Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Politechnika Gdańska rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Gdańskieji. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała Senatu PG nr 235/2022/XXV z 15 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024.

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), Senat Politechniki Gdańskiej ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024.

 

§1 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024 stanowią załącznik do uchwały.

 

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor PG

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN

 

Załącznik  do Uchwały Senatu PG nr 235/2022/XXV z 15 czerwca 2022 r.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wymieniony w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

 

 1. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.

 

 1. Rekrutacja prowadzona jest odrębnie dla obywateli polskich i dla cudzoziemców. Ustala się odrębne kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich i cudzoziemców. Sporządza się odrębne listy zakwalifikowanych do przyjęcia obywateli polskich i cudzoziemców.

 

 1. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, co zostało określone w art. 71 ust. 4 Ustawy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w sprawie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna procedura uczelniana.

 

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia obywateli polskich prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, a w przypadku cudzoziemców – Komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

 

 1. Wydziałowe komisje rekrutacyjne powołuje rektor na wniosek dziekana. Komisję ds. rekrutacji cudzoziemców powołuje rektor. Prace komisji koordynuje rektor.

 

§2 Terminy rekrutacji

 

 1. Rekrutacja rozpocznie się nie później niż 30 czerwca 2023 r. i skończy się nie później niż 1 października 2023 r.

 

 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dla obywateli polskich oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji dla cudzoziemców określa rektor i podaje do wiadomości publicznej poprzez

 

publikację na uczelnianej stronie internetowej https://pg.edu.pl/rekrutacja nie później niż w pierwszym dniu egzaminów maturalnych w roku 2023.

 

 1. Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów jest mniejsza od limitu przyjęć,

 

może odbyć się dodatkowa rekrutacja w terminach określonych przez rektora. Informacje o rekrutacji dodatkowej oraz harmonogram rekrutacji dodatkowej podawany jest do wiadomości publicznej poprzez publikację na uczelnianej stronie internetowej https://pg.edu.pl/rekrutacja nie później niż 20 września 2023 r.

 

§3 Limity przyjęć

 

 1. Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku nr 1, w ramach limitów przyjęć, zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.

 

 1. Uruchomienie każdego z podanych kierunków studiów nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zakwalifikowania się mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kierunku podejmuje rektor.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach rektor może zmienić limit przyjęć na dany kierunek studiów.

 

 

§4 Wymagane dokumenty

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym od obywateli polskich określa rektor i podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację na uczelnianej stronie internetowej https://pg.edu.pl/rekrutacja, nie później niż 1 maja 2023 r.

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym od cudzoziemców określa rektor i podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację na uczelnianej stronie internetowej https://pg.edu.pl/rekrutacja nie później niż 1 maja 2023 r.

 

 1. W przypadku obywateli polskich posiadających dokumenty wydane w zagranicznych systemach edukacji akceptowane będą dokumenty, jeśli zostały przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

 

 1. W przypadku cudzoziemców akceptowane będą dokumenty, jeśli zostały wydane w języku polskim lub angielskim lub przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

 

 1. Szczegóły podstępowania ze świadectwem ukończenia szkoły średniej uzyskanym poza polskim systemem edukacyjnym stanowi załącznik nr 6.

 

§5 Kryteria kwalifikacyjne

 

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia ma charakter konkursowy. O zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia na dany kierunek studiów decyduje liczba uzyskanych przez niego

 

punktów rekrutacyjnych, obliczanych na postawie kryteriów kwalifikacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 4.

 

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia.

 

 1. Kandydaci na kierunek Architektura zobowiązani są do przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta. Sprawdzian może być kilkuczęściowy. Kandydat ma obowiązek przystąpienia do każdej części sprawdzianu. Komisja rekrutacyjna przeprowadzająca sprawdzian ustala minimum punktowe ze sprawdzianu. Kandydaci, którzy nie osiągnęli minimum punktów ze sprawdzianu nie są dopuszczeni do dalszej rekrutacji na kierunek Architektura. Punkty uzyskane ze sprawdzianu z predyspozycji do zawodu architekta są sumowane z punktami obliczanymi na podstawie załącznika nr 4.

 

 1. Kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy sprawdzianu do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W tym celu kandydat powinien złożyć pisemny wniosek o zaadaptowanie formy sprawdzianu nie później niż na trzy dni przed zakończeniem terminu dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych na kierunek Architektura. Sposób adaptacji formy sprawdzianu ustalany jest indywidualnie na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.

 

§6 Dodatkowe uprawnienia

 

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów oraz finalistów: olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej.

 

§7 Postępowanie kwalifikacyjne

 

 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów jest wykonanie następujących czynności, w terminach wyznaczonych w harmonogramie, o którym mowa w §2:

 

 1. założenie indywidualnego konta rekrutacyjnego w internetowym systemie eRekrutacja, zwanym dalej Systemem, bądź w przypadku posiadania już konta w Systemie – zalogowanie się na nie i dokonanie elektronicznej rejestracji na wybrane kierunki studiów,

 

 1. uzupełnienie na koncie wymaganych danych osobowych i teleadresowych oraz w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji udostępnienie uczelni wyników ze świadectwa dojrzałości lub innych dokumentów potwierdzających uprawnienie kandydata do przyjęcia na studia i pozwalających ustalić wynik kwalifikacji według kryteriów, o którym mowa w § 5 ust. 1,

 

 

 1. terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej,

 

 1. załączenie skanów wymaganych dokumentów.

 

 1. Przystępując do rekrutacji kandydat akceptuje jej warunki, w szczególności:

 

 1. oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki i tryb rekrutacji na studia na Politechnice Gdańskiej,

 

 1. oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

 

 1. oświadcza, że znany jest mu harmonogram rekrutacji oraz wymagane dokumenty,

 

 1. przyjmuje do wiadomości, że rekrutacja na studia jest przeprowadzana na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za przekazane w Systemie dane niepełne, błędne lub fałszywe, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwą w takiej sytuacji odmowę przyjęcia na studia lub skreślenie z listy studentów,

 

 1. zobowiązuje się dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych w regulaminie rekrutacji oraz przyjmuje do wiadomości, że ich niedotrzymanie skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia; a w przypadku niewniesienia opłaty rekrutacyjnej w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji. Kandydatów posiadających polskie obywatelstwo obowiązuje Regulamin stanowiący załącznik nr 2. Kandydatów bez polskiego obywatelstwa (cudzoziemcy) obowiązuje Regulamin stanowiący załącznik nr 3,

 

 1. przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są przekazywane kandydatom za pośrednictwem Systemu lub stron internetowych pełniących funkcję informatora dla kandydatów, w szczególności https://pg.edu.pl/rekrutacja. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych na konto kandydata w Systemie oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

 1. W wyniku rekrutacji kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na jeden kierunek studiów, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na który kwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami w ramach dostępnego limitu przyjęć.

 

 1. Kandydat otrzymuje na swoje konto w Systemie informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia oraz o miejscu i terminie, w którym należy dostarczyć dokumenty oraz potwierdzić swoją tożsamość w celu dokonania wpisu na listę studentów. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

 1. Wpis na listę studentów dokonywany jest po pozytywnej weryfikacji:

 

 1. tożsamości kandydata na postawie dowodu osobistego, paszportu lub profilu zaufanego,

 

 1. kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydata i ich zgodności z danymi wpisanymi przez kandydata do Systemu.

 

 1. W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni, wpis jest możliwy po przedstawieniu pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

 

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych kandydata informacja o rozbieżnościach jest przekazywana do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Odpowiednio do rodzaju i zakresu ujawnionych    nieprawidłowości    odpowiednia   komisja   rekrutacyjna    może    wydać   decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

 

 1. W czynnościach związanych z rekrutacją kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności każdorazowo okazuje pełnomocnictwo opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym bądź pełnomocnictwo notarialne oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem. Przy czynnościach związanych z rekrutacją pełnomocnik zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.

 

 1. Kandydat nie może brać udziału w rekrutacji na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i formy studiów. Nie jest dopuszczalne dokonanie wpisu na ten sam kierunek, na którym w dniu wpisu kandydat posiada status studenta. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących dany kierunek.

 

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub Komisji ds. rekrutacji cudzoziemców, którą podpisuje przewodniczący odpowiedniej komisji rekrutacyjnej.

 

§8 Odwołanie

 

 1. W przypadku decyzji o odmowie przyjęcia na studia, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia do rektora za pośrednictwem odpowiedniej komisji rekrutacyjnej odwołania od decyzji. Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne lub Komisję ds. rekrutacji cudzoziemców. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 

 1. Uczelnia uwzględnia możliwość odwołania się osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia w danym roku akademickim, na który jest przeprowadzana rekrutacja, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz., 1915 z późn. zm.).

 

§9 Odpłatność

 

Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na poszczególne kierunki określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie studiów, natomiast zasady wnoszenia opłaty oraz jej zwracania ustala w drodze zarządzenia Rektor.

 

§10 Przepisy końcowe

 

 1. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w Systemie oraz na uczelnianej stronie internetowej https://pg.edu.pl/rekrutacja.

 

 1. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od uczelni.

 

 1. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor.

 

 

Załącznik nr 1

 

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024

 

Kierunki studiów pierwszego stopnia zatwierdzone do uruchomienia

w semestrze zimowym 2023/2024

 

Kierunek

Wydział

Forma studiów

 

 

 

 

 

 

Analityka gospodarcza

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

Architektura

Architektury

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

Elektrotechniki i Automatyki

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

Chemiczny

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

Chemia

Chemiczny

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

Chemiczny

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika

Elektrotechniki i Automatyki

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Energetyka

Elektrotechniki i Automatyki;

stacjonarne

 

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

Architektury

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Informatyka

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

stacjonarne

niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Inżynieria danych

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki;

stacjonarne

 

Zarządzania i Ekonomii

 

 

 

 

 

 

Chemiczny;

 

 

 

Inżynieria materiałowa

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej;

stacjonarne

 

 

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii*

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

 

 

Chemiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

Matematyka

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Mechatronika

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Nanotechnologia

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

Chemiczny

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Statki i konstrukcje morskie

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

 

Technologie wodorowe i elektromobilność

Elektrotechniki i Automatyki

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Transport

Inżynierii Lądowej i Środowiska

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Transport i logistyka

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie inżynierskie

Zarządzania i Ekonomii

stacjonarne

niestacjonarne

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

Chemiczny

stacjonarne

 

 

 

 

 

 

 

* kierunek planowany do uruchomienia

 

 

Załącznik nr 2

 

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024

 

Regulamin Rekrutacji dla obywateli polskich

 

Aby zostać przyjętym na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej kandydat musi dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych dla procedury rekrutacji, na którą składają się następujące procesy:

 1. Krok pierwszy: „Zarejestruj się”

 

Kandydat powinien:

 

 1. założyć indywidualne konto rekrutacyjne w internetowym systemie eRekrutacja, zwanym dalej Systemem, bądź w przypadku gdy już posiada konto w Systemie – zalogować się na nie,

 

 1. zapoznać się i zaakceptować: warunki i tryb rekrutacji, harmonogram rekrutacji, zaakceptować informację o przetwarzaniu danych osobowych,

 

 1. uzupełnić wymagane dane osobowe zgodnie z dokumentem tożsamości oraz podać pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji, jeśli kandydat posiada profil zaufany to potwierdzić dane osobowe profilem zaufanym,

 

 1. dokonywać zmian w danych w Systemie do dnia zamknięcia rekrutacji elektronicznej. Data zamknięcia rekrutacji elektronicznej jest określona w harmonogramie rekrutacji.

 

 1. zapoznawać się z informacjami przekazywanymi na konto kandydata w Systemie oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej https://pg.edu.pl/rekrutacja. Kandydat ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

 1. Krok drugi: „Wybierz kierunki”

 

Kandydat powinien:

 

 1. dokonać wyboru kierunków oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, którym kandydat jest najbardziej zainteresowany,

 

 1. dokonywać zmian w wyborze kierunków do dnia zamknięcia rekrutacji elektronicznej. Data zamknięcia rekrutacji elektronicznej jest określona w harmonogramie rekrutacji.

 

 1. Krok trzeci: „Udostępnij wyniki matury”

 

W terminie określonym w harmonogramie kandydat powinien:

 

 1. uzupełnić w Systemie informacje o wynikach ze świadectwa dojrzałości lub udostępnić wyniki z innych dokumentów potwierdzających uprawienie kandydata do przyjęcia na studia i pozwalających ustalić wynik kwalifikacji według kryteriów rekrutacji,

 

 1. uzupełnić informacje o numerze, dacie i miejscu wystawienia dokumentu potwierdzającego uprawienie kandydata do przyjęcia na studia,

 

 1. załączyć wymagane skany dokumentów.
 1. Krok czwarty: „Zapłać”

 

Kandydat powinien uiścić opłatę rekrutacyjną w ustalonej wysokości na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez System, nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji elektronicznej.

 

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat. Nieopłacone wnioski rekrutacyjne pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 1. Krok piąty: „Sprawdź wyniki”

 

Kandydat powinien:

 1. zalogować się na swoje konto rekrutacyjne i sprawdzić wyniki rekrutacji,

 

 1. zapoznać się z informacjami o miejscu i terminie, w którym należy dostarczyć wymagane dokumenty i potwierdzić swoją tożsamość.

 

 1. Krok szósty: „Złóż dokumenty”

 

 1. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia kandydat powinien, w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną, dostarczyć dokumenty oraz potwierdzić swoją tożsamość, aby możliwe było dokonanie wpisu na listę studentów.

 

2.    Niedotrzymanie wyznaczonego terminu jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

Załącznik nr 3

 

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024

 

Regulamin Rekrutacji dla cudzoziemców

 

Aby zostać przyjętym na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej kandydat musi dotrzymać wszystkich warunków przewidzianych dla procedury rekrutacji, na który składają się następujące procesy:

 1. Krok pierwszy: „Zarejestruj się”

 

Kandydat powinien:

 

 1. założyć indywidualne konto rekrutacyjne w internetowym systemie eRekrutacja, zwanym dalej Systemem, bądź w przypadku gdy już posiada konto w Systemie – zalogować się na nie,

 

 1. zapoznać się i zaakceptować: warunki i tryb rekrutacji, harmonogram rekrutacji, zaakceptować informację o przetwarzaniu danych osobowych,

 

 1. uzupełnić wymagane dane osobowe zgodnie z dokumentem tożsamości oraz podać pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,

 

 1. dokonywać zmian w danych w Systemie do dnia zamknięcia rekrutacji elektronicznej. Data zamknięcia rekrutacji elektronicznej jest określona w harmonogramie rekrutacji,

 

 1. zapoznawać się z informacjami przekazywanymi na konto kandydata w Systemie oraz informacjami publikowanymi na stronie internetowej https://pg.edu.pl/rekrutacja. Kandydat ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

 1. Krok drugi: „Wybierz kierunki”

 

Kandydat powinien:

 

 1. dokonać wyboru kierunków oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, którym kandydat jest najbardziej zainteresowany,

 

 1. dokonywać zmian w wyborze kierunków do dnia zamknięcia rekrutacji elektronicznej. Data zamknięcia rekrutacji elektronicznej jest określona w harmonogramie rekrutacji.

 

 1. Krok trzeci: „Zapłać”

 

Kandydat powinien uiścić opłatę rekrutacyjną w ustalonej wysokości na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez System nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji elektronicznej. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat. Nieopłacone wnioski rekrutacyjne pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. Krok czwarty: „Udostępnij wyniki matury”

 

W terminie określonym w harmonogramie kandydat powinien:

 

 1. udostępnić wyniki ze świadectwa dojrzałości i/lub wyniki z innych dokumentów potwierdzających uprawienie kandydata do przyjęcia na studia i pozwalających ustalić wynik kwalifikacji według kryteriów rekrutacji,
 2. załączyć wymagane skany dokumentów.
 1. Krok piąty: „Sprawdź wyniki”

 

Kandydat powinien:

 1. zalogować się na swoje konto rekrutacyjne i sprawdzić wyniki rekrutacji,

 

 1. zapoznać się z informacjami o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu na listę studentów oraz o wymaganych do tego dokumentach.

 

 1. Krok szósty: „Dokonaj opłaty czesnego” (dotyczy cudzoziemców przyjmowanych na studia na zasadach odpłatności)

 

Kandydat przyjmowany na studia na zasadach odpłatności powinien dokonać opłaty za studia zgodnie z obowiązującym zarządzeniem rektora w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunków i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej, w terminie określonym w haromonogramie rekrutacji.

 1. Krok siódmy: „Złóż dokumenty”

 

 1. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia kandydat powinien dostarczyć dokumenty oraz potwierdzić swoją tożsamość w celu dokonania wpisu na listę studentów w terminie wyznaczonym przez odpowiednią komisję rekrutacyjną

 

 1. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 

 

Załącznik nr 4

 

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024

 

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 

W konkursie uwzględnia się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

 

 • matematyki,

 

 • przedmiotu dodatkowego,

 

 • języka polskiego,

 

 • języka obcego nowożytnego.

 

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata:

 

W = matematyka * p + przedmiotdodatkowy * p + 0,1 * j polski * p + 0,1 * j obcy * p + punktyza kwalifikacje

 

 

 

gdzie:

 

W

 

matematyka

 

przedmiot dodatkowy

 

j

polski


 

liczba punktów rekrutacyjnych kandydata

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu

dodatkowego

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego

 

j obcy

liczba punktów odpowiadająca wynikowi z pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

p

zmienna zależna od rodzaju i poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu punkty za kwalifikacje

punkty za posiadanie wybranych dyplomów wymienionych w

załączniku nr 5

 

Dla  kandydatów  na   kierunek    Architektura    pierwszym   etapem   kwalifikacji  jest  obowiązkowy

 

konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

 

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek Architektura:

 

WA=S+W

 

 

gdzie:

 

 

WA


 

suma punktów rekrutacyjnych kandydata na kierunek Architektura

 

 

 

S


 

wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe ze sprawdzianu (max 100 punktów)

 

 

 

W


 

liczba punktów kandydata

 

 

1.  Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin maturalny z wynikami określonymi wartościami procentowymi („nowa matura”)

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka                   liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu

maturalnego z matematyki

 

przedmiot dodatkowy    liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu

 

maturalnego z przedmiotu dodatkowego; jeżeli przedmiot dodatkowy nie był zdawany na egzaminie maturalnym przyjmuje się, że przedmiot dodatkowy=0

 

 

 

j polski

 

 

j obcy

 

p = 0,4

 

p = 1,0

 

 

punktyza kwalifikacje


 

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

 

liczba punktów równa procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego

 

dla egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

 

dla egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku, gdy kandydat zdawał maturę z języka obcego na poziomie dwujęzycznym

 

punkty za posiadanie wybranych dyplomów wymienionych w załączniku nr 5

 

 

2.  Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających egzamin dojrzałości z wynikami określonymi ocenami w skali od 1 do 6 („stara matura”)

 

Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości w starej formule (przed rokiem 2005) ocenianej w skali czterostopniowej (w skali od 2 do 5) lub sześciostopniowej (w skali od 1 do 6), przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości. Jeśli matematyka nie była zdawana na egzaminie to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy według reguły:

 

 

Ocena

celujący (6)

dobry

dostateczny

mierny

 

bardzo dobry (5)

(4)

(3)

dopuszczający (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypisane punkty

100

75

50

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy kandydat zdawał część pisemną i ustną egzaminu dojrzałości, liczy się średnią z obu ocen. Zasada dotyczy matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego.

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka                   liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki

 

przedmiot dodatkowy    liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu dodatkowego

 

j polski                               liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z języka

 

polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu)

 

j obcy                                liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z języka obcego

 

p = 1,0                              dla ocen z egzaminu dojrzałości

 

p = 0,25                           dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

 

punktyza kwalifikacje      punkty za posiadanie wybranych dyplomów wymienionych w załączniku nr 5

 

 

 1. Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, zdających maturę międzynarodową (IB)

 

 

Dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

 

 

 

Ocena

Liczba punktów

 

 

Poziom SL

 

Poziom HL

 

 

 

 

 

excellent (7)

60

 

100

 

very good (6)

51

 

86

 

 

good (5)

43

 

71

 

satisfactory (4)

34

 

57

 

mediocre (3)

26

 

43

 

 

poor (2)

17

 

29

 

very poor (1)

0

 

0

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu dodatkowego

j polski

liczba punktów odpowiadająca ocenie z grupy języków narodowych

j obcy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z języka obcego

p=1,0

 

 

 

 

 

 

 1. Dla kandydatów, będących obywatelami polskimi, posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości

 

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata

 

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,2 * j obcy * p

 

 

Dla kandydatów będących obywatelami polskimi posiadających dokument inny niż polskie świadectwo dojrzałości przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli matematyka, przedmiot dodatkowy lub język obcy nie były zdawane na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy (z wyłączeniem przedmiotu informatyka).

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu

 

z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu

 

z przedmiotu dodatkowego

j obcy

liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z  egzaminu

 

z języka obcego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem

 

z matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego

p = 0,8

dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku

 

z matematyki i przedmiotu dodatkowego

p = 0,6

dla egzaminu wewnątrzszkolnego i innego niż państwowy

p = 0,3

dla ocen ze świadectwa końcowego z ostatniej klasy

 

 

 1. Dla kandydatów, będących cudzoziemcami

 

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata:

 

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + 0,2 * j obcy * p+ punktyza kwalifikacje

 

Dla kandydatów cudzoziemców przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa. Jeśli matematyka, przedmiot dodatkowy lub język obcy nie były zdawane na egzaminie państwowym to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy. Decyzje o sposobie przeliczenia skali ocen obowiązującej w danym kraju na punkty podejmuje Komisja ds. rekrutacji cudzoziemców.

 

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

 

matematyka                   liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu

 

z matematyki

przedmiot dodatkowy    liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu

z przedmiotu dodatkowego

 

j obcy                                liczba punktów odpowiadająca przeliczeniu na punkty oceny z egzaminu

 

z języka obcego

 

p = 1,0                              dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z matematyki,

przedmiotu dodatkowego i języka obcego

 

p = 0,8                              dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z matematyki

i przedmiotów dodatkowych

 


p = 0,6

p = 0,3

 

punkty za kwalifikacje

 

dla egzaminu wewnątrzszkolnego i innego niż państwowy

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy

 

punkty za posiadanie wybranych dyplomów wydanych w polskim systemie edukacyjnym wymienionych w załączniku nr 5

 

 

6.  Przedmiot dodatkowy

 

 

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

historia sztuki

informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

 

 

 

 

 

x

x

Analityka gospodarcza

 

 

x

x

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

x

 

 

 

x

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 

 

x

 

 

 

x

Biotechnologia

x

x

x

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

x

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

x

 

 

 

x

Chemia

 

x

x

 

 

 

 

Chemia budowlana

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

 

 

 

x

x

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

x

 

 

 

x

Elektrotechnika

 

 

x

 

 

 

 

Energetyka

 

 

x

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

x

 

 

 

x

Geodezja i kartografia

 

 

x

x

 

 

x

Gospodarka przestrzenna

 

 

 

x

 

 

 

Informatyka

 

 

x

 

 

 

x

Inżynieria biomedyczna

 

x

x

 

 

 

x

Inżynieria danych

 

 

x

 

 

 

x

Inżynieria materiałowa

 

x

x

 

 

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

x

x

 

 

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

x

x

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

x

x

x

 

 

 

x

Matematyka

 

 

x

 

 

 

x

Mechanika i budowa maszyn

 

 

x

 

 

 

 

Mechatronika

 

 

x

 

 

 

 

Nanotechnologia

 

x

x

 

 

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

x

 

 

 

 

Technologia chemiczna

 

x

x

 

 

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

x

 

 

 

 

Technologie wodorowe i elektromobilność

 

x

x

 

 

 

 

Transport

 

 

x

 

 

 

x

Transport i logistyka

 

 

x

 

 

 

x

Zarządzanie

 

 

x

x

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

x

 

 

 

 

Zarządzanie inżynierskie

 

 

x

 

 

 

x

Zielone technologie

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x – przedmiot dodatkowy uwzględniany w przeliczaniu punktów rekrutacyjnych na danym kierunku

 

Załącznik nr 5

 

do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne

i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2023/2024

 

Zawody nauczane na poziomie technika, których dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe1)2) jest uwzględniany do wyliczenia punktów rekrutacyjnych na dany kierunek studiów pierwszego stopnia poprzez dodanie 30 punktów rekrutacyjnych.

 

 

Nazwa zawodu

 

 

Kierunki studiów, na których dodane zostaną dodatkowe punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik administracji

 

Transport

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

Chemia

Nanotechnologia

 

 

 

Informatyka

Technologia chemiczna

 

Technik analityk

Inżynieria biomedyczna

Transport i logistyka

 

 

 

Inżynieria danych

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

Inżynieria materiałowa

Zielone technologie

 

Technik architektury krajobrazu

 

Architektura

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Inżynieria materiałowa

 

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

Budownictwo

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

 

Mechatronika

 

Technik automatyk

Elektrotechnika

 

Nanotechnologia

 

 

 

Energetyka

 

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

Informatyka

 

 

 

Techniki wodorowe i elektromobilność

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

Inżynieria danych

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

 

 

Technik budownictwa

 

 

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

Chemia budowlana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

Inżynieria środowiska

 

Technik budownictwa wodnego

Budownictwo

Statki i konstrukcje morskie

 

Geodezja i kartografia

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

Transport

 

 

 

Inżynieria materiałowa

Transport i logistyka

 

 

 

 

Architektura

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

Technik budowy dróg

 

 

Budownictwo

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

Transport

 

 

 

 

Architektura

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

Technik budowy jednostek pływających

Projektowanie i budowa jachtów

 

Fizyka techniczna

 

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

Technik dentystyczny

 

 

Chemia

 

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

Technologia chemiczna

 

 

Technik ekonomista

Inżynieria danych

Transport i logistyka

 

Transport

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

Transport

 

 

Technik eksploatacji portów i terminali

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

Zarządzania i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

Inżynieria danych

 

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

Budownictwo

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

 

Mechatronika

 

Technik elektronik

Elektrotechnika

 

Nanotechnologia

 

 

 

Energetyka

 

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

Informatyka

 

 

 

Techniki wodorowe i elektromobilność

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

Inżynieria danych

 

 

Technik elektroniki

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

Mechatronika

 

 

i informatyki medycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

Nazwa zawodu

 

 

Kierunki studiów, na których dodane zostaną dodatkowe punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

Technik elektroradiolog

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

Inżynieria danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

Budownictwo

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

Technik elektryk

Elektrotechnika

 

Mechatronika

 

 

Energetyka

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

 

Informatyka

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

Techniki wodorowe i elektromobilność

 

 

 

 

Inżynieria danych

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnika

 

 

Mechatronika

 

 

 

Technik energetyk

 

 

Energetyka

 

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

Techniki wodorowe i elektromobilność

 

 

 

 

 

 

Inżynieria danych

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

Biotechnologia

 

Inżynieria materiałowa

 

 

Technik farmaceutyczny

Chemia

 

 

 

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

 

Technik geodeta

 

 

Budownictwo

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

 

 

Transport

 

 

 

 

 

Architektura

 

Inżynieria materiałowa

 

 

Technik geolog

Budownictwo

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

 

Architektura

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria danych

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

 

 

 

Biotechnologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

Technik informatyk

 

 

Chemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechatronika

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

 

 

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji

 

Technologia chemiczna

 

 

Geodezja i kartografia

 

 

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik logistyk

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

 

Budownictwo

 

Mechatronika

 

 

Technik mechanik

Energetyka

 

Nanotechnologia

 

 

Fizyka techniczna

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

Technik mechanik okrętowy

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetyka

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

Technik mechanizacji rolnictwa i

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

agrotroniki

 

Transport i logistyka

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

Mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zawodu

 

 

Kierunki studiów, na których dodane zostaną dodatkowe punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

Technik mechatronik

 

 

Elektrotechnika

 

 

Mechatronika

 

 

 

 

 

Energetyka

 

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

Inżynieria danych

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

Architektura

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

Budownictwo

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

 

Technik ochrony środowiska

Chemia

 

 

 

Nanotechnologia

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

 

 

Zielone technologie

 

 

 

 

 

 

 

Technik ortopeda

 

I

nżynieria biomedyczna

 

 

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

Technik pojazdów samochodowych

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

Mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

Inżynieria danych

 

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

Biotechnologia

 

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

Technik programista

 

 

Chemia

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

 

 

 

 

Chemia budowlana

 

 

Mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

 

 

Geodezja i kartografia

 

 

Technologia chemiczna

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

 

 

Technik rachunkowości

Transport i logistyka

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik realizacji nagłośnień

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria danych

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

Inżynieria biomedyczna

 

Technik realizacji nagrań

Elektronika i telekomunikacja

 

 

 

Inżynieria danych

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik renowacji elementów

 

 

Architektura

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

 

 

architektury

 

 

 

 

Zielone technologie

 

 

 

 

Chemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

 

Inżynieria mechaniczno-medyczna

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

 

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

 

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

Budownictwo

 

 

 

 

 

Mechatronika

 

Technik robotyk

Elektronika i telekomunikacja

 

 

 

Nanotechnologia

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

 

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

Inżynieria danych

 

 

 

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik spedytor

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik szerokopasmowej komunikacji

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

Informatyka

 

Elektronika i telekomunikacja

 

Inżynieria biomedyczna

 

elektronicznej

 

 

Fizyka techniczna

 

Inżynieria danych

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemia Budowlana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

 

 

Technik technologii chemicznej

 

 

 

 

Techniki wodorowe i elektromobilność

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologia chemiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielone technologie

 

 

 

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik technologii żywności

Biotechnologia

 

Inżynieria materiałowa

 

Inżynieria biomedyczna

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zawodu

 

 

Kierunki studiów, na których dodane zostaną dodatkowe punkty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

Geodezja i kartografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

Technik teleinformatyk

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

 

 

 

Elektrotechnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria danych

 

 

 

 

 

Fizyka techniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

Informatyka

 

 

 

Automatyka, robotyka i systemy sterowania

 

Inżynieria biomedyczna

 

Technik telekomunikacji

Elektronika i telekomunikacja

 

Inżynieria danych

 

 

 

Elektrotechnika

 

Inżynieria materiałowa

 

 

 

Fizyka techniczna

 

Nanotechnologia

 

 

 

 

Budownictwo

 

 

Transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik transportu drogowego

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

Inżynieria biomedyczna

 

Technik tyfloinformatyk

Elektronika i telekomunikacja

 

 

 

Inżynieria danych

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architektura

 

 

Inżynieria odzysku surowców i energii

 

 

 

 

 

Automatyka, cybernetyka i robotyka

 

 

Inżynieria środowiska

 

 

 

 

 

Chemia

 

 

Mechanika i budowa maszyn

 

 

 

 

 

Budowa maszyn i okrętów

 

 

Mechatronika

 

 

 

 

 

Elektronika i telekomunikacja

 

 

Nanotechnologia

 

 

Technik urządzeń i systemów energii

 

 

Energetyka

 

 

Statki i konstrukcje morskie

 

 

odnawialnej

 

 

Fizyka techniczna

 

 

Projektowanie i budowa jachtów

 

 

 

 

 

Gospodarka przestrzenna

 

 

Techniki wodorowe i elektromobilność

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

Technologia chemiczna

 

 

 

 

 

Inżynieria biomedyczna

 

 

Transport i logistyka

 

 

 

 

 

Inżynieria danych

 

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

 

 

Zielone technologie

 

 

 1. uwzględnia się tylko dyplomy wydane w polskim systemie edukacji
 1. dotyczy również dyplomów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Komentarze (0)