kierunku kłusem roboczym anglezowanym

7.

AXA

Koło w lewo o śr. 20m w półsiadzie

 

 

 

8.

AFB

Kłus roboczy ćwiczebny

 

BE

Pół koła

 

Przed E

Zagalopowanie z lewej nogi na wprost

9.

EKAFBM

Galop z lewej nogi

 

Pomiędzy M i C

Przejście do kłusa roboczego anglezowanego

10.

CHE

Kłus ćwiczebny

 

 

 

11.

E

Zatrzymanie, 5’ nieruchomość, ruszyć stępem

 

 

pośrednim

12.

EK

Stępem pośrednim

 

K

Przejście do kłusa roboczego

13.

A

Na linię środkową

 

X

Zatrzymanie, ukłon

Opuścić czworobok stępem na długiej wodzy w A

 

 1. Próba ujeżdżenia będzie zaliczona przez studenta po uzyskaniu ponad 3 punktów w 10-punktowej skali. Student będzie miał możliwość uczestniczenia w ścieżce wierzchowego użytkowania koni po uzyskaniu ponad 5,5 pkt. Pozostali studenci, po pozytywnym zaliczeniu, obligatoryjnie rozpoczną zajęcia w ramach ścieżki wszechstronnego użytkowania koni. Uzyskane punkty będą przeliczane na oceny w następującym układzie: ocena niedostateczna: 1,0 – 3,0 punkty, ocena dostateczna: 3,5

 

– 4,5 punktów, ocena dostateczna plus: 5,0 – 6,0  punktów, ocena dobra: 6,5 – 7,5 punktów, ocena

 

dobra plus: 8,0 – 9,0 punktów, ocena bardzo dobra: 9,5 - 10 punktów. Oceną końcową z egzaminu z przedmioty „Podstawy użytkowania koni” będzie średnia ocen z części teoretycznej i praktycznej.

 

 1. Egzamin przeprowadza komisja w składzie: nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot, nauczyciel prowadzący ćwiczenia, osoba z uprawnieniami egzaminatora na odznaki jeździeckie.

 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA, KTÓRZY ZDAWALI EGZAMIN MATURALNY ZWANY „NOWĄ MATURĄ”

 

§ 10

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024 dotyczące kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny zwany „nową maturą” w pełni oparte będzie na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego ocenianego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

 1. W ocenie konkursowej w zależności od kierunku studiów brane są pod uwagę przedmioty zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 1. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo obowiązują zapisy z  § 9 ust. 5-9.

 

 

§ 11

 

 1. Kandydatom ze szkół dwujęzycznych przelicza się wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego według następującej zasady:

 

 1. poziom podstawowy – 100% (jeżeli kandydaci nie przystępują do poziomu podstawowego, mają

 

przyznaną za tę część maksymalną liczbę 100% punktów); albo

 

 1. poziom rozszerzony – 4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości (nie więcej niż 100%); do wyboru przez kandydata

 

 1. W przypadku pozostałych przedmiotów wynik egzaminu maturalnego jest sumą punktów poziomu podstawowego albo poziomu rozszerzonego zdawanego w języku polskim oraz części zdawanej w języku obcym.

 

§ 12

 

 1. Kandydaci z międzynarodową maturą „IB” wydaną przez organizację International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie będą przyjmowani na wybrany kierunek studiów na podstawie ocen uzyskanych z egzaminu maturalnego. Skala ocen zostanie przeliczona według następujących zasad i zgodnie z mnożnikami punktowym stosowanymi dla „nowej matury”.

 

 

Matura IB

Odpowiednik nowej matury

Poziom SL lub HL

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

7

100 %

100 %

6

90%

90%

5

75%

75%

4

60%

60%

3

45%

45%

2

30%

30%

 

 

 1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin w roku rekrutacji i nie otrzymali jeszcze świadectwa w terminie składania dokumentów będą kwalifikowani na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez szkołę. Kopię świadectwa (oryginał do wglądu) należy złożyć niezwłocznie po jego uzyskaniu nie później niż do 30 września 2023 r. Niezłożenie świadectwa w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie z listy studentów.

 

§ 13

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia zgodnie z art. 323 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.) na podstawie:

 

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

 

 1. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię na zasadach określonych w tych umowach;

 

 1. decyzji ministra;
 2. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 3. decyzji administracyjnej Rektora UP w Lublinie.

 

 1. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji dokumentacji złożonej przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia realizowane w języku angielskim biorąc pod uwagę wymagania określone w załączniku nr 3 do uchwały i przedstawia opinię rektorowi w celu podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

 

 1. Kandydaci z maturą uzyskaną za granicą będą przyjmowani na wybrany kierunek studiów na podstawie wyników uzyskanych w innym kraju z egzaminu dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

Oceny będą przeliczane na punkty według następującego przelicznika ocen:

 

Ocena na świadectwie

Punkty

E – Medicore (2 dop./mierny)

20

D – Satisfactory (3 dost)

40

C – Good (4 dobry)

60

B – Very good ( 5 b. dobry)

80

A – Excellent  (6 celujący)

100

 

Przy obliczaniu ogólnej sumy punktów stosowane są następujące mnożniki:

 1. język obcy nowożytny (ocena z egzaminu dojrzałości) - 1,3;
 2. język obcy nowożytny (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) – 1,0;
 1. przedmiot do wyboru (ocena z egzaminu dojrzałości) – 4,0; z wyjątkiem przedmiotów biologia/chemia na kierunkach: geodezja i kartografia, ekoenergetyka dla których mnożnik wynosi 2,0;
 1. przedmioty do wyboru  (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) – 1,5;
 1. w przypadku kierunku weterynaria, analityka weterynaryjna przedmiot/y wymagany/e, przedmiot/y do wyboru (ocena z egzaminu dojrzałości) – 2,0;
 1. w przypadku kierunku weterynaria, analityka weterynaryjna przedmiot/y wymagany/przedmiot/y do wyboru (ocena ze świadectwa ukończenia szkoły) – 1,0.

 

 1. Zasady przeliczania ocen uzyskanych na świadectwach wydanych poza granicami Polski na punkty w UP w Lublinie.
 1. sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Ukrainie

 

 

Skala ocen (1-12)

Polska skala ocen

Liczba punktów

12

6

100

11-10

5

80

9 - 8

4

60

7 - 6

3

40

5 - 4

2

20

1-3

1

0

 

 1. sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Białorusi

 

Skala ocen (1-10)

Polska skala ocen

Liczba punktów

10

6

100

9 - 8

5

80

7 - 6

4

60

5 - 4

3

40

3

2

20

1-2

1

0

 

 1. W przypadku, gdy kandydat posiada świadectwo z innego kraju, właściwa komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę skalę ocen obowiązującą w danym kraju będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty UP w Lublinie zgodnie z zapisami Uchwały. Kandydat zobowiązany jest przedstawić komisji rekrutacyjnej świadectwo wydane poza granicami Polski przed zakończeniem danego etapu rejestracji.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DLA KANDYDATÓW NA I ROK

 

STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

§ 14

 

 1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

 

 1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata na kierunku, na który ubiegają się lub z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera lub magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

 

 1. O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom uczelni zagranicznej potwierdzający ukończenie studiów wyższych tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego.

 

 1. Wykaz kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia określa załącznik nr 4 do uchwały.

 

 1. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Ponadto efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60 % z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku, na który ubiega się kandydat. 

 

Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.

 

 1. Za kierunek pokrewny licencjacki uznaje się taki na którym efekty uczenia się uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się w 60 % z efektami uczenia się na studiach pierwszego stopnia na kierunku na który ubiega się kandydat. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów uczenia się zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 108.

 

 1. O przyjęcie na kierunek dietetyka mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z kierunków, na których efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60% z efektami uczenia się obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz w programie studiów występował przedmiot dotyczący zasad żywienia człowieka.

 

 1. O przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku hipologia i jeździectwo albo posiadający dyplom z kierunków pokrewnych inżynierskich. Kandydaci są zobowiązani do posiadania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 1. Kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo z kierunków pokrewnych dodatkowo obowiązuje sprawdzian weryfikujący umiejętności jeździeckie, posiadający taką samą formułę, jak część praktyczna egzaminu z przedmiotu „Podstawy użytkowania koni” dla studentów pierwszego stopnia kierunku hipologia i jeździectwo. Zasady postępowania kwalifikacyjnego ze sprawdzianu umiejętności jeździeckich są takie same, jak dla studentów studiów pierwszego stopnia. Zapisy z § 9 ust. 5-9 stosuje się odpowiednio.

 

 1. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Z egzaminu są zwolnieni wszyscy absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku hipologia i jeździectwo deklarujący wybór ścieżki wszechstronnego użytkowania koni, absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku hipologia i jeździectwo po ścieżce wierzchowego użytkowania koni – bez względu na deklarację wyboru ścieżki oraz osoby posiadające co najmniej brązową odznakę jeździecką, co najmniej III klasę sportową w jeździectwie (w ramach systemu szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego), uprawnienia szkoleniowca PZJ, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN) PTTK, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG) PTTK w stylu western, Złotą Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN) PTTK w stylu western, Przodownicy Turystyki Jeździeckiej I stopnia, Przodownicy Turystyki Jeździeckiej I stopnia w stylu western, Instruktorzy rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna z legitymacją poświadczającą uprawnienia wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy.

 

 1. Wynik ze sprawdzianu weryfikującego umiejętności jeździeckie przelicza się według następującej zasady:

 

Ocena

Bardzo dobry

Dobry plus


 

Liczba punktów

33

28

 

 

Dobry

23

 

 

Dostateczny plus

18

 

 

Dostateczny

13

 

 

Niedostateczny

0

 

 

 

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia podlegają rekrutacji na semestr letni, a na kierunki: analityka weterynaryjna, biologia, biobiznes, dietetyka, turystyka i rekreacja na semestr zimowy.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia podlegają rekrutacji na semestr zimowy, a na kierunek dietetyka na semestr letni.

 

 

§ 15

 

 1. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym inżyniera kierunku pokrewnego są zobowiązani w ciągu pierwszych dwóch semestrów na studiach stacjonarnych i w ciągu trzech semestrów na studiach niestacjonarnych do uzupełnienia kierunkowych efektów uczenia się w wymiarze nieprzekraczającym 24 ECTS, które ustala dziekan dokonując wpisu w formularzu deklaracji kandydata z kierunku pokrewnego.

 

§ 16

 

 1. Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera kierunku pokrewnego i ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunki: analityka weterynaryjna, biologia, dietetyka, turystyka i rekreacja, zobowiązani są w ciągu pierwszych trzech semestrów studiów do uzupełnienia kierunkowych efektów uczenia się w wymiarze nieprzekraczającym 24 ECTS, które ustala dziekan dokonując wpisu w formularzu deklaracji kandydata z kierunku pokrewnego.

 

 

§ 17

 

Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne będą odbywały się na podstawie list rankingowych sporządzonych wg średniej ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia albo drugiego stopnia.

 

Wymagane dokumenty

 

§ 18

 

 1. Komplet dokumentów za wyjątkiem orzeczenia lekarskiego i umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym do sekretariatu wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatu także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów.

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia:
 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Kandydat jest zobowiązany do wgrania zdjęcia w IRK.

 

 1. poświadczona przez Uczelnię kserokopia świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu lub dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (oryginał do wglądu);

 

 1. oryginał dyplomu/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu. Kandydaci olimpijczycy mają obowiązek dołączyć scan dokumentu poświadczającego uprawnienia w systemie IRK;

 

 1. kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa uzyskanego za granicą poświadczona przez Uczelnię, do którego należy dołączyć tłumaczenie na język polski i zaświadczenie lub decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jeżeli wymagana jest nostryfikacja. Zaświadczenie lub decyzja administracyjna są ważne wraz z oryginałem świadectwa uzyskanym za granicą (oryginał do wglądu);

 

 1. wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (dotyczy kandydatów, którzy chcą legitymację);
 2. deklaracja wyboru języka/języków i przedmiotów do wyboru wydrukowana z systemu IRK;

 

 1. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – dotyczy kandydatów na kierunek aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, hipologia i jeździectwo;

 

 1. orzeczenie lekarskie - kandydat po otrzymaniu statusu „przyjęty - student” drukuje z zakładki wydruki w IRK skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć/pierwszy zjazd (nie dotyczy kandydatów na kierunki: architektura krajobrazu, ekonomia, sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne, turystyka i rekreacja);

 

 1. umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem studiów niestacjonarnych w formie pisemnej, określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia i wpisaniu na listę studentów (status przyjęty-student) i złożyć w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na studia drugiego stopnia:

 

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia;

 

 1. poświadczona przez Uczelnię kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopią suplementu (oryginał dyplomu i suplementu do wglądu);

 

 1. wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (dotyczy kandydatów, którzy chcą legitymację);

 

 1. umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem studiów niestacjonarnych w formie pisemnej, określająca warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji z IRK o przyjęciu na studia i wpisaniu na listę studentów (status przyjęty-student) i złożyć w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć;

 

 1. deklaracja wyboru języka/języków i przedmiotów do wyboru wydrukowana z systemu IRK;

 

 1. orzeczenie lekarskie - kandydat po otrzymaniu statusu „przyjęty - student” drukuje z zakładki wydruki w IRK skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć/pierwszy zjazd (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku);

 

 1. deklaracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia;

 

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - dotyczy kierunku hipologia i jeździectwo.

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie:

 

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia;

 

 1. kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego w Polsce lub dyplomu IB lub dyplomu EB albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa uzyskanego poza granicami Polski uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznanego w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty (oryginał świadectwa do wglądu);

 

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego w Polsce albo zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą albo uznany na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia; oryginał dyplomu do wglądu);

 

 1. kserokopia dokumentu (oryginał do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MEiN lub inny dokument potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim np. świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym; dyplom ukończenia studiów z językiem polskim jako językiem wykładowym. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może potwierdzić na podstawie rozmowy z kandydatem, czy przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie przez cudzoziemca studiów w języku polskim;

 

 1. kserokopia (oryginał do wglądu) certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego np: FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, TELC, jeśli nauka w szkole średniej odbywała się w innym języku niż angielski (dotyczy kandydatów na studia realizowane w języku angielskim);

 

 1. kserokopia dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument (oryginał do wglądu);

 

 1. kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do studiowania bez wnoszenia opłat za kształcenie, jeżeli taki dokument posiada kandydat (oryginał do wglądu);

 

 1. zgoda rodziców/opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej do podjęcia studiów;

 

 1. kserokopia dowodu ubezpieczenia (oryginał do wglądu): polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

 

 

 1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów wydane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski;

 

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - dotyczy kierunków: aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana, hipologia i jeździectwo;

 

 1. kserokopia strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca (oryginał do wglądu) w przypadku braku numeru PESEL;

 

 1. wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (wydruk z systemu IRK);

 

 1. deklaracja wyboru języka i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu IRK);

 

 1. umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej określająca warunki odpłatności za studia. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia. Umowa dotyczy studiujących za odpłatnością.

 

 1. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia sporządza lub poświadcza konsul RP lub tłumacz przysięgły wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub inny tłumacz przysięgły. Kandydaci na studia realizowane w języku angielskim mogą składać dokumenty w języku angielskim lub przetłumaczone na język polski.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 

Niniejsza uchwała zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej i podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Uczelni.

 

§ 20

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU

REKTOR

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)